een maneen van lepost Nederland geopend Gulf stelt vijfjarenplan op concert Youth orkest AGENDA J. II. v. Gulik veertig jaar bij Ruys en Zn Vlaardimöem heeft meuwe PIET PERKAMENT VERLEDEN TIJD" gejaardenbond in Schiedam 25 jaar Fusie openbare nutsbedrijven in raad Bei aarden naar Brasemermeer Bibliotheek van V isserij museum Anderhalf jaar geëist voor steekpartij Jongelui stalen voor f 20*000 Bestuurder speedboot moet in stoel blijven HansW. Ledeboer EB322EI BEEESai Aanleg en onderhoud van DAGBLAD DE ROTTERDAMMER EEN AGENT-BEZORGER 11 VLAG UIT 99 99 BESCHERMING EN PREVENTIE GEMOEDELIJK dagelijk- LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES ELECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Driel) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - Vlaardlngen ROTTERDAM Vandaag herdenkt de heer J. H. van Gulik (57) boekhouder van de Stichting Administratiekantoor W. B. Ruys, Veerhaven 7 in Rotterdam, het feit, dat hij precies veertig jaar geleden bij dit bedrijf in dienst trad. Ter gelegenheid daarvan werd hij vanmorgen op kantoor in intieme kring door directielid Th. A. W. Ruys hartelijk gehuldigd. Verdere festiviteiten, alsook de huldiging door het personeel van Ruys, zijn tot na de vakanties uitgesteld. Ziekenhuis ZELFBEDIENING WEGWIJZER b, DE ROTTERDAMMER PAGINA DONDERDAG 15 JUL! 1971 SCHIEDAM Met een receptie in „Arcade" aan de Lange Ha- vm 71 -wordt vrijdag het 25-jarig be staan gevierd van de afdeling Schie dam van de Algemene Bond van Be- ^BerTkwart eeuw geleden werd in ikn van de zalen van het toenmalige bioscooptheater „Pandora" aan de Hoogstraat de afdeling opgericht, met een "ledenaantal van zestien. Inmid- dsis is dit aantal aangegroeid tot 2230 waarmee Schiedam één van de bootste afdelingen van de bond is. Na een tijdelijk onderdak in de kantine van glashandel „Pieterman", in een danszaal aan de Kethelstraat er) in feestzaal „Marijke" aan het Broersveld kreeg de afdeling in 1953 <je beschikking over een tweetal elgen lokalen in de voormalige Blauw-Huishoudschool" aan de Lan- '«e Nieuwstraat. °In de 25 jaren van de afdeling zijn een'klaverjasclub en een biljardclub opgericht, is er als onderafdeling van de" bond een vrouwencïub „Onder Ons" ontstaan en werd een zangkoor gevormd. Jaarlijks organiseert de bejaarden afdeling feestmiddagen en -avonden, alsmede een dagtocht en middagtocht. VLAAKDINGEN Op donderdag 12 augustus 2al in het stadhuis een informele bijeenkomst van de ge meenteraad worden gehouden, gewijd aan de fusie van. de openbare nutsbe drijven te Maassluis, Schiedam en Vlaardir.gen. ROTTERDAM Bestuurders van snelle motorboten moeten voortaan op hun plaats in de stuurstoel blijven zitten. Ze mogen niet meer op de' zij kant van de boot of op de rugleuning van de stoel zitten. Dit nieuwe voorschrift is opgeno men in het Bijzonder Reglement Rot- terdamse Waterweg, het Bijzonder Reglement snelle motorboten Zwarte Meer en het Bijzonder Reglement V-ra Meer. 'uè bepaling moet voorkomen dat bestuurders van motorboten tijdens het varen door een onverwachte ma noeuvre of bij een aanvaring over boord slaan. In het verleden zijn na melijk enige ongelukken gebeurd met varende onbemande motorboten. P-,i 'V-H ROTTERDAM Gu'f oH Canada limited en Gulf Oil Corporation heb ben gezamenh-k een vijfjarenplan opgesteld om in-het kader van een joint venture in die poolgebieden en noordelijke grensgebieden, waar dcor Gulf Canada nog niet geëxploreerd wordt, de belangen en exploratie van Gulf te vergroten. Volgens de over eenkomst zullen de twee maatschap pijen gezamenlijk de kosten dragen, die gepaard gaan met het verwerven - en onderzoeken van nieuwe terreinen voor oliewinrfing in het hoge noorden van Canada. Orr. te beginnen zal Gulf Oil Cor poration 20 miljoen dollar bijdragen aan de joint venture, bestemd voor exploratiekosten voor de komende vijf jaar. Gulf Canada zal inbrengen een 50 pet belang In die gebieden, waar Gulf Canada reeds exploratie tochten bezit. Volgens Gulf Canada's president, Jerry Mc Affe; zal de joint venture de onderneming de mogelijkheid hie- den snel haar relatief geringe belan- gen in het hoge noorden en de kust gebieden te vergroten en kostbare lange termijn exploratie op grotere schaal te ondernemen. De definitieve uit oering van het joint venture plan is afhankelijk van Canadese fiscale goedkeuring. MAASVLAKTE Op weg_ naar de eenzaamste politiepost van heel Nederland verdwaalden we natuurlijk prompt. Ergens in Het zand van de Maasvlakte, vele kilometers ten westen van de Nederlandse kust, in èen gebied dat niet eens zo lang geleden een" berucht stuk zee was, hield de weg ineens op. Met veel moeite kregen we de' wagen gekeerd en daarna gingen we welgemoed opnieuw op zoek. Tussen zand, meeuwen, stukken pijpleiding voor opspuiten van zand, summiere beplanting om zand bij elkaar te houden in de desolaatheid van een vlakke, boomloze woestijn." Zn nu en dan stond ergens een voertuig met daarnaast een meneer, die door een of ander op een statief opgesteld staketsel keek naar een an der kilometers verder opgesteld sta ketsel en die dan wat op een papicr- tje 'schreef. Of "er "stond naast zo'n voertuig een meneer die zijn staket sels inpakte en voor hij in zijn wagen stapte, een paar pond zand uit zjjn schoenen verwijderde. En eindelijk, nadat het woord „zand" voor ons een nachtmerrie achtige bijbetekenis begon te krijgen, vonden we het houten gebouwtje met daarbij een bordje „politie". - uit de wagen" siapl, trekt Cskar z'n „officiële gezicht" en wee degene, die zonder toestemming van de chef aan de DAF durft te komen. Hij komf uit Brabant, is zes en een half jaar oud en werd geboren in de bossen van Princenhage. Stroperij is hem aangeboren en dat betekent, dat hij onder strenge discipline moet staan. „Stropen staat niet voor eer. poli- tie-amblenaar, al heeft hij vier benen inplaats van twee!" zegt hoofdagent Huysmans. De eenzame rondjes worden ook 's avonds en 's nachts gemaakt. ..Dat regel ik zelf. ik heb vrije dienst." Aan dergelijke „vrije vdienst" is hoofdagent Huysmans gewend: hij is jaren een populaire wijkagent in Hoogvliet geweest. Als de postcommandant „binnen" is. waait van de politiepost de blauwe politievlag. Als hij cp ronde is, of geen dienst heeft, waait de vlag niet. 15 juli Openluchttheater Dijkzigt: Bulqaars dansensemble „Gabrovo" o.l.v. Radko Zwjatkov. 20.15 uur. 17 juli Doelen, qr.z.: Orgelconcert door Flly Kooiman en Henk Klop. Werken van Sach, Franck, Saint-Saens en Vière 1500 uur. Stedelijk Museum-Schiedam: Orgel concert door Koos Bons. 15.00 uur. '9 juli «-aurenskerk: Orgelconcert door An- 'or> Heilier uit Wenen. 20.15 uur. 21 juli Openluchttheater Dijkzigt: Marmou- 'et met „Pietje Prik en So-ya-boontie". 14 00 uur. Oude Kerk-Delfshaven: Concert door Franklin Rebler Ensemble. ?0 00 uur. VRIJDAG 23 juli Openluchttheater Dijkzigt: Turks dansensemble 'Turk Folklor Kurumu" "it Istanboel. 20.15 uur. Vaste bezetting van deze post: hoofdagent P. Huysmans en politie hond Oskar. „In de zomer komen er meestal twee man van de strand- dienst bij", vertelde hoofdagent Huysmans. Deze verste politiepost van Neder land, zeven kilometer ten westen van Hoek van Holland; vijftig kilometer verwijderd, van de „basis", het bu reau Slinge in Rotterdam-Zuid, is pas geopend, zonder veel plichtplegingen of plechtigheden. „Laten we maar zeggen vandaag", zegt hoofdagent Huysmans, „want vandaag komen de borden". Wij treffen mannen van de dienst van gemeentewerken, die ergens aan de tijdelijke grote weg een paar borden plaatsen. Als een ander een dag na ons de politie op de Maas vlakte wil zoel.en, heeft die het ge makkelijker dan wij. Wat hoofdagent-postcommandant Huysmans hier in deze onmetelijke desolatie allemaal heeft te doen? Zijn twee voornaamste taken zijn enerzijds de jacht-, vogel- en visse- rijwet en anderzijds het contact met aamjemers .en bouwvakkers in het kader van preventie. Waarschuwen, als het werk wordt verlaten: „jongens sluit de boel'goed afj" „Er-staat hier voor duizenden gul dens aan materiaal. Voor dieven van lood of koper is hier heus wel wat te halen!" Een rondje betekent voor hoofd agent Huysmans een rit van 140 kilo meter. per DAF-je. Zo'n rit houdt meestal ook al een gevecht met zand in. M'n nieuwe dienstwagentje heeft al nieuwe koplampen nodig gehad, de vorige waren matglas. En m'n vorige wagen moest na vijftigduizend kilo meter een nieuwe motor hebben! Moet je m'n voorruit zien. Je wordt hier gratis gezandstraald als - het waait." Verder gaat hij lopen of fietsc n. met Oskar. „Anders worden hond en baas te vet." Oskar, de tweede „man" van de po litiepost Maasvlakte, staat opde sterktelijst van de Rotterdamse poli tie. Maar hoofdagent Huysmans. die 24 jaar bij de hondenbrigade heeft gewerkt, heeft ,hem zelf helemaal op gevoed en getraind. Als hij geen dienst doet, zoéls nu, is Oskar een gemoedelijk en erg vriendelijk bruin beest, dat een natte neus in je hand steekt om te worden aangehaald en dat gezellig speelt met rubber ver- keersbakentjes. Maar als zijn „chef" ROTTERDAM Woensdagavond speelde er binnen vijf dagen weer e:n Amerikaans Jeugdorkest in de Grote Dcelenzaal; ditmaal was het ..Long Island Youth Orchestra",- dat zo'n honderd leden telt dia elke zon dag repeteren. Dat zij goed aan elkaar gewend zijn en dat hun dirigent martin Drei- witz zijn orkest goed in de hand had was al dadelijk te horen in de Ouver ture „Abu Hassan" van Carl Maria von Weber. d:e pittig en briljant ewrd gespeeld. De inzet van de „Symfonie no. 3 in Es op. 55" van Ludwig van Beethoven was wat ongelijk, maar overigens verdiende deze vertolking grote be wondering dcor de sterke nuancering, de stevige streek van de strijkers, het glanzende koper ne niet het minst hierdoor, dat het langzame deel niet inzakte, maar vol spanning bleef. 3ij de hout-blazers blonken een fluitiste en een hobïst uit, wat ook het geval was na de pauze in de suite uit. het ballet „Appalachian Spring" van de Amerikaan Aaron Copland, waarvan de vlugge delen het wel deden, maar de langzame het werk veel te lang maakten. Soliste was een jonge leerlinge van Theo Olof, de Hioversumse Marjolein de Sterke, die met het voorlaatste Nieuwjaarsconcert van het Rotter dams Operakoor ook al op hetzelfde podium had gestaan. Zij speelde het eerste deel, Allegro maestoso, van het „Vioolconcert no. 1 in *D, op 6" van Nicolo Paganini met temperament en met een reeds grote beheersing van de zeer vele technische moeilijkhe den, die vooral de lange cadens tot een heksentoer maken. Dat een enke le keer de zuiverheid in het gedrang kwam, is voor verbetering vatbaar. Het succes van Marjolein de Sterke die door het volle orkest werd be geleid, waar Paganini zelf erg van geschrokken zou zijn! was bijzon der groot. Met het oriljant gespeelde „Stars and stripes forever" van John Phi-lip Sousa werd dit uitstekend ge- slaagde concert besloten. G. M. Dersjant VISSERIJBERICHt" VLAAKDINGEN VLAAKDINGEN, 15 juli AANVOER: VI. 16. 19: VI. 103, 35: Vi. 121, 19; Vl. 153. 15: VI. 110. 26: VL. 1, 38; VI: 90, 46: VI. 105, 43; VI. 112. 56. PRIJZEN'Kleine maatjes 220-/ 274: kleine kleine maatjes 200-f 260: grote maatjes S173-197. Zeven kilometer ten westen pan Hoek van Holland, in een woes tenij van zand met hier en daar, een machine-graaf-staketsel staat midden in de Maasvlakte de eenzaamste politiepost van Ne-' derland. Bezetting: één man én', één hond. Rijdend materieel: één DAF-autootje. Woensdag ge opend, door plaatsing van een bordje politie". Als de post be zet is, waait er een blauwe politievlag. Verbinding is er aileen via radio, elektriciteit wordt geleverd via een generator, die moet worden gedeeld met de mannen van de dienst van gemeentewerken. „Maar we hebbtn geen accu's, dus a!s iemand stroom nodig heeft, moet hij dat ding aanzetten. Dan weet je niet waar .je blijft van de herrie." In de ingang van de Nieuwe Wa terweg, toch nog 'vér van' de politie post. vaart een mammc-:!tanker. Op deze afstand ziet die er uit als een soort overmaatse Rijnakk. Niet mooi, wèl doelmatig. I ndeherfst ën winter zal het straks eenzaam- zijn rond postcom mandant en hond. Nu is er nog wel het nodige vertier: „Er is hier twintig tot dertig kilometer nieuw strand. En dat heeft natuurlijk aftrek. Veel Rot terdammers komen 'hier zwemmen.'' We zien de kleurige tenten tussen water er. zandwoestenij. „Tja, het Ocstvoornse strand is niet veel meer. Die mensen komen nu hier., En wij moeten klaar staan. Want de zee is altijd gevaarlijk." VLAARDINGEN De leden .van de Algemene Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg worden in de gelegen heid gesteld öm een boottocht te ma ken op de Brasemermeer op dinsdag 17, woensdag 18 of op donderdag' 19 augustus, telkens in de middaguren. Kaarten zijn verkrijgbaar op dinsdag 27 juli van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur in het dienstencentrum aan de Emmastraat 71. De kosten bedragen ƒ3,50 per persoon. Lidmaatschaps kaarten (1971) moeten worden ge toond. VLAARDINGEN De bibliotheek van het Visserijmuseum zal met in gang van 3 augustus, iedere eerste dinsdag van de maand in de avondu ren geopend zijn van 7.30 uur tot 10.30 uur. Men moet dan bellen aan het adres Westhavenkade 54. Eventuele uitbreiding van deze avondopenstelling in de toekomst, is afhankelijk van de toeloop. Klachten stadabezorging: maand, t/m vrijd. 18.30. 19.30, zaterd. 17-18, tel. 115588, Schiedam: Joh. Grönefeld, Singel S3, tel. 263538. Vlaardlngen: H. VerheiJ, Diepenbrockstraat 41. tel. 343345. Maassluis: De Jong, tel. 3812, agentschap Maas sluis: "Mevrouw Brouwer, Plersonstraat 35. Woord voor de dag: Bijbellezing er» overdenking tel. I41CCQ. Klachten geluidshinder en luchtver vuiling: Centrale Meld- en Regeïkamer Rijnmond, tel. 010-150000. Spreekuren sociale raadslieden: ma., dl., vr.: Coomhertstr. 19, 9-11; Jans lusstraat 37,14-16; Proven Ierss Inge I 57, 9-II; Kleveratr. 52, 9-11: Rulgewaardstr. 34. 14-16; Bfazoenatr. 11, 14-16; dl., wo„ do.: Korte Lijnbaan 8d, 12-14; vr. 'ROTTERDAM De officier van justitie, mr. A. Niessen, heeft dins dag een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden geëist tegen de 46- jari'e; stellingbouwer Tennis van Z. nit Rotterdam. Hy wordt ervan ver dacht op 23 mei de 37-jarige Jacobus E. op de Brede HiUedijk met een mes in de buik te hebben gestoken. Het tweetal kreeg ruzie omdat Teu- nls op 22 mei het broertje van Ja cobus met een mes zou hebben be dreigd. Tijdens de vechtpartij" voelde Teünis zich ernstig door Jacobus be dreigd, vooral omdat hij dacht een mes. in de handen van B, te zien flikkeren. Uit zijn zak haalde bij toen een broodmes tevoorschijn en stak B. hiermee in de onderbuik. Slechts dankzij snel operatief ingrijpen in het- Claraziekenhuis, heef c B. de steekpartij overleefd. De president van de rechtbank, mr. A. R. Jolles, ziet echter niet veel in hét beroep op noodweer van Teunis, vooral omdat deze al enkele malen ter beschikking' is gesteld en wijst het verzoek om onmiddellijke invrij- heidsstelling van raadsman, mr. C. M. C. Bruininck, af. De rechtbank doet donderdag uitspraak. ROTTERDAM De kinderpolitie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen acht jongens in de leeftijd van vijf tien tot achttien jaar, die de afgelo pen maanden elf inbraken en dief stallen zouden hebben gepleegd in Ommoord. De opbrengst van deze ac tiviteiten bedroeg 20.000, de schade die ze aanrichtten 40.000. Hét geld, waarmee de jongelui geen raad wisten, gaven zc lukraak uit aan tractaties en rondritten met taxi's. De kinderpolitie arresteerde ook zes jongens van twaalf tot zeventien jaar, die' in het afgelopen jaar in Rotter dam 25 bromfietsen stalen. Ze bere den de vervoermiddelen enkele dagen en* sloopten ze daarna, om de onder delen te kunnen verkopen. De heer Van Gulik trad op 15 ja nuari 1930 in dienst bij de firma Wm. Ruys en Zonen. Gedurende de laatste oorlog werd hij een aantal jaren ge detacheerd bij de Veehouderij Cen trale in 's-Gravenhage. Deze over plaatsing gold overigens niet alleen voor de heer Van Gulik, maar voor een groot deel van het personeel. Er waren in die tijd immers geen sche pen meer, die anders bij Ruys veel werk aan de winkel brachten. Na de bevrijding keerde de huidige jubilaris bij de firma Ruys en Zonen in Rotterdam terug. Maar lang zou dat niet duren, want een jaar later, in 1946, aanvaardde hij tijdelijk een administratieve funktie bij ziekenhuis „Eudokia". De heer Van Gulik bleef daar on geveer anderhalf jaar, waarna hij bij zijn vorige werkgever terugkeerde om daar een gelijksoortige funktie bij de Stichting Administratiekantoor van het bedrijf te gaan vervullen. Naast zijn dagelijks werk heeft de jubilaris kans gezien om zich ook in het maatschappelijk leven van Rot terdam bijzonder - verdienstelijk te maken. Zo was de heer Van Gulik onder meer bestuurslid van de Gerefor meerde Stichting voor Bejaardenzorg, waaronder de bejaardencentra A- triura aan de Karei Doormanstraat en De Heul aan de Schiekade ressorte-* ren. Hij heeft vijftien jaar lang van dit bestuur deel uitgemaakt, waarvan verschillende jaren als secretaris. Naast het maatschappelijk leven heeft hij ook op kerkelijk terrein van de Maasstad verdienstelijk werk ver richt. Zo was de jubilaris vanaf 1948 tot 1969 met enkele onderbrekingen vijf tien jaar diaken van de Gereformeer de Kerk van Rotterdam-Centrum. Het zal de heer Van Gulik deze dagen ongetwijfeld niet aan belang stelling ontbreken. VRAAGT voor de nieuwbouw in het agentschap HARDIN Xv'ELD Degene, die hier interesse voor hebben, kunnen dit bespreken met Fam. Meerkerk, Marijkestraat 26. VLAARDINGEN Sinds an derhalve maand heeft Vlaardin- gen weer een stadsarchivaris. .Het is de heer Th. J. Poelstra (35), die de'plaats heeft ingeno men van drs. W. van der Vlis. Deze is zich gaan bezig houden met het (veel rijkere) archief van de gemeente Kampen. De heer Poelstra is een man die pertinent niet als „Piet Per kament" door het leven wil gaan. Het beeld van de in stofjas ge hulde archivaris als statussym bool is hem volkomen vreemd. Meer nog dan'zijn voorganger wil hij het publiek bij het stadsarchief betrekken. „Dat is", aldus de heer Poelstra, „in het belang van zowel het archief als de burgerij. De bevol king moet weten wat er in het ar chief voorradig is. Daarom zie ik het als een belangrijke taak de bij velen bestaande drempelvrees weg te ne men". Gemakkelijk zal dat niet zijn, daarvan is de heer Poelstra wei over tuigd. Maar dat weerhoudt hem er niet van de afstand tussen stadsar chief en bevolking daadwerkelijk kleiner te maken. Zo heeft hij het plan een archiefgids uit te geven om daardoor de mensen te activeren voor het historisch bezit van Vïaardingen. De heer Poelstra zou van zijn mo numentale behuizing aan het Plein Emaus het voormalige raadhuis van Vïaardingen-Ambacht het liefst een open huis maken, waar iedereen zomaar b innen kan lopen. Gezien -de grote waarde van de aan wezige archiefstukken is dat uiter aard vrijwel ondoenlijk. Hij wil nu micro-kaarten laten vervaardigen, zo dat niet in alle gevallen het authen tiek materiaal moet worden gebruikt, maar toch veel mensen er kennis van kunnen nemen. Een andere mogelijkheid om de aantrekkingskracht op het publiek te vergroten is volgens de heer Poelstra de structuur van. het gemeente-ar chief aan te passen aan de moderne- eisen. „De bezoekers moeten niet overgeleverd zijn aan de kennis van de meester, maar zoals bij een zelftfe- •diening zelf de handen uit de mou wen steken. Daardoor krijgen ze een beter contact met het materiaal". Daarnaast oppert de nieuwe stads archivaris het plan om de openings tijden van het gebouw aan het Plein Emaus te verruimen, waarbij hij vooral op de scholieren mikt. „Onder wijzers en leraren staan bepaald niet vooaan als het gaat om interesse voor het gemeente-archief. Daarin moet verandering komen". Wat de heer Poelstra vooral mist in het Vlaardingse archief is goed foto materiaal. Daarnaast is hij erg ge steld op archieven van verenigingen, kerken, culturele instanties, politieke partijen enzovoort. „Die archieven zijn goud waard. Ze geven een uitste kend beeld van de diverse aspecten van de Vlaardingse samenleving in het verleden. Laat de mensen ze als jeblieft niet achterhouden. Ze kunnen mij er een enorm plezier mee doen". De heer Poelstra is in de Rijnmond geëh- onbekende. Geboren in het Gro ningse Marum, liep hij in 1960 stage bij het gemeente-archief in Amster- dam om daarna "vijf jaar bij het ge meente-archief van Delft werkzaam, te zijn. Van 1966 tot medio dit jaar werkte de heer Poelstra op het ge meente-archief van Rotterdam als chef van de studiezaal. In die functie schreef hij een boek je, genaamd „Een Hollands stadsar chief, wegwijzer yot onderzoek", dat in zijn vak als baanbrekend werd be stempeld. In het boekje wordt weten schapsmensen gewezen op de metho des om een -optimaal gebruik te ma ken van archiefmateriaal voor onder zoekingen, scripties en dergelijke. ROTTERDAM Een'tientje voor een goed antwoord. Dat was-de beloning die veiligheids mis s Marlijne de Wild in de Rotterdamse haven uitdeelde. De vragen hadden betrekking op het veilig werken in de haven dat door de veiligheidscom missie van de Scheepvaart Ver- eeniging Zuid wordt ge- entameerd. Miss Veiligheid reikte aan twee werknemers evenzoveel vispakken uiteen extraatje dat door niemand minder dan Car Veldhoen ter beschikking was gesteld. De commissie denkt nu al aan herhaling van de actie wegens enorm succes. -v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1