<Olie nog lang niet verdwenen Biesboseh bedreigd door vervuiling en toerisme Hoge geldboetes opgelegd Koppelbazen gaan „gewoon" verder modehuis -^Dbma I Kant en klare kunsthars vulpasta PORION "m de Bijenkorf Ot en Sien accepteren hun nieuwe huis Geen nieuwe indeling Maasvlakte Prins Claus vaart met Otto Hahn Gouda krijgt 110 parkeermeters W ombat in Blijdorp Sonny naar Parijs BE5SB553 Wie wacht tot de winter heeft 't mis XJQNK BaBHsi Verkeerspolitie in Porsche-kleuren m Vijf man gered van brandende coaster r DS R07TZC-M--3 PAGINA 3 DONDERDAG 29 JULI 1971 g DRIMMELEN Zeven maanden na de tankbreük op het terrein van de Amereentrale, lijkt de Biesboseh zich langzaam te herstellen van de olievloed die door het natuurgebied spoelde. Maar reden tot juichen is er niet. Want de nu zo hyper-kwetsbare Biesboseh wordt intussen bedreigd door de welvaartsziekte van waterverontreiniging die, na het lamleggen van de getijden door afdamming van het Haringvliet, kwalijke vormen heeft aangenomen. De Donge; open rtool Pal tegenover^ de zuidpunt van de Brabantse Biesboseh stort vieren twintig uur per dag het riviertje de Donge, alias het provinciaal riool van de Noordbrabant, z'n drek uit In de Amer. Be inhoud van de Donge is nauwelijks meer water te noemen, omdat het riviertje gretig benut wordt door verf- en lijmfabriekjes, leerlooierijen in de Langstraat en rioolleidingen van Brabantse gemeen ten die hun afval ongereinigd en on gestraft lozen. Hoe vuil de Donge is bewijst een recent voorval toen een man, in het riviertje viel en water binnenkreeg. Hij werd spoorslags naar een zieken huis gebracht ter observatie, niet om dat hij te veel water had binnenge kregen, maar omdat het van een be denkelijke kwaliteit was. Het verhaal gaat ook dat een h^nd in het water zwom, ervan dronk en nadien kre- peerde. De Donge mondt uit op de plaats waar de Bergsche Maas in de Amer overgaat en waar de mooiste gebie den van de Biesboseh door dit water worden gevoed. Voor de afdamming van het Haringvliet, kon men nog schouderophalend de lozingen van het stinkende Donge-riool veroordelen omdat de schadelijke effecten werden teniet gedaan door de eb- en vloedbe- wegingen die het vuil ufvoerden naar zee Nu het water tot stilstand is ge komen hoopt het vuil zich op en wordt de grens steeds verder de Amer in gelegd en dringt die tot zelfs de Biesboseh binnen. Enkele zwemmers, die bepaalde plaatsen nabij Drimmelen frequen teerden, kregen zweren en moesten op advies van een arts het zwemmen staken. Een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat meldde onlangs aan een eigenaar van een toeristisch be drijf in Dnmmelen, dat het water in de Amer en in het Haringvliet beden kelijk weinig zuurstof meer had en dat de gevarengrens voor de vissen was bereikt De Amer is bij langdurige oosten wind, als het water omhoog wordt gestuwd, soms bedekt met brume plakkaten, olievlekken en rommel. Slecht gehumeurd door een weinig florissant toeristenseizoen, zegt W. Ph. Vos, eigenaar-beheerder van café Het Veerhuis: „Nog een paar jaar en we stikken hier in het vuil." De men sen in Drimmelen en omgeving wor den gesust met aankondigingen dat (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Het koppel- bazenprcbleem in Rijnmond is nog lang niet opgelost, zelfs al zijn vrijwel alle vergunningen aan de betrokkenen geweigerd. Vele koppelbazen gaan gewoon door met hun werkzaamheden. Zo ook de 27-jarige Martinus B., eigenaar van een las- en pijplei- dingenbedrijf in Maassluis, die woensdag terecht stond, voor de economische politierechter, mr. H. Oort. Zelfs toen hij de dag vaarding al in huis had, leende hij nog vijf man uit, onder an deren aan Verolme. Officier van justitie, mr. P. A, H. Bos, noemt dit een sterk staaltje. Martinus voert echter ter verdediging aan dat hij zijn „werk" moet afma ken. Hij had 42 man in dienst en mr. Bos rekent uit dat hij in vijf weken ƒ6600 meer voordcel had dan nor maal. Een aardige boterham waar voor mr. Bos twee maanden voor waardelijke gevangenisstraf eist met een proeftijd van twee jaar en een geldboete van 25.000. Mr. Oort veroordeelt Martinus, die nu een eigen fabriek aan het opzetten is, tot een geldboete van f 10 000, sub sidiair twee maanden hechtenis en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jsar. Ook de 30-jarige Comeiis Ddirec teur van een NV in Rotterdam was modieus en stijlvol I doorgegaan met het uitlenen van mensen, nadat hem de vereiste ver gunning was geweigerd. Hij is bij de Raad van Staten in beroep gegaan en dacht dat hij gedurende die tijd ais koppeibaas vader kon werken. Zo leende hij in april zijn tien werkne mers nog uit aan de Merwestroom in Dordrecht „In beroep gaan, betekent nog geen schorsing van de afwijzing", merkt mr Bos op en hij eist ƒ5000 en een maand voorwaardelijk. Mr, Oort wil rekening houden met het feit dat Comeiis wil omschakelen op een eigen installatiebedrijf hij heeft 2ijn tien mensen moeten entslaan en veroordeelt hem tot ƒ3000,- en een maand voorwaardelijk met een proef tijd vanec-njaaf. Nog géén vestigingsvergunning, maar wel een eigen bedrijf. Voor mr. Bos een reden om een ambtenaar van de controledienst te adviseren eens ernstig te informeren naar het aanne mingsbedrijf van de 27-jarige Bertus B. en de 4I-jarige Huibert v.d. D. uit Capelle. Het bedrijf kwam in de plaats van hun koppelbaasactiviteiten, waarvoor ook zij geen vergunning kregen, In april leenden zij nog zes betonijzer- vlechters uit, maar dat waren volgens hun zeggen vaste krachten. Toch eist mr. Bos twee weken voorwaardelijke gevangisstraf en ƒ1500 boete tegen beiden. Het vonnis luidt ƒ1000 boete en veertien dagen voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Vrijdag worden in Gouda 110 par- keermeters gemonteerd. Met het plaatsen van deze parkeer- meters beoogt het gemeentebestuur een betere doorstroming van de 'kort parkeerder" te bewerkstelligen. De gemeente Gouda heeft haar keuze laten vallen op de enkele en de z.g. tweeling-parkeermeter. Voor het verzamelen van de inge worpen parkeergelden maakt de ge meente Gouda gebruik van een spe ciaal ontwikkelde muntverzamelwa- gen. VRIJDAG ROTTERDAM De Rotterdamse verkeerspolitie, die, zoals bekend, is betrokken bij de surveillance op de rijksweg naar Delft, gebruikt voort aan voor dat werk een BMW-2000, die in dezelfde kleuren is gespoten ais de wagens van de bekende Por- sche-groep van de rijkspolitie: wit, met fel oranjerode vlakken op front, motorkap-zijvlakken, portieren en kofferdeksel. De politie verwacht een grote pre ventieve werking van de surveillance in deze opvallende wagen. DIRK FEI ingrijpen snel nodig DOE-HET-ZELVERS ATTENTIE! Wat slecht te repareren lijkt lakt met PORION, de m Zwitserland ontwikkelde universele kunsthars VUL (STOP/PLAMUUR-MASSA. Gebraiksgereed, geen. verlies vaa resten, onbeperkt houdbaar. On misbaar bij elk karwei. Hecht op al les; op hout, steen, beton, metaal» tegels, glas, noem maar op, en zowel op droge als vochtige ondergrond, Onscbadelijkvoordehanden. Krimpt niet, zet niet uit, scheurt niet. In emmertjes van 1 kg f 8.55,2 kg f 15.30,5 kgf29.95, bij dhz-, verf-, ijzer waren- enbouwmaterialehhandel. bij de Donge eerlang een zuiverings installatie zal komen, waardoor de stank en het vuil- zullen gaan ver dwijnen. Maar Vos in Drimmelen ge looft dat die installaties te laat ko men. OLIE Bij dit nieuwe onheil, vermag de mededeling dat de Biesboseh de klap, veroorzaakt door de olieramp, te bo ven lijkt te komen nauwelijks op luchting te brengen. De constatering dat de olie aan het verdwijnen is, is geen capitulatie voor het onverbeter lijk optimisme van de directie van de Provinciale Noordbrabantse Eleetrici- teits Maatschappij, die al maanden geleden de goegemeente wilde laten geloven dat alle alarmeringen kwade verzinsels waren. Het wijken van de olie is vastge steld na een urenlange vaartocht door de Biesboseh en langs de Amer. De oevers en het riet langs de rivier zijn nog lang niet voor 100 procent schoongewassen. Gisteren mopperden een aantal waterpadvinders, die riet- sigaren plukten langs de oevers, om de oliesmetten die ze opliepen. In verborgen hoekjes langs de Amer en In kleine inhammetjes in de Biesboseh ligt nog steeds de olieblub- ber. Op kleine zandstrandjes blijkt plotseling soms de provisorische ma nier waarop de opruimingswerkzaam heden zijn verricht als door langduri ge regenval het grondwater gaat stij gen en de olie bedekt met een zandlaag omhoogborrelt. Elke veertien dagen gaat vogel wachter Dirk Fej op verschillende plaatsen m de Biesboseh monsters nemen, om de gevolgen van de olie op het water te testen. Hij zegt: „In juni was het nog bar en boos Door de eerste warme dagen was al de olie op het water uitgelopen. Die olie heeft zich nu waarschijnlijk met het water vermengd. De plakkaten aan de kant worden steeds harder, lopen niet meer uit en lijken nu teermas- sa's. Ik neem elke maand ook net- monsters. Als ik dan thuis kom. zit ik echt nog steeds onder de olie. Maar toch is er alles bij elkaar veel rom mel verdwenen." VIJFDUIZEND Wat nog maar een paar weken ge leden niet kon, kan nu: aanleggen aan de oever en zonder olie aan je voeten te krijgen de kant op klim men. Dieper m de Biesboseh is alles vrij van olie, zelfs het nieuw-gegroei- de riet dat langs de Amer evenwel nog altijd de sporen draagt van de ramp. Ook de vogelsterfte is meegevallen, meent Dirk Fel Op grond van per soonlijke waarnemingen heeft hij 5000 dode vogels geteld; hij wil dat getal graag geven voor een bewijs baar hoger hoger maar de pessimisti sche uitlatingen van de man van het vogelrampenfonds L. Jans, die het over tienduizenden heeft, gaan hem te ver. Dirk Fei heeft trouwens op zijn privé-eiland De Dood, een polder van Staatsbosbeheer in de Biesboseh waar hij samen met Jacqeline, twee kinde ren, vijf honden en twintig kippen woont in een wit huis met geglazuurd pannendak, brievenbus en bomen aan de oever (zo staat het op de water- kaart van de Biesboseh), een verras send experiment gedaan. Hij heeft enkele tientallen kol-, riet- en grau we met olie besmette ganzen, direct na de ramp schoongemaakt met di verse schoonmaakmiddelen. Die die ren gingen allemaal na - verloop van tijd dood. Hij heeft ook een aantal „zwarte" ganzen achter z'n huis in een ren gedaan, grenzend aan een kleine plas. Die dieren hebben het overleefd, ze zijn „doorgeruid" en hun nieuwe vacht is vrijwel smette loos. Nu moet hier wel de restrictie bij worden gemaakt dat de gans een van de sterkste watervogels is en dat dit experiment niet voor bijvoorbeeld de smient, de pijlstaart en de fuut behoeft te slagen. NIEUWE ZORGEN Het verdwijnen van de getijdenbe wegingen heeft overigens voor Dirk Fei nieuwe zorgen gebracht „De Biesboseh is vogelvrij, alles mag en kan hier Als er niet snel maatregelen genomen worden, gaat het hier mis", verzucht hij. De laatste maanden blijken ver schillende mensen, die vroeger de grote verschillen m waterstand en de grillige verrassingen van de Bies boseh duchtten, een woonark het na tuurgebied binnen te halen waarin zij het seizoen doorbrengen. Aardig voor de bezitters van die arken, maar ze brengen een grote vervuiling die zich m het stilstaande water ophoopt. Door de nieuwe waterstand, die het midden houdt tussen eb en vloed, zijn zandbanken onder water komen te m ■n& Watersport bevrijd van olie maar nu bedreigd door vervuiling staan waardoor de droogvallende strandjes, waarop in het verleden ge zinnen neerstreken, tot het verleden behoren. Ouders met kinderen kun nen nu hoogstens wat rondvaren m de Biesboseh en als ze aan wal willen moeten ze de polders in, waarbij dan beschoeiingen worden beschadigd en vogels in natuurgebieden worden op geschrikt. Speedboten razen tegen woordig onbelemmerd door alle smal le geulen en doorvaarten, een hels lawaai makend en vogels opschrik kend. De vogelstand in de Biesboseh blijkt toch al ernstig te lijden te heb ben van de aanleg van de spaarbek kens van het Rotterdamse drinkwa terbedrijf. Los van de activiteiten van draglines, auto's en grote sche pen, zijn de bekkens juist daar in aanleg, waar vanouds de slaap- en f ouragee rgebieden van de dieren wa ren. Dirk Frei: „Er moet een heleboel gebeuren. Er moeten stiltegebieden bomen, nu, direct. Er moeten gebie den worden afgesloten. Gebeurt dat niet, dan blijft er weinig of niets van de Biesboseh over." Wacht niet tot de winter nCi spaart u 10% èn u hebt meer keus èn we bewaren uw nieuwe bontias veilig in speciale bontkiuizen èn u hoeft nu maart/3 te betalen, de rest pas als het winter wordt. De zomerbont- verkoop duurt nog maar één maand. Klassiek model van nertspoten in ranchkleur (donkerbruin), maten40-46, 1485.-. Ook in nerts kardia met nertskraag, donkerbruin 1597.5a >t Ganzen, die de olieplaag overleefden (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Ot en Sien, de twee dwergnijlpaarden, heb ben woensdagmiddag officieel Diergaarde Blijdorp als hun nieuwe tehuis geaccepteerd. Dr. A. Scheygrond, voorzitter van de „supportersclub" Vrienden van Blijdorp heeft Ot namens alle „Vrienden" overgedragen. Juist het mannetje, omdat deze zeld zamer zijn dan de vrouwelijke dwergnijlpaarden. Bij de ge boorten is één op de vier een mannetje. „Bij dit geschenk mogen we zeker het natuurbeschermingsaspect niet uit het oog verliezen", zo merkte dr. Scheygroad op. „Het dwergnijlpaard wordt wel niet direct met uitsterven bedreigd, maar verwacht wordt dat het over een kleine twintig jaar voor hen toch is afgelopen. Oorzaak hier van is het ontwikkelingsproject in de geboortestreek van het dwergnijl paard Afrika waar natte rijst bouw wordt opgezet, wat niet bepaald geschikt is voor het dwergnijlpaard". De dwergnijlpaarden zijn niet de enige nieuwe dieren die in Blijdorp te bekijken zijn. Zo werden deze maand in de tuin geboren: twee Ban- tengs, drie Damherten, drie woestijn- ratten, een Hokko en een dwergzebu. "Verdere aanwinsten zijn: vier mara's, een mandril, twee manenduiven, twee kookaburra's, twee emu's, drie Bennett kangoeroe's en de Wombat Willy De Wombat lijkt een beetje op de Koala Zij behoren tot de buideldie ren en leven in Zuidoost-Australie. Hun lichaamslengte is nauwelijks een meter. Wombats hebben van alle bui deldieren de laagste lichaamstempe ratuur, namelijk 34 gr C Zij brengen per keer slechts één jong ter wereld, dat ongeveer negen maanden in de buidel, die aan de achterzijde is ge- opr/id, wordt meegedragen. De wombats zijn geweldige gravers en garjgen van dertig meter lang zijn geen zeldzaamheid. Met hun korte, stevige poten en een stomp staartje zien zij er net uit als een beertje Links van de ingang, naast de Win kel van Smkel is een verblijf ge maakt voor diverse ottersoorten. Op het ogenblik woont er een aantal vis- otters, die in Nederland met uitster ven bedreigd worden. Opmerkzame bezoekers van Blijdorp konden de laatste dagen een reusachtige kooi zien staan bij het olifantenverblijf. Begm augustus zal Sonny naar Parijs vertrekken, waar een bruidegom op haar wacht. WL een kennis 365 dagen wil laten gemeten van rust en ontspanning en dieren in een oase van wereldstad Rotterdam, kan hem een geschenkbon geven, die recht geeft op een jaar abonnement van Diergaarde Blijdorp De bon kan men bij kassa I, het kan toor of per giro kopen voor ƒ20 voor volwassenen of ƒ12,50 voor 65-plus- sers. ROTTERDAM Een nieuwe in deling van de Maasvlakte zit er op korte termijn niet in, ook al hebben Hoogovens-Hoesch besloten af te zien van hun oorspronkelijke plannen voor de bouw van een hoogoven- en staal bedrijf op de Maasvlakte. Dit deelt burgemeester Thomassen mee in antwoord op een vraag van het D'66-raadslid mr. J". Mentink in zake een eventuele bereidheid van het college om op korte termijn een nieuwe indeling van de Maasvlakte aan de gemeenteraad voor te leggen. Het nieuwe bestemmingsplan dat onlangs ter visie heeft gelegen, en dat de raad binnenkort ter goedkeu ring krijgt voorgelegd, geeft volgens de heer Thomassen niet de vestiging van een hoogovenbedrijf aan, maar regelt alleen de vestiging van zee havenindustrie. Het hoogovenbedrijf wordt hierin alleen als een voorbeeld van een dergelijke industrie genoemd. „Andere voornemens van Hoog ovens-Hoesch zijn dan ook geen re den om het ontwerp voor het bestem mingsplan te herzien", vindt burge meester Thomassen. Hij voegt daar aan toe, dat overigens op dit moment het ook nog niet mogelijk is een be- zettting van de hde Maasvlakte m het vooruitizcht te stellen. Alle aan vragen immers vragen een nauwkeu rige behandeling, en dat kost nu een maal tijd. .jTTERDAM Prins Claus heeft wc .iSdagmiddag een vaartocht met het Duitse atoomschip „Otto Hahn" gemaakt, dat -deze week voor het eerst op bezoek is m Rotterdam. Ruim honderd genodigden vertegen woordigende wetenschap, scheepvaart en overheid, maakten de reis mee. De vaartocht ging van de Parkkade in Rotterdam, naar Hoek van Hol land, waar het schip buitengaats draaide en terugkeerde De tijdelijke opvarenden waren zeer enthousiast over de tocht, ofschoon mist en re genbuien verblijf op het dek niet toe stonden. In een toespraak zei de Westduitse ambassadeur dr. H. Arnold, dat èèn van de hoofdtaken van een toekoms tige Europese samenwerking het vreedzaam gebruik van kernenergie is. Wanneer deze taak niet tot een goed einde wordt gebracht, vreesde hij voor de toekomst van de Europese gemeenschap. Dr. Arnold vond het bemoedigend dat de Verenigde Staten belangstel ling hebben getoond voor de samen werking tussen Engeland, Nederland en West-Duitsland op het gebied van de ultracentnfuge De kernenergie is m deze tijd aanvaard als een levende behoefte, aldus dr. Arnold. Eind deze week vertrekt de „Otto Hahn" weer uit Rotterdam. Midden augustus zal het 15.000 ton metende atoomschip even terugkeren om erts te lossen uit Mauretame. Dan zal het bezoek als een routinegeval worden beschouwd", aldus een van de be manningsleden Wombat Willy, een geschenk van de dierentuin van Sidney m Australië aan Blijdorp. ROTTERDAM De Nederlandse kustvaarder „Meppel" is gistermiddag nadat er brand aan boord was uitge broken, een tijd zoek geweest. Nadat aanvankelijk urenlang grote onzeker heid bestond over de plaats van de ramp en het lot van de vijf man ster ke bemanning, bleek gisteravond dat de mannen door een Britse helicopter van boord waren gehaald. Een reddingsboot heeft het schip op sleeptouw genomen. De „Meppel" was geladen met stenen onderweg van het Schotse Newburgh on Tay naar Ips wich. WALENBURGERWEG 5a Telefoon 246044 ROTTERDAM 30 |uti Openluchttheater D'ikzlqt Roemeens dansensemble „Ensembui Tineretului dm Bucuresti", 20 15 uur. 31 juli Doelen, qr z Groot Zomeravond- feest met o a Leen Jonqewaard, Adele Bloemendaal, De Mounues, Ria Valk en Andre van Duin Na afloop dans feest met de Boerenblaaskapel, 20 00 uur Doelen, kl z.: The Continental Sin cere and orchestra Gospels, folk- sonqs, spirituals en soulmusic 2015 uur 4 augustus Openluchttheater Dnkzlqt. Commis sie vakantiebestedmq met „Franklin's wondershow" 14 uur. 5 auqustus Rott Schouwburg: The Tokyo Kid Brothers met Japanse rockmusical „The "tory of eiqht doqs" t/m 17 auqustus 2015 uur -=Sr 5 ï&ix <3 I» m, P

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1