Jongerenraad in Schiedam gekozen Burgerlijke stand Zestienhoven verhoogt tarief BEURS VAN AMSTERDAM Filmfeesten Zilver voor C. de Bruin la$ Problemen bij zetelhezetting Wijzigingen van Verkeersbeshiit voor Schiedam Groenewouders kunnen zelf speelpark inrichten talentenjacht Vlaardingen 'se Gemeenteraad Maassluis Hoek v. Holland tfgBJDAOVQOWDgEI. VROOM PREESMflWWBg— Bejaarde fietser door auto gedood DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 29 JULI 197, 69.» 5.75 4.25 10." en14.' 22.95 1,55 38.25I 8.95J 62.50 Van gradenboog tot hoogst individuele boekentas. Aanleg en onderhoud van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES ACTIIVE AANDELEN AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, sfoekd. PAGINA 4 Biezonderleukmodel schommelstoel. Met biezen zitting. Keuze uit rood of wit gelakt hout. Koffie filterkan vervaardigd van hittebestendig glas en met koudgreep handvat. Inhoud V2 liter. Kompleet metfiller. Vendex gemetalli seerde strijktafel overtrek met gemoltonneerde rug, warmte vveerkaat- send.'Gemakkelijkte bevestigen. Past op elke strijktafel. Geldig 30 Juli 1971. SCHRIFtEUKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WOB HIEROP NIET AANGENOMEN De laatste partij overhemden en polo pulls met korte mouwen van dit seizoen. Diverse modellen en kleuren. Alles tegen afbraakprijzen. Het nieuwe school jaar in met deze prachtige lederen schooltas. Verdeeld in 3 binnen vakken, waarvan 1 met rits, en en nog 2 extra voorvakken. "Solidita". directoire elastiek. Goed was- baar en kockecht, met behoud van de rek. Voor velerlei doeleinden te gebruiken. Per kaart van 20 meter Velona dames en heren duikers horloge. 100% waterdicht en shock- proof. Met 17steens Anker uurwerk. 1 Jaar garantie. Origineel uitgevoer- dezit-badkrukvan sterk plastic. Royale inhoud voor wasgoed. Met afneembaar deksel. In modems kleuren. Wagner elektrische verfspuit, model Royal Classic. Van 3tot6atmosfeer. Vooralerlei doelein den te gebruiken. Kataloguswaarde79.- Pelgrim Roblna gas haard, 7500 k.cal/u netto. Conveotor- model uitgevoerd met thermostaat. Grote glasruit. Ideale komblnatle van heta Iucht4stralings- warmte. 448.-1 Slopen, bedrukt met een fris bloemdessin. Ertskauzeuit diverss kleuren. Per paar slechts schooi T-shirts, muito ringbanden, affiches, penselen, kleurpotloden, cahiers, passers, schriften, Vendex agenda's, tassen. Hoogstraat 2®etag® Pleinweg parterre Vlaardingen parterre SCHIEDAM Zo de ouden zongen piepen de jongen. Dit overbekende Nederlandse gezegde zou van toepas sing kunnen zijn op de Raad voor Jeugd- en jongeren in Schiedam. Gis teravond werd deze raad immers in de raadszaal geïnstalleerd, en dat be- SCHIEDAM I11 bet belang van bet verkeer hebben B en VF van Schiedam besloten tot de volgende wijzigingen van bet Verkeersbesluit: dc dubbele hoofdpaden ta het Prinses Beatrixpark worden zowel door voetgangers als door wielrijders gebruikt, wat in de praktijk moeilijk heden blijkt op te leveren. Om dit te voorkomen is besloten om van het pad tussen de Parkweg en de eerste kruising bij de kinderboerderij het noordelijke pad aan te wijzen als ver plicht fietspad en de zuidelijke baan van bedoeld pad als voetpad. Dit zal met borden worden aangegeven. Op het Sibeliusplein en het Schu- bertpleia in Groenoord komt het nog al eens voor dat de rijbanen rondom de parkeerplaatsen worden geblok keerd door geparkeerde voertuigen. Dit zal worden tegengegaan door op genoemde pleinen het parkeren bui ten de parkeervakken te verbieden. Ook zal door middel van borden met de „vallende pijl" voor alle verkeer behalve voetgangers een verplichte rijrichting worden aangegeven .De hulpbrug over de Schie bij het industrieterrein zal in westelijke richting voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, worden afgesloten. Hiermee wordt een tijdelijke maat regel definitief. Bij de laad- en losplaats en de kapel van de Dr. Noletstichting in de Juliana van Stolbergstraat wordt vaak hinderlijk geparkeerd, wat de doorstroming van het verkeer ter plaatse belemmert. Dit zal worden ondervangen door het parkeren aan de westzijde van de Juliana van Stal- bèrgstraat te verbieden en door het aanbrengen van twee gale strepen van 15 en 20 meter lengte. In de Oosterstraat zal voortaan, voor de gehele noord-oost zijde een parkeerverbod gelden. Doen^ in 1966 dit parkeerverbod werd ingesteld werd een uitzondering gemaakt voor het gedeelte tussen Singel en pand nummer 10 ten behoeve van een daar gevestigd bedrijf. Aangezien dit be drijf is opgeheven, kan ook de uit zondering vervallen. Op de Westvest gold voor beide zijden van het tussen de panden 38 en 50 gelegen weggedeelte een parkeer verbod. Aan de zuidwestzijde van het tussen de panden 32 en 38 gelegen weggedeelte wordt vaak geladen en gelost, waardoor de doorstroming van het verkeer op de Westvest regel matig wordt belemmerd. De situatie wordt gewijzigd door parkeerverbo den voor de noordoostzijde van pand 38 tot pand 50 en voor de zuidwest- zijde van pand 32 tot pand 50. tekende dat er gestemd moest worden over de bezetting van de bestuursze tels. In de gemeenteraad draait alles op de befaamde politieke formule 23-14. De 23 raadsleden van PvdA/PPR, VVDD66 en CPN tegen de 14 raads leden van ARiCHU, SGP en de KVP. die sinds een jaar geen deel meer uit maken van het college van bur gemeester en wethouders. Gisteravond ging hett tussen de ge organiseerde- en de ongeorganiseerde jeugd. Nu moet men dat eerste wel met de nodige korrels zout nemen. Het grootste gedeelte van de georga niseerde jeugd liet het namelijk bij de verkiezing afwetten, zodat de verte genwoordigers alleen maar afkomstig zijn van het Nederlandse Padvinders- gilde afdeling Schiedam, heel wat vlotter. Tijdens een twee Met de ongeorganiseerden ging het dagen durende verkiezing in de gehele stad Schiedam mocht iedere jeugdige inwoner van Schiedam een stem uit brengen. Ook da,ar was de opkomst nu niet bepaald daverend te noemen, gespeeld. maar goed, het spel werd met regels Na gisteravond heeft de Raad voor Jeugd- en Jongeren dus een bestuur. Jos van der Lugt, een vertegenwoor diger van de ongeorganiseerde jeugd, werd voorzitter en won op punten van zijn tegenkandidaat M. J. P. Adriaanse, die in de raad de georga niseerde jeugd vertegenwoordigt. Laatstgenoemde werd toen maar secretaris. De verkiezing van een penning meester werd helemaal een lachertje. Er waren gisteravond zeven lieden van de nieuwe raad aanwezig, en er waren voor de funktie van penning- meesier maar liefst drie kandidaten. Uiteindelijk mocht Jos Heheman de nog schamele penningen van de raad gaan beheren. Overigens waren gisteraiond niet alle leden van de raad aanwezig, e~ waren er een aantal op vakantie, ter wijl nog drie zetels worden openge houden voor deskundigen. Verder zijn er nog twee zgn witte zetels. In deze zetels kunnen Schiedammers plaats nemen,, wiens aanwezigheid volgens de raad gewenst is, Een witte zetel is al bezet, deze viel ten deel aan drs. R. F. Wark, de nog zeer jonge chef van de afdeling sportt en jeugdzaken van de gemeente Schiedam. LEKKERKERK De heer H, van "Weelden uit Krimpen aan de IJssei, 74 jaar, is maandagmiddag overleden na een verkeersongeluk in Lekker- kerk. Hij is door een auto overreden toen hij op de fiets de provinciale weg overstak. De raad voor Jeugd en Jongeren zo als die gisteren voor het eerst bijeen kwam. In het midden met sandalen de nieuw gekozen voorzitter Jos van der Lugt. SPIJKENISSE Woensdag 11 augustus kunnen de bewoners van de wijk Groenewoud gezamenlijk een. speelpark langs de Jepenlaan „inrich ten." Tijdens een bijeenkomst in ge bouw „Kern" aan de Eikenlaan (aan- suggesties en hun opmerkinge over de reeds door de gemeente opgestelde plannen voor dit park beuisterd en bekeken. De bijeenkomst is opgezet, omdat onder de bewoners van de wijk steeds meer de wens naar voren kwam, betrokken te worden bij de dingen die rondom hen gebeuren. De aanleg van. heit speelpark is al gereed. De ruimte, ca. 2,5 hectare groot, is verdeeld in drie stukken: een gedeel te voor de kleuters, een avontuurlijke speeltuin, en een gedeelte waar de jeugd met behulp van oude bouwma terialen de eigen fantasie kan botvie ren. De dienst voor sport- m recreatie zaken en de dienst gemeentewerken hebben al enige mogelijkheden voor de nu nog „kale" speelplaats op pa pier gezet, en modellen van de te plaatsen speelwerktuigen vervaar digd. SCHIEDAM Geboren: Anne-MleXe dv H P Hukshom en II H J Meijer: Theo doras W P zv T w P Voss en C Lips; Annemarle dvHia Bots en J G Schelt; Miranda üv B de Wit en M J van Gerven; Fahed zv M M A Ayyoub en C Manneken; Willem F zv TV F Weers en G van Beek; Deüef zv H G Slotboom en T E Koppenha genAnnuska dv 11 K den Hollander en a S C Hogeling; Elles dv J Krommenhoek en s c E van Dijk; Chris zv W w Alblas en C G Jongman; Ingrid dv w Poot en E M van den Berg; Muriel M dv M P W van der Maarel en P C Holman; Sverrc zv B Bull en S Pronk; Elena J O dv A P Lagendijk en K M Molendijk: Femke dv D Dlspar en A M van Bergen; Jossphus J zv H A M Holierhoek en K de Gorter. SCHIEDAM Gehuwd; J B Smit, 21 Jr en C M van hees, 21 Jr; J Schenk, 22 Jr en j Kook, 20 jr; A Kavadas, 26 jr en M S Bekman. 33 jr; C den Hartog, 28 jr en L van Boodewaard, 30 jr; J Fels, 26 Jr en I c M van Maanen, 21 jr; J A P J van den Berg, 22 jr en W E Meulstee, 13 jr; G J jongste, 22 jr en E Maas, 20 jr. J Bloms- teel. 25 jr en A j Spthoven, 22 jr; E Kroezen, 23 jr en J If M Martens, 21 jr. VISSERIJBEBICHTEX VLAAHlDINGE.V VLAARJWlfGEN 29 juli 1871 Aanvoer: V! 16. 46; VI 103, 21; VI M, 61; VI 193, 116; VI 110, VI '112, 129; VI 153, UI; VI 1. 66; VI 7, 29; VI 73, 125. Prijzen: kleine maalles ƒ175,-/201; kleine kieme maatjes 180-/211; grote maatjes en j 174-/ 173. volle 174-/ 173 ELECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Driel) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - Vlaardingen VLAARDINGEN In samenwer king met een aantal uitgeverijen or ganiseert de Nederlandse Jeugd-Cen- trale voor woensdagmiddag 4 augus tus in de Stadsgehoorzaal in Vlaar dingen een filmfeest in de vorm van twee voorstellingen de eerste om half twee, de tweede om half vier waar allerlei jeugdfilms worden vertoond. Bovendien zijn er ge schenkjes voor de bezoekers. Vrijdagavond half acht is er in de Stadsgehoorzaal een talentenjacht voor kinderen, van zes tot en met veertien jaar, die hun prestaties kun nen tonen op het gebied van zang, muziek, declamatie en andere leuke presentaties. In de jury hebben zitting de post bode Paulus uit Oebele en de beken de Vlaardingse caberetier Joop Vos. Er zijn heel wat mooie prijzen. Opga ve voor 3 augustus per briefkaart aan het comité Jeugdvakantievreugd, stadhuis, Vlaardingen. Vermeld moe ten worden: naaxn, adres, leeftijd en waarmee de kandidaat op de planken wil komen. Natuurlijk is iedereen vrijdagavond welkom om de jonge artiesten aan te moedigen. SCHIEDAM - Vanmiddag heelt mevr. G. D. Verwey-de Graaff in haar funktie van loco-burgemeester burgemeester H. Itoelfscaia Is met vakantie de eremedaille in zilver opgespeld bij de heer C. de Bruin uit Schiedam, De heer De Brum viert vandaag het feit dat hij 40 jaar in dienst is bij de Technische Bedrijven van de ge meente Schiedam. Hij werkt daar op de afdeling boekhouding. Ook in het Schïedamse kerkelijke leven Is de heer De Bruin een bekend figuur. Hij bekleedt in de Gerefor- JiAASSLUIS Tijdens de dins dagavond 3 augustus in de aula van de Caland-lts te houden vergadering van de gemeenteraad van Maassluis komen aan de orde de uitgifte van een studiegids smaen met Vlaardin gen en Schiedam, voorzieningen voor huisvesting van de kleuterschool „Prinses Beatrix", uitbreiding kleu terschool Oleanderstraat, aanstelling leerkrachten, gemeenschappelijke re geling recreatiegebied Brielse Maas, sportvelden in de KapelpoSder. re creatiegebied Aalkeetpolder, aanleg gas- en waterleidingen en begrotings wijzigingen. meerde Kérk (vrijgemaakt) al jaren de funktie van diaken en secretaris van de commissie van beheer. Daar naast Is hij ook zeven jaar secretaris geweest van de Nederlandse Bond van Overheidspersoneel afdeling Schiedam. ROTTERDAM B. en W. stellen de Rotterdamse gemeenteraad voor, de passagiersvergceding voor het vliegveld Zestienhoven de „lucht- havcnbelasting" met ingang van 1 september te verhogen tot ƒ6.20 per uitgaande passagier. Met ingang van 1 april was de pas sagiersvergoeding voor Zestienhoven reeds op ƒ5,50 per uitgaande passa gier gebracht. De nieuwe verhoging heeft de be doeling het verschil in tarief tussen Schiphol en Zestienhoven niet groter te doen zijn dan vroeger. Het tarief van Schiphol is verhoogd tot ƒ7,75 per uitgaande passagier. HOEK VAN HOLLAND V'aa dinsdag tot en met vrijdag, 3 tot a 6 augustus wordt in Hoek van Hol land de VW-vakantie-avondviet- daagse gehouden. Vier avonden lang kan men naar keuze zeven, tien of vijftien kilometer lopen. Zowel de korte als de langere routes voeren de deelnemers door <3t mooiste gedeelten van de Hoek, lanp het strand en door bus en duin. Voor groepen van 11 deelnemers of meer is er een groepsprijs beschik- baar, die boven het bekende tak met jaarcijfer wordt uitgereikt Zoals altijd wordt de laatste avond een groot feest, toekijkers zullen de tippelaars met duizenden bossen Hoe- men huldigen, tegen acht uur is er de glorieuze intocht met défilé langs de hulpsecretarie. Inschrijving vóór 31 juli 2,50 per persoon en 2 voor kinderen bere den 14 jaar. Daarna wordt de in schrijving een gulden duurder. De belangsteling voor dit vakantie- evenement is groeiend. De laatste jaren heeft men kunnen rekenen op gemiddeld tweeduizend deelnemers. Natuurlijk vraagt de Hoekse WV medewerking van de Hoekse burgerij door langs de route van de wandel tocht de vlag uit te steken. woensdag 23 juB Dlv. boekj. 70/1,2+4" akzo 70/17 of io«t aig. bank ried. 70j2.4+S6$ amst.-rotterd. bank 63 5 amsterd. rubber 7of8 deli-mij. eert 70 51 dordt petf. mij to Si dordt petr. mij. 7 pr fflffO/j.s.'Osheineken's b5b a ss/70j3.5,i0sbeineken's bier tos holl.-amerika lijn W/4 hoogov.nrc 70 5 h.v.a.-mljen ra/70 f a kon. luchtv. mij. In tfez» kwralljM zijn ops«nom«r, official* noiarlnsen, mMS'baalsf door e» V«r- •«nlging voor d»n Effsctenhandzl. Ven de Zfl. «ctleve eendelen die senasserd worden in zeven tijdvakken Is de laetete notaries opgenomen. Indian voor da overig» fondeen in de tweede periode een notering Ie tot etend gekomen ie deze evaneene vermeld. vorigek. openings k. laatste not 83.8 88.7 83.8 279 275.0 275.5 64 63.7 63.5 46.5 44.5 44 77 2 77.0 77.5* 926 929.0 928 92b 929.0 927.5 257.5 254.0 255* 270 265.5 268.5 94.5 93.5 93 74* 73.5* 73,7 70.8* 72.0 152 140.0 144 153.2 91.1 62.9 262 43.5* 247.5 180A 72.4 117.8 TC 7.25 kon.ned.peb.mlJ 1S2.S 153 IC/9 k.nx.m.nb91.3 91.1 'Cf2 nat nadert, eert 62.5* 62.S 7020+set ommeren ore 260 259.5 TQfM+Vti» philips' gloei, gb 44.2 43.6* W8.4+2i«t robeco 247.4 247.5 70/2+«?/uarolinco 198 180.3dst 'Cf7 echeepv.unie 71.3 71.5 70/SC onliever crt. 118.1 117.9 Cfaimi, eertpe en steekdlvldenden akzo 4 'li st 3,48 3.48 ommeren 5*/e »t 13 12.97 philips 2 7/Ss/a at 1.21 1.21 robeco 6.16 6.16 rolinco 18.30 18,05 voorzover betreft eendalen tn de rubrieken btnk-, krediet- en verzekeringewezen en hendel, Induetrie «n divenen. Verkering der takanas d er ex. dlv.; e ss deint; =s ge daan en bieden; x laten; gedaan en laten; b bieden; f notering In guldena: e ex aplltalng; ets ex «rock; h herkeo!telleat!»dlvldend. BANK-, KREDIET- EN VER2.WEZEN 70f4.75+21e amev 20 70/4 amfaaf20 70/1.8+1üet a33.6t.r'dam 70 f 2.80 delta/lloyd 70/ 5+5st e.p.nillmij 70 f e n.midd,bk50 706+sst slavenb. a. 97 87.1 74.4 65.2* 131.9 106* 219 96 87.5 74.9 66 131* 106.5 219.5 96 87.7* 74.5 66 131.9 107* 219 HANDEL INDUSTRIE 70/6.25+25» a.C.f. f25 70/4.4+Set aib.heljnfZO 70 f 4 of Set ball-nedam 70f3+lC«i bam.v b. 70f3f+S5t bols ƒ20 706 20+25st brero yij cj 7o/4.<so buhrm.tett. 70,171 s+4et bijenk.bh.ct ss/70 f22 o.suiker 7o f 2.2S+s»s|ndu-key25 53/70 4 desseaux 68 8 dikkers "012 of lOat dr.overij.ht to/3 eoonosto 70/3.8,3'/;S elSSVier ct 70/o.s+2Sst erdal 70 3 67 fokker 20' 70/6 furr.ess 20 ra s gelderm 70f2.2o»31/s3eg|st-broc. 63/70 5 grinten ƒ20 76 6+iOst hagemeljer 70io hoiec 70/1 +5st holl.bet.f20 ?o/5+5st ihchoil. Intem.muli. 7010 Inventum ®8 kemp.beg. 70/6 of 37'iskluwer ƒ20 k.ned.text.u «9/7011 k.v.t. cs/7013 leid. wol ra f2.50 lljsmpf f25 7oi2 meelfabr. 67 s ineasbouw 7oiS4-5st meteoor '0 3.60 nsderh.f20 70s n.dagbl.u. 7016 nrd.eur.hout 70/4.4+5st norit 70124-Set nutriclavb 60S nijv.t.cate EN DIVERSEN 241.8 244.8 174 5 174.5 174 71.5 89 144,5 368 63* 457.5 412 75.1 77.9 73 72 89 143.1 374 63.2 458 412 73.5 77.1 74 125.5 51.5 443 181 38.6 76 88 7 144.5 385 63 457.5 414 77.1 51 442 180.5 39 75.7 443 182.5 78.7 78.5 75.9 79.5§ 78 78 207 210.5* 212.5 136 133.5 133 153* 153 1 51 78 78.8 78.8 341 345 345* 58.6 59.1* 60* 174b 175.5* 63* 64.5 2QB.5 206.6 36 36b 210* 216* 217* 245.5 244 243.5 51.5* 52.5* 220.8 220* 78 78§ 356 359 359 64.5 64.8 65* 160* 159.8 160* 169 1S8.5 168* 147.5 147.5 354 353.5 72.1 72.1 72.5 7o/i .52-i* Set 0gem nj3 89.1 B9 70/2.8H-4et D8khoedf20 87.2* 87.9 70 t4+3'/ret rijn-schelde 197.5 199 SB/SS 12 sch.cartf25 169 188 69/70/1.60 sch,honf25 57.1 57.4 7014 schuitema 232 232 70 7 schuttersv. 122 120.5 '014 alm da wit 255* 256 "0 7+3'/iet stsp twent 98.9* 97.2 ,70 10 of Set utermoblen 260 264,5 '09 ver.glas.nt 141 140.5 68/12 ver.mach. 103.2 103.5 70/4 vm.uitg.bedr 121 120.5 S3 5 vezelverw. 67.1 67.5 •O/u vihamli-butt 135.5 135 7B/oM8i wereldhav. 101.8 102* 70 3.60 wessanan 74.6 74.9 70S wyarsa. 121.5 123 87.9 199.5* 57.4 232 256* 141.5 103.5 135 103* 74.9 123* VERENIGDE STATEN akzona 41.5 39 am.can. 38 am.motors 7.1 7.1 am.tal&tellO 43 42.8 anaconda 18.4 17.8* burroughs - 123 118.5 chryslar 29.4 28.9 Colgate 47.5 48§ dow.cham 94.8 94 dupontIO 141 140.5 east.kodak 79.25 73 f.a.s. Int. 3.5 ford mot.10 64.10 63.75 gen.electr. 107 108 gen.moiors 77.2 76.5 lnt.buslness 307,5 305 int.tel.&tel 64.9 63.9 kennecott 30.6 30.6 pann. centra 5.8 5.75 pepsico 57.2 56.75 rca corp 32.75 31.5 shell oil 45.9 45.85 8tand.n.J.10 78.8 78.7 u.e.steei 10 29.85 30 weatlngh. 88.5 85 AAND. BELEGG.MUEN adm.belegg 138.5 138.5 dutch.int. 135 135 eng.hol! Ie 57 eng.holl 2e 54 hambro 88.4 88.2 1 k.a 167.5 165 mijbeb. 635 633 nefo 68.1 68.1 obam 434 434 protector 128.5 128.5 rollnco6jcp 80.2 uni .invest 71 71 unilas '0 84 84 utilico 131.5 131.3* wabo 240 NEDERLAND 69-94 8 103 103 70-95 8 103.1 103 70-85 1 8 103 102.9 70-85 2 8 1033 103 70 85 3 8 102.9 102.9 69-76 8 104.7 104.6 70-77 8 105.5 105.6 70-78 75 104.8 104.7 69-9474 101 10O.5 71-96 7) 99.6 99. S 66-91 1 7 96.1 96.1 66-92 2 7 9S.4 95.4 69-94 7 67 97 63-93 1 8 91.2 91.2 68-93 2 6 91.1 91.2 68-93 3 6 91.1 91.2 68-94 4 6 91.1 91.2 66-91 6j 91.9 92 67-92 61 89.3 89.4 67-92 6 88.5 88.4 65-90 1 53 8 8 7 88.8* 65-90 2 53 889 89 64-891 51 86 3 86.4 64-89 251 87.1 87.1 64-94 5 83.8 83.8 58-83 4} 87.1 87.1 59-894J 60-85 1 41 60-90 2 4| 63-93 A J 64-74 kl4 64-74 gr 4 59-8444 60-90 41 61-91 4} 63-93 1 4 63-93 2 4 61-864 62-92 4 83.3 85.5 82.1 81.1 97.6 97.2 84 8 80.4 80 79 78.8 SI.4 78 53-9331 grootb.3| 47-87 31 51-7631 53-83 31 56-8631 48-98 3J 48-98b.ct3j 50-90 3j 54-94 3] 55-95 1 31 55-85 2 3i grootboek 3 37-8!3 46-82 qrb.3 47-76 $3 grootb.2l 3?-74n!37a3 46-82 gb 3 83.3 85.5 82.1 81* 97.7 84.8 80.4 80 79 78,a 81.4 78.1 75 76 52.5 69.1 69 92.9 92.9 85.5 85.6 79.7 80 58.9 68.9 63.5 72.1 72.1 72.2 72.1 72.3 72.3 80.8 80.9 43.3 86.8 88.8 67 869 90.2 90 36.6 94.8 94.7 80.8 - BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN 0bn7Oj768i 104.7 104.7 abn70/768 104.5 104.7 abnkoS 103.7 103.6 abn sp 67 127.5 127.5 amro 69 8J 103.25108 amro 69 8 105.6 105.8 amro 70 8 105,5 105J3 amro 71 7| 102.75102.9 amroko7| 101.9 101.9 bankmees8 104.1 104.1 bng70/908f 107.2 107.4 bng70/95 Sl 100,2 106.4 bng70/85 81104.5 104.55 bng70/958j 105 105.1 bng69/768 104.2 104 bng69/9418101.5 101.5 bng69/9528101.5 101.4 bng70/768 104.3 104.2 bng70/?9 7| 103.45103.5 bng71/967j 100,1 100.25 bng69/947J 99 99 bng69 2 7} 99.1 99.2 bng7t/987l 99.55 99.45 bng71/797j 101.9 102 bng66/9117 96.1 S8.1 bngS6/9127 94.8 94.8 bng66/916l 92.9 92.9 bng67/92 6J 80.7 90.75 bng57/82 6 95 95 bngS5/SÜ 16 89.0 89.7 bng65/9026 89.9 89.9 bng641 5 84.5 84.4 bng84 2 5 84.45 84.5 bng621 rsp 141.5b 141* bng62 2 rap 121 x 121x bng623rep 129b -129b PREMIELENINGEN alkmaar 25 64 64 adm.c.a. 3 130.5 132* adm.c.e.g3 122 adm.w51 2l 69 66 adm.gSI 2» 62.5 61.2 adm.561 2} 65-5 67.5 sdm,5S2 2} 82.5 81.5* adm.56 3 2j 80.5 80 9 adm.592ï 87.5 68.8 b.l.g.69 5 97.4 97,4 brode 54 24 70 68 dordr.56 21 03.05 64 •!ndb54k2j 63.0 64 elndh.54g2l 62 ensch54k2l 63.05 63.05 «nseh54g2j 62 «gra521 24 76 75.1 sgra52 2 21 75.1 75.1 ned.ro.kr2j 73.1 rdam52 1 2j 78.9 78* rdam52 2 24 rdam57 2| utr.52k2l utr.52g 2j z.holi.57 2 z.hol!.59 2 1.57 21 :,592J 77.45 76.05 74 72.1 97.05 97.05 88 86 76.4 76.45 73.6 75.45 SCHEEPV. 93.6 93.8 95 94.1 90.8 90.5 98.2 88,5 LUCHT. EN k.i.m.687 kJ.flt. 5 kLm. 43 kj.rn. 4j PROV. EN GEMEENTEN 85 - 82 80 89.0 90.2 almelo4| alphen a'dam594 adam48g3 assan 4J drente52 4J emm.521 geld.59 4-j gouda604j sgrav5S4j gron.564} noordh5$4 ddamBSSj rdam37 4 3i z.holl655| z.holl.51 4 82 82 78 74.5 82 83 77 80.8 81.1 87.3 37* 70.0 77 83 80 92.5 81 HYP.BANKIN NEDERL alg.fr. 3 fr.gr. a 7 fr.gr. q 1 7 fr.gr. k3 6* fr.gr. g2 6 fr.gr. J 61 fr.gr. dw 6 fr.gr.dwn 0 fr.gr. «6 fr.gr. f5 fr.gr. xxa 4j fr.gr. du 4j fr.gr, z4l fr.gr. IJ 41 fr.gr. dt 4 fr.gr.deve3l fr.gr.dava3 nat. k 5 nat. e 3 j ned, g 31 ned. k3 99.2 97 88 93 99.5 97 95.1 97.1 83.5 89.0 89.6 80.95 87 82.7 82.7 80.6 82.2 78.5 78 80.5 82.2 73.5 73 81.5 69.1 68.5 85 63,5 69 68.25 69.25 70.5 ned. b 3 utr. g7 utr, d 64 utr. z 6| utr. x Si utr.wS utr. u 4j utr. #44 utr. v4} utr. kl 41 utr. geef 3 westl. az7 westl. r? westl. rnfl weet). q2 6f westl, c6j westl. X 6 weeti. a 5| west). IJ 5j westl. u 5 westl. 144 westl. J4l westl. eeff3 79.1 70.3 94.8 S4.3 39.75 88.5 87.8 84.25 84.25 31.3 81.3 815x 70.1 78.5 68.1 71.5 94.5 93.8 94.5* 97 83 83.5 85 85 80 79.5 73 73x 88.5 84.25 78.5* 71.9 HANDEL IND. EN DIV. akzo kt 4l akzo gr 44 dr.ov.hout 4 91 gl essen 5 89.2 hoogov.ej 89.9 90* 96 89.5 90,1 91 89.5 85.5 80.1 955 90.8 88 ngu70/77 85 105.5 105.4 ngu70/85 84 105.2 105.4 ngu71/863 103.6 103.6 ngu69/09 7} 100.5 100.8 nguS6/86 7( 99.8 99.8 ngu66/88 6{ 95,2 9S.2 ngu68/88 61 94.4 94,5 ngu6S/8Q 5j 95.2 pakhoedSj 100.5* 106.5 pakh 687 94.5 94.5 peek&cl.S 96.2* 96.9 peekic!74 93.5b 93.5* phll.51$k4 80.2 phll.5i$g4 80.1 phll.43 3) 95.5 pont.k.ht34 93 pegem57 6 90.8 pegem53 5| S3 pegsm53 5 93 pegemS24j 98b pague57 6 97.7 pgem 57 6 pgem 64 8 pgem 59 4j pgem 62 4 p.n.b.el4j sch.hoaSi sch.hon.43 sch.h.61 41 3t.twents4j unllevcrS Unilever 6 vmaeh697'/» 87 v.machSS 5 89,1 v.machS2 5 85.3 amev 241 2.41 ball nedam 3.8 3.82 clndu 3.6S 3.75 dr.ov.ht. 63.8* 64 gist broc. 2.4 2.38 njnschelde 6.55 6.64 prolongatie 7 98b 90.2 94b 91b 103.5 91 80.3 89.25 85.5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2