halve prijs Zeelui geshanghaidvoor smokkel Via Belgische kapitein in Spaanse gevangenis Krishna Prem, gedanst epos uit India denöüden GORINCHEM WUIFT ZIJN RIDDER UIT 98 Schakel niet eens met mr. Kidder van Rappard Doorgereden na ongeluk Willenishruff-Ironside I" I m SPI 1 .Femina' van 8 tot 19 oktober 98 i s ;ido§s? «pn H 169.- Hoorzitting over Rij npoorth a ven CITROENj/ Bi» opruiming Advocaat zaait twijfel over meting politie Mfe Boerderijbrand door hooibroei Swaters: knecht van actieve kerel Maassluis wijzigt markttijd opruiming 100^® Tagoreans in Museum Volkenkunde 4rF* A i Nü een prachtig "Stijlgroep Groningen" kostuum 259.- van 29S." OUDE KUSTVAARDER 14 2 !l3?i Showroom Coolsingel Tel, 14.44.00* GEEN CONSUL terienka marquisette 90 cm breed BARRE TOESTANDEN ter meulen het winkelen waard Ier meulen Het: winkelen waard - - acryl hoofdkussens «§^95*per stuk Dfc ROTTERDAMMER PAGINA o MAANDAG 2 AUGUSTUS 1971 Door- bijzondereomstandigheden zijn «ij erin geslaagd een aantalkostuums! ii uit de topklasse "Stijlgroep Groningen"-; .te kunnen aanbieden vöor:,::j fmm "Stijlgroep Groningen' de top in kwaliteit in herenkleding, gemaakt van de prachtigste stoffen, met een perfektie in coupe en afwerking, vermaard over geheei de wereld van verder nog - eneci r «ROTTERDAM Eeijerfandseiaanhk-Sia3h«ltstr»at {•ROTTERDAM West-Kruiskade ROTTERDAM Korte Hoogstraat ROTTERDAM Meent [•ROTTERDAM fOtcndr. Logcciijk «IJSSELMÖNDE Winkelcentrum Groot Üsselmonde I HOOGVLIET Winkelcentrum «SCHIEDAM Hoogstraat VLAARDINGENWinkelcentrum Liesveld DORDRECHT 5ari*gang-St«enp!*irt Van een onzer verslaggevers MAASSLUIS Twee Neder landse zeelui zijn momenteel op roek naar de Belgische kapitein, cue hen met een aardig contract aan boord van zijn kustvaarder lokte, maar hen vervolgens be trokken deed raken bij een sniok- kelaffaire. die de Nederlanders een gedwongen verblijf in Span je van twee jaar opleverde. Die tijd brachten ze door in de on aangenaamste pensions, die je je :n Spanje kunt wensen: de straf gevangenissen. Drie weken geleden kwam er een eind aan de Spaanse tijd van machi nist Bernhardt van de Pol uit Maas sluis en stuurman Klaas Buitenkamp uit Appingedam. Tien juli hoorden ze in de gevangenis van Burgos, dat hun verzoek tot strafverkorting was inge willigd en dat ze wel naar huis mochten gaan. Dat viel mee, want eigenlijk hadden ze nog 2 jaar moe ten zitten. Het tribunaal in het havenstadje Pontevedra had het vonnis op vier jaar bepaald, zo ongeveer het vaste tarief voor sigarettensmokkel, waar aan de Nederlanders schuldig waren bevonden. Ten onrechte volgens Van de Pol, die volhoudt, dat hij en zijn vriend Buitenkamp er zijn ingeluisd en tegen hun wil op het smokkelschip terecht waren gekomen. Zijn verhaal begint met de verkoop van de overjarige kustvaarder Rex door de kleine Nederlandse reder aan esn onduidelijke maatschappij met een Spanjaard aan het hoofd en va rend onder de goedkope vlag van de Afrikaanse republiek Somalia. „Het oude schip had een gebruiksaanwij zing", vertelt Van de Pol en daarom kwamen de beide reders overeen, dat er twee leden van de oude beman ning de eerste reis onder nieuwe viag zouden meemaken. Stuurman Buiten kamp en machinist Van de Pol stem- den toe en lieten een contract opma ken. dat namens hun nieuwe, baas werd ondertekend door de nieuwe kapitein, een Belg. In het contract stond, dat de reis naar Duitsland en Polen zou gaan. maar eenmaal op zee hoorden de Ne derlanders wat anders. De sigaretten, die in Antwerpen aan boord waren genomen, vormden smokkelwaar be stemd voor Spanje. Ze-hadden na tuurlijk op dat moment het werk er bij neer kunnen gooien, maar volgens van tie Po! neem je dan noga! grote risico's. Ze besloten, nu ze toch een- maai in de boot waren genomen maar mee te varen naar Spanje. Ais hij had geweten wat hen daar te wach ten stond, had hij wel een hap zand in de machine gegooid, bekent de ma chinist uit Maassluis nu. De moeilijkheden zijn begonnen met het slechte weer. Dat is er waar schijnlijk de oorzaak van geweest dat niemand naar buiten kwam om op zee de smokkelwaar over te ne men. De kustvaarder bleef daardoor wat langer voor de kust hangen m werd ontdekt door de Spaanse mar'- ne, die de oude Rex keurig binnen de territoriale wateren enterde, de 20 tr 4 «lts: U-B t Cs!e mes H-M: Coir «ne er» m Sei ne mtt 5» ipits- 5 f.: t a ivoer t B: >4 B:. 25.(8, Vit itt f VI: ieise, s «a ROTTERDAM „Krishna Prem", 1 'vaarmce dc Indiase dansgroep „The Tagoreans" bekend van vroegere bezoeken aan Nederland zondag middag in het Museum voor Land en Volkenkunde te Rotterdam optrad, werd aangekondigd als een gedanst drama. In wezen is dit stuk geen drama, al bevat het de nodige dramatische scè nes, maar een episch blijspel, dat de bedoeling heett, via een uitbeeldnng, de Indische toeschouwer een bood schap door te geven. I lias V9- ïken- redf xMer 5 di lylffl ,5 és- Fet- lavra CSB jonk Esnd 10J> esla- 5 ds rtgU EV W Sat- wd- tura- ettet ïeret (Ultf [UT® U» •d II' ntlit- 0, en, inint en in lt k' irs>' Zondagmiddag was „Krishna Prem" slechts een voorstelling van anderhalf uur. Dat betekent dat er uit het uitgebreide materiaal van dit dans-epos een keuze is gemaakt. Want het volledige epos neemt een volle nacht in beslag. Een dergelijke voorstelling zou van ons, in een wel licht al te snel levende westerlingen, te veel zijn gevraagd! De aula van het museum was vol ledig uitverkocht. HANS W. LEDEBOER Vishnu, heer van hemel en aarde voor de Hindu, is zeker niet te be schouwen als een dramatische figuur. De achtste incarnatie van Vishnu is Krishna en deze verpersoonlijkt de wijsheid, liefde, kracht en heldendom. Krishna Prem handelt over de lief de tussen Krishna en Radna. Radna is gelukkig als zij Krishna bij zich weet, is diep bedroefd als zij hem niet kan vinden, is blij als zij hem terugkrijgt na een volbrachte missie. Als legende een simpel verhaaltje. Maar de religieuze legenden in India hebben altijd eqj bepaald doel. Zij houden de mens voor hoe het in de hemel is en hoe het op aarde behoort te zijn en dat gebeurt met symboli sche begrippen. Zo is de liefde van Radna tot Krishna het symbool van de devotie, het kinderlijke geloof, de overgave. Met Krishna Prem wordt.de India se toeschouwer voorgehouden: God is niet via de wetenschap te bereiken maar uitsluitend via het geloof. Rad- oa is de mensheid, Krishna is de god heid. „The Tagoreans" beelden dit uit in <te klassieke dans, met heel mooie handbewegingen, prachtig gesbyleerde on strak uitgevoerde danspassen. Die handbewegingen, moedra's, hebben alle hun eigen betekenis. We zien de «uiven, het onweer, de regen, de ju welen van Radna's feestkleed, de bloemen, het vuur. de begeleidende muziek als Weerkerend thema Krishna's fluit, het symbool van de geruststelling: tie, hier ben ik, al is er onweer en s'orm, al is er. vuur. HOEK VAN HOLLAND In het Jagershuis wordt op dinsdag 10 augustu as .een hoorzitting gehouden waarop vragen en opmerkingen kun nen worden gesteld over het ont- werp-streckplan Rechter Maasoever- west, inhoudende onder meer de Rijnpoorthaven. Ter toelichting en ter beantwoor ding van eventuele vragen zullen na mens het Openbaar Lichaam Rijn mond aanezig zijn de heren P. Bier- sma, gecommitteerde voor de ruimte lijke ordening, Ir. .J Drost, staffunk- tionaris voor de ruimtelijke ordening, ir. E. Verheul, stedebouwkundige, en H. Leroi, bureachef ruimtelijke orde ning en recreatie. ton sigaretten in beslag nam en de bemanning van zeven man arresteer de. Drie dagen later waren ze ai be recht, Alle zeven kregen ze vier jaar. De kapitein had op de rechtzitting nog verklaard, dat de Nederlandse bemanningsleden er buiten hun schuld bij betrokken waren geraakt, maar dat maakte geen dag uit op hun straf. Pijnlijk voor de Nederlanders was, dat ze geen contact konden zoeken met de Nederlandse consul. Later De opruiming is bijna afgelo peneen reden om nog even te profiteren van deze aanbie ding waar U kwaliteit op toe krijgt. Bijzonder mooie terlenka mar quisette, hagelwit, 90 cm breed, verkopen wij nu per meter voor nog géén acht dubbeltjes. Morgenvroeg om 9 uur begint op Öe 1e etage de verkoop van deze hagelwitte terlenka mar quisette, 90 cm breed, nu heei voordelig per meter i 79c Géén tel. af schrift best kwam dat contact met de consulaire diensten wel tot stand, maar dat heeft Van de Pol en Buitenkamp maar weinig vreugde bezorgd. De consul waarmee ze spraken, zei dat dit een zaak voor de ambassade was. Die stuurde pas enkele weken later iemand. De afgevaardigde sprak wat opbeurende formules in de geest van „hou de moed maar in" en zo en ver dween om acht maanden niets meer van zich te laten horen. Pas toen kwam er weer iemand van de ambas sade naar de strafgevangenis van Ocana, waarheen de Nederlanders waren overgebracht „We hadddn zo .Weinig tijd", luidde het excuus. Van de Pol en Buitenkamp zijn nu nog siecht te spreken over de houding van de Nederlandse vertegenwoordi ging in Spanje. „Ze hebben ons laten zitten op het moment dat we ze het meest nodig hadden", zegt Van de Pol bitter. Hij heeft trouwens goede hoop dat de Nederlandse ambassade in de toekomst wat kwieker zal zijn als Nederlandse zeelui met de Spaanse justitie in aanraking komen. Hij en zijn collega hebben bij hpi ministerie van buitenlandse zaken uitvoerig verslag gedaan van hun bevind'ngen en daaruit heeft de dienst wellicht enkele lessen getrokken. Die bevindingen zijn overigens niet van dien aard, dat Van de Pol ze graag navertelt. In de gevangenis van Ocana was het eten slecht en stond de hygiëne op een zeer laag peil. La ter zijn ze overgeplaatst naar de ge vangenis Van Burgos en daar was het allemaal wat beter. Wie er nu voor gezorgd heeft, dat ze nu toch vrij plotseling zijn vrijgelaten, weten de Nederlandse zeelui niet. Het schijnt dat de Belgische kapitein zich tijdens zijn gevangenschap ook heeft beij verd voor hun vrijlating. Maar het is niet alleen daarom, dat Vari de Pol van hem wel eens zou wil len vernemen of er een mogelijkheid is om schadevergoeding te krijgen voor die twee jar. Hij heeft al ge hoord dat de maatschappij, waarvoor ze".naar Spanje voeren, "failliet is. De eigenaar schijnt echter nog geld ge noeg te hebben. Maar de moeilijkheid is. hoe die man te vinden. Daarbij kan de kapitein misschien behulpzaam zijn.' „Anders kunnen we misschien ook'- een vergoeding van de kapitein eisen, want hij trad toen toch op als vertegenwoordiger van- de maat schappij," zegt Van de Po). Hij wekt niet-' dp indruk een sterke wrok te koesteren tegen de Belg. Maar hij zou 'och wei iets van een vergoeding wil len hebben voor de uiterst .onaange name ervaring, die hij bij die man occleed. Een mode in het klein tegen be taalbare prijsjes voor meisjes, die er graag modern uitzien. Tricot badstof meisjesjurkjes in 2 schattige modelletjes. Het 'ene heeft een wit fond dat in 4 kleurtjes bedrukt is, het andere een blauw/wit of rood/wit des sin. De jurkjes hebben een nylon rits op de.rug en zijn keurig at gebiesdkortom een ideaal jurkje voor in de vakantie eh voor naar school..... nu voor nog géén twee rijksdaalders. Morgenvroeg om 9 uur begint ïn de kelder de verkoop van deze opruimingspartij tricot badstof meisjesjurkjes in 2 leu ke modelletjes en diverse fris se kleuren. In de maten 92 t/m 116, per stuk voor 4 Géén tel. of schrift best GORINCHEM Duizenden men sen hebben zaterdagmiddag op in drukwekkende wijze afscheid geno men van burgemeester mr. L, R. J. ridder van Rappard en diens echtge note. Het massaal eerbetoon, waarbij vrijwel alle plaatselijke verenigingen zich in een défilé presenteerden, vormde het sluitstuk van een drie daagse ceremonie, die bestond uit een afscheid van de raad, een officiële bijeenkomst in de stadsgehoorzaal, een druk bezochte receptie cn ten slotte het défilé. Burgmeeester en mevrouw Van Rappard werden zaterdagmiddag om drie uur aan „Argo" afgehaald door de Koninklijke harmonie „De Ba zuin". die daarvoor compleet met jeugdorkest en majorettenpeloton was uitgerukt. Gezeten in een open calè che en begeleid door ruiters van de plaatselijke ruitersportvereniging „Hippos", werd het scheidende burge- meesterspaar naar de Grote Markt gebracht,- langs de gehele route toege wuifd door de vele belangstellenden. Tienduizenden waren vervolgens getuige van een groots en indrukwek kend défilé. De deelnemende vereni gingen hadden zich daarvoor op de Kalkhaven opgesteld, waarna een ■kleurrijke stoet langs het erepodium trok. Reeds bij aankomst op de Grote Markt wachtte het scheidende burge meester-spaar een overweldigend ap plaus. Ridder van Rappard, merkbaar onder de indruk van zoveel huldebe toon, beantwoordde de enthousiaste menigte door vriendelijk en goedlachs te wuiven. Na afloop werd de door de burgerij aangebodennieuwe auto voorgereden. Nog groter waren de toejuichingen en het applaus toen de heer en mevrouw Van Rappard er bezit van namen. Gorkum heeft op meer dan waardige wijze afscheid ge nomen van zijn omstreden burge meester, die aan het einde van zijn loopbaan heeft mogen ervaren dat zijn inzet en strijd voor de belangen van de stad Gorkum, door alle troe belen heen, niet onopgemerkt zijn ge bleven Zijn taak als burgemeester is geëindigd- Hem blijven slechts de GORINCHEM Het ar-Twcede- Kamerlid M. W. Schakel verklaarde zich tijdens het afscheid van nar. L. R. J. ridder van. Rappard als-burge meester van Gorinchem niet eens met dc inhoud van het Koninklijk WADDINXVEEN De rijkspoli tie te Waddinxveen zoekt de bestuur der van een witte volkswagen-"kc- ver", die donderdag avond op de rijks weg bjj Gouda een ongeluk veroor zaakte cn is doorgereden. De Volkswagen reed in de rich ting Waddinxveen by de Gouwcbrug de rijksweg op en hij heeft daarbij een in de richting van Utrecht rij dende scooter aangereden. De duopassagier van de scooter, een vrouw, werd tegen het wegdek gesmakt. Zy is ernstig gewond in een ziekenhuis opgenomen. degenene, die over dit ongeluk in lichtingen kan verschaffen, wordt ver zocht zich in verbinding te stellen met de rijkspolitie in Waddinxveen, tel. 01828-3000. S3CS Van een onzer verslaggevers ALKMAAR De Amster damse advocaat De Ruuk heeft twijfel gezaaid over de betrouw baarheid van de Tapley-meter waarmee de politie de remver- traging van auto's meet. Bij de behandeling van een geval van. een dodelijke aanrijding wist hij zowel de president van de Alkmaarse rechtbank als de officier van justitie te overtuigen van de noodzaak van een nieuw onderzoek. Door proeven met de Tapley-meter en het meten van remsporen was de politie tot de conclusie gekomen dat op 2 december van het vorig jaar een vertegenwoordiger uit Nieuwe Nieuwdorp op de Rijksweg 9 onder Den Helder zeker 150 kilometer per uur had gereden terwijl maar 70 ki lometer was toegestaan. De vertegen woordiger reed een fietser aan die later is overleden. Mr. De Ruuk stelde zovele en zulke dringende vragen aan twee onder ede staande mannen der rijkspolitie (die als getuigen-deskundigen waren op geroepen) dat er van de stelligheid van hun verklaringen niet veel over bleef. Mr, De Ruuk zei o.a. dat de remmen van de betrokken auto ge blokkeerd waren geweest, waardoor de lengte van de remweg ernstig beïnvloed was. Ook het „duiken" van de auto voor het tot-stilstand komen zou het resultaat van de meting ne gatief kunnen beïnvloeden. De zaak gaat nu voor eer, nieuw onderzoek terug naar de rechter-commissaris. Commentaar van een van de getui gen-deskundigen: „Als dat ding ook al niet klopt, kunnen wij wel stoppen met ons werk". Besluit met betrekking tot dit ont slag. In dat Koninklyk Besluit werd de heer Van Rappard eervol ontsla gen, niet dank voor rijn langdurige staat van dienst. Twee andere bur gemeesters die gelijktydig met pen sioen gingen, werden bedankt voor hun goede en langdurige staat van dienst. Van Rappard werd dat „goe de" onthouden. Niet alleen de heer Schakel, maar met hem vele anderen hebben zich daarover verbaasd. Anderhalf jaar geleden, toen Van Rappard wegens bestuurlijke moei lijkheden in zijn gemeente, bij de toenmalige minister van Binnenland se Zaken, mr. H. K. J. Beernink, op het matje werd geroepen, werd die zelfde Van Rappard als burgemees ter gehandhaafd op grond van zijn voor Gorkum goede verdiensten. De ontslagbrief wordt in Gorkum dan ook algemeen opgevat als een trap na voor Van Rappard en niet los gezien van politieke bijbedoelin gen. De heer Schakel die reeds in een eerder stadium in de Kamer vra gen heeft gesteld en aangedrongen heeft de traditionele tekst van de ont slagbrieven eens wat op te poetsen, stak zijn gramschap niet onder stoe len of banken. „Dit is het laatste eerbetoon uit de pluchekamer aan een rebel", al dus de burgemeester van Noorde- lioos c.a. ROTTERDAM Het leek al lemaal erg dramatisch zondag avond op de Verlengde Willems brug bij het spoorwegstation Blaak: een automobilist haalde een ander in en sneed hem, waar na beide bestuurders uit hun wagen kwamen en op de vuist dreigden te gaan. De zaak kreeg een televisie- Amerikaanse-misdaadfilm-ka rakter, toen een van beide be stuurders meende dat de ander gewapend was, en de politie die „gewapende" man dwong tegen zijn auto te staan om te worden gefouilleerd. Een wapen werd niet gevonden, de inmiddels bekoele besturders zagen maar liever van een aan klacht af ROTTERDAM De consumenten beurs „Femina" zal dit jaar het com plete tentoonstellingscomplex „Ahoy" in Rotterdam bezetten. De beurs wordt van 8 tot en met 19 oktober gehouden en krijgt de grootste inzen ding, die een Rotterdamse tentoon stelling ooit heeft ontvangen. Het be treft een1 Spaanse inzending, gewijd aan kunst, cultuur, folklore, toerisme, eten en drinken, handel en industrie in dit land. Ook de Indonesische folk lore krijgt een ruime plaats op de 24-ste Femina. In het kader van de beurs wordt een pasar malam gehou den. WOERDEN Met twee brand weerwagens rukte de Woerdense brandweer zaterdagmorgen uit om een brand bij de veehouder I. van Vegten in Breeveld te bestrijden. Niet voorkomen kon worden dat zeventig ton prima hooi verloren ging. Ook het rieten dak van het achterhuis van de boerderij werd vernield en het ach terhuis zelf liep brand- en water schade op. Dat was ook het geval met het zomerhuis naast de boerderij. Een oude kippenschuur naast de hooiberg stortte in. De schade loopt in de tien duizenden guldens. De veehouder is verzekerd. Reeds een week geleden had de veehouder broei in zijn hooiberg ge constateerd. De temperatuur was op gelopen tot 85 graden. Men probeerde zelf het gevaar te bezweren en zater dag was de heer Van Veg:en met zijn buurman, de heer Van Schaik en diens knecht, de heer Van Vliet, be gonnen met een afkoelingsschacht in de berm te steken. De mannen waren daar echter nog maar nauwelijks mee bezig, of de vlammen sloegen uit de hooiberg. Van Schaik en Van Vliet, die boven op de berg stonden, konden zich ter nauwernood in veiligheid brengen. Toegeschoten burgers slaagden er met grote moeite in 25 biggen en twee varkens uit de veestal naast het achterhuis te jage.n. Ook de kippen konden nog net uit de kippenschuur worden bevrijd. De brandweer ging het vuur te lijf met negen stralen. Tot zondagmorgen is de brandweer bezig geweest, met het uithalen en nablussen va.n het hooi. waarvan het vuur telkens weer oplaaide. herinneringen. Herinneringen aan een stad, waarop hij gedurende 32 jaren een duidelijk stempel heeft gedrukt. Een stad die hem lief was en waar aan hij zich, zoals hij bij herhaling heeft gezegd, in de loop der jaren heeft verslingerd. Zijn strijdlust is! vaak de basis geweest voor menig conflict. De rekening daarvoor is thans vereffend. Van Rappard is er niet zonder kleerscheuren afgekomen, maar de teleurstellingen die hij heeft moeten ervaren, zijn niet vergelijk baar met de roem die als dank voor zijn verdiensten door de burgerij van Gorkum over hem is uitgestort. Een roem, waar hij recht op had en waar hij met trots op zal mogen terugzien. Gorkum was hem niet vergeten en zal hem ook niet licht vergeten. GORINCHEM Oud-wethouder A. C. Swaters hoopt nog lang kritiek te kunnen hebben op het werk en beleid van de gemeenteraad. Hij zei dit op de afscheidsbijeenkomst van burgemeester Van Rappard. „Mijn handen jeuken om weer eens een paar kranten vol te schrijven over de verwaarlozing waarin Gorkum zit". Als voorbeelden noemde hij o.m. sa nering en de miserabele toestand waarin vele straten en wegen in de binnen stad verkeren. De 80-jarige socialist weet dat Gor kum binnenkort 8.600.000 gulden in kas krijgt wegens grondverkoop. Voor dat geld kan men volgens hem 400 woningen in de oude stad opknappen en weer redelijk bewoonbaar maken; de straten verbeteren en nog een aantal etagewoningen bouwen. De heer Swaters is er van over tuigd, dat met zijn vertrek uit het Gorkumse stadsbestuur het laatste tUetje wijsheid daaruit verdween. Hij zegt alle raadsverslagen nog altijd op de voet te volgen. Maarer ligt voor miljoenen aan raadsbesluiten te wachten, betrekking hebbend op heel wat zaken waaraan geld nuttiger zal zijn besteed dan de heer Swaters zich voorstelt. Indertijd heeft men de heer Swa ters wel eens betiteld als „knecht" van burgemeester Van Rappard. „Ik heb het nooit erg gevonden een „knecht" te zijn van een aktieve ke rel", zei de heer Swaters in de volle stadsschouwburg. De scheidende burgemeester kwali ficeerde de heer Swaters als een van de beste burgers, die Gorinchem ooit heeft gekend. ..Swaters is de man, die het gewe ten vande Gorkumse burgerij uit maakt", aldus mr. Van Rappard. MAASSLUIS Met ingang van vrijdag 6 augustus a.s. wordt dc weekmarkt op de Markt in Maassluis gehouden van 10.00 tot 17.00 uur. Dit betekent dat de aanvangstijd van de markt met twee uur en de sluitings tijd met één uur wordt vervroegd. Tot dusver gold een markttijd van 12.00 - 18.00 uur. Het opruimen en schoonmaken van het terrein nam echter zoveel tijd in beslag, dat dit werk niet tijdig voor de aanvang van de wekelijkse koopavond kon zijn ge beurd. Vooral de winkeliers ervoeren dit als een bezwaar. Het gemeenteraadsbesluit tot ver vroeging en verlenging van de markttijd is genomen op verzoek van de Middenstandsvereniging „Samen werking" en in overleg met de Ver eniging voor de Ambulante Handel te Rotterdam, de Wïjkverenigingen en de plaatselijke afdeling van de Ver eniging voor Huisvrouwen. u kent ze vast wel, die fijne synthetische hoofdkussens ...tijdens deze aanbieding koopt U er 2 voor de prijs-van 1. Acryl hoofdkussens met een snijmaat van 60 x 70 cm. U kunt kiezen uit diverse fraaie damasten overtrekkennu per 2 stuks voor nog géén-' tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze acryl hoofdkussens, snij maat 60 x 70 cm. Keuze uit di verse damasten overtrekken, nu per 2 stuks 9 Géén tel afschrift best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1