i Ingrijpend restauratieplan begint Hervormde kerk Bleiswijk terug in oude toestand Gebouwd rond houten skelet Geen verbod varen met gevaarlijke stoffen jaar woningproject rijker vo Markten en ve ie doör IHC-Smit naar i eugd vier da a .«rs e Havendeskim digen uit Japan, VS en Rotterdam bijeen Driehonderd in zeven gemeenten Gemeente helpt Leen' Plokhaar HanS W. Ledeboer PAGINA 3 971 BLEISWIJK Ih het een beetje ivil, hoon ik nog dit jaar met het werk te beginnen. Wanneer ive er mee klaar zijn de zaak zal wel enige jaren du ren. Dat is allemaal moeilijk te overzien. Je weet ivaaraan je begint met zo'n restauratie, maar je weet niet wat je alle maal tegen komt'Aldus archi tect Piet van der Sterre uit Lei derdorp over de oude her vormde kerk in Bleisicijk. Die kerk moet worden geres taureerd en vrijdagavond zal de heer Van der Sterre lichtbeel den aim de Hervormde Ge meente Bleiswijk laten zien, wat er allemaal gaat gebeuren. Vooral komt in zijn praatje de unieke historische waarde van ie Bleisivijkse kerk aan de or de. Allerlei voorbeelden heeft hij somaar bij de hand: deze gemeente-avond wordt in de kerk zelf gehouden. -I-S lip mM i Wat er al direct moet gebeuren valt onmiddellijk op als men de kerk binnenkomt: één van de muren is doorgeknikt en met stutten wordt die overeind ge houden. Maar het interessantste werk van deze restauratie is het on gedaan maken van de toren bouw in 1865 toen de kerk voor het laatst onder handen was genomen en het herstel van de heel oude toestand; een toren, die alleen bestaat uit een steil opgaande spits, welke bij de fun damenten begint. Daarbovenop een „ui". Als men de werktekening ziet, doet dat wat denken aan de con structie van een molenromp. De heer Van den Sterre: „Dat was niet voor niets. Het ging er om, op deze slappe grond zonder heiwerk de zandbodem ligt vijftien meter on der het bodamoppervlak te bou wen zonder dat de boel in elkaar zou zakken. Niet alleen de toren, maar ook de kerk is gebouwd rond een houtske let, dat tot de fundemanten door loopt. De muren konden daarmee zo dan, en dus zo licht, mogelijk wor den gehouden." HISTORISCH SPEURWERK VERNIEUWINGEN PIET VAX DER ÏTE11RE Do heer Van der Sterre heeft zijp. liefde voor de zestiende- eeutvse en zeventiende-eeuwse architectuur eigenlijk van huis uit meegekregen. Een van zijn voorouders was scheut vat, Vlaardingen, En diens broer was, honderden jaren geleden, ontwerper en bouwer van slui zen. Weet u, dat het heiwerk in de historie in feite voor het eerst werd toegepast in sluisfunderin- gen?" vertelt de heer Van der Sterre. ROTTERDAM Leen Plokhaar, de Rotterdamse taxichauffeur die onlangs de Eerste Nederlandse Kikker- centrale heeft opgericht, heeft medewerking van de ge meente gekregen. DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1971 Tn de oude hervormde kerk van Bleiswijk is de ingenieuze rpantconstructie duidelijk te zien. ten dergelijke constructie vindt men in moderne landbouwschu- ren. Deze spanten dateren van 1532. Ook is te zien, dat achter in de kerk, boven het vroegere koor, de constructie primitiever van aard is. De muur rechts is doorgeknikt en moet worden ge stut: gevolg van een minder oor deelkundig uitgevoerde restau ratie van 1865. Dc heer Van der Sterre heeft res pect voor wat onze voorouders méér dan vierhonderd jaar geleden hebben gepresteerd. Want dat houtskelet be staat uit een hoogst ingenieuze, op gecompliceerde wiskundige bereke ningen steunende spantconstructie, die vooral in het schip van de kerk duidelijk is te zien en die nu wordt toegepast in moderne iandbouwsehu- ren. En de kerk dateert van .1532 Met een restauratie van 1865 zijn de fundamenten aangepakt. En daar mee is de ellende begonnen. Want de kerk was gefundeerd op een vlechtwerk van rondhouten, zon der heipalen. In 1865 zijn de steun beren vergroot en onder deze ver grote steunberen kwamen palen. Met het gevolg, dat de zetting onregel- madg werd, het metselwerk brak, muren doorknikten en er nu drin gend wat moet gebeuren. Bij die restauratie van 1865 kreeg ook de toren zijn tegenwoordige ge daante. „Natuurlijk werk ik nauw samen met dc rijksdienst voor monumen tenzorg", zegt dc heer Van der Ster re, „er moest heel wat historisch speurwerk worden gedaan om precies te weten te komen, hoe kerk cn to ren moeten worden. Zo weten we nog niet eens zeker, of er vroeger een „ui" op de toren stond. Ik neem dit aan, omdat vjjf eeuwen geleden zo'n „ui" een logische torenbekro- ning was en omdat deze bekroning helemaal past by de architectuur van kerk en toren." Tegen de kerk staat een houten schuurtje. Dat verdwijnt, daarvoor in de plaats komt weer de oude sacris tie en die wordt nu predikantskamer. „De'aanzet op de muur is nog te zien", vertelt de heer Van der Ster re. Met het begrip „sactistie" zitten we meteen in de oude rooms-katho- lieke historie van de kerk, die alle stormen van de reformatie over haar oude muren heeft ondergaan. Wanneer de Bleiswijkse kerkge schiedenis begint, weet niemand. Er is een regenteniijst, die teruggaat tot 1248 en er is een missieve van 1337, waaruit blijkt, dat Bleiswijk een kerk en een pastoor heeft. Die kerk was een dochterkerk van de kerk van Hillegersberg en zij behoorde aan de Benedictijner abdij var. St. Paulus in Utrecht. Iedere kerk groeide in de loop der eeuwen en die groei kwam doorgaans tot uiting in verbouwingen, uitbrei dingen en dus een aantrekkelijke op eenvolging van verschillende bouw stijlen. Dat vindt men niet in Bleiswijk, omdat de slappe bodem telkens dwong tot algehele afbraak en het voledig opnieuw bouwen van een kerk. Het is de bedoeling, dat de her vormde kerk van Bleiswijk ei na de restauratie zo uit gaat zien: een toren met een laag doorlopende spits en daarboven op een „ui", de oude tegen de kerkmuur gebouwde sacristie in ere hersteld, nu als predikants kamer, een geheel nieuw, mooi op de oude architectuur aanslui tend, torentje boven het koor. Het silhouet van da Bleiswijkse kerk gaat er helemaal anders uit zien! Hoe het moet, is in de toren van nu duidelijk te zien: de spantconstructie van het skelet steekt buiten de voorgevel uit. Daarvoor was ge'.d nodig tn «lus toestemming van de bisschop in Utrecht. Dat geld werd op allerlei manieren verkregen, een belangrijke bron van inkomsten was de verkoop van aflaten. Dat gebeurde overal in West-Europa en zoals men weet was die aflatenverkoop én van de aan leidingen tot de reformatie. In 1443 hebben de Bleiswij kers op eigen houtje, zonder toestemming van de bisschop, hun kerk afgebro ken en opnieuw gebouwd. Utrecht nam die eigengereidheid niet: de Bleisvvijkers werden gestraft met een fikse boete en zelfs met excom municatie' Maar in december van datzelfde jaar begenadigde bisschop Rodoi- phus de Bleisvvijkers: de boete werd kwijtgescholden, de excommunicatie werd opgeheven en zeifs kregen de kerkmeesters toestemming ook de bouwvallige toren af te breken en ic herbouwen. In 1518 gaf bisschop Philippus dc Bourgondia opnieuw toestemming tot ccn kerkrestauratie. Daarvan kwam niet veel. enkele jaren later was er sprake van algehele sloop cn her bouw. Er zün oorkonden bekend uit 1523 van schenkingen van vooraan staande burgers ten behoeve van de bouw van een nieuwe kerk. En dit werd de kerk van 1532, die er nu nog staat. M enbegon met toren en koor. Het. schip kwam later. Dat is in de kerk duidelijk te zien: het schip ver toont de ingenieuze spantconstruc tie. het kcor is veel eenvoudiger ge bouwd. De heer Van der Sterre laat straks de kerk steunen op een groot aan tal betonpalen van ongeveer vijf tien meter lengte. Dat wordt een heel delicaat werk, het in de grond brengen gebeurt met een speciaal systeem, dat geen tril lingen veroorzaakt. „We hebben met dit systeem goe de ervaringen bij het werk aan de toren van Berkel", vertelt de heer Van .der Sterre, ,v Dan komt over de palen heen èen grote betonplaat. Op die betonplaat moet de kerk steunen. De preekstoel een prachtig stuk Hollandse renaissance wordt on derhanden genomen. Uit de consis torie verdwijnt het plafond, zodat men van daaruit gewoon de kap in kijkt. Dat is vroeger zo geweest, ge tuige de beschildering van de tekst borden achter de preekstoel en de bekroning van deze tekstborden. Da gia~-!ood-ramen warden ver vangen. „Het glas wat er nu in zit geeft bijzonder gemeen licht in de kerk!" vindt de heer Van der Sterre. Dan wordt het schilderwerk hele maal vernieuwd, volgens een zorg vuldig bestudeerd kleuren-chema, precies volgens de manier van 1532. Ook van het meubilair wordt het no dige vernieuwd: allerlei lelijke din gen uit 1855 en later worden vervan gen. Interessant is een op de wand achter het orgel geschilderd gedra peerd gordijn. „Dat deed men in die t'id graag, en ik denk dat ik dat gor dijn er zelf veer op ga schilderen", zegt de heer Van der Sterre, „Vind ik leuk, zelf zoiets te gaan maken!" ALBLASSERDAM Een vijftigtal leden van de Wandelsportvereniging I H.C.-Smit heeft de afgelopen week deelgenomen aan de vijftiende jeugd- vierdaagse te Breda. Er werd gewan deld over afstanden van vijf, tien en. vijftien kilometer per dag. Het bleef echter niet aBeen bij wandalen want de organisatie had er voor gezorgd, dat ook een bezoek aan een jeugdcireus gebracht kon worden. De jeugdige wandelaars en wande- laarsters, die op een boerderij kam peerden, hebben in Brabants dreven een goede indruk achtergelaten. In verschillende plaatselijke kran ten werd de „Smitters" een compli ment gemaakt bij hun keurige pre sentatie bij het openingsdefilé. Za terdagavond werden de deelnemers in Kinderdijk ontvangen door loco burgemeester De Jong van Nieuw- Lekkerland en door vele ouders en belangstellenden. De eerstvolgende wandeltocht waaraan door de WSV IHC-Smit wordt deelgenomen is op 14 augustus. De junioren gaan dan naar Vinke- veen en de senioren naar Giessen- burg. DEN HAAG Het is nu niet mo gelijk op de Westerschelde een vaar- verbod af te kondigen voor schepen met een gevaarlijke lading bij slechte weersomstandigheden. De bestaande reglementering geeft hiervoor geen I bevoegdheden aan de beheerd,er. Mi- jj nister Drees (verkeer cn waterstaat) ij zegt dit in antwoord op vragen van zijn partijgenoot, het democratisch- j socialistische Tweede-Kamerlid Spaanderman. Herziening van de bestaande sche.pvaartreglementen om deze be voegdheden alsnog te scheppen, wordt niet overwogen, zegt dr. Drees. Want er is noch bij Hansweert, noch bij Terneuzen voldoende ru'mte voor gescheiden ankerplaatsen. Bovendien zou concentratie van dergelijke sche pen vooral bij uitvaren de gevaren- kans vergroten. België zak overigens met toestem ming van ons land twee onbemande radarposten op Nederlands gebied bouwen in het oostelijk deel van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart op Antwerpen. In Neder land bestaan voornemens om bij Hansweert een radarstation te stich ten. in Vlissinsen is al een radarpost voor het scheepvaartverkeer op de rede, ter informatie bij verminderd zicht. Als de ervaringen met deze posten goed zijn, kan worden overwogen in overleg met België uitbreiding aan dit stelsel te geven, aldus minister Drees. ROTTERDAM Van maandag 30 augustus tot donderdag 2 september komen in het Rotterdamse Hiltonhc- tel havendeskundigen uit Kobe. Seattle en de Maasstad bijeen tijdens een zusterhavensymposium. Vier onderwerpen komen aan de orde, waaronder de ontwikkeling van de containerisatie gedurende en na de derde generatie containerschepen, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in havens en de beveiliging van de scheepvaart in havens en hun aanvaarroutes. Van Japanse zijde is er grote be langstelling voor het congres in Rot terdam. Tot-nu toe hebben zich al 32 deelnemers opgegeven. De delegatie staat onder leiding van de burgemee ster van Kobe. Tijdens het congres zal er in de hal van het stadhuis te Rotterdam ëeh expositie worden gehouden over de drie havens en de zusterrelatie. Hat congres staat onder leiding van burgemeester Thomassen. Wethouder drs. H. J. Viersen staat aan het hoofd van de Rotterdamse delegatie. GEERVLIET Drs. F. L. Burger, Rijnmondgecommitteerde voor volks huisvesting, haven- en industrieplan ning, agrarische en sociale aangele genheden, dreef dinsdagmiddag in Geervliet de eerfete paal in de grond voor een projekt, dat Rijnmond eind volgend jaar ruim driehonderd een gezinshuizen zal opleveren: 185 pre mie-woningen en 118 woningwetwo ningen, ontworpen door de Rotter damse architect Leo de Jonge, uitge voerd door Bouwbedrijf Van Geest in Vïerpolders en tot stand gebracht door een bouwteam. Dat bouwteam omvat zeven aan het projekt deelnemende gemeenten, de architect, de aannemer, de directie volkshuisvesting Zuid-Holland, de provinciale griffie Zuid-Holland, het openbaar lichaam Rijnmond en de Stichting Ratiobouw van het Bouw centrum. Die zeven gemeenten zijn Geervliet, Zuidland. Zwartewaal, Vierpolders, Heenvliet, Abbenbroek en Ouden hoorn. Geervliet krijgt 18 premiewoningen en 25 woningwetwoningen, Zuidland 13 premiewoningen en 29 woningwet huizen. Zwartewaal krijgt er 19 en 9, Vierpolders 16 en 7, Heenvliet 84 en 24, Abbenbroek 16 en .11 en Ouden-, hoorn 13 en 13. Het is de bedoeling dat in april de eerste woning zal worden opgeleverd, in december 1972 zal het hele projekt gereed moeten zijn. Alle woningen zijn vier-kamerhuï- zen met beneden een woonkajner van 31 vierkante meter en een keuken, op de eerste etage drie slaapkamers, daarboven een grote zolderruimte en in de tuin een fikse schuur. Er komt centrale verwarming. Da premiewoningen, die voor de verkoop aan particulieren zijn bestemd, heb ben dezelfde oppervlakte als de wo ningwetwoningen. Slechts de gevelin deling verschilt. Leen Plokhaar, die in het nieuws kwam door een klooster van een kikkerplaag af te helpen, wilde een deel van de sloot ach ter zijn huis in. rotteröam-Zuid afdammen. Hij wil een stuk van twee hon derd meter bestemmen als iéweeksloot voor kikkers. Na telefonisch kontakt met de gemeente kwamen reeds de vol gende dag vijf mannen die bij „kikkerkoning" Leen Plokhaar helemaal gratis 'een keurige hou ten damwand sloegen. Volgens de taxichauffeur blijft dankzij deze wand het vieze en voor kikkers ongeschikte water weg en kan hij er een echte ouderwetse Hollandse kikkersloot van maken. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING DER ZUID-HOLLANDSE EILANDEN ROTTERDAM. 3 augustus Doré gr. 16—21 p.kg.; eersteling gr. 11—17; eigenheimers gr. 13—19: bintje gr. 1314; andijvie 9—17; bloemkool 6 st. p. bak 73UG p.st.; 8 st. 64—84; 7 St. 76—79; 10 st. 29!9; dubbel ebo- nen Ua 73—125 p.kg.; pronkboren Ia 140—150; snijbonen la 220—230Ila 160—230; tuinbonen 2616; rode kool 1317; gele kool 14—17; spitskool 12—23; sla Ia 13—25 p.st.; kroten 7,j9 pjeg.; waspeen 9154: spinazie 9399; petcrseUe 6—35 p.bs: postelein 61—70 p.kg.; pretla 28—35; selderij 6—14 p.bs. uien 12—26 p.kg.; rabarber 2434: sjalotten 5054; rode bessen Ia 146—169; black alicante 330—350; Irankenthalers 160—340; czar Ia 121—148; oipal 90'150; ontario Ia 140—220; Ontario Ib 130—170; early iaxton la 110—113; burbank 180: tomaten Ia 730755 p.bak; Ib 760; Ic 600—605; 1; Iaa 32—37; Ia 23—30; Ib 11—30; netmeloen 5 st. p. bak 1178—125 p.std 6 st. 8,-120; 8 St. 60—92; 10 St. 49—63; 12 St. 31—50; ogenmeloen 6 st. p. bak 129—154 8 st. 100—143; 10 st. 72—113; 12 sst. 52—111; 15 st. 39—88; suikermeloen 8 st. p. bak 179 p.st.; 10 st. 145; oranje annanas meloen 6 st. p. bak 130—186 P.st.; 8 St. 140—152; 10 St. 122—134: 12 st. 110—125; 15 st. 7684; stark earliest 75/80 02—67 p.kg.; 70/75 40—66 65/70 26—51: 60/65 14—35; yellow 70/75 62—35 65/70 35—57 60/65 2614; 55/60 1544; 55/60 15—23; 50/55 16; oomskinderen 55/60 4152 50/55 33—40. BEURSBERICHT MARKT GOES Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe, bperenschoon basis 16 pet. f 33,7534.50 per 100 kg; Gerst (Brouw/kwaliteit), 16 pot 32,50—/ 36,00 per 100 kgGerst (VoerkwaU- telt) 16 pet 29.00—30,50 per 100 kg; Haver, boerenschoon 15 pet 25,0026,00 per 100 kg: Erwetn (kleine groene) 42.00—44.00 per 100 kg; Schokkrs 42,00—44,00 per 100 kg. Exclusief B.T.W. Franco leverings- p la.lts. Hooi: weidehooi, geperst 85—100,00 per 1.000 kg; Lucernehool, geperst 130—ƒ137.50 per 1.000 kg; Zwenk- en raaigrassen, ge perst 32,50—S 35,00 per 1.000 kg. Exclusief B.T.W. Stro: Tarwe- en gerstestro, geperst van het land geleverd ƒ45—50 per 1,000 kg. Erwtenstro, geperst van het land geleverd 60—f 70 per 1.000 kg. Exclusief B.T.W. Vlas: "Uit de schelf geleverd wordt een prijs betaald van 15—20 cent per kg. voor afwijkende partijen n van 2025 cent per kg. voor betere partijen. Zwaar gelegerde Exclusief B.T.W. Eieren; De elerprijs bdreaagt 1.30—1,58'/; per kg., afhankelijk van het af te leveren kwantum. Exclusief B.T.W. VISSERIJ BERICHT DN VLAARDINGEN vlaardingen. 4augustus Aanvoer: VI16, 46: VI 103, 21; VI 91), 61; V) 110, 53; VI 105 38; VI 153, 22; VI 121, 46; VI 31. 53: VI 90. 30; VI 131, 32; VI 73. 53: VI 7. 28. Prijzen; kleine maatjes en volle ƒ191; kleine, kleine maatjes en volle /229;grote volle c'n maatjes 183.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1