ft Inspecteur Schriftelijk Onderwijs over malafide opleidingsinstituten „DIE BEUNHAZEN VERPESTEN DE COMPUTERMARKT" Ir. Schut blijft ruimtelijke ordening trouw Waterdicht Markten Problemen ron huisvuib stortplaatsen mst Basis Edith Witzleb Kater Druiven Giïbberig de rotterdammer Pagina 5 ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1971 HONSELERSDIJK Over- dadig bloeien de afrikèan tjes laag langs het huis aan de Strijplaany dat beschaduwd wordt door statige kastanjes De Strijplaan is slechts een wagenspoorbreed weggetje dat haaks op de, eveneens smalle, verkeersweg van Kwintsheul naar Naaldwijk aansluit. Voor het huis baadt bijna onbeweeglijk een arm van het riviertje de Strijpe in de middagzon. Tussen de talrijk bloeiende waterlelies duiken vishengels het water in. De hengels zijn aan de tvallekant vastgeklemd on der een steen. Niemand die er tijd voor heeft se vast te houden. Op deze somermid dag zijn alle hctnden nodig op de tuinV De tuin van no 11 is eigenlijk een glazen stad, midden in de grote „glazen stad" het Westland. Glazen warenhuizen zover het oog reikt. Een kruiwagen afge laden vol met smalle rode pepers en een open houten deur wijzen waar de teelt plukrijp is. Tuin der N, P. Jansen met ontbloot bovenlijf en vuurrood verbrand, hijst zich tussen de lage kruid achtige gewassen omhoog. Door 't gewicht van de vruchten kruipen de takken laag langs de grond. Tien ogen kijken eveneens op. De kinderen van tuinder Jansen on derbreken echter het plukken niet. „Ik heb er acht", vertelt de heer Jan sen „en hier zitten er vijf. Ze heiben in de vakantie De 18-jarlge Greetje, lichtblond en het enige meisje tussen zeven broers.^ gaat naar de pedagogi sche akademie; de 15-jange Ton naar de tuinbouwschool; de 16-jarige Bert naar het gymnasium; de 19-jarige Kees studeert voor botanisch analist en de 20-jarige Jan heeft de schei kunde gekozen. De kleintjes zijn naar het zwembad Vader Jansen trekt met een vlugge iteweging een donkerrode trui over z'n body en zegt: „Verleden jaar be gin augustus brachten de rode pepers het driedubbele op van nu..." En zoon Kees legt gauw uit: „Het zijn eigen lijk scherpe paprika's, maar iedereen noemt ze pepers". „Er gaan steeds ROTTERDAM Ir. W. Schut, tot voor kort minister van Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening, gaat deel uitmaken van de direktie van het bureau van de Vereniging „Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland" en van de Stichting „Instituut Stad en" Landschap", beide gevestigd in Rot terdam. De taak van de heer Schut, die met «igang van 1 september zijn werk zaamheden zal starten, zal in het bij zonder zijn gericht op de beleidsvor ming en de toekomstige ontwikkelin gen met betrekking tot de ruimtelijke ordening. >,v« K f ROTTERDAM „In feite is het toch een volkomen belachelijke situatie: als je een pond. suiker wilt kunnen verkopen als kruidenier' moet je weet-ik-veel hoeveel diploma's hebben, maar als je iemand wilt opleiden tot computerdeskundige dan kun je dat doen zonder dat iemand je maar op je vingers kijkt. Vrijheid van onderwijs heet dat dan officieel, een recht dat ons Nederlanders in de grondwet is verleend. De samenstellers van die grondwet zouden zich de haren uit het hoofd trekken als ze zagen wat er nu van die grondwettelijke vrijheid is geworden. Een aanfluiting is het, meer niet!" Drs W, Wmia, hoofdambtenaar op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en belast met het toezicht op het schriftelijk onderwijs, laat er geen twijfel over bestaan hoe hij denkt over de situatie zoals die is gegroeid op de markt voor computer-opleidingen, beunhazerij? Ja, dat woord mag je niet hardop laten vallen, want dan word je zó op je nek gesprongen. Maar laten we het erover eens zijn: het is een grote troep op heel die opleidingsmarkt. Er zitten een paar goede, werkelijk bonafide instellingen en bedrijfsopleidingen bij, maar voor de rest durf ik echt mijn hand niet in het vuur te steken." bevnezen te voorkomenNu zijn overal gedroogde vijgen te koop zodat de teelt in het Westland met meer loont. De heer Jansen met 5 van zyn 8 kinderen bij een kist scherpe paprika's De Jansens zijn, wat teelten be treft, van alle markten thuis. Pa kan wat opsteken van de kennis van zijn studerende kinderen en de kinderen zijn ook bereid Iets van vader op te steken Er wordt veel gediscussieerd in het huis, dat grootvader bouwde en de naam „Nieuw Uitzicht" gaf. Grootvader, geboren in 1890, komt ook nog weieens aanwaaien. Even veelzijdig als de teelt op het tuindersbedrijf van de heer Jansen, zijn de gezinsleden. Dat blijkt als iedereen om de lange tafel zit en van een werkpauze geniet. Ook de klein tjes zjjn inmiddels, nabibberend van het koude water, van 't zwemmen thuisgekomen. Mevrouw Jansen-van Wil, afkom stig uit Schipluiden, heeft met bijzon- maakte wanddoeken de kamers opge maakte waddoeken de kamers opge luisterd. Ze schildert talentvol. Hoe dat komt? „Och... ik heb op m'n ver jaardag eens een verfdoos gekre gen..." Ze staat met haar hobby niet alleen. Ze schilderen allemaal behal ve pa. „Maar Tonny is de beste!" roe pen ze in koor. Tonny tekent veel m zwart-wit. „Siberisch krijt" zegt hij, terwijl hij gijn kunstzinnige tekeningen te voor schijn haalt. Jan tekent met water verf en de zevenjarige Klaas Vinkt uit in knutselen. Moeder is het stilzit ten beu en schuift de naaimachine weer naar zich toe. Ze is sokjes aan het maken voor de jongsten. WOERDEN Na Bodegraven gaat nu ook Boskoop zijn gemeentelijk huisvuil storten op de storplaats van Woerden. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat dit slechts een tijdelijke oplossing zal zijn, in afwachting van een defini tieve voorziening in de huisvuil-pro- matiek. De heer Winia zou niets liever zien dan dat er zo snel mogelijk een zo waterdicht mogelijke wettelijke rege ling komt, die mrlafide Opleidings praktijken van, verschillende partiku- liere instituten' onmogelijk zou ma ken. Maar wil je daar werkelijk af fect mee hebben, dan zal dat gepaard moeten gaan aan een grondwetswijzi ging," vindt hij, „want pas daarmee ban je het kwaad werkelijk radikaal uit Aan een dergelijke wettelijke rege ling die het schriftelijk onderwijsJje- schermt, wordt overigens al emge tijd gewerkt Een wetsvoorstel is al klaar, er is zelfs ai een memorie van ant woord van de minister, „maar op welke termijn je er enig konkreet re sultaat van kunt verwachten, ach, ze zijn nu nog met de begroting bezig" aldus de heef Winia," en daar hebben zo hun handen vol aan dus Even weinig gelukkig met het hui dige opleidmgssysteem op de com- putermarkt is de heer Kaiser inspec teur voor het Schr.flelijk Onderwijs Dagelijks knjgt hij op zijn Utrechtse kantoor Achter de Dom 5 tientallen telefoontjes en brieven van mensen die 7 ch door computer-opleidingsin stituten bedrogen voelen „Echt, ik Vind bet een hemelschrei end onrecht dat dergelijke praktij ken mogelijk zijn. Onderwijsvrijheid bureauladen liggen. „Je krijgt de tra- Pepers of beter: scherpe paprika's meer tuinders scherpe paprika's kwe ken, daardoor wordt natuurlijk de winst minder", vervolgt vader. Zijn scherpe paprikaplanten blijven tot kerst in de kas. Maar dat hangt ervan af hoe ze blijven produceren. „Ik ben er niet eens zo gek op dat ik zoveel pepers heb", constateert tuinder Jansen, De scherpe paprika's zijn niet zijn ei gen teelt. Hij stookt sinds vier jaar zijn bedrijf met aardgas. „We hebben een schone tuin" vertelt scheikundige zoon Jan, daarmee de luchtvervuiling bedoelend. Verderop schemeren door het glas van een 1400 vierkante meter tellend warenhuis ragfijne aspergetakken. Tegen de slootkant ligt een oude vei lingschuit, die sinds drie jaar met pensioen is. Het vervoer naar de vei ling gaat nu over de weg Voor de huisdeur ligt knipogend een dikke kater Hij blijkt de vraat zucht te hebben „Je kan niets laten liggen of hij vreet het op", zegt vader Jansen berustend Hij berust er ook in dat ze wat afgezonderd leven. Er komen niet al te veel vreemden „Nu ben Je de hele dag bezig met de pepers. Als straks de jongens weer naar school gaan, moet ik het weer alleen doen". Een breeduit grinnikend zegt hij: „Neen, ze hebben geen van allen een beurs of iets dergelijks. Ik heb altijd véél te hard gesappeld, daarom moet ik het zelf betalen!" Hij grinnikt nog wat na, steekt de handen diep in z'n zakken en loopt met wat opgetrokken schouders langs de sloot, weer terug naar zijn waren huizen. Een eenzame figuur In zijn eigen glazen stad. iBr is Het plukken van scherpe pa prika's betekent bukken. De ran ken liggen, door de zwaarte van de vruchten laag op de grond. Hij noemt het voorbeeld van de jongen van zeventien jaar, die zowel op MAVO als HAVO geen al te hoge ogen gooide Ten einde raad probeer den de ouders het dan maar met een programmeurscursus naar aanleiding van een van de vele wervingsfolders Naast de asperges staan 14 drui- venserres. „Tja," zegt tuinder Jansen weloverwogen, „Je moet het een beetje uitkienen dat de teelten elkaar overlappen. Als de jongens weer naar school zijn moet ik het alleen doen." Van april tot oktober worden de druiven gesneden. De jongens tonen trots een kistje goudgele druiven. Een specialiteit la malson Jansen De stok heeft zichzelf gezaaid en de Jan sens wachtten af wat het worden zou. „Een heel nieuw soort voor eigen s eet!" lachen ze. Ook voor eigen eet zijn de vijgen, die tta een hoek van een warenhuis als kleine groene peren aan de sub tropische boom hangen. Hon oom van me kweekt vijgen voor de vei ling, maar voor mij is het gewoon een hobby". Bijgestaan door zijn kinderen licht de heer Jansen de vijg uit West- lands historie: „Vroeger werden ze langs muren gekweekt, zoals de druiven, ook. 's Winters werden de takken naar tfc- neden gebogen en met stro bedekt om imnmm worden. Zoonlief blijkt al wanneer de eerste schriftelijke les binnenkomt, er geen touw aan vast te kunnen kno pen, Hij heeft het dan ook al gauw gezien, en laat de studie voor wat hij is Pa en ma winden zich daarover op, omdat zij hun lieve centen ten slotte toch m de hele onderneming hebben gestapt, centen waar ze wei rendement van verwachten. Ze gaan daardoor hun zoon, die er in feite toch ook niets aan kan doen dat de cursus hem met op het lijf geschre ven is, de felste verwijten doen, en langzamerhand groeite- de sfeer naar het onhoudbare toe „En dat is dan in feite nog maar een vrij tam voorbeeld," vindt in specteur Kaiser. „Ik heb er wel waarbij je het idee krijgt een beerput open te trekken ais je erin duikt. Walgelijk, werkelijk. Alles waar het om draait is geld, en dat zou op zich nog niet zo verwerpelijk zijn, als er niet van die minderwaardige praktij ken werden toegepast om dat geld los te krijgen!"^ Gebaseerd op de praktijkgevallen waarmee hij dagelijks wordt gekon- fronteerd, schat de heer Kaiser dat per maand ongeveer driehonderd mensen de dupe worden van malafide praktijken van partikuliere oplei dingsinstituten op de computermarkt. Bij een gemiddelde kursusprijs van ƒ1500,- resulteert dat in een bedrag van ƒ450 000,- per maand „ïs het gek dat niemand het woord beunhazen hardop durft uit te spreken op een markt waar zoveel vies geld om gaat?", vraagt inspecteur Kaiser zich af De heer Kaiser schiet in de lach wanneer hij erop wordt gewezen dat het merendeel van de opleidingsinsti tuten toch m zijn wervingskampag- nes vaak schermt met het feit dat de kursisten worden opgeleid voor een heet zoiets dan. Nou, dart wel een vrijheid waarvan vele meer dan grof misbruik makenI" De bewijzen ervan- heeft hjj bij mappen vol In zijn nen in je ogen als je ziet met wat voor aasgieren je soms te maken hebt. Onvoorstelbaar, zoveel ellende als er door die malafide praktijken wordt aangericht." Hij noemt van de jongen van ze ventien jaar, die zowel op MAVO als HAVO geen al te hoge ogen gooide. Ten einde raad probeerden de ouders het dan maar met een program meurscursus naa raanleiding van een van de veie wervingsfolders waarin een topfunktie en idem salaris wordt beloofd zonder dat aan de vooroplei ding al te hoge eisen worden gesteld De bijgevoegde antwoordkaart wordt ingevuld, en na enige tijd ver schijnt een „studieadviseur", „Nou, geloof me maar, die man Is alles be halve adviseur" vindt de heer Vele- ma „Wat dan? Gewoon een colpor teur, die als enige opdracht heeft een kontrakt af te sluiten, en meer niet!" De adviseur komt na een ter plaatse afgenomen „studietest" dat zoonlief beslist talent heeft dit tot grote vol doening van het ouderpaar dat hoopt cat de zoon dan toch e-ndelijk zijn bestemming heeft gevonden. Aan dat talent klampt men zich vanaf dat ogenblik fantatiek vast, ze ker wanneer blnkt dat de kosten van de studie, achttienhonderd gulden kortant vooruit voldaan dienen te Minder duidelijk uitgesproken wordt deze kritiek door de praktijk mensen zelf. Hatuurlijk wordt er veel, te veel naar onze smaak, ge werkt met valse beloften," vindt de heer Van Huet, waarnemend hoofd afdeling opleidingen van IBM, Neder lands grootste computerleverancier. „Maar het probleem is juist dat die markt zo glibberig-en ondoorzichtig is, en verdeeld in een bijzonder se rieus en een vrijwel alleen kommer- cieel gericht stuk. Noem dat dan maar die beunhazen Maar waar ligt Hoe het trouwens mogelijk is dat er met de dag meer konkurrentie komt "op de opleidingsmarkt blijkt overduidelijk uit een staatje dat de heer Van Huet tevoorschijn haalt: in 1956 waren er in heel Nederland 12 computers. In het begin van 1971 wa ren het er 1550, en het ziet er volgens de verkoopplanning van IBM niet naar uit dat deze trend snel naar be neden zal gaan. Inherent daaraan is de grote vraag naari computerdeskun digen: op het ogenblik zijn er in Ne derland 50 000 deskundigen nodig, waarvan 43.000 programmeurs. Vierendertig opleidingsinstituten, sommige gezegend met de meest fraaie en indrukwekkende namen, verdringen zich op dit moment op de opleidingsmarkt, met een prijszetting die in veel gevallen „onzindelijk" is volgens inspecteur Kaiser, „Ach, ik kan er nog wel vrede mee hebben zolang ze zich beperken tot de basis opleidingen," vindt de heer Van Huet", want daar zie ik voor dergelij ke instituten nog wel mogelijkheden. Maar wanneer ze werkelijk gedegen opleidingen willen gaan geven, zoals wij dat doen en zoals bijvoorbeeld een LOI, en PBNA of een NOV1 dat doen, dan gaan ze mij toch wat te ver. Hoe kunnen ze die bijna taaaiP delijks wisselende computermarkt nou ooit op de voet volgen, wat toch eigenlijk zou moeten wil je vaklui afleveren?" De opleidingsmarkt krijgt er overi- pens binnen afzienbare tijd een nieuw instituut bij: de heer RJ. J. Heerkens, direkteur van het gelijkna mige Goudse Bureau voor Admini stratieve Automatisering, start binnen enkele weken een eusus in Gouda» Apeldoorn, Utrecht en Den Haag. Hij gebruikt daarbij hetzelfde materiaal dat ook IBM zijn leerlingen voorscho telt. Ze moeten daarvoor f850,- beta len, met als tegenwaarde de IBM- cursus Principe van Computers, en één van de verschillende program meertalen. Wat de opleidingsstof betreft mag de heer Heerkens het dan volledig met IBM eens zijn, dat geldt niet voor de vooropleidingseisen die hij aan de kursisten stelt. De IBM-oplei- dingsschool eist, in nauwe samenwer king met het NOVI, Nederlands Oplei dingsinstituut voor Informatica van de Stichting het Nederlands Studie centrum voor Informatica, het dipio- ma vierjarige MAVO met Engels en Wiskunde toch wel als minimum voor cursisten die willen worden toege laten tot het examen Basiskennis In formatica, terwijl voor Basiskennis Programmering zelfs HAVO met En gels en .Wiskunde wordt gevraagd. „Doe me nou een plezier," vraagt inspecteur Kaiser", en laat de mensen zich verdraaid goed realiseren wat ze doen als ze zo'n antwoordkaart, ook van die mijnheer Heerkens, gaan in vullen, gedreven door lege beloften over gouden banen en nog fraaiere salarissen .Laat ze eerst even met de inspectie bellen, hier in Utrecht, voor ze waar dan ook hun handtekening onder zetten. Dan kunnen wij ze de veilige weg wijzen, waardoor ze een verantwoorde keuze doen waar ze la- i ter geen spijt als haren op hun hoofd van hoeven krijgen!" wettelijke erkend examen onder toe zicht van een rijksgecommitteerde. „Dat examen wel, ja. Maar betekent dat dan ook dat de opleiding op zich erkend is? Iedereen kan wel opleiden voor een wettelijk erkend examen. Ik kan ook iemand gaan opleiden voor het Staatsexamen HAVO, maar dat wil nog met zeggen dat hij dan ook slaagt! Nee, dat is een bijzonder mis leidend trucje, hoor!" De Inspectie Schriftelijk Onderwijs Is overigens bijzonder duidelijk In de schelding tussen bokken en schapen: er zijn slechts drie wettelijk erkende schriftelijke opleidingsinstituten: PBNA, LOI en sinds kort ook het Arnhemse instituut Eiektronika Op leidingen Dirksen, „Alles wat niet in dat rijtje staat, daar zit voor mij per definitie een luchtje aan, hoor, afge zien natuurlijk van het NOV3 en de verschillende bedrijfsopleidingen zoals van IBM, die ook volkomen be trouwbaar zijn. Het is zo simpel als wat: wanneer een instituut overtuigd is van zijn betrouwbaarheid, dan zal het niet meer dan logisch zijn dat het zich tot de Inspectie Schriftelijk On derwijs richt om erkenning van de opleiding. Gebeurt dat niet en ne gentig procent van de partikuliere in stituten is niet bij ons ingeschreven, dan zit er hoe dan ook iets fout." tCBSm Tminders Jansen als ew in de kassen 'C x*/Jy WMaMPrJ >NvV-\\ 1 I - 1 'v— ■jjy-' a ft"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1