„Wel van goede wil maar onzor, de klok Rotterdamse graanmarkt |gj®| Gemeente Rotterdam fllpp Burgemeester Sloots over Gulf: Morgen roept BEZORGERS i NV RÖTTERDAMSCHE PLAATWERK INDUSTRIE WONINGSTOFFEERDER Museumbestuur bespreekt jeugdnota Binnenstadplan Schiedam in bespreking Waarom tijd verliezen in "zomaar een baan"? I Koeriers nieuwe leeriingen GRAAFSTROOM avond- m.a.v.o. h.a.v.o. atheneum gymnasium PLAATWERKERS PÖNSERS KNIPPERS en ZETTERS 'Vakbekwaam LAKSPUITER ONGESCHOOLDEN Spaak gelopen Schaak zetje Aan eind-examinandi met ambities Niet iedereen kan of wil accountant worden. Maar jonge mensen met een "administratieve knobbel" en gevoel voor cijfers, zullen in dit vak veel voldoening vinden- Een belangrijk aspekt bij je beroepskeuze! Prettig werk, dat je steeds konfronieert met andere mensen en situaties. En op een groot kantoor ais het onze bovendien de mogelijkheid door tijdelijke detachering buitenslands internationale ervaring op te doen. Werk'op inteliektueel niveau. Je studeert verder, terwijl je al verdient-(met een gunstige kostenregeling). Je wórdt iemand! Een laatste belangrijk punt: je promoties hangen niet af van het "opschuiven" van anderen. .Je kunt in het accountantsberoep nog carrière maken Het is de moeite waard in een gesprek méér informatie over het accountantsberoep te krijgen en zelf vragen te kunnen stellen. Na ontvangst van onderstaande ingevulde Informatie-bon maken wij graag een afspraak. j Informatie-bon I Ik wil graag een gesprek met u hebben. Wilt u mij laten j weten wanneer dit kan? Naam Straat- Plaats -rLeeftijd I Telefoon:-Diploma: De envelop (geert postzegel) als voigt adresseren: Antwbordno. 3426 Amsterdam-c. DAGBLAD DE ROTTERDAMMER melk heerlijk boten" vers kaas kostelijk Diversen Huwelijk Te koop aangeboden iaatsta gelegenheid tot aanmelding van voor de cursus 1971-1972. W. Sneliiusweg 94 Zwijndrecht MAANDAG 56 AUGUSTUS a s. van 19.00— 20.00 UUR IN: GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU, Schiedamse Vest 160, Rotterdam-C. DINSDAG 17 AUGUSTUS a.s. van 19.00—20.30 UUR IN: CAFÉ-RESTAURANT „SCHUTTERSHOF", Zuidplein 116, Rotterdam-Zuid. Mocht u deze data niet schikken, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen (01850- 26122) voor het maken van een afspraak. !?*terieurverzorging SNOEK Oleg Polunin BLOEMEN EN PLANTEN VAN EUROPA GEÏLLUSTREERDE FLORA MET MEER DAN 1000 FOTO'S IN KLEUR Beschrijving van 2800 voornamelijk in het wild groeiende soorten, met vermelding van de Vind plaatsen en tal van bijzonderheden. 856 bladzijden, 1087 kleurenfoto's, 420 lijntekeningen, uitvoerige tabellen gebonden f 65,- Ingeleid door Prof. Dr. H.C.D. de Wit Verkrijgbaar in da boekhandel/«en boek van Zomer ft Kaunlng Wagwilna»i DE ROTTERDAMMER PAGINA 6 ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1971 BOTTERDAM „Een uniek besluit" zo is wel genoemd de beslissing van het gemeentebe stuur van Rozenburg om Gulf Oil aan te zeggen haar nieuwe ethyleenfabriek in Europoort te sluiten. Burgemeester H. Sloots is geneigd dit als een compliment te aanvaarden ond»r dc toevoe ging „maar Rozenburg is dan ook een unieke gemeente!" Dat is zij in vele ogen. Waar is het ooit vertoond bij alle on derlinge concurrentie om een aandeel in de industriële koek dat een bescheiden gemeente (nog geen 12.000 inwoners) een oliegigant durft aan te zeggen een fabriek van zo'n 250 mil joen te sluiten? In feite is de gemeentelijke dwerg eerst in actie gekomen in overleg met de grote nabuurgemeente Rotterdam „natuurlijk ben ik eerst de rij langs 'gegaan", zo- zegt de -burgemee ster en bet zal de oplettende lezer niet zijn ontgaan dat ook Rotterdam dezer dagen een andere oliereus (Shell) op de vingers heeft getikt vanwege een berichtgeving over za ken die nog -geenszins voor elkaar •waren'. Er wordt duidelijk één lijn getrokken. In het oude raadhuis met de molen er. tegenover, een van de weinige bouwsels die .herineeren aan het ver leden vertelt de heer Sloots hoe het college van B en W ten slotte •kwam tot zijn opzienbarende besluit. ;,.Het is lange tijd -goed gegaan. Wan- ïieer er problemen waren, dan bleek .dat de nodige voorzieningen altijd al getroffen ware voordat over die problemen een uitspraak kwam. Er was samenwerking. Met de ethyleenfabriek is het ech- -ter spaak gelopen. Nadat er bij her- •haliitg klachten waren geweest over -het schijnsel en het lawaai van de fak- '■•-kel is de directie eind juni een brief .gestuurd waarin het bedrijf nog zes iweken de tijd werd gelaten om de raken voor elkaar te krijgen. Ik ben :toen met vakantie gegaan en begin augustus weer terug bleek dat er niet was gereageerd. Ik heb toen een overzicht gevraagd van de binnenge komen klachten en dat bleken er over de maand juli honderd te zijn. Daarna is er nog een gesprek geweest met fabrieksdirecteur Van der Yen waarbij echter niet de zekerheid werd verkregen dat verdere hinder ■achterwege zou blijven. Daarop is de brief inzake voorgenomen sluiting in zee gegaan. Gulf is rustig voorbijgegaan aan de termijn van. zes weken en die stond er toch echt niet voor niets in. Het is zo als iemand zei: Bij Gulf zijn ze wel van goede wil, maar onzorgvul dig", aldus burgemeester Sloots. Inmiddels heeft Gulf, die nooit- ge vraagd had om een vergunning krachtens de Hinderwet, alsnog een aanvraag ingediend (d.d. 6 augustus) zoals is gebleken, op een in Rotterdam toelegde persconferentie. Daar maakte de directie duidelijk dat besloten is over te -gaan op een nieuw fakkelsys teem. 'waarmee :een 'bedrag zal zijn gemoeid van l1/; miljoen. •Gevraagd naar zijn reacties op het in bedoelde persconferentie door de •directie van Gulf naar voren ge brachte zegt-burgemeester Sloots la- konlek: Er is weinig om op te reage ren, Ik vind het allemaal nogal ma gertjes. Ik had graag gezien dat men de bevolking wat meer inzicht had gegeven in de plannen, in de functie van. de grondfakkel en.vooral dat men 'eens haarfijn had verteld wat er tussen nu en het ogenblik waarop die fakkel klaar kan zijn -een maand of zes gaat gebeuren". De burgemeester is ervan over- STRXIENHerv Ger Evan# 2.30 ds Abma. VI^VARDX^QEN: Herv Grote Kerk 10 ds p 10 ds Bos, 0 ds Van Dam. Bethelkerk 10 dhr Hoogendam, 7 dhr Westm-aas, Imma- rmël-kenk. 9 ds Van Dam. Rehobothkerk 10.15 ds Van Dam. 7 ds Vermaat. Ichthus- kerk 10 dhr westmaas. Holy centum 9 ds Verhoef. Ziekenhuis 9 ds Buis. Zonnehuis 10 ds Tlemersma. Ger Ooslerkerk 10 dr Komvenhoven5 ds Swen. Bmmaüskerk' lft ds Ter Hart. 5 ds Kroï. Kerkcentrum Holy .10.30 ds Krol ,5 ds jLangetmrg. FntëUcerk 10 ds Lang-e-ftihurg, 5 ds Ter Hart. Maranatha- kerk 10 -ds Swen. S dr Kouwenboven. Holy- zlekenhuls 9 ds Bui js. Zonnehuis 10 ds Tie- mer&ma. Ohr Ger Bmmastraat 10 en 5 ds tuigd dat het nu aangekondigde fak- 5,uys; ™!?ps 'de Goedestraat 9-3o_ geen i.r.ie,rcfnrtr« T it. unit dienst, 3 ds Buys. Ger Gem WEstuw- kelsysteem er zal komen „ik blijf land so en 5 kanü van Gelder, maar goede trouw veronderstellen" zuidland: Herv 9.30 ds Maris, sdsvd maar daar is ai eerder over gesprcu Ban- ken zonder -dat er zekerheid was. Of de nu gedane aanzegging tot sluiting van de ethyleenfabriek (waartegen Gulf in beroep gaat bij de Kroon) moet worden gezien als een schot voor de boeg? Burgemeester: „Noem het liever een schaakzetje in het spel dat nu wat zorgvuldiger mo"t worden ge- speeld." Bij de vraag of de nu begonnn procedure nog stop gezet kan worden bijvoorbeeld op het moment dat Gulf orde op zaken heeft gesteld aarzelt de burgemeester even. en zegt dan: „Ik dacht van "niet." Dat betekent (dus dat wanneer het gemeentebestuur geen ongelijk krijgt de fabriek waarin zo'n ƒ250 miljoen is geinvesteerd inderdaad dicht gaat? De burgemeester antwoordt beves tigend. maar zijn pret-ogen verraden ■dat hij niet gelooft dat het daarop zal uitdraaien. Ten slotte: waarop zou Gulf,, in be roep gaande bij'de Kroon, zich kun nen beroepen? „Dat het indertijd met de raffina derij op dezelfde manier is gegaan. Toen waren er aanvankelijk ook veel klachten..." SCHIEDAM Dinsdagavond 1? augustus om acht uur houdt het alge meen bestuur van hert Stedelijk Mu seum. in het museumgebouw aan de Hoogstraat een openbare vergadering ter bespreking van de „strategie-no ta" ten opzichte van de Schiedamse Raad voor Jeugd en Jongeren. SCHIEDAM Tijdensde openba re vergadering van de commissie voor stadsontwikkeling uit de Schiedamse gemeenteraad van maandag 16 augustus komt het bestemmingsplan Schiedam-birmenstad/Singelkwartier in bespreking. ROT -jr. VAN OiEN CO- ROTTERDAM: HEEMRAAOSSINGEC120,T£LO!0-253! 36/25 56 36 STADHUISPLEIN 30, TEL 1200 91 AMSTERDAM ARNHEM BOLSWARD BREDA ENSCHEDE 'o-GRAVENHAGE GRONINGEN HENGELO 's-HERTOGENBOSCH HOOGEVEEN LEEUWARDEN LOCHEM MEPPEL ROTTERDAM UTRECHT WAALWIJK ZAANDAM ZWOLLE ANTWERPEN WILLEMSTAD {CURACAO ORANJESTAD (ARUBA) PHILIPSBURG (ST.MAABTEN) CARACAS (VENEZUELA) Onze Agent te SCHIEDAM vraagt Wie van onze abonnees heeft een zoon of dochter voor het bezorgen van onze krant. Aanmelden: SINGEI, 93, TELEFOON 26.35.38. ROTTERDAM Opnieuw stond de han del deze week geheet in het teken van de dollarcrisis. De prijzen op de Rotterdamse Graanmarkt werden berekend op basis van wisselende dollarkoersen. Voor latere le veringstermijnen kon zelfs nog een Hink disagio worden Ingecalculeerd. Zo warén' de offerte; van Noord Ameri kaanse goederen dagelijks wel wat laser. Amerikaanse mals gal In de voedersector, weinis verandering te zien; dit ln verband met de geldende drempelprtjs. Op septem ber 'en oktoberlevering is USA maalmats evenwel tot aantrekkelijke „-ijzen te koop. Spoedig, leverbare Laplata mals moest, duur worden betaald. Stomende posities ontbreken nagenoeg: zo is het aanbod in Plata ntais vooreerst zeer fehaars. Amerikaanse gerst wordt nog sleclils met restanten in het binnenland geoffreerd Belgische en Franse wlntergerst en zo ook Hollandse zoraergerst moest als remplajant dienen. Sorghum blillt eveneens een moeilijk ar tikel, Nadat de aangekomen partij geruimd was,1 bleek het aanbod verder bijzonder klein. De eerste offertes lopen pas op sep tember levering Zweedse haver blijft het goedkoopst; De kwaliteit -Is zeer goed. Ca nada en USA haver noteerde onveranderd. Gedenatureerde Hollandse tarwe van de oude- zowel als van de nieuwe oogst werd iets -ln prijs verlaagd. De zaken bleven, echter nog beperkt tot kleinigheden. De stemming op ,1e koekenmarkt was tamelijk depressief. De prijzen van nage noeg alle producten blijven zich in dalen de lijn bewegen en het binnenland heeft haast geen moed meer om tot kopen over te gaan. Toch dient er voor het as voeder- seizoen nog wei het een en ander van grondstoffen gedekt te -.vorder., in een da lende markt gebeurt dit veelal niet. Het was dan ook bepaald niet druk; consump- tievraag voor direct en enkele delckingsor- tiers op eerder gegeven contracten bepaal den deze week wal het marktbe'eld. Cocos uit gewachte 'boten werd voor uitermate lage prijzen verkocht. Op afla- tlfng betaalt men werkelijk guldens meer. Lijn uit boten en op aflading was even eens flauw gestemd, vooral oetober/maart aflading werd tov vorige week laag afge daan. Deze komen ln het voile voerseizoen binnen! LUnschroot noteerde ook minder; van lijnzaad konden de noteringen zich verderop handhaven. Een aangekomen boot werd evenwel bijzonder laag uit de markt genomen. 'Maisgluten kocht men dagelijks minder. Op aflading werden biedingen geaccep teerd waar men vorige week niet over dorst te spreken. Met USA soya was het al niet veel beter. Van Hollandse fabrikaten, -waarvoor expe ditie gesteld moest worden, was het zeer moeilijk kopers te vinden. Dit lukte alleen tegen dumpprijzen. Op latere maanden werden er voor USA en Hollands soya- schrobt bijkomende biedingen geaccep teerd. Zonnepellets waren flauw met slechts een enkele koper voor een gewachte boot; op aflading laat men verstek' gaan. Ben enkel loeo-postje raapsehroot werd nog verkocht, doch veel was het niet. Malsvoermeel uit gewachte boten moest onder druk tot zeer lage prijzen, worden afgedaan. Op termijn wilden verkopers gaarne wat doen en kon meneveneens zeer voordelig slagen, Hollandse moleriaf- vallen hieven onder druk vande Plata grlntpellets liggen. Voor aanvulling ge beurde er soms wal. doch grote zaken zijn niet. te melden, Plata grintpeUets zijn bij zonder geschikt uit zogoed als alle posities te koop. Schoorvoetend kwamen hier soms enkele zaken tot stand. Lucerne blijft bijzonder flauw; een ge wachte Boot USA alfalfa deed daar geen goed aan. Tapioca voor dichtbij noteerde ongewijzigd. Vanaf augustus aflading lo nende prijzen echter flink onderuit. Men kan alweer zeer geschikt kopen, waarvan soms wel enigszins gebruik werd gemaakt. De pulpmarkt kwam opnieuw wat in mi neur. Hollandse fabrikaten op de nieuwe campagne zijn nog niet geheel uitverkocht en op wlnteraflading waren USA pulppel- lets weer bijzonder concurrerend aan de markt. Ook lagen nieuwe offertes uit Spanje Tilet zo oninteressant. ZUID HOLLANDSE EILANDEN ROTTERDAM Dorê 11—19; Eigenhei mers 12—19; Bintje 10—13; Andijvie 9—25: Bloemkool 6 St. p.bak 111ISO; 5 st. 159—163: 7 St. 97—129; S St. 83—129; 10 St. 6797; iDubbele Bonen Ia 101—138; I>ui>Dele Bonen Ha 101; Pronkbonen 93—120; Snijbonen la 338—179; Snijbonen Xla 79-432; Hode Kooi .16—;28; Gele kool 28—29; Spitskool 28—46; Sla ïa 17-35; Kroten 15—30; Grote Peen 8—19: Postelein Ta 37—47; Prei 39—52; Selderij 6—14; "Uien 14—27; Bode Bessen 185: Black Alicante 280; Golden Champion 300; Frankenthalers 180—260; Ontario Ia 07—155} Beihe Claude la 94—131; Reine Victoria la 135—177; Czar Ia 104143; Perziken Iaaa 3212: laa 2032; Ia Ib 10—14; Ketmelaen 6 st- p.bak 112—135; 8 St. 86—104; 10 St. 87—90*. 12 St. 51—66; Ogenmeloen 6 st. p.bak 144—158; 8 st. 141—157; 10 St. 105-144; 12 St. 98-115; Oranje Ananas Meloen 6 st. p.bak 168—174; 8 st. 151—159; 10 St. 138-140: 12 st. 83—105; Tomaten la 590-630; ib 600-610; ic 560; lcc 280. CU JiAASBSHOBKHerv 10 dhr Bakker, 1 s-GRAVEXiDBELHerv 10 ds Cats, 6 ds Bijl. ons Gebouw 10 dbr TJltterlinde. HEINEKOOKD: Herv 10 en 6 ds Obte. KKAASWAAIL: Herv 9.30 en 6 ds Van fDullemen, iMAASEDtAMr Herv 10 en ds mr Rovers. MI JNSHEERiE^AKI)Herv-10 ds Kluse- ner, 6 ds Nauta. GBEtltP; Herv 2.30 -ds Klusener. KUMiansdoKP: Herv 10 ds Geluk, 6 ds Van Griethuysen. OUX> BEIJERLAKDHerv Dorpskerk 10 ds VoUeüregt, 5 -ds Trouwborst. Bethel 10 ds Trouwborst. Buitengew "Wtjkgem Ln "Wording 2.30 ds Den Hertog. PIERSHLD: Herv 10 en 6 d* v d Graaf. FUTTERSHOEKHerv .10 ds Honnef. S dhr De Brutjn. ST iAINTHONTEPOLDER: Herv 40 ds Van Delen. 6 dhr De Bruyn. STRUEK: Herv 10 ds Kastelein, C ds Al- bada. BATLEKDRBCHTHerv Ger Evan* Aula Groen van Prin&tererschool 10.45 dhr Kes- ting, 5.45 ds Aibma. BRT;F7l jT.k: io ds Proentjes, 7 ds Duvekot. HEERJANSDAM: Herv* 30 ds BoerUjsU 3 ds Den ouden. Ger 10 en 3 ds v d Haagen. HOEK WAIS H03JLAJND: Herv 10 en 7 ds- Roodenbung. Ger 10 en 7 ds Bel. Hénv Bvang 2.30 ds Van Kooten. MAASSLUIS: Herv Grote Kerk 10 óhr iBakker, 7 ds Haitjema. De Ark 10.30 ds HaitJema. Zalencentrum West 10 ds Bak ker. Gemeenschapshuis X dhr Van. Pelt.- Ger immanuël'kerk 9.30 ds v (1 Bos, 4,30 ds Boes. Maranathakerk 9.30 ds Boes, 7 ds v d Bos. lAndreaskapel WEst 7 ds Boes. Ger Vrij 9 en 5 ds Nieuwkoop. Chr Ger 9.30 en 4.30 ds Klein Onstenk. Ned Profc Bond 10.la ds (Postema. Leger des Heils .10 heiligingssaanenkomst, 6.45 openluchtsa- unenkornst, 7.30 ver$ossingssamenkoimst. RIJS OORD: Herv 9.30 ds Pronk. 5 ds Vermeer. WEstzijde 3 ds Pronk. Ger 9.30 en 5 ds Hofland. SCHIEDAM: Herv Grote Kerk 10 ds Baart, 5 ds Van Vlist. Bethelkerk 10 ds Derksen. opstand!ngskerk ao ds Groenewe- - .gen. Huishoudschool Pinasplein U0 prof dr Van TJnnlk. Kethel Dorpskerk 10.15 en 7 ds Gerbrandy. St Mantinuskerk 9.30 ds Hinde ring. Ger Oosterkerk 10 ds Reitsma, 5 ds Stolk. Kethel Dorpskerk 9 ds Stolk, 5 ds Van Veen. Magnolia pel Kerk 10 ds Van Oosterhoddt 5 ds Van- Zuylen. De Goede Haven 10 ds Van Zuyleru 5 geen dienst. Julianakerk 10 ds Van Veen. 5 ds Van Oosterhoudt. Ned Prot Bond 30.39 dr Ort. Ned Herv Ger Evartg Irenekerk 10 ds Stelwagen. SINT ANTHONIEPOLDER: Herv 10 en 6 ds Van Delen. SLIKKERVEER: Ger Vrij 9.30 leesdienst, 7 ds Hendriks. SPIJKENOSSE;. Herv Michaelkerk 7 ds Den Draak. STRIJKXSAS: Herv 2,30 ds Kastelein- MOOKHOEK? Herv io ds Albada. WESTMAA1S: Herv 10 en 6 ds De Groot. ZXMD BBIJERLAND: Herv 10 ds Kcrtle- vc. 6 ds Galt. ZUIDZIJDE: Herv 9.30 en 2.30 dhr Matze. POORTU'GAALGer Gem 10 leesdienst, 7 JOds Van Stuyveriberg. SPIJKENISSE: Ger Gem 10 en 4 lees dienst. OOSTVOORNE: Ger 'Gem 10 eri 4 lees dienst. HELLEVDETSLUIS: "Ger gem 10 en 6' leesdienst. BERGSCHENTHOEK: Herv Rotte 19 ds van,Hof. Dorp 40 .ds Wisgerhof, «.30 ZkAjMD Van Laar. Ger Vrij 10.45 en 5 ds Drost. 3ERKEX. EN RODENRIJS: Herv -Dorps- kerk 10.30 en.7 ds Klumper. Bethlehemka- pei 10 dhx Jumeïet. Ger Herv /Dorpskerk 9.45 cn 5-dierst-. Ger Vrij 9.30-ds Wieren- ga, 3.45 ds Blok. KRIMPEN- a dUSS'EL: Herv 40 ds Bijl, 6J0 ds v d Velden. De Rank 10 dhr Groe nendijk. G.30 ds Baks. Rehoboth 10 ds Kies kamp. SiobsJkerk io katid Akeraats, 6.30 ds Boertje. Ger De Ark .9.30 ds Keizer, 5 ds v d Veen, Schenkeveld, Ger Vrij 9 en 3 ds Hordijk. Ger Gem It :en 5 leesdienst. Oud Ger Gem 10 en 6.30 ds Mieras. Evang Molukse Kerk 7 dhr PatlUcawa. Vrijz Herv 1Q.30 ds Hooijkaas. CAPELLE a d IJSSEL: Ger Gem 10 en 5 leesfilenst. Rivicrwes Lt en 7 leesdienst. Krimpen a d IJssel U en 5 leesdienst. - •-, HMKawaraaf ♦P 01C49.24S COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING „BARENDRECHT 3c OMSTREKEN" ■BAHiENDHBCHT Aardappelen: üoré: 15-17 aanvoer 16.000 3cg. Andijvie: 9-27 aan voer 72.000 teg. Blocjn'Kool: 6 st: 1,38-1,54 8 st: 1,12-1,52 10 st: 81-1,17 aanvoer 8«.<K0 st. Gele. kool: 11-37 aanvoer 6.000 tog: Kom kommers: 76-90: 47-49 61-7S: 49-42 51-60-: 35-36 24-27 35-40: 11-1® aanvoer 59.000 5t. Komkommers: krom: 19-25 aanvoer 2.000 kg. Kroten: AI: 23-30 aanvoer 3.«oo kg. Meloenen: 40-1,20 aanvoer 1.000 st Peterse lie: 5-18 aanvoer 1,000 st. Postelein: a-T4 aanvoer 403 kg. Prei: 34-58 aanvoer 6.060 -kg, Prlnsessebonen58-1.18 aanvoer 12.060 kg. Rode kool: 14-38 aanvoer 14.000 kg. sel derij: 5-14 aanvoer 8.M» fcs. Sla: natuur: 28-4$ aanvoer KM.990 st. Snijbonen: 1,49-1,90 aanvoer 4.000 kg. Spinazie: 38-82, aanvoer 8.000 kg. Spitskool: 54-69 aanvoer S.000 kg. Tomaten: A: 5,90-6.10 B: 5,'70-6,10 C: 5,50 CC: 3,00 aanvoer 2.600 bakjes. Uien: 10-24 zsn.voer. S3, m aegv Fruit; James Grieve: Af 49-50 B: 46-61. Stark Earliest: A: 60-84 B: 27-31. préeose de Trêvo-ux: A: 36-19 B: 25-32 C: 13-14. Totaal aanvoer fruit: 80.000 kg. VEILING „WESTERLEE" DE LIER Aardappelen 8-17, Po ters 4-10 6700; Andijvie 37-48 300. Dubbele bonen 70-110.950; Pronkbe nen 35-95 170; Snijbonen 135-175 630; Tuinbonen- 33 30; 'DRUIVEN: Alicante 300-380, Gold. Champion 200-320, Frankefchaier 290-400. Muscaat 220-280, Victoria 210 1'800; KOM KOMMERS:. AAA 47, AA 46-51, A 38-39, B 32-35. C 19-25, D 18-20 72000 st; NETMELOENEN: resp. blank en rijp; 6 60-115 155-180, 8 75-85 145-105, 10 55 130-135, 12 rijp 115 3800; ANA- NAS-MELOENENG 6 175-220, 8 155-185, 10 115-140, 12 95-105 300: SUIKER-MELOENEN: 8 160-255, 8 145-240, 10 140-155 280; OGENME- LOENEN: 6 195, 8 130-190, 10 1 00-160. 12 75-110, 15 50-85 5200; SPRUITEN AI en All 98-114, BI en BII 81-94, CII 44, D1II 105 2400 kg.; Bospeen 59-63 850; Paprika Z per kg. 40-78 8700; Paprika Seh 105-160 400; Peter selie 6-17 1300; Postelein 35-160 1000; Perziken 12-26 220; Pruimen p.kg^ 65-120 380. Rabarber 21-29 420; Ra dijs 22-25 150; Selderij 6-12 3100: Spi nazie 53-59 370; Spitskool 49-51 220; SLA I 17-32, Ir S-19, C I 6 45.500; BLOEMKOOL: 6 128-131, 8 122-12S, 10 98-100, 12 59 1900; TOMATEN: A Extra 580-640, C Extra 550-580, AI 570-600, BI 520-540, C I 550-580, CC I 330-370 38300; Ch. kool 41-46 400; Ro de kool 6-32 2400; Kroten per kg. 14-24 550; PREI: AI 47.5 500; Peren 33 100; Appelen 29-45 700. Alleenverkoop voor ver schillende rayons in Ne derland beschikbaar voor bekend en aantrekkelijk merkartikel in de sector huishoudelijke producten. Geen verplichting tot afna me grote hoeveelheden, klein eigen kapitaal nood zakelijk: U financiert al leen uw eigen omzet. Hoge omzetsneiheid gegaran deerd, ook door activeren de reclamecampagnes in dag- en damesbladen. Prij zen uiterst concurrerend. Laat deze unieke kans niet voorbijgaan. Informeer vrijblijvend. Nog enkele rayons beschikbaar. Richt uw brief onder nr.-R 9576 bur, van dit blad. Ro.tl4 Gebr. Aijkens verhuizingen Sinds 40 jaar. Tel. 370185 - 258258. Ro.114 Wilt U goedkoop uit zijn? Laat dan Uw meubelen op nieuw overtrekken door H. de Haan. gediplomeerd stoffeerder. Plantage weg 31. TeL 121.767. Ro.114 's Morgens slecht ïenuraeurd door een slechle slaap. Iaat dal ongemakkelijke slcehic bedtoch repareren door Bed denmakerij Hendrlksen, Oo3t- pleln 51. tel. 131SSi. Vraag prtjsl Roll Bij elke baby-uilzet een PLAST-ICBROLKJE S.G.A. MAAK GELD van wat u niet meer gebruikt, plaats eer. Koerier. De ervaring leert dat u er dan hel meeste voor krijgt. Veelal bent u het bin nen een dag kwijt. Noem een lredelijke! prijs in de Koerier. Probeer het eens met een KOERIER, u zult niet de eers te zijn die toch een hulp vindt voor dc hulshouding, of toch een woongelegenheid op het spoor komt of toch t en ge bruikte goede, fiets ontdekt. Probeer het eens. plaats een koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achtereen doet. bijvoor beeld met een dag er tussen. Wasautomaat, wasmachine of centrifuge defect? Bel eerst 171511. TECHN. BUR A. Koe- dood. 2e Balsemienstraat 2a, Rotterdam (25). ROI4 Dekens overtrekken. Cestlkte en donzen dekens als nieuw. 3EKENOVEF.1Tt.EKKT.RIJ Abr. Renner, tel. 210051 142326. Ie Pljnackerstraat 10. Roil Inkoop: goud. zilver, horloges. JUWELIER K, C Lückerath. Henegouwerlaan 73. Rotter dam Tol. 239185. ROU KUNSTGEBITTEN REPARA- TÏES Je klas werk vanaf per reparatie, 20 krts. gouden kroon ƒ17.50. U kunt er op wachten. Instituut „Dèntllis", Hoogstr. io, Rotterdam, Tel. 126010. Trams: 3. 6. 8 en 9 en buslijnen 32. 34. 39. 49. Roll LAMPEKAPPEN overtrekken Alle maten, speciaal adres J. C. J. van Alphen, Jacob" Cats- straat 137 bl.l Noordslncel, Tel. 010 - 240180. Eigen atelier. Te bereiken met trams 1 en 9. DAMES I DAMES I Pak mee 30 pet. zcmerkorUng uitsluitend deze maand op alle BONT- M-ANTEIjS. Gratis bewaren tot a.s. winter en betalen, 3 Jaar garantie. Kredietservice moge lijk Bonthandel La Reine, Jonker-Fransstraat 75. Rotter dam-Centrum. Tel. OIO - 110756. Bij koop reisgeld terug. Roll Eenzaamheid Is met noodzake lijk. Onze gratis brochure, laat Ij weten hoe wij gevoel en IBM-computeriechnieK combi neren en al sinds 1959 succes vol huwelijksbemiddeling ver zorgen. wij adviseren U vrij blijvend. Gratis brochure op aanvraag INtERNATIONAL- DEZENTA. Hoofdkantoor, Postbus 18, Hattem (Gld.). TeL 05206-2526. Den Haag Postbus 1332. Tel. 070 - 603435. Ridder kerk. Postbus 164, Tel. 01801 - 7017. R022 ■Siclier dezer adv. zoekt voor nette vrouw. 52 met zoon 16 schools, lief kar., nette verseh. Geref. na verdoel Huw. gesch.. eiseres. NETTE MAN ong. zelfde leeft, van poslt. chr. beginsel en meelevend, uit goede werkatand. Brieven onder rrr. 35, boekh V. Gelde- ren. postbus 37, Zwijndrecht. Alleenstaande DAME me: woongelegenheid, goede stand zoekt kennismaking met heer van plnr. 70 j om d.m.v. con verseren of i.d. de eenzaamheid op te iossen. Van chr. beginse len, liefst ln Rotterdam. Brie ven onder nr. 9574 bur. v.d bi. Dordrecht, het succesvolle bu reau zoekt serieuze kennisma king- voor HEER 65 Jaar, lei dinggevende positie op tech nisch gebied. gereformeerd representatieve J. man. met vcelz- belangstelling. Heemste- dc. postbus 8. lel. 023 - 325770. Dordrecht, het succesvoile bu reau zoekt serieuze kennisma king voor BOUWKUNDIGE, 27 jaar. eeref., innemende per soonlijkheid. Alphen a.d. Rijn, poslibus 115, tel. -31 ~H - 31.17. Dordrecht, het succesvolle bu reau zoekt serieuze kennisma king voor TECHNICUS 26 jaar, gereformeerd,, middelba re opleiding, sympathieke sportieve heer. Dordrecht. Beekmanstr. 99. tel. 01850 - 40352. R022 KINDERWAGENS van fabriek door rechtstreekse verkoop ƒ60. tot 100 beneden de-win kelwaarde. combinatie met wandeltvagen 159,50. Kinder wagen Import v.d. Berg, Til burg. Showadres: Polderlaan 82-34a. Tel, 010 - 173B53. Ael- brechtskade 144b. Tel. oio - 231047. B-dam. Ko5 STOFZUIGER Stuk? Bel op 282222. Reparaties aan alle merken. Nieuwe en gerevi seerde stofzuigers, met garan tie leverbaar N.V. Eltronos, Schlekade 113, Ro5 INKOOP, verkoop, ruil ver- grotingsapp. en kijkers. Came ra koopjes met garantie. Bram Boogerman, Fotohandel Dordt- seiaan 10e, tel. 173216. Ro5 WINKELKASTEN, toonbanken en vitrines, nieuw en gé bruikt. M. c. Conijn, Zaagmo lenstraat 141 Rotterdam. Te!. 243332. Ro5 Te koop: Aniiek eiken KABI NET, met beslag. In zeer goe de staat. ..7 Atüünk, Look 33, Holten IQ). Ro2S Wij zouden het er wel in wil len POMPEN. Voor schrijf-, tel- en rekenmachines eerst k-Uken bij AVEHA. Meer dan 500 machines ln voorraad. Prijzen v.a. ƒ75-, 's-Zaterdags geopend. Aveha Importeurs van kantoormachines, Schle- weg 50, tel. 248437, R'dam. Ro3 urn de Rotterdamse Avondschol engem een schap voor T.w.o.,h.*.T.o, en!K.*.T.#. 's-Gravcndükwal 58b, Rotterdam-3 met dependance in Rotterdam-Z., Schere 47. Algemeen rector: Dr. M. van de Poel. M.A.V.O.: (3-jarige opleiding voor het diploma m,a.v,o.-4) Toelatingseisen voor de eerste klas: volledig lager onderwijs; minimum leeftijd 16 jaar. Zeer goede leerlingen kunnen na twee jaar geplaatst worden in de Je klas van de H.A.Y.O./Atheneum of Gymnasiumopleiding. H.A.V.O. (3-jarige opleiding). V.W.O. (4-jarige opleiding Atheneum en Gymnasium). Toelatingseisen voor de eerste klas: volledig Mulo-diploma, diplom» M.A.V.O.-4 of een gelijkwaardige opleiding; minimum leeftijd 18 jaar. (in bijzondere gevallen kan van deze leeftijdsgrens worden afgeweken). De leerlingen van de hierboven genoemde opleidingen doer, t.i.t. schoolexamen onder Rjjkstoezicht. rA-opkading "Oade Stijl". Alleen in de etamenklas kunnen dit jaar nog leerlingen geplaatst worden. Zij nemen deel aan hef Staatsexamen. Dependance Rotterdam-Zuid. In de dependance (teL 271705) bestaat gelegenheid tot het volgen trap «én, M.A.V.O:- en H.A.V.O.-opleiding. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de conrectoren t.w.: de heer G. Rebbers, Tholecstraat 110, tel. OIO-S02054. de heer D.P. Alles, Wanninkhagen 2, tel. 010-322096. Spreekuren van rector en conrectoren voor aanmeldingen 'op: 3f>„18,20, 23 en 24 augustus, alsmede op 6,8,10,13,15 én 17 septem ber a.s. van 19.00 20.15 uur in het schoolgebouw 's-Gravendijkwal 58b er. in de dependance Schere 47, Rotterdam-Zuid. Met het oog op de plaatsruimte is spoedige aanmelding gewenst. Eventueel behaalde diploma's met cijferlijsten meebrengen! Het is raadzaam, voordat men op bet spreekuur komt. een voor lichtingsbrochure aan te Vragen bij de administratie (tel.nr. 030-362442)." is. een middelgrote plaat verwerkende fabriek, die tich toelegt op de vervaardiging van Hcht-pUatwerk in staal, roestvr(|staaI en aluminium. Wegens uitbreiding hebben wij plaatsingsmogelijkheden vooi: vóór .geschikte krachten komen woningen beschikbaar Voor hét 'verkrijgen van alle gewenste inlichtingen kunt u terécht op' onze .voorlichtingsavond Een goede vindt een goede werkkring bij LANGEN DIJK 1 GORINCHEM TELEFOON 01830 - 2637 :>-s villi ;v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2