I RIDDERKERK DOET MEE AAN ZESKAMP Boot gaat over zee naar Italië Veer Haringvliet laatste vaartocht onder @5 Politie in Woerden rolt jeugd bende op 98 Historie van Krimpen herleefd in hoekje met oude prenten IS en amusant vertier denÖikJen SSSm Studio Greater krij gt eigen studio-ruimte Kernploeg nodig van 30 mensen Veel bezwaarschriften tegen Welschapbaan W ater vervuiling wordt doodsteek voor de visserij Grolwerknemers krijgen aanvulling Van provincie Pauzeconcert Laurenskerk m De Sperwer dient klacht in tegen plunderaars 1 mmËBÉÊêamm HI ter metilén wmmmm MAAM»AG 16 AUGUSTUS 1971 1 Mil 00$*. modieuze naadloze steunkousen van een bekende fabrikant strikt eerste keus HELLE V OETSLUIS /MIDD EL- HARNIS Honerden mensen, hebben zaterdagavond in HelJe- voetsluis en Middelhamis de laatste overtocht over het Haringvliet gadegeslagen of aan boord meegemaakt van de veer pont Haringvliet. jTNt ft nivvvv V het winkelen waard 5? ifEftifiii door Steef 'Lobénstein Showroom Coolsinge! TeM4.44,00* 11 Dfc ROTTERDAMMER PAGINA 3 - «Hf I WOERDEN Studio Creater, de balletschool van mevrouw Els Mole- naar-Dupont, krjjgt een eigen studio die tevens dienst zal gaan doen als mini-theater voor openbaar gebruik. Het hele projekt komt zonder enige vorm van subsidie van de grond. De studio verrijst aan de Industrie weg, waar al met de bouwwerkzaam heden is gestart. Het pand krijgt een zaal van 9,50 bij 13 meter, met daarin een uitschuifbare tribune voor 85 per sonen. Daarnaast komen er een kan toortje, een foyer, een keukentje en twee kleedkamers met het nodige sa nitair. Op de avonden dat de studio niet in gebruik is voor lessen zal hij ver huurd kunnen worden voor andere kunstvormen, lezingen, kamerconcer ten en zo mogelijk ook als workshop voor de jongeren. De Haringvliet wordt uitgewuifd voor de laatste tocht als Nederlandse veerboot. ..Kapitein. J. Jansen en KTM-directeur dr. H. J. van Zuyien samen op de brug. "Van onze correspondent EINDHOVEN Tegen de verleg ging van, de startbaan van het vlieg veld Welschap bij Eindhoven zijn bij de commissie aanwijzing luchtvaart terrein in Den Bosch 3.738 bezwaar schriften ingediend. Dit hoge aantal is voornamelijk te danken aan een actie van de stichting „Welschap Stop", die een uniform be zwaarschrift in groten getale heeft verspreid en dat alleen maar behoef de te worden ondertekend. Voor alle dames die veel moe ten lopen of staan zijn steun- kousen beslist geen luxe...., U' blijft er langer mee op de been. Modieuze naadloze steunkou- sen van een bekende fabri kant, strikt 1e keus, nu in 2 mooie kleuren en de maten SV2 t/m 11, dus ook voor de grotere maten. Nu koopt U deze kwaliteits steunkoüsen, uit de serie van f 15,90, voor nog géén vijf gulden. K Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze modieuze naadloze steun kousen, strikt 1e keus, in 2 mooie kleuren en de ma- ten ff/z t/m 11, per paar voor 4 O oir maandagmorgen open Géén iet. of schrift, best. De boot is overbodig geworden nu de Roterdamse Tramwegmaatschappij (RTM) de dam in het Haringvliet gaat gebruiken óm haar passagiers van Voome-Putten resp. Goeree- Overflakkee te vervoeren. De RTM mag nu ai Cs zondags uitgesloten) over de damb, die voor het grote publiek in november pas wordt opengesteld. Het veer hal al veel van haar betekenis verloren toen, de brug over het Haringvliet in gebruik 'Werd genomen. Voor die tijd moesten soms wel vier ponten op- en afvaren. Daarna maak ten hoofdzakelijk pendelaars er nog gebruik van. Het personeel kreeg directeur dr. M. J. van Zuyien te ci teren een uistekend leven in rustig vaarwater. De laatste overtocht had een feeste lijk tintje. Het was, althans wat „voetgangers" betreft ouderwets druk. Een enkele auto maakte de oversteek mee; daarvan kwamen ook de laatste inkomsten, want kapitein-conducteur Elvé kon het allemaal niet bijhouden. Hij en zijn collega Jansen worden, overgeplaatst naar het veer Zijpe- Anna Jacobapolder, de kortste ver binding tussen Zeeland en Noord- Brabant. Die verbinding levert ook een nadelis saldo op (Middelharnis- Hellevoetsluis f186.000 tekort). Om ze te (handhaven heeft de RTM een beroep gedaan op de provincie Zeeland, tot nu toe tvergeefs. Van de financiële tegemoetkoming van Zeeuwse Gedeputeerde Staten hangt het af of de RTM de Zijpe, veeritig jaar oud en aan nieuwe ketels toe. zal opknappen. Overigens staat de mening van GS Van een verlsaggever BREEKENS Voorzitter K. Loc- kefeer van Zeeuwse Visserijbelangen (Zevabei) vreest dat de watervervui ling de doodsteek zal betekenen voor de visserij als er niet spoedig een eind aan gemaakt wordt. De heer Loekefeer zei dit zaterdag bij het Zeeuwse visserijfeest in Bres- kens. Hij drong aan op meer „open heid van de provinciale en rijksover heid in de strijd' tegen de, waterver vulling. Hij vond, dat de vissers aan het totale exportbedrag aan visserij- produkten <374 miljoen gulden in 1970) voldoende recht ontlenen om eisen op tafel te kunnen leggen. Sa menwerking met de Belgische reders centrale in de strijd tegen de vervui ling leek de heer Loekefeer zeer nut tig. De voorzitter van de Belgische vereniging was ter plaatse aanwezig om dat te onderstrepen en deed me teen een voorstel in die richting. tegen over de afwijkende opvattingen van de rijks- en provinciale water staat. Zij menen dat niet met een voetveer kan worden vostaan, maar dat ondanks de "Vblkerakdam de be langstelling voor de veerdienst nog zal toenemen. Daarbij wordt niet in minst aan de recreatiezoekerideri ge dacht. De Haringvliet, die vroeger nog op de Mersey in Engeland heeft gevaren, zal bij Vlaardingen-Oost een dok beurt krijgen. Daarna gaat ht schip buitenom naar de Italiaanse plaats Aneona, Machinist Wesdorp ral die reis meemaken, maar aan het stuur- GRONINGEN Gedeputeerde sta ten van Groningen willen de werkne mers van de Grol-vestiging in Nieu- wesc'nans een aanvullende uitkering geven tot 100 procent van hun gewo ne salaris. Momenteel krijger de werknemers 80 procent van hun ge- wone loon volgens de wachtgeldrege ling. GS gaan er in hun voorstel aan de ^staten vanuit, dat dn aanvullende uit keringen over een periode van vier weken gegeven moeten worden. In dat geval zal .de regeling de provincie 50.000 gulden kosten. Zoals bekend! is de Grol-vestiging in Nieuweschans met personeel en al "te koop aangeboden". GS vinden de aanvullende uitkering nodig met het oog op de voortzetting van het be drijf, die moeilijker lijkt te worden als het personeel niet bij elkaar blijft. Het verzoek om de werknemers van Grol schadeloos te stellen gedurende tijd, die ze moeten waehten op een koper, is gedaan door de vakbonden. rad zal dan een gezagvoerder van de rederij Weïsmuller stan en niet ltap- tein Jansen of-zijn Flakkeese collega Elvc. WOERDEN De politie van Woer den heeft het afgelopen weekeinde een jeugdbende opgerold die in1 twee weke& voor minstens 'X 180.0. ont vreemde. De' jongelui,' dire jongens en twee meisjes,in,'de leeftijd van veer tien tot achtieri jaar hebben Het geld geld in Utrecht en Amsterdam uitge geven. De eerste diefstallen werden vorige week gemeld. Achter elkaar kwamen aangiften binnen van een woningin- richtinng, waar f 400 uit de kassa' verdween, warenhuis f80, Ijzerhan del f200, Rijwielhandel f45, woning inrichting f 15. Tussendoor werd het eerste slachtoffer opnieuw met een bezoek vereerd en f 485 lichter ge maakt. Elders stal de. bende f 400 bij elkèa? .De groep werkte steeds volgens het zelfde patroon. Drie jongelui gingen het „werkterrein" binnen. Een van hen hield de verkoper bezig zodat de anderen een greep in de kassa's kon den doen: De politie arresteerde aanvankelijk - drie leden van de bende maar later werd de groep compleet omdat de resterende twee zich vrijwillig meld den. De beide meisjes zijn na verhoor heengezonden; de jongens zullen wor den voorgeleid aan de officier .van justitie. RIDDERKERK Dankzij, de Ridric-i kerkse sportraad, zal Rid derkerk zich dit jaar scharen in de rij van gemeenten, die via de N.C.R.V. Zeskamp tot nationale roem komen. Nadat reeds in maart besprekingen met de N.C.R.V. werden gevoerd, heeft de sportraad enkele weken ge leden te horen gekregen, dat Rid- drkerk als één van de negen gemeenten aan de t.v.-wedstrij- den kan deelnemen. Inmiddels is een comité Zeskamp Ridderkerk gevormd, onder voorzit terschap van de heer G. J. Boele, dat zich zal bezighouden met de organi satie, Dit heeft nogal wat voeten in de aarde: naast een non-playing cap tain, vier coaches waarvan één twee de non-playing captain en een mas seur/verzorger, zal een kernploeg van 25 a 30 mensen moeten worden ge vormd. Het begeleidingsteam is al gekozen, en voor de spelersploeg zijn tot nu toe reeds 47 aanmeldingen binnenge komen. Dat wil niet zeggen dat de inschrijving gesloten is: het comité zal zeer gaarne tot 24 augustus aan meldingen van adspirant-spelers ont vangen bij de heer A. de Zeeuw, Boksdoomstraat 103 te Ridderkerk. Deze kandidaten moeten dan wel de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Na 24 augustus wordt begonnen met de selectie, waarna de algemene training volgt. Van de spelers wordt naast behendigheid en durf ook een goede mentale instelling gevraagd. Ongeveer drie weken voor de eer ste wedstrijd op 9 oktober in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy' zal met het oefenen op de te gebruiken toestellen worden begonnen. Na deze eerste wedstrijd volgen er ROTTERDAM Henk G. van Putten, organist te De Lier, heeft met zijn pauzebespeling van het transeptorgel in de Lau renskerk op vrijdagmiddag zijn vrij talrijke bezoekers een boei end barok-programma voorge schoteld met composities van Sweelinck, Bach en Lübeck. Zijn spel werd steeds gekenmerkt door grote technische en muzikale be heersing, kwaliteiten, die met name in de koralen van Bach, die centraal ophet program stonden tot hun recht kwamen. Het recital werd geopend- met. een aantrekkelijk fantasievol werkstuk van Jan Pieterszn. Sweelinck, die 350 jaar geleden te Amsterdam overleed, te weten Balletto del; Grandüca. Bach was vertegenwoordigd1 met vier van de „18 Leipziger Chorale, resp. het ritmisch voortreffelijk weergege ven „Von Gott will ich nicht lassen (BVvV f!58), het altijd weer pakkende „Schmücke dich, o liebe Seele" (BWV 654), het magistrale mixolydische „Korhm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667) en 's componisten zwanenzang, het aan zijn schoonzoon Altnikol gedicteerde „Vor deinen Thron tref ich hiermït" (BWV 668). Het goede vertolkingspeil werd door concértgever uitstekend volge houden in een levendige verklanking van één van de toccatt-achtige Frae- ludia met fuga's van Bach's oudere tijdgenoot Vincent Lübeck, het stra lende opus in E-groot. Volgende week vrijdag zal de mid dagbespeling worden verzorgd door de Noorse organist Kjell Johnsen. nog twee op, 6 november in Gro ningen en op 4 december in Leiden, waaraan alle negen deelnemende teams zullen meedoen. Naast Ridder kerk zijn tot nu toe als deelnemer ingeschreven Bladei, Lisse, Veendam, Venray en Zelnem. De zes beste teams spelen nog drie wedstrijden, waarna voor de drie sterkste ploegen op 22 april de finale in de Ahoyhal plaats vindt. s Voor alle deelnemers is een 'medi sche sportkeuring verplicht. Er zijn voor hen geen kosten verbonden aan de wedstrijden. Dat ligt voor het co mité wel even anders: kosten voor trainingsattributen en oefenruimten kunnen flink oplopen. Men is daarom blij met de gratis beschikbaar gestel de loods in Rijsoord, waar kan wor den geoefend. Ter bestrijding van verdere kosten is een rekening bij de Nederlandse Middenstandsbank te Ridderkerk geopend, ten name van comité Zeskamp Ridderkerk, waar giften bijzonder hartelijk welkom zijn. Voorts wil men door diverse ac ties (onder meer de verkoop van, stic kers) wat geld in het Zeskamp-laadje brengen. Het enthousiasme in de gemeente is groot. Bij de aanmelders zijn echter tot nu toe vrij weinig dames en om dat per wedstrijd met zeven dames cn negen heren wordt gespeeld (die voor elke Zeskamp opnieuw uit de kernploeg worden geselecteerd) hoopt het comité op een. toevloed van spor tieve dames. Behendige inwoners van Ridderkerk-, Slikkerveer, Bolnes, Rijsoord en, Oestendam krijgen nu de kans om gezamenlijk de naam van hun gemeente groot te maken! Waarom zou U een kunstpro- dukt kopen, als U voor minder geld bij ons een grote natuur- zeem kunt kopen. Soepele traangeiooide zemen in een royaal formaat en van een uitstekende kwaliteit. Ze men die een maximum aan vocht opnemen, voor nog géén vier gulden. twee maten groter Morgenvroeg om 9 uur begint in de kelder de verkoop van de ze prachtige volle grote zemen (koop er ook gelijk een voor de auto), een uitzonderlijk mooie kwaliteit voor 3. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best jm Zevibel-voorzitter Loekefeer had kritiek op „allerlei ongenuanceerde" overheidsmaatregelen, die de Neder landse vissers treffen en waarmee vissers 'in andere EEG-landen niet gepleegd worden. Als voorbeeld noemde hij, dat kort geleden de mos sels uit de Nederlandse Waddenzee niet verkocht mochten worden, ter wijl op hetzelde moment de handel in Duitse mossels gewoon doorging. De heef Loekefeer verwacht, dat de concurrentie voor de Nederlandse mosselhandelaren sterk zal toenemen als Denemarken en Noorwegen tot de EEG zijn toegetreden. ROTTERDAM Een meisje van plezier met een scherp ton getje, veel fantasie en een goede intuïtie en een ambitieus schrij vertje, die zijn verhalen en ge dichten volvalse beelden niet krijgt gepubliceerd. Dat zijn de ingrediënten die het blijspel „Twee is te. veel" (The owl and the pussycat) van BUI Manhof moeten verheffen tot amusant en vlot vertier. De acteur Wil van Seist en de ac trice Hetty Verhoogt, die hun sporen in het luchtige genre al ruimschoots hebben verdiend, zorgden zaterdag avond in het Hofpleintheater voor een blije toneelavond. Waarschijnlijk heeft de succesrijke producer Hans Boskamp van ondermeer „Oh, Cal cutta" weer een goeie neus gehad voor een voorstelling in de „vrije sector. Na het succes van de film „The owi and the pussycat" in ons land is het niet te verwachten dat hij zich met dit ongecompliceerde theater een buil zal vallen. We vallen middenin het steekspel met woorden tussen de prostituée Do- ris en de zogenaamde auteur Eelix, alias Fred. Zij is door zijn toedoen uit haar huis gezet en trekt ongevraagd bij hem in. Felix heeft aanvankelijk geen antwoord op het venijn van de tierende straatkat. Passief laat hij al die stormen over zijn hoofd gaan. Als zij heledigd is vertrokken, beseft hij dat hij moeilijk meer zonder haar KRIMPEN AID LEK Binnenkort zal door de Europese Bibliotheek in Zaltbommel, een fotoboekje worden uitgegeven onder ds titel „Krimpen aan de Lek in oude ansichtkaar ten". Auteurs en samenstellers van dit boekje zijn twee Krimpenaren die op foto-gebied hun sporen al verdiend hebben, de heren M. J. Nieuwenhuis en C. Schouten. He.t boekje dat 13,90 gaat kosten bevat 3S prenten van oud-Krimpen aan ae Lek. kan. Dit gevoelen blijkt wederzijds te zijn. Liefde en soms ver gaande bele diging wisselen elkaar in snel tempo af. De verhouding lijkt een climax te vinden ais Felix weer eens een.frus trerende afwijzing van zijn werk heeft gehad. Dank zij Doris komt echter weer alles op zijn pootjes te recht. Regisseur Paul 'Melton heeft van „Twee is te veel" een aantrekkelijke voorstelling gemaakt. Als het verbale steekspel dreigt te verzanden, gebeurt weer wat grappigs, zodat de aandacht niet verslapt. Wil van Seist en Hetty Verhoogt zijn aan elkaar gewaagd en goed op dreef. De decors van Jean Marie Fievez zijn sober en de vakbe kwame vertaling -is van Alfred Plei- ter. Van onze correspondent HOENSBROEK De directie van „De Sperwer" is van plan bij de jus titie een klacht wegens diefstal in te dienen teger. iedereen die van foto's, filmbeelden enz. als plunderaar wordt herkend. Een massa van wel duizend mensen plunderde vrijdagavond de don derdag uitgebrande magazijnen (schade 2,5 miljoen) van deze in kooporganisatie op het industrieter rein van Hoensbroek. Daarbij werden zelfs de niet uitgebrande panden met ontzien, waarbij de plunderaars het begrepen hadden op het lood van de daken. Op fietsen, met auto's en zelfs met busjes werd zowel door kinderen als door volwassen mannen en vrouwen zoveel mogelijk meegenomen van wat er in de geblakerde magazijnen nog bruikbaar was of leek, zoals kratten bier, dozen blikgroenten, wijnen en tandpasta. De politie van Hoensbroek was bij gebrek aan mankracht machteloos en ook de personeelsleden van „De Sper wer" trachtten tevergeefs de stelende mensen op afstand te houden, /.ij moesten zelfs het hoofdgebouw in- vluchten, toen zij met bierflesjes werden bekogeld. Een van de. oude ansichtkaar ten uit het boekje, met erboven een opname van de huidige toe stand. Er is nogal wat veranderd. 8.11 berl wtk 2700 Het is een leuk geheel gemorden, om dat de auteurs bij elke foto voor een verklarend onderschrift heb ben gezorgd, wat voor de oudere Krim penaren bijzonder prettig is. Voor de jongere generatie leuk te zien, hoe Krimpen aan de'Lek er uitzag rond 1SUU. Directe aanleiding tot de uitaavc van dit foto-boekje, was de deze winter gehouden foto-tentoonstelling ibi de Krimpenerwaard door de foto- en filmclub „Krimpen" die in Krimpen aan de Lek, veel belangstelling heeft getrokken. De samenstellers van „Krimpen aan de Lek in oude ansichtkaareten" hebben getracht een overzicht te getuen van het dorp Krimpen aan de Lek omstreeks het begin van de twintigste eeuw tot aan 1930. Zij moesten, zoals zij in het voorwoord schrijven, een keus maken uit ho-n- deracn ansichtkaarten en reproduc ties van Krimpen aan de Lek. Het boekje kan worden beschouwd als een afscheid van Krimpen aan de Lek. omdat in de nabije toe komst bij de herstructurering van dorp Krimpenerwaard het dorp Krimpen aan de Lek gedoemd zal zijn samen te gaan met enkele an dere gemeenten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1