n ielfdenkend Apotheker wordt vervolgd wegens dood hartpatiënten 1 TV-eommentaar van enië rebels in Comeconpaet Wereldrecord Ellen Tittel 1 Kans voor Proteus-Eretes Brielandenstrijd zonder zwemtop Slachtoffers van te sterke hartpillen Reisbureau-film Kleed Basfiaan levert niets op Commissië van vijf gaat Nederlands elftal begeleiden No.voboof' kwartier naar Napels Gevluchte Polen streng gestraft f Rol» Out: Populuriteit en bestaansreeSit van radinzender is isu wel Jbewezen Nordsee Concurrentie Strafbaar Verrassend Anti-actie Steekproef Tegenprestatie Contract tussen radio Noordzee en Veronica blijft grote twistpunt f V* -u a. »H Faniu- 15 E-K, ose at U. 79/75 t K-n. 5 Pig, 3 33 m, |'s Ear- tt-31, n. To. I II i!®|te WENEN, BERLIJN (Reuter, UPI) Het hevige conflict tus sen Roemenië en de Sowjetunie, dat woensdag op dramatische wijze naar buiten trad, toen pre sident Ceaucescu van Roemenië volkomen onverwachts de drie belangrijkste top-organen in het land (de Staatsraad, het centrale comité van- de communistische partij en de regering) bijeenriep, heeft zeer waarschijnlijk een eco nomische achtergrond. Brezjiiew Lachertje Ketterij SCHIEDAM De „computer in scheepsvorm", het boorschip Pelican liep vrijdag bij de werf Gusto, onderdeel van het I.HC- Holland concern vlot te water. KOPENHAGEN (ANP) Het baanrecord, dat de twee met stuurman, van Proteus-Eretes tijdens de herkansingen op het Bagsvaerdmeer bij Kopenhagen vestigden, biedt de Delftenaren onverwacht gunstige uitzichten op de finale. 1971 '-Bon, dtnstfj, nheiaer JKStffi» 5"i«, 7 öttbbde rontó». Chiasm 8-26; 8a J4S3 a-a:> Piot; 3; Pry ek Ail. 3W-32S; or!a ij 197-127 Oat-1 aa anj Oranje. P-St, 58<H38 t Start 3, 60/& Ho»; «t is it GEN invoar: 't V34 srote i voile graft 10. ardaj. .Dig). flO-115 Ucante Kam-. -65, B 35-4» 8 119' u&er- •S 80. 60, u S~tl3, 211 47, COks, Pos- 0 390, Selde- -35, n MIT, 6». C O.CI mode 9-39 w 1 PAGINA 9 ZATBRiDAG 21 AUGUSTUS 1971 Al miljoen kaarten voor binnen Van een onzer verslaggevers HILVERSUM Meer dan een miljoen Nederlanders hebben la- I ten weten, dat Veronicahet (illegale) station, waar ha elf jaar nog steeds muziek inzitmoet blijven. En dat' is voor programmaleider Rob Out reden om reeds nu al vast te stellen, dat de actie 'Veroni- ca blijft als u dat wilt', voldoende de populariteit en het be- staansrecht van het radiostation aantoont. De actie, die half juli werd begonnen, zal duren tot eind augustus. Naast deze kaartenactie I is Veronica nog met stickers en truitjes in de weer om het muziek- 1 station voor het Nederlandse volk te behouden. worden. Ik weet echter ook, dat ze er in het begin erg veel geld ingestoken hebben En als je zo'n groot risico neemt, mag dat best beloond worden als je een commerciële onderneming bent. Bovendien hoeft de luisteraar er niets voor te betalen. Er wordt ook geen financiële tegenprestatie verwacht. Bovendien voert de. Stichting voor |de Statistiek een enquête uit, waarin vragen worden gesteld over de for- '"ïimle en het bestaan van Veronica, Begin september, wanneer de uitslag bekend zal zijn, zullen medewerkers van het station met de cijfers en de enquête naar het Binnenhof gaan om I Kamerleden en regering daarmee te I bewerken. ■het grootste gedeelte zo tussen de 15 en 20 jaar zou liggen". Ondanks het feit dat de miljoen binnengekomen kaarten niet door een notaris zijn geteld, dat gebeurt pas eind augustus daagt Rob Out iedereen, die daaraan mocht twijfe len, uit de zaak te komen natellen. Dé kaarten liggen beneden. Dus mocht je zin hebben, dan ga je je gang maar, zegt hij lachend. van "ja- dag une- lar, ij is ster i Sinds de komst van de tweede pi ratenzender Radio Noordzee voor de iNederiandse kust, is het Veronica niet voor de windgegaan. Al gauw ontstond er een concurrentiegevecht tussen de twee, vooral toen bleek, dat Noordzee een flink deel van de ad vertentiemarkt en de luisteraars naar zich toetrok. Dat gevecht vond zijn voorlopig hoogtepunt in de bomaanslag op het radioschip, Mebo 2 van Noordzee en als gevolg daarvan zitten (oom) Buil 'Vervvey, zijn naaste medewerker Nor bert C. J. en drie duikers nog steeds in voorarrest. Als op 7 septem ber deze zaak voor de Haagse recht bank zal komen, zal de handtekenin genactie van Veronica al afgesloten zijn, zodat het resultaat van die actie |in ieder geval niet meer nadelig kan worden beïnvloed. it Overigens is Rob Out van mening, dat de hele Mebo-affaire en de bom aanslag moet worden losgekoppeld van het feit, dat Veronica moet blij- »ven. Het station als zodanig heeft Izich altijd sympathiek gedragen ijk maar naar alle liefdadigheidsac- ties die we hebben gevoerd) en bo- vendien is nog altijd niet bewezen, |dat oom Buil schuldig is. Programmaleider Out, die als zoda nig Jan van Veen opvolgde, is gewel dig enthousiast, als hij praat over de |kaartenactie en er is niets, wat zijn loptimisme over het voortbestaan-van de piratenzender kan temperen. I In de kapitale villa aan de Utrecht- iseweg staat iedereen achter de hand tekeningenactie. Van discjockey tot ftelefoniste. En heus niet alleert, om- idat men hier zijn brood verdient. Hoewel er in het elf-jarig bestaan van Veronica steeds van tijd tot. tijd berichten opdoken, dat de dagen van het station waren geteld, werd de zaak van de radioschepen echt ac tueel door de bomaanslag. Pas toen achtte het kabinet De Jong de tijd rijp om wetsontwerpen in te dienen, die exploitatie en medewerking aan piratenzenders strafbaar stellen. De verwachting is, dat nog voor het eind van liet jaar de Tweede Kamer zich ermee zal bezighouden. In de Kamer is zeker een grote meerderheid te vinden voor het aan pakken van de piratenzenders en al leen de houding van de WD blijft twijfelachtig. Daar vraagt men zich af of Veronica helemaal moet ver dwijnen of'legaal moet worden ge maakt. En dat sluit weer aan bij de mening van Rob Out, die begin augustus zei elf jaar illegaliteit is een vorm vafi legaliteit geworden. Een willekeurige steekproef onder 10.000 inzenders beeft inmiddels aan het licht gebracht, dat 56 procent ;(an de ondertekenaars ouder is dan :;Jö jaar, terwijl dat percentage daar- Ibeneden, ongeveer 40 procent be- Idraagt. Dat is toch wel verrassend, légt Rob Out. „Ik had gedacht, dat Inmiddels is ook van particuliere zijde een actie ontketend om Veroni ca te doen verdwijnen. In het laatste nummer van Aloha, waarin Koos Zwart schrijft, dat Veronica gewoon, radio is voor ouwe zakken en zulthoofden, is tevens te lezen, dat er sinds I augustus in Amsterdam een actiegroep Veronica Rot Op, NU be staat, Aangekondigd wbi"dt, dat de groep, die zich verschuilt achter postbus 7274 in Amsterdam, een kaartenactie tegen het station op touw heeft gezet. Op de kaarten staat te lezen Veronica zwijgt (als u dat wilt). Ze kunnen ongefrankeerd worden verzonden, aangezien radio Veronica de porti be taalt, aldus de actiegroep VRON, die voorlopig anoniem blijft/omdat men liever niet ziet, dat de kostelijke arT chieven in vlammen opgaan. Rob Out kan zich er niet druk over maken. Ik heb 'die dingen hier nog niet gezien en Ik vind het trouwens ook niet zo interessant.. Mij gaat het er alleen maar om duidelijk te maken ook in Den Haag dat er aan Veronica veel behoefte bestaat. Op de opmerking, dat Veronica er toch alleen maar is om de zakken van de gebr. Verwcy te spekken, zegt hij: het is een commerciële onderneming en ik neem aan, dat de gebr. Venvey er op dit moment niet armer van Dat Radio Noordzee nog niets ge daan heeft voor eigen (lijfs)behoud schrijft Rob Out toe aan het feit, dat de snelle actie en de 'geweldige res pons daarop Noordzee heeft verrast. Bovendien, zegt hij, is het een' heel ander, In feite buitenlands, station, terwijl Veronica in' de eerste plaats een Nederlands station is, dat ge zien de één miljoen kaarten erg po pulair is. Vooral als je in aanmerking neemt, dat onze zender maar een ge ringe reikwijdte heeft. Van bedrog in de slagzin „Veronica blijft...als u dat wilt" wil Rob Out niets weten." Ik geloof beslist, dat de Tweede Kamer enigszins rekening houdt met de wensen van (tot nu toe) een miljoen Nederlanders. Daar kun nen ze toch niet omheen. Het enige, DEN HAAG „Er bestaat een kans gezien de plaats die Radio Veronica op het ogenblik inneemt in de publieke opinie dat de Neder landse regering het wetsvoorstel tot ratificatie van het verdrag van Straatsburg niet zal indienen. Dat zou betebenen dat Veronica niet uit de ether zal hoeven verdwijnen," Dit zei, gisteren de raadsman van Veronica, mr. L. D. Pels Rijeken, tijdens het vier uur durende behandeling van het kort geding in hoger beroep, dat Veronica heeft aangespannen tegen radio Noordzee, In het kort geding op 17 maart voor de president van de Rotterdamse rechtbank eiste Veronica dat de eige naren van het zendschip Mebo II van Noordzee dit schip de Rotterdamse haven zouden binnenbrengen. Deze eis werd afgewezen. Veronica, aldus mr. Pels. Rijeken, werd in september vorig jaar in een noodsituatie gemanoeuvreerd na me dedelingen dat de regering snei tot ratificatie van het verdrag over zou willen gaan. Veronica beloofde'een nieuwe lening van 250.000 gulden aan Noordzee en laatstgenoemde zou de uitzendingen staken. Op 28 september volgde een afscheidsprogramma maar het hele plan ging niet .door, omdat belde Zwitserse eigenaren verklaar den een nieuwe gegadigde voor de Mebo II te hebben gevonden. enslotte sloten beide partijen op 30 september een contract, maar ze konden het niet eens worden over de duur van deze overeenkomst. Tijdens het kort geding in hoger beroep werd lang gediscussieerd over de interpre tatiemogelijkheden van het in het Engels gestelde contract.' Het gerechtshof zal op vrijdag 24 september uitspraak dóer:. wat wij vragen op basis van deze gegevens is te komen tot een gesprek, We vechten, dacht ik, ook in veel mindere mate voor Vero nica, zoals dat nu op dit moment bestaat dan wel voor de formu le van het station. Die voorziet in een behoefte. En niet alleen bij het bedrijfsleven, maar ook hij de luisteraar. En ik kan me niet voorstellen, dat de regering daar niet gevoelig voor is. Gistermiddag is in Overveen het huwelijk voltrokken tussen me juffrouw Trijntje Hendrikje van Cranenburgh en Huib Luns. Uiteraard was onze oud-minister bij deze heugelijke gebeurtenis van zijn zoon ook tegen woordig WALD KRAIBERG De Neder landse zwemploeg treedt dit weekein de in Wald Kraiburg een plaatsje diepverscholen in het Beierse land aan tegen de landenteams van West Duitsland en Engeland. Een confrontatie, die zeker voor de Nederlanders aanzienlijk is gedeva lueerd, omdat zes nationale vedetten niet in actie zullen komen. Anke Rijnders, Hansje Bunschoten, Linda de Boer, Annemarie Groen, Ton van Klooster en Arnold Rood zijn om al lerlei (voornamelijk studie) redenen in Nederland gebleven en zullen pas voor het volgend weekeinde als "de belangrijke strijd om de Europa Cup op het programma staat, zich bij de ploeg voegen. Desondanks belooft het drielanden duel voor de deelnemers individueel toch bijzonder waardevol té worden. In het riante bad! van Wald Kraiburg (kosten 8 miljoen gulden) krijgen vier zwemsters en een zwemmer opnieuw de kans hun voorlopige selectie voor de Olympische Spelen waar te ma ken. Gerard Gielen, Alie te Riet, Ti neke Hofland, Cora Schouten en Enith Brigitha krijgen gelegenheid opnieuw aan de door de zwembond deze winter opgeworpen limieten te voldoen. UTRECHT De Utrechtse apothe ker O. zal vervolgd worden omdat het aan hem te wijten zou zijn dat eind 1868 in Veenendaal een aantal hartpatiënten slachtoffer werd van te sterke hartpillen. Het vooronderzoek ia deze zaak heeft twee-en-een-half jaar geduurd. Volgens de arts dr. A. H. Lely, die in maart jl. aan dc Gro ningse universiteit promoveerde, heeft deze 'digitalis-vergiftigiuig' van hartpatiënten aan 19 mensen in het hele land het leven gekost. In Vee nendaal vieien zes slachtoffers. De verdachte was destijds hoofd van het analytisch laboratorium van de onderlinge pharmaceutische groot handel (OPG) in Utrecht en als zoda nig verantwoordelijk voor de eind controle van af te leveren geneesmid delen. De officier van justitie verwijt hem, dat het aan zijn grove schuld te wijten is, dat eind 1968 door de OPG een grote hoeveelheid digoxine-ta- bletten in de handeL is gebracht, 'of schoon de samenstelling van die ta bletten verkeerd was en deze daard oor schadelijk voor de gezondheid waren'. Twee andere functionarissen van de OPG, die ook betrokken waren tij het gerechtelijk vooronderzoek, zullen niet worden vervolgd. Door een fabricagefout bij de OPG zijn eind 1968 eind 1969 bijna een half miljoen dioxiginetabletten in de handel gekomen, die een twe tot drie maal hogere dosis werkzame stof (hartglycoside) bevatten dan de voor geschreven digoxine-tabletten. De. Lely, die verbonden was aan het Julianaziekenhuis in Veenendaal, kreeg als een van de eersten argwaan, toen bleek dat bij een aantal hartpa tiënten na het gebruik van de tablet ten ernstige vergiftigingsverschijnse len waren opgetreden. Toen begin fe bruari 1969 zijn vermoeden werd be vestigd, waren er twee patiënten overleden. Door een snelle alarmering konden veel verkeerde tabletten wor den achterhaald. Geneeskundigen hebben indertijd in vakbladen geschat, dat minstens 200 patiënten in heel Nederland ha het getfruik van de verkeerde tablet ten voortijdig zijn overleden. Ir. Vee nendaal was het aantal slachtoffers zo groot (op een bevolking van 30.000 zielen 287 gevallen), omdat de enige apotheker daar als eerste in het land volledig met de verkeerde tabletten was bevoorraad. Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak voor de Utrechtse recht bank zal dienen, daar de mogelijk heid nog bestaat van het indienen van bezwaren tegen de dagvaarding. RAWALPINDI. (AP) De. voorma lige Pakistaanse minister van justitie, Brohi, heeft zich bereid verklaard de OostpaUistaanse politieke leider Sjeik Moejiboer rachman te verdedigen in het proces voor de krijgsraad, aldus de militaire regering van Pakistan. SCHIEDAM Vrijdag is bij pC Gusto te Schiedam een boor- fchip te water gelaten. Madame s acques Benezit, echtgenote van - le directeur Central Exploration - Production van de „Compag- üe Francaise des Petroles" CFP) verrichte de doop- slechtigheid. Het schip dat de iodernste booreenheid ter we- eld wordt, is in aanbouw voor de ociété Maritime de Service Somaser) en meet 15.000 ton. Ruim vier jaar gelden begon men i.i de 1HC offshore divisie een boor- hip te ontwikkelen. Het was toen iide!i.ik dat het zoeken naar olie op :e zich naar steeds- diepere wateren )U verplaatsen. De bestaande IHC .ooreilanden zijn niet geschikt voor oren in dieper water dan plus minus 90 meter. Een boorschip heeft bo- hdien het voordeel dat het zich Bonder hulp snel kan verplaatsen. rïEr ontstond een relatie met CEP, die plannen had met een dergelijk schip te gaan werken die eveneens een aanzienlijke hoe- weiheid ontwikkelings- en speur werk had verricht. Uit deze samen- Werking is het hoogst geautomati seerde boorschip ter wereld ontstaan. Het zal de naam Pelican gaan dragen. '"Het schip heeft voldoende voorraad |0ri gedurende drie maanden continu te kunnen werken en hierbij 2 borin gen van 15.000 voet te verrichten. De I temperatuurconditie waaronder het sscnjp lean werken variëren van -15 gr ïtot 22 gr. Celsius. De romp heeft f bovendien een ijsversterking. ,De Pelican is met zelfdenkende en ^besturende vermogens uitgerust |Z|dat het zonder enige menselijke g stuurmanskunst in volle zee en on- J&jaeht stroming, windrichting on g golfslag zonder ankers op een cn de- |Wlfde plaats kan blijven liggen. |y'Het vaartuig is bestemd voor bet jïPrtn naar olie en gas onder de zee- P°dern en zal in dieper water worden gebruikt, daar waar men met de boor- «landen op poten of met de drij ven ue booreilanden niet meer kan wer pen. Stel dat de Nederlandse regering een buitenlandse filmploeg opdracht zou geven het leven in ons land op film vast te leggen, zodat men in dat zelfde buitenland een indruk zou kunnen krijgen hoe de zaken er hier bij liggen. Stel dat in die film de Deltawerken, de Zuiderzeewerken, de tulpen, de klompen, het Friese stam boek, de nijverheden die in het Rijn mondgebied worden ontwikkeld, zou den worden geprezen. Als dat alle maal zo gebeurde, dan zouden we aan zo'n product met een schouderopha len voorbijgaan. Zo'n film gaat zoda nig langs alles heen wat er echt. aan de 'hand is, dat er geen woorden ge noeg zijn om alle misverstanden recht te zeiten. Toch kregen we gis teravond zo'n reisbureaufilm te zien over Indonesië. Hij was dan wel niet gemaakt door een van de zendge machtigden,maar door een filmbureau, in Rijswijk (De tekst werd gesproken door Ed Lautenslager, bekend van de STER-reclame, we bedoelen maar). Dat kan nauwelijks als een verzach tende omstandigheid gelden voor het feit dat hij wel degelijk door een zendgemachtigde werd uitgezonden, namelijk door de NOS, het samen werkingsorgaan van de omroeporga nisaties en het ontmoetingspunt van geestelijke stromingen. Wat heeft de uitzending van zo'n film nou te bete kenen? Waar heeft het, behalve met het herleven van het Cineac-journaal uit de jaren 50, nog meer mee te maken? Wie het weet mag het zeg gen. Heel wat interessanter vonden we de eerste aflevering van „Kast Kij ken" (NCRV). Dr. Okke Jager breidde de boekbesprekers functie die hij voor de radio heeft, tot de televisie uit. Het programma bevat nog alles van de dagsluiting, een associatie die voornamelijk zal zijn ingegeven door de persoon van dr. Jager. Het feit dat hij meer dan maatschappelijk betrok ken bezig was met boeken die dat ook waren, maakte het programma zo opmerkelijk. Een kort woord over Zomaar een Zomeravond". Het begint er meer dan duidelijk op te lijken, dat het pro gramma zijn draai heeft gevonden net nu het op het punt staat, weer te verdwijnen. Dat kan gezichtsbedrog zijn, veroorzaakt door de kwaliteiten van de presentatoren van de afgelo pen afleveringen (gisteravond Ageeth Scherphuis, daarvoor Joop van Tijn). Dat kan echter niet de volledige re den zijn, gezien het betere actualitei- tenwerk, dat er ook gisteravond weer werd geleverd. C. J. L. De GOMECON besloot na haar bij eenkomst, die van 27 tot 29 juli in Boekarest werd gehouden, tot een groots opgezet programma van eco nomische samenwerking en integra tie, dat na 30 jaar verwezenlijkt moet zijn. nen is, dat hef ieder COMECON-lid vrij moet staan om op elk gewenst moment uit iedere COMECON-orga- nisatie te treden. UTRECHT Het onderzoek van het Belgisch textiel-instituut in Gent naar het kleed waarin het lijkje van .de 9-jarige Bastiaan Bloemena uit Amsterdam werd gevonden heeft niets positiefs opgeleverd. De politie beschouwt dit kleed als een van de belangrijkste aankno pingspunten in de moordzaak. De re cherche gaat nu bij alle textielgroot- handels in Nederland na of daar ooit dergelijke stoffen zijn verkocht. De resultaten van het grafologisch onderzoek in het gerechtelijk labora torium naar de anonieme brief die dé ouders van Bastiaan kregen van ie mand die zich de moordenaar van 't jongetje noemt, verwacht de politie pas begin volgende week te kunnen krijgen. 1 SITTARD. (ANP) De Westctuitse atlete Ellen Tiftël heeftgistéra'vond tijdens internationale wedstrijden, in hét stadion „De Baandert" in Sittard het wereldrecord op de mijl verbe terd.' Zij maakte een tijd van 4 minu ten 35.4 seconden; 1.4 .seconden snel ler dan. het oude record, dat sinds 14 juni' 1969 (Leicester) op naam stond van de Nederlandse Maria Gommers. De 23-jarige Ellen Tittel,' die zon dag tijdens de Europese kampioen schappen in Helsinki de bronzen me daille won op de 1500 ,m (4.10,4) maakte op de 1500 m in Sittard een tussentijd van 4.18,0: Haar tussentij den op de 400 en. 800 m waren 69 sec. en 2 min 20 sec .De tweede plaats op de mijl was voor de Nederlandse Jo ke van der Stelt in 4.38,1, waarmee zij de 4e plaats op de wereldranglijst aller tijden inneemt De Russische ambassade in Belgra do heeft bevestigd, dat partijleider Brezjnew begin volgende maand een bezoek aan presidentTito zal bren gen. In Joegoslavische diplomatieke kringen verwacht men niet, dat over de economische twist met Roemenië in de COMECON gesproken zal wor den, maar des te meer over China. Joegoslavië heeft in de COMECON de status van waarnemer. Zijn eco nomie is een mengsel van socialisti sche theorie, krachten van de vrije markt en sterke decentralisatie tot op het niveau van de plaatselijke arbeiders raden. De Roemenen, die hiermee akkoord gingen, hebben sindsdien allerlei ver klaringen uitgegeven en artikelen ge schreven, die regelrecht ingaan tegen de volledige economische integratie, zoals die door de Sowjet-Unie wordt voorgestaan. De Roemeense interpre tatie van het akkoord van de 'COME CON, maakt volgens de politieke waarnemers de hele idee van een economische integratie van de com munistische landen om twee redenen tot een lachertje. De Roemenen beweren ten eerste dat integratie in genen dele de sou- vereiniteit van de aangesloten landen kan beïnvloeden en daarom verzetten zij zich tegen een supranationaal or gaan, dat de economische markten moeten verdelen en ieder land zijn eigen economische rol in het geheel moet toedelen. De tweede ketterij van - de Roetne- "Van een onzer verslaggevers - AMSTERDAM De KNVB heeft een commissie ingesteld, die het Ne derlands voetbalelftal gaat begeleiden bij fle voorronden voor het wereld kampioenschap voetbal 1974 en bij de komende wedstrijden tegen Oost- Duitslanc. en Luxemburg. De commissie, bestaande uit bonds coach Fadrhonc. Henk Zon, elftalleï- der Jack van Zanten en de heren Van der Ven en S'rous, zal in overleg met competitti'li'idcr Thijs Jansen en de clubs, die deelnemen aan Europese competities, een wedstrijdkalendér voor de jaren 1972-1974 vaststellen. Henk Zon, voorzitter van de com missie, heeft blanco volmacht gekre gen om in overleg met Fadrhonc oefenwedstrijden voor het Nederlands elftal te organiseren. Hij zal ook de premies voor het oranjeteam vaststel len. De benoeming van de commissie vormt een onderdeel van de vorig jaar aangekondigde reorganisatie van de technische commissies. BRUSSEL (Reuter) De NAVO heeft opdracht gegeven het marine hoofdkwartier voor de Middellandse Zee van Malta naar Napels over *e brengen, zo is gisteren officieel in Brussel bekendgemaakt. Deze maat regel is genomen naar aanleiding van' een verzoek van de premier van Mal ta, Dom Mintoff. WARSCHAU (DPA) Een recht bank in de Poolse stad Koszalin heeft gisteren twee jongemannen, die op 24 juli gepoogd hadden met een gestolen motorboot van de kustwacht vanuit Darlovo naar het Deense eiland Bomholm te vluchten tot twaalf en elf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De 21-jarige Krysztof Godziewski en de 20-jarige Boguslav Mazurek had den bij hun vluchtpoging twee jonge tjes van elf en acht jaar als gijzelaars meegenomen. Ze waren achtervolgd door marineschepen, vliegtuigen en vissersvaartuigen, enin volle zee achterhaald. ,,Het wordt weer vechten met Bul garije", zegt coach Gillet. „Wij zijn conditioneel sterker geworden". Die goede tijd in de series zei me weinig, maar dat baanrecord van 7.15,53 des te meer. Toen waren de omstandigheden voor alle ploegen vrijwel gelijk. Verbaasd heeft die tijd me niet. We zijn dit seizoen nu een maal achtervolgd met pech. Voor de Rotseeregatta heb ik de training ook al een week moeten stil leggen en op de nationale kampioenschappen heb ben we gewoon slecht gevaren. Het is een genot een maand lang zonder problemen met de ploeg te kunnen oefenen. Daaraan wijd ik die goede tijd. Toch zal het erg moeilijk worden om de finale te halen. We zitten met West- en Oost-Duitsland in dezelfde race. Daardoor kan je de eerste en de tweede plaats wel af schrijven. Het zal er op neerkomen, dat wij of de Bulgaren als derde ploeg zullen overgaan. Van Oost-Duitslarid hebben we op de Koninklijke en in Luzem verloren. Bulgarije en West-Duits- land waxen in Zwitserland ook snel ler. Maar goed, we hebben aan kracht gewonnen. Zeker op de eerste kilome ter en dat moet ons normaal gespro ken toch echt een redelijke kans ge ven tegen de Bulgaren".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1