Koopsom van ruim vijf ton Voormalig klooster aan Hoflaan wordt gesloopt 98 ÊL 59 PSP mag hal stadhuis weer iiiet gebruiken Gemeenteleden 8 dagen in en om Ark Bareiidreelit breidde scholenbestand uit s JÊL 95 Conrector C. Haartsen 40 jr hij Joh. Gouden O.N. Crime passionel in cafetaria - geen hechtenis Jaarvergadering VDV in teken van jubilea Alleen overheidsactiviteiten Afscheid chef weg- en waterbouw Hinderwet en Kil Mioiid-wet Initiatief van Krimpense kerk „Kenne ive tenminste leren' Ansje heqön achtste seizoen in 't Winkeltje I W. M. J. Kloppers 40 jaar bij de gemeente Ii?b$ei*ü! iFtb^n is gevierd Zusterhavens tevreden over symposium in Rotterdam meulert Aanleg en onderhoud van i m Bond Leef lb"" arbeid protesteert tegen Maasvlakte-plan 1971 i- VLAARDINGEN Het voor malige klooster van de Rooms- Katholieke kerk aan de Hoflaan waarin ook een bejaardencen trum en een scholencomplex was opgenomen gaat tegen de grond. De gemeente heeft het enorme pand aangekocht om het te slopen en de grond uit te geven voor nieuwbouw. Daar mee verdwijnt opnieuw een ge bouw met een rijk verleden uit het Vlaardingse stadscentrum. i; VLAARDINGEN In het col- r lege van burgemeester en wet- K houders heerst onenigheid over i een in de maak zijnderegeling 'A. inzake het gebruik van ruimte in het stadhuis door burgers. De meerderheid van het college v meent dat het stadhuis alleen bestemd mag worden voor over- heidsactiviteiten, terwijl de {■'"-twwe PvdA-wethouders van - v oordeel zijn' daföök allërlei pa"r-'~ ticulierë instanties toegelaten moeten worden. l LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES BARENDRECHT Voor de splinternieuwe zeven-klassige Prot Chr. school voor basison derwijs stond wonsdagmiddag eeen.grote wagen van een bode dienst. Een man sjouwde grote dozen naar binnen en dé kinde ren dié daar speelden begrepen weldra wat er aan de hand was. „Jan daar komen de nieuwe boe ken", zei een rolschaatsend man neke. „Kenne we tenminste le ren". f' DONDERDAG 2 SEPTfiM&R? Met deze dekoratieve tapijtte- fjels als vloerbedekking zit IJ al- tijd goedvooral als U ze nu tijdens bet jubileum koopr, want dat scheelt aanmerkelijk 'n prijs! •Sisal tegels, in de maat van 40 x 40 cm, met een rubber on derlaag. Deze tegels zijn abso luut krimp- en krulvrij en bij zonder slijtvast. Nu in 4 aparte kleuren, per stuk voor een spot prijs. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij op de 1e etage deze sisal tegels met rubber onder laag, maat 40 x 40 cm. Kies uit de kleuren cognac, oranje, groen en lila, per stuk voor 1 Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best Het is overigens aan wethouder M. Mooij te danken dat de raad de transactie tussen de gemeente en het Rooms-Katholick kerkbestuur una niem goedkeurde. Er waren aanvan kelijk bij alle fracties op de Protes tants Christelijke groep na nogal ernstige bezwaren temeer omdat men he argument dat de ontwikkeling in de binnenstad zoveel mogelijk in de hand moet worden gehouden uiterst vaag vond. De heer F. J. Kerkhoven (soc.) dacht aan een. mogelijke bestemming voor buitenlandse werknemers een idee dat overigens al eerder gelan ceerd is. Hij drong er op aan het gebouw niet al te lang renteloos te laten staan. Grote bezwaren tegen het plan opperde de heer J. madam (lib.) die de hoogte van de koopsom (ruim een half miljoen gulden) ui zijn mond Het vallen, terwijl deze met het oog op eventuele gegadigden voor de grond geheimmoest blijven. Hij vond de aankoop een te groot risico en zette ook vraatekens bij De raad moest zich woensdag uit spreken over het verzoek van de PSP de burgerzaal te mogen huren voor een alternatieve tentoonstelling over de marine. He gaat hier om de nsjleep van de festiviteiten rond de opening van het Visserijmuseum in ROTTERDAM „Ik vermoord je, nu ga je eraan.' 'Met deze woorden Was de 41-jarige cafetariahoudster Keeltje de ,K op 3 mei de cafetaria Anjo binnengestormd met in haar hand een stiletto. Bezoekers konden echter verhinderen dat Neeltje de K. haar dreigement aan het adres van Ans van R. kon uitvoeren. Tijdens de behandeling van deze raak door de Rotterdamse rechtbank bleek dat jaloezie de drijfveer is ge weest. Samen met een virendin had Keeltje de K. de cafetaria gekocht. Afgesproken werd dat een zekere Jo van G. in de zaak zou komen helpen. Dit bleek echter niet op de juiste manier uit te pakken omdat Ans cn o.f het steeds beter met elkaar kon- tk-n vinden; een feit dat voor Keeltje onverteerbaar bleek. Op de avond v?.n de_ derde mei ontdekte Keeltje dat er bij haar thuis geld verdwenen Was. Onmiddellijk verdacht zij Jo van diestal met Ans als aanstichster. In een vlaag van woede had zij toen uit de bestekbak een stiletto ge pakt. Met het geopende mes rer.de de cafetariahoudster over straat om haar opgekropte haat tegen Ans te bolvie- 1 ren. Een uiterst nerveuze Neeltje ce .IC wist zich niets meer te herinneren van hetgeen er die avond gebeurd was. zo vertelde zij de rechtbank. Een crime passionel. zo zei de offi cier van justitie, mr. L. Janssen, het- sef n ook in zijn eis tot uiting kwam. Vijf maanden voorwaardelijke gevan genisstraf en een proeftijd van drie jaar om er voor te zorgen dat ve-r (lachte nooit meer in zo'n vlaag van woede zal handelen, alsmede een geldboete van ƒ750. Uitspraak over veertien dagen. VLAARDINGEN De in gebouw -Excelsior gehouden 55ste jaarverga dering van de Vlaardingse Damver eniging stond voor een deel in bet teken van jubilea. Niet alleen omdat het. elfde lustrum werd herdacht maar ook omdat de Koninkiijke Ne- .derlandse Dambond dit jaar haar 60-jarig bestaan herdenkt. In verband hiermede heeft de K.N.D.B. bondsonderscheidingstekens toegekend aan een aantal leden, die de damsport veertig of meer jaren trouw zijn gebleven. Daaronder be- onden zich vier VDV'ers, die allen erden gehuldigd. mei, toen de tentoonstelling „Vredes taken"' van de marine in het stadhuis was ingericht. 1 Aanvankelijk was het de bedoeling een uniforme regeling voor het stad- huisgebruik aan de raad voor te leg gen maar omdat hier over binnen het college geen overeenstemming ;besaat kwam deze regeling niet in behande- lin. Wel het verzoek van de PSP en dat stuitte bij de meerderheid op be zwaren evenals dat trouwens het ge val was in apriL toen een zelfde yer- zoek in de raad. aan de.orde was^ De pvdA dierlèstijcis ook bezwaren had tegen verhuring aan de PSP bleek nu een andere mening te rijn toegedaan. De heer J. van der Moest zei dat elke burger die iets belang rijks te zeggen heef daartoe de gele genheid moet krijgen, olan de fun damentele rechten van de mens niet worden aangetast mag het stadhuis ter beschikking staan aan ieder die datwii. De PvdA kreeg alleen steun wan D'66. De andere fracties handhaafden hun eerder ingenomen standpunt dat de burgerzaal alleen voor -overheids- activiteien bestemd is. Wethouder A. G, Kloots (PvdA) verdedigde mede namens zijn partijgenoten mevrouw Van Duijn zijn minderheidsstandpunt binnen het college. Het kwam in gro te lijnen neer op wat de heer Van der Most reeds had gezegd. Het afwijzend antwoord van het college aan de PSP werd door zeven tien leden aanvaard en door dertien verworpen. Als U op 3 en 4 september door onze feestelijk versierde zaak wandelt, valt deze aanbieding meteen in het oog enU profiteert daar natuurlijk direkt van. Partij Mi-Lock herenanklets, strikt Ie keus, in vele moderne unikleuren en vlotte jaquarddes- sins koopt U nu bij óns per paar voor nog géén twee gul den zestig. Vrijdag en zaterdag verkopen wij op de parterre deze Mi- Lock herenanklets, strikt 1e keus, in zeer veel unikleuren en dessins en alle cou rante herenmaten, per paar 2 Ook maandagmorgen open Itflfifll fe'- of schrift, best achter de betalingswijze van de ge meente die bij eigendomsoverdracht 20.000 betaalt en. de rest in vijf ge lijke jaarlijkse termijnen afbetaald. De heer D. de Larige (D '66) vroeg of nog onderzocht was of in dit pand een met huisvesingsnooa kampende gemeentelijke dienst kon worden on dergebracht. Een vraag die wethouder Mooij ontkennend moest beantwoorden om dat het de bedoeling is het monumen tale gebouw aan de Hoflaan g£ te breken. De wethouder onderstreepte' de noodzaak dat de gemeente in deze omgeving de ontwikkeling in de hand haaft en dus eigenaar wordt van deze grondi Hij noemde als mogelijke be stemming een parkeergarage. Voor nieuwbouw hebben zich rouwens al serieuze gegadigden gemeld. De heer Mooij zei ook dat de overeenkomst, met het Rooms-Katholic-k kerkbe stuur zeer unstig was uitgevallen, voor de gemeente. Hij drong er daarom met klem op aan dit voorste laante nemen-, „niet alleen vanwege de gunstige financiële voorwaarden maar vooral ook omdat hij dan een stevige vinger in de pap krijgt bij de toekomstige bestemming van deze gron$". De raad was geheel overuigd door de woorden van wet houder Mooij en aanvaardde het voorstel zonder hoofdelijke stemming. HEERJANSDAM Het nieuwe verenigingsseizoen werd geopend met een jeugddienst, waarin ds. P. Hom burg voorging en medewerking werd verleend door het combo De 4 A's en organist de heer Jac. van der Dóes. Vrijdag zal een filmavond gehou den worden in de Ger. kerk. Zaterdag is er een puzzlerit per fiets. Start om 10.30 vanaf het parkeerterrein bij de kerk. Verder is er een mini-zeskamp op de groenstrook aan de Ds. Visser straat, aanvang 14 uur. Optreden van jeugdorkest van het Leger des heils in de muziektent om 16.30 en 's a- vonds een India-avond ih de grote zaal onder de Geref. kerk, aanvang 20 uur. SCHIEDAM De heer L. M. van Damme ing., chef van de afdeling weg- en waerbouw van de dienst voor gemeentewerken Schiedam, die op 1 september met pensioen is ge gaan, heeft tijdens een zeer druk be zochte receptie in de aula van de dienst G.W, afscheid genomen van de dienst en van de vele vrienden en relaties. De wethouders C. J. M. Bol- mers ën B. E. Collé zijn na de verga dering van B en W 'dó scheidende chef nog de hand komen drukken, Tijdens het officiële 'aischéid van de dienst heeft de waarnemend direc teur ir. R. van Bogerijen als eerste de scheidende toegesproken. Hij schetste diens levensloop en brach dank voor de vele verdiensten van de heer Van Damme voor Schiedam. Namens het personeel van de afd. wegp en water bouw en de chefs van cle afdelingen bood bij een geschenk aan; voor mevr. Van Damme'waren er bloemen. Verder is het woord gevoerd door. de heer J. v.d. Hammen chef van de afd. uitvoering van weg- en water bouw, die de spijt betuigde over het vertrek van de heer Van Damme. De heer W. Th. de Jager, wnd. voorzitter van de personeelsvereniging van G, W„ kondigde aan dat de vereniging van de voorzitter Van Damme af scheid zal hemen tijdens een feest avond in november. De lieer G. Ferwerda sprak als voorzitter van de afdeling Schiedam van de Bond van technische ambe- naren B.T.A. Met een uitvoerig dank woord heeft de scheidende chef het nfpc'eV gedeelte afgesloten, waaron dë e'jjnrvwe "ecept'e volgde, bezocht rrrr velen. Geachte Redactie, Met verwondering nam ik kennis van uw commentaar „Knikkeren" ir. De Rotterdammer van 31 augustus. Mijn verwondering betreft het feit, dat u het doet voorkomen alsof de socialistische raadsfractie ter wille van het verkrijgen van een kracht meting met het college van B. en W. zou-den aangrijpen het niet gebeuren van iets waarvan zij zouden weten dat liet wettelijk ontoelaatbaar is. Wat de socialistische raadsfractie wil is wettelijk volstrekt toelaatbaar. Artikel 38 van de Wet openbaar li chaam Rijnmond maakt elke over dracht door de gemeentebesturen van welke bevoegdheid ook mogelijk. Er is geen sprake van dat het college van B. en W. of welke andere van de wetgeving op de hoogte zijnd orgaan die wettelijke mogelijkheid ontkent. Niet alles wat wettelijk mogelijk is gebeurt. Overdracht door B. en W. van Rot terdam van hun hinderwetibevoegd- heden aan Rijnmond gebeurt niet- omdst het niet kan, maar omdat B. •en W. het niet willen. De socialistische raadsfractie vindt dat. het .toch moet gebeuren en is nu kennelijk van plan een poging te doen om te bereiken dat de gemeen teraad, d.i. volgens de gemeentewet het hoofd van de gemeente, het colle ge van B. en W. dwingt. Uw krant heeft het volste recht dat te betreuren omdat u het eens bent met B. en W. dat overdracht van hin derwetbevoegdheden onwenselijk is of omdat u de zaak geen „bestuurs crisis" waard acht maar het gaat te enen male niet aan drs Lems en de zijnen hier van valse beweegredenen te betichten. Schiedam Mr. W, J. Noteboom (Niet de Wet op het openbaar li chaam Rijnmond maar de Hinderwet is in het geding. In de Hinderwet wórden de iiistan- ties genoemddie in het kader van, die wet bevoegdheden hebben. Daar is Rijnmond niet bij vermeld. Om Hinderwet-bevoegdheden te kunnen overdragen zal dus eerst de Hinderwet moeten worden gewijzigd. Het convenant is - gekozen omdat '•vfzioinu van de Hinderwet een zeer •--nd-rme procedure is en milieuhy giëne directe aanpak eist. - Redactie) ir, ELECTROTEGHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Driel) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - Vlaardingen In wat deftiger bewoordingen be doelde even later burgemeester G. van Hofwegen, tijdens de officiële opening in de zogenaamde „Meer paal" van de nieuwe school eigenlijk precies hetzelfde, Hij droeg niet alleen de school aan de Hoefslag over, doch tevens de - drle-klassige Prot. Chr. Kleuterschool aan de- Paddeweg nr. 24. Het zag er allemaal fris en vrolijk uit en rui kend naar verse verf. Buiten stonden voor de grote ramen veel nieuwsgie rige moeders met kinderen die evenals de vele genodigden de burgemeester hoorden gewagen van mannen en vrouwen met dankbare harten omdat er weer schoolgebouwen aan de be staande konden worden toegevoegd. In die wijk zijn er nu zevenhon derd woningen gereed en de afron ding, met de bouw van een flat die plaats zal- bieden aan negentig gezin nen, begint deze maand. „Helaas kan alles nog niet" ging de burgemeester verder. Hij doelde daarbij op het feit dat er nog meer scholen nodig zijn. Zo is de Sehaapmanschool slecht ge huisvest en krijgen de katholieke kleuters hun prille onderwijs, in de RK Kerk. En dan streven B W van Barendrecht er naar dat er ook scho len voor voortgezet onderwijs komen zodat de leergierige inwoners niet meer elke dag naar Bottérdam hoe ven. „Dit zijn allemaal uitdagingen" zo zei de heer Van Hofwegen die voorts memoreerde dat de lagere school 1425.000 gulden heeft gekost. Het is eèn schepping van architect Vegt en de firma Muis en De Winter heeft het schoolgebouw gestalte gege ven. De school gaat „Het Kompas" heten en het hoofd der school de heer G. Kuiper, liet, nadat de burgemees ter de school officieel met een hand druk aan J. Vijfvinkel, voorzitter van de Vereniging voor protestants Chris telijke Schoolonderwijs had overge dragen, enige aanwezige kleuters en de burgemeester schilderen. De heer Van Hofwegen kreeg een kwast en van negen kinderen een wit karton. Daar moest hij een door de jongelui opgegeven letter op schilderen en zo kwamen de woorden „Het Kompas" tevoorschijn. Later bood de burgerva der een echt kompas aan van een hem helaas onbekend schip waaraan de wens werd gekoppeld dat de koers van de nieuwe scholen, de juiste mag zijn. De heer Vecnema betoogde namens de Vereniging dat het volgen van Gods Woord alljd een juiste koers geeft. Hij overhandigde de burgemees ter de sleutel van de noodschoo! aan de Hoefslag waarvoor al weer een bestemming is. Kleuters zongen ten slotte onder leiding van mejuffrouw L. de Koeyer een toepasselijk lied. ROTTERDAM Vanmorgen, één dag voor hét plan-Maasvlakte in de Rotterdamse gemeenteraad in een ex tra-vergadering aan de orde komt, ontvingen B. en W, en de Rotterdam se gemeenteraad nog een bezwaar schrift van de Bond voor leefbaarheid tegen.het.plan, dat, zoals bekend, de term „hqogovèns" heeft laten vallen en thans Slechts spreekt van „zeeha venindustrie''. De Bond voor Leefbaarheid meent, dat met de tegenwoordige formule ring het mogelijk is, dat B. en W. van Rotterdam zonder noemenswaardige controle die interpretatie kan geven, welke zij gunstig achten voor de na tionale economie. De bond kondigt aan dat als de gemeenteraad het plan aanvaardt, hij bij -hogere instanties in beroep gaat. KRIMPEN Acht dagen lang or ganiseert de gereformeerde kerk van Krimpen a.d. Ijsse! festiviteiten die tot doel hebben de onderlinge band te verstevigen. Onder leiding van de heer Pi J. B. Eerland is een groots programma opgesteld, dat begint met een jeugddienst op zondagmorgen 5 september a.s„ waarin ds. S. van der Veen voorgaat, 's Avonds zal de jeugd in de sociëteit van de Ark dis cussiëren over Wat verwacht jij van de cateehesatie?" Maandagavond is er eerst een hen- gelwedstrijd in de Dokter Blomsingel en daarna volksdansen in de achter zaal van de Ark. De volgende avond wordt een voetbalwedstrijdvoor da mes georganiseerd op het parkeer- plein aan de Koekoekstraat. Ds. Van der Veen-Schenkeveld zal de aftrap verrichten. Woensdagmiddag is er voor kinde ren van vier tot negen jaar een film voorstelling De Tondeldoos en van 19.30 tot 21.00 draait voor kinderen van 10 tot 15 jaar de film De scha duw van Zorro. Ook is er 's avonds een gesprek van ouders van catechi santen en andere belangstellenden over: „Wat kunnen en wat moeten onze kinderen er mee doe?" Aan de discussie zullen ook deelnemen ds. P. A., E. Sillevis Smit uit Utrecht en de heer P. Smedema van de Stichting Jeugdhaven in Rotterdam. De gezelligheid voert donderdag- avar... de boventoon: zang, muziek, een gymnastiekuitvoering, mastklim- men enz. Op vrijdagavond ,is ,er een voetbalwedst4tid tussen elftallen van de kerkeraaden de jeugd. Zaterdag 11 september zal tot negen uur 's av- ROTTERDAM Ansje van Bran denburg is woensdagavond haar acht ste seizoen in haar Winkeltje onder de Doelen begonnen. Het programma Acht Ansje" bevat een selctie uit de meer dan tweehonderd liedjes en conferences die zij in de voorgaande jaren heeft gezongen. Het Winkeltje vervult dit seizoen ook een rol jn het jubileum (12 1J2 jaar )van het Rijnhotel.' In het ka der van de actie "Thuisvakantie zal het boven het kinkeltje gelegen restaurant Harmonie achtereenvol gens een Duitse, een Franse, een Spaanse en een Italiaanse maand houden. fn het Winkeltje begon woensdag die Duitse maand, De culinaire staf van het hotel Duisburger Hof uit Duisburg zal in september in Harmo nie; speciale'Westfaalse gerechten en Duitse icijnen brengen. Overigens, staat Ansjevan Brdn-, denburg niet alleen in het Winkeltje. Zangeres'tydia Q&osthoek en cabare- y, tier Jas .Brink, zuilen haar vaste pasten zijn, - HEERJANSDAM In de eerstvol gende maanden, te beginnen dinsdag 14 september, zal in het Groene Kruis gebouw een moedercursus gehouden worden, waarvoor men zich kan op geven bij zuster Strikwerda, Prins Bemhardstr. 2, tel, 339. onds bij goed weer een bazar Wortu gehouden op het grote plein voor 7 Ark. Ook i3. er een modeshow va kinderen tot twaalf jaar. GoocheW J. Schreurs uit Rotterdam zal evm eens van de partij zijn. Op zondag 12 september worden r>„ gemeenteleden de gehele dag m om de Ark verwacht. Eerst een kérk dienst, waarin prof. dr. H. N. Ridder tos uit Kampen zal voorgaan dan gezamenlijk koffiedrinken en eèn sprek over de preek. Om half f» volgt volgt een gezamenlijke brood maaltijd, terwijl de sluitingsdienstt middags om drie uur (zo mogelijk in de openlucht) wordt gehouden (w deze dienst zal worden geleid door af Van der Veen. 04 Tot de vele jubileum-koopjes behoort ook deze moderne col- pullover, die voor het komende najaar eigenlijk onmisbaar is. Fijngebreide 100% acrylic da- mejpullover met hooggesloten col en fully fashioned mouwin zet, Kies uit de nieuwste mode kleuren w.o. steenrood en bruin, nu voor nog géén tien gulden. r- telijk Voortgezet Onderwijs te Rot terdam en Omstreken heeft gedaan. Drs. Haartsen, -die eerst een twintig tal jaren les heeft gegeven aan het Marnix Gymnasium, eveneens beho rend tot eerdergenoemde schoolver eniging, kreeg twintig jaar geleden de opdracht aan da oude Chr. H.B.S. Jo hannes Calvijn een gymnasium-afde ling op te houwen. Dankzij zijn bezielende leiding werd, na een aanvankelijk aarzelend begin met een klasje van elf leerlin gen, deze afdeling al vrij spoedig een tegrip in Rotterdam Zuid, Thans is het gymnasium, ondergebracht in een school van tien lokalen, onderdee van de Chr. scholengemeenschap Johan nes Calvijn. Drs. Haartsen, die aan het eind van dit cursusjaar de pensioengerechtigde leeftijd hoopt te. bereiken, heeft te vens zitting in tal van besturen. Zo is hij o.a.: secretaris van het bestuur van het prot. chr. ziekenhuis Ikazia, voorzitter van de stichting Gereformeerd maatschappelijk werk, bestuurslid van de stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn, bestuurslid van de Beleidscommissie gemeenschappelijke presentatie van de Instellingen voor maatschappelijk werk, voorzitter van de stichting Sa menwerking van instellingen van be jaardenzorg In de Prot Chr. sector te Rotterdam, voorzitter van het curato rium van de stichting clubhuizen De Jeugdhaven én 'bestuurslid van dé Prinses Julianascholen voor kleuter onderwijs en basisonderwijs in het oude Noorden (Snellemanstraat). SCHIEDAM De heer. -W. M. J. Kloppers, hoofd-commies A bij de af deling Financiën van de gemeente-se cretarie is vandaag veertig jaar in dienst van de gemeente Schiedam, gemeentesecretaris mr. M.' J. Blok heeft de heer Kloppers, die reéds ge ruime tijd wegens ziekte zijn functie niet heeft kunnen vervullen, in het ziekenhuis opgezocht en namens het gemeentebestuur bloemen aangebo den. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij op de parterre deze 100% acrylic colpullovers met fully fashioned mouwinzet. In de kleuren wit, bruin, oudrose, steenrood, aubergine, bleu, zwart en groen, de ma ten 38 t/m 48, voor 9! Ook mstndtgmorscn opto Géért iet. of schrift best ROTTERDAM -- Met een uit bundig feestprogramma is woensdagmorgen in de Finse school aan de Vaan, dependance van het schoolgebouw van „Johannes Calvijn" aan de Mare 67, het 40-jarig jubileum bij het onderwijs gevierd van de conrector drs. C. J. Haartsen. Voordien was de jubilaris op een met bloemen versierde boerenkar, ge trokken door de leerlingen, in zeget ocht van het hoofdgebouw naar de houten school gebracht waar reeds geruime tijd de gymnasium afdeling gevestigd is. Drs. Haartsen doceert daar Latijn cn Grieks. Met volksdans, toneel- ën zangs tukjes en in hartelijke toespreken is de leraar dank gebracht voor 'alles wat hij in het belang van de leerlin gen en van de Vereniging voor Chris- ROTTERDAM „Een prentbrief kaart van welke haven ter wereld ook is bedrog, want er is steeds ver andering; het beeld wijzigt zich steeds weer opnieuw. De problemen, daarmee samenhangend, zijn op een gelukkige manier besproken op het congres van de drie zusterhavens Ko be, Seattle en Rotterdam", aldus .bur gemeester Thomassen van Rotterdam, Als congresvoorzitter zijn indrukken samenvattend zei hij dat zijn> toch a! niet geringe verwachtingen zijn over troffen. Drs. H. J. Viersen, wethouder voor de hanen, die leider was van de Maasstedelijke delegatie toonde zich. ook tevreden. „Mijn les als «es man die pas een jaar in het vak zit- is geweest dat havens, aan welke kant van de wereld zij ook zitten, kampen met exact dezelfde proble men en dat het derhalve 2in heeft veelvuldig met elkaar contact te heb ben om van elkaar te leren." Burgemeester Tatsuo Miyazaki van Kobe verklaarde dat de volgende ont moeting van de zusterhavens zal zijn in Japan in 1972, en dat daarna «e congressen om de twee jaar zullen worden gehouden; in 1974 in Seatle en in 1976 wederom in Rotterdam. De vraag of het niet zinvol is net aantal havens dat onderling contact heeft uit te breiden vond een wat moeizame" beantwoording, die men rit beleefdheid wilde overlaten aan Japanse initiatiefnemers, maar die zeiden niet wat burgemeester Tho massen had verwacht. Wel werd bij monde van wethouder Viersen ver klaard dat Rotterdam voorstellen m deze richting zal doen; niet -nu maar straks in Kobe. SCHIEDAM De eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje- Nassau, in goud, is verleend aan de heer A Hepp, Kerkedijk 297, te Rot terdam, werkzaam bij de Techmscne Handelsonderneming Schmemk N;v, P. Calandstraat 110, Schiedam. De heer Hepp is bij deze N.V. in dienst getreden op 1 september l&n als kantoorbediende, toenmaals fa. J. A. Schmeink te Rotterdam. Sm® 1962 is deze firma voorgezet als de tegenwoordige N.V., P. Caiandsttaaj 110, Schiedam. Vanaf 1941 is de heer Hepp procuratiehouder, terwijl hb per 27 februari 1969werd benoemd tot commissaris van de dochteronderne ming Ridex N.V., te Schiedam. Per 1 januari 1971 is de heer Hepp benoemd tot algemeen adjunct-direc teur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2