SPlSllllllIF^ !ilSI|p|| Humanitas wil woningbeurs Tapijt grondig bekeken In plantsoenen van Spijkenisse -W' lüE ens AGENDA meeslepend feest Popmuziek brengt verlies 39 SL HHuMMfeMÉIfl ';Vr' mm m waar gezelligheid begint. termeulen Kaas en Wijnfeest mmmm ÉIMÉnÉMM r i JfflraMl ipp| lipi 3 termeulen PAGINA 3 1 Is ill! Ill s De Stam maakt strenge selekties uit de kollekties van bekende tapijtfabrikanten. Mits het voldoet aan de hoge kwaliteitseisen kan de Stam elk tapijt leveren'. Er is één tapijt waarin de Stam onbegrensd vertrouwen heeft: Top Form-tapijt. In opdracht door een gerenom meerde tapijtfabrikant gemaakt. Van Zuiver Scheerwol. Volgens strenge normen gekeurd. Met als resultaat een mooi.duurzaam kamer breed tapijt. Voorzien van een prijskaartje, dat relatief laag te noemen is.Tapijt dat naast de Top Form-garantie een.perfekte service van de Stam meekrijgt.Dit tapijt is uitslui-' tend bij uwTop Form-dealer verkrijgbaar. Nergens anders. kPi.rlw iüli Êm door Aad Begemann Waarom zou U een kunstpro- dukt kopen, als U voor minder geld bij ons een grote natuur- zeem kunt kopen. Soepele traangelooide zemen in een royaal formaat en van een uitstekende kwaliteit. Ze men die een maximum aan vocht opnemen, voor nog géén vier gulden. vandaag morgen Morgenvroeg om 9 uur begint inde kelder de verkoop van de ze prachtige volie ■grote zemen (koop er ook gelijk een voor de auto), een uitzonderlijk mooie kwaliteit jtseta*. dagelijk1 f SPIJKENISSE Het is een il onbegrijpelijke zaak dat dezelf- dc bevolking die bij de overheid protesteert en zich druk maakt om meer groen in de ivoonom- geving, speciaal in het Rijn- 3 mond-gebied, ook verantwooi- I delijk is voor het vernielen van het door de gemeente duur ge- koelt te en geplante groen. Al- 1 leen al in Spijkenisse, dat daar bij geen betere of slechtere in-- druk .geef t dan de. geriiiddeldó j resultaten, zijn tussen mei en september tienduizend hees ters, vijfduizend rozenstruiken eh liefst tweehonderd bonten, vernield, vertrapt of gestolen. De heer T. Koster, chef van de Spijkenisser plantsoenendienst heeft berekend dat, deze hoeveel heid planten voldoende zou zijn om zéker drie hectare plantsoen in te plantenOm even pp deze getallen door te gaan. De hees ters kosten een gulden per stuk, de rozen bij elkaar zesduizend en de bomen nog eens vijfduizend. Toen de plantsoenendienst dit seizoen 60.000 eenjarige \amer- planten had geplant heeft men er nog dertigduizend nodig ge had (vijftig procent!!) om de gestolen, Vertrapte en vernielde planten te vervangen. _Nu is Spijkenisse een gemeente die bijzonder veel doet aan de groenvoor ziening en de aanleg van speelterrei nen en kleinere speelpleintjes. Op de begroting stond dit jaar alleen al voor onderhoud van de plantsoenen, van de verfraaiingen en speelter- relntjcs een bedrag van een miljoen gulden. Dat is dus voor de ongeveer 27.0c;) inwoners elk 37. Av-''G,f;. ■|0:-1-t; ■'I' tT':; ITi;;:1:8 BlÉÉSl*^ Zelfs de Evcrly Brothers konden niet verhinderen dat het pop festival in het Ahoy'-gebouw een sfeerloos totaalgebeuren werd. aanmaans! B» KJ Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage.de verkoop van deze fabriekspartij diolen filet, 90 cm breed, nu per meter van f3,25 voor Ook in de breedtes 120 en150 cm, prijs naar verhouding. DE ROTTERDAMMER MAANDAG 13 SEPTEMBER 1971 ROTTERDAM De frakties in de Rotterdamse gemeenteraad heb ben van Humanitas, de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk. een brief gekregen waarin de vereniging erop aandringt dat de ge meenteraad zal doen wat mogelijk is om een gemeentelijke woningbeurs tot stand te laten komen. In deze woningbeurs zouden wo ningverhuurders en woningzoekenden samengebracht moeten worden, waar door een optimaal gebruik zou wor den bevorderd van het Rotterdamse woningpakket. „Het is niet waarschijnlijk dat U als gemeenteraadsfraktie van Rotter dam, onmiddellijk verandering kunt aanbrengen in de woningnood," al dus Humanitas in de brief aan de frakties, „maar we zijn wel van me ning dat het Uw plicht is te bevorde ren dat aan de ene kant leegstaande huizen onmiddellijk worden bewoond en aan de andere kant woningzoeken den zo spoedig mogelijk het huis van hun keuze kunnen betrekken." hcogpool 400 cm breed f 205,- p.ir slruktuur 380 cm br f198,- p.r Gratis gelegd de Stam Rotterdam, Mariniersweg hoek Goudsesingel vestigingen eveneens te Schiedam, Parkweg ios-ioj Den Haag, Noordeindc 138-140 O Tweeduizend mensen zagen niet hoe deze boom werd „vermoord". WOERDEN De Uonsclub Woer den gaat ook dit najaar weer een Kaas- en Wijnfeest organiseren. De opbrengst zal dit jaar voor het grootste deel worden besteed voor het aanschaffen, van speciale leermidde len voor dubbel gehandicapte kinde ren, zoals die binnenkort zullen wor den opgeleid in de nieuwe dependan ce van het Beatrixschool. De avond wordt op vrijdag,- 8 oktober in De Kluis gehouden. ROTTERDAM: wljkseb Pytliagorasvvcgi 3 u-ij-kopbouw LombarcUJen. ROTTERDAM: St. Laurenskerk: IC.50-03.10 Alledagkerk met als predikant ds P. Riemersma,, Atrium: 4-6 afceheid NCB- bestuurder Stek: wijkcentrum le Mid- dell-str.: 8 wfjkorgaan Middelland: tvijkgeb Mathcncsserdijk: 8 wljkorgaan Spangen; vvljkgel» Menanderstr: 3 hearing over ver- keersaangelegenheden Lombardijen: De Doelen: 3 radio- en tv-ultzendlng actie „Geel Gezondheid". BRrELLE: stadhuis: 8 verg. gemeente raad. voor a Ook maandagmorgen epen Géén tel, of schrift best Klachten stadsbezonging: maand, t/m vrljd. 18.30-13.:», zaterd. 17-48, tel'. M5583. Schiedam: Joh. Grönefeltf, Singel 93, tel. 263538. Vlaardtogen: jr. Vertielj, -Diepen- brockstraat 41, tel. 343345. Maassluis: De Jong, te!, 3S13, agentschap Maassluis: Me vrouw Brouwer, piersonstraat 35, Woord voor de dag: (Bijbellezing en over denking tel. 14160. Klachten: geluidshinder enluchtvervuiling: centrale Meld- en Re- Keikamer Rijnmond), tel. 010 - '150000. Spreekuren sociale raadslieden: ma., dl, vr.: Coornhertstr. 13, 9-11; Jensiusstraat 33, 14-56; (Proven! erssin gel st, 9-KI; Klaverstr. 53 9-11; Rui-gewaardstr. 34, 14-16; Bla- zoenstr. tl, 14-16'di„ wo., -do.: Korte Lijn baan 8d, 13-14; VT. De heer Koster zegt: „Het wordt in veel nieuwe gemeenten ervaren. Het komt misschien omdat de nieuwe, in woners nog niet direct de eigen om geving waarderen en de binding er mee hebben. Daardoor springen zij roekeloos om niet alleen met groen maar ook met bestratingen en derge lijke. Later als men zich meer inwo ner voelt, wordt dat anders. Wij heb ben gemerkt dat in de nieuwste wij ken meer beschadigingen ontstaan dan in de iets oudere." De heer Koster legt er,de -nadruk op dat het opnieuw aanleggen en be planten niet meer uit de normale kredieten betaald kan worden. „Het is een schandaal dat daarvoor extra belastinggelden gebruikt moeten wor den", zegt hij. De ervaringen van de heer Koster zijn dat het bij de vernielingen en diefstallenvan openbaar -groen gaat om een bepaalde groep, mensen en een klein aantal kinderen dat geen of nauwelijks een goecie opvoeding heeft gehad. Het is dezelfde groep die pa pierbakken vernielt en zitbanken verknoeit. Hij zegt: „Als je in een openbare vergadering bent, wordt er met honderden over die vernielingen s gesproken. Maardie buurt moet er F zelf attent op zijn dat het niet ge- beurt, en als men het ziet gebeuren de burgerplicht kennen en de vernie lers op hun wandaden wijzen". Onbegrijpelijk vindt hij het ook dat bijvoorbeeld bij het mammoetflat aan de Marrcwijklaaii waar ruim duizend mensen wonen niemand za# dat een aantal jongens een pas geplante vrij grote plataan heeft vernield. De boom is dood, er moet een nieuwe komen. Waar het heengaat? De heer Kos ter: „Wij blijven herstellen tot de grens is bereikt. Dan moeten we wel concluderen dat de buurt niet anders wil. Dan laten we het verder liggen. De goede moeten dan jammer genoeg onder de kwaden lijden. We kunnen er niet mee doorgaan. Wat Spijkenis se betreft is het zo jammer omdat deze gemeente zoals reeds gezegd juist veel doet om de leefbaarheid te verhogen. De mensen zouden zich daarvan meer bewust moeten wor den. Al deze extra kosten komen in mindering op het verzorgingsniveau. De 'heer Koster: „We hadden best graag meer aan de verfraaiing met beeldjes en fonteinen en dergelijke willen doen, maar het geld moet wor den gebruikt voor de groenreparaties. Het kan maar een keer worden uitge geven". Dat de gemeente wel wil, bewijst het feit dat alle groenstroken, plant soenen. en gazons voor iedereen vrij toegankelijk en ook te betreden zijn. Bovendien, is het onlangs'opengestel de toloemenweitje waar iedereen vrij bloemen- mag plukken geopend. Het staat zelfs zo in. de belangstelling dat Radio Nederland Wereldomroep er aandachh iaan heeft. besteed en dat 'jneBZBn;ii0s Rotterdam eri bloemen komen plukken, y y Een ander bewijs van de goede wil van het gemeentebestuur is het feit dat er in 1960 nog maar titn ha plantsoen waren, en nu in 1971 147 ha zijn., Toen in I960 was er vijf man personeeL Nü reeds 42.Er zijn in to taal een miljoen heesters geplant, twaalfduizend bomen, vele duizenden rozen en dan nog eens, per jaar de reeds genoemde 60.000 eenjarige planten. - In het gemeentelijke voorlichtings blad „Groei" maakte onlangs een. plantsoenarbeider uit Spijkenisse de opmerking; „Van de door mij geplan te 150 rozen waren er op een gegeven ogenblik nog maar vijf over. De rest is vernield en vertrapt." Een. belangrijk punt'hierbij is uiter aard ook politietoezicht. Maar-dat is in Spijkenisse, met een onderbezet ting van het korps al even moeilijk als elders. „Als wij ergens komen, ge waarschuwd 'dat er vernielingen, wor den gepleegd, dan gijn de vogels meestal gevlogen. Natuurlijk' treden, we op." zei onze zegsman die echter niet direct het aantal processen-ver baal over deze zaken kon noemen. Een. andere ernstige groenvernieler en vervuiler is de hond. Het grootste aantal hondenbezitters stoort er zich niet aan dat het in de bebouwde kom van Spijkenisse verboden is honden, te laten loslopen, jammer genoeg is het nog niet verboden, maar dat komt wel, honden hun vuil op grasvelden te laten deponeren. Ook tegen dat loslopen treedt de politie op, maar dat is al even moeilijk omdat vaak de eigenaars niet zijn op te sporen. Wel pakt de politie loslopende honden op, of krijgt ze wel bezorgd die daarna onmïddelijk verdwijnen naar het a- siel in Rotterdam. Het. is kennelijk allemaal een -kwestie van gemakzucht en een ge brek aan verantwoordelijkheidsgevoel over wat de kinderen in hun vrije tijd uitvoeren en het niet willen ne men van verantwoordelijkheid over de eigen huisdieren. De goeden niet te na gesproken. BOTTERDAM Met veel genoe gen hebben we zaterdagavond in de Rotterdamse Schouwburg de op de Zuidameribaanse folklore gebaseerde Brasiliana van Meicio Askanasy tege moet gezien. Verleden jaar immers trad dit ensemble in De Doelen op en aan dat wervelende feest hebben we heel plezierige herinneringen. Zaterdagavond trad de groep op voor een uitverkocht huis en onze ho ge verwachtingen z(jn op een genoeg lijke manier bevestigd. j De show stond op een hoog peil, w^as een feest van kleur en bewe ging, toonde dansvirtuositeit van de optredenden en vooral meeslepende vrolijkheid. Zij eindigde in een dolle boel, toen na de slotscène de arties ten een aantal mensen uit het pu bliek het podium op haalden om hen eens te laten beleven wat een Zuidamerikaans dansfeest voorstelt. Die slotscène was, net als verle den jaar, gebaseerd op het carna valsfeest in Rio, maar dan een car naval dat in een heel ander jasje was - gestoken dan de vorige keer. Er was met wat eenvoudiger de cors gewerkt en dat was wellicht een voordeel: costuums en dansbewe ging kwamen beter uit. Even dreigde er iets mis te gaan, toen de elektrotechniek van het elek tronisch orgel het begaf en de ar me Jose Prates weinig meer dan enkele enorme „snorken" uit zijn' instrument kon krijgen. Ijlings toegeschoten technici slaagden er gelukkig in het onwil lige orgel spoedig tot de orde te krijgen. In het programma was, net als vo rige keer, een boeiend scala gege ven van de folklore van Brazilië en van de verschillende componenten waaruit die is opgebouwd. Een merkwaardige mengeling van Indiaanse, Afrikaanse en Portugees- westerse motieven, waarbij opvalt, dat de Nederlanders die toch Bra zilië de nodige tijd als kolonie heb ben gehad er is zelfs een Oranje als gouverneur-generaal heen ge zonden! zo weinig sporen hebben achtergelaten. ROTTERDAM Het Sint Wille- brordusgilde uit het Brabantse Al phen heejt zaterdagmiddag op het Schouwburgplein een indrukwekken de demonstratie vendelzwaaien en koningsschieten gegeven. Dit uiter mate historische gebeuren tegen een zo modern decor als dat van de Doe len en Lijnbaanflats maaJcte met na me op de vele aanwezige jonge Rot terdammers grote indruk. .-..j l,?-!i n i,ih-iei1'1'!"'l 'l:11"-i t-Vi-:: ROTTERDAM Het optreden van ae befaamde Everly Brothers zater dagmiddag in het Ahoy'-gebouw te Rotterdam heeft het 24-uurs popfesti val niet kunnen redden. Hoewel de met Spaanse gitaren opererende broers wel voor het nodige enthausias- me zorgden bleef de sfeerbalans, be denkelijk beneden peil. Voor enige sensatie zorgde vader .Eyerly(64) door het laatste deel. van het optreden .tè vervolmaken met 'een solonummer. - Te koud, te duur en te lange pau zes, dat waren de voomaamse klach ten van het vermoeide poppubliek. Vooral de nachtelijke uren waren moeilijk door te komen, zo vertelde eén slaperige festivalganger, omdat het middenveld wel een ijsvlakte leek. Behalve het publiek zuüen ook de organisatoren het niet al te warm krijgen bij het vaststellen van de re cette. Een kleine 5000 bezoekers pas- seerden de legale ingang van het sportcomplex waarvan het overgrote deel weliswaar 24 neertelde maar toch niet kon verhinderen dat het popgebeuren een strop van zo'n ruim 10.000 zal opleveren, een bedrag dat door de gemeente betaald zal moeten worden. De politie en geneeskundige dienst hadden op het behandelen van snij- wonden door ingeslagen ruiten na' een gemakkelijke 24 uur. Ook het speciale drug-team kwam nauwelijks in actie, hoewel de handel in soft-drugs toch wel welig tierde op en rond het mid denterrein. Voor moderne grote ramen hoort dekoratieve vitragede ze diolen filet is daar geknipt voor. Grote fabriekspartij fantasie fi let, 90 cm breed, met kleine weeffoutjes, nu per meter van f 3,25 voor minder dan de helft van de prijs. «UHiirii 1 Ook pnsmndagmorgsn epen Géén tcL of 'schrift bek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1