Luisterrijke traditie ineens geboren Evangelist Vijftig cantatediensten in de Laurenskerk vier dagen in IVdam 4? SS Universe Korea op skimcleen-systeem Nor bank dienst Russisch Circus met overweldigend optreden in Ahoy' Tocüi garantie- krediet voor. Taptoe Delft ®Méf»lo££IiBgsgevaar ter uggedrosigen Orgel-hoboavond in Immanuelkerk Oliewiiaefmig Deense plat Yan start Aad Begemann f, PAGINA 3 ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1971 door Hans W. Ledeboer ROTTERDAM Zondag avond is er in de Laurenskerk te Rotterdam de vijftigste canta tedienst. Voorganger is de eme ritus-predikaat ds M. J. C. Vis ser. Uitgevoerd wordt de Cantate BWV 76 „Die Himmeln erzahlen die Ehre Gottes" van Joh S. Bach, Medewerking verlenen Maria Suchèl, sopraan, Els Kloos, alt, Marius van Altena, tenor, Rob Holl, bas, Tijn van Eijk, cembalo, het Rotterdams Bachorkest en de Laurenscanto- rij- DS. M. J. C. VISSER GRAMMOFOONPLAAT MR. J. F. B. VAN HASSELT De Gulf Oil Transportation Company heeft, de doelmatig heid van de skimcleen metho de, ter voorkoming van gasont ploffingen tijdens het reinigen van tankers, bewezen. De studies werden uitgevoerd aan boord van de 326.000 bru to ton metende „Universe Ko rea" en aan boord van de 50.000 bruto metende „Gulf Hollan der". ROTTERDAM Met een overweldigende voorstelling heeft het Russische Staatscircus uit Moskou zijn rentree gemaakt in Rotterdam. Met hun snelheid de afwerking, de perfectie heb- de Russen de Rotterdammers voor gewonnen. De circusarties ten hebben grote indruk ge maakt op het publiek. I 3 Dit bijzondere feest was voor ons aanleiding tot een gesprek met me juffrouw C. Dekker, algemeen secre taresse van het bureau der Hervorm de Gemeente Rotterdam en met mr. J. F. B. van Hasselt, voorzitter van het college van gecommitteerden tot de zaken der Hervormde Gemeente Botterdam. Die hebben beiden de hele luiste-- rijke historie van d" cantatedienst?" meegemaakt en begeleid. AP m'n tafel kwam een doos met allerlei heerlijkheden, af komstig van bakkerij Klootwijk, ge vestigd m een groot aantal Rotter- j damse stadswijken en in Capelle aan denIJssel. Bakkerij' Klootwijk, die zich aan dient als „de echte warme bakker*; heeft bij ai zijn lekkers een brief gevoegd, waarin hij stelling neemt tegen de indruk, gewekt door een groot aantal publicaties, dat er pas suids kort een nieuw „gezondheids- brood" op de markt is. Klootwijk schrijft, dat hij reeds 'jaren proeven heeft genomen om brood te veredelen en gezonder te maken. Hij schrijft me ook, dat hij daar bij succes heeft en hij memoreert dacrbij vooral het boerenbruinbrood, waarvan volgens hem de arts dr, J. J. Groen na uitvoerige onderzoekin gen zou hebben vastgesteld dat het meehelpt aan de bestrijding van co ronaire hartziekten Klootwijk zegt, de publicaties van dr Groen te zien als een opdracht en verklaart, dat .zijn. boerenbruinbrood wordt gebakken van de hele tarwe korrel. Als bestanddelen per honderd gram van zijn boerenbruinbrood geeft Klootwijk aan 7,6 gram eiwit, 1,8 gram vet. 41 gram koolhydraten, 20 gram calcium, 175 mg fosfor, 3 mg ijzer en een groot aantal vitami nen. Bovendien, zo zegt Klootwijk, is het boerenbruinbrood arm aan calo rieën en hij zegt daarbij dat het ai jaren als oergezond wordt be schouwd Waarvan acte. Het lekkers op m'n tafel diende kennelijk om dit alle maal te illustreren. Vanzelfsprekend kan uc met de stellingen van bakker Klootwijk een heel eind meegaan. Waarbij ik natuurlijk wel die res trictie moet maken, dat bakker Klootwijk met de enige zal zijn, die boerenbruinbrood bakt en in de handel brengt en waarbij ik nóg een opmerking wil plaatsen. Re regionale instelling van „De Rotterdammer" is overbekend en ik neem aan, dat een bijzonder groot aantal lezers van „De Rotterdam mer" net ais ik heel goed weet, wat boerenbruinbrood, of, zoals m'n grootmoeder zei, „grove bruine mik" is. Welnu: in het pak lekkers van bakker Klootwijk vond ik een ma chinaal gesneden „grove brume Imk" en machinaal snijden en boe renbruinbrood zijn zaken die elkan der niet goed dekken. Want echt boerenbruinbrood Woet niet alleen uit hele tarwekor- rels zijn gebakken maar ook wonden vervaardigd met echte, levende gist. als je met levende gist gebakken brood machinaal gesneden in de handel brengt, is het bijzonder spoe- oudbakken en minder smakelijk, herinner me nog, hoe boos m'n grootmoeder Was, als ik een vers kapje van haar „grove bruine mik" «sneed en daarmee haar hele brood minder smakelijk maakte. Waarmee ik alleen wil zeggen, dat ™ch nog verschil is tussen met gi£t gebakken „grove bruine en rrfet synthetische rijsmidde- ®h gebakken boerenimtinbrood, dat machinaal gesneden in de handel Over het begin vertelde mejuf frouw Dekker: „Op een dag m 1985 kwam de hoboïst Gijs de Graaf van het Rotterdams Philharmoniseh Or kest bij ons binnenlopen. Hij vertelde over cantatediensten, die in Amster dam al jaren aan de gang waren. Voorganger was daarin ds. H. A. Vis ser, een broer van onze ds. Visser." Mejuffrouw Dekker had meteen een telefoontje met mr. Van Hasselt, die toen nog secretaris was van het college van gecommitteerden. Mr. Van Hasselt: „Toen in 1959 het eerste gedeelte van de herbouwde Laurenskerk in gebruik kon worden genomen, kwam voor ons de vraag, wat we nu met die kerk zouden moe ten doen. Die kerk is van heel Rot terdam. De betekenis gaat ver uit bo ven die van een wijkkerk. Ik ben toen met de organist George Stam gaan praten. Mejuffrouw Dekker wist, dat ds. Visser een even grote muziekliefhebber was als zijn broer. Bovendien wisten wij, dat George Stam in Leeuwarden als organist sa mengewerkt had met ds. Visser, die indertijd daar heeft gestaan." Er kwamen besprekingen met de kerkeraad, de zaak kwam rond en op 23 januari 1966 kwam de eerste can tatedienst. Gerard Akkerhuis trad op als cantor, medewerking kwam van de Chr. Wassenaarse Oratoriumver eniging enhet Rotterdams Bachor kest, een groep musici uit het Rotter dams Philharmoniseh Orkest. Solisten waren in die dienst Karin Oster, sopraan en Henry Blackmon, bas. En in die tijd werd ook een eigen cantorij opgericht, de latere Laurenscantonj. Ook dat Rotterdams Bachorkest dateert uit die tijd. Mr. Van Hasselt: „De eerste cantate dienst werd meteen een enorm suc ces". Mejuffrouw Dekker: „En ook een traditie: elke derde zondag van de maand!" Gerard Akkerhuis was er bijgeko men door Gijs de Graaf. Die kende Ihem uit Den Haag. Gijs de Graaf had Akkerhuis gevraagd of hij wilde meewerken en Gerard Akkerhuis gaf die medewerking graag en gul. In 1967 stond de Laurenscantorij op poten en er groeide een kerkeraads- commissie kerkmuziek en eredienst. Eind 1966 was Barend Schuurman tot cantor aangesteld. Hij was toen juist afgestudeerd aan het Koninklijk Con servatorium m Den Haag, hij was bo vendien afgestudeerd als theoloog, een prachtige combinatie. Hij bouwde in vijf maanden de cantorij op. Mejuffrouw Dekker: „Na het eme ritaat van ds. Visser verleden jaar zitten we met twee problemen, één groot en het tweede kleiner." Mr. Van Hasselt: „Dat grote pro bleem betreft de fmancien. Elke can tatedienst kost negenhonderd gulden en dat is niet eens veel, als men be denkt, dat voor de dienst een aantal eerste-rangs musici uren lang repete ren. Ons cantatefonds is uitgeput. De cantatediensten trekken gemiddeld vijfhonderd bezoekers. Als iedere be zoeker van die dienst in de Speciale collecte voor die dienst een rijksdaal der bijdraagt, kan die dienst ten minste worden betaald. Een behoor lijke reserve hebben we dan nog niet eens'" Mejufrouw Dekker: „medio no vember komt in de serie „Rondom de Rotterdamse Laurensorgels" een nieuwe grammofoonplaat uit van de Laurenscantorij met daarop boven dien twee orgelwerkjes van Johan Th. Lemckert. De kosten zijn bij voorinschrijving bij het kerkelijk bu reau in het gebouw De Nieuwpoort aan de Oppert in Rotterdam 12,50. Als de plaat eenmaal uitkomt kost zij f 15.-.» Mr. Van Hasselt: „Het kleine pro bleem betreft de voortzetting van het werk van ds. Visser. Aan elke canta tedienst gaat een verklarend artikel tje in „Hervormd Rotterdam" vooraf. Dat stukje schreef vroeger ds. Vis ser, nu doet Barend Schuurman dat en dat kan hij heel goed doordat hij zowel theoloog als musicus is. Hij heeft dan ook de volle verantwoorde lijkheid. Verschillende predikanten wisselen onderling: ds. S. P. de Roos, ds. A J. Hoorn en ds. G. W. Reitsma wisselen elkaar af als voorganger en ook ds. Visser leidt, ondanks ,zijn emeritaat, ook nog vaak een dienst. Natuurlijk is ds. Visser zondag voorganger. Deze dienst is voor hem evenzeer een feest als voor de Lau renskerk, de Laurenscantorij en Ba rend Schuurman". ROTTERDAM Evangelist Sa muel Doctorian, afkomstig uit Beiroet (Libanon), komt naar Rotterdam, voor het houden van een evangelisatie- kampagne. Hij is vier dagen aanwe zig en wel op donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 septem ber. De Bijeenkomsten worden ge- den in zaal „Bosje", Noordsingel 40, des avonds om 3 uur. Op zondag be gint de bijeenkomst des morgens om 10 uur. Samuél Doctorian geniet grote be kendheid in vele kerken en groepen over de gehele wereld, doordat hij het evangelie van Je,zus Christus met grote kracht predikt. In Beiroet staat hij aan net hoofd van een Bijbelschool Pniel en is hij direkteur van een weeshuis. Tevens heeft Broeder Doctorian in Beiroet diverse lagere scholen opge richt, waar zo'n 700 kinderen christe lijk onderwijs genieten. Aan één projekt wordt door hem en zijn medewerkers nog hard gewerkt, n.ï. de totstandkoming van een te levisie-zendstation voor het Midden- Oosten (de Bijbellanden) van waaruit dit gehele gebied bereikt zal kunnen worden met het evangelie. i~tf—*i «n DEN HAAG Het culturele belang, maar ook het recreatief aspect rechtvaardigt een subsidie aan de Taptoe te Deift Aldus minister Engels (CRM) m ant woord op vragen van het PSP-ka- merlid A. G. van der Spek, die daar in had aangedrongen op het herroe pen van de toezegging" van het ga rantie-krediet. Minister Engels zegt daartoe met bereid te zijn. "Een bijdrage verle nende in de kosten van culturele activiteiten, waaraan grote groepen van de bevolking behoefte blijken te hebben, mag de overheid ver draagzaamheid verwachten by hen die menen, dat die behoefte niet be hoorde te bestaan", aldus de bewinds man. In het antwoord wordt bevestigd, dat voor de taptoe Delft 1971 een ga rantiekrediet tot een maximum van ƒ16.000. werd toegezegd. Er waren dit jaar zevenduizend bezoekers meer dan verleden jaar. Ui. ai Een vertrouwd beeld In de Rotterdamse havens. De Maashaven ai vanouds ligplaats voor de binnenscheepvaart, telt ieder weekeinde weer honderden "overliggers". Gezellig dicht bij de metro. Het "skimcleen" principe werkt als volgt: In de te reinigen tank wordt bailastwater gepompt, waar bij de olieresten komen bovendrij ven. Deze olielaag wordt afgeroomd of afgezogen en opgeslagen in een aparte tank in het ruim, waarna" de tank wordt gelueht. De tank kan dflama volgens het conventionele systeem spuiten met water worden schoonge maakt. De olieresten (waaruit het gas kan ontstaan) zijn dan reeds verwijderd. De recente onderzoekingen aan boord van de op lange termijn van National Bulk Carriers Inc. gechar terde "Universe Korea", waren zeer bemoedigend. Tegen het eind van dit jaar zullen alle laadtanks aan boord van de "Universe Korea" van het skimcleen systeem voorzien zijn. De onderzoekingen die tot de ont wikkeling van de skimcleen tech niek leidden, vormden een deel van de vereende pogingen van de olie maatschappijen die zich met ver scheping van petroleumprodukten bezig bonden, samen met de tan kerrederijen, om zo mogelijk de oorzaak vast te stellen van de ca tastrofale rampen op drie tankers van 200.000 bruto ton in december 1969, en een procédé te ontwikkelen om zulke rampen in de toekomst te voorkomen. De wijze waarop dit bijzondere probleem benaderd is was er op ge richt wegen te zoeken om de moge lijkheid van ontploffingen uit te sluiten door het vinden van een methode die voer het reinigen, eventueel aanwezig ontplofbaar gas verwijdert. Nadat een tanker zijn lading heeft gelost blijven in de tanks koolwaterstofdampen achter; bo vendien blijven olieresten aan de binnenzijde van de tanks en aan de onderdelen kleven. Bij wijze van algemene beschermingsmaatregel worden deze resten verwijderd door gebruikmaking van hogedruk- waterspuitkoppen gedurende de tijd dat het schip op zee is, zodat het schip met schone tanks in de haven aankomt'om te worden gela den en de olieresten aan boord van de tanker kunnen worden bewaard volgens het systeem van "bovenia- dmg". Deze reinigingsmethode kan ech ter alleen veilig worden toegepast als het mengsel van koolwaterstof dampen. en lucht in de tanks onder het ontploffmgsniveau ligt. Tot nu toe was de opzet of de tanks met water schoon te spuiten voordat de koolwaterstofdampen waren verwijderd, zodat de tank "oververzadigd" was, d.w.z. een at mosfeer met onvoldoende zuurstof om ontbranding te doen ontstaan, of de tank te ventileren zodat er onvoldoende koolwaterstofdamp was om ontbranding te doen plaatsvinden. Uit de resultaten is gebleken, dat een „gasarme" atmosfeer in de tanks het meest gewenst is bij het reinigen van tanks. Verschillende methoden voor bet gastvrij maken werden uitgepro beerd, met inbegrip van ventileren, maar in verband met de onzeker heid inzake de elektrostatische si tuatie en de opbouw daarvan tij dens de werkzaamheden, heeft men het ventileren afgeschaft. Met deze beperking is ballasten één van de eenvoudigste methoden voor het gasvrij maken van laad tanks. Bovendien vervult ballasten sen dubbele fuhktie: niet alleen worden de koolwaterstofdampen afgevoerd, maar bovendien wordt het grootste gedeelte van de olie resten die aan de binnenzijde van de tanks ..en aan de onderdelen blijft kleven, op een geschikte plaats verzameld, hetgeen bijdraagt tot de oplossing van het probleem, van gasregeneratie. Het probleem dat moest worden opgelost was, dat een uitvoerbare techniek moest worden ontwikkeld om de olielaag af te schuimen die naar de oppervlakte drijft als het ballastwatcr in de tank wordt ge pompt. Op grond van de tests die in de afgelopen maanden zijn ge daan, heeft Gulf deze techniek kunnen perfektioneren. Toon Hermans, een van onze natio nale clowns en een circusliefhebber kon niet nalaten na a/loop van het programma zelf de piste in te stappen en zijn „colipga" Oieg Popov op beide wangen te zoenen. Popov zette on middellijk zijn pruik en blokjespet op het hoofd van Toon. Gekke passen makend verlieten belden zo de piste. Ook onze echte Pipo (Cor Witsche) kwam Popov even opzoeken. Het programma is niet te vergelij ken met dat van welk circus dat in Nederiand is opgetreden dan ook. Vrijwel alle nummers zijn nieuw voor Nederland. In weinig herinnerde te Russisch eeircusaa n wat de Ne derlander in het algemeen van circus denkt. Geen trapeze, weinig dieren. Slechts twee cherennummers, maar wat voor. Een met geblinddoekte koorddan- sende beren en een kozakkennummer dat met zijn overweldigende snelheid, souplesse en perfectie werd gebracht dat het publiek in de vrij goed bezet te Ahoy'ruimte ademloos toekeek. Deze Djigieten vormden een vol maakte eenheid met hun vurige paar den. Maar alle andere nummers worden door mensen uitgevoerd, mensen die precies weten wat zij doen, hoe ver zij kunnen gaan, mensen die hun „vak" verstaan. De aankleding van het circus, de presentatie de perfect verzorgde kostuums, alles is er voor om de grootse prestaties van de Rus sische artiesten te onderstrepen. Een van de nummers die de meeste indruk maakte was zeker de familie Volzhansky, drie vrouwen, vier ma neen die onwaarschijnlijke dingen doen op een strak gespannen koord. Het is niet te beschrijven wat een enorme oefening dit nummer moet hebben gekost. Ook andere nummers, bij voorbeeld dat van de vliegende acrobaten die met elkaar gooien alsof het om goe deren gaat doet twijfelen aan het be staan van zwaartekracht. Niet alleen de topnummers worden goed gebracht ook die nummers waar slechts een of twee artiesten bij wer ken, zoals de evenwixhtskunstenaar Stanislav Chernykh die zichzelf m evenwicht wist te houden op vijf stukken buis en het optreden van Va- lentina Surkova die bijzonder gra cieus zeer moeilijke en boeiende din gen doet hangend aan een touw. Het optreden van Oleg Popov valt tegen. Dat is nit de schuld van deze werkelijk grote clown maar meer van het feit dat de hal te groot is om zijn mimiek, zijn subtiele bewegingen goed te kunnen zien. Toch slaagde hij erin alle onderde len goed aan elkaar te krijgen saard- oor er in het optreden geen hitaat viel. De snelle opvolging van de num mers hoort ook typisch bij een circus van klasse als dit is. Geen gebedel onr applaus, geen geschreeuw in de piste, geen rommelige indruk. Kortom vakwerk tot in alle, ook kleine, on derdelen» ROTTERDAM Vrijdagavond werd het eerste concert van de twee de serie een reeks van 7 concerten in de Immanuelkerk, Prins Ale- aderpolder, verzorgd door Koos Kramer, organist van het Van Dam- ziekenhuis te Rotterdam, met mede werking van de hoboïste Agncs Bede- ker. Na een. korte instructieve toelich ting door de organist werd geopend met een tweetal korte stukken uit de barok, een geserreerde „Toccata per il Deo gratias" van Martme en een Voluntary in d van Handei's jongere tijdgenoot John Stanley. Afgezien van enkele storingen aan het slot van de Voluntary toonde Koos Kramer zijn tecnmsche be gaafdheid en zijn dispositie voor het instrument ten volle. Samen met de hoboïste vertolkte hij hierna een serie Canzones van Frescobakli 3eide ar tiesten vielen hierin op door hun bui tengewoon heldere spel. Na een met verve vertolkt Concerto een bewerking van een vioolcon cert van Vivaldi van Bach door de organist, leverde Agnes Bedeker een lofwaardige prestatie met een sonate in g van Telemann Niet alleen was alles van grote technische souplesse, maar het geheel werd tevens geken merkt door een grote musiceervreug- de en een sterke ritmiek. De organist begeleidde volgzaam, zij het wat aan de sterke kant. Na een virtuoos voorgedragen „Grand Choeur a la Haendel eens een geliefd repertoire-stuk van Guilmant voor orgel, verraste de ho boïste met subtiel en lenig spel in twee boeiende „Metamorfosen", resp. „Pan" en „Narcissus", door Benjamin Britten geïnspireerd door Ovidius gecomponeerd. De avond werd door Koos Kramer op fraaie wijze be sloten met een genuanceerde vertol- kng van de aantrekkelijke vanatie- reeks, die de Belg Flor Peeters schreef over „Heer Jezus heeft een hofken" P.V. DJAKARTA (Antara) Acht Pa poea's, onder wie een broer van oud- gouverneur Bonay en een vroegere diplomaat, zijn naar Australisch Nieuw-Guinea gevlucht en hebben daar politiek asiel gekregen. Voigens een woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van defensie en open bare veiligheid waren zij leden van de organisatie „Vrij Papoea" Het nieuwe cellulaire contai nerschip van de Noordzee Veerdiensten (North Sea Ferries) n.v.. de Norbank, zal op 29 oktober de containerdienst tussen Rotter dam en Huil openen. Een zuster schip, de Norbrae, komt op 28 fe bruari 1972 in dienst. De Norbank zal voorlopig drie af vaarten per week in beide richtin gen uitvoeren. Wanneer ook de Norbrae in gebruik wordt genomen, wordt de frequentie opgevoerd tot vijf afvaarten per schip. De directeur van de scheepvaart maatschappij, de heer I. M. Chux- cher, deelt naar aanleiding van de ze nieuwe vaart mee, dat dit het een aanvulling zal zijn oj de be staande roll-on/roll-off passagiers- en vrachtdiensten met hun 20 af vaarten per week. Hiervan zijn er 14 voor passagiersvervoer. De heer Chuxcher hoopt, dat wanneer de maatschappij volgend jaar maart in totaal 30 afvaarten gaat maken, men in staat zal zijn de efficiency en economische voordelen van een intensief vervoer te kunnen toepas sen ten gunste van het handelsver keer tussen Groot-Britannië en het continent Voor de „Dansk Nordsoe M-I" bron op het Deense gedeelte van het Continentale Plat, zijn de eerste twee „olie-eilanden" aange komen, om aangesloten te worden op één van de grootste aardolie vindplaatsen in dat gebied. Het grote boor-eiland en het el- land voor de afvoer van aardgas zullen in het voorjaar van 1972 een aaruolie verwerkend eiland erbij krijgen, zodat met een eerstt pro- du k tie van ongeveer 10.000 barrels (vaten) per dag gestart kan -worden. In eerste instantie had men op een produktie van 4.000 barrels per dag gerekend Deze installaties, die de eerste aardolie -"-oor Denemarken zullen gaan produceren, kunnen hun pro duktie tot 30.000 barrel: per dag opvoeren. Wanneer alles volgens plan gaat, zullen na maart 1972 nog mser bo ringen vanaf deze eilanden verricht worden, aldus de concessiehouder A. p. Moller Companies en Gulf Oil Company Denmark, .die voor de uitvoering zorg draagt V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1