JUDOPAKJES Jeugdfeest was hoogtepunt van koninklijk bezoek Zondag roept de klok m Passage Theater na 9 maanden verbouwing nu cultureel Orpheus9 naar Goor BEURS VAN A» 'STERDAM Jongen overleden na ongelukje tijdens gymles Grote Markt ,?*es!rep?c! voor ver^ee?* Man overleden na val van 40 meter uit kooi Burgerlijke stand BK V-zangavond in Rhoon 3 mil?oen verlies voor Alioy-eomplex de SOIïERDAMME» PAGINA 11 ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1971 sif «111 SCHIEDAM Na een sluiting van ongeveer negen maanden gaat donderdagavond om klok slag acht uur het theaterdoek weer open van het Passage Thea ter in Schiedam. Dit theater is in 1935 gebouwd en is altijd ei gendom geweest van het Tu- schinski concern in Amsterdam. Wegens grote tekorten op de ex ploitatierekening werd de grote bioscoop, er zijn 917 plaatsen, op 31 december 1970 gesloten. BONDSSPAARBANK ■ft VLAARpiNGiEN Schiedamséweg'12/2, ;£b Vari'Hogëndorplaan"45, Dirk de Qerdelaan 41, de Loper tO,/>_Spaarbankauto Aanleg en onderhoud van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES ELECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. van Drie!) Binnensingel 165 Tel. 342486 - 346494 - Vlaardingen SSêsifK ACTIEVE AANDELEN AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, stockd. 1 MAASSLUIS „Dag Koningin, dag Koningin. Een goede reis naar huis. We vonden 't fijn U hier te zien. Tot ziens weer in Maas sluis''. Met deze woorden, gezongen op de melodie van „Auf Wie- dersehn", nam de jeugd gistermiddag afscheid van Koningin Juliana, die daarmee een bijzonder geslaagd bezoek aan Maassluis afsloot De jeugdmanifestatie in de Olympiahal vormde een van de hoog tepunten van dit bezoek. Honderden kinderen en jongeren h-aben zich die middag aan hun Koningin gepresenteerd. Ln de gemeenten Rhoon en Poortu- waar de Koningin 's morgens er bezoek had gebracht, begaf zij 7 ch 's middags naar Maassluis, waar haar eveneens een zeer druk pro- mma wachtte. Vooral de jeugdma- n.Wtie in de Sporthal werd een \rohjk en ongedwongen hoogtepunt. D- crschillende majorettenkorpsen i >n Maassluis presenteerden zich in eet vrolijke show van klank en kkur Gymnastiekverenigingen bui- 4.eiri<n over de vloer en voor een wa- -p verrassing zorgden honderden ju nk y; van de Sportschool Henneveld. Ier afsluiting van een wervelende ]udu«how boden zij de Koningin een zestal geschenken voor haar kleinkin- cL*tfn aan. De verkeersbrigadiertjes waren pa- na', evenals de leden van badmin- tennis- en korfbalverenigingen. Cok d«- voetballers zorgden met hun mrvfzigbeid voor een spectaculair optieden. Eerder had de Koningin op cezc middag een bezoek gebracht aan <;t N'.v Koninklijke Scheepsagentuur Dukzwager, waar het berïchtenkan- toor werd aangedaan en de Siervis- kwekerij en groothandel -Ruysbroek. A's attentie van de gemeente Maassluis bood burgemeester W. .T, D. van Dijck aan de Koningin een volle dig ingericht aquarium aam. Het aquarium, dat ongeveer zestig zoetwatervissen, onder andere kardi nalen, roodvinken, kegeltjes, vuur- nc-ons, alsmede een fraaie collectie tn pische waterplanten, o.a. de rotala macranda bevat, is ingebouwd in een meubelkast. De middag was begonnen met een lunch ir. boerderij-restaurant De Rid derhof, waaraan een begroeting op de havenkade van Maassluis. ..vooraf ging. Tijdens de begroeting door de burgemeester van Maassluis voeren bontjes mot „Geuzen". Op de kade stond verder een erehaag van zeeka- dptten van het korps Maassluis aan gebeden. Met een welgemeend slot woord door de burgemeester werd de dag officieel besloten. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat het theater nooit meer open zou gaan tot de gemeente vla een raadsbesluit enkele maanden geleden liet theater koch voor 850.000. Op zijn beurt heeft het gemeentebestuur nu de ex ploitatie in handen gelegd van de heer II. Berg, tot voor kort bedrijfs leider van het eveneens tot liet Tuschimki-concern behoren Mctro- pole-theater in Den Haag. Deze leidt nu het theater in samen werking met een zgn. begeleidings commissie die bestaat uit burgemees ter H. Roelfsema, de socialistische wei houder voor stadsontwikkeling cn openbare werken C. J. M. Bolmers en de heer R. H. Pillard, die directeur is van de Schiedamse Gemeenschap. Het theater moet nu dienst gaan doen als cultureel centrum van de ge- r WOERDEN De veertienjarige Leon Schouten, leerling van de chris telijke F. Kalsbeek-mavoschool in Woerden, is vrijdagmiddag tijdens de gymles onwel geworden en op weg naar het ziekenhuis overleden. De jongen kreeg tijdens het gym- uur een bal tegen de borst. Even la ter klaagde hij over pijn en ging even ritten. Spoedig daarna geraakte hij buiten bewustzijn. De artsen konden geen duidelijke doodsoorzaak vaststellen. De scholier was wel onder behandeling bij een kinderarts wegens een schildklier aandoening, maar maakte het juist de laatste tijd erg goed. meente Schiedam. Zo is het te huur voor allerlei soorten creatieve uitin gen op het gebied van zang, toneel cabaret en muziekuitvoeringen. Zo geeft het ehr. muziekgezelschap „Harpe Davids" op 5 november c'u jaarlijkse uitvoering in het theater, terwijl op 26 november de Schiedair.- se Muziekschool het Passage Theater heeft gehuurd. Naast al deze uitingen zal het theater als bioscoop worden gebruikt. Zo zal in principe het Passage Theater in de weekends niet beschikbaar zijn voot uitvoeringen, aangezien er dan de films worden vertoond. ok ligt het niet in de bedoeling gro te gezelschappen naar Schiedam te halen. Burgemeester H. Roelfsema: „Het is niet onze bedoeling een con currentie aan te gan met Rotterdam, het Rott. Ph. Orkest, dat in het ver leden nogal eens een uitvoering in bet theater gaf, moet u niet in het Pas sage Theater zoeken." Ook landelijke premières zal men in het Passage Theater missen, riet ligt in de bedoeling om in de bioscoop films te draaien die elders goed in de belangstelling hebben gestaan. Ze -wordt a.s. donderdagavond begonnen met „Woman in love", de week daar op komt de bekende film „De Avon turiers" naar Schiedam, die op zijn beurt weer wordt gevolgd door „Catch 22". Verder staan o.a. op de lijst de bestseller .Wat Zien ik" en „Gejaagd door de Wind". De bioscoopvoorstellingen worden alleen 's avonds gehouden. Verder zsl or woensdagmiddag een kindervoor stelling worden gehouden voor de al lerkleinsten. Op het programma stam o.a. Flipper. Het theater is niet verbouwd, maar heeft wel een grondige schoonmaak beurt gehad, terwijl verder de stoe len zijn opgeknapt, de vloerbedekking is vernieuwd en de verfkwast goed is gehanteerd, krijgt vijf rangen. De eerste drie rijen verdwijnen, ver der een parket voor 2,-, een stalles voor 3,-, een zaal-fauteuil voor 4,-, een balcon-fauteuil voor 4,50 en een balcon voor 3,50. Verder krijgen 03- Diussers een bijzondere reductie. Zij betalen de goedkoopste prijs min 0.75 en mogen dan op de duurste rang plaats nemen. Er komen drie gastvrouwen, de nieuwe naam \oor een ouvreuse één cassière. een operateur, een to neelmeester in dienst. Dit alles onder leiding van de heer H. Berg. Het theater krijgt tussen het balcon en öc begane grond dc beschikking over een VIP-ruimte en .is op maandag geslo ten» De burgemeester memoreerde hoe dc heer Key, voorzitter van de Indus triële Kring Maassluis, tijdens de lunch melding had gemaakt van de- omvangrijke woningbouw, welke in Maassluis tot stand is gekomen. „De woningnood, eens door u als volks vijand nummer een aangemerkt, is in orze stad krachtdadig bestreden tot de vreugde van vele woningzoeken den." Burgemeester Van Dijck wees erop hoe de gemeenten Rhoon, PoorfugaaJ e.i Maassluis deel uitmaken van het Rijnmondgebied, waar zich de afgelo pen jaren een industriële ontwikke- 'big van grote allure heeft voltrok ken. Enerzijds dienen we ons bewust u* zijn van de niet geringe betekenis van deze ontwikkeling voor onze economie. Anderzijds legt die ontwik keling ons do taak op om acht te slaan op woon- en leefomstandighe den van de bevolking in dit gebied. Dat wil zeggen om de grootst moge lijke aandacht te schenken aan het wenen, werken en het besteden van •ie vrije tijd." Met de wens, dat de Koningin goe de herinneringen aan het bezoek zou bewaren, besloot iiij zijn toespraak. SCHTEDAM De Grote Markt en omgeving, waaronder ook het deel van de Hoogstraat tot aan de Korte Dam, zal wanneer het weer zo droog blijft, op maandag 27 en dinsdag 28 september worden geasfalteerd. In de afgelopen weken zijn de trottoirs langs de Grote Markt od hoogte ge bracht. evenals het pleintje bii het rtadhuis. nu zal dan het asfalteren van de rijbanen moeten volgen. De bedoeling is dat op de eerste dag de onderlaag wordt gelegd en dat op de tweede dag de tonlaag volgt, cbe dan de tijd moet krijgen om hard te worden. Dit betekent dat op maandag en dmsdag de Grote Markt met omge ving voor het verkeer zal wordAn afgesloten; uiteraard is het parkeren dan niet toegestaan. Donderdag z'ïn reeds borden aangebracht, die dit aangeven. Voor het doorgaande ver keer is de volgende regeling ge troffen. Het verkeer vanaf de Hoogstraat wordt bij de Appelmarkt afgevoerd naar de Lange Haven en kan dan uitsluitend via de Dam afvloeien. De Nieuwe Sluisstraat evenals de Brede Marktsteeg worden afgesloten voor het verkeer. Het verkeer komende van de Parkweg kan alleen afstromen via de Boterstraat (waar eenrichtings verkeer geldt) naar de Broersvest, Het verkeer dat van de Broersvest komt via de Lange Kerkstraat, wordt ter hoogte van het Oude Kerkhof gewaarschuwd dat het niet naar de Grote Markt kan. Het wordt dan via de smalle Oude Kerkhof(weg) naar de Nieuw- straat geleid, doch dit verkeer kan dan alleen naar de Korte Achterweg doorrijden, aangezien de Nieuwstraat naast de Grote kerk en de Korte Kerkstraat worden afgesloten. Op het Oude Kerkhof komen verkeerslich ten, zowel bij de Lange Kerkstraat als bij de Nieuwstraat en op deze weg zal niet geparkeerd kunnen worden. Men is dus verplicht de auto neer te zetten op het nieuwe parkeerterrein achter het Gemeente archief. BRIELLE: Herv 10 ds Froentjes, 7 ds Duvekot. RHOON: Ger Maranathakerk 9.30 ds Kroeze. 5 ds v d Zwan. RrJSOORD: Herv 10 ds Pronk, 5 ds De Bee, Westzijde 3 ds Pronk. Ger 8.30 en 5 ds Hofland. SCHIEDAM: Herv Grote Kerk 10 ds Gijs- bers, 5 ds vroeslndeweij. Bethelkerk 10 ds vroeglndeweij. öpstandingskerk 10 ds Ger- brandy. Aula Hu tshoudsciiool Pinapleln 10 ds Groenewegep. Kethel Dorpskerk 10.15 s verwaal, 7 ds Gerbrandy. St Martinus- kerk 9 30,ris Van Nierop, 7.15 oecumenische dienst. Irenekerk 10. ds Vroegindewey. Ger Oosterkerk 10 ds Schuring, 5 ds Stolk Kethel Martinuskerk 9 ds Nierop Dorps kerk 5 ds Nierop. Magnalia Det Kerk 10 ds Brinkman. 5 ds Schuring. De Goede Haven 10 en 5 ds Van Veen. Julianakerk 10 ds Stolk, 5 ds Brinkman. Ned Prot Bond lö 30 cis Klaassen. Evang Luth Gem 10 prof dr Llndijer. SLIKKERVEER: Ger Vrij 9.30 en 5 ds Van Riet. STRIJEN: Herv Ger Evang 2.30 cis Stolk. Herv 10 ds Kastelein. 6 ds Geluk. VLA A B DINGENHerv Grote Kerk 10 dhr Hoogendam. 5 ds Van Dam. Nieuwe Kerk ,10 ds Verhoef, 5 ds Kalkman. Bethel kerk 10 ds Nauta. 7 ds Van Dam. Imma- nueikerk 10 ds Verbaas, 7 ds Hoorn. Reho- bothkerk 10 ds Van Thiol. Maranathakerk 5 ds Krol en ds Verhoef. Ichthuskerk 10 ds Balke. 7 ds Ver/hoef. Holycentrum 10 30 ds Van Dam. Koiy;:iekenhuis 9 ds Nauta. zon nehuis 10 ds Tiermsma Ger Oosterkerk 10.15 ds Langeuburg, 3 ds Lever. Emmaüs- kerk 10 ds Krol, 3 ds Langenburg. Kerk centrum Holy 9 ds Langenburg, 5 ds Tie- mersrna. Pnielkerk 8S5. 10 30 en 5 drs Van Reenen, Maranathakerk 10 ds Lever. 5 herv ger ds Kro! en ds Verhoef. Ger Gem Westnleuwland 10 en 5 leesdienst Chr Ger Emmastraat 10 en 5 ds Brons. H de Cockschool 9.30 leesdienst. 3 ds Brons. Leger des Hells 10 heiligmgssa- menkiomst. Liesveld 0.30 openiuehtbijeen- komst, 7.30 evangelisatiesamenkomst. ZUID LANDHerv 9.30 ds Lingen, 5 ds Hetebrij. CILLAARSHOEK: Herv 10 dhr Bakker, HEERJANSDAM: Herv 10 ds v d Bos. 5 ds Veltman. Ger 10 en 5 dr Masseiink. KINDERDIJKHerv 10 en 8 ds Luitjes. Sportgebouw 6 ds De Jong. MAASSLUIS: Herv Grote Kerk 10 ds Schuurman. 7 ds Verbaas De Ark 10.30 ds Heusinkveld. Zalencentrum West 10 ds llditjema Gemeenschapshuis 10 dhr v d Po!. Ger Immanuelkerk 9.30 ds Mantz. 4 30 ds v d Bos Maranathakerk 9.30 ds v d Bos, 7 ds Mantz. Andreaskapel 7 ds v d Bos. Ger Vrij De Ark 9 en 5 ds Van Tongeren. chr Ger 9.30 dienst. 4 30 ds Hofstra. Leger des Heiis 10 heliigings- dienst, 0.45 openluchtsamenkomst op de Markt, 7.30 samenkomst kapt Reinders. BAREXDHBCHT: Herv Ger Evang Aula Groen van Prinstererschooi 10 45 ds Stoik, 6.30 ds Post, Chr Ger 10 en 5 leesdienst. GOUDSWAARD: Herv 10 ds mr Rovers, 6 dhr De Pater. NIEUW EN DIJK: Herv 2.39 dhr De Pater. HEINtENOOKD: Herv 10 en 6 ds Otte. KLAASWAAL: Herv 9.30 en 9 ds Van Duüemen. MAASDAM: Herv 10 ir De Jong, 6 ds mr Rovers. MIJNSHEBRENLAND: Herv 10 ds De Ru, 6 drs Francke. GREUP: Herv 2.30 ds Albada. NU MANSDORP: Herv 10 ds Van Griet- huysen, 6 ds Kortleve. OUD BEIJERLANTD: Herv Dorpskerk 10 ds Van Rennes, 5 ds Trouwborst. Bethel 10 ds Trouwborst. Buitengcw Wijkgem :n Wording 9 30 ds Den Hertog. Ons Huis 9 30 jeugdkerk Chr Ger 10 ds Van Mulligen, 2.30 ds Otter. SINT ANTHONIEPOLDER: Herv 10 en 6 ds Van Delen PUTTERSHOEK: Herv 10 en 5 ds v d Leeden. STRUBNSAS: Herv 2.30 ds Kastelein. MOOKHOEK: Herv 10 ds Aibada. WESTMAAS: Herv 10 en 6 ds De Groot. ZUID BEIJEKLAXD: Herv 10 en 6 ds Langeveld. ZUIDZIJDE: Herv 9.30 en 2 30 dhr Groen. HOEK VAN HOLLAND; Herv 10 ah 7 ds' Roodenburg, Ger 10 en 5 ds Bel. Herv Evang 2.30 ds Vroegli dewey. POORTUGAAL: Ge.* Gem 10 en 3.30 ds De Boer. OOSTVOORNE: Ger Gem 10 en 4 lees dienst. SPIJKENISSE: Ger Gem 10 leesdienst, 7 ds Rietdijk. chr Ger Qntmoetingskerk 8.30 leesdienst, 2.30 ds Bos. Herv Dorps kerk 10 ds Huizing, 7 ds De Kijf. Miehael- kerk 10.15 ds Huters, 7 ds Ruing. HELLEVOETSLUIS; Ger Cem 10 en 6 leesdienst." NIEUWPOORT: Chr Ger 10 en 6 30 ds v d Vlies. RIDDERKERK: Chr Ger Elimkerk 9.30 en 3 ds De Boer. ROZENBURG: Chr Ger 8 30 en 5 ds Plan- tinga SCHIEDAM Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor „Or pheus" gaat zondag 26 september naar Goor in Overijssel, waar zij ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan een concert zullen geven in de Ned. Herv. Kerk. De bas Rob Holl zal de soli zingen in een aantal Slavische liederen. Na een diner volgt nog een mini-concert in het gloednieuwe bejaarden tehuis De Stoevelaar. ROTTERDAM De 53-jarige technicus J. van den Berg, is gister middag op veertig meter hoogte uit een zogenaamde glazenwassersbak gevallen en om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de Boek horststraat toen het dak van de mam moetschool gecontroleerd moest wor den. Behalve het slachtoffe- bevond zich ook de 35-jarige u irecteur van een bouwonderneming,"de heer J. H. van Gogh in de bak. Door onbekende 'oorzaak is het gevaarte uit balans geraakt. De heer Van Gogh raakte met zijn arm bekneld tussen de muur en de bak en werd later door de brand weer uit zjjn benarde positie gered. Hij was slechts licht gewond. De heer Van den Berg is op het dak van de eerste verdieping terecht gekomen. Hij is later in een zieken-,, huis overleden. i MAASSLUIS Geboren: Maria Cathan-, na Marian dv A van Heiningen en P van Dort, Henr. Bosmanslaan 20: Matthijs Hen drik Jan. zv J van der Snoek en C E Meesters, Mimosastraat 60: Hedda, dv G Jansen en J A van der Weij, Johan Wage- naariaan 15; Willem Brian, zv K. Bakker en Sh Frankiin, Schollevaarstraat 23; Esmeralda Désirée Bianca, dv j Capellen en j P Quist, Mgr W M BEkkerslaan 90 Michel, zv D van der Harst en A H M Koegïer, Spechtstraat 30: Aart, zv h VAIs- tar en J M van Toor, van Beethovenlaan 155; Sigrid Krista dv A Keus en J van Gendt, Stationsstraat 10; RHOON In samenwerking, met plaatselijke kerken en koren Wordt op dinsdagavond 12 oktober een Bij zondere zangavond gehouden door de Bijbel Kiosk Vereniging om 20 uur in de Ned. Herv. Kerk, Dorpsdijk 65 Rhoon. De toegang is vrij, de bijdrage in de kosten via de collecte en in het werk van de BKV door opgave als lid is vrijblijvend. De BKV is een dienst verleningsorgaan voor de kerken, dat met mensen en materiaal, met lektuür en grammofoonplaten, met advies eh bemiddeling helpen wil het Evangelie tc presenteren. De zanger Kees Deenik zingt op deze avond enkele oude en nieuw,, liederen. Bovendien leidt hij de sa menzang. Medewerking verlenen verder: Herv. Kerkkoor en meisjeskoor o.l.v, Fred van de Berg, Geref. Kerkkoor, Bejaardenkoor „Euphonia" o.l.v. KL de Wit en Ritmisch koor „Willibrord" o.l.v. V. A. Calon. De begeleiding is in handen van de organist Krijn Verhagen en Piet Was sing als trompetist. Ds. J. C. Brokken, ds. L. Lingen en ds. J. Kroeze zullen eveneens hun medewerking aan deze avond verlenen. 'rn e At aiïrfr ROTTERDAM Het Ahoy-com- plex dat op 15 januari officieel ge opend is, is volgens de wethouder van bedrijven, de heer J. Worst, een goede aanwinst voor de Maasstad. De combinatie tentoonstellingshallen- sportpaleis is uniek voor Nederland. Niettemin zal 1971 afgesloten wor den met een verlies van ƒ3.180.000. De bezettingsgraad Is het eerste jaar 8 procent hoger uitgevallen dan ge raamd. Ondanks het feit dat volgend jaar een hogere bezettingsgraad be reikt zal worden wordt ook dan nog met verlies 2.823.200 gerekend. Onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is de gebouwen door de bevolking voor verschillende activi- teiten te laten gebruiken op de dagen, dat er geen exposities gehouden wor- vrijdag 24 eept. Div. boekf vorige k. openings k. laatste not. -70/1,2+4»t akzo 69.4 68 - 67.5* 70/if.of lost alg. bank ned. 249.5 "251 251 '0/2.4+Sst amst-rotterd. bank 51.6§ 51.3 51.5§ 63 5 amsterd. rubber 40.6 41 io f 6 dell-mij. eert 759 74.2 74.2 70 5' dordt. petr. mij 784 781 783 '0 5t dordt. petr mij 7 pr 786 777.5 778 S9/70/3S,iQsheineken's bSb a 21S§ 219 223 69/70/3 5,10s heineken's bier 229 223 5 233* 70 9 holl -amerika lijn 82* 82 2 82.5* 'of* hoogov nrc SS 3 60 61 S '0- hva.-mijen 64 5 - 62..1 62.5 39/70 8 kon. luchtv mij 113 111 5 113§ 70 7.2S kon. ned. petr. mij 126 6 126.1 126.3 70/8 k.n.s.m. nb. 99§ 96 98 70 f nat neder), eert' - 57 -56.2 56.5.*- to 20+ssi ommeren nrc 234 232 234,5 'oio 6+2'/» philips' gloet: gb 32.2* - 31,6x «a 53 ij» 227.8 226.2 227 165.8 165,2* 166 '0 f 7 scheepv. unie 62.5 62.1 62.1 107 5* 106 108§ .Claims scrips en stockdividenden - 4.28 4,28 4.28 philips 2 7/9e/o st 1.08 1 07 16 57 16 52 16.52 In deze koerslljst zijn opgenomen de offlc*els noteringen, meegedeeld dooi de Ver- eenlglng voor den Effectenhandel. Van de zg. actieve aandelen die doorlopend ge noteerd worden Is de laetete notering opgenomen Indien voor de overige fondsen in de tweede oeriode een notering Is tot stand gekomen Is deze eveneens vermetd voorzover betreft aandelen Ifl de ruBrlexen bank-, krediet- en verzekerlngswejen «n handel, industrie en' diversen. Verklaring der tekens- d ex dlv.- c claim: ge daan en bieden; laten: gedaan en faten: b bieden: f notering in guldensr s =r ex sphtalng; st e* stock: h herkapltallsatledividend. BANK-, KREDIET- EN VERZ WEZEN 85.9 73 5 70 56 5 122 8 109 2 229 5 '0f4 ?5+2lsamev f 20 '0 i 4 amfas f 20 '0/i 6-M0at ass st.r'dam to f 2 80 delta/iloyd '0 f 5-i-5st e n.nlllmij to 6 n midd bl<50 '0 5+5st glavenb 3 86.5* 87 2 73.8 69 69 55.5* 55 7 120 120.5 109§ 109 228.5 223 5 HANDEL. INDUSTRIE EN DIVERSEN 70f6 2S+2is a c,t, f 25 70/4 4-rSst alt).hei|rif20 ?0 4 oi 5st ball.nedam 70f3-H0st barn.v.b. 70f3t+5st b0|s ƒ20 T^'brerovbct buhrrn tett 69/701 22 c sujker 70 f 2.25+5S(;lnjJu.kev25 18/70/4 desseaux 8 dikkers ?0 12 of lOst dr overlj.ht '0/3 econosto 70/3 3.3'/js elsevier cl 70/0S+21stercjal 70 f 3 57 fokker 20 '0/6 fumess 20 si/9 gelder zn '0f2.2of3'/jiïgist-broc. 39/70 f 5 grinten f20 76 f 6-t-iOst hagemeljer 70 to hoiec •Ofi+Sst hoil.bet.f20 70/5+5st ihe hoil. Intern.mull. to to inventum 93 8 kemp.beg. 70/8 of 31/isekluwer f20 70/715+4st kon.bk.ct k ned text u 69/70 11 k.v.t 59/70 13 leid. wol 69/250 tijempf f25 '0 '2 meelfabr 57 6 meesbouw 7018+Sst meteoor 70/3 60 nederh ƒ20 N6 n daqbi.u 70 16 fird eur hout *0/4 44-sst norit 70 124-Est nutricia vb S35 ngv.t.cate 70/1 S2+5st ogem nb 70/2.8-f4st Pakhoedf20 70 i44-3'/ist rijn-schelde 63/69 12 sch.cartf25 69/70/ 1.S0 sch.honf25 70 »4 schuitema 70 7 schuttersv 7014 sim de wit '0-7 stokvis '0 74-3'/»! gtsp rweni '0 to of 5st utermohlen W9 ver glas nt 68/12 ver.mach. 10/4 v n uitq oedr 68 5 vezeiverw. '0/u vihamli-butt 70 of 4st wereldhav. *5 3 60 wessanen 69/70 8 wyers a. 220 '169 52 80 130 340 49.5 384 701 67 61 136 5 45.5 386 5 176 31 64 214 167 9 50 2 80 130 340 50* 389 70 66.5 63.5 135 45 1 383 179 32 66 53 5 58.5* 53.5 53.5 178 176 111 122 68 340 49 167 61 192 192 77.3 78 31 113 120 67.5 335 49 166 5 30§ 199 5 225.8 48 6 184 193 224 49 1 185 80 328 54 1139 - 164 164 133 7 138 5 310 305 62 5 63 326b 5? 74.2 77.5 161.5 180 5 51.1 228.5 109 241.5 31.8 88 239 120 92 101 2 63 2 122 98.2 65 5 101 75.5' 77.7 162.5' 176 50.6 230* 105 236* 32.5' 87* 226 120 92 102 63 2 122 98 2 65 2 101.5' 2148 168* 50.5 80 1305 340 50.2 384 69.8 67 63.5 135 383 180 33 5 65 5 58.6 53 177 112 122b 67.5 49.1 193 79 199.5 225 8 186 53 164 138.5 63 76* 77.7 163* 52* 232* 105 237* 32 88* 228* 123 92 102 123 98 3 65 2 102.5* 30 25 47 9 65 142 66 VERENIGDE STATEN akzona 39.2 37.9 am can ',31.6 31.65 am motors 7 5 7.5 am.tel&teltO 40 39 3 anaconda 13.75 14 burrouqhs 122.25125.5 Chrysler 30 colgate 48 dow chem 65 5 dupont 10 142 east kodak 81 5 f.a s int 3 5 ford mot 10 67 gen electr 109 109b gen motors 78 77.5 Int business 299 290.1 Int.tel Stel 55 53.9 kennecott 28 25 27.5 penn central 6.05 6.3 pepsico 61.2 59.2 rca corp 33 34 5 Shell oil 42 5 42 stand.n J.10 67.5 64.35 us steel 10 27.5 26.9 westinqh 87.5 88.5 AAND BELEGG MIIEN adm beleqg dutch Int. eng hol! Ie eng holl 2e i k.a mijbeb nefo obam protector rolinco6jcp un! invest unltas f10 utilico wabo JEDERLAND 127.5 127 112 107 5 57 54 145 144§ 57.8 S7.Sx 64 62x 393 390 117 116.5 82.1 82.1 63 5 79 5 77 124 7 124 3 239 239 69-94 8 70-95 8 71-96 8 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-76 8 70-77 8 70-78 7 J 69-941 71-961 66-91 1 7 66-92 2 7 69-94 7 68-93 1 61 68-932 6} 68-93 3 6} 68-94 4 6$ 66-91 6} 67-92 6} 67-92 6 65-90 1 5} 65-90 2 55 64-89 1 5i 64-89 2 5} 58-83 4} 64-94 5 100 3 100.2 99 9 100.5 100.1 100 1 101 6 100.6 100 96 95.7 92.6 92.6 92.6 88 87.8 87.8 87.8 89.4 86.1 84.8 86.5 87.1 84 84.3 81.5 86 4 100 5 100.5 100.2 100.6 100.5 100 5 101 9 102.1 100.3 96.1 96 1 92.9 92.9 93 88.1 88.1 88.1 88.1 89.55 86 3 84.9 86.8 87.1 84 84 5 81 6 86.6 59-894} 60-851 4} 60-90 2 4} 63-93 4} 64-74 kl 4j 64-74 gr 4} 59-84 4} 60-90 4} 61-91 4} 63-93 1 4} 63-93 2 4' *•-38 4 62-92 4 53-93 35 grootb 3} 47-87 3} 51-763? 53-83 3} 56-86 3} 48-98 3} 48-98b ctu} 50-90 3} 54-94 3} 55-95 1 3} 55-85 2 3} grootboek 3 37-81 3 46-82 qrb.3 47-76 3 grootb 2} 37-74ni37a3 46-82 qb 3 81.6 84.6 80.4 79.6 97.7 97.8 83.6 79.9 79.4 77.4 77 80.9 77 3 76.4 52 69 4 93.1 83 5 80 5 68.6 66.3 72 73 5 72 4 82 5 44.3 86.1 87 5 82 37 3 94 4 80 8 81.8 84.8 80.6 79.7 97.7 83.6 80 79.4 77.5 77.1 81.2 77 4 76 6 69.4 93.3 63.7 80.7 68.6 72.2b 73 6 72 6 44.5 86.1 88* 82.2 37.5b 94.4 8ANK-. KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn?0/768i abn70/76 8 abn kó 8 abn sp 67 amro 69 8} amro 69 8 amro 70 8 amro 71 7} amro ko 7} bankmees 8 bnq70'908j bnq70'95 8? bnq 70/85 8} bnq70'95 8' bnq69/?68 bnq69'94 l 8 bng69'9528 bnq70/768 bng7t/96 8 bng70/79 75 bng?1/9673 bnq69/94 7 bng692 7} bnq71/967} bng?1/797j bng66/911 7 bng66/9! 27 bng66/91 6} bng67/92 6} bng5?/82 6 bnq85/90ie bnq6S/902f bng64 1 5 bnq64 2 5 bnq62 1 rsp bnq62 2 rsp bng62 3 rsp 101.2 101.5 100.1 100.2 98 7 99.8 127.3 127.5 103.5 103.5 100.8 100.9 100 5 100.5 98 6 98 3 90 6 98 5 100 2 101 105.3 105 1 105 2 105 2 102 5 102 5 102.7 102 7 100 8 100 9 98 6 98 95 98 8 99.1 100 6 100 8 98 8 99 98.6 98.7 97.1 97 95 94.9 94.9 94.9 95 95 96.5 96.2 93.7 93.85 91.9 91.5 90 90.4 87 6 87.5 93 85 94 86 8 36 8 8? 87 1 82 2 82 2 81 6 81 6 142 5 143 1188 1188 130.3 130.4 PREMIELENINGFN rtlKlIlddt ci 62.7 63 adm ca 125 123.95 adm c.a.g3, 215 119 - adm w51 2} 78 77 adm a5l 2} 68 63x adm 56 1 2} 65.6 64.8 adm 562 21 72 5 73 5 adm 56 3 2} 74 73.5 adm 59 2} 66.8 66.1 b.'..q 69 5 97.3 breda 54 2} 62 55 65b dordr 56 21 "62 05 62.05 eindh54k2| 66.95 65 e1ndh54g2} 64,5 ensch54k2} 65 63 5 eisch54q2? 62 05 sgra52 1 2) 76 06 7RQ5 sqra52 2 2| 75,05 77 ned rokrS? 75.4 75.3 rdam52 1 2} 81 78 9 rdam52 2 2} 75 05 rdsm57 2} 72 73 95 utr 52k 2} 100.5 utr 52g 2} 87 z holl 57 2} 73.5 72.05 z holl 59 2? 73 5 73 05 LUCHT- EN SCHEEPV k.l m 68 7 89 6 89.1 k.l m 5 93 7 93.5 k.l m 4} po 5 89 5 kim 4} 99 PROV EN GEMEENTEN almelo 4} 85 aiphen 4} 82.05 83 a'dam59 4} 80 adam48g3} 90.2 assen 4} 82.05 drente52 4} 82 05 emm 52 1 4} 78 qeld,S9 4} 83 qoudn60 4} 83 1 sgrav56 4} 80 qron 56 4} 73 nonrdh56 4 79 6 VfmSS 6; 85 1 85 4 1 75 1 1 holl65 5j 85 5 - nst 90 1 HYP BANKEN NEDERL aiq fr 3 67 Ir qr a 7 88 88 fr.qr.q 1 7 98.6 98.6 fr.gr k3 6j 95 6 95,6 fr.gr g2 8} 94.8 Fr.gr |6} 96 3 96 2 Fr.qr dw6 90 fr.qr dwn 6 84 6 84.7 fr.gr. s 6 84 2 84 3 rr.gr. f S 79 Fr.gr xxa4j 78 5 78.5 Fr.gr du 4} 78 6 78 5 Fr.qr z4j 77 :r qr Ij 4} 74 6 75 5 ;r qr dt 4 80 fr.gr deve3j 68 6 68.5 fr qr dava3 68 5 nat k5 84 5 nat e 3} 66.5 *ied q 3} 67 1 ned k 3 67.25 utr. d6| ju -.5} utr. w 5 - utr u4j utr s 4} utr v4} utr k! 4} utr eeefS westi. westt. west! westl westl westl west! westl westl westl westl. wesil a2 7 r7 m6j q2 65 c 6} x 6 a 5} 1(5} u 5 141 14} eeff3 71.5 92.25 92.25 86.5- 86.5 96 96.2 81.5" "8172" 78 77.5 78 77.5 78 77.5 755,X_ 67 25 r 71 71 86 86b 87.5 87.5 91.5 96 3 86.5 87 84 5 84.25 85 81.2 81.3 83.1 76 5 76.5 76 75.5 70 HANDEL, IND EN DIV. akzo kl 4} akzo gr 4} dr ov houl 4 qiessen 5 hooqbv 6} ngu70/77 8} na"70'85 8? nqu 70/85 8} ngu71/86 8 ngu69/89 7} ngu66/86 7 nqu66/86 6} ngu68/88 6} ngu65/80 5) pakhoedSj pakh 68 7 peek&cl 8 peek&cl7} phii 51 $k4 phll 51Sq4 Dhil 48 3} onnt k ht3( oeqemS7 6 oeqemBB 51 peqemSS 5 peqern52 4} pegus 57 6 pgern 57 6 pgem 64 6 pgem 59 4} pgem 62 4 p.n.be!4} urtifever 8 uoilever 6 vmach697'/8 v mach58 5 v mach6? 5 86.7 88.4 91 89 91.3 101 103 101,5 98.6 94.4 94.1 90.6 88.5 92 101.2 91 94 9? 78 77 95 4 93 83 2 85 5 89 98.5 98.5 91 89.5 84.5 76.5 99 89.2 94.5 91.5 86.8 100.3 88.5 85 90.2 85.7 91 89 91.3 101.3 103 101.9 99.5 94.7 94.2 91.4* 88.6 92.1 101.2 91 93.5 77x 78.5x 95.7 90 85 6 89 98 5b 98 5 91 90b 85 99b 89.2 94 5Ü 91 8b 86.8 100.5 88.5 84 6 90.2 85.6 eist broc. rijnscheids prolongatie 3.5 5.1 6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1