24. 28.50 ÜÊL AGENDA Tuinbouw als grote vervuiler Vuilnisdienst en water voor Rotterdam duurder Eerste concert Bach's complete orgelwerken (fwwari Raad Krimpen blij met ruime EMK-niformatie WESTERN Huisman m OQ 75 Sü Tandarts moet manager worden Harriet Hubbard Ayer toont fu de nieuwe maquillage waar gezelligheid begint. Op 4 oktober (tijdelijke) ontruiming Verto verwacht goed resultaat Succesvol orgelconcert Piet vEgmond de Bijenkorf lALLE LEEFTIJDEN! )Ö§3 stoelkussens ong. 50 x 50 x 10 cm "50 vandaag dagelijk- morgen BOTTERDAM Hoewel het Rotterdamse drinkwaterleiding- bedrijf voor 1972 rekent op een batig saldo van 3.200.000 en het> batig saldo voor het lopende jaar, dat was geraamd op 3.600.000 uiteindelijk neerkomt op niet ROTTERDAM Speciale zorg voor de gebitten van dé jeugd en invoering van meer hulpkrach ten zijn maatregelen, die de tand heelkundige gezondheidszorg in Nederland moeten verbeteren. De situatie is thans zorgwekkend. Door verkeerde voeding (met name een overmaat aan suiker),, slechte mondhygiëne en onvol doende voorlichting is de gebit- situatie van de gemiddelde Ne derlander duidelijk slechter ge worden. Showroom Coolsingel Tel.14.44.00* WINST ROTTERDAM Hoezeer het initiatief van Doelenorganist Arie J. Keijzer om alle 212 orgelcom- posities van Johan Sebastian Bach op 19 concerten te spelen wordt gewaardeerd, is uit het grote aantal bezoekers op het eerste concert zaterdagmiddag in Geïnspireerd op Ginger Roger's tere, sprankelende vrouwelijkheid in de musical 'Carefree'. Dunne, gebogen wenkbrauwen. De ogen wij d open, geaccentueerd met apricot en amethyst... Glanzende lippen, sterretjes als taches de beauté. Hoe zou het u slaan? Het Ayer-team demonstreert de Amanda-look voor u t/m 2 oktober in de Bijenkorf Rotterdam, afd. Parfumerie. ZOUT KRIMPEN a/d IJSSEL Nadat het coHege van B. en W. de gemeenteraadsleden enkele dagen voor de raadsvergadering van vrijdagavond uitvoerig had geïnformeerd over de situatie bij de omstreden Exploitatie Maat schappij Krimpen, kon vrijdag avond met een korte bespreking van de nota worden volstaan. De raad was blij met het „voortref felijke resumé". Monsters ROTTERDAM Een kleine honderd'mensen gaven zaterdag gehoor aan de oproep van het Centraal Aktieeomitee Rijnmond, Aktiëgroep Heenvliet, Geervliet en Schone Randstad Zuid te pro testeren tegen de fosgeenfabriek van ICI bij Rozenburg. Met span doeken maakten de demonstran ten duidelijk dat de industrie te ver is gegaan met het vervuilen van de lucht. Vooral de nieuwe minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne minister L. B. J. Stuyt moest het ontgelden. Van daag zullen de samenwerkende aktiegroepen 800 handtekeningen tegen de vervuiling in het Rijn mondgebied op het stadhuis aan bieden. De protestaktie van za terdag had een uiterst rustig ver loop en werd slechts door eerfen- kele werknemer van ICI vanach ter het hek gadegeslagen. Busdienst </s/Sr} pE rOTÏcRDA'UMEi* t PAGINA 3 2 MAANDAG 27 SEPTEMBER 1971 gen nieuw bankstel brengt be slist een grote uitgave met zich ir.se..... daaronh is het zeker de moeite waard eens na te gaan of er geen goedkopere oplossing is y/ant weet U dat een paar an dere stoelkussens Uw bankstel weer zo goed als nieuw maken? Losse stoelkussens met poly interieur, overtrokken met fraaie weefstof, ook geschikt voor op een lattenbank of bcd- bank, nu in 2 maten en 3 kleu ren voor aantrekkelijke prijzen. ong. 50 x 60 x 10 cm Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze fosse stoelkussens met po ly interieur, overtrokken met weefstof. Kies uit de kleuren beige, groen en oranje/rood en de maten 50 x 50 x 10 en 50 x 60 x 10 cm. Ook matndigmorgttn open Gién tel. cf schrift Peet I ROTTERDAM: Piccolo Theater: 20.15 De laatste dagen van Ischa; ZoMWIJkr Hiet- imw 4 20.00 bestuursvergadering; Atrium: 33.(0 bijeenkomst behoud Xoninglnnskerk. vLAABDDVGEbr: Cïrr. GCT. Kerk Brum- straat: ts.30 bejaardencOntactavond, ALBLASSERDAM: Aula L.T.S. 39,43 D!j- eenkarpst plattelandsvrouwcnbond. SOJSSIIKEREXUASD: Beufcenhof: 50.13 ksraltnaiclngsbezoelc van 'Js, X J. Koem an, beroepen ais hervormd predikant. ALEJCANDBXSTAD: De Wissel 20.90 Vcr- saderirtg Sociaal W il kop bouw Orgaan „FTlns Alexanderstad". BERGSCtrEtSïIOEX: Gemeentehuis: 1930 iemeenteraadsversadc-ring. IJSSELMONBEt Dienstencentrum 13.39 «oUdariteifcseancert. RHOON: Gemeentehuis: 20.00 gemeenter- aateieriraderins;. STkUEX: Gemeentehuis: 3930 gemeen teraadsvergadering. ROTTERDAM: Dc Doelen: Kleine zaal 29.15 „Die Wlnterreise" van Schubert; De Stkoawbnrg: 20.15 BaDetorttest met ..Les Syiphides"; Piccolo Theater 20.15 De laats te dagen van Ischa; Atrïam: 19.45 De heer B. Koolvlnk over de müjoenenots: Rljnho- ttl: 20.90 discussieavond C.H.'tJ.; Sint Lau- remkerk: 12.59 AUedagkerk ds. Steendam: Kchouwbunt: 20.15 Nationaal Ballet. PEKSTS: Ger. Bond 20.90 ds Verkode. POORTÜGAAL; Gemeentehuls: 20.00 ge- meenteraadsvergade ring XATEXDHECHT: Buurthuis: 29.00 verga dering wijkorgaan. De voorrang die men aan behande ling van jeugdige patiënten wil ge ven, dient de basis te vormen van de toekomstige tandheelkundige zorg. De maatschappij voor tandheelkunde hoopt dat volgend jaar een begin kan worden gemaakt met ziekenfondsver goedingen voor een aantal specialisti sche behandelingen. Dit zou alleen moeten kunnen gelden voor de jeugd, omdat uitbreiding van het verstrek kingenpakket voor de gehele ver plicht verzekerde bevolking door de tandartsen niet kan worden waarge maakt. Met het ouder worden van de jeugd wordt dit pakket verder uitge bouwd. De ziekenfondsraad brengt hierover dit najaar nog een advies aan de minister uit, De oprichting van groepspraktijken zal ook bijdragen tot verbetering van de tandheelkundige zorg in Neder land. Dit dient echter gepaard te gaan met Invoering van hulpkrachten, zo wel assistenten als tandtechnici, mondhygiënisten en denta! nurses, die zelf gaatjes mogen vullen. De tandarts wordt een manager, die verantwoording blijft dragen, maar verder uitsluitend beschikbaar blijft voor moeilijke tandheelkundige pro blemen. In de toekomst zal.zeker het moment komen, dat de cariës bij ledereen onder controle is. minder dan 5.200.000 zal het drinkwatertarief omhoog moe ten, aldus wethouder J. .Worst (bedrijven) in zijn beleidsnota. Die tariefsverhoging houdt verband met het toegroeien naar een hoger kostenniveau, dat in de naaste toe komst ontstaat als het Biesbosch-pro- jekt in gebruik zal zijn genomen. Een. andere tariefsverhoging die de Rotterdammers zeer binnenkort te wachten staat is de verhoging van de reinigingsrechten. Die hangt samen met het steeds groter wordende aan bod van huisvuil. De eerste productie-eenheid van de Maasvlakte-centrale zal in 19T4 in bedrijf komen. Een jaar later kan de tweede productie-eenheid van deze elektrische centrale klaar komen. De Rotterdamse elektrische eentrales worden in 1972 voor 86,3 proeent met aardgas gestookt, Vöor 31,2 procent met olie en voor 2.5 procent met ko len. Vagen het eind van dat jaar zul len alle productie-eenheden van de elektrische centrales met aardgas worden gestookt, met uitzondering van de vier zeer oude eenheden in de centrale GaÜIeistraat. ïn bijzondere gevallen, wanneer de gastoevoer stag neert, wordt overgeschakeld op zwa- velarme olie. De met kolen gestookte eenheden in de Galileistraat zullen uitsluitend als -„piekmachines" korte tijd per jaar in gebruik zijn. In 1970 gebruikte rond 62 procent van de afnemers in het Rotterdamse voorzieningsgebied aardgas. Men ver wacht dat in 1975 dit 85 procent zal zijn. Van de niet-aardgasverbruikers stookt ongeveer één vierde olie, drie vierde stookt vaste brandstoffen. De industrie stookt nog voor tach tigduizend ton per jaar aan olie, het geen nog een aanzienlijke hoeveel heid zwaveldioxyde in de Rijn- mondatmösfeer brengt Wethouder Worst meent dat het overgrote deel van deze bedrijven in de komende jaren op aardgas zal overgaan. Van de 260 tuinbouwbedrijven ia Bergschenhoek en Bleiswijk hebben er veertig aardgas, de andere versto ken per jaar nog 85.000 ton olie, het geen. betekent dat zij per jaar vooral tussen 1 oktober en 1 meï tussen de drie en een halve ton en zes ton zwaveldioxyde de lucht in ja gen. Het programma voorziet in aanslui ting van honderd bedrijven op aard gas voor toet komende stookseizoen en 110 bedrijven voor toet stookseizoen van 1972 op 1973, Daarna zullen nog slechts enkele bedrijven op olie blij ven stoken. Volgens de herziene begroting van het lopende jaar levert het gasbedrijf een overschot van 23.000 gulden, het begrotingsoverschot, voor 1972 wordt geraamd op 190.000. Voor wat betreft de drinkwater voorziening ziet wethouder Worst re den tot bezorgdheid over de ontwik keling van de kwaliteit van het Maaswater, die achteruit gaat, al is de kwaliteit nog aanzienlijk beter dan de van het Rijnwater. Klachten etadshezorjrinsmaand, t/m Vrijd 1939-19.30. zaterd-, 17-48, lel. M5588. Schiedam: Joh. Grünctelct. Singel S3. tel. Viaardingen: j. VeriheiJ, Dlepen- broekstraat 43, telS430I5. Maassluis: Dc J«ng. tcL 3612. .agentschap Maassluis: Me vrouw Brouwer. Piersonstraat 85. Woord voor de das: BU-tiellezing en over denking te!. 14900. Klachtera geluidshinder en luchtvervuiling: Centrale Meld- en Re- «Ifcaraer RtlnmoacL tel. «10 - -.150000. Spreekuren sociale raadslieden:; ma., dl. tt.: Coomhertstr. 3B, 9-11; Jensiusstraat 37. 14-16; ,ï>rorvenlersslngel S7, ML; Klaverstr. «-11; Rutgewaardstr. 34, 14-1C; Bla- 2®9BStr. Tl. 14-10; *th, wol, do,: Korte Lijn- Vaan 3d, 82-44vr. de Grote Doelenzaal wel geble ken. Op dit programma omlijstten twee kolossale werken een reeks kleinere. Het waren toet „Preludium en fuga in c" Peters II no. 6 en het „Preludium en fuga in C", 11 no. 7, welke laatste compositie met zijn donkere pedaal solo aan het begin en de levendige en vrolijke fuga een waardig slot van dit eerste concert was. Op het eerste nummer volgden zes orgelkoralen uit „Dat Orgelbiichlein" V no. 2, 3, 5, 6, 30 en 4, waarvan voor al „Christ lag in Todesbanden", ,Ich ruf' zu dir" en „Christ ist erstanden" prachtig klonken. Als middenstuk deed de „Sonate no. 1 in Es" dienst; blij het eerste deel, flonkerend in ;een" luchtig dansritme het slot-Allegro met als rustpunt daar tussenin het fraai- zingende Adagio. Een groep van vier .orgelkoralen voltooiden het programma: het een voudige „Das Jesul»in soil doch mein Trost", het breed stromende „An Waserflüssen Babyion", het bij zonder klankrijke „Wir glauben all an eir.en Gott" en de tweede bewerking van „Aus tiefer Not schrei' ich zu Dir" met de typische vóór-imitaties van iedere regel. Het publiek was te recht bijzonder geestdriftig over het gebodene en beloonde Arie J. Keijzer telkens weer met hartelijke bijval, waarin hij aan het slot van het con cert zijn vrouw, die ,hern als kundige registrante zo trouw terzijde staat, ook betrok. Een woord van lof voor het uit stekend verzorgde, fraaie geïllustreer de programma met uitvoerige toe lichtingen van onze stadgenoot de organist W. P. "Verheul, die een hel der inzicht in de composities gaven en op de duur een waardevol bezit voor elke orgelliefhebber zullen zijn. G. M. Dersjant ROTTERDAM De vereniging De Macht van het Kleine, een organisatie tot steun aan het werk van de Chris telijke Vereniging voor verpleging van lijders aan epilepsie van alle ge zindten houdt <jp woensdag 13 okto ber in het jeugdhuis „Slag" aan het Sandelingenplein de jaarlijkse propa- ganda-avond. De toegangsprijs be draagt 1, aanvang half acht. Er zijn besprekingen gaande over de Maas met de Belgische overheid, een niet onbelangrijke verontreini ging wordt echter in Nederland ver oorzaakt. Na afsluiting van het Haringvliet ondervindt de Berenplaat weinig be zwaren meer van zout water uit zee. Wel is er soms een verhoogd zoutge halte ten gevolge van injecties via de Volkeraksluizen. In 1973 zal de Biesbosch het eerste water kunnen leveren. In datzelfde jaar zal ook kunnen worden begonnen met de bouw van nieuwe bedrijfseenheden in het be drijf aan de Honingerdijk in Rotter dam. Voor wat betreft de reinigings dienst verloopt de houw van de vuil verbrandingsinstallatie in de Botlek volgens plan. Begin 1973 kunnen de laatste twee oveneenheden in bedrijf worden gesteld, nadat een jaar eerder de eerste vier in dienst zullen, zijn gekomen. Er is overleg over een nieuwe in stallatie in het oosten of noorden van Rotterdam. De bouw daarvan zal in 1974 moeten beginnen en. in 1977 klaar moeten zijn. Je'hebt van die mensen. Komen stil binnen bij de StamGaan op eike stoel zitten, kijken neutraal en voelen aan elk kleedje. Nemen 't gratis Top Form-meubelboèk en gaan weerweg. Denken dat't ergens anders goedkoper kan of zo. Twee weken 'ater zijn ze weer terug. Na een afmattingsrace langs showrooms, woninginrichters, woonwarenhuizen. Géén Top Form stoel gezien. De Stam heeft dan 'n zetel voor hen klaar staan. Om weer op verhaal te komen. Daarom weten woonkunstenaars zo goed ddweg naar de Stam te vinden. fauteuil f 41»,- Rotterdam, Mariniersweg hoek Goudsesïngel vestigingen evenecps te Schiedam, Parkweg 2oi-2o£ Den Haag, Noordeinde *38-140 Allerminst 'ielukkig waren de raadsleden én het college echter met de nog voortdurende onzekerheid om trent de Inhoud van de vaten die op het terrein, van EMK in de Stormpol- der liggen opgeslagen. De burgemee ster, mr, L, C. A. Lepelaars, zei ie twijfelen aan de mededeling van de heer Van Tol, directeur van de Tan ker Transport Services, het bedrijf dat voor dumping van de vaten in de Atlantische Oceaan zorgt. De heer Van Tol had beweerd dat het alleen om afvalstoffen van de petrochemi sche industrie gaat. Enige tijd geleden zijn monsters opgestuurd voor onderzoek maar tot nu toe is het resultaat niet bekend. De Safari Western look 1 Die.is er voor a/ie leeftijden tot voor ■de kleinste parmantige mannetjes. Voor het gehete gezin zelfs, dat de gemakkelijkste mode in un.'-sti/j kan dragen Vader, Moeder. Zoon. Dochter. Ga bij Huisman kijken. Naar pak, coat, of broek in o.a. denim cf ribcord. In (o.a.) groen blauw en purper. wel degelijk modieus... KORTE HOOGSTRAAT 15 1o MIDDELLANDSTRAAT 93-100 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 Wel zouden de opgeslagen stoffen voor honderd procent afbreekbaar zijn. Ze zouden bij een calamiteit geen levensgevaar kunnen opleveren. Volgende week maandag zullen alle vaten van het EMK-terrein worden gehaald. Daarbij zal een deskundige aanwezig zijn, zo verzekerde de bur gemeester de heer W. P. Vermeulen (sg-hgg). Vervolgens wordt een aar den wal aangebracht rondom het ter rein. Welke vaten daarna zullen wor den opgeslagen en welke eisen er met de Hinderwetvergunning in de hand zullen worden gesteld is nog niet be kend. De genoemde wet blijkt in.de praktijk namelijk moeilijk te hante ren. Zoals in de Troonrede .werd aange kondigd zal deze wet worden gewij zigd. In dit verband zei drs. B. Woel- derink (ch-ar) dat hij zijn geestver wante Tweede-Kamerfractie had ge vraagd op spoed aan te dringen. Drs. R. Bakker (soc.) had zich in de nota gestoten' aan wat hij noemde „de aantijgingen van het college ten aan zien van het antwoord van het Open baar Lichaam Rijnmond op vragen van B. en W. Mr. Lepelaars vroeg de heer Bakker (Rijnmondraadslid) zelf ernaar te informeren. Een kennelijk opgeluchte burge meester zei ten slotte blij te zijn met de reacties van de raadsleden. We moeten niet alleen opkomen voor de belangen van de bevolking, ook voor de industriële bedrijven, die van groot belang voor de economie zijn." Hij voelde niet veel voor de suggestie van de heer O. Bijfsma (D'66) om als raad bij toet ministerie van volksge zondheid en milieuhygiëne van onge rustheid over de EMK-affaire blijk te geven. SGP-HGG en D'66 hadden aanvan kelijk bezwaren tegen het beschik baar stellen van nog eens ƒ15.000 voor het verkeers- en vervoersonder- zoek van het bureau Goudappel. Het metroplan, dat de heer E. 'Douwes (d'66) prematuur vond, moet serieus worden bekenen, zei de burgemeester. De kritiek verstomde toen de burge meester meedeelde dat zich goede perspectieven voor de ontwikkeling van de Starmpolder hebben 'geopend. Hij was optimistisch over de bespre kingen die met gegadigden (voor in dustrievestiging) worden gevoerd. Een verkeers- en veryoersdegkundige is dan onmisbaar, zei hij. Teleurgesteld was de raad over bet feit dat een aanvullend krediet nodig was voor de plaatselijke busdienst. De heer P. H. Bechthum (soc.) zei dat hij altijd' al sceptisch was geweest; de medewerking van de Twee Provin ciën vond hiii beneden peiL De heer W. Hoogendijk (sg-hgg) drong op nieuw aan op stopzetting op zondag omdat er op die dag een minimaal ROTTERDAM Ondanks het feit, dat enkele sectoren daartoe niet heb ben bijgedragen, zijn de concemre- sultaten van nv Vercenigde Touwfa- brieken in het eerste halfjaar niet bij de verwachtingen achtergebleven. In dien er zich geen onvoorziene om standigheden voordoen, wordt over geheel 1971, afgezien van bijzondere baten, positief resultaat verwacht. Verto behaalde over 1970 een winst van ƒ73.000 tegen ƒ37.000 het jaar daarvoor, liet bedrijf keerde het laatste dividend uit over 1968, en wel 10 pet. gebruik van wordt gemaakt. Wethou der Jac. Goudriaan vond dat deze vorm van service moet blijven be staan. In de raadsvergadering van 5 november komt het college met alter natieve mogelijkheden. Toen een van dc raadsleden het voorstel lanceerde om (bij gebrek aan medewerking van de TP) een 65-plusser mee te laten de T) een 65-plusser mee te laten rijden, om de passagiers te tellen stak burgemeester Lepelaars (die op 15 oktober 65 wordt) de vinger op.... stemde tegen nit minder dan drie voorstellen; de aankoop van 'grond voor de rioolwaterzuiveringsinstalla tie. Deze aankoop bespoedigt de reali-, sering van aangrenzende sportcom plexen. De sgp-fractie achtte deze velden overbodig. 2e was tegen het verkopen van_ grond aan de stichting openbare bibliotheek en de gemeente lijke garantie voor een geldlening. Argument; de subsidie die de christe lijke garantie voor een geldlening. Argument', de subsidie die de christe lijke bibliotheek ontvangt is te gering en destijds heeft ze zich tegen vesti ging van de bibliotheek verzet. Ten slotte was ze tegen de aankoop van een tv-toestel ten. behoeve van de r.k. lagere school. Het inschakelen van de tv bij het geven van. onderwijs vindt deze fractie onjuist. SCHIEDAM Met het „Concert II", dat Johan S. Bach naar Antonio Vivaldi heeft bewerkt, opende Plet van Egmond zaterdagavond zijn or gelbespeling in de Gereformeerde Kerk aan de Westvest, waar heel wat orgelliefhebbers aanwezig waren. Pit- tig werden de hoekdelen, vooral het laatste met de vele staccati, gespeeld,, gevoelig het Adagio. Rustig zingend klonk de koraalbe werking „Nun bitten wir den heili gen Geist" van Johann G. Walther, heel fijn- „Jesu, bleibet meine Preu- de" uit de Cantate no. 147 van Jo hann S. Bach. Een stevige aanpak kreeg het „Orgelconcert no. 2 in Bes" van Georg Pr. Handel, waarvan het sprankelende eerste Allegro en het juichende slotdeel bijzonder opvielen. Een voortreffelijke vertolking kreeg ook de „Sonate I" van Pelix Men- delssohn-Bartholdy, altijd weer boel end door de grote afwisseling in het eerste en derde deel, het zeer zan gerige Adagio en - het flonkerende slotdeel. Een heel fijn en toch levendig mu ziekstuk bleek „O, Gott, du frommer Gott" van Max Réger te-zijn, waar de enorme fortissimi van de negende meditatie „Dieu parmi nous" uit )rLa, nativité du Seigneur"van Olivier Messiaen één wel heel grote tegen-", stelling mee vormden. Ais rechtgeaard organist besloot Piet van Egmond zijn concert met een improvisatie en wel over Gezang 203 „O, eeuw'ge Vader, sterk van macht", ook wel het „Zeemanslied" genoemd, vandaar de door het want fluitende wind, de bulderende stormvlagen en de scheepsbel. Het publiek was zeer dankbaar voor dit op een hechte technische ba sis steunende muzikale en tempera mentvolle orgelspel en bleef nog aan dachtig luisteren naar een toespraakje van de concergever, dat hoofdzakelijk over het werk van Messiaën ging. Gï M. DERSJANT. Voor de komende koude och tenden, en avonden is zo'n be haaglijk, warme watté duster on ontbeerlijk..,.. het leuke model doet de rest. Nylon watté duster in een slank afkledend model. De gehele voorsluiting (met bewerkte goudkleurige knopen) en de manchetten zijn afgezet met romantische kantruches en een kontrasterende btoemgarneer- rand. De steekzak is in de zij naad weggewerkt. Nu voor nog géén drie tientjes. 'NfV') V/vr Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze nylon watté dusters in een slank afkledend model. Kies uit de maten 38 t/m 54, in wit, mmmm voor Diverse andere modellen in meerdere kleuren voor 129,75. Ook matndtgmorgtn open Gién tel. of schrift best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1