Motie gewestvorming aangenomen Rijnmond doet zichzelf de Rotterdamse das om Wijkbelangenvereniging in touw lp Zalmplaat gaan ze zelf plezieriger maken de enige matras met de juiste celbalans Schiedamse raad wil nieuw ontwerp Rijnmond Zwemwedstrijden voor padvinders Weer ernstige stroomstoring Overdracht Kritiek op rapport over toestand op sociale faculteit MATRASSEN - LEIDEN vandaag Kritisch bekeken morgen dagelijk ofwel de verbazingwekkende Mercedes Hier is een ervaring die u alle dagen bij ons een gewone Mercedes is. Maar daa kimt opdoen, U stapt in een Mercedes Diesel, met een ongekend stille en actieve diesel- En vraagt u verbaasd af u wel in een motor, goed voor 130 km/ü. Verbazing- diesel zit Zo zacht snort de motor. Zö 'wekkend, niet? Even verbazingwekkend ais soepel reageert hij op het gaspedaal. En het uw eerste tankstop; voor rond de 15 gulden interieur blijkt volledig identiek aan de over- gaat de 65-liter-tank vol. En. u kunt weer eenkomstigs benzine-typen van Mercedes, zon 700 km voort. Dat is Diesel Gl... van Verrast constateert u dat een Mercedes Diesel Mercedes Geïnteresseerd? Een (lange!) proefrit is een kwestie van nu even bellen! Russische ambassade weigert petitie omwille van comfortabele zuinigheid Mercedes-Benz Diesels HELE WIJK AUTOBEDRIJF „VICTORIA" N.V., Rotterdam, WestbSaak 20-22, tel. 010- 123666; Zwaerdecroonstraat15, tel. 010-25 95 50; Rotterdam-Waalhaven, Albert'Plesmanweg 29-33, tel. 010-294866; Schiedam, Strickledeweg 99, tel. 010-155255; Vlaardingen, Van Beethovensingel 140, tel. 010-346305 PAGINA 3 -DINSDAG 28 SEPTEMBER 1971 Een prima foundation is een vereiste voor iedere vrouw, die gen goed figuur belangrijk vindt speciaal voor haar deze aan bieding. Heupcorset van zwaar elastiek, bet achterpand heeft 2 balei nen en een elastieken band aan de onderkant, zodat een uit stekende pasvorm is verkregen. Het buikpand is van dubbel-ka- toen met 3 baleinen en de zij panden zijn verstevigd met een dubbel elastisch pand met 2 ba leinen. Gemakkelijk aan en uit te trekken door de zijsluiting met haken en ogen. U koopt dit corset nu voor nog géén twintig gulden, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Open- baar Lichaam Rijnmond heeft gisteravond bewust en met groot enthousiasme zijn eigen zelf moord voorbereid: met meerder heid van stemmen werd een mo tie aangenomen waarin wordt gepleit voor het vormen op zo kort mogelijke termijn van een stadsgewest dat de regionale be langen in het Rijnmondgebied mo<;t gaan behartigen. Met de komst non- eert dergelijk stadsgewest zouden tegelijk de be staande 33 gemeenten in het Rijn mondgebied en het Openbaar Li chaam Rijnmond moeten worden op gehevenwaarna nieuwe b es t uur s- eenheden met een eigen budget de behartiging van lokale belangen op zich moeten gaan nemen. Wezenlijk onderdeel van de motie, die is ondertekend door G. Z. de Vos IK VP), S. Barendregt (PvdA), L. Ha- nekroot (D'66), P. Homoet (VVD) en J. de Meer namens een minderheid van de Protestants-Christelijke fraktie, is het feit dat het te vormen stadsge west wordt onttrokken aan de be voegdheid van de provincie Zuid- Holland, en rechtstreeks zou moeten gaan ressorteren onder de Rijksover heid. liefst de status-quo willen handha ven, met alleen waar nodig aanpas sing van de Rijnmondwet aan de hand van de Lex-Fibbe." 7 details aanwezig: immers ook de heer Weststrate en vier van zijn fraktie- genoten bepleiten in hun motie de vorming op zo kort mogelijke termijn van een stadsgewest. Alleen voor de interim-periode ziet de PCG een an ders genuanceerde oplossing: men vindt dat de Rijnmondwet zal moeten worden gewijzigd in de geest van de Lex-Fibbe, terwijl men een nieuw gewest uitgewerkt wil zien door een overdracht van de behartiging van lokale belangen aan nieuw te vormen gemeenten. Uitdrukkelijk hebben zich overi gens de.frakties van. de communisten en SGP buiten de discussie gehouden, omdat zij zich, zij bet om totaal ver schillende redenen, niet kunnen ver enigen met de ideeën die aan de beide tot stand gekomen moties ten grondslag liggen. Rijnmond-voorzitter W. A. Fibbe toonde zich blij met de inhoud van de motie, die volgens hem een keerpunt betekent in de ontwikkelingen die Rijnmond doormaakt. „Het zwaarte punt is langzaam maar zeker ver schoven van de bestuurskracht van de gemeenten naar die van het ge west. We kunnen nu misschien Rot terdam de hand gaan réiken wanneer zoals ik hoop uit Uw midden een voorstel komt dat die broodnodige dwarsverbinding legt naar Rotter dam. Daarmee zouden we wellicht uit de bestuurscrisis kunnen komen waarin we nu verzeild zijn geraakt" Minder gelukkig was de heer Fibbe met het feit dat ondanks alle pogin gen om tot een eensluidende motie te komen, toch de meerderheid van de Protestants-Christelijke Fractie met een eigen motie kwam. „Ik moet het eerlijk zeggen," aldus de heer Fibbe, „ik zie echt het wezenlijke verschil niet tussen de motie-De Vos en de nu daarnaast liggende motie van de heer Weststrate." Dat verschil was dan ook slechts in Van een onzer-versiaggevers ROTTERDAM Het rapport van de commissie-De Moor over de chao tische situatie van de sociale facultei ten is volgens de Nederlandse sociolo gische vereniging een enorme slag in de lucht. De commissie had geconcludeerd dat de wetenschappelijke staf van de faculteiten onvoldoende niveau heeft, vele studenten te weinig belangstel ling en aanleg voor de studie tonen en het aanbod van sociologen de maatschappelijke behoefte verre overtreft. Deze constateringen zijn echter alleen gebaseerd op de per soonlijke indrukken van de commis sie en missen daarom elke bewijs grond. Het is dan ook onmogelijk uit dit rapport de conclusie te trekken, dat er geen nieuwe sociale faculteiten gesticht moeten worden. De NSV vindt het bovendien vreemd dat de commissie-De Moor de sociale faculteiten wel in staat acht de organisatie op zich te nemen van allerlei semi-universitaire opleidin gen. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze heupsorsetten van zwaar elastiek, in de taillematen 70 t/m 94 cm, in wit, nu spotgoed koop -JÊ jRk "fE Vraagt inlichtingen bij de erkende woninginrichter. Ook naamüfmoraei) open Ifcvsl Gfén tel of schrift best. BOTTEBDA1I: «oclen: Kleine Zaal M.i5 ,,Dte Winterreise" van Schubert; De Schouwburg: 20.15 Bailetorkest met „Les Sylphldes" Piccolo Theater 20J5 De laatste dagen van Ischa; Atrium: 19.45 De heer b. HoolvinR over de miljoenennota: KUn- liotel20.00 discussieavond C.H.I' St. Lati- reaskerk: J2.S0 AlledafiScerK ds. Steendam; SfüOTWfturg; 29.15 Nationaal Ballet. PER.VIS: Ger. Bond. 2000 ds. Verkade POORTUGAAL: Gemeentehuis: 20.0e ge meenteraadsvergadering. KATKn'DRECHT: Buurthuis/ 20.00 verga- cedng wlikor-gaan. OHMOOHD: 20 Opening ciir. school „Hvoeloord". ROTTERDAM: De schouwburg: 20.13' Je hoeft Amsterdam niet voor me in te pak ken. Ik eet het hier wc! op"; Piccolo Theater? 20A3 De laatste dafen van Ischa: -De Putse Poort" g.oo-U.uo bezichtiging- nieuwe zolderetage; Dc Reddingboot: noordsingel 40 7.30 evangeHsatlebiJeen- komst: 't Slag: 20.00 vent. Nederlandse Christen Vrouwenbond; ALBL.ASSERDAM: De Wipmolen: 19.30 Yoorltóhtiïi-gsbijeenknmst ABBENBROEK: Gemeentehuis;: 19.00 ge- mee me ra a-ds-ve r sa d erin g. Folders maken, of programma's, is meestal een ondankbaarv werk. Ze zijn meestal bestepid voor één gele genheid en om naafloop daarvan te worden weggegooid. Als journalist krijg je nogal wat van die dingen in handen en heb je ook wel wat ver gelijkend materiaal. Er bestaat een verscheidenheid aan uitvoering van dergelijke drukwerkjes. Meestal ont breekt er wel het een. en ander aan. De vormgeving is te pompeus of te „goedkoop" de inhoud niet duidelijk niet informatief genoeg of er is slecht Nederlands gebruikt Dat ik op dit ogenblik, maandag middag, nog "zit te „kijken, naar een programma van een gebeurtenis van vorige week, zegt wel wat. Want het programma dat is gebruikt bij het koninklijk bezoek aan Shoon, Poor- tugaal en Maassluis, vorige week «vrijdag is het opnieuw bekijken en herlezen zeker waard. In een handig formaat, met een fris uiterlijk is op enkele bladzijden een enorme hoeveelheid informatie overzichtelijk en prettig leesbaar weergegeven. De folder werd daar door waard om bewaard te worden en kan dienst doen als een naslag werkje voor deze drie gemeenten. Leuk is dat het geheel uitgegeven is onder de eindredactie van het kersverse bureau, voorlichting van de gemeente Maassluis. Dit bureau wordt gerund door-de oud-,,Rotter dammer" journalist K,o°s Delhaas die zo uit de dagbladjournalistiek in de gemeentelijke voorlichting gedo ken dit unieke boekje heeft gepro duceerd. Uiteraard niet alleen, de grafische vormgeving is van Henk Valstar GVN uit Maassluis en de foto's zijn van Cees Dubbeld uit Poortugaal. Koos Delhaas heeft in ieder geval bewezen dat ook tijdelijke druk werkjes, zoals programma's, er aan trekkelijk kunnen uitzien en daar door ook langer „in. handen" blijven waardoor de voorlichtende waarde er van stijgt. Dat U ook voor een lage prijs eksklusieve overgordijnstof kunt kopen blijkt wel uit deze eenmalige aanbieding weefstof. Een bijzonder fraaie effen weef stof met struktuur effekt ia 3 fijne kleuren, 120, cm breed,' koopt U nu bij ons per meter voor nog géén vier gulden. machten stadSbezorïlng: maand, t/m vrU<J. 19.30-59.ao. raterd. me, tat. >115583, Schiedam: Joh. Grünefeld, Sinsel 93, tel. «363». viaardtegere: J. VerheiJ. Blepen- iromtraat 41, tet. 3ü3SS. Maassluis: .De Jong. tel. wis. asentaÈhap Maassluis: Me vrouw Brouwer, Fiersonatraat 35, Woord voor de dag: iBtfbeheztog en over- denfcütü sel. -MM», xladhtem geluidshinder en luchtvervuiling: centrale Mefd- en Re- •tdfcteer BIJnmöadi, tel, 019 - 159900. Spreekuren sociale raadslieden: ma., dl., w,: Coomhertstr. 19, 9-11: jenslusstraat 3S, 1S-1S; Proiwenlerssln'get 57, Ml: Jöaverstr. 8 9-11; Rulsewaardstr. 34. M-16; Bla- wenstr. u, M-W: di., wo., do.: Korte Lijn baan Sd, 52-M: ST. Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de eenmalige verkoop van deze moderne uni weefstof met struktuur effekt, in de kleuren rood, oranje en goud, 120 cm breed, per meter JÊBtk voor VLAAF.DINGEN In het Kolpa- bad zullen op zaterdag 9 oktober de Scouting Rijnmond Zwemwedstrijden worden gehouden. Daaraan zal wor den deelgenomen door alle groepen kabouters, welpen, padvindsters, gid sen, verkenners, sherpa's, rowans en senioren utt Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. De jongste deelnemers zwemmen tussen 19 en 20.30 uur (7—11 jaar) en daarna tot ongeveer 23 uur personen van 12 tot 17 paar. Supporters kunnen op de wedstrijdavond toegangskaarten DEN HAAG De Russische am bassade in Den Haag heeft geweigerd een petitie in ontvangst te nemen ten gunste van de joden in Rusiand. Twee vertegenwoordigers van de Haagse „vredestent" probeerden gis teren de petitie, waarin werd gepleit voor geestelijke vrijheid, de rechten van de mens en de vrijheid van emi gratie voor de Russische joden, aan t'e joden, aan te bieden. HOEK VAN HOLLAND Maan dagmorgen in alle vroegte heeft zich opnieuw een ernstige elektriciteits storing voorgedaan. Tussen half vier en half zes was de Hoek vterstoken van elektriciteit en om half acht viel opnieuw de stroom uit. In de huisgezinnen met vroege op staanders veroorzaakte dat al de nodige moeilijkheden. In de bedrij ven was de narigheid nog groter. Op het station en op de Harwichkade werkte men met een noodverlichting. De huiskamers werden verlicht met flakkerende kaarsjes, terwijl koel kasten en andere elektrische appa raten tijdelijk hun dienst staakten. De vuurtoren bleef wel branden om dat men daar kan overschakelen op een noodaggregaat. De storing was afkomstig van een voedingskabel tussen Moordrecht en Hoek van Holland, Ook maandagmorgen open Géén te/, of schrift, best. Wil de vereniging haar plannen tot uitvoering kunnen brengen, dan is het noodzakelijk dat de hele wijk achter haar staat. Zoals de heer Bur ger het uitdrukt: „Wc moeten tegen de instanties kunnen zeggen niet: wij willen, maar: de wijk wil." Om dat te bereiken, zou eigenlijk elke bewoner van de wijk lid moeten worden van de vereniging. Door huisbezoeken is men op het ogenblik bezig de be kendheid met de vereniging groter te maken, maar belangstellenden kun nen zich ook richten tot de secreta resse, mevrouw .J. M. Heyn-Oostdijk, Prikkorf 1X2, telefoon 163123. ROTTERDAM De Folk Kring Rotterdam viert zaterdag 2 oktober haar jaarfeest. Voor de,ze festiviteiten zijn uitgenodigd The Blue Grass Clodhoppers, Crackergash, The Care less Lovers, Jan Jong en Ben Davis. Als extra attractie zijn er de door de kring één van Nederlands beste country- en westerngroepen genoem de Kentucky Mcuntaineers uit Eind hoven. Het jaarfeest wordt gehouden in de grote zaal van buurthuis De Vink, Vinkenstraat 70. Aanvang 19.30 uur. Toegang 2.50.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1