Drie moties tegen smog aangenomen Vlaardingse gemeenteraad demonstreert zijn onmacht r Torenflat en parkeergarage op de Nieuwe Haven? Plan tot verandering van het Beursplein Burgerlijke stand BEURS VAN AMSTERDAM Kindermodeshow De Bijenkorf Op de plaats St. Liduinakerk Zangavond in Groene Tuinkerk Zeefcadetten houden ouderniMkdag Waver vraagt opnieuw politiek asiel Marques treedt af uit protest tegen voorstel van Dankert Bevoegd ft i Orgelconcert voor Grote Kerk Orgelconcert in Oud Beijerland „WE,S vraagt jonge zanglustigen S ft' Dfc rotterdammer K-b*- s u Aanleg en onderhoud van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES !J Plannen ACTIEVE AANDELEN openings k. laatste not - r AANDELEN Aetieve obligaties Obligaties Claims, scrips, stockd. 97} den ven 3 o t s. an- het )ie- een be ide ime ede Jgd net een E?". ren op. ar- be- een ajn ch- en sse cht aai Jen oor la lde tse gd kt- oor sn lie ?er [en de d", jer it- 'an 25- bl ik te- [d- se m- «n Js- en alf le- en li PAGiNA 11 DONMROAG 30 SEPTEMBER 1971 fa VLAAKDINGEN Na over leg met de regering heeft de Albatros kunstmestfabriek giste ren de produktie gestaakt als bijdrage in de strijd tegen de luchtverontreiniging. Dit is komen vast te staan tijdens een spoedeisende vergadering van de Vlaardingse gemeenteraad die zich riskerend de geloofwaar digheid geheel te verliezen op nieuw moest beperken tot het aannemen van drie moties waarin maatregelen worden ge- eist ter bescherming van de bur gerij, tegen de verdere aan tasting van het milieu. Een technisch plan om de vervui lers aan tc pakken is gistermiddag door mr. Klaasesz, voorrzitter van i de saitcrinRSCommissie, tn Rotterdam onthuld. De raad was verheugd over maar niet kapot "van deze maatre gelen- DuidelUk manifesteerde zich de onmacht van het Vlaardingse ge meentebestuur om onmiddelliik maatregelen te nemen tegen de Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Iedereen heeft tegenwoordig z'n modeshow: de bij- de-lijdse vrouwende grotere maten, de moeilijke maten, de heren, en. ook. de Kinderen. De Bijenkorf houdt al jaren onder grote belangstelling, een kindermo deshow, maar de laatste tijd is er, vooral door ontwerpsters als Barbara Fcrber, een nog grotere interesse voor deze mode. Dc modellen voor de kinderen ziin afspiegelingen van de grote mode. Alleen zijn de dregertjes en draag- stertjes ervan geen kleine volwasse nen, maar wcl degelijk kinderen die nch vrij en ongelimiteerd moeten Kunnen bewegen. Ook de materialen zijn wat dal betreft aan dc kinderen aangepast. De Bijenkorf toonde veel Suèdine "t lijkt op suède maar is zelf te wassen. Een nogal dringende eis'na- taurlijk bij kindermode. Ook da geliefde ribbel was in vele soorten aanwezig op de show. In sa fari-pakjes, gaucho-pakjes, jurken, pantalons en overgooiers. Een. nadeel lijkt voor een buiten staander de prijs van de modelletjes: trie legt er bijvoorbeeld 159 neer toer een aardig pakje bestaande uit een coat, broek en. 'trt4 waar de spruit tóch binnèii "drie maanden ts uitgegroeid? En de pakken voor de modebewus te jongens komen maar zelden onder de honderd gulden. Maar kennelijk zijn er nog genoeg ouders die er wat voor over hebben om hun kinderen er up-to-date te laten bijlopen. smogsituatie. De vervuilers liggen namelijk grotendeels op Rotterdams grondgebied en siJa daarom ongrijp baar voor Vlaardingen. De raad kon om die reden niets anders doen dan moties aannemen die wellicht waarde hebben, maar in de thans heersende smogsituatie geen verbetering kunnen brengen. De eerste motie kwam van de heer F. J. Kerkhoven (soc.). Hij verzocht het college de Vlaardingse huisartsen bijzondere aandacht te laten geven aan patiënten die het meeste last hebben van de luchtverontreiniging, zodra dc oxydatie in de lucht boven de 100 microgram per m3 uitkomen. Ook worden B. en W. uitgenodigd te onderzoeken op welke wijze mede werking kan worden verleend aan Vlaardingers die bij smogsituaties op medische indicatie de s,tad willen verlaten. De tweede motie werd ingediend door de hper D- de Lange (D'66). Daarin spreekt de raad als haar me ning uit dat fabrieken moeten wor den gesloten die ervoor verant woordelijk zijn dat het uurgeraid- delda van oxydantla hoger wordt dan 100 microgram. In deze motie wordt ook geëist dat de commissaris 'van de Koningin op grond van de wet bevoegdheden krijgt om in buiten gewone omstandigheden onmiddellijk in te grijpen. Verder wordt in de mo tie-De Lange gesteld dat in Rijn mond op korte termijn aan het be drijfsleven dwingend moet worden voorgeschreven een pakket van maatregelen te nemen die de lucht verontreiniging in dit gebied krachtig beperken. De derde motie kwam van de WD, ingediend door de heer J. Madern. In dit stuk wordt minister gevraagd een financiële bijdrage ter beschik king te stellen voor een onderzoek naar het verband tussen luchtver ontreiniging en ademhalingsstoornis- sen. Alle moties werden door de raad aam-aard. Alleen de heer G. W- Schut D'66) stemde tegen. Bij was van oordeel dat de moties op het verkeerde adres zouden te rechtkomen. „We moeten niet de re gering, de provincie. Rijnmond of Rotterdam benaderen. Dat helpt niets- We moeten rechtstreek» de vervuilers aanpakken en al» dat niet gebeurt komt er geen verandering in de situatie. Dat Is zo langzamerhand wel duidelijk". Wethouder mevrouw L. van Duijn- Spruijt, die haar vakantie voor deze vergadering had onderbroken, zegde toe met Rijnmond overleg te openen voor een betere bereikbaarheid van de centrale meld- en regelkamer. v anutt de raad was namelijk de klacht gekomen dat de meldkamer voortdurend in gesprek is wanneer er een smogsituatie aan de gang is- Op verzoek van mevrouw J, X van Gent—De Ridder (kath. v.) zal EIECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (oig. f, v.„ Drie!) Binnensingel 165 - Tel. 342416 - 346494 - VlienKngen SCHIEDAM Een van de markan te punten van Schiedam, de plaats van de oude St. liduinakerk op de Kruising van de Oranjestraat en de •Memve Haven zal wellicht binnen kort worden verrijkt met een grote torenflat en een ondergrondse par keergarage. Dit bleek gisteravond tij dens een openbare vergadering van commissie stadsontwikkeling. Overigens is het nog lang niet zeker 11eze. torenaöt er komt. Wel zijn er tekeningen ontworpen en staat een waquette klaar, maar gisteravond Bleek dat niet alle Zeden van deze commissie even gelukkig zijn met de douw van zo'n flat. Een van de leden van de commissie, de socialistische uaKtievoorzitter m de gemeenteraad fle heer P. Boschman merkte op dat Qe omgeving wel erg ontsierd wordt üoor zo'n grote torenflat. De commis sie heeft gisteren kennis genomen van net voorstel. De bedoeling is nu, dat er een raadsvoorstel wordt gemaakt en de gemeenteraad t.z.t. dit plan ter beoordeling krijgt toegezonden. De wethouder voor stadsontwikkeling de neer C. J. M. Boimers (soc.) merkte Sisteravond dan ook terecht op, dat «et nog maar een ontwerpfase is. Als de torenflat er komt krijgt deze een hoogte van 50 meter en een totale „oppervlakte van 10.000 vierkante me.. yLAARDINGEN Ten bate van het restauratiefonds van het orgel in p Grote Kerk geeft Henk G. van jutten zaterdag 2 oktober een orgel concert m de kerk. Medewerking ver leent Karei van Hove, blokfluit °e toegangsprijs is 1,50, de. aan vang is 20 15 uur Qp het programma staan werken van Lübeck. Buxtehude," Jacob van Wk, Joh. Seb. Bach, G. F. Handel en yranz Liszt, ter. Dat is lager dan de afgebroken St. Liduinakerk, die ongeveer 65 me ter hoog was. Onder de torenflat komt eefi parkeergarage. De torenflat zal niet voor gezinnen beschikbaar ko men, maar uitsluitend voor kantoren. Dat is niet het geval met enkele klei nere flats die om de torenflat moe ten worden gebouwd. Dit worden er in totaai 21, die worden gebouwd in twee lagen. OUD-BEIJERLAND De heer B. W. Schipper geeft zaterdagavond een concert op het orgel van de Grote Kerk. Medewerking verleent de trom pettist Leo v. d. Berg. Het programma vermeldt werken van o.m. Bach, Han del, Frttzgerald, Mendelssohn en Cor Kee. Op zaterdag 23 oktober zingt de chr. gem. zangver. „Korach". Het or- -gel wordt dan bespeelt door Jan Bo nefaas. MAASLAND De gemeenteraad vergadert dinsdagavond om half acht. De agenda vermeldt onder meer ver koop van grond in de Commandeur polder voor de bouw van zeventien woningwetwoningen, voorstel tot sub- invoenng van grondbelasting. Ten- sidiering van de gezinszorg, en tot de slotte zal de gemeentebegroting 1972 worden aangeboden. Op de begroting van 7 december zal de begroting wor den behandeld. NUMANSDORP In de vergade ring van de gemeenterad, donderdag 7 oktober, des avonds om half acht, komen ondermeer de volgende voor stellen aan de orde: heffing van een verontreinigingsbij drags in verband met lozing van rioolwater op de rivier kredieten voor de uitbreiding van twee lagere scholen en krediet voor de verkabeling van het elektriciteits net in de Oranjestraat. Tenslotte zal de gemeentebegroting 1972 worden aangeboden. de wethoudster aandacht besteden aan de nazorg van een smogperiode. Zodra fase 3 wordt ingetrokken" gaan de bedrijven weer opstart^ waardoor ondragelijke stank ontstaat. Dit was onder meer het geval in de nacht van zondag op maandag. Mevrouw Van Duijn uitte verder kritiek op minister Stuyt, die bij zijn bezoek aan Rijnmond zei dat bij een volgende smogperiode onmiddellijke maatregelen zouden worden genomen, maar nu weer iets heeft gedaan. „Vandaag zal ik in Den Haag aan hemvragen wat zijn plannen ziin op korte en lange termijn", aldus de ROTTERDAM In samenwerking met plaatselijke kerken en koren wordt: op vrijdagavond, 29 oktober een bijzondere zangavond gehouden door de Bijbel Kiosk Vereniging om 20 uur in de Geref. Groene Tuinkerk aar, dc Groene Tuin 353 te Rotter- dam-IJsselmonde. De toegang is vrij, de bijdrage in de kosten vla de eollecte en in het werk van de BKV door opgave als lid is vrijblijvend De zanger Kees Dee- n.'k zingt op deze avond enkele oude en nieuwe liederen Bovendien leidt hij de samenzang op enthousiaste wijze. Medewerking verlenen verder: Het Geref.-zangkoor IJsselmonde, Laus Deo, Barendrecht en, het kinderkoor „Zanglust", allen ol.v. Cor Kooyman. De begeleiding is in handen van de organist Plet van Boxel en de trom- petisten Arie 't Jong en Henk Plai- sier. Ds C. Warmolts en Ds. D. Bouwknegt zuilen, eveneens hun me- ROTTERDAM De groep „We", de Young World Harbour Singers and Players, onder leiding van Dick Borst, heeft p'aats voor jongens en meisjes vanaf 16 jaar die geïnteresseerd zijn in een muziek- en zangprogramma. Op de repetitie-avonden (woensdag van acht tot tien uur) in de Dirk Smitsstraat 76 kan iedere belangstel lende eens een kijkje komen nemen. Telefonisch kunner. zij inlichtingen krijgen op nr. 24 23 20. VLAAKDtNGEX Geboren: Wouter Sluis: Edwin 't Hart: jisrao Klaver: Petra van Aker: Ronal'* de Rutter: Robin van ïJpertr,: S'.mone Tulp: Linda F M Elisa beth. Getrouwd: joharnes van Elk 25 jr en A -netje Ler.srvetd 28 Jr. Jar. van Rooijen 25 Jr en Adrtana 3 Vertnaat as Jr; R-Jdolf Von1; 23 jr en Elisabeth J C Beynon 24 Jr: Jaeotous P van der ULr-der, 24 Jr en Katha- r'ra H Me'.Jer 23 J-: Antorrtus J J van der P'.uijm 24 Jr en Eltaabeth M Bal! 22 jr: Robert de Kiewit. 24 Jr. en Petronetla van Tienen. 24 jr. Jan Meurs. 23 jr en Gerdlna A van Aalst 21 Jr: Jacobus XamSrik 23 jr en Anierlna var, Xoert 20 Jr; Leenaert G van der Linden 25 jr en WUlemina J van der Have 25 Jr. Overleden: Qulnte wtlllam Molhoek 46 jr man: Wltlsm M Broekhuizen, 68 jr, man. Geboren- Raymond E van Leeuwen; Ja- coous :.i Baatenburg de Jong; Tamar Bors- :oom; Ma-cci J La Graau-w; WUlemina Kajj; Hendrik» Llch: Barbara „van Kat wijk; Gerrltje Poortman; Monique B P Staal; XIls van Breuzel; Florence MDvd Eist. Natasja D D Ufkes: Frar.elsco J Mou- relle Barbados; Aleida P Schouten: Anre E Drop. Gehuwd: W. Warbout en M Oosterlee: B 't Kart en S3 P de Lnage: A J J van Dijk en C A van der Lellj; B H Xiarenberg en c H E Klelnenberg; I c SChllperoord en s S de Bruijn: C van Wassenaar cn C H Sonnevetd; J J Raadtgever en H MBT7ÖM: J van den Hoek cn M dolman; H W Panne- koek en J II van Toor; J A Vink en M Th Verschoor. Overleden: Johannes Meijer man 70 jr. ROTTERDAM Geboren: C M A Lam mens d, w J Koppend d; c Streeikerk z. B Kreukniet <St G aprokkereeï z: ML Strict®! d; P Nedcrlof z; A Moutzourirfis A Bossman d: J van den Sriesch» z; V Bool z; M van Seters zi H A Scheerhoorn d; E van Eeden z; p Hots d; B J J van Tol d: U Emergen z; p Voorhagen z E C W Klink, z, C Tieman z: W de Boom i; P van de polder z: F A F H de Lanae d; J de Stalt d; .1 van der Kte4 C Meniere z; A CoUé i: E c de Roos d: E W L L van Eek z; T M van der Knaap d; X Kssee-uw z; P de Goederen z; A c Verschuren d; G Bakker z: Y M van den Haspel d; A van de Meulen d: W P van Lent z. ROTTERDAM Overleden: B F Ver- maas-Janssen 73 Jr; M Melching Hoek 57 jr: H Vogelesang, man 51 jr. G Jansen, man 34. Jr C M J A Oppermann-Kiekens m Jr: J c Meier-Bek 77 jr: T Koppelle-Mui- der 58 jr. H P van 't Slot, man 97 Jr; T Koops, man 68 jr; A. de Jonge, man 77 jr: man 92 jr: A Pvan de Rijke, man 77 jr; P van der Laar., man 8» jr; A X C Beak, man 92 djr; A P van de Rijke, men 4S jr: van den Heuvel, man 7« Jr; T POude Egberirk-Legierse 44 jr; T M Kouweraho- ven. man 63 jr; M M W Propsma-Mtlller 78 jr: C J Veldhuljzen, man 70 Jr: X H Hak kaart. man S4 jr; T W Ploeg, man 56 jr; H M Schilt, man S Jr: B Hoek, man 85 jr: A J van Hedke, man Jr; J F van Gen- nip-Lampe 83 jr: J van der Spek. vr 6» Jr: C Been, mars SS Jr. KRlMlPïW AAP USSHL Geboren: Den- rda DeBsaas; Johannes W A Bpoere: Pa trick Lecarper-tler: Jeroen P Ossendorp; Andreas J C van. tragen: Judith E de Kok GehuwdHonkoop, Wijnand, 22 Jr. en Pols withelmina, 21 Jr: den Boer, Cornells P C 24 j en Boers. Stjgje, 31 Ir; Heuvel man, EeuwouL 22 jr. vsn den Heuvel. Frardsea, 19 jr: Speksnijder, Adrtaraus 22 jr en Sltnons. NeBlc. 21 Jr; Eerfand, Marl- nus, 34 Jr en Fransen. Gerrttdir» 22 jr; Van -der Windt, Matöieus, 21 jr cn van Leeuwen. Jannette 18 jaar. Overleden: Speksnijder, Hendrik T? Jr, Xoorlander, Bartholomeus. CAjPELLB a/d £JESEL Geboren: Bar bara L, Hofland; Misoha. Harmeljer: Lam- bertus. Schoenmaker; Pascal v van Schalk: Ronald N Vos: Dirk van de Water; Cornells J Jan Mtillem; Maurltz C Th vlot: Maureen Heuvelman; Myra Bcrreboom; Leonards W. W Xoordhuts; Nancy Brug man. Gehuwd: Ploos van Amstel, Cornells F W 19 jaar, en: van der Laan. Ingrld C 17 jaar; BsnWe, Rudolf. 35 jaar. en- Busiak. Louise C S3 Jaar: Koster, Wilty, 20 jaar. en: Ver- woerd. Jolanthe, 24 jaar: van Veen. Jacob, 30 jaar, en: den Ouden Rita, l® Jaar; SmJt. Johan H 29 Jaar. en: Andere. Matje 37 jaar; van Bremen. Robert H 23 jaar, en: de Ruiter. Bverdlma C 22 Jaar: Koolman. Wil lam, 29 Jaar, en: van Leest, Ida, 19 jaar; Llndenhof, Johannes P 29 jaar, en: Wed- broek, Margaretha, SI jaar. Overleden: De Bok, Ellsabejh C 91 jaar, geh. aew met: F van der Spoel: van. Hoort, Pieter. so jaar. ROTTERDAM Adjudant van Po litiede heer W.L.P. van Kersber gen (rechts) heeft in verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd het Rotterdams politie korps verlaten. De laatste vijf jaar was hij werkzaam als chef op de radiomeldkamer aan het Haagse Veer. Waarnemend hoofdcommissaris A ne mo. drukte'hem de hand en overhan digde enkele geschenken. SCHIEDAM Zaterdagmiddag houden de Zeekadetten een oudermid dag aan boord van hun schip de „Jan van Gelder". De ouders zulen een voor deze mid dag speciaa programma meemaken. Een programma waarin zoveel moge lijk facetten van hun werk verwerkt is. In een tentoonstelling is van alles te zien. Een groep zal de gasten laten zien hoe hun zeilsloepen getuigd wor den. Ook bestaat de mogelijkheid om in hun motorsloep een tochtje te ma ken over de Nieuwe Waterweg, Behalve ouders zijn ook belang stellenden van harte welkom. Van een verslaggever DEN HAAG De in 3um vorig - jar-r van zijn ,n de F.otterdamse na ven verolijveide schip gedeserteerde Amerikaanse mar.mar Ralph Waver heeft voor de derde maal politiek a- siel in Nederland gevraagd Een der gelijke aanvrage werd eerder door minister Polak van justitie en staats secretaris Grosnelde afgewezen De argumenten van de oew.ndslie- den kwamen hiciop neer dat Waver pas als pohtiek vlucnt-lmg kan wor den Deschouwd wanneer hem m de Verenigde Staten een onmenselijk zware bestraffing zou wachten op grond van zijn politieke overtuiging. Bovendien, zo betoogde de staatsse cretaris kortgeleden, zal Waver in de Verenigde Staten worden berecht als atserteur en zal hij geen politiek pro ces krijgen Hij voegde er aan toe dat uit de berechting van een aantal de serteurs, die uit Zweden weer naar Amerika waren gekomen, was .geble ken, dat hem geen onmenselijk zware straf te wacnten staat De raadsman van Waver, mr. Van ROTTERDAM De bedrijven die rondhei Beursplein zijn gevestigd (uitgezonderd Cebuto) hebben bet ge meente bestuur van Rotterdam een plan aangeboden voor een totale ver andering van bet Beursplein. De be drijven hebben bezwaar tegen de op hoping van C7Ö-gebouwtjes op het plein. 35e dringen er bij burgemeester en wethouders op aan bet plein te verlevendigen en het een definitieve bestemming te geven. De juridische bezwaren van de be drijven worden op het ogenblik in een rechtzaak onderzocht, de uitslag wordt tegen het eind van dit jaar verwacht Andere bezwaren, dan die tegen de door het college gevolgde gedragslijn zijn onder meer dat de C'70-gebouwtjes lelijk zijn en slecht worden onderhouden, terwijl door ge brek aan opslagruimte allerlei krat ten en dergelijke op straat belanden. Bovendien, zo menen de zakenlideen. blokkeren de paviljoens het uitzicht op de etalages en sinten ze de norma le loopgang van het publiek af. De bedrijven willen, niet eenzijdig pleiten voor verwijdering van de pa viljoens, maar wensen daar een posi tieve houding tegenover te stellen. Daarom heeft architect W. G. Quist op hun kosten een plan ontwikkeld waarin het plein weer beter leefbaar wordt en haar oorspronkelijke hart- functie kan vervullen. Het plans stelt voor dat het midden van het plein een glooiend geheel wordt van straatstenen en bomen. Het biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een café (dat in één van de stnen wallen zal zijn gesitueerd), van drie boetie- ken en een vrijmarkt. De architect is bij zijn planner, uit gegaan van de normale loop-routes Bennekom bestrijdt deze argumenten. Hij stelt dat Waver wel degelijk op politieke gronden, van zijn schip is gedeserteerd, namelijk omdat hij het principieel oneens is met de politiek van de Amerikaanse regering in Viet nam Over de straffen van een aantal teruggekeerde deserteurs zei mr. Van Bennekom, dat daaruit ten aanzien van Waver niets valt af te leiden, aangezien deze deserteurs vrijwillig terugkeerden en blijkbaar hun over tuiging gewijzigd hebben. van het winkelende publiek. Hij heeft met name rekenig gehouden met invaliden die zich in wagentjes moeten verplaatsen, de hellingen zijn niet te steil en bestaan evenmin uit trappen. Gistermorgen is het plan aangeboden aan wethouder Jetting- hof, als „één van de mogelijkheden om van het plein weer een echt plein te maken". Want, zeggen dc zakenlieden, „het plein is ontkend, het" is een ruimte die is volgezet met (lelijke) dinge, het is niet levendig. Dc tien tentjes die er nu nog staan maken het tot een soort permanente kermis, en dat gaat niet alleen vervelen, het geeft ook veel rommel en herrie." STRAATSBURG (AFP) De voor zitter van de commissie voor be volkingsvraagstukken van de Assem blee van de Raad van Europa, de Lu xemburgse christen-democraat Ge orges Marques, heeft uit protest le gen een rapport van het tweede-ka merlid P. IXjikert (PvdA) over ge boortebeperking zijn functie neer gelegd. Marques heeft laten weten dat hij zich niet kan verenigen met bepaal de conclusies van de Nederlandse rapporteur. Het rapport van de heer Dankert mondt uit in een ontwerpresolutie die de assemblee volgende week in Straatsburg zal worden voorgelegd. Volgens deze resolutie moet de mi nisterraad de regeringen van de 17 aangesloten landen onder andere aanbevelen: Jj- de verkoop van contraceptiva vrij te laten -if. de wet op abortus te verruimen, o.a. zodanig dat abortus om drin gende sociale redenen is toege - staan if op scholen sexuele voorlichting te laten geven woensdag SS eepb Dlv. hoek). vorige k- /0fi.z+4st akzo 69.2 70/77 ot iQtt aig. bank ned. 264 0 70/z.4+5»t amst.-rott. bank56.0 68 5 amsterd. rubber41.0* 70 f8 deli-mij eert75 9 70 SI dordL petr. mij769.0 70 Si dordt. pstr. mij. 7 pr 767.0 BpomjQs heinekan'a bib a 229.5 69/70135,10» heineken's bier 238 9 709 holl.-amorika lijn 85 5 70/4 hoogov. tra 64 9 70S h.v.a.-mijsn61 8* 70/7! f7 kon. luchtv. mij 113.0 I» d«i» koerslijs: aijn opgenomen de otfic'ela noteringen meegedeeld doo' «e Ver een,ging v®©i den Effectenhandel. Van de ig actiele aandelen die doorlopend ge noteerd worden Is de laatole notering opgenomen Indien voor de overige londsen in de tweede periode een notering ie tot stand gekomen is deza eveneens vermeld. 69.8 70.2 263.0 262.0 56.0 55.4* 41 0* 41.0 763 70.7 783 5 789.5 781.0 "785.0 236 0 245 0 242.5§ 840 84 5 65 5 67.0 630 635 120.2 1195 VitTtl WJ9 10 ft 70 20+S WO 5+7'/.s 70/6 4+2IB WZ-iP/ijo 70 f 7 70 5.43 kon. ned. 'petr. mij ommeren nrc unllever cart 123.1 126.3 126.6,",.. 94.0 951 96.5 56.9§ 58.5 58,6 237.0§ 240.0 241,0 33.6* 35.8 -35.4* 225.5 225.5 225.4§ 165.0 165.Q 165.0 62.8 63.0 63.4 108.3 109.4 109,6 Claim*, «crips en «tockdividanden amro 4.69 4.66 4.62 philips Z7h% st 1a06 1.07 rol In co ......e16.45 18.50 1630 vooaover betreft aandelen tn da rubrieken bank-, krediet- en veaekarmgewezen «n handel, Industrie en diversen. Verklaring der tekens, d e* dhr.s c claim; ga- daan en bieden: x laten; gedasn en laten; b bieden; f notering tn guldens; s as ax splitsing; st BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN /Of» 75+24»amev f 20 37 90 90 70 famfas f 20 76 76 5 76 5 fOfi 6+iost ass'str'dam 69 5 69 5 69.5 70 f2 so delts/lloyd 56 56 5 70f54-5st e.nnlllmij 123 123 70f0 n middPk50 1086 1085 108 1 706-t-Ssi slavenb a 229 228 5 2285 HANDEL INDUSTRIE EN DIVERSEN 70f82S+2i»a.c.t. f 25 70f» 4-r-Sa! aib.heijnf20 70 oï sst baii-nedam TOfS+iOst bam.v.b. TOfSlvSsi bo|sf20 7020-i-2Sst biero vb ct ro 14 M buhrm tart. 83/70 f 22 cSUlkei 70 f 125+5s0ntdu-key25 85/70/desseaux J dikkers 7012 of !0st dr overij M 70 fs aconosto 70/3 s,3'/!s elsaviei ct ?0f03+2iit efdai 70f3S? fokket 20 70 f 8 furness 20 93/9 goldSf» 70/2.2o!37u«giSt-brOC, 68/70 f S grintan f20 78/ S+tOst hagerneller slee 7010 70(1 +Ssi 70Sat 70f 3 60 TOIQ 688 holee holi.bet.f20 ihc holt intern.mijit. iiYveittum kemp beg. 70J8 of iP/uikSuwer f20 70/71 5+»et k. bijenk. et k ned textu k.v.t. leid. wol lijempf f25 meelfabr. meeobouw msteooi nederh f20 n dagbl u nrd eur hout norit •lutrlcta vb mjv t cate 70fi 52+551 ygem nb 70/2 8+»st pakhuedf20 73 u+31/!.! rijn-schalde 66/681? gpj) cartf25 «9/70 ft 60 sch hun f25 «9/70 II 70/71 IS 69 f 2F0 7012 «78 7018+Sst 70 f3 60 70 6 7016 rat* 70 12+581 995 70 M 70 7 701» 70/17S 70 7+3'/sst 70 10 oi 5st 70S 68 f 12 70 f 1 ©5 10/tl schullemB schutters* sim de wil stokvis stsp rwenl uterrmihlen ver.glas nb ver mach v .i uitu ned, vezeiverv» vlhamn f»n' 70 f» of 4st wereldhav 70 360 wessarieu 99/70 8 wyers a. 210 168 51 83 5 132 5 332.5 51 387 63 662 64 135 46 2 383 180 32 8 65 5 60 5 52 186 120 5 126 70 325 48 8 165 63 192 83 29 204 224 5 49 197 78 330 53 2 112 164 1403 323 64 77 80 172 172 5 51 2 240 110 243 33 8 89 229 5 125 93 5 101 60 1265 96 2 65 3 105 211* 166 7 51* 80 135 330 51 3 392 68 68 63 2 136 45 2 330 175§ 32 8 69 3 61* 53* 190 124 131* 70 330 50 165 193 5 83 8 28.5§ 205 225 49* 196 79 332 54 5 114* 165 141 3 330 64* 76 2 83 175" 173 53 5 240* 110 245 5 33 5 86* 235* 120 94 101 5 61 123 97 65 8 106 212" 167 5 134 326 52* 330 67 2 68 63 2 136 5 45 378 175b 32 5 68 5 61* 53 1* 189 121 5 133 333 50 3 83 8 206 222.5 49 5 195 78 335| 54 5 164 5 141 2 334 64 5 76 5* 82 175 5 53 5 243* 246 33 3 87* 235b 120 94 101 5 123 65 5 106 VERENIGDE STATEN ekzona am can ant tnutufs am.tel&tellö anaconda burrouQhs Chrysler coigate dow chem dupont 10 east kodak fas int. ford mot.1G gen electr. gen mytors int business irt tel Stel kennecott perm cenuai pepsico rca vorp Shell oi! stand n i 10 u s steel 10 westingh AAND adm belegg dutch Int eng holt 1e eng holl 2e I k s mijbeb nefo obam protector ralmco6»cp unl invest unitas ftO utillco wabo 382 39.1 31 6 7 7 39 25 40 75 137 136 121 122 75 27 75 23 75* 47 45b 649 67 140 141 81 45 84 35 65 5 65 106.25 106 765 78 304 5 304 52 53 27 5 27 4 6 61 61 8 60 34 339 4! 25 41 64 2 64.7 27 26 75d 89 25 88 BELEGG.M1IEN 127 128 1125 1175 57 54 148 5 565 61 39? 1165 821 64 80 124 239 150 560 631" 395 117 82 1236 239 1EDEKLAND 59-94 8 101 70-95 8 101 71-96 8 100 6 70-851 8 1014 70-85 2 8 101 70-85 3 8 101 69-76 8 102 3 70-77 8 102 4 70-78 7j 69-9» 7 J 71 -96 7 5 66-91 1 7 66-92 2 7 69-94 7 68-93 1 6J 68-93 2 61 68-93 3 61 68-94 4 6j 66-91 6i 67-92 61 67-92 6 65-90 1 5j 65-90 2 55 64-89 1 5 64-89 2 5 56-83 41 64-94 5 100 8 96 6 96 6 93 5 93 2 93.7 88 8 88 8 88 8 88 8 90 87 85 5 87.3 87 6 84 8 85.4 82 1 87 101.9 101.5 100.5 101.8 101 7x 101 7x 103 102 8 101 1 97 4 97 3 94 lx 941 942 89.2 89 2 891 891 90 5 87 5 85 8 87 5 87 8 351 85 4 82 4 37 5 S9+S9 4i 60-85 1 4l 60-90 2 4j 63-934 64-74 kl 44 64-74 gr 4j 59-84 4j 60-90 44 61-91 4j 63-93 1 41 63-93 2 41 61 -86 4 62-92 4 53-93 35 grootb 3} 47-87 34 51-76 3- 53-83 3 56-86 3j 48-98 3j 48-98b ct3j 50-90 31 54-94 3i 55-95 1 3j 55-85 2 3i grootboek 3 37-81 3 46-82 arb 3 47-75 3 qrootb 24 37-?4ni37a3 46-82 gb 3 82.4 85.4 81.1 80.1 97.7 97.8 84.1 804 79.8 76 77.6 81.5 77.5 76 9 52 5 695 93 3 84 3 81 2 68 S 66 3 72 1 73 7 72 7 31 S 44 8 86 5 882 82 1 37 8 94 6 80 8 82.6 85.5 81.3 80 2 97.7 84.4 80 4 80 78.2 77.9 81 5 77.6 77 69 8 93.7 85 81 5 68 55 72 4 73 8 73 B2 82 94 6 BANK-, KREDIET EN VERZEKERINGSWEZEN sbn?0/76 8l abn70/768 tibn ko 8 abn sp 67 amro 69 8i amro 69 8 amro 70 8 amro 71 amro 'to 7i benkmess 8 bng70/3öSi bng70/958i bnq70/85 8 bng70'95 3 bng69/768 bnq69/941 8 bnq69'9528 bng70/76B bng71/96 8 bnq70(79 7jj bnq71 f96 71 bnq69(S4 7 bng69 2 7j bnq7i/967j bnq71/797j bnq66(911 7 bnq66/9127 bnq66/31 8' bnq67/92 6 bng57/828 bnq65/9011 bnq65/902E bnp64 1 5 bnq64 2 5 bnq62 1 rsp bnq62 2 rsp bng62 3 rsp 102 4 102 6* 102 102 5 101 102 127 8 127 8 103 75103 5 101 2 100 7 101 2 100 7 99 100 98 9 99 9 100 5 1007 105.5 105 8 105 4 105 6 103 103 6 103 103 6 101.4 101 5 99.7 100 3 99.4 1002 101 3 101 5 99 5 100 5 100 100 5 97 8 98 5 95 4 96 95 6 96 95 2 96 97.8 98 2 94.2 948 92 2 93 90.6 89 95 88 2 91 i 945 94 3 87.5 88 87.9 38 5 82.8 83 2 82 3 82 7 142 7 143 119 2 130 130* ex stock; h herksDitatlMtiedivliiend. PREMIELENINRFN 62.55 127.5 1205 73.5 65 74 72.5 67.9 97.5 665 62.5 645 63.1 76* 75.2 76 78.5 75 05 71 OS 98 05 7205 73.95 LUCHT- EN SCHEEPV kim SST 90 905 k i m 5 93.7 94 k.1 m 89 2 89 2 kim 4j 98 98 PROV. EN GEMEENTEN almelo 41 85 alphen 41 83 a'dam59 4 i 80 adam48a34 90 2 90.2 assen 4) 82 05 drente52 4j 8/ 05 emm 521 4j 78 geld 59 4j S3 80x gouda60 4 1 831 sgrav56 4j 80 qronSS4l 73 noordh56 4 79 6 r'dam65 86 5 85 2 -- 3} 75 1 zhali655j 85 5 - Hnii 5t e 90 1 HYP BANKEN NEDERL dIKlildbi a,5 admes adm c a g3 admwSI 2j adm qSl 2\ adm 561 2 adm 56 2 2 adm 56 3 2 adm 59 24 h.'-B 695 breda 54 24 dordr 56 2; Pindh54k2; Sindh54g2 snsch54k2 9fiachS4g2' sqra521 24 sqra52 2 2| ned ro kr2} rdam52 1 24 rdamS2 2 24 rdarn57 24 utr 52k 24 utr 52g 24 z holt 57 24 z holl S3 24 63 125 120 75 68 64.5 72.1 735 66.4 975 68.95 62.05 66 645 63.1 62.05 76.05 76 5 75 95 78.5 75 1 71.2 98.5 85 55 72 05 73.05 atq t, 3 fr gr 71 8 tr qi 3 7 fr qi q 1 7 fr qr k3 6J fr qr q2 64 frqr |6J fr qr dw 6 fr qr dwo 6 fr qr s 6 fr gr f5 fr qr xxa 4 3 fr qr du 44 fr qr z 44 fr qr tj 4J tr qr dl 4 fr qr deved, h qr dava3 nat k5 nat e 3J ned. g 3) 63 5 93 83 9 99 956 S5 96 3 90 843 84 3 79 78 5 79 76 2 75 6 80 69 68 5 83 67 67 25 97 89* 993 95 6 84 3 84 8 79 78 5 791 765b ned.k3 69.5 ned b* 71.5 Itr q l 92.25 utr. d 6) 86 6 87b ei 6j 96.1 JU. A SJ 81.2 81.25 utr. w 5 77 utr. u 4| 77.1 utr. s 41 77 utr. v 4j 75.8 75.S Utf. kl 4j 67.25 utr. eeef 3 69 weet!. BZ 7 86.9 87' westl.rt 87 88 wesü.mfll 91.5 west). q2 61 96.3 west!, c 6} 87 west!, x 6 83.6 83.7 west!, a 5j 83 westl. IJ 5| 81.3 81,3 westl. u 5 83.1 west! 14) 76 5 765 weatl. Ml 75.3 westl eeffS 69 70 HANDEL IND EN DIV atao kl 88.7 867 akzo gr 4 j 88.2 dr ov hout 4 91 91 glesssn 5 89 89 hoogov.Sj 92 92* ngu70/77 85 102.5 1038 nqu70f85 8 103.2 103.7 ngu 70/85 8J 101.5 102 ngu7t/S68 100 3 10Ó7 ngu69(B9 71 96 96.5 ngu66/867} 94.8 96 5 ngu66/86 6Ï 92.4 92b- ngti68/88 61 89.7 903 ngu65(80 5j 92.7 93 2 pakhoed8j 101.5 101.5 pakh 68 7 92 92 5 peekScl 8 94 96 peekicf/j 92 90 phil 51$k4 76 5 phii51$g4 76 765 phll 48 3) 95 3 955 oont k ht3i 93 peqam57 6 89.8 peqémSS 51 86 86 peqemSS S 893 892 peqetn52 4j 98.5 985 pequs 57 6 98.1 98 Sb pqem 57 6 92 91.4 pqam 64 6 91.5 91 pqem 594) 85.5 85.5 pqem 62 4 77 77 p n b el41 99 99b sch hon 51 89 89 2 sch hon 4| 94 5 94 5b sch h 61 4| 91.5 91.5b sf twente4) 86.8 87 unllever 8 101 101* onliever 6 88 5 88 5 vmach697V5 84,4 84.5 v maoh58 5 89 5 89.7 v mach62 5 853 86.5 qis! broc. 35 rljnschelde 51 prolongatl* f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1