SW had zege nodig Kan zeeloods dienst doen na hartinfract Vrouw met baby te water Eerste en laatste rit tram en bussen anders C en A gaat tijdelijk in oude HEMA-pand Elf mensen dakloos Brand verwoest boerderijcomplex Rijnmond geeft opdracht tot smogonderzoek LICHT- en KRACHTINSTALLATIES Met ingang van winterdienst Ds Bel nam afscheid van Hk van Holland Wachten op definitieve plaats Vertrektijden van bns 40 veranderd Aankoop van offsetmachine femha Burgerlijke stand Programma De Kring Scouting Rijnmond vond het water Ds van Rheenen deed intrede in Spijkenisse Laatste orgelvoordracht van Koos Bons Kredieten voor school tv. Brielse huisvrouiv ivil vrijheidstoorts Aanschaffen van stencilmachine NCVB-vergadering Voorlichtingsavond over de zentling Aardgas nu ook voor Kethel-C Reconstruetiewerk aan Churchillweg DE ROTTERDAMMER PETER ONVLEE tfr fëwhm m ROTTERDAM Met ingang van maandag 25 oktober wordt door de RET de winterdienstee- geling ingevoerd, In verband hiermee zal voor alle tram- en autobuslijnen een nieuw dienst regelingblad worden uitgegeven. De rivierpolitie zoekt de Nieuwe Maas af naar het stof felijk overschot van de baby. REEUWUK Een enorme vuurzee heeft de grote boerde rij met hooiberg, schuren en stal len van veehouder W. Sluijs, aan de Tempeldijk 7, maandag middag volkomen in de as ge legd. Hierdoor is de veehouder wiens gezin bestaat uit man, vrouw en zeven kinderen, als- Aanleg en onderhond van ELECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Drie!) Binnensingel 165 - Te!. 342486 346494 - Vlaardingen PAGINA 7 0MSOAG 12 OKTOBER 1971 SCHIEDAM Het doelpunt, dat SW's middenvelder Mulder tegen PEC scoorde betekende voor de Schiedamse formatie méér dan alleen de (onverdien de) overwinning. Mulders tref fer houdt de Schiedamse forma tie voorlopig weer even direct onder de top in de eerste divisie en dat is het enige waarop middenstander" SVV mag re kenen. Of, zoals bestuurder C. de Vries zegt: „We mochten niet van PEC verliezen. Je zakt dat weg in de grauwe middel moot en dat betekent onherroe pelijk een terugslag in de pu blieke belangstelling." Want zeker in Botterdam komt men niet kijken naar een ploeg, die geen kansen meer beeft op promotie ën/of degradatie. Dan gaat men nog liever naar het amateurvoetbal. De klasse doet er weinig toe. Voor goed voetbal gaat men alleen toch maar naar Ft-ijenoord. Draait SW dan straks niet meer mee, dan loopt het toeschouwersaantal weer terug tot rond 1000 getrouwen. Vandaar dat winst zo belangrijk was. SW hoopt er dit seizoen alleen maar op zo lang mogelijk tegen de top mee te draaien. Na de goede competitiestart kwam de reactie. De Vries: „Een verwachte terugval, om dat we met een aantal amateurspe- lers zitten. De stap naar de eerste divisie kan nu eenmaal niet zonder gevolgen worden genomen." SW kampte de vijf voorgaande duels met die terugval. Van acht uit vijf kwam het totaal op tien uit tien, met het teruglopen van de prestaties bleven de bezoekers (en het geld) weg. De Vries: „Wanneer we zo'n 4, 5000 toeschouwers trekken draaien we financieel rond Trekken we minder dan moet het daarmee. SW gaat althans van dat principe uit. We willen nu eenmaal verantwoord „betaald voetbal" spelen al is dat soms wel wat moeilijk en kan dat straks, wanneer de eerste divisie voor ons vlees noch vis is, onbe speelbaar dus, nog moeilijker wor den. Maar in het betaalde voetbal is niet alleen plaats voor toppers, voor grote supermarkten. Ook midden standers moeten er zijn. SW is daar één. van. En verduidelijkend volgt dan: SW draait met een gemiddelde kwaliteit. Hebben wij spelers van meer dan bijvoorbeeld een ton waarde, dan moet zo'n speler weg. We kunnen hem dan niet meer beta len Dat willen we dan ook eigenlijk niet, omdat je dan binnen het elftal scheve verhoudingen krijgt. „SW heeft in het recente verleden dan ook spelers als Koens, Van Dijk en Van der Boer laten gaan. Toch zegt 0e Vries: „Ais middenstander heb ben we het niet slecht gedaan. We hebben kunnen investeren (voor een half miljoen aan de accommodatie; tribune en kleedgebouw/kantine), wc hebben de eredivisie een jaar ge haald. Dan kun, je toch niet zeggen: het is slecht gegaan. Dat de eredivi sie geen haalbare kaart bleek, met deze kwaliteit dat is jammer. Wij spelen echter wel liever een jaar on der in de eredivisie dan een jaar aan de top van de eerste divisie. Want met twee eredivisieduels op Spangen haal je de gehele recette van een jaar eerste divisie. Zeker van een jaar eerste divisie waarin je niet meer mee speelt" SW hoopt voorlopig nog. „Winnen we volgende week van Haarlem dan staan we weer bij de eerste vijf. Zolang we dat kunnen handhaven is de zaak nog niet hopeloos. We pro beren er gewoon het beste van te maken." Trainer Jan Bens zegt dat laatste ook. Daarbij niet achterwege latend: „Wat mag ik verwachten? Ik heb een groep van zestien min of meer gelijkwaardige spelers zonder uit schieters. Den Bosch werd vorig sei zoen met een uitschieter kampioen (Verhagen) maar heeft er in de ere divisie een stuk of vijf, zes nodig. Ik weet ook dat SW geen briljant voetbal speelt. Maar voorlopig tellen alleen de punten. Niemand weet straks hoe die zijn behaald. Men komt alleen maar kijken omdat SW dan zo hoog staat Valt die positie weg, dan moet je er als trainer maar in zien te slagen dat het enthou siasme bij de spelers blijft" 'mi DEN HAAG Op de toe gangsweg tot de grootste wereld haven kun je geen loodsen met hartinfarcten, ook al hebben ze de aanval van vijf jaar terug overleefd, gebruiken. Stel dat een loods een nieuwe aanval krijgt op een mammoettanker of een levensgroot passagiersschip dat kan honderden mensen en het schip en de Nieuwe Water weg in gevaar brengen. De breuk van een olietanker bijvoorbeeld zou een regelrechte ramp bete kenen. De gemachtigde van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de heer H. Hermans, wilde voor het ambte narengerecht te Den Haag van geen wijken weten. Een loods, die eenmaal een hartinfarct had gehad, was blij vend ongeschikt voor dit werk, ook al verklaarden honderd professoren, dat de man compleet was genezen. BOTTERDAM In de Nieuwe Maas ter hoogte van het Prinsenhoofd zijn vanmorgen een jonge vrouw en een enkele maanden oude baby door on bekende oorzaak te water geraakt. Volgens ooggetuigen liep de vrouw al enige tijd langs de kade. Men neemt aan dat z(j op de aankomst van een schip stond te wachten. De vrouw werd In zorgwekkende toestand met spoed en onder begelei ding naar het Djjkzlgtziekenhuis ge bracht- De rivierpolitie begon onmid dellijk naar het kind te dreggen. Een zoekactie werd ook uitgevoerd door de speciale dulbploeg van de Rotter damse brandweer. Om twaalf uur was de babjr nog niet gevonden. De politie stelt een onderzoek naar het ongeluk in. Omtrent de identiteit van de vrouw en het kind tast men in duister. DEN BRIEL Het schrijven van "open" brieven raakt meer en meer in de mode. Na Wim Kan en me vrouw Biesheuvel heejt een huis vrouw in Den Brie! een brieg ge schreven aan het gemeentebestuur van deze stad waarin zij vraagt om een. vrijheidstoorts. Bij de 300-jarige herdenking van het Geuzenfeit in 1872 kreeg Den. Briel zijn vrijheids beeld en het tehuis voor zeelieden, zo schrijft de overigens onbekende huisvrouw. Nu staan we aan de voor avond van het vierde eeuwfeest van onze bevrijding maar ik heb niets gehoord van een blijvende herinne ring aan dit grootse gebeuren Daarom stél ik u, bestuurders van Den Briel voor, om op het Markt plein een vrijheidstoorts te plaatsen, een eeuwige vlam der vrijheid. De schrijvende huisvrouw denkt aan een watergeus in brons die de toorts der bevrijding draagt. Het geld hiervoor zou ingezameld kunnen wor den zoals in 1872, zo schrijft de huis wouw. SPIJKENISSE B en W van Spij- kenisse steEen voor aan het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel een bedrag van ƒ997,50 be schikbaar te stellen voor het aan schaffen van een stencilmachine. De ze machine zal beschikbaar worden gesteld van de Oranje-Rehoboth- school. SCHIEDAM Het overlegorgaan van de plaatselijke vakcentrales CNV, NW en NKV organiseert op dinsdag 19 oktober een vergadering in het gebouw Arcade aan de Lange Haven 77. De heer S. Barendrecht, bondsbestuurder van de NBV zal een inlledlng houden over het onderwerp Openbaar Vervoer. Voor één tramlijn en twee buslij nen brengt de winterdienst wijzigin gen in de vertrektijden van eerste eafot laatste diensten. Tramlijn 11. De laatste wagen van Centraal Station naar Spangen zal dagelijks van het Centraal Station vertrekken om 0.00 uur (thans 0.12 uur). De laatste wagen van Spangen naar Centraal Station zal dagelijks uit Spangen vertrekken om 0.15 uur (thans 0.30 uur). Buslijn 33. De laatste bus van Overschie naar het Centraal Station ral dagelijks uit Overschie vertrek ken om 0.00 uur (thans 0.20 uur). Buslijn 53. maandag tot en met vnjdag: Eerste bus van Garage Klei weg naar Schiedam (Station) om 5.30 ivr (thans 5.37 uur). Eerste bus van Schiedam (Station) naar Kethei (Tuindorp) om 5.45 uur. Eerste bus van Kethei (Tuindorp) naar Schiedam (Station) om 6.10 uur (thans 6.07 uur). Eerste bus van Kethei (Kerk) naar Schiedam (Station) om 6.25 uur (thans 6,22 uur). Laatste bus van Kethei (Tuindorp) naar Schiedam (Station) om 0.10 uur (thans 0.35 uur). Laatste bus van Kethei (Kerk) naar Schiedam (Station) om 2325 uur (thans 0.30 uur). Laatste bus van Kethei (Kerk) naar Garage Kleiweg (rechtstreeks, dus niet via Schiedam (Station) om 0.30 uur. Zaterdag: Eerste bus van Garage Kleiweg naar naar Kethei (Kerk) om 6.10 uur. Eerste busv an Schiedam (Station) naar Ke thei (Tuindorp) om 6.30 uur (thans 6 25 uur). Eerste bus van Schiedam (Station) naar Kethei (Kerk) om 7.00 uur (thans 6.23 uur). Eerste bus van Kethei (Tuindorp) naar Sciedam (Sta tion) om 6.30 uur (thans 6.57 uur). Eerste bus van Kethei (Kerk) naar Schiedam (Station) om 7.25 uur (thans 6.52 uur). Op zaterdag en zondag zijn de ver trektijden van de laatste bussen ge lijk aan die van maandag t/m vrij dag. HOEK VAN HOLLAND Gere formeerd Hoek van Holland heeft het afgelopen weekend afscheid genomen van ds. J. L. Bel, die na een ambtspe riode van vijf jaar naar IJmuiden vertrekt. Het afscheid vond plaats in twee gedeelten. In de persoonlijke sfeer kwamen vrijdagavond reeds tientallen mensen afscheid nemen van ds. Bel. Zondagavond was er in de gerefor meerde kerk een speciale afscheids- dienst die zeer druk werd bezocht. Een aantal mensen moest zelfs een plaatsje vinden in de vestibule. Dat tijdens de ambtsperiode van ds. Bel de oecumenische gedachte in Hoek van Holland nog verder is doorgebroken, werd duidelijk uit de aanwezigheid van hervormde en ka tholieke collega's in de kerk. Na de dienst bood vice-praeses J. Looije ds. Bel een projektor en een projektietafel aan namens de ge meente als dank voor het werk dat hij tn zijn Hoekse ambtsperiode voor de gemeente heeft gedaan. Voor me vrouw Bel was er een fraaie olanten- bak alsmede enkele grammofoonpla ten. Vertegenwoordigers van de clas sis Schiedam, de hervormde en de rooms-katholieke kerk waren vol lof over de samenwerking die zij met de scheidende predikant hebben ge had. SCHIEDAM Midden in het stadscentrum namelijk in het pand vmr nu nog de HEM A is gevestigd komt in het voorjaar van 1972 een vesting van het modemagazijn C A. Het pand komt vrij omdat de He- ma begin volgend jaar een noodvesti- gmg in gebruik neemt in de enkele honderden meters verder op gelegen Kruepelstraat. De HEMA gaat uit het pand omdat het al jaren veel te klein is. De nood gebouwen aan de Krupelstraat zullen He: ligt in de bedoeling dat de HE- oek maar een. paar jaar dienst doen. MA r.aar een definitieve vestiging in de binnenstad gaat verhuizen als de reconstruktieplannen van het stads centrum een feit zijn. Ook C A gaat tijdelijk in het oude HEMA pand zitten. Ook voor dit bedrijf is an de reconstruktie van de 'oinnenstand een plaats gereserveerd. Het is overigens nog niet bekend waan precies deze beide vestigingen na herstel van de city komen. Het HEMA gebouw heeft al eerder ais zodanig dienst gedaan. Aachte- roenvolgens was het in gebruik in Zwolle en Breda als tijdelijke vesti ging, Toen daar het definitieve HE MA gebouw gereed kwam kon het VLAARDINGEN De afdeling Zuid van de N.C.V.B. houdt dinsdag 12 oktober een vergadering in de Ma- raiathakerk, aanvang 20 uur. Ds. Wilschut zal dan spreken over het onderwerp: „Karakter en geloof". Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De afdeling Vlaardingen-Ambacht komt op woensdag 13 oktober bijeen in de Immanuelkerk aan de Rotter- damseweg, aanvang 20 uur. De heer H. A. Korteweg uit Oud-Beijerland behandelt het onderwerp: „Het ande re Duitsland", waarbij hij de nadruk •/al leggen op het leven van de chris ten in Oost-Duitsland. In gebouw De Halte zal mevrouw Quartel-de Groot spreken voor de af deling Centrum van de N.C.V.B. op donderdag 14 oktober. Haar onder werp is getiteld: „Mag ik zo vrij zijn". BOTTERDAM Met ingang van maandag 25 oktober zullen de ver trektijden van autobuslijn 40 (Hille- gersberg/Station Noord - Schiedam- /Emmaplein v.v.) worden gewijzigd. Een overzicht van de nieuwe vertrek tijden geven wij hieronder. Maandag t/m vrijdag: Van Hiile- gersberg (Station Noord) om 6.30, 7.30, 8 30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 20.30, 22.00 en 23.30 uur. Van Schie dam (Emmaplein) om 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, J2.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 23.15, 22.45 en G 12 uur. De rit van 0.15 rijdt tot de RET-garage aan de Kleiweg! Zaterdag: Voor beide richtingen de zelfde vertrektijden als maandag t/m vrijdag, echter te beginnen om 7.30 uur. Zondag: Voor beide richtingen de zelfde vertrektijden als maandag t/m vrijdag, echter te beginnen om 8.30 uur. mede het gezin van de agrarisch medewerker J. S. v. d. Gun, wiens gezin bestaat uit man en vrouw, dakloos geworden. De brand, die ontstaan is door het overslaan van vonken door hooibroei uit de hooiberg op het rietendak, greep zo snel om zich heen dat prae- tisch niets kon worden gered. Als het huisraad, gereedschappen en materia len zijn verloren gegaan. De Reeuwijkse brandweer, onder leiding van commandant C. Bonten bal ging met vier stralen de vuurzee te lijf. Het vuur was zo hevig, dat nen de vrijwillige brandweer van Bodegraven ter assistentie riep, die rok met vier stralen bij het blussen hielp Een grote handicap bleek, dat men moeilijkheden kreeg met het bluswa ter. Door het vuil in de sloten, was de toevoer van water niet voldoende en steeds moest water verder op worden gezocht. H?t blussen van het vuur van de tjokvolle hooiberg heeft geruime tijd in beslag genomen. Hoewel nog niet precies bekend, zal de schade toch meer dan een ton bedragen. VLAARDINGEN In het Kerk centrum Holy aan de Reigerlaan 47 zal woensdagavond om 20 uur een ge- spreks- en voorlichtingsavond worden gehouden. Het programma vermeldt een discussie over de plaats van de zending in het kerkelijk leven, infor matie over het werk van de Presby teriaanse kerk in Ruwanda en voor lichting over de besteding van de gel den in 1971. De bijeenkomst is voorbereid door de klassis Schiedam van de deputaten vcor de zending van de geref. kerk. Behalve alle kerkeraden, zendings kommissies en vrouwen-zendings- thuisfront-comités, is iedereen wel kom die de zendingsopdracht ter har te gaat. Be zendmgsdeputaten zijn de predikanten L. R Krol (Vlaardingen) en J. C v. Veen (Schiedam). SPIJKENISSE Sedert 1966 heeft de huisdrukkerij van de gemeentese cretarie de beschikking over een kleine offsetmachine. De enorme stn- ging van het offsetwerk alsmede de veelsoortigheid van het werk kunnen niet meer door de aanwezige machine worden verwerkt. B. en W stellen dan ook de gemeenteraad van Spijke nisse voor om een nieuwe machine ter waarde van 16.000 aan te schaf fen. VAKANTIE '72 op do Femina. - Luxemburg en TsjechosIowaWjo brengen u op vakantie-Ideeën. SCHIEDAM Kethel-Centrum zal zo spoedig mogelijk op het aardgasnet worden aangesloten. B en W van Schiedam stellen dit in een nota voor. Zodra de rijksgoedkeuring afkomt zal met de omschakeling begonnen wor den. Bij de overgang op aardgas in Schiedam enkele jaren geleden moest Kethel-centrum en Blijdoip worden overgeslagen. Voor Kethei wilde men de omschakeling gelijk laten lopen met het aanbrengen van de hoofdrio lering. Dit plan heeft men nu laten varen omdat de aanleg van een riole ring in Kethei op de lange baan ge schoven is. SCHIEDAM Geboren; Micha R A van den Brink; Amanda M Buitendijk; Pjotr P P A Kerkiaan; Sandra Klop; Claudia Stompe, Vanessa Kuijl. Overleden; M H van'Wieringen w/v Val kenburg W, SI Jr. Gelimvd: J J F Krommenhoek, 23 ir en T M C Schuurse, 21 jr L van Hulst, 21 Jr en II P van Noordt, 28 Jr. A Boulonols, 23 jr en CH van Kleef. 21 Jr. ,J Tuinman, 23 jr en C Bijl, 13 Jr. R J M Buts, 22 Jr en I M Boon. 23 rj. W CHeljne, 22 Jr. en J M G Kroon, 21 Jr. P H Manneken, 22 Jr. en J A Smit, 13 jr A A, Jonas, 23 Jr en p M Sonneveld, 21 Jr. vi.AAHDINGEN Gehuwd: Albertus N Verhoef. 22 Jr en Marja G Janssen, 23 Jr. M..r,r.us Knap, 21 jr en Johanna Th B Bosrr.ans, 24 Jr Meter J van Grootveld, 26 1r en Bastina J van der Lugt, 22 jr Fran- oiscus VeEblest, 21 Jr en Jennifer J J Droos. 19 Jr. Geboren: Ivanka L Matulovie; Vosef B B Oth'ous, Belinda Holtkamp; Felicia A AuEustimis; Barry van 'Dijk; Tonny E Hckkmg; Hlco J v. Hartlngsveldt: Paul L A Clerck. Overleden: Altte J Broer, $2 Jr. Anna van Buuren, 77 Jr wed. v. J. Oosterlee; Tc-unh C Uil, <4 jr.; Jan van Everdlngen, 69 jr. Een 54-jarige loods uit Hoek van Holland was tegen de ongeschikts- heidsverklaring van het ABP in be roep gegaan omdat huisarts, specialist en diverse medische teams hem in toenemen-de mate geschikt verklaar den. Zijn gemachtigde, de heer G. Kene- mans, voerde aan dat mensen, die vijf jaar een hartaanval overleefd hebben, gelijkgesteld moeten worden met hen die nog nooit een hartinfarct hebben gehad. Sommige doktoren willen wel graag dat je na een hartinfarct tot je «dood met je voeten op een stoof blijft zit ten en je zo min mogelijk verroert, maar dat is allang een achterhaalde zaak. Klager heeft deze zomer nog een ongelukje op zee overleefd toen zijn zeilboot omsloeg. Zonder enig li chamelijk nadeel heeft hij tweehon derd meter naar de kust kunnen zwemmen, als dat nog geen bewijs is. Bovendien komt hij nooit meer op een tanker, of een ander groot schip. Hij is vijf jaar uit de roulatie ge weest tegen de tijd dat hij weer toe is aan het loodsen van grote boten gaat hij met pensioen. Omdat op de zitting door de heer Hermans nog een medisch rapport over klager aan de rechtttak werd overhandigd, is een beslissing tn de zaak op verzoek van de gemachtigde van de klager aange houden. houten geheel weer worden afgebro ken. De HEMA krijgt in de Kreupel- siraat de beschikking over twee maal zoveel verkoopruimte ais thans op de Broersvest in Schiedam het geval is. Daarnaast heeft de Kreupelstraat een grote parkeerruimte als het ware naast de duer, terwijl op de Broers- vest deze parkeerruimte minimaal is. Het ligt in de bedoeling dat deze hou ten noodgebouwen maximaal voor ze ven jaar dienst doen. SPIJKENISSE De Kring, de volksuniversiteit in Spijkenisse heeft het nieuwe winterprogramma uitge geven. Er staan op het programma cursussen Engels, Frans, Duits, Spaans, moderne wiskunde en cur sussen voor gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren (en andere be langstellenden), werkcursus zelfver- zorging en ook vakantiecursussen zogenaamde spoedcursussen in Spaans. Italiaans en Frans. Op de agenda staat voor zaterdag 16 okt het cabaret Kort en Klein met o.a. Lenny auhr, vrijdag 12 nov con cert Carnaval des Animaux met Ma- nnus Flipse en Adri Slootmakers, d'nsdag 16 nov. discussie en lezing over „De mens in beeld", maandag 21 febr. solotoneelvoorstelling „toneel door de eeuwen" door de actrice Nel Kars. zaterdag 22. april operette „Die Czardasfürstin/' door opera Piccoia, Amsterdam en zaterdag 27 mei boot tocht en excursie. Ook zijn in het programmaboekje volksuniversiteiten te Hellevoetsluis, Oostvoome, van het Nivon Spijkenis se en van de NVN organisaties Voor- ne Putten. VLAARDINGEN De zaterdag avond in het Kolpabad gehouden zwemwedstrijden van Scouting Rijn mond werden bijgewoond door onge veer 450 belangstellenden, die meer dan tweehonderd jongens en meisjes uit 18 groepen van De Nederlandse Gidsen, het Nederlandse Padvindsters Gilde, De Katholieke Verkenners en De Nederlandse Padvinders uit Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland hebben aden zwemmen om het snelst. De wedstrijdwinnaars kregen een certificaat en verder werden er groep swisselbekers uitgereikt. De wedstrijden werden onderbro ken door verkleed-zwemmen, hetgeen een komisch festijn werd. t De uitslagen waren: meisjes 6 - lt jaar: 1. Piggekneutjes, Vlaardingen; 2. K«Ja- kring en Apwa-kring, Vlaardingen; 3. Wi- plalakrlng. Maassluis, jongens 8-22 Jaar: l. Geuienlwrde IV, Vlaardingen: 2. Prins Mauri tshorde UI, Vtaardtegen: 3. St. Fran cis cushorcie, Maasland. Meijes 21-14 Jaar: 1. Oerwoudvendel, Schiedam; Kümopven- del, vlaardingen; 3. Coppelstockvendel. Maassluis. Verkenners 11-14 Jaar: 2. Prinses Irenegroep, Vtaardingen; 2. Karei Door- mangroep. Maassluis; 3, Prins Mauritsgroep 122. Vlaardingen. Meisjes 15-17 jaar: j. OTmdavendel, Vlaardingen; 2. Sterrenven- del. Schiedam. Jongens 15-17 jaar: l. Re- wans, Schiedam; 2. Karei Docrmangroep, Maassluis; 3. Mamlx van St. Aldegonde- gryep, Vlaardingen; 4. Prins Mauritsgroep XII, Vlaardingen. (WD plaatsen dit bericht Opnieuw omdat het maandag door het grote aantal zetfouten moeilijk leesbaar was. Red.) (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE Tijdens een dienst in de Gereformeerde Ontmoe- tingskerk heeft ds. W, van Rheenen uit Maartensdijk zijn intrede gedaan als tweede predikant. Hij komt in de pleats van ds. H. J. Koffrie die enige •üd geleden naar Zaandam vertrok. Ds. Van Rheenen was in de morgen dienst bevestigd door zijn nieuwe col lega ds, J. de Hoop. Zijn intredepreek hield ds. Van Rheenen naar aanleiding van Exo dus 3 11, 13, 14 welke gedeelten handelen over de opdracht van God aan Mozes. Hij stelde dat hij net als Mozes bij zich zelf had gedacht, na kennisgenomen te hebben van de =isen uit Spijkenisse en zijn eigen mogelijkheden: „Dat red ik nooit, onmogelijk". Mozes en Israël vonden elkaar ook. In de uitzending door God 2ag Mozes uiteindelijk duidelijk wat hij moest doen. „Of het volk het nou pikte of niet", aldus ds. Van Rheenen. De Israëlieten zijn volgens ds. Van Rhenen niet bedrogen uitgekomen. Koewei het beroep van predikant tot de vrije beroepen wordt gerekend, bestaat er weinig vrijheid, slechts die voortkomt uit de soevereiniteit van God, „Dan zijn er nog veel vragen, maar dan zeg je, ik kan het wel", aldus de nieuwe predikant. Hij be sloot zijn preek aldus: „Het is zinvol het met Jezus te wagen. Dan kan een intrede een verrassend feestelijke ge beurtenis worden. Om jezelf de ge meente en de wereld geleid en bezorgd te weten ondanks je zelf. Ik dacht, gemeente, dat we het op deze basis moeten doen. ik heb er we! moed op. U ook?" Namens kerkeraad en gemeente sprak de heer T. Oomkens een wel komstwoord. Hij sprak de hoop uit dat ds. Van Rheenen zich binnen de wi;k op zo'n breed mogelijk vlak zal bewegen. Ook merkte de heer Oom- ker.s op dat een goed contact tussen predikant en gemeente niet alleen van do predikant afhangt maar ook van «ie gemeente. We moeten samen onze roeping en onze taak verstaan, aldus de heer Oomkes. Na de dienst volgde nog een lange rij sprekers, van de classis, van de Raad van Kerken, na mens naburige kerken, vertegenwoor digers uit Maartensdijk en namens het gemeentebestuur. Burgemeester P. J. Bliek werd hierbij vervangen door wethouder Koning. ROTTERDAM Maandag komt in de Rijnmond aan de orde een ont werp-besluit de Nederlandse Stich ting Voor de Statistiek in Den Haag opdracht te geren tot het houden van een onderzoek naar de oorzaken die hebben geleid tot de rec-ente smog- perioden. Dit onderzoek moet zowel de direc te als bijkomende oorzaken betref fen en de kosten zullen rond 25.000 bedrogen. SCHIEDAM Vandaag is een aanvang gemaakt met de reconstruc tie van de Churchillweg, voor het deel tussen de Rijksweg 20 en de Laan van Bol'Es. Tijdens de werkzaamheden zal één rijbaan van de Churchillweg voor motorvoertuigen worden afgesloten, waardoor het verkeer in beide rich tingen over één baan zal moeten wor den geleid. Daar gelijktijdig de helft van het kruispunt Churchillweg-Laan van Bol'Es wordt afgesloten zal het ver keer uit Kethei richting Schiedam worden omgelegd door de wijk Groen- oord {Zwaluwlaan - Mozartlaan - Eduard van Beinumlaan - Laan van Bol'Es). Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Churchillweg, wordt in de ge meente Vlaardingen,- tn verband met herstelwerkzaamheden, de Kethelweg afgesloten voor het rijverkeer, welke werkzaamheden zeker enige maanden zullen duren. De Kethelweg en de daarop uitkomende zijstraten (omleg- route) worden gesloten verkaard voor vrachtauto's, hetgeen d.m.v. ver keersborden wordt aangegeven. Be stuurders van vrachtauto's en ook be stuurders van personenauto's worden aangeraden om van Schiedam via de' Vlaardtngerdijk en Mr. Kesperweg naar Vlaardingen te rijden, zo zij al niet reeds van Rotterdam komende de Rijksweg 20 volgen naar Vlaardin gen. MAASSLUIS t— Voor het laatste orgelconcert dat Koos Bons jl. zater dag In de Immanuelkerk gaf, was een programma samengesteld, dat uitslui tend uit verzoeknummers bestond. De kans is altijd groot dat zulk een pro gramma een nogal heterogeen beeld (Vertoont. Maar daar was in dit geval geen sprake van. De concertgever haEt' uit eigen overweging een zelfde pro gramma kunnen samenstellen. Wij hoorden achtereenvolgens het eerste der vier concerten naar Vivaldi van Bach, diens koraalvoorspel Herr Jesu Christ dich zu uns wend en Pre ludium en Fuga in G (Peters Band II). Vervolgens het geheel in Cesar Franckstijl geschreven eerste Koraal in fis kL van Hendrik Andriessen, Ro gers altijd imposante Fantasie over het Choral „Wie schön leucht 't der Morgenstern" en twee fragmenten uit Widors vijfde orgelsymfonie, waartoe natuurlijk de fameuze maar wel wat brutale Toccata behoorde. Dat de concertgever in verband met de komende avondmaalsviering nog Bachs ontroerend schone Choral „O Mensch, bewein" dein" Siinde grosz" (Band V) ten gehore bracht was op zichzelf een goede gedachte, maar een toch wel wat vreemd ver volg op de lawaaierige uitsmijter in de vorm van Widors Toccata. Maar wij onderkennen gaarne de goede bedoeling van Koos Bons. Het onderhavige Choral, dat heel beschei den een plaats kreeg in het Orgel- Büchlein, 56 kürzere Choralvorspiele, behoort tot het diepst indringende wat de Thomas Cantor op dit gebied schreef. Eigenlijk is het jammer, dat men de ongeëvenaarde harmonische wen ding aan het slot niet meer zo bele ven kan als tijdens de eerste con frontatie. Maar dat is nu eenmaal een gevolg van het geestelijk slijtagepro ces, dat wij allen in mindere of meer dere mate meemaken. Bij alle waar-' dering van hetgeen de organist zijn helaas weinig talrijk publiek deze a- vond bracht, willen wij toch enkele hoogtepunten noemen. Deze hadden in dit geval betrekking op Ac dries- sens eerste Choral en Regers grote Choralfarrtasie. Het is helemaal niet belangrijk om vast te stellen, dat eerstgenoemde compositie geheel in het verlengde van de „Maitre angéli- que" valt. Het stuk betekent 'onder meer een verrijking van de orgelli teratuur. En Regers Fantasie behoort tot het beste wat na Bach voor orgel werd geschreven. Een orgeluur, waar in technische prestaties en muzikali teit van de concertgever als om voor rang streden. W. H. Wolvekamp. BRIELLE Burgemeester en wet houders van Brielle stellen de ge meenteraad voor om een krediet be schikbaar te stellen voor de aankoop van televisietoestellen voor schoolte levisie. Gelet op de adviezen van de com missie voor onderwijs en recreatie en financiën stellen B. en W. voor het verzoek van de schoolhoofden in te willigen en een. krediet van vijf keer ƒ850, dus ƒ4250 beschikbaar te stel len.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1