Schiedamse tandarts sluit praktijk en ontvlucht Rijnmond naar Schiermonnikoog Oud plan weer actueel door vervuiling Duokïeen-tanker beperkt olieverlies bij rampen Medische Faculteit nog niet volwassen AGENDA 1 Rozen lust" LIJ im Prof. Moll op lustrumbijeenkomst Paktank naar Maasvlakte Spoorwegplaimen in Gouda kosten miljoenen HUIZEN MET EEN HISTORIE door J. van. Rhijn De helft Exodus 1 BOTTERDAM, 16 okt. „De medische faculteit Rotterdam is na-vijf jaar bestaan nog niet vol wassen." Dit heeft de dekaan prof. vandaag dagelijks Duurder Plas OE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 16 OKTOBER 1971 Eet is hier absolutie onleei: ba ar geworden SCHIEDAM „Nee, echt, ik i kan dat milieu hier niet langer j opbrengen. Ik ben nou eenmaal j Wat je noemt een kosmos, en als er te veel SCb in de lucht zit, dan voel ik me verrekte beroerd. Niet dat het daar op Schicrmonnik- oog nou zo ideaal zal zijn, want ook daar dreigt de milieuvervui ling, maar het is voorlopig in ie der geval een redding!" De 42-jarige Schiedamse tand arts J. de Jong hangt zijn prak tijk aan de wilgen. Met zijn vrouw en drie kinderen gaat hij verhuizen naar Schiermonnik oog, in de hoop daar een milieu te vinden dat nog niet zo ver vuild is als dat van het Rijn mondgebied. „Ik heb er ncru schoon genoeg van hier, hoor Los van alle emoties, want in dit soort zaken.mag je blijkbaar niet emotioneel zijn: het is hier absoluut onleefbaar geworden!" Gistermiddag stond hij zijn naam bordje van het riante huis aan de Ruys de Beerenbroucklaan te schroe ven. Hij had het al jaren eerder wil len doen, maar kon tot op heden geen koliega bereid vinden zijn praktijk over te nemen. Die koliega is er nu nog niet. „En ik zie hem niet komen ook", aldus tandarts De Jong. „Voor niks willen ze hier nog niet komen, terwijl het toch een machtig huis is voor not driehonderd gulden." „Maar weet je wat het nou is? Ik ton wegkomen, en daar op Schier monnikoog en in Friesland voor de schooltandverzorging gaan werken. Vergeet trouwens niet dat ik met de ze stap de helft van mijn salaris laat varen, dus je hoeft echt niet te zeg gen dat ik lekker praten heb. Maar kijk nou eens naar al die honderd duizenden anderen hier in het Rijn mondgebied, die niét weg kunnen ko mmen, om welke reden dan ook. Ik heb het in mijn praktijk gemerkt als ik er met de mensen over praat: vier van de zes zouden ook wel weg wil len, maar zien er doodgewoon geen kans toe." Vijftien jaar lang heeft hij, een ge boren en getogen Fries, in Schiedam zijn tandartsenpraktijk gevoerd. In die vijftien jaar heeft hij, zoals hij bet, noemt,, „het Rijnmondgebied zien nes bijeen zijn gebracht. „Dat zou hehs de volksgezondheid hier ten goede komen", vindt hij, „een volks gezondheid die ik anders hard ach teruit zie lopen!' Waarom een vlucht juist naar Schiermonnikoog? „Ja, het klinkt na tuurlijk weer geswollen, ik weet het wel, maar iedereen heejt het gevoel dat hij erbij wil zijn als iets oj ie mand die hem dierbaar is, op sterven ligt. Nou, de Waddenzee is mij dier baar. Kijk maar eens icat een vuil c!e Rijn en dc Noordzee in de Waddenzee lozen. Je ziet het aan de signaaldie - ren die de een na de ander uitster ven. Ze vormen eer. teken aan de u-anti." De heer De Jong heeft goede hoop in het Moorden nog te kunnen redden wat er te redden valt. „Wellicht kun je dc overheden daar nog ten goede beïnvloeden, zoda'. ze tenminste goed de gevaren zullen zien van wat ze doen. Nee. begrijp me niet verkeerd, ik wil geen industrie uit het Noorden gaan weren, want dan zou je met oogkleppen voorlopen, maar de men sen gewoon wijzen crp hun verant woordelijkheden, ze erop wijzen wat er hier in Rijnmond allemaal is ge- tenzetochvanwillenlerer.?" beurd en nu nog gebeurt. Daar moe ten ze toch van willen leren?" Hij heeft zich voorgenomen tegen de milieuvervuiling te zullen blijven vechten tot zijn laatste snik. „En daarbij heb ik echt veel vertrouwen in de jeugd, die er blijk van geeft te begrijpen wat er op hot spel staat. En laten we het over één ding eens zijn: je hoort maar al te vaak het verwijt dat de milieuverontreiniging inherent is aan onze kapitalistische produktie-' wijze. Sorry, maar grotere onzin heb ik nog nooit gehoord. Hebben ze in Rusland dan géén last van milieuver vuiling? Vergeet het maar. Het is ge woonweg een mentaliteitskwestie. We moeten met zijn allen de klok terug durven 'en willen zetten, en dan wel licht wat van onze verworvenheden prijsgeven. Maar hebben we dan nog een keus? Het is, buigen óf .barsten, anders niet.' Kies maar!" Dc Duitse tanker „Union", gebouwd volgens hef Duokieensvsieem (54.000 ton) werd in februari 1067 aangevaren. Er ontstond een gat van tien voet in dc scheepshuid, maar geen brand of explosie doordat de eigenlijke olielading- tanks niet direct achter de scheepshuid liggen, maar als het ware beschermd worden door watcrballasttanks. Reparatiekosten G0.0CI0 dollar. In tien dagen was het karwei geklaard. ROTTERDAM In het gevecht om schone lucht en onbezoedeld water nemen de mammoettankers een belangrijke plaats in. Nog kort geleden werden er in de wijkraad van Hoek van Holland opmerkin gen gemaakt over het gevaar van oliedampen bij het laden en lossen van grote tankers die de nieuwe olie-opslagplaatsen op de Maas vlakte gaan bevoorraden. Aanvaringen van tankers die gasexplosies tot gevolg hebben of waardoor het zeewater of de stranden veront reinigd worden richten de aandacht op de neveneffecten van het gigantische olievervoer ter zee. En Rotterdam neemt als eindstation van ruwe olie hierbij een uitermate belangrijke plaats in. verpesten". Anders dan het meren deel van de in het Rijnmondgebied opererende aktiegroepen steekt de heer De Jong dc hand in eigen boe zem: „Wc hebben het met zijn allen gewild, hoor, die hele vervuiling. We moeten toch zonodig een mooi huis, een mooie auto en weet ik veel wat voor moois allemaal? Nou, daar zijn nou eenmaal industrieën voor nodig, maar de gevolgen daarvan hebben we niet voorzien, of niet willen voor zien." ROTTERDAM Raktank NV, de dochter van Pakhoed Holding NV op het gebied, van tankopslag en pijplei dingen, is toegetreden tot de groep van bedrijven die plannen uitwerken voor bouw van een olieterminal op de Maasvlakte, aldus een mededeling van het bedrijf. Paktank is van plan haar toekoms tige opslagcapaciteit op de Maasvlak te vla een pijpleiding te verbinden met haar Europoort-installatie, die via zg. „oaklijnen" is verbonden met de andere Faktank-installaties in het Botterdamse havengebied en andere pijpleidingsystemen. Het bedrijf ver wacht dan het eerste gedeelte van haar tankage pas in 1974 in. bedrijf kan worden genomen. Hofplein Theater: 20.15 lief de half om half; De Schouwburg: 20-15 De ocdelaatsojiera; piccolo-Theater: 20.15 De laatste -dagen van ischa; Restaurant Belle- we: 11.20 DS'10 spreekt over miljoenenno ta: Geref. Kerk Simonstraat 20.00 propa- sanaa-avond G.O.V. ALBLASSERD AMGcref. Havenkerkï 2M0 Jong talent op de orgelbatóc: GIESSBNBURG: 14.00 opening clubge bouwen .sportvelden „peursum": HEENVLIET: 14.00 Ingebruikneming Zee verkennerscentrum „Oosterland". Tandarts De Jong ziet maar één oplossing: het stichten van een soort milieureligie. „Ja, ik weet het wel, het klinkt allemaal heel gek, en als je milieubewust bent dan ben je daar door ook gelijk iii de linkse hoek ge drukt, tmaar dat lap ik aan mijn laars. Ik ben gewoon een doodsbange man, doodsbang dat,we het met zijn allen niet zullen overleven ais we zo doorgaan. Ik zie het heel duidelijk in mijn bestuursfunktie in de Landelij ke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Werkelijk, je schrikt je dood als je ziet waar we met zijn allen aan bezig zijn!" dr. J. Moll gezegd op een bijeen komst in de St. Laurenskerk ter 'gelegenheid van de viering van het eerste lustrum. Zijn argumenten voor deze uitspraak waren, dat er een groot aantal onze kerheden zjjn die niet passen bij vol wassenheid. „Wij weten niet in hoe verre wij het universitaire weten schappelijke onderzoek willen sturen en weten ook niet hoe dat moet ge beuren. Voorts is het volstrekt onbe kend of nieuwe facnlteitsorganisatie voldoet aan redelijke eisen van doel matigheid en democratie. Tenslotte weten wij niet of er een doelmatige dialoog plaats heeft tussen faculteit en samenleving, aldns prof. Moll. De ontwikkelingsfase van de medi sche faculteit duurt langer dan men oorspronkelijk dacht. Dit is mede ver oorzaakt door ingrijpende wijziging van het onderwijs, voorstellen tot ver reikende coördinatie van het onder zoek, de invoering van de wet-Verin- ga, de plannen Posthumus, de Mc Kin- sey procedure en de onverwachte fi nanciële beperkingen. Ondanks de onvolgroeidheid van de Rotterdamse faculteit had prof. Moll oog voor het vele dat tot stand is gebracht. De dekaan vond het nog te vroeg een oordeel te geven over de gevolgen van de wet universitaire bestuursbervor- ming. Wel was hem gebleken dat de gro tere betrokkenheid van studenten en van het technisch en' administratief personeel bij het bestuur van de facul teit de discussie heeft gestimuleerd. Prof. Moll vond het juist dat er in teruniversitaire instituten zonder on derwijstaak of met een beperkte en gespecialiseerde, onderwijstaak ont staan. Het feit dat hij geen opvolger heeft kunnen vinden voor zijn tandartsen praktijk is voor hem een teken aan de wand. „Echt, ik ben erg bang dat je hier straks een ware exodus zult gaan krijgen, maar dan een van de bovenlaag, zodat er automatisch in dat Rijnmondgebied een verpaupe ring gaat optreden. Het wordt al steeds duidelijker onder de kollega's. die de een na de ander hier wegtrek ken. Straks is het zover dat je stu denten die een beurs hebben, moet gaan verplichten een aantal jaren in het Rijnmondgebied te gaan werken, wil je nog een adequate volksgezond heidsorganisatie op de been kunnen houden. Nee, echt, ik overdrijf niet, hoor!" Fel pleit tandarts De Jong, de schroevedraaier en het naambordje nog ir, de hand, dan ook voor de op zet van geconcentreerde gezondheids centra waarin alle medische discipli- GOUDA De Nederlandse Spoor wegen sullen ongeveer 100 tot 200 miljoen gulden moeten investeren in de voor Gouda op stapel gezette spoor wegplannen. Die plannen omvatten een nieuwe spoorbrug over de Gouwe, eventuele verlegging van het tracé Gouda-Rotterdam/Den Haag, vergro ting van het aantal sporen, een nieuw stationsgebouw in meer oostelijke rich ting en ten slotte een tunnel in hef Winterdijk-kwartier. De uitvoering van deze spoorweg plannen, waarover een studiecommissie waarschijnlijk nog eind dit jaar een rapport zal uitbrengen, zal in fase be- beuren. Het Goudse gemeentebestuur vertrouwt er op dat in die fasering een doorgang onder de spoorbaan bij het Winterdijk-kwartier, de Neder - Dc conventionele tanker die gela den is en die wordt aangevaren zal onvoorstelbare hoeveelheden olie ver liezen. "De scheepvaartinspecties van Pompwerk de zeevarende landen hebben hier voor maxima aangegeven door voor schriften omtrent het aantal en de capaciteit van de afzonderlijke la dingtanks. ter uit de hallasttanks overboord be hoeft te worden gezet. 'Dit jaar zijn er nieuwe bepalingen opgesteld door de Imco, de Inter-Go vernmental Maritime Consultative Organisation, de internationale orga nisatie van scheepvaartinspecties. Die houden onder meer in.datin geval van stranding of aanvaring een. tan ker niet meer dan 30.000 m3 olie mag verliezen. Maar deze bepaling, die met de stemmen van Frankrijk en Griekenland tegen en een onthouding van Japan, werd aangenomen, zal pas per 1 januari 1977 van kracht zijn. [Bouwcontracten voor tankers die na 1 januari 1972 worden gesloten zullen al wel met deze nieuwe bepaling re kening moeten houden Dat betekent dat bij een 500.000-tonner het aantal tanks van twaalf op ongeveer 24 /al moeten komen, waarbij nog extra eisen aan de voorste tanks gesteld worden. Bij de oliemaatschappijen is hevig Door de snellere laadprocedure wordt er economischer gewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld ook vee] pomp werk voorkomen en kan het schoon maken van de tanks zeer beperkt worden door de gescheiden ruimten. horst-tunnel, uitgevoerd als tijdelijke' verzet gerezen tegen de nieuwe vei- voorziemng voor de verbinding van het stadsdeel Bloemendaal mét .de in- en uitvalswegen Nieuwe Gouwe-Bolwerk tijdig gereed zal zijn. Burgemeester en wethouders van Gouda kennen aan de bouw van de Nederhorst-tunnel hogere prioriteit toe dan aan een tunnel bij de Zwarteweg onder de spoorlijn Gouda-Utrecht. Zij voeren als voornaamste argument aan, dat de nieuwe provinciale weg 25 (Boskoop-Waddinxveen-Gouda door het stadsdeel Bloemendaal naar de Ne derhorst-tunnel) volgens de planning in 1975 gereed zal zijn. ligheidsbepalingen die kostenverho gend zullen werken. Voor een mam moet van 500.000 die zo ongeveer 200 miljoen gulden kost, zal dit een ver hoging van de bouwkosten met 20 miljoen ofwel tien procent betekenen, In dit licht bezien is het niet ver wonderlijk dat - er een progressief ontwerp voor een tanker die aan deze ■kostenverhoging tegemoet komt uit de la van Phs van Ommeren is ge diept. De scheepsontwerpers van Van Ommeren hadden al omstreeks 1950 een nieuw systeem voor tankers be dacht dat als eerste op de „Duiven- drecht" werd toegepast. In 1967 wer den de 55.000 tons tankers „Union" en „Fortuna" volgens hetzelfde systeem gebomvd. Het systeem heet Duokleen. Dit Duokleen is een soort scheeps bouwkundig ei van Columbus. Hierbij heeft de simpele gedachte meege speeld dat hij een aanvaring de om vang van dc olie-uitstroming zeer he- perkt zal worden wanneer de olie tanks omgeven worden door tanks, alleen bestemd voor (zee)-waterbal- last. Het belangrijkste winstpunt is dat het water in de ballasttanks schoon blijft omdat het niet met olie in aanraking komt. Bij Conventionele tankers worden de lege olietanks te vens ais ballasttanks benut. Duokleen impliceert tevens kortere ligtijden in de havens tussen 5 en 20 dagen per jaar doordat het la den van de olie en het ontladen van het zeewater tegelijk kan gebeuren omgekeerd bij het'ontladen ballast tanks weer met water kunnen wor den gevuld. De strikte scheiding van beide tanks heeft tevens tot gevolg dat er geen met olie vervuild zeewa- Klachten stadsbezorglns: maandag t.ni. Wild. te,30-13.311, zaterdag tf-M. tel, lib»». Schiedam Lange Kerkstr. 83. tel. 26638- Vlaardingen: J. VerhelJ, piepenbroek- straat 41. tel. 343345 Maassluis: De Jong tel. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Pierso'nstaat 35. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 14100. Klachten geliuds- "mder en lurhtvervuillng: Centrale Êfeld- 2n Kogelkamer RUnraond tel. oio—isaooo, spreekuren sociale 'raadsleden: ma., al., w.: Ccomhertstr. 19. 3-11: Jenslusstr. 37 L Pmveniersslngel 57. Ml: Klaver- ttr. 52 s-ll: Riilgewaardstraat 34 14-16: Bla- toenstr. u u-is, dl.. \vo„ do.: Korte rilnbaan 3d 12-14-. vr. ,.Razenlust" aan dc Parklaan is een der oudste huizen van Rotter dam. Als men het niet weet, zou men niet zeggen, dat het grote huis met de talloze ramen uit de acht tiende eeuw dateert. Da afkomst ligt in het duister; men weet alleen, dat het aanvankelijk een "buitenhuis" was. Het huis heeft een prachtige tuin (één der grootste van de stad) en het vormt door zijn idyllische lig ging een fraaie herinnering aan de talloze villa's en buitenplaatsen, die in het verleden deMuizenpolder (tussen Westzeedijk, en Parklaan) sierden. Een aantal malen is het huis vergroot en verander In 1884 werd „Rozenlust" van de toenmalige eigenaars gekocht door de familie Mees. Mevrouw Mees-Ha- pelaar, die er thans met andere ge zinnen in woont, betrok via haar huwelijk in 1906 het pand. Het was de familie Mees, die van het buiten huis een tooonhuis maakte. Maar wat belangrijk is vanuit het oogpunt van dc waterverontreiniging: bij een aanvaring midscheeps van bijvoorbeeld een 500.000-tonner met een schip van 20.000 ton zal bij een snelheid van meer dan 9 mijl de conventionele tanker twee maal zo veel olie verliezen als een Duokleen- tanker. Het schema, gebaseerd op er varingsgegevens, wijst uit dat er dan bij conventionele tankers van 500.000 ton een vloed van 4215.000 m3 olie uit zou stromen. Bij Duokleenschepen zou dit nooit meer dan 60.000 m3 be dragen, tenzij het schip zou zinken. Als men van dit systeem 'kennis neemt, zou men zich kunnen afvra gen: waarom zit er geen enkele ont wikkeling in de bouw van tankers? Hoe, komt h.et dat er niets aan gedaan is om te voorkomen dat een tanker die maar éven geraakt wordt, gaat ■branden, exploderen of olie laat uit stromen? De olie zit namelijk direct achter de scheepshuid. Er blijkt, nu immers een systeem te bestaan dat deze nadelen elimineert. Het enige antwoord lijkt te zijn dat het conventionalisms in scheeps- bouwkrjngen nog steeds en vogue is. Economische bezwaren, aangevoerd tegen het Duokleensysteexn, duiden er op dat men Ihet duurder vindt dan andere, conventionele methoden om dat er andere voorzieningen moeten aangebracht worden. Dat blijkt niet juist te zijn. De scheepsontwerpers van Van Omme ren stellen zelfs dat hun ontwerp economischer is. Het bewijs wordt geleverd door een Duokleentanker als de „Fortuna" die per jaar zeker tien ligdagen minder telt dan andere tan kers. En dat scheelt enige tonnen in de exploitatie. Inmiddels is door Van Ommeren een tanker van 500.000 ton ontworpen volgens hetzelfde systeem. Dit is reeds goedgekeurd door Det Norske Veritas, het-'belangrijke Noorse clas sificatiebureau. Ook andere classifi catiebureaus hebben interesse ge toond om dit ontwerp te keuren. Dergelijke bureaus schrijven con structie-eisen voor waaraan schepen moeten voldoen. De kosten van dit afwijkend ont werp die, vooral nu de nieuwe IM- CO-eisen gaan doorwerken, van be lang worden, zijn niet hoger dan voor conventionele tankers. In de exploita tie zijn ze zelfs voordeliger.Maar vooral uit het oogpunt van veiligheid en bescherming van lucht en water lijkt dit systeem veel voordelen ie bieden. Van Ommeren heeft dit ontwerp nu opnieuw onder de aandacht van alle belanghebbenden gebracht. Belang rijk zal zijn hoe de oliemaatschap pijen reageren. Het is bekend dat de ze momenteel het ontwerp in studie hebben naast andere, conventionele systemen. Een moeilijke studie omdat het over honderden miljoenen gaat: dergelijke schepen worden pas in se rie gebouwd economisch rendabel. De nieuwe IMCO-voorschriften houden alle rederijen, werven, olie maatschappijen en scheepsbouwers bezig. Grotere veiligheid vergt wijzi- ging in scheepsontwerpen. Met name wordt de inhoud van de tanks gewijzigd en beperkt. Tot nu toe kon-den die alsmaar groeien en groeien. Men kon tot op heden maxi maal 100.000 ton in een tank laden. Theoretisch. Want hiervoor zou dan een tanker van een miljoen ton moe ten worden gebouwd. Uit louter con structieve overwegingen zou men - voor een 500.000 tonner kunnen vol- i staan met vier tanks van 125.000 ton inhoud, elk weer in drieën verdeeld. Maar dan zou er bij een aanvaring 70.000 ton olie wegvloeien. Nu pas is men begonnen'de tank- grootte te beperken. Maar-het tocge- stane maximum van. 30.000 m3 is al- tijd nog een hele plas. De eigenwaar de van scheepsbouwers belèmmert uiteraard wel een met „hoera" be groeten van een nieuw systeem dat door anderen is bedacht. Maar nu dit Duokleensysteem is verzonden naar havenautoriteiten, oliemaatschappijen, reders cn verze keringsmaatschappijen! over dc hele wereld, zal men zich wel moeten bijt- I gen over deze vinding di? misschien ai te lang in dc la heeft gelegen. Tnspraak, medezeggenschap en sa menspraak, het zijn bijna dage-] lijks terugkerende woorden in uw krant. Soms wordt er aan, deze woor- den wat al te veel gewicht gegeven door inspraak op één lijn te stellen met medezeggenschap. Over samen-, spraak valt evenwel niet te twisten, en dat moet de redactie van het in formatieblad „Samenspraak" aange zet hebben tot het uitgeven van een blad speciaal voor de bewoners van Vreewijk. De uitgifte is, zoals dat1 met samenspraak wel het geval moet zijn, tot stand gekomen door zeven tien samenwerkende instanties. Het informatieblad is geboren aan; het eind van 1970 toen de heer H. N. Dutilh als voorzitter van de Raad; van Commissarissen van de Maat schappij voor Volkshuisvesting Vreewijk het initiatief nam en met de verschillende instanties rond de tafel is gaan zitten. Het blad staat open voor bijdragen van de kant van verenigingen als; van de wijkbewoners zelf. Het doel is, gezamenlijk het wonen cn leven' in de wijk te veraangenamen en vooral het onderling begrip te ver beteren, hetgeen in deze tijd met zijn nagenoeg chronische communi catiestoring een loffelijk streven ge noemd mag worden. Nummer elf van Samenspraak draait bepaald niet om de hete hang ijzers heen getuige het eerste on derwerp dat bij de kop genomen wordt onder de veelzeggende titel: Waar laat buurman zT. auto? Ver der geeft het blad een inventarisatie van wat er allemaal te koop is in. de wijk. Het Wad besluit met de woorden: „Juist u wijkbewoner wil len wij betrekken bij de oplossing van de problemen. Uw zienswijze willen wij gaarne vernemen over algemene onderwerpen, de wijk be- treffende." Wel bewoners van Vreewijk, aan u om deze uitgestoken hand te ac- cepteren. Het voorlopig redactie- adres is aan de Groenezoom 178, tel. 3212 32. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1