„Elke andere maatregel is beslist een lapmiddeltje Gratis huidanalyse ragen over spaarbekkens besbosch Dekknecht uit Dordrecht verongelukt ervuilers gaan vrijwillig betalen letaal geen huur verhoging'in de smoggebieden' ARGeen militaire oefen in in Ri nmond 98 AGENDA Deze show wordt gehouden in de Gouden Balzaal van Rotterdam-Hilton. ijnmond gecommitteerde De jong bepleit centmie geïntegreerde mi lieube heersdiens t Ier itteulen Geen algemeen plan voor evacuatie in Rijnmondgebied INNOXA in de Bijenkorf Autobedrijf „Victoria" N.V. Rotterdam-Waalhaven - Schiedam - Vlaardingen Automobielbedrijf Jopern" Dordrecht Eerste Goudse Automobiel Mij.N.V.Gouda- Woerden Vermaat's Autobedrijf N.V. Hellevoetsluis usie Nederhorst en bouwbedrijf De Delta Foor sitter NK - laar dingen: Bijeenkomst ter bevordering van B belonderzoek Kort geding van Jeugdmigratiedienst Jongelui pleegden vijftien inbraken Pet Luchthaven I I maat 80 en 86 50 92 en 98 fjg 50 ROTTERDAM „Natuurlek, ook ik heb er zo langzamerhand wel balen van, ik wil ook cinde- dclijk wclecns wat gaan doen. Juist daarom pleit ik zo harts tochtelijk voor die geïntegreerde centrale milieubeheersdienst. Ge looft U me, elke andere maatre gel is beslist een lapmiddel. Zon der een dergelijke heheersdienst, en dan een onder het bestuurlij ke dak van Rijnmond, komt er van de hele miiicubeheersing niets terecht!" plus dit cadeau van Innoxa Mrs E. M. McKendree Wright is t/m zaterdag m de Bijenkorf om u alles te vertel len over de huidverzorgings- produkten van Innoxa. Zij zal ookmet plezier (en gratis) een analyse van uw huid maken het beste is voor u persoonlijk. Bovendien: als u voor 25 - aan Innoxa produk- ten koopt, krijgt u een flakon Moisture Oil met Amalene (17.55 waard) cadeau! 18 t/m 23 oktober in de zodat u weet welk produkt Bijenkort Rotterdam, parterre. Viër dagen lang een gran dioze show van Mercedes- Benz personenwagens in de Gouden Balzaal van Rotterdam-Hilton. Enige bijzonderheden op deze show: de nieuwe 350 SL en de 280 SE 3,5 sedan. Beide met 3,5 liter V-8 motor. Maar natuurlijk ook de economische diesels. De veilige 4-ciiinder benzine wagens. De comfortabele 6- en 8-cilinder typen. Kunstminnaars kunnen op deze show hun hart ophalen aan een selectie moderne interpretaties van de borst beelden van Gottlieb Daimler en Karl Benz. U bent hartelijk welkom op deze show. Wilt u een proefrit maken? In vele gevallen kunt u direct in een auto stappen. De Mercedesshow is geopend van 10.00 - 22.00 uur op woensdag 20, donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober. tel. 010-1440 44. vandaag en woensdag dagelijks Een schat van een teddy jasje, waarin Uw kleine beslist geen last van de kou heeft endat yoor moeder eens géén grote aanslag op haar beurs is Schattige acryl bontjasjes in een leuk model met 6 knopen, dat U zelf makkelijk kunt wassen. Dit heerlijk warme jasje is ge heel gevoerd cn verkrijgbaar in 3 kleurtjes. Tijdens deze een malige aanbieding koopt U 't extra voordelig. Morgenvroeg om 9 uur begint in de kelder de verkoop van de ze warme acryl bontjasjes voor jongens en meisjes. Dit gevoer de jasje in de kleuren wit, rood en camel en de maten 80 t/m 98. Ook maandagmorgen open Géén te!, of schrift, besc E Van onie Haagse redactie DEN HAAG In het Rijnmondge bied bestaat geen algemeen evacua tieplan dat in geval van acuut gevaar kan worden uitgevoerd. Minister Stuyt (milieuhygiëne) heeft dR ge legd in Antwoord op vragen van het Kamerlid Wtebcnga (PSP) Evacuatiep'iannen bestaan alleen in de gemeenten Vlaardingep en Hoog vliet. maar deze vallen dnder verant woordelijkheid van de betreffende gemeenten In hetzelfde antwoord zegt minister Stuyt niet volledig te weten of het bedrijfsleven in het Rijnmondgebied de verzoeken van de centrale meld- en regelkamer om. de produktie te verminderen opvolgt. De indruk bestaat dat dit. in het alge meen wel meevalt, aldus de minister. Overigens vond ook hij dat de hui dige regeling onbevredigend is. Dezer dagen zal daarom hoofdstuk vijf van de wet op de luchtverontreiniging vervroegd in werking treden. 0e her; Joh. de Jong, als dagelijks bestuurslid van het Openbaai Li chaam Rijnmond belast met de porte feuille voor milieuhygiëne, Rekreatie, Volksgezondheid en Kuituur, liet er gistermiddag geen twijfel over be staan hoe hij over de toekomst van de miiicubeheersing in het veelge plaagde Rijnmondgebied denkt. In zijn beleidsnota die gisteren in de vergadering van de Rijnmondraad ter discussie was, breekt hij een lans voor de geïntegreerde centrale mi lieubeheersdienst, die dan echter met alle noodzakelijke bevoegdheden zat moeten zijn uitgerust. De Rijnmond-gckomnutteerde re kent er daarbij op, dat de betrokken gemeenten zonder al te veel proble men de tot op heden aan hen toever trouwde bevoegdheden aan het Open baar Lichaam Rijnmond zullen over dragen Rotterdam heeft Inmiddels al het goede voorbeeld gegeven dcfor een principebesluit m deze richting te ne men op aanraden van PvdA-fraktie- ieider A Lems Evenzeer rekent de heer De Jong erop, dat. ook de provincie zijn be voegdheden uit hapden zal willen geven: „Nee, ik verwacht da^r echt met teveel problemen over, hoor. De provincie zal echt wel bereid zijn om Rijnmond de provinciale pet op te .zetten. Tenslotte is de provincie alles bij eikaar ook maar onverhoeds met de milieuhygiëne gekonfronteerd" De Rijnmond-gekomjnitteerde maakt zich trouwens geen enkele il lusie over het effekt van het binnen kort van kracht worden van een deel van de wet op de luchtverontreini ging. „Naar mijn smaak Is ten on rechte de laatste tijd dc indruk ge nekt als zouden dan ineens alle pro blemen als sneeuw voor de zon ver dwijnen. Vergeet het maar- Die wet zal echt niet van dc ene dag op de andere soelaas kunnen bieden De commissaris van de koningin, heeft dan wc! de bevoegdheid om fabrieken geheel of gedeeltelijk te sluiten, maar hij zal dan toch een waterdicht be wijs van de noodzaak daartoe moeten aandragen, en dat kan weieens moei lijk worden". Er bleef de heer De Jong maar één conclusie over: volgens hem schiet de wetgeving hier schromelijk tekort „De wet immers maakt maatregelen, op korte termijn, werkelijke oplossin gen m deze problematiek, niet moge lijk". De gekommitteerde heeft overigens eerder gistermiddag een forse brok kritiek op zijn beleidsnota over zich heen moeten laten gaan. Het meren deel van de Rijnmondraad nam het hem kwalijk, dat zijn nota meer weg had van een verantwoording dan van een werkelijke beleidsnota De heer De Jong had hier niet bijster veel moeite mee: hij strafte de raad als een stel schooljongens af door hen ze verwijten over dingen te pratên waarover geen zinnige discussie mo gelijk is omdat het Openbaar Li chaam Rijnmond nauwelijks enige zeggenscnap heeft. Niet minder breedsprakig tesfeedde de Rijnmondraad gisteravond zijn aandacht aan de eventuele vestiging van een tweede nationale luchthaven. Het dagelijks bestuur van Rijnmond EÏNCKA KNCP OUt* AT had de zaad geadviseerd het bestuur te machtigen deel (e nemen aan luchthavenoverleg Zuidwest Nede, - land De raad heejt dit advies echter naast, zich neergelegd, omdat het aan nemen ervan zou hebben geïmpliceerd dat men het eens zou zijn met de optvatting dat er m elk geval als tegenhanger van het plan- ïalckenhage dat in de Markerwaard een luchthaven wil plannen, een al ternatief plan voor Zuidwest Neder land op tafel moet komen. Besloten is nu, allereerst zich te gaan bezinnen op het feit of Neder land sowieso behoefte heeft aan die tweede nationale luchthaven, en pas als eventueel de raad die nood zaak zal aanvoelen, zal het dagelijks bestuur van- Rijnmond alsnog ge machtigd worden zonodig aan het overleg deel te nemen als gespreks partner. DEN HAAG Het Kamerlid IVli bers (D'66 heeft minister Stuyt (volksgezondheid) gevraagd naar de consequenties van het winnen van zand met een zoutgehalte bij het gra ven van de waterspaarbekkens in de Biesbosch, weik zand vervolgens wordt aangewend voor ophoging "van tcrremen op het industrieterrein Moerdijk In het bijzonder wil hij weten wel ke de gevolgen van een en ander zijn voor de z.i. noodzakelijke, spoedige totstandkoming van de zogenoemde jmengordels bij dit industrieterrein en -mor de spaarbekkens in de Bies- boseh. Ook wil het Kamerlid worden geïn formeerd over de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van het dnnkwaler daaruit en hij vraagt of de kwaliteit van het water gewaar borgd is. Zonodig dient z.i. een ge coördineerd onderzoek te worden in gesteld GREVELINGEN De 53-jange dekknecht A. W. S. Stems uit Dor drecht van de sleepboot En Avant 37 van de firma Mul!'"'- is maandag avond bij de Grevejngensluis over boord geslagen en verongelukt. De sleepboot sleepte met eer ande re boot een zuiger van de Deltawer ken bulten de haven van BTuinisse. Het slachtoffer is bij het manoeu vreren in panraking .met een kabel gekomen. Vermoedelijk is zijn been door de kabel afgeknepen, waarna hu in het water viel Bij aankomst in het Rode Kruisziekenhuis te Zierikzee bleek de man te zijn overleden. Menoede ;shcm ROTTERDAM Verenigde Bedrij ven Nederhorst (Nederhorst United) NV en NV Bouwbedrijf De Delta in Middelburg gaan nauw samenwerken, Nederhorst zal hiertoe tegen betaling van een niet nader bekendgemaakt bedrag in contanten een meerder heidsbelang in De Delta verkrijgen, aldus een communiqué. Voor Delta (ongeveer 200 man per soneel) brengt de aansluiting bij een grote eenheid in verschillende opzich ten een versterking van. haar positie met zich mee. Nederhorst, ongeveer 10.000 man. personeel, breidt hiermee haar belang m de woningbouw uit tot het zuid-westen van, ons land. De Delta is een onderneming, die zich vooral in Zeeland bezighoudt met industriële woningbouw, ren be hoeve van deze activiteiten, die reeds jaren worden uitgeoefend, is een ge heel nieuwe woningfabriek in aan bouw. De heer A. Zwartsenburg zal de di rectie van De Delta olijven voeren. De vakorganisaties hebben :ich over deze onderneming in positieve zin uitgesproken. Het Delta-personeel is over de plannen ingelicht, aldus Ne derhorst. ROTTERDAM X>e tankscheep- vaartredenjen en de olie-industrmen hebben vrijwillige regelingen getrof fen om de schade te vergoeden, die voortvloeit uit vervuiling van zee, kusthavens enz. door olie. Blijkens een overzicht van deze regelingen, beschikbaargesteld door de olie-in dustrie, gaat de regeling van de t.ank- vaartredenjen tot een maximale schadevergoeding van 10 miljoen dol lar per tanker, De regeling van de olie-industrie vult die van de rede rijen aan, waardoor de totale schade vergoeding per vervuilingsincident kan oplopen tot een maximum van 30 miljoen drl. Deze regelingen dragen ertoe Dij, dat ohevervuiluig van de zeeën wordt voorkomen, doordat de verantwoor delijkheid voor de vervuiling wordt gelegd op -de schouders van de eige naren van de olietankers er de ver voerde olie. De regelingen maken het ook mogelijk, dat wanneer er een on geluk gebeurt, waardoor zee, kust enz. worden bevuild met olie, onmid dellijk een begin kan worden ge maakt met de xeinigingswerkzaamhe- den in de wetenschap, dat een ade quate vergoeding prompt zal worden betaald. De rederijen en de Industrie heb ben de regelingen getroffen, omdat ar nog geen internationale conventies tussen de regeringen van kracht zijn, die de vergoeding van schade in ge val van olievervuiling regelen. Zolang dio wettelijke regelingen er niet zijn, blijven de vrijwillige overeenkomsten van kracht. ROTTERDAM De voorzit ter van de afdeling Vlaardingen van het Nederlands Katholiek Vakverbond, de heer C. J. Post, ziet in een weigering van alle in woners van het Rijnmondgebied om volgend jaar de huurverho ging te betalen, een effectieve mogelijkheid tot protest tegen de luchtverontreiniging. - In het officiële orgaan van het NKV 'Ruim Zicht", herinnert hij er aan dat er volgens de huurwet ver band moet bestaan tussen het gebo den woongenot en de huurprijs. Dat HOEK VAN HOLLAND De wijk- raad voor Hoek van Holland verga dert op dinsdag 26 oktober om half acht in de- hulpsecretarie. Aan het begin van de vergadering is er voor het publiek weei tot het stellen van vragen. Verder zullen nieuwe wijkraadsleden worden gecn- stalleerd: de heer B. J. Dijkrenth als opvolger van. de heer V. W. Maas, die wegens ziekte bedankte; de heer D H. df Haas in plaats van mevr. van der Ligt-Wisman die verhuist is en de heer J. D. van Weelderen die de stoel van de heer C. J. Stigter gaat bezetten. De wijkraad bespreekt ver der verschillende plaatselijke proble men. ROTTERDAM Het Centraal Aksiekomitce Rijnmond protesteert te gen hei voornemen om militaire oefeningen te houden in de polders rond Hcenvliet en Geervliet op 19 en 20 oktober. Volgens het CAR wordt de bevolking van dit deel van Rijnmond meer en meer blootgesteld aan nog steeds in sterkte) toenemend mdustrielawaai. Tijdens de oefeningen zal gebruik worden gemaakt van explosieven en losse flodders. Volgens het Car is het duidelijk geworden dat de overheid veel spreekt over milieuproblemen, maar dat men weinig begrip kan opbrengen voor dc mensen die in Rijnmond moeten wonen. Militaire oefeningen zullen wel nodig zijn, aldus het Car maar het moet de overheid toch eenvoudig zijn te voorkomen dat ze gehouden worden in het toch al zo zwaar be laste Rijnmondgebied. Het warme dessin in mooie kleurkombinaties zal hen die var. sfeervolle overgordij'nen houder» zeker aanspreken..... e- venals'dé prij's die bespottelijk iaag is. Bedrukte weefstof van een bij zonder zware kwaliteit in een meerkleurigdessin. In de breed te van -120 cm, nu per meter van f 5,98 voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om S uur begint op de Ie etage de verkoop van deze zware weefstof bedrukt in een moor meerkleurig dessin, 120 cm breed, per meter voor 2 Ook maandagmorgen open Géén te! of schrift best het woongenot door smog en andere vormen van luchtvervuiling achteruit Is gegaan, kan een reden zijn om geen huurverhoging te betalen, aldus de heer Post, die becijfert dat dit een "drukmiddel" van 30 miljoen per ïaar kan opleveren (eer kwart mil joen huizen met gemiddeld een tien tje huurverhoging per maand). Het voordeel zou zijn, aldus de heer Post, dat deze vorm van protest iede re week en iedere maand opnieuw wordt gevoeld. Zijn suggestie komt binnenkort aan de orde op een verga dering van de NKV-afdeling Vlaar dingen, De juridisch adviseur van het NKV, mi*. Th. E. E. van. Schaik, zegt in hetzelfde blad dat iuchtvervuilers ook langs civielrechterlijke weg kun ne i worden aangepakt en wel door het indienen van een eis tot schade vergoeding tegen de veroorzakers van milieuverontreiniging die door bij voorbeeld zuivering vervuiling al thans in aanmerkelijke male zouden kunnen voorkomen. De Hoge raad heeft in 1917 al be paald dat het in stnjd handelen met de zorgvuldigheid die in het maat schappelijk verkeer betaamt ten aan zien van iemands leven of goed een onrechtmatige daad oplevert. Alleen al van de dreiging met aan- sprakehjkheldstelling kan volgens mr. Van Schaik een sterke preventie- va werking uitgaan. Hij vraagt zich af, of hier met een mogelijkheid ligt voor woningbouwverenigingen, ge meenten en anderen om de vervuilers aan te pakken ROTTERDAM Evenals in het vorige winterseizoen denkt het ko- mlté ter bevordering van het Bij belonderzoek, dat is samengesteld, uit christenen van verschillende kerke lijke richtingen, in de komende maanden een aantal bijeenkomsten te beleggen. De eerste daarvan is vastgesteld op donderdag 28 oktober a.s. in het ker kelijk centrum Da Bron aan de Pos- weg. De aanvang is om acht uur. Spreker is ds. D. J. Klein Onstenk, chr. geref. predikant te Maassluis, Discussiethema is „Wacht rond het zevende gebed". ROTTERDAM De centrale jeugdmigratiedienst in Rotterdam, die zich sinds 1960 inspant voor de huisvesting en begeleiding van jeugdige migranten, heeft tegen de staat een kort geding aangespannen dm te voorkomen dat het ministerie van CRM met ingang van 1 januari aanstaande subsidiëring van de dienst zal stoppen. De centrale jeugdmigratiedienst ziet de beslis sing van het ministerie om de sub sidieregeling te staken als een on rechtmatige daad. Beëindiging van de subsidieregeling zaL inhouden dat de centrale jeugd migratiedienst zijn aktiviteiten ten behoeve van uit alle delen van het land afkomstige migranten tussen 16 en 20 jaar zal moeten beëindigen. Dit zou, volgens de dienst, de belan gen van de jeugdige migranten ern stig schaden en de toezegging aan de ouders, dat hun kinderen begelei ding zullen ontvangen onwaar ma ken. Het kort geding zal dienen voor de president van de rechtbank in Den Haag. BERKEL De politie heeft een jeugdclub, met leden van 12 tot 16 jaar achterhaald, welke club als be langrijkste aktiviteit had het plegen van inbraken in scholen, fabrieken en kantines. Het clubhuis was een kelder in een flat in Sehiebroek. Tegenover" de officier van justitie hebben de clubleden bekend ruim 15 inbraken te hebben gepleegd. De buit die in de kelder werd aangetroffen, bestond uit sigaretten, bandrecorders en platenspelers. Van de gestolen goederen was niets verkocht. De politie had de indruk, dat de jongens uit avontuurzucht hebben gehandeld. De zaak kwam aan. het rollen toen de rijkspolitie te Tier kei enkele club leden op heterdaad betrapte, toen zij inbraken bij de kistenfabriek. Hor dijk te Berkel en Rodenrijs. In Berkel en Rodenrijs heeft de 'club' zeven inbraken gepleegd. BOTTERDAM: De Doden: kleine zaal 20.15 Hongaars Strijkkwartet; De Schouw burg: 2015 Driekoningenavond; Hofpleln- Uieater uojs Twee op de wip LOMBATBOIJEN. Pythagorasweg 20 00 vergadering s.W.O, VoaasdingEN: Moreslaan 41: 19 30 le denvergadering Oranje Croon? Krui». PF.RJ.'JS Gemeentehuis: 20 90 wijkraads- v ergaderJng ROTTERDAM: De Doelen.; bal 12 l gtatis koffieconcert: stadhuis: 19 38 carilloncon- eett. De schouwburg: 20 is Poigy and Bess; Hofplein-Theater: 20.15 Twee op de vip De Doelen: kleine zaal 20.15 pianore cital: Bergkapei Oude Itaadholalaan£0 0® Os. T van Vliet Spreekt voo r Gerefor meerde Bond; Groots schouwburg: 14 CO toe, kinderen door Kinderen; Zaal Sarto: Afrikaanderplein 3: goochelen; Djsaekrr- plein: 1030 muzikale show: Oude ïïaad- huis'aar 14 09 filmprogramma: van Beyn- straat 32 14 o(5 goochelen; Gebouw Eisen riaëzer; Gouwstraat 38 20 00 böt«nezln,f» cis Kleermaker; 't "Slag: 20 00 vergadering EXCVB VlAjURDINXJEffKwkccffitrum noïy 20 00 vergadering NCJVB; Stadsgehoorzaal 14 3S toor bejaarden „De Mallemolen". Klachten stadsbezorging maandag t.m. vrild. s.30-19Jo. zaterdag 1T-18. tel. 1153®. Schiedam Lange Kerkstr. 82. tel. 266382 Vlaardingen: J. Verheli. Dtepenbroek- stfaai. 41, tel. 343345 Maassluis,. De Jong tel. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Flersotistaat 35, Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, te) 14100. Klachten «eiiuste- t mder en lurbtvervulllne; Centrale Meld en Regelkamer i-ijnruon tel. 010—isoooo. Spreekuren sociale raadsleden: ma., di„ vr.: Coomfcertstr, 18. 3-11; Jensiusstr. 1416: Proveftiersslngel -ST. MI: Kfaver- str. 52 9-11; Ruigewaardstraat 34 14-1S: Sla- zoenstr. 14-116, wo„ do.: Korte Lifnbaan 3d 12-14: vr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1