Regenval binnenstad zette blan i Het kabinet Biesheuvel is geen krentenkabinet Kamerlid Van der Mei: Spook van inflatie steeds dreigender Schiedam moet zijn belastingen verhogen ll LICHT- en KRACHTINSTALLATIES Harpe Davids geeft jubileumconcert Alt-kiesverenigingen vergaderden „Help, anders verdrinken wel" Vernieuwd orgel voor Evang. Lutli. Gemeente Op slag gedood bij oversteken Nieuwe rector voor gymnasium Schiedam krijgt een crematorium Dodelijk ongeluk in Zwartewaal Bejaardenflat met 66 wooneenheden in Hoek van Holland m m Mi BEZORGING SCHIEDAM Lezing dr. De Lange over India Het embleem van de Apotlo 10. Deze week bij elk Shell- station, dat in het teken van de Apollo-actie staat. Gratis bij 20 liter benzine of 2 liter Shellina Premïx. Elke week een nieuwe.Verzamet ze alle tien en plak ze op de gratis verzamelaffiche. Nu gratis Apollo-stickers bi] Shell. Aanleg en onderhoud van ELECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Driel) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - Vlaardingen Pak meteen deze Wehkamp prijspakkert Elegante slankkledende japon van turquoise polyester wevenit, zie pag.30Avan uwkatalogus. Normale prijs 59,95 alleen deze week pok de maten 44-54 gaan Wehkamp zeer ter harte Vandaar dat in de Wehkamp katalogus ook voor boven de middelmaat zo'n grote gevarieerde modekollektie staat. Met modieuze mantels, pakjes, japonnen, rokken, bloezes, lingerie en foundations. Alles fijn bij elkaar. Om thuis op uw gemak uit te kiezen. Dan bestellen, 7 dagen op zicht krijgen en rustig passen. Daarna pas betalen, kontant of komfortabel per maand via een privé-reksnlng. POSTORDERS Voor het geval u geen Wehkamp katalogus bezit: u kunt hem nu nog aanvragen bij Wehkamp, antwoordnummer 600, Zwolle. Geen postzegel U kunt ook bellen: 05200-73444. Dag en nacht. DÉ ROTTERDAMMER 1 DINSDAG 19 OKTOBER 197, O SCHIEDAM De christelijke mu ziekvereniging Harpe Davids organi seert op 5 november een jubileum concert, Na de pauze treedt het gezel schap van Coos van de Velde op. De muziekvereniging zelf zal voor het eerst met nieuwe uniformen optre den. Kaarten zijn verkrijgbaar in Schie dam, Sem Dresdenplein 32, Ch. Th. Storkstraat 24, Hoogstraat 70, Put- tershoeksestraat 6,en in Rotterdam aan de Hulkstraat 18d. WWOS71 DEN BRIEL Door de on gekende hevige regenval van maandag is het laaggelegen ge deelte van de binnenstad van Den Brie! overstroomd. Het wa ter stroomde de huisjes binnen rond de oude stadspomp, Heul- tje, Fransestraat en zette kamers, keukens en kelders blank, ook de aldaar gelegen openbare la gere school kwam onder water te staan. De overstroming js mede een ge- volg van de slechte, afvoer van het water ter plaatse. Het gemeenteper- soneel is ingeschakeld om het water overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. De vrijwillige brandweer van -Den Briel kreeg een averechtse taak. Zij verleende assistentie door het leegspuiten van de huizen! Het ergste van alles was de situatie „Wellerondom". De huisjes van de fa milie Baris, woonhuis en winkel wa ren beide ondergestroomd. De „Kof- fiepot" stond geheel blank, daar had de Brandweer een geruime tijd nodig om het water onder do houten vloer weg te spuiten. In „de oude Grutte- rij" eveneens aan de pomp gelegen stroomde de keuken onder. „Het was méér dan erg zei de eigenaar Rens van Adrighem, want ook de rioolin- houd kwam in mijn huis!" Hevige regenval en slechte afvoer veroorzaken deze overlast. Boos was de oud bankdirecteur D. Lankhorst toen hij zei: „de rioolering hier heeft nog nooit gedeugd, het is de schuld van de gemeente". In korte tijd stroomde ook de Openbare lagere school aan het Catharijnehof o>-4er water, alsmede de huisjes aan Heultje met het antiekwinkeltjt. n de Franse straat stond het water zo hoog. dat er alleen maar auto's door konden. Het commentaar van de .directeur van Brielle's gemeentewerken dc heer J. Kwakernaak luidde: „Zoveel water heb ik nog nooit zien vallen, de wateroverlast zal overal wel zo zijn". De brandweer en de bewoners van de overstroomde hulzen hebben nog lange tijd „na moeten lozen". VLAARDINGEN Tijdens een ge combineerde bijeenkomst van de CKU en de CHJO, die maandagavond in gebouw Triangel werd gehouden, heeft drs. D. F. van der Mei uit de Meem, Ed van de Tweede Kamer, de economische aspecten van de miljoe nennota behandeld. Drs. Van der Mei was van mening, dat de begroting uit conjunctureel oogpunt bijzonder zwak was. De si tuatie vn de dreigende inflatie, zoals deze zich thans voordoet, zal zich ook bij de begrotingen van de komende jaren blijven voordoen. Kamerlid Van der Mei begon zijn referaat met zich af te vragen wat men verwacht van de economische ontwikkeling in ons land en welke invloed de rijkbegroting daarop heeft. Spreker wees erop hoe intensief die begroting bij de ontwikkeling betrok ken is, vooral wanneer men naar de grootte van het bedrag van achten dertig miljard kijkt. Drs. van der Mei. wees erop hoe het aan de berekenin gen van het Centraal Planbureau te danken is, dat men weet hoe de econo mie zich gaat gedragen. Daaruit kan men ook opmaken,, dat. voor 1972 zich een prijsstijging van zsven procent gaat voordoen. Uit de hoogte van die prijsstijging kan men de inflatie afle zen, die ons alleen bedreigt, naast de ppijsinflatie is er ook de bestedingsin flatie. omdat we hardnekkig meer uit blijven geven. De vraag, die drs:. van der Mei stelde was: wat kan de over heid daar nu daadwerkelijk aan gaan doen. Hij wees er met nadruk op. dat het probleem van de dreigende infla tie een internationaal probleem is. En voor wat'de lonen en priizen ;betref t is een grote verantwoordelijkheid ge delegeerd bij het bedrijfsleven, waar men zijn verantwoordelijkheid waar moet maken. Voor eventuele klachten enr. IANGE KERKSTRAAT 82 TEL. 266382. SCHIEDAM Zondagmorgen 24 oktober om tien uur wordt het geres taureerde orgel van de Evangelisch Lutherse Gemeente in het kerkge bouw aan de Lange Nieuwstraat tij dens de eredienst, in gebruik geno men. Het orgel, dat dateert uit 1910, is in de loop van de laatste maanden gron dig verbeterd en met enige stemmen uitgebreid. Bovendien is een tweede klavier ingebouwd en de speeltafel is verplaatst naar het balkon. Zondagavond 31 oktober, om half acht, wordt, eveneens ter gelegenheid van de ingebruikneming, -sen orgel concert gegeven in de kerk. Jet Dub beldam zal het instrument bespelen, in samenwerking met de cantor-orga nist Jacques Jorde. Het thema van het orgelconcert is het Lutherlied. VLAARDINGEN De 65-jarige mevrouw Buitelaar-Boog is maan dagavond omstreeks kwart voor acht op de oversteekplaats Burgemeester Verkadesïngel bij de Luijerinksingei gegrepen door een auto en op slag gedood. Het slachtoffer kwam van het Ho- lyziekenhuis, waar zij haar man had bezocht. Tijdens het oversteken werd zij geschept door een personenauto, bestuurd door de 20-jarige C. N. uit Vlaardingen. De vrouw werd enkele tientallen meters meegesleurd. Dé po litie verzoekt getuigen van het onge luk zich in verbinding te stellen met de verkeersdienst van het bureau aan de Delftseveerweg. SCHIEDAM Op zes avon den in de tweede helft van no vember gaat de gemeenteraad van Schiedam de jaarlijkse be groting behandelen, een begro ting over het jaar 1972 die reke ning houdt met een tekort van 1.107.033. Dit betekent dat in vergelijking met de verleden jaar gehouden gemeentebegro ting het tekort is opgelopen met een bedrag van 472.000. Toch is blijkens deze begroting het gemeentebestuur niet somber' ge stemd. Men verwacht namelijk dat dit tekort enigzins kan worden terug gebracht, terwijl er daarnaast altijd nog een saldireserve is van drie mil joen waarmee de gemeentebegroting over het jaar 1972 dan weer sluitend kan worden gemaakt. Dat betekent overigens niet dat de inwoners van Schiedam geen verho gingen over zich heen moeten laten gaan. Men verwacht namelijk een flinke stijging van de gastarieven, het ophalen van het huisvuil, 'terwijl ook een verhoging van de zeehavengelden op het programma staat. Hel gemeentebestuur is blijkens een toelichting ervan overtuigd, dat deze verhogingen bij de Schiedamsc bevolking hard zullen aankomen, maar het is een soort „help of anders verdrinken we." Dit, omdat er vol gens het gemeentebestuur, een sterke bevoogding van het rijk op komst en dit is iets waar men niet veel voor voelt. De gemeente Schiedam heeft blij kens de begroting nu reeds een be drag, namelijk maar liefst 120.000, gereserveerd voor het jaar 1975. Dan viert Schiedam namelijk het feit dat het 700 jaar geleden stadsrechten kreeg. Verder staat aan de uitgaven kant nog een bedrag van 180.000 voor baggerwerkzaamheden in de Wilhelminahaven. O SCHIEDAM Het stedelijk gym nasium in Schiedam krijgt een nieu we rector in de persoon van drs. W. A. Visser uit Amsterdam, hij volgt dr. L. W. Labordus op, die wegens ge zondheidsreden,aftreedt, maar wel als leraar aan de school blijft verbonden. De heer Visser is reeds al3 conrector aan de school verbonden. Het Kamerlid was van oordeel, dat de begroting uit conjunctureel oog punt zwak was. De begroting heeft geen remmende kracht op de beste ding, waaraan juist zo'n grote behoef te is. Drs. Van der Mei gaf een bijzonder somber beeld van de toekomst. Hij was van mening, dat de situatie van de inflatie, waarin we ons thans be vinden van de een op de andere dag niet,zomaar opgelost zal zijn. „Wan neer de regering vier jaar blijft zit ten, hetgeen ik bijzonder hoop, zal deze situatie zich ook bij de volgende begrotingen weer voordoen". Na dc pauze bestond er voor de aanwezigen gelegenheid om met dc spreker in discussie te treden, waar van een druk gebruik werd gemaakt. SCHIEDAM De stad Schiedam krijgt wellicht de beschikking over een crematorium. Dit crematorium zou moeten worden gebouwd in aan sluiting op de nieuwe aula van de algemene begraafplaats aan de Bur gemeester Van Haarenlaan/Vlaardin- gerdijk. r Dit verklaart, de wethouder voor stadsontwikkeling C. J. M. Bolmers (soc.) In .zijn beleidsnota bij de aan bieding van de gemeentebegroting over het jaar 1972. De heer Bolmers is tot zijn conclusie gekomen door het opheffen van de rooms-katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk. Wanneer het project wordt gereali seerd is nog een open vraag. Indien het crematorium er komt. zijn er in het Rijnmondgebied twee van deze instellingen, de eerste is in Rotter dam-Zuid. BERKEL EN RODENRIJS Prins Claus komt volgende week naar Berkel en Rodenrijs om er de eerste paal te slaan voor een com plex van 535 experimentele woning wetwoningen in het bestemmingsplan Noordpolder, VLAARDINGEN „Het ka binet Biesheuvel is geen kren tenkabinet. Naast bezuinigingen neemt het ook een groot aantal nieuwe taken ter hand." Dit zei het Tweede-Kamerlid Hannie van Leeuwen maandagavond in de Rehobothkerk aan de Biliton- laan waar de gecombineerde AR- kiesverenigingen een vergade ring hieldén. Mej, van Leeuwen noemde enkele taken die de regering wil gaan uit voeren: verlaging van de leerlingen- schaal, extra onderwijzers voor het basisonderwijs, gedeeltelijke leer plicht voor zestienjarigen, beperkte .uitbreiding van de woningbouw, meer geld voor het openbaar vervoer en een fors t*xlrag voor de bejaarden verzorging. 93.000.000 ëxtra). Over de verhoging van de defensie uitgaven zei Mej. van Leeuwen, dat dit een tijdelijke maatregel is in af wachting van het rapport van een commissie die de defensieuitgaven kritisch bekijkt. Het Zoetermeerse Kamerlid, tweede voorzitter van de A.R.-fraktie, zei grote waardering te hebben voor mi nister Stuyt die een nieuw departe ment voor de milieuhygiëne heeft op- gebouwd en direkt al-werd gecon fronteerd met de ernst van de milieu verontreiniging. Ze zei dat financiële injektles nodig zijn om researchwerk op dit gebied te kunnen verrichten. Ook betekent de ze niéuwe problematiek dat er een ambtenarenapparaat moet komen. In dit verband hekelde zij de poli tiek van de oppositiepartijen in de Kamer die het ambtenarenkorps klei ner willen maken „en dat terwijl steeds meer instellingen de overheid te hulp roepen. Ik heb de stellige k druk dat de ambtenaren reeds over belast zijn. Het is om die reden dat de regering Biesheuvel heeft moein afzien van een personeelsstop voor d overheidsdiensten. Dat blijkt EowrJ» geen haalbare kaart".' Mej. van Leeuwen weerlegde beschuldiging dat de convention^ partijenzouden hebben geweten "dst er een begrotingstekort zou ziin vS. D ina 4.000.000.000,—. VT Ze zei dat dit is ontstaan door on voorziene omstandigheden en noemd» in dit verband als voorbeeld de grof! stroom van kinderen die naar he' voortgezet onderwijs is gegaan De?l ontwikkeling was volgens haar niet nauwkeurig te voorspellen. Na het betoog van Mej. van Leeu. wen volgde een geanimeerde discus" sie. De vergadering werd bijgewoond door enkele tientallen belangstellen den en stond onder leiding van L H', I" die aankon! dinde dat de A.R. kiesvereniging dit jaar nog twee vergaderingen zul ien houden ter bespreking van de meentepolitiek en dat volgend ia»? waarschijnlijk het Tweede-Kamerlid Schakel naar Vlaardingen komt oir dc land.spolitiek aan de orde te stol' len. ZWARTEWAAL De 43-jarige heer I. van der Waal uit Geervliet'Is maandag met zijn auto in Zwarte waal van de rijbaan geraakt en tegen een boom gebotst. Hij werd zo zwaa- gewond, dat hij ter plaatse overleed De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Om in eerste instantie al meer geld in de gemeentelijke portemonnee te krijgen is al besloten het ambulance vervoer met 40 pet. te verhogen, ter wijl verder al omhoog zijn gegaan het huren van het Algemeen .Han delsentrepot "(ƒ5000) en de hurén van de gemeentelijke sportzalen, hallen en beurzen, hetgeen dan weer een be drag van 15.000 moet gaan opleve ren. VLAARDINGEN In de Armi- niuszaal in de Emmastraat zal don derdag dr. H. M. de Lange voor de Remonstrantse Gemeente een lezing houden over zijn ontmoetingen met mensen in India. De heer De Lange,' voorzitter van de Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking, maakte begin van dit jaar een reis naar In dia. hij sprak er o.a. over de positie van de Christenen na de verwerving van de onafhankelijkheid, en „Kan het westen, en in het bijzonder de kerk in het westen, iets doen?" De toegang tot de bijeenkomst, die om 8 uur begint, is vrij. HOEK VAN HOLLAND De vereniging voor maatschappelijk werk „Humanitas" wil in Hoek van Holland een bejaardenflat van 66. eenheden gaan bouwen. De flat, die een benedenverdieping en zes woon lagen van elf woningen zal krijgen, gaat verrijzen op de hoek van Har- wichweg en Planciusstraat. Met de bouw is een bedrag ge moeid van ruim ƒ2,5 miljoen, exclu sief de inrichting. De 66 woningen zullen worden voorzien van alie mo- derne comfort. Elke wooneenheid om vat een entree, woonkamer, slaapka mer, douche, keuken, hal, berging en een toilet en de nodige kasten. Men kan zelf koken, maar het is ook mogelijk om de maaltijden te betrekken uit de centrale (diepvries) keuken te Rotterdam. Vandaar wor den de maaltijden diepgevroren naar Koek van Holland vervoerd, waar ze snel gebruiksgereed gemaakt kunnen worden. De begane grond is geheel bestemd voor algemene voorzieningen: de cen trale bergingsruimten, een' filmkamer, bibliotheek, ontmoetings- en recrea tieruimte, kamers voor pedicure, kap per enz. De etages zijn bereikbaar met lif ten. De totale hoogte van het ge bouw is bijna twintig meter, het zal een lengte beslaan van vijfen zeventig meter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2