Volgende week opening Nieuwe MTS kost vijf miljoen Werkelijke integratie van buitenlanders 1 f Huisman NEH en MF gaan op in Rijksuniversiteit Nummer twee van de tweehonderd gaat dicht AGENDA IN WEEROE ESESSi Goederenvervoer achtergebleven bedrijfstak Actiegroepen moeten ook meepraten over milieuhygiëne PAGINA 3 DONDERDAjG 21 OKTOBER 1971 Regio Vier dagen een grandioze show van Mercedes-Benz personenwagens in Rotterdam. Deze show wordt gehou den in de Gouden Balzaal van Rotterdam-Hilton, tel. 010-1440 44. De Mercedesshow is geopend van: 10.00-22.00 uur op woensdag 20, don derdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober. Autobedrijf „Victoria" N.V. Rotterdam - Waalhaven - Schiedam - Vlaardingen Automobielbedrijf „Dopem" Dordrecht Eerste Goudse Automobiel Mij. N.V. Gouda - Woerden Vermaat's Autobedrijf N.V. Heiievoetsluis Zuidamerikaanse prijs voor Bouwcentrum (Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM In Rotterdam verblijven op het ogen blik (legaal) ongeveer 21.000 buitenlandse werknemers. In bet Rijnmond-gebied zijn het er zon 30.000. Hun aantal groeit pet maand met ongeveer 500 netto, de terugkeerders of zich elders vestigenden dus niet meegerekend. Voor die dertigduizend zijn er, afgezien wellicht van hun werkgevers, weinig instanties die zich voor hun welzijn be ijveren. Het actiecomité Pro Gastarbeiders uiteraard, dat van tijd tot tijd geen vooruitgang meer ziet via de geijkte jjj handelwijze en dan overgaat tot acties, is er één van. En dan is er ook de Sichting Hulp aan Buitenlandse werknemers, een voor 95 door het ministerie van CRM gesubsidieer de, dus wat „ingetogener" optredende stichting. DONDERDAG MAANDAG WOENSDAG Tot dusver heeft de SHBW zich uit zichzelf in de publiciteit •begeven, hoewel zij al een jaar of dertien bestaat. De reden? „We hadden wed veel initiatieven en ideeën, maar nog te weinig mensen om ze uit te voeren. Wil je publiciteit, dan moet je ook kunnen waarmaken wat je be looft. Het laatste jaar zijn er zes tien nieuwe mensen bijgekomen, nu zijn we zover dat we kunnen laten zien wat we doen", zegt de waarnemend voorzitter van de stichting, de heer A. M. Arling. WENSEN De wensen zijn er wel, geld is er niet. De 95 procent subsidie laat de stichting nog altijd met een tekort van bijvoorbeeld ƒ288.000 zitten (per 4 oktober jL). - Dit bedrag wil men nu- via het bedrijfsleven zien binnen te krijgen. De bedrijven die buiten landse werknemers hebben zijn aangezocht om per gastarbeider 40 als investeringsbijdrage te leveren en 10 als jaarlijkse bij drage. De reacties op dit verzoek zijn nog niet binnen, maar de stichting rekent er niet op dat alle betreffende bedrijven zullen reageren. vandaag morgen dagelijks ROTTERDAMMER Mercedesshow t GOUDA Volgende weck zal de i jjieuwe Middelbare Technische School I jan dc Groen van Prinsterersingcl in I Gouda officieel in gebruik worden I genomen! .Voor deze plechtigheid is s e(u compleet feestprogramma samen- r' gesteld, dat van dinsdagmorgen half tien tot vrijdagavond Iaat gaat duren. Be nieuwe M.T.S., waaraan een lange 3 A-eg van voorbereidende werkzaam- beien van rond dertipn jaar I vooraf is gegaan» heeft meer dan vijf miljoen gulden gekost. Aan de school, die vierhonderdvijf tig leerlingen telt, zijn vijfentwintig I leerkrachten verbonden. Er zijn drie vakrichtingen op de MTS en wel bouwkunde, electrotechniek en werk- (•tuigbouwkunde. Het ligt in de bedoe- ling de school in de toekomst nog met J eet! vierde vakrichting uit te breiden. t ook het aantal leerlingen, zo ver- j- wacht men, zal In de komende jaren nog sterk stijgen en straks rond de zevenhonderd belopen. Be nieuwe M.T.S. is een typische regio-school, die zijn leerlingen niet alleen vanuit Gouda, maar uit de 5 wijde omgeving betrekt. De school is 1 zeer modern ingericht en betekent een belangrijke aanwinst voor deze wijk van Gouda. Zoals we meldden zijn dertien jaar aan de realisering l van de school vooraf gegaan. Eind 1958 werd uit het bestuur van de L.T.S. aan de Graaf Florisweg een kleine commissie gevormd om plan hen te beramen, voor de stichting van een U.T.S. Op 21 januari 1959 werd de eerste bespreking gehouden met de inspecteur van het nijverheidson derwijs. Op 20 september 1962 werd in het gebouw van dc Kamer van Koop handel door een groep initiatiefne mers besloten tot stichting van een U.T.S. Op 20 juni 1963 werd de stich tingsakte ingeschreven eh in 1967 'ontving men het Koninklijk Besluit. Op 31 augustus 1967 viel het defini tieve besluit om de school te vestigen op de plaats, waar deze nu verrezen is, Dankzij de gastvrijheid van de EK LTS konden op 2 september 1968 de lessen reeds beginnen met vier eerste klassen. Augustus 1970 werd de nieu we werkplaatsvleugel in gebruik ge nomen en thans is men met vier leer jaren. verdeeld over 21 klassen, in een eigen gebouw verenigd. De prachtige school is ontwornen - door architecten.-- en ingenieursbu reau ir. K. I. Ruige N.V, in Rotter dam. Medewerkend architect is N. P. L. Vorhoeff, Ad Dekkers beeft een zeer oassend kunstwerk aangebracht. Het bestaat uit een reliëf van witte trottoirtegels oc een wijze, waardoor een boeiend schouwspel ontstaat, zo wel op het horizontale niveau als van bovenaf gezien. De school, die een breedte van 43 nt, en een hoogte van 16 m. heeft, is gebouwd door Zcebregts* Aanne mingsbedrijf n.v. in Tilburg. ROTTERDAM De Internationale vereniging voor Huisvesting in. Cara cas heeft hëc Bouwcentrum in Rotter dam de prijs over 1970 voor het ont werpen van plattelandshuisvesting toegekend. Deze prijs is toegekend op grond van het werk, dat het Bouw centrum in het kader van haar twee de International Course for Develop ment Cycle Projects heeft gedaan voor de ontwikkeling van een model plan van 50 plattelandswoningen in de Columbiaan.se plaats Acacias. Het Bouwcentrum heeft bij het tot stand komen van het project samen gewerkt met het Bouwcentrum de Columbia en Caja de Credito Agraria of Columbia (de Columbiaanse Land- bouwcredietbank). Spanjaarden Hollands Ieren en Hollanders Spaans leren UTRECHT -- De juridische studen tenvereniging in Utrecht is de,ze week gestart met de organisatie van een netwerk van over de hele stad ver spreide „wetswinkels", waar burgers gratis rechtshulp kunnen krijgen. De studenten hopen daardoor de mensen wegwijs te maken in het juridische doolhof. 21 oktober De Doelen kl.z.: Jong Talent. Aart Ro- zenboom,' klarinet m. beg. van Ben Hurreibrlnck, piano, Fred Pot, cello, met begsl. van Steven Hoogenberk, piano. 20.1 uur, Rott. Schouwburg: N.R.T. met reprise van „De bedelaarsopera". Blijspel met zang en dans van John Gay. 20.15 uur. Vrijdag: idem. De Doaien, gr.z.: Rotterdams Opera koor. Belcantoconcert met orkest o.l.v. Plet Struyck. Solisten: Iteana Slnnone, sopr.: Caroline v. Hemert, mezzo-sopr.; Arian Blanken, tenor; Martin Bressers, bas. Operagedeelten. 20.15 uur. De Doelen, gehoorzaal. Solocabaret door Hessel v. d. Wal. T.m. 24 oktober. 20.15 uur. De Bijenkorf: Boekenafd. Tekenaar Dick Bruna en zijn werk. 2-4 uur'. Puttershoek, Geref. kerk: Jubileumcon cert Chr. gem. zangvsren. en Kinder koor „Asaf" m.m.v. Rijswijks chr. man nenkoor. A. Poortvliet, orgel en piano; J- J. v. Eekelen, trompet; W. Pijnakker, trompet; koperkwintet van Putters- hoeks Fanfare. 20 uur. 22 oktober De Doelen. Canned Heat, de blues band uit Los Angeles. Voor de pauze optreden van de Nederlandse formatie ..Solution". 24.Q0 uur. De Doelen, gr.z.: „Yomiuri" Nippon oymph. orkest uit Tokio o.l.v. Hiroshi Wagasugl.-Werken van Strawinsky, Ta- kemitsu en Sibelius, 20.15 uur. De Doelen, kl.-z.: „Fiesta Gitana Da Siiva 15". T/m 24 okt.,20.15 uur. Schiedam, Magnaiia Deikerk. Senectu- tekoor, r.k. gem, koor „Bel Canto", Hetv, kerkkoor, Grote kerkkoor Op- standingskerk, Schiedams Chr. Man nenkoor. gem. koor „Excelsior". Koos bons, orgel en piano. 20 uur. Slikkerveer: Electrozaal; Concert door het Slikkerveers Chr. Mannenkoor. 20 uur. Koninginnekerk: Concert van het Ame rikaanse koor „The North Carolina Chamber Singers" m.m.v. Cantus Mun- di. Werken van Bruckner, Preatorius, Bartholdy, Saint Saens, Bach, Brahms en Mozart. 20 uur. Hillegersberg-Hillegondakerk. Concert van het Kamerorkest „Arcangelo Co- relli" o.l.v. Bernard Weyts. Werken van Mozart. Solist: Dirk Jansz. Zwart, orgel met werken van C. Ph. Philippe en Em Bach. 20.00 uur. 24 oktober De Doelen, gr.z.: Ned. Kamerorkest o.l.v. David Zinman. Soliste: Martha Argerich, pteno. Werken van Mozart, Tippett, De Leeuw, 14.30 uur. De Doelen gr.z.: Presentatie i s.m. H. J. da Silva, de Unesco en de Int. Muziek- raad van dans, Waiang en drama van Soenda, West Java. 20.15 uur. 25 oktober Rott. Schouwburg: Nederlandse Ope rastichting met „Carmen" van George Bizet. 20.00 uur. 23 oktober Hofpleintheater: twee extra voorstellin gen van „Twee Is te veel", blijspel van Bill Manhoff in regie van Paul Melton. 28.15 uur. 24 okt.: idem. De Doelen, gr.z. Nat. Jeugdorkest o.l.v. Nico Hermans. Solisten: Chantal So nets en Cecile Evrard, piano. Werken var. Maes, Hermans, Poulanc en Brahms. 15.00 uur. Breepleinkerk- Zang er. orgelavond v.h. Leger des Heils onder de titel. „Heel de aard voor God". Gerrit Boer, orgel. 20.00 uur. 27 oktober De Doelen, ha! gr.z.: Koffieconcert door het Reger-Trio. Lucius Voorhorst, fluit; Dusan* Karpisek, viool en John Sekreve, altviool. 12.45-13.15 uur. DONDERDAG 28 oktober Open Hofkerk: „Rond de speeltafel". André Verwoerd en Jacq van Qort- merssen geven instructief concert. 30 oktober: idem. 20.00 uur. VRIJDAG 29 oktober Alexanderpolder: Immanuelkerk. Orgel concert door Gerard v, d. Dodl m.m.v. Nine Sligter, fluit. Werken van Buxte- hude, C, Ph. E. Bach, J. S. Bach en J. j, Quantz. 20.30 uur. De Doelen, gr.z.: Newport Festival. 4 concerten. Duke Ellington en ziin or kest. 20.15. Miles Davis, sextet, 24.15 uur. Zat. 30 okt. „Ornette Colemar, quartet", 24.15. 31 okt. „The grants of jazz". 20.15 uur. ZATERDAG 30 oktober Open Hofkerk. Zie boven. ROTTERDAM Dertig procent van de transportbedrijven in ons land heeft op 1 juli geen loonsverhoging gegeven. Bij de bedrijven -waar wel een verhoging werd gegeven, varieert het bedrag van vijf tot 30 gulden per week. Dit is gebleken uit een eind sep tember door de katholieke Bond van Vervoerspersonéel bij 52 over het he le land verspreide transportbedrijven, gehouden steekproef. Uit het onderzoekje bleek voorts, dat één op de drie bedrijven geen overuren uitbetaalt, maar werkt met een vast loon. Ten aanzien van de gewenste verbeteringen gaat de voor keur uit (met ruim 80 procent) naar verhoging van de grondtonen. Ruim 60 procent vindt vakantieuitbreiding erg belangrijk en 34 procent geeft aan arbeidstijdverkorting de voor keur. De KBV noemt het beeld bedroe vend. Het goederenvervoer is nog de bedrijfstak van het netto-loon. waar de werknemer nog wordt geacht zich voor baas, volk en vaderland te bar sten te willen werken. De verwijten van. het actiecomité Pro Gastarbeiders aan het adres van de SHBW over te laks optreden en een te ambtelijke aanpak hebben geen enkele invloed gehad op het be sluit in üe openbaarheid to treden, meent hij ook. „We kunnen die ver wijten van het comité wel begrijpen, maar men is vaak onkundig van de vele financiële beletselen die wij op onze weg ondervinden". Een andere reden waarom de stich ting graag ruimere bekendheid wil is nog steeds de onwetendheid van. vele buitenlandse werknemers over het bestaan van de SHBW. RIDDERKERK De gemeente raad gaat In twee vergaderingen de begroting 1972 behandelen. Deze ver gaderingen -worden gehouden op woensdag 27 oktober en vrijdag 29 oktober, des avonds om resp. acht uur en half acht Tevens komt een voorstel aan de orde tot aankoop van een huisvuil- auto. Een onversaagds mode, soepel a/s een tweede huid. Stoere staaltjes in grote stijf. Praktisch. Warm. Huisman kan het tang en kort met u maken, in (o.a.) su'ede, nappa of pigskin. In zeer luxueus iarrimy. Gevoerd met bont oi hoogpolig kunstbont. Kies wéér of dit kéét uw leer bij Huisman Want dan kunt u pas kiezen. wei üageiijk modieus. KORTE HOOGSTRAAT 15 le MIDDELLANDSTRAAT SS-100 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 ROTTERDAM De N.E.H.-Raad heeft zich definitief uitgesproken om samen met de Medische Faculteit Rotterdam op te gaan in een. Rijks universiteit. De Raad conformeerde zich daarmee aan het voorstel van. het College van Bestuur van de N.E.H. Als primaire voorwaarde voor een Universiteit te Rotterdam stelt de N.E.H. uitbreiding van de mogelijk heden van wetenschappelijk onder wijs en onderzoek. De Minister heeft reeds zodanige concrete toezeggingen gedaan, dat naast de centrale interfa culteit (waaronder wijsbegeerte) bin nen een decade nieuwe faculteiten en subfaculteiten verwacht kunnen wor den. Het N.E.H.-personeel gaat over in Rijksdienst, zodat haar rechtspositie voldoende verzekerd is. Er is een commissie uit de besturen van de N.E.H. en M.F.R. gevormd, die op korte termijn advies zal uitbrengen over de personeelsopbouw en -orga nisatie van de nieuwe Universiteit. Op de Rotterdamse Universiteit zal de Wet Universitaire Besiuurshervor- ming (W.U.B.) van toepassing zijn, behoudens een aantal bijzondere re gels die reeds in samenspraak met do Minister en de M.F.P, in de wet op de Rijksuniversiteit te Rotterdam zullen worden opgenomen. Deze re gels betreffen in het bijzonder ge scheiden begrotingen van de partners. Met het oog hierop kent de Rotter damse Universiteitsraad een kamer voor medische Wetenschappen en een kamer voor Maatschappij Weten schappen. Nadat de M.F.R. reeds eer der instemde mot de proeve van een voorontwerp van wet inzake de ves tiging van een Rijksuniversiteit te Rotterdam, kan de Minister nu door de instemming van de N.E.H. spoedig een wetsontwerp over de Rotterdam se Universiteit aan de Tweede Kamer aanbieden. Streefdatum voor de Rot- terdamse Universiteit is 1 september 1972. Van de activiteiten die de stichting dit jaar heeft kunnen ontplooien ne men de cursussen een belangrijke plaats in. Vanzelfsprekend, cursussen Nederlands voor de tAutenlanders, maar ook lessen Arabisch voor vol wassen analfabeten, en lessen Ita liaans en Spaans voor de Nederlan ders. Zo is er pas sprake van een werke lijke integratie in de Rotterdamse sa menleving, meent de stichting, als de buitenlanders Hollands leren en de Hollanders een buitenlandse taal. In de Meidoomstraat Oude Noorden) is die wisselwerking al aardig aan de gang: aanvankelijk, keerde de buurt zich nogal fel tegen de Spaanse „in filtranten" die in een voormalig schoolgebouw bijeenkwamen en haal de zij soms de politie erbij als het tijdens bijeenkomsten naar haar me ning wat te rumoerig toe ging. Maar sinds de betrokkenheid van de omge ving bij wat 'er voor de. Spanjaarden wordt gedaan is die aversie- verdwe nen. Ook de spreekuren horen tot de toppers van de stichting. Dagelijks zitten er in de wijken zgn. begelei dingsfunctionarissen die de bezoekprs in hun eigen taal te woord staan (doorgaans zijn het ook buitenlan ders) en 'helpen bij individuele pro blemen op het gebied -van b.v. huis vesting en sociale wetgeving. Het aantal bezoekers ligt bijzonder hoog. Derde plaats op de lijst van activi- teiten nemen sport en spel in: tafel tennis, biljart, conditietraining, maar voorai voetbal. „We hebben veertig voetbalclubs", zegt de heer Arling, „en helaas maar drie velden". De voorlichting krijgt binnenkort ook een flinke portie aandacht. Eind oktober start de stichting met de uit gave van zes krantjes in het Spaans, Turks, Grieks, Joegoslavsich en Ita liaans. Van deze informatiebulletins,- die voorlopig één keer per maand uitkomen, verwacht men veel. „Het is verschrikkelijk belangrijk dat de mensen in hun eigen taal hun infor matie kunnen krijgen, dat zc ook hun ideeën erin kwijt kunen". Voorlichting wordt ook gegeven tij dens de spreekuren van de begelei dingsfunctionarissen. Men is bezig met het vertalen van veel voorko mende formulieren en brochures. Aan sexuele voorlichting en het probleem „de-buitenlandse-werkne- mer-en-sex" waagt de stichting zich niet. De heer Arlings: „We adviseren de bedrijven wel: werf géén buiten landers, ze moeten lang weg van hun vrouw, en thuis zit die vrouw met haar gezin ook alleen. Maar meer kunnen we hier niet doen. Ja, wan neer er geld is om het gezin te laten overkomen, dan helpen wij mee met het krijgen van een huurmachtiging". Een speciale plaats bij de activitei ten van de SHBW nemen de cursus sen volgens de „Nou jij"-methode in: door middel van uitgekiende plaatjes en een bandopname met Nederlandse uitspraak kunnen kinderen en ook ouderen van alle nationaliteiten bin nen enkele maanden beschikken over 200 Nederlandse woorden. Ten slotte vermeldt de lijst van ac tiviteiten nog films, ziekenbezoek, vertaai- en tolkdiensten, contacten met bedrijven en pensions, lezingen, en speciale 'bijeenkomsten, bijv. tij dens de Ramadan. Ondanks deze volle lijst blijven er wensen van de stichting: een wekelijkse in plaats van maandelijkse uitgave van de tijd schriften; meer personeel, en liefst wat vrij willigers'(kleuterleidsters voor het zaterdagse speeluurtje met Hol landse en buitenlandse kinderen, hliipkrachten voor de totstandko ming van de tijdschriften); meer cursussen Nederlands; een moskee-ruimte voor de Isla mitische groep (ooit is de tot af braak gedoemde Koninginnekerk voor dit doel uitgekozen); scheidsrechters voor de veertig voetthlclubs; meer ruimte voor meer activitei ten. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Vandaag wordt weer een pension voor buitenlandse gastarbeiders gesloten. Het is een Turks pension in de Cooisestraat. Dit deelde gisteren de waarnemend voor zitter van de Stichting Hulp aan Bui tenlandse Werknemers mee. Voor wat het meest omstreden pro bleem van de gastarbeiders de huisvesting betreft, werkt de SHBW nauw samen met de op het zelfde adres gevestigde Stichting Huisvesting Migranten. Deze laatste stichting, die zich ove rigens niet in de sympathie van het actiecomité Pro Gastarbeiders mag verheugen (nog dinsdag verklaarde het actiecomité dat de SBM beslist geen slagvaardig beleid voert), advi seert burgemeester en wethouders ten aanzien van de „slechte" pensions. Dat wil zeggen, pensions die op grond van de logementenverordening tot sluiting kunnen worden gedwongen. Wie zeven of minder buitenlandse werknemers in huis heeft voert geen pension, hoe verder ook de voorzie ningen mogen zijn. Pas wanneer er vervangende ruim te is, zo deelde de heer J. van der Meij den van de SHM mee, wordt sluiting aangekondigd. Maar niet al tijd willen de bewoners uit het pand. Want elders, in de „goede" pensions, moet men vaak meer betalen. De al gemene prijs ligt omstreeks de 25 per week (zonder eten en verzorging) en dat is voor sommigen te veel. „Daar om weigeren ze soms ook het huis te verlaten, of gaan ze niet naar het door ons aangewezen adres maar naar een ander goedkoop onderko men". Ook de bewoners van het pand aan de Cooisestraat deelden -de heer Van der Meijden, ioen hij eergisteren de sluiting kwam aankondigen, mee niet het huis te zullen veriaten althans niet naar de gegeven adressen te gaan- Het programma van de Stichting Huisvesting Migranten is de komende tijd gebaseerd op één a twee sluitin gen per week. Ruim 200 pensions in Rotterdam hebben geen vergunning. Vorige week is het eerste pension ge sloten, in de Wapenstraat. ROTTERDAM D'66 vindt dat de in het Rijnmondgebied werkzame ver enigingen en dktiegroepen ook gene- digd moeien worden voor het gesprek met minister L. B. J. Stuyt van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dat op 25 oktober in Rotterdam wordt gehouden. In een brief aan burge meester W. Thomassen zegt D'66 dat het een verrassing is dat wel de Stichting Europoort/Botlekbelangen en de Kamer van. Koophandel en Fa brieken een uitnodiging ontvingen maar niet de diverse aktiegrospen. De Democraten 66 dringen er bij de burgemeester op aan deze groeperin-* gen alsnog te willen laten meepraten. ROTTEKDiAM: De Schouwburg: 20.15 De Bedelaarsopera; Hofplelntheater: 20.15 Twee op de wip; De Doelen: grote zaal: 20.15 Bel Canto concert; Kleine zaal: 20.13 Jong talent in de Doelen; Gehoorzaal; 20.15 solocabaret door Hessel vatt de Wal; 3ïa- thenesserdljk 113: 20.W öcartog groenplan MarconlplemStadhuis: 'kamer 128: 20.00 vergadering voor gemeentelijke wiikge- bouwen. IJSSEUMOWDE: Dienstencentrum Grote Hagen: 18.45 wijkraadsvergadering; K AAM SDONKS VEER: Gebouw Reho- both: 3S.45 bijeenkomst N.C.VJB.: WAJaDWrxvBEiN: Gemeentehuis: 20.00 gemeenteraadsvergadering; SPUKETWSSE: Gemeentehuis: 20.00 dis cussie sport en recreatie; ROTTERDAM: De Schouwburg: 20.15 De Bedelaarsopera; Hofplelntheater: 20JS Twee op de wip; De Doelen: Kleine zaal: 29.13 Fiësta Gitana da Silva 15: Gehoorzaal; 20.13 Hesse! van de Wal; Grote Zaal: 20.15 Yomiure Nippon symfonie-onkest; Opbe- mertstraat 88: 12.89 bijeenkomst korpsschip „De HydrograafDienstencentrum Grote Hagen: opening bijpostkantoor; De Doelen: kleine zaal 34.00 symposium over medezeg- genschap in de onderneming: maasland: De Magneet: 20.0Q lezing over sociale wetgeving; VLAARDINGEN: Grote zaai K v. K.: 33.00 vergadering kamer van koophandel; LBKKEKKBHK: Sportgebouw 19.20 orga nisatie 2e orgeleoncours: MIDDELHARNIS: Hcrv kerk: 19.39 toos- avond. Klachten stadsbezorgtng: maandag t.m. vrild. 18.30-19,30, zaterdag 17-38. tel. 215388. Schiedam Lange Kerkstr. 82. tel. 266382 Vlaardingen: J. Verhelj. Dieper',rock- straat 41. tel. 343245 Maassluis: De Jons tél. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonstaat 35. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 14100. Klachten geliuds- lunder en ïurhlvervuillng: Centrale Meld en Regelkamer Rijnmond tel. oio—isoooo. Spreekuren sociale raadsleden: ma-, di.» vr.: Coornhertstr. 19. 9-31; Jensiussir. 31 14 16: Provenierssingel 57. S-ÏI: Klaver-' str. 52 9-11: Rulgewaardstraat 34 lt-16; Bis*- zoenstr. ]t 3-MC, di„ wo„ do.: Korte Ltinbaan 3d 12-14: vr. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1