1 m Socialistisch wethouder Bij Ev. Luth. Gemeente Gerestaureerde orgel in gebruik genomen pakè250gram 1 ia»225 «ar Ludice shampoo i LnnjiTcocmn Ui&aMOgram m 85 10» IN ONZE VIVO-SUPERS 500gram 448 Ikilo Ikilo 1 Brielse maskerade tot nieuw leven gewekt Scheepsbouw in Nederland liep terug vacuüm vergakt boften oi sneKiliermalmg goldeiMsi of anti-roos flacona 500cg j m vaa225mri 150 gram DOYENNE DU GDMICE MALSE MJNOERLAPPEN de allerfijnste handpeer SPRUITEN tiARIGNAN LANDWIJN van239voor ZOIJTE PINDA'S zakaSOOgram j|»i vanl75voor ZtÜN PATE 11 KIPPELEVERTJES Miipjea250gram FRANSE MOSTERD In een fraaie bleipui JL« MOSSELEN nota370gran "74215LS ZEGELS! HAUST TOAST ovaal el vierkant 2pakken van 96 voor en aischeid van K. Ohlsen speelde Zwarte-Pietrol Boerderij voor deel afgebrand Oogstdienst voor Soedanees vluchtelingkind ,Zo maar zingen** in Schiedam GEVIJLDE SPECULAAS sfuka25f$9rain VITO COLA wf 2 literflessen m ÜÏÏ5 CAN1HM KOFFIEMELK 155 flesalOOQgram J.» PUZZLE BOX 965 voor kleuters GEKOOKTE GELDERSE WORST ksoze uit Franse of Menner 2 Kuipjes inzseirow Burgerlijke stand Ontmoetingscenrtnm in Maassluis Drie en een halve eeuw traditie Samenwerking van raadsleden in moeilijkheden Walter Kenipowski spreekt over eigen werk Japan bovenaan Nederland Registratie elders IEDERE WOENSDAG GEHAKTDAG! vraag uw CE) winkelier de speciale receptenfokier FIUKI Jaarvergadering Schoon landV PAGINA 7 Gesprek LONDEN In het derde kwartaal van dit jaar waren er in de gehele wereld 4.126 schepen met een recordtonnage van in totaal 84 saüi. brt in bestelling, vergeleken met 83.7 min. ton in het voorgaan de kwartaal. Dit blijkt uit het jongste kwartaal-overzicht van de internationale scheepsbouw van Lloyd's Register of Shipping. iQRATIS.' Prijswijzigingen voorbehouden Geldig van 27 oktober jf/m 2 november 1971 Uitgezonderd dagverse aanbiedingen DE ROTTERDAMMER WOENSDiAG 27 OKTOBER 197T I I h. MAASSLUIS De heer K. Ohlsen Is vijftig jaar in dienst van de NV Verenigde Touwfabrieken. Maandag Werd in de kantine van het bedrijf dat „ouden jubileum gevierd en dat feest field meteen een afscheid in: de heer Ohlsen gaat met pensioen. De heer Ohlsen is zijn gehele loop- taan werkzaam geweest in de weve rij, waarvan vele jaren als baas en de jaatste vijftien jaar als hoofdbaas. In verenigingsleven neemt hij een belangrijke plaats m. Vele jaren was hu penningmeester van de Chr. Be- stuurdersbond. Verder is hij al zestien jaar bestuurs lid van de Caland-lts en hij maakt deel uit van. het oprichtingsbestuur om te komen tot een mts in Schiedam. De heer Ohlsen is ouderling van de Gereformeerde Kerk van Maassluis. SCHIEDAM Zo'tt zes weken voor Sint Nicolaas was het maandag avond de avond van Zwarte Piet in de Schïedamse gemeenteraad. Van een politieke Zwarte Piet dan wel te verslaan, een rol die duidelijk was toebedeeld aan de socialistische wei houder voor gemeentewerken en het grondbedrijf de heer C. 3. M. Bolmers. Oorzaak was ook nu weer de erf pachtkwestie, altijd een heet hangij zer in de Schïedamse raad. Het ging om het verlengen van de erfpachts- voorwaarden met het overbekende bedrijf van Swarttouw's constructie werkplaatsen en Machinefabriek N.V.. aan de Nieuwe Waterwegstraat Dit bedrijf kwam nog met zo lang geleden in het nieuws omdat net fail liet ging. De curator van het bedrijf had nu toch om prolongatie van de erfpachtsvoorwaarden gevraagd, om dat er kansen zijn dat er een ander bedrijf in het pand zou kunnen wor den gevestigd. Het bedrijf ligt name lijk aan de Wilhelrrunahaven die weer rechtstreeks in verbinding staat met de Nieuwe Maas en is dus voor industrieën een zeer gewild terrein. SCHIEDAM Het gerestaureerde orgel van de Evangelisch Lutherse gemeente in Schiedam is zondagmor gen in een speciale kerkdienst offi cieel in gebruik genomen en na af loop van de dienst door de predikant ds. A. Steinhart aanvaard door een handdruk van de heer Fontein, die met een groep medewerkers de res tauratie tod verzorgd. Ds. Steinhart bracht daarbij veel dank aaa de res taurateurs, waarbij hij groot respect toonde voor hun deskundigheid. Voor mevr. Fontein waren de bloemen die voor In de kerk stonden. Deze dienst werd bijgewoond door diverse afgevaardigden van andere kerken, terwijl uit naburige gemeen ten ook velen gekomen waren om de ze overdracht bij te wonen. Het kerkgebouw aan de Westvest was dan ook bijna tot de laatste plaats bezet. Medewerking werd verieend door het kerkkoor, het kinderkerkkoor en mevr. De Ruyter-Penning, alt. Het thema van de predikatie was Psalm 34 vers 4: „Maakt met mij den Here groot en laat ons tezamen Zijn naam verheffen". Ds. Steinhart begon te stellen dat de Calvinistische kerken met nul-komma-nul begonnen zijn en dat orgels in die jaren taboe waren. De Lutherse kerken begonnen later aan veel muziek tijdens de erediens ten. „Dat Maarten Luther een groot musicus was merken we aan zijn ge zangen en aan zijn uitspraken tijdens zijn preken. Luther was een groot musicus, tekstschrijver en componist", aldus de voorganger, die toch de ••Taag -telde of aDe muziek wel in de kerk1 thuishoort „We hebben pop- beat en marsmuziek en waar ligt de grens en wat zijn. de normen die we zouden moeten toepassen? Ik ben te weinig deskundig om dat te beoorde len, maar het voornaamste is dat we in de kerkmuziek van welk soort SCHIEDAM De samenwerking in de groep van 23 raadsleden in de Schïedamse gemeenteraad verkeert in moeilijkheden! De groep van 23 raadsleden bestaat uit leden van de P.v.dLA., PPR, WD, CPN en D'66. -Men wil nu komen tot een verzoe ningsbijeenkomst van alle raadsleden die tot de groep van 23 behoren. Deze bijeenkomst wordt vrijdagavond in de raadszaal van Schiedam gehouden. dan ook God dienen en ons geloof versterken", aldus ds. Steinhart, die zet dat naar de juiste stijl gezocht moet worden. Goed opgeleide orga nisten achtte hij heel belangrijk, want er moet goede en verantwoorde kerkmuziek gebracht worden. In zijn tijd (die van ds. Steinhart) werd het kerkkoor opgericht en kwam ook de Kinderkerk tot stand. Instrumenten als de trompet, de fluit en strijkin strumenten en piano worden regel matig ten gehore gebracht in Evang. Lutherse kerkdiensten, die alle eerst door de predikant met de cantor wor den doorgesproken. Ik ben blij en dankbaar dat het orgel gerestaureerd kon worden en de ontbrekende ƒ3000- komen er nog wel. We heb ben ai ƒ10.000.- bijeengebracht en een gemeente die leeft, geeft." Ds. Steinhart besloot zijn predikatie met de wens dat allen beseffen feestgan gers te zijn op weg naar de grote bruiloft des Heren, waarbij het orgel een wissel kan zijn op de toekomst. „Laat het gerestaureerde orgel ons er iedere zondag op wijzen dat we zulke bruiloftgangers zijn." Het uit 1910 da terende orgel heeft als opschrift: „Met mont geheen, noch sangh alleen, is Godt tevreen, 't geen 't herte singt, door d' wolken dringht." By net twistgesprek ging het ook nu weer duidelijk tussen wethouder Bolmers en de onbetwiste oppositie leider van de raad mr. M. J. M. van Kinderen (KVP). Deze kwam immers bij de laatste wethoudersverkiezin gen buiten spel te staan omdat het college werd gevormd door vertegen woordigers van PvdA, WD en CPN. De heer Van Kinderen vond dat de erfpachtvoorwaarden aan de matige kant waren Hij viel met name over het lage bedrag en hoewei wethouder Bolmers de raad verzekerde dat dit niet het geval was kreeg de heer Van Kinderen onverwachts steun van de complete WD- en D'6G-fraktie het geen het einde van het agendapunt betekende, want de heer Van Kinde ren deed het voorstel het agendapunt af te voeren. Wethouder Bolmers kreeg huiswerk mee, want hij mag de volgende maand terugkomen met een aangepast voorstel. Net toen de heer Van Kinderen zijn voorstel indiende wilde de heer Bol mers zelf zijn voorstel terugnemen. Dat nam echter burgemeester Roel- scma weer niet. „Voorstel is voorstel", zei hij en bracht het in stemming. Toen bleek dat de heer Bolmers zelfs door zijn politieke vrienden in de kou werd gezet, want het voorstel van de heer Van Kinderen werd met alge mene stemmen aangenomen, KRIMPEN AAN DEN ÏJSSEL Gistermiddag is de boerderij van de heer J. van der Wa], iJsseldijk 268, gedeeltelijk door brand verwoest. De brand brak kort na half vijf uit op de zolder van de aangrenzende schuur, in een oogwenk stond ook het rieten dak van de boerderij in. lichter laaien. Toch wist de brandweer het woongedeelte voor de vuurzee te be hoeden. Het gezin van der Wal had zich toen reeds in veiligheid gesteld. Over de omvang van de schade en de oorzaak is nog niets bekend. Burge meester Lepelaars stelde zich ter plaatse van de blussingswerkzaamhe- den op de hoogte. VLAARDINGEN Op zondag 31 oktober zal in de Immanuelkerk een oogstdienst worden gehouden. Het begrip oogstdienst is voor deze gele genheid vertaald in een oogst van 650 gulden via een collecte. Het geld is nodig voor de opleiding van Richard Lokosang, een van de vele vluchtelin genkinderen uit Soedan in Uganda. Richard werd in het kader van „Wij nemen een kind voor onze reke ning" door de hervormde wijkge» meente Immanuelkerk geadopteerd, via bemiddeling van de stichting School- en beroepsopleiding voor Vluchtelingen. Dé dienst begint om tien uur. Voor ganger is dominee W. W. Verhoef. In de dienst zal een lekenspel worden opgevoerd waarbij de grondgedachte van de actie is opgenomen. Na afloop zullen enkele gospelzangers mede werking verlenen. ROTTERDAM - Ri het Martin Be- haimhaus aan de -s-Gravendijkwal zal de Duitse schrijver Walter Kem powski zaterdagavond 30 oktober om kwart over acht een voordracht hou den over zijn romans „lm Block" en „Tadellöser und Wolff". SCHIEDAM De commissie voor het open-deurwerk van de Hervorm de Gemeente Schiedam houdt zater dagavond zeven uur in de Grote Kerk het tweede „Zo maar een uurtje zin gen". Medewerking geven het kerkkoor van de Prinsekerk te Rotterdam on der leiding van Aad van der Hoeven, het muziekkorps van het Leger des Heils in Schiedam onder leiding van CA. Scheeper en de organist J. P. Bekkers. Meer schepen dan ooit tevoren in bestelling in het afgelopen kwartaal waren er orders in portefeuille voor de bouw van 2.187 schepen met een recordton nage van 62,6 min brt. wat vergele ken met het vorige kwartaal een toe neming van bijna 1,2 min. ton bete kende. Sedert december 1966 hebben de cijfers van de wereldscheepsbouw (waarin die van de Sowjet-Unie en Communistisch China niet zijn opge nomen) een opgaande lijn vertoond. Over de gehele wereld waren 1.939 stoom- en motorschepen in aanbouw yet in totaal 21,4 min. brthetgeen 773.364 ton minder was dan In het tweede kwartaal op stapel stond. Dit fceteker.de de eerste teruggang sinds december 1969. De orderboeken van de werven in Japan, Zweden, Spanje, tonemarken, de VS en Polen waren oeter gevuld dan ooit tevoren, •Tapan prijkt haast traditioneel Wet ruime afstand bovenaan de lijst 32,9 min. 221.892) ton scheeps- inhoud in de ordermap. In aanbouw Var* 8,3 min. (—209.850) ton, terwijl ö£>g niet begonnen was met de bouw van 2,6 min. 431.742) ton, waarmee Japan ondanks het grote aantal schepen dat werd voltooid opnieuw meer orders in portefeuille had Zwe den is de tweede seheepsbouwcombi- natie in de wereld met 6,5 min. 11.778) ton, waarvan in bestelling 5,2 min. ton en 1,3 min. ton in aanbouw. Frankrijk volgde op de derde plaats met 5,5 min 86.289) ton in porte feuille, waarvan 4 min. in bestelling en 1 5 min. in aanbouw. De vierde, vijfde en zesde plaats werden bezet door resp. Groot-Brittannié en Noord-Ierland, Spanje en West- Duiisland. In Nederland was per ultimo sep tember 715.607 ton in aanbouw, of 57.276 ton minder dan het voorgaande kwartaal. Ook de tonnages In bestel ling zijn afgenomen en wel met 30.359 tot 1,7 min. ton. Met dit resultaat be zet Nederland de tiende plaats op de wereldranglijst van scheepsbouwna- ties. ïn het afgelopen kwartaal werd over de hele wereld begonnen met de bouw van 707 schepen met 5,6 (6,3) min ton m totaal. Er werden 644 schepen met 5,7 (6,3) min ton te water gelaten en 731 schepen met 6,5 (6) min ton afgebouwd. Dit laatste cijfer is het hoogste, dat ooit werd behaald. In het derde kwartaal van dit jaar waren er, volgens Lloyd's in de we reld 314 schepen van meer dan 100.000 brt in bestelling, waarvan 139 in Japan, 28 in Zweden, 25 in Frank rijk, 24 in Denemarken, 20 in Span je, 17 in West-Duitsland, 15 in Neder land, 15 in Noorwegen en 14 in Groot-Brittannie en Noord-Ierland. Er zijn in dat tijdvak 20 tankers en één bulk-ohe-carrier van meer dan 200.000 ton gereedgekomen. De tonnage in aanbouw voor regis tratie in een ander land is in de afge lopen drie maanden met 66.351 ton tot 10,3 min. ton afgenomen. Dit is 48 pet. van de totale tonnage in aanbouw. Daarvan was 3,5 min. ton bestemd voor Liberia, 1,8 min. ton voor Groot- Brittannié en Noord-Ierland, 1,3 min ton voor Noorwegen en 819.931 ton voor Griekenland, In Japan was 56.7 pet. van de ton nage voor de export bestemd. In West-Duitsland was dit 61 pet., in Zweden 66,1 pet. in Frankrijk 46,8 petin Nederland 89,4 pet. en in Joe goslavië 97,1 pet. SB KOFFIE VAN QZWAN or 4«»>HUNIKK DUS GEGARANDEERDE KWALITEIT! 98 98 9fi Om uw beste vrienden «a plezier te doen een echt Frans soupeetje: Suisde de Meoles Mosselsalade Foie de Voliilisa *u riz Kippetevertjes reet rijst FOIE DE VOLAILIES: Voor 4 peracsem 2 Friki JuppeJewitjts, SALADE DE MOUtES: Voor 4 personen: 1 pot zoetntre mosseten. 8 met pimeöt getntfde'BïïSvea.-t irote stevige ui, 4 eetlepels roajonaise, 2 eetlepels room, 2 eedepets witte landwijn Carignan, snufje dragon, theelepel paprika poeder, eetlepel loaHMaptme. Mosselen afspoelen, goed uit laten lekken es ermengen met de volgende saus: Ce mayonaise glad roerat met de toom, wijn, tomatenpuree, paprikapoeder en dragon. Olijven In dunne plakjes en de ui in dunne ringen snijden en eveneens door de saus roeren. Mosselen toevoegen, goed ontroeren en alles een uurtje koud wegzetten. Serveren met Haust toast ea boter. Een glas koele witte Carigcsn smaakt er vermtketijfc bij. 32 plakjes baeoo, 1 uitje, potje gesneden champignons, peper en taal, peter» salie, wat bloei», scheutje Madeira. Levertjes ontdooien» goed afdrogen en in tweeën snijden. Plakjes btcan in wat boter knappend bakken en uit de "pan nemen. In het vet de met wat peper en zont en bloem bestrooide fevetj tjes mooi bnrin bakkes, gesnipperd tutje «bij en dap afbiussea met scheut Madeira. Champignons met hun vocht toevoegen, goed warm laten worden en met peterselie bestrooid serveren, Gert er awgs rijst bij en schenk een Cites da Rhöne, die er werkelijk volmaakt bij past. SORBET; Voor 4 personen: pak Olt wnilie-ijs, flesje AZ sorbets»» volle eetlepels Vivo fruitcocktail. 4 eetlepels gebakte noten. In dessertcoupes porties vaniHe-ijs leggen. Bedekken met Vivo fruitcocktail en er wat,vk bet» saus over schenken. Bestrooien met gehakte noten ca serveren met lange vingers of ijswafeltjes. En om dit souper op nixcau te bestuilen een kopje geurigs Vivo koffie- «O BE FaZWAN iranse Diste 1?» 1 1? 85 71434 SLEEUWIJK Op vrijdagavond 5 november hoopt de stichting Schoon land van Heusden en Altena haar jaarvergadering te houden in het re petitielokaal van de muziekvereniging Nooit gedacht te Almkerk. Het is enige tijd stil geweest rond deze stichting die zich tot doel stelt het leefmilieu in de streek zo aange naam mogelijk te houden. Dit wil echter niet zeggen dat de activiteiten van deze stichting zijn ingesluimerd. Tot haar grote genoegen heeft de stichting schoon land van Heusden en Altena de allernieuwste film over de Biesbosch weten te bemachtigen. Hoe mooi die Biesbosch wel was kan men vrijdagavond in Almkerk ko men bekijken. Tevens zullen de be zoekers van deze bijeenkomst de ten toonstelling kunnen bezichtigen van de heer H. den Tuinder in het ar- beidsbureu te Almkerk. SCHIEDAM Gehuwd: JC Wijngaard, 21 Jr en A C MEngerlng, 20 jr; M KeiJ, 22 jr er. C w Kerst. 21 Jr; w Verschoor. 33 j' en M WBreedijk, 22 jr; M L tang- bi oek. 23 Ir en G E Storm, 23 Jr; G Onver- vagt. 23 jr ert J F Scholten, 11 Jr; A Bis- schop, 56 Jr er. H 3 Olivier, 58 Jr; A Jvan 1.111. ia Jr en F J Daalmeljer, 23 Jr: H J Grrertendaal, 21 jr en A var; der Bte. 21 Jr; II M den Houtlng, 29 jr en F M van den man. 18 jr: PBreeroar», 23 jr en M E van he-Jlbigen, 20 jr: A I» Beï. 23 jr en M de Coot. 22 Jr; F L Eikenbroek, 20 jr en DEN HAAG Voor de totstandko ming van een ontmoetingscentrum te Maassluis-West is een subsidie in het vooruitzicht gesteld van ƒ1,8 miljoen, zulks op grond van de rijkssubsidie regeling voor werkzaamheden en voorzieningen met de samenlevings opbouw. Minister Engels (CRM) heeft dit aan de Tweede Kamer meegedeeld m antwoord op schriftelijke vragen van het GPV-Kamerlid Jongeling. Het Ontmoetingscentrum is, aldus het antwoord, niet te beschouwen als een gecombineerd kerkgebouw, maar als een centrale wijk-accommodatie, die voor meerdere doeleinden geschikt wordt. In de statuten van de stichting zijn bepalingen opgenomen, die het ongestoord en onbeperkt gebruik van de voor de eredienst benodigde ruim ten garanderen. Van het stichtingsbe stuur maken deel uit vertegenwoordi gers van het gemeentebestuur, het plaatselijk verenigingsleven en de plaatselijk hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de rk-Andre- asparochie. De kerkgenootsc nappen hebben de bereidheid getoond om een deel van het geld dat voor afzonder lijke kerkbouw nodig zou zijn ge weest ten goede te doen komen aan het gemeenschappelijk project. BRIELLE In de stad van tradi tie, Den. Briei, is men met een actie begonnen om een 350 jaar oude Fol klore in stand te houden en aieuw leven in te blazen. De Brielse Maske rade is een voor Holland zeldzaam gebeuren. Ieder jaar op 5 december wanneer heel Nederland thuis zit voor pakjesavond, dan gaat elke Briellenaar de straat op, verkleed in de zotste kledij, ook op wagens. Men wil dit feest stimuleren via verspreidde huis aan huis folders waarin werd aangedrongen op deel name van deze maskerade. Affiches werden gedrukt en verspreid op het eiland Voorne. Men wil van elke deelnemer een foto laten maken op de maskerade en deze aan de persoon in kwestie schenken! Maandagavond kwam men bijeen in Bnelle's zaal Dedert. Stadsarchivaris Jac Klok hield een overzicht van wat er m drie en een halve eeuw folklore is gebeurd. Dat begon met de 16e eeuwse jeugd die de deerns achterna zat met roeden, via de politie-com- missaris die in de vorige eeuw het feest verbood tot de organisatie er van. in de jaren '30 waardoor dit fol klorisme gedoemd was zijn eigen dood te sterven! Deze fout wilde men. herstellen door te besluiten: Geen prijzen op de Maskerade; Iedere deelnemer geheel vrij laten in zijn doen en laten. Be jeugd vragen om ook deel te nemen aan dit feest. Na afloop van. de Maskerade op straat een bijeenkomst voor alle ge- maskerden in een herberg. De maske rade-avond valt dit jaar op een zeer geschikte avond; 2aterdag 4 decem ber. De financiën zijn nog niet rond maar hierover Is de commissie zeer optimistisch, evenals de gehele mas kerade. ROTTERDAM, 27-10-1971 glas Sa 1 S - 32.SO; 2 8 - 7 50; Staand glas komkommers: A 90 en op: 86; 73 en op; s; - 8860 en op 74 - 78: 50 en op: 58 - 70;4»enop:57-38; 35 cn op: 45: 30 en op: 35: Kromme kom kommers; 90 - 91: tomaten A S.l® - 5 90; B 5 80 - 6.30: C 320 - 4 30; Slam pr. bonen 2.30 - 3.30 snljbonn 2 60 - 3.50; Andijvie 39: Postelein 57 - 68: Spruiten A 81 - 63: B 62 - 66: witlof A 1.40; B 1.75; trln g - 14; Aanvoer: Sta 122.000 st; Spruiten two kg; Tomaten 3309 bak; Komkommers 69,000 st; Kromme komkommers 2300 kg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1