voor saai Ommoord annen 16 km containers voor Nedllovd van Trefcentrum bestemd voor iedereen Voormalige Jaminfabriek komt (alweer) tot leven Wrakstukken in RAI-hal Hardhout Voorbeeld door Jah Ladenius ZATERDAG 30 OKTOBER 1971 ROTTERDAM „Er is geen enkel plan voor experimentele woningbouw ontworpen dat la ter nog eens herhaald is binnen de richtlijnen vau de woning wet, geen één". Ir. R. J. Peutz van de gemeentelijke dienst voor volkshuisvesting zegt het in alle nuchterheid. Hij is een van de mensen die meegeholpen hebben het spik splinternieuwe plan Ommoord- Jlackiclcnkainp uit te werken. Wethouder H. W. Jettinghoff heeft daar enige dagen geleden de eerste paal voor geslagen. Dit plan is duidelijk een keerpunt in de saaie eengezinswoning- bouw die Ommoord kenmerkt. Bij de entree van Ommoord van de weg Rotterdam-Utrecht af langs de brede Prins Alexander- laan valt het al op; links keurig netjes de Grgsbuurt, rechts even netjes in blokjes van tien de Kruidenbuurt. Honderden wo ningen die volmaakt identiek zijn. In de Kruidenbuurt nog even een flauwe afwisseling in de series inspringende drive-in woningen die de begrenzing van deze tuindorpbuurt aangeven. ROTTERDAM Opnieuw wordt geprobeerd aan de voor malige Jaminfabriek aan de Ge neraal van der Héijdenstraat in Rotterdam' (achter de Veemarkt) een bestemming te geven. Eén experiment deze keer van de gemeente, dat op het eerste ge zicht meer kans van slagen heeft- dan de vorige „experimenten'''. Al was het alleen al, omdat er een subsidie van 90.000 in is y gepompt. vandaag SCHILDERIJ Dt -ROTTERDAMMEP PAGINA 3 Jongensjongens, wat is er niet veranderd in de jongste mode Voor de kleinsten en de allerkleinsten. Ga eens bij Huisman kijken... ...naar sterke staaltjes in broeken en pantalons voor het jonge goed. In ribcord, suèdino, ja guard en uni. Daar kunnen ze een schuiver in maken. Over de schoolbank bijvoorbeeld. En de prijsjes mogen er ook zijn vanaf f 15.90 ssgra tob wsr li OTpcgewc ,-f rwck'^vi TL»>.: f.i i ?,r y.'-'rr hi v •rïVrVirêti ■jrifttft',: r.Vrnkll wel degelijk modieus... KORTE HOOGSTRAAT 15 1e MIDDELLANDSTRAATS8-100 W0LPHAERTS80CHT 218-224 Een tekening van de „pij- penlegger" die IHC Gusto voor Russische rekening zal gaan bouwen. Het speciale vaartuig zal geschikt zijn om pijplei dingen tot een diepte van on geveer 200 meter te leggen. Het vaartuig werd speciaal voor de USSR ontworpen en maakt deel uit van een gigan tische- opdracht voor een to tale waarde van 52 miljoen gulden. Destijds was Ommoord gepland voor 35000 mensen in 10500 wonin gen. Die woningdichtheid is inmid dels al opgevoerd tot 12.200. Hier van zijn er ruim 4000 als eengezins woningen gedacht en bijna 7000 als hoogbouw. Daarbij komen dan nog ruim 1300 bejaardenwoningen. De ver houding hoog- en laagbouw is hier 62.8 tegen 37.8%0. Over drie jaar zou deze wijk vol kunnen zijn. „Zou"', maar niemand weet het ze ker. lr Peutz: „Met het plan Machieier- kamp is ook twee jaar gestoeid". Voor hom is woningbouw allereerst een economisch probleem. Tweeduizend containers zijn in aan bouw of in bestelling voor de dienst met containerschepen op het Verre Oosten. Nedlloyd bestelde er ruim duizend bij een Duitse fabriek en plaat ste dezer dagen een order voor 500 twintigvoets en evenveel veertigvoets containers bij een Japans bedrijf. Ze zullen worden gebruikt op de vol gend jaar te beginnen ScanDutch-dienst tussen Europa en Oost Azië. Hierin werkt de Koninklijke Nedlloyd nv sa men met drie Scandinavische partners: Willi. Wilhelmsen, Oslo, Swedisch East Asia Co, Gothenburg en East Asiatic. Co, Kopenhagen. Op een rij geplaatst zouden deze iaad- kisten een' totale lengte van zo'n vijf tien kilometer beslaan. Bovendien zijn er nog 120 koel/vriescontainers in be stelling. Deze veertigvoeters zijn inge wikkelder van constructie: De wanden zijn geïsoleerd en elke laadkist is voor zien van een eigen vriesmachine. Nóg een kilometer erbij! van twee gulden voor elke gulden die een woningverbetering zo kost. Een hoek uit het bouwplan van 499 eengezinswoningen- in de Ommoordse wijk Machielen-' kamp. Deze ligt ten zuiden van de President Rooseveltweg, de brede laan die hoogbouw en laag bouw ih Ommoord van elkaar scheidt. Er zijn nu woonblokken van verschillende grootte geko men. Nummer één telt zestien woningen, nummer drie en vier slechts zes. Het gestippelde deel is groenaanleg. De zwarte .dikke lijn en- zwarte blokjes, zijn. tuin- schuren die mét elkaar verbon den zijn., De woningen' zijn meestal omgeven door voetgan gersterrein, terwijl de rijweg slechts een beperkte oppervlakte heeft. Dit draagt bij tot intimiteit en. tot grote speelruimtemoge lijkheid voor de jeugd. Maar ver huiswagens, brandweer en der gelijke zullen het moeilijk krij gen. Toch heeft men de oorspronkelijk aangegeven aluminium gevelbekre- ding die zo gemakkelijk is te onder- V houden, al weer latèn vallen. Het wordt nu hard. hout. Op de zolder, waar de centrale ver warmingsketel is aangebracht, is geen zesde kamer ingebouwd. Dat zou een sterk gewijzigde kapconstructie bete kenen en, op voorschrift van de brandweer, 'een extra 'vluchtweg. Er zit dan- ook geen dakkapel in de woning. Wel komen er schuiframen voor de slaapkamers om het zemen gemakkelijker te maken, voorts een tweede' toilet en een kamér'.die door een wand hi tweeën is gedeeld. De woningen die ontworpen zijn door het architectenbureau INBO in Woudenberg samen met Dura en de gemeentelijke diensten voor stadsont wikkeling en volkshuisvesting zullen tussen de vier honderd en vijfhonderd gulden gaan kosten.. Duidelijk geen weningen, waarmee Op dé Australische Handelsten toonstelling die van 25 t/m '29 oktober in de Amsterdamse RAI wordt gehouden, zal één „stand" ongetwyfeld extra belangstelling van de Nederlandse, zakenlieden/ bezoekers trekken. Dit is namelijk de plaats, bij de ingang, waar voorwerpen afkom stig van de wrakken van de Ne derlandse koopvaardijschepen „Vergulde Draeck", „Batavia", „Zeewijck" en „Zuytdorp" worden tentoongesteld. De collectie is be schikbaar gesteld door het Wes telijk Australische Museum en omvatten o.m. een Ballamaine kan, kaarsenhouder, inktstel, stempel, kruit-maatbeker, fles, kleipijpen, vishaken, knopen en verschillende munten. Slechts luttele jaren na de eer ste reis van Nederlandse schepen naar Oost-Indië gingen de zeevaar ders de meer oostelijk gelegen landen onderzoeken. Australië werd het eerst gezien door de bemanning van het Nederlandse schip „Duyfken", toen het langs de westzijde van Kaap York zeilde. De Hollandse schipper Dirk Hartog zette in 1616 als eerste voet aan land, en sindsdien voeren zo'n 4000 schepen, langs de west kust van Australië op weg naar Batavia. Sommige schepen leden schipbreuk en de na-oorlogse ont wikkelingen op het gebied van onderwaterzwemmen maakten het duikers mogelijk de wrakken te lokaliseren en stukken naar boven te brengen. Aanvankelijk was hier geen toezicht op en er werd dan ook veel illegaal buit gemaakt. Maar in december 1964 kwam hier een einde aan, toen het Westelijk Australische Museum belast werd met het toezicht op de wrakken. Stafpersoneel van dit museum kreeg in Nederland een opleiding in methoden van berging en con servering. ilït plan-Machielenkamp is daar- van een illustratief voorbeeld. Ken-' merkend voor dit pian dat voorziet 5 in de bouw van 119 drive-in wonin- Ren en 380 eensgezinswoningen in 5 twee of drie lagen, is dat de woning- 5 blokken gedifferentieerd kunnen wor- den gebouwd. Bovendien ztfn die j blokjes gelegen aan woonstraatjes of J pleintjes die aileen voor voetgangers toegankelijk zijn. I Dit type schakeiwoning is ook toe- I gepast in Eindhoven waar het ex- perimenteel heette. In Rotterdam krijg s het niet meer de aanduiding expe- rimenteel omdat ze zo duur moeten i worden vanwege de kostbare bouw- grond. En het ministerie geeft minder subsidie naarmate de woningen duur- tier worden. „Elke gulden die een I woning duurder uitvalt, kost twee gulden aan subsidie." De aannemer rekent voor dat hij zijn kranen moet laten rijden op nood- i straten die hij zelf aan moet leggen: de gemeente legt alléén de.openbare weg aan en niet de verkeersvrije - voetgangerspaden. Maar helemaal vreemd, klinkt het dat dit nog eens extra geld kost van de aannemer omdat hij aan de gemeente precario rechten moet betalen. Hij gebruikt namelijk gemeentegrond - -voor par ticuliere doeleinden. Het voordeel van minder bestratingdoor de gemeente wordt dan weer teniet gedaan door een'hogere prijs die de aannemer moet berekenen. En hoe moet de brandweerwagen bij een huis komen, dat niet aan de openbare weg Egt? En hoe de verhuis wagen? Waarschijnlijk zal na elke verhuizing de dienst gemeentewerken de-tegels moeten vervangen die dan gesneuveld zijn. De grondprijs bedraagt voor deze woningen at 18.500 netto. Een wo- ning met 5'/, verblijfseetrheid komt dan op 45.000 bruto met een jaar lijkse bijdrage van 2430. Ir Preutz spreekt zelf van een straf Tjjdens de „Europort" tentoon stelling 1971, zal de Oil and Marine Division van Dunlop uitkomen met een nieuwe zelfdrijvende rubberen baggerslang. De zelfdrijvende baggerslang, is een ontwikkeling uit de Dunlop zelfdrijvende rubberen olieslang. Dit slangentype werd in 1960 ge lanceerd en wordt thans over de gehele wereld met veel succes ge bruikt voor liet laden en lossen van olie-tankers door middel van het z.g. „Single Buoy Mooring" sys tem. Deze meerboeien, compleet met zelfdrijvende leidingen, liggen vaak kilometers uit de kust, waar ze blootgesteld zijn een extreme tem.r peraturen,. hoge golven en wind snelheden tot 50 knopen. Tegen het eind van 1968, ont wikkelde de Dunlop Oil and Marine Division in Samenwerking met Ne derlandse baggermaatschappijen een zelfdrijvende rubberen baggerslang, met een binnendiameter van 60 cm. De Dunlop zelfdrijvende rubberen baggerslang werd in 1970 voor het eerst ingezet irx de Ooster- schelde waar de getijstromingen zeer sterk zijn ên windkracht 7-8 geen uitzondering is. Het uitvoeren van baggerwerk- zaamheden met een conventionele stalen' pijpleiding, met kogels en pontons, is onder deze omstandig-, heden hachelijk, zo niet onmogelijk. Bij de bouw van een werkeiland in het kader van de afsluiting van de Oosterschelde waren twee zui gers ingezet voor zandwinning. Een zuiger werd uitgerust met de Dunlop zelfdrijvende rubberen lei ding, met een inwendige diameter van 60 cm., de ander met een con ventionele stalen' pijpleiding, drij- vend op pontons. De produktiecijfers van beide zui gers werden nauwkeurig bijgehou den en spoedig bleek dat de re sultaten, behaald met de Dunlop- leiding, gemeten onder de meest uiteenlopende weersomstandighe den, meer dan 30% gunstiger waren dan die met de conventionele stalen pijpleiding. De Nederlandse baggermaatschap pijen hebben tijdens de afgelopen 18 maanden 5 baggerleidingen van elk 200 meter, met een totale waar de van ruim 3 miljoen, besteld en in gebruik genomen. (Van een onzer verslaggeefsters) Geld dat zeker niet over de balk is gesmeten, als men de huidige inrich ting van het complex bekijkt. Deze is afgestemd op alle mogelijke1 groepe ringen van de bevolking of dit nu bestaande toneelgezelschappen zijn, popgroepen of kunstenaars. Of zelfs alleen maar mensen, dié 'a avonds in het café van gedachten willen wisse len met medemensen. Het „Trefcen trum Rotterdam", zoals het nieuwe complex gaat heten, is in feite vaa alle markten thuis, zéker top markt dagen. Dan kan men er in een speci fiek marktcafé terecht. De inrichting is simpel, maar smaakvol. Alle excessen van vorige inrichtingen zoals reuzeballonnen of zandbakken die nergens voor die nen zijn verdwenen. Over bleef een nuttig podium, in een rustig aan geklede ruimte, waar zowel toneel groepen kunnen repeteren of optre den als muziekbands of danstheaters. De grote hal word toor een gordijn gesheiden, in verschillende ruimten, in eerst insantie is daar dus het .grote podium, waarbij enkele eenvoudig» tribunes horen. Ten tweede een klein podium en de bar. Dgze vormt het middelpunt van het „café", dat al naar gelang de behoefte kan. verande ren van politiek tot alternatief of marktcafé. Verder is er een kinder- verblijfplaats gecreëerd en een ate lier, waar allerlei kunstenaars les kunnen geven iri. schilderen, boetse ren of pottenbakken. Een centrum dus voor iedereen. In welk opzicht? De plannen van de or ganisatoren in samenwerking met de gemeente mogen misschien wat vaag klinken, de opzet is 'goed en biedt een redelijke kans tot slagen. Mits de mensen zeker die uit de omgeving 'de bekende „drempel vrees" weten te overwinnen. Vrijdag 19 november wordt het Trefcentrum officieel geopend door burgemeester W. Thomassen, als hij tenminste aan de uitnodiging gevolg geeft. Dan vindt het „grote gebeuren plaats". Een voortzetting in feite van dingen, die al gebeurden, maar nu in „heviger" mate. Om te beginnen een „popgéfcteuren" georganiseerd door Chiliup uit Pendrecht, Zeker niet al leen 'bestemd voor jongeren. maken, EHBO, voordrachtskunst en geschiedenis. Ook de bewegingskunst en zeker de dans worden niet vergeten. Op maan dagmiddag en -avond en woensdag middag en -avond wordt hierin les gegeven. In overleg met de deelne mers kunnen ook op andere tijden groepen worden geformeerd, verder is daar de sociëteit voor minder vali den op dinsdag van 14 tot 17 uur en op donderdag van 14 tot 17 uur. Ook is er een werkgroep vemieu- wingsgedachten onder leiding van de heer F. de Rover, die antwoord in samenwerking met de deelnemers wil geven op de vragen: "Waarom vernieuwing? Waarom weerstanden tegen de veranderingen? Hoe functio neer ik temidden van de veranderin gen? Voorlichtings- en informatie avonden zijn er incidenteel op ver zoek van. de NVSH, Bahaï Geloof, en politieke en levensbeschouwelijke groeperingen. AI met al een keur van activiteiten, die zeker niet alles omvatten waarin cTrDOTTccnAT de mens geïnteresseerd kan zijn. Na- GuKbUhbElN tuurlijk zijn er uitbreidingen moge lijk. Gedacht wordt in dit verband Daarnaast worden er cursussen ge- aan popconcerten incidéntcel geven vanuit het sociaal kultureel experimentele cumnumicatieavonden, werk van de Sociale Dienst. Op een barak-muziekdag, een cursus ko- maandagmiddag van 14 tot 16 uur mologïe en alternatieve kerkdien- Engelse les. Woensdagochtend van 10 sten. Het kan niet op. Maar volgens tot ,11.30 uur muziek, donderdagmid- organisatoren, mag dat ook niet. Het dag van 14 tot 16 uur tekenen, vrij- Trefcentrum moet een levend cen- dagmiddag een knip-naai en coupeu- trum worden in de Rotterdamse sa- se middag. In voorbereiding zijn ver- menie ving. De kans is er, het woord der cursussen in bloemschikken, film is verder aan Rotterdam. sen worden gevraagd de eerste „pen- seelsteken" te zetten. Om ook de kin deren te laten genieten van het ope ningsfeest; zal 's middags om 16 uur het kindertheater Paljas voor alle kinderen uit de buurt optreden. Het café is elke dag geopend van het begin van de middag tot 1 uur 's nachts. Op maandag- en donderdag avond van 20 tot 22 uur alleen voor toneelliefhebbers omdat dan de Maasstadspelers en de VZOD repete ren. Op dinsdagmiddag en -avond wordt een alternatief, een politiek of een marktcafé gehouden, op woens dagmiddag een kindercafé. Alleen op woensdagavond is het café gesloten in verband met de popavonden. "Verder wordt er een. ruilwinkeL in het centrum gecreëerd. Er wordt bio logisch dynamisch voedsel verkocht op bestelling en er komt een sociaal adviescentrum, waar iedereen terecht kan die niet meer uit het doolhof van instellingen en formulie- (Behalve dit popfeest Is daar im- ren komt. Deskundigen zullen hierbij mers ook een levensgroot schilderij, aanwezig zijn. dat gemaakt wordt, door alle genodig den, in totaal zo'n vijfhonderd uit alle lagen van de bevolking. Iedereen ook „binnenlopers" en nieuwsgierigen kan aan dit schilderij meewerken. Gewoon door een kwast beet te pak ken en grieven of voordelen aan het doek toe te vertrouwen over Rotter dam en het leefmilieu binnen het. Rijnmondgebied. Een schilderij dat perspectieven opent, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de bestuurders. Niet voor niets zal burgemeester Thomas- iJPflüSBISpSS ROTTERDAM: St. Laurcnscarillon: 14.00 Carillonconcert: De Doelen: grote zaal: 20.15 Rotterdams Philharmonisch Orkest? De Doelen: kleine zaal: 20.15 Fiësta Gitana da Silva; de Schouwburg: 20.15 De Bede laarsopera; Hofplein Theater: 20.15 Twee op de wip: piccolo Theater: 20J5 Clair Obs- cur: Bouwcentrum: M.00 inleidingen be treffende verkeersdag; Aula Sociale Aka- demie: 10.00 lezing ..Opleiding: tot kliènt". ALBLASSERDAM: 11.00 opening sporthal ..Blokweer". MAASSLUIS: Grote Kerk: 20.15 Orgel concert Dirk Jansz. Zwart. SUCKKERVEEIl: De Groot Van VJQct N.V.s' 10.30 tewaterlating bomvnummer 380 b. ROTTERDAM: De Doelen: 24.00 Newport Jazz Festival. Klachten stadsbezorgtng: maandag i.m. vrtld. 18.20-13.30. zaterdag 17-18. tel. 115588. Schiedam Lange Kerkstr. 62. tel. 266202 Vlaardingen: J. VerheJJ. Dlgpenbrock- straat 41. tel. 242245 Maassluis: De Jong tel. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Ptcrsonstaat 35. Woord voor dc das: Bijbellezing en overdenking, tel 14HO. Klachten geltudx» hinder en lurhtvervuitlng: centrale Meld en Regelkamer Rijnmond tel. 018—150000. Spreekuren sociale raadsleden: ma., dc, vr.: coomhertstr. 13. 9-11: Jenslusstr. 31 14 16: Proveniersstnget 57. 9-41: Klaver- str. 52 9-11: Ruicewaardstraat Si 14-16: JBIa- zoenstr. ïl 14416. dl» wo,. do.; Korts Llinbaan 3d 12-14: vr. v j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1