NEWPORT JAZZFESTIVAL BEËINDIGD ffumts of Jazz zorgen voor reusachtig slot Veel lof voor de burgemeester m De Robben in halve finale Europa Cup Eerste rada Zeeuwse CHU en KVP breken met ARP dreigt Venezuela Coördinatie van gezinszorg en be j aardentiulp Afscheid in Krimpen a/d ÏJssel Inbraak' bij juweliers voor sieraden kwijt Toekenning Paul Nij gli-p eiiiimg Halt miljoen voor bijbelgenootschap Padvinders laten eigen schip te water Promenadeconcert in Rotterdam met Emmy Verliey Boos om optreden in zaak-Katand Dankbaar liBa IIJPWIIIIHII i^ÊÊÈsmm fóOcÖÖO aan. rr- RC-TTfrRDAMMl?!? PAGINA 3 MAANDAG 1 NOVEMBER 1971 Zelf kleding maken komt er steeds meer inen dat is ei genlijk logisch als U de aantrek kelijke aanbiedingen1 van onze stoffen-afdeling ziet. Een mooie kwaliteit "acryl jac quard bonded in vele dessins en kleuren, voor het maken van pantalons, japonnetjes, rokjes enz. Deze dubbelbrede stof (150 c® breed) nu alleen mor gen voor nog géén acht gulden.- HOEK VAN HOLLAND Vier in stellingen in Hoek van Holland heb ben besloten om de gezinszorg en de bejaardenhulp te coördineren. Het zijn: de Zuid-Hollandse- vereniging „Het Groene Kruis", de diaconie van de hervormde gemeente, de stichting katholieke gezinszorg en de diaconie van de gereformeerde kerk. Deze instellingen hebben een geza menlijke meldingspost ingesteld voor het aanvragen van gezins- en bejaar denhulp. Vanaf 1 november kan men zich voor hulp melden van maandag "tot en met vrijdag van half negen tot half tien onder het telefoonnummer 2316. Vanuit deze centrale meldings post zal de aanvraag worden doorge geven aan dc betreffende instellingen. Bij voorkomende gevallen zullen de vier instellingen ook elkaar hulp ver lenen door wisseling van.de verzorgs ters en helpsters. KRIMPEN A/D IJSSEL Met een zeer druk bezochte re ceptie in het gemeentehuis heeft mr. L. C. A. Lepelaars zaterdag middag in verband met zijn pen sionering afscheid genomen als burgemeester van Krimpen aan den IJssel. In de morgenuren had de gemeenteraad reeds het vertrekkende burgemeesters echtpaar lof toegezwaaid voor het vele werk dat zij de afgelo pen tien jaar in Krimpen heb ben gedaan. ,.U was niet de man die initiatieven aan anderenoverliet. Toen u nar Krimpen kwam wist u dat u in een gemeente werkzaam zou zijn die aan grote veranderingen bloot stond. Dat is dan ook heel goed uit de verf ge komen", zei de heer J. Hailing, voor zitter: van het afscheidscomité en die bij de installatie van de heer Lepe laars destijds als loco-burgemeester optrad. De heer Hailing vergeleek het le ven van de heer Lepelaars met een trilogie, waarvan nu twee delen zijn gepasseerd. „Na morgen staat u aan het begin van het derde deel en ik hoop dat het u gegeven wordt er een mooi deel van te maken". (Zoals ge meld zal de heer Lepelaars zich, na vestiging in het Zeeuwse Schudde- beurs, gaan bezighouden met het vennootschapsrecht, red.). Namens de burgerij bood de heer Hailing de burgemeester een mini- schip aan met daarin een bedrag van ongeveer 7.500, bedoeld voor de aanioop van een boot. Hij dankte ook mevrouw Lepelaars die zich onder meer verdienstelijk heeft gemaakt als ambtenaar van de burgerlijke stand. In" de raadsvergadering, bijgewoond door een groot aantal burgemeesters uit omliggende gemeenten spraken alle fractieleiders woorden van grote waardering voor dc heer en mevrouw Lepelaars. Een kritische en humoris tische noot ontbrak daarbij uiteraard niet. De heer P. H. Bechthym (soc.): „Wij mogen trots zijn op onze bij naam „het Wassenaar van Rotter dam", maar als de prijsstijgignen blij ven doorgaan, kan de conclusie alleen maar zijn dat op den duur alleen de meer welgestelden in onze gemeenten kunnen komen wonen." Groot is de behoefte aan nieuwe scholen, zei hij. „Ik geloof dat de ambtelijke molens in Den Haag stil staan." De heer W. O. Tent (ch-ar) wilde de heer Lepelaars uit zijn „partijloze" tent lokken: „De vroegere burgemees- ster van Groningen mr. Cort van der Linden, werd gevraagd waarom 'hij zijn politieke keuze geheim-hield. Het 1 antwoord was: - „omdat ik liberaal ben. Zijn liberale collega W". Laten- steïn van Voorst sprak van een „tikje autoritair optreden. Maar te veel in spraak leidt tot een babylonische spraakverwarring". Hij hoopte dat de heer Lepelaars nog gens „een ansicht za'l sturen". En de heer E. Douwes (D'6G) onderstreepte dat ook de jonge re generatie de democratie hoog wil houden. „Onze manager gaat weg", concludeerde M. Ch. E. A. van Bre- derode (kath Loco-burgemeester Jac. Goudriaan herinnerde aan (le goede persoonlijke verhoudingen in het coilcge, ook al stonden dc standpunten soms scherp tegenover elkaar. „Voor alles wist u zich echter cteankelijk van Hem die het al regeert." „Ik ga zonder weemoed weg, ik ben slechts dankbaar voor wat ik heb mogen doen", zei de scheidende bur gemeester in zijn korte antwoordrede. „De politieke richting is niet belang rijk, bij mij stond voorop: rechtvaar dig en billijk zijn voor iedereen". Bij wijze van afscheidscadeau had de heer Lepelaars aan het begin van de vergadering de raad de gemeentebe groting voor 1972 aangeboden, die een overschot laat zien van niet minder dan ƒ700.000.... Na sluiting van de vergadering werd het woord gevoerd door de voorzitter van de Rijnmondraad, de hec-r W. A. Fibbe, de burgemeesters J. G. Diepenhorst van Bergambacht, J. van Dijk van Capelle aan den IJs sel en H. C. Vermaal van Moordrecht, gemeentesecretaris P. de Rijk en bij wijze van uitzondering door de heer Van Weelen, waarnemend chef van het kabinet van de commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Hij sprak als vriend van de heer Lepe laars. Hij herinnerde aan de benoe ming (bij bevordering) van de heer Lepelaars tot officier in de Orde van Oranje Nassau, waarvan de versier selen hem vorige week woen dag door mr. Klaasesz zijn uitgereikt. s Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze prachtige kwaliteit acryl jacquard bonded in vele kleu ren en dessins. Nu per me ter, 150 cm breed van f 16,95 WMjjl Q (door Aad Bcgemann) ROTTERDAM Het zesde Newport Jazzfestival zit er weer op. Het is zondagavond even feestelijk beëindigd als het vrij dagavond was begonnen. Zes „reuzen van de jazz" gaven voor een opnieuw geheel gevulde deerd applaus voor nodig om de zes musici aan het eind van het concert nog even terug te halen voor een toe gift. Thelonious Monk, een bege nadigd pianist, kwam er deze avond jammer genoeg niet helemaal uit. Hij had wel iets van een vermoeide held. Zaterdagnachtwas het publiek al even gul met applaus geweest. Vooral voor het 'kwartet van Omette Cole man. Een allround musicus, die zowel altsax,.- trompet en viool speelde. Daarvoor was de Chris Hinze- combinatie aan bod geweest. Chris Hinze is een van Nederlands grote jazzmusici. Hij gebruikt nogal wat klassiek muziek in zijn spel. Zijn drummer Jimm Sbaaperoe had veel succes bij het publiek. Ondanks" allerlei kritieken is' het toch wel duidelijk dat de keuze van dc jazzstijlen en de orkesten in dit Newport Jazzfestival een geslaagde is geweest. Iedere jazzliefhebber is toch wel aan zijn trekken gekomen en dat is toch voorwaarde bij een dergelijk festival. voor Ook maandagmorgen open 4ffn I Géén tel. of schrift, best U zou deze tas kunnen kopen omdat er zo'n massa ingaat maar hot lijkt ons waarschijnlij ker dat U 'm uitkiest vanwege het originele model. Want zo'n buideltas is nu eens iets heel anders,.... Kies uit een groot aantal leuke kleuren. Uw nieuwe kreukellak tas kost nog géén vijftien gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze terlenka vensterval van dekoratieve fantasie filet, in di verse dessins, 46 cm hoog, met zoom en hoofdje, per meter wyy -#% PUTTERSHOEK In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij juwelier Grashuis aan de Schouten- einde 38. Door aan de achterzijde van het pand een dakraam kapot te slaan kon men zich toegang tot de zaak verschaffen. De directie van het bedryf schat de waarde van de gestolen sieraden (rin gen, broches, gouden horloges) op ƒ50.000 a ƒ60.000. /oor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best ROTTERDAM De Paul Nijgh- penning, de hoogste waardering van dc gemeente.-Rclterdam voor de grote verdiensten op sociaal-cultureel ter rein, is toegekendaan mej. C. C. Wilbrennïnck voor haar werk op het gebied van de volksontwikkeling. De penning werd eveneens toege kend aan de heren P. J, F. Dupuis, arts, en prof. ir. H. van Pouderoyen voor hun arbeid op het terrein van de volksontwikkeling. De uitreiking is vastgesteld op vrij dag 10 december-in de aula van het gemeente-archief. Van een verslaggever AMSTERDAM De speciale actie die het Nederlands bijbelgenootschap voert voor bijbelverspreiding in Indo nesië, Tsjecho-Slowakije en Ethiopië heeft al een half miljoen gulden op gebracht. Hiervoor kan het bijbelge nootschap nu al ruimschoots voldoen aan de beloften die het genootschap aan die landen had gedaan. Het gaat om financiële hulp voor de .verspreiding van de nieuwe Indo nesische bijbelvertaling die begin 1972 van de pers komt. Voorts voor 40.000 bijbels voor Tsjecho-Slowakije en 0.000 bijbels voor Ethiopië, die in dat land bijzonder kostbaar zijn om dat zij zijn gedrukt in een. ingewik kelds taal, het amharisch. Vorig jaar vroeg het Nederlands bijbelgenootschap aan 75.000 adressen ten bedrag van 225.000 gulden voor bijbelverspreiding in het buitenland. De opbrengst bedroeg toen ruim 600.000 gulden, zodat veel meer kon worden gedaan dan men aanvanke lijk had begroot. Dit jaar ziet het er ook naar uit dat een groter aantal nrojecten kan worden gesteund, nu de aangeschreven adressen opnieuw in ruime mate geld storten voor het buitenlands werk van het bijbelge nootschap. verkenners Lischgroep I, en tevens opdrachtgever voor de bouw van de schouw. Bovendien is hij directielid van de Rotterdamse rederij Ripmee- ster en Co., die sponsor is .Het schip is gemaakt naar voorbeeld van de: originele houten Friesche schouw. Het intimmeren en optuigen van, het schip," dat een lengte heeft van bijna tien meter, zal in de komende wintermaanden getfcuren, zodat in het voorjaar met het schip kan wor den gevaren. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze bijzonder leuke buideltas- sen in kreukellak, kleuren wit, zwart, rood en blauw fl| MI lil* (Van een onzer verslaggeefsters SLIKKERVEER Veertig padvin ders van dc Lischgroep I hebben za terdag trots hun schip te water gela ten dat is gebouwd donr de Bedrijfs- school in Slikkerveer op de NV Scheepswerf voorheen De Groot cn Van Vliet. De officiële opdracht en aanvang met de voorbereiding van de schouw was op 15 april. Op de maandagavon den tekenden de leerlingen-scheeps bouwers naar de gegevens van de hen verstrekte spantenlijst. Eis was immers dat iedere jongen de spanten- vloer en het afschrijven van de pla ten onder de knie had, voordat met de bouw zelf zou worden begonnen. Na het tekenwerk volgde het tekenen en inkrassen van het schip op de spantenvloer in de leerschool. Vanaf dat moment ging het werk aan het schip met een sneltreinvaart. En zo kon mevrouw J. Ripmeester- Lautenbach zaterdag de doop ver richten. Haar man, de heer L. Rip- meester is leider van -de groep zee voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best SOFIA De Nederlandse kam pioen waterpolo HZC/De Robben heeft zich geplaatst voor de halve fi nales van het toernooi om de Europa Cup. Bij het drie daagse kwalificatie toernooi in Sofia eindigde de Hilver- sumse ploeg als tweede. Winnaar werd het Joegoslavische Mladost, dat de wedstrijden tegen HZC/Robben en de Bulgaarse ploeg Akademik won met resp. 10, en 90. In de beslissende wedstrijd voor de tweede plaats versloeg de Neder landse kampioen Akademik met 65. Van een verslaggever MIDDELBURG De verwik kelingen rond de vorige week af getreden directeur van de Pro vinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij (PZEM) en het CHU-Statenlid A. J. Kaland, hebben geleid tot een ernstig conflict tussen de drie samen werkende confessionele Staten fracties. In een brief aan dc anli-revolutio- r.aire partij hebben c'e KVP- en CHU-fracties meegedeeld voorlopig alle directe contacten met deze partij te verbreken. Oorzaak noemen zij de houding van de A.R.-fractie in het geschil rond de PZEM-directeur. Men name hekelen zij het optreden van A.R.-fractieleider J. van Benne- kom, die zonder daarvan de CH- en KVP-fracties op de hoogte te stellen de affaire had doorgesproken met de PvdA-fractievoorzitter. De heer Van Bennc-kom wordt verweten zelfs de algemeen geldende normen van mini maal politiek verkeer niet. In acht te hebben genomen. De KVP-fractievoorzitter drs. W. Dusarduvn (tevens Tweede-Kamer lid),-tekent hierbij aan, dat de crisis zich uitsluitend tot de Staten van Zeeland beperkt en niets te maken heeft met dc landelijke samenwer-, king tussen .de partijen. Met de CH-fractievoorzitter C. van der Peijl, zegt hij te hopen, dat de goede ver standhouding spoedig hersteld zal worden. Intussen is tot waarnemend direc teur van do PZEM per 1 november benoemd ir. J. van Dam van Isselt. Hij was van 1949 tot 19G3 hoofddirec teur van het gemeentelijk energie- en vervoersbedrijf in Utrecht (GEVU). Van 1963 tot 1968 was hij in dienst van de NV Gasunie, laatstelijk als hoofddirecteur. De heer Van Dam heeft al verklaard geen standpunt te. zullen innemen ten aanzien van de moeilijkheden bij de PZEM. CARACAS De voorzitter van het internationaal olympisch comité, dc Amerikaan A very Brundage. heeft het nationale Olympische comité van Venezuela een brief geschreven waar in hij meedeelt dat Venezuela niet aan de Olympische Spelen van Mün- chen zal mogen deelnemen als de sportbonden in dit land nog langer onder staatstoezicht blijven staan. Door deze maatregel van president Rafael Caldera zou de sport in dit Zuidamerikaanse land zijn onafhan kelijkheid hebben verloren. In Caracas is men hogelijk ver baasd dat de grijze IOC-president uitgerekend Venezuela een dergelijk verwijt voor de voeten werpt. Klachten stadsbczorglng: maandag t.m. I, vrijd. 18.30-19.30. zaterdag ir-1 a. tel. 115588. Schiedam Lange Kerkstr. 82. tel, 256382 Vlaardingen: J. Verhei}. Dicpenbroctc- straat <1. tel. 343345 Maassluis: Dc Jong tel. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw brouwer Piersonstaat 35. U'oord voor de das: Bijbellezing en overdenking, tel Uloo. Klachten gcliuds- hinder cn luthtvervutling: Centrale Meld- cn Iteselkamer RUnmond tel. oioisooou. Spreekuren sociale raadsleden: ma., di., vr-: Coornhertstr. 19. 9-11: Jenslusstr. 37 U16: Proveniersslngel 57. 9-11: Klaver- str. 52 9-11: Rulgewaardstraat 34 14-16: 31a- 1 znenstr. 11 h-ig, di.. \vo.. do.: Korte t-ünbaan 3d !2-n; vr. ROTTERDAM Als eerste Nederlandse vrouw is mevrouw M. Danser-Duizendstra geslaagd voor het i-adardiploma voor rijn en binnenvaart. Zij slaagde vol lof met allemaal negen aan de school voor Rijn- en Binnenvaart „Oranje Nassau" aan de Noor derhelling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1