Auto koos verkeerde tunnelbuis Van Meeteren bewijst waarde Raad Ridderkerk verontrust over woningbouw Koopavond in Hellevoetsluis SHO ZONDER MEER OVER DIEPTEPUNT Reconstructie van de Ghurchillweg Fortuna kansloos Boete voor vinken vangers RWH weer in moeilijkheden Lustrumconcert Te Deuin Laudarau« Schoolzwemmen in Kolpabad Feestavond Hoekse bejaarden Weer eerste prijs Sursum Corda Harvey Smith groot winnaar Begroting 1972 goedgekeurd De Adelaar zeventig jaar Voorstel aan raad Fiesta Gitana in Vlaardingen AGENT/BEZORGER Jodan Bovs heeft niets te klagen DE ROTTERDAMMER MAANDAG 1 NOV6M&&P SCHIEDAM in het omvangrijke werk van de reconstructie van de Churchillweg zal op dinsdag 2 no vember begonnen worden aan de tweede fase D t is eerder aan ver wacht werd maar het prachtige weer van de afgelopen weken neeft ge maakt dat men voor is op het sche ma Het werk aan de oostelijke njba nen van de Churchillweg (kant Bad Groenoord) tussen de Rijksweg 20 en de Laan van Bol Es is zover gevor derd dat de banen bereden kunnen worden zodat nu de westelijke rijba MAASTRICHT De officier van justitie bij de rechtbank in Maastricht heeft maandag m hoger beroep tegen negen nwoi rs van verschillende ge meenlen in de i ynstreek een geld boete geeist van 15 en verbeurd verklaring van in beslag genomen vuiktn Op eerste paasdag van dit jaar hadden de verd ichten vinken vervoerd in strjd met artikel va; de Vogelwet De belangstelling voor deze zaak was bijzonder groot daar de vinken sport in Limburg en Brabant mten sief beoefend wordt De officier van justitie zei m zijn requisitoir dat deze zaak verstrek kende gevolgen heeft Juist daarom liet hij als ambtenaar van het open baar ministerie vernietiging van het vonnis van de kantonrechter eisen en verbeurdverklaring van de vogels daar hu anders de verdachten in de gelegenheid zou stellen opnieuw een strafbaar feit te begaan De rechtbank zal op 15 november uit spraak doen SPIJKENI5SE Wat het chr ge mengd koor Te Deum Laudamus op zijn lustrumconcert zaterdagavond in de Dorpskerk voor een talrijk publiek ten gehore bracht liet merken dat het onder Frans van Tilburg deze vijf jaren uitstekend moet hebben ge bruikt In de drie geestelijke liederen waarmee het opende trof een sterk besef voor nuancering in de pittige bewerking van Psalm 11? van Tele mann w«ar uit een steviger muzi Kaal vaatje werd getapt werden vele hindernissen keurig genomen en ook het koor van Beethoven mocht wor den gehoord Versterking van de mannelijke gelederen is gewenst Twee bevriende koren, het Gere formeerd Kerkkoor van Hoogvliet en het Chr Gemengd Koor Inter Mos uit Nieuw Beijerland belde onder leiding van Gerrit Boer verleenden medewerking waarbij in O worship the Lord van HoUins naast goede koorzang zelfs een mooie solo sopraan uit net koor was te bewonderen De drie koren tezamen vergasten het pu bliek op twee spirituals die onder Boer tot fraaie klankstukken kwa men Andermaal viel de solo sopraan op Het was geen wonder dat er een applaus opging Als organist heeft Van Tilburg ho ge ogen geworpen m Bonsets bekoor lijke Variaties op een ttiema van Purceil met een geraffineerde echo werking op het eind in de briljante gemakkelijk aansprekende Toccata van Driffil maar het meest was hu te waarderen in de parafrase op Een vaste burcht is onze God van Jan Zwart Wat wist deze kundig en ef fectvol voor het orgel te componeren De dirigenten verzorgden wederzijds voortreffelijk de koorbegeleidmgen op het orgel Verdere medewerking verleenden de trompettist Mannus van Hamourg de fluit ste Nelly Tnj zenaar en de p amst Henk Geuze broek VLAARDINGEN Aan de zater dagavond gehouden schoolzwemwed strijden in het Kolpabad we d met veel enthousiasme deelgenomen door 216 scholieren die 27 scholen verte genwoordigden Aan spanning was geen gebrek want zowel in de voor wedstrijden als in de finales werd er fanatiek gezwommen om de eer van de scholen zo hoog mogelijk te houden De 2o meter schoolslag meisjes werd gewonnen door Rvk Oomen van de Wielewaalschool die er 22 5 sec over deed 2 Elise van Solkema school Open Vensters 23 sec 3 Louise Hanegraa* Plesmanschoo! 231 sec Uitslag 25 meter vrije slag me sjes 1 Diana Edelijn Open Vensters 14 7 2 Karm N euwstraten Da Costa schooi 15 7 3 Ilse Verhcy Kam On nesschool 17 4 Uitslag 25 meter schoolslag ion gens 1 Michael van Netren Kraan vogelschool 211 2 Albert Jaap van Santbrink Da Costaschool 213 3 Kacky Dijkshoorn Nic Beetsschool Uitslag 25 meter vrije slag jongens 1 Cees Verhagen Da Costaschool 15 5 2 Ene Beele DiHenburgschool 16 6 3 Johan Ball pk»smanschOol 17 2 HOEK VAN HOLLAND Dc ar tiestenveremging Zon en Vreugd organiseer op dinsdag 2 november weer een feestavond voor de 65 plus sers in Hoek van Holland Plaats van handeling is de noodschool aan de Tasmanweg aanvang 8 uur De volgende artiesten verlenen me dewerking het trio The Mixers (ac cored on en guitaar) Loes Hiemstra met cabaret van vroeger en nu h*t operette-duo Nielson en Van Vliet en het xylofoonduo Master en IJzerbout Mevrouw An Vorstenboch verzorgt weer de presentatie nen onderhanden genomen kunnen worden De aanleg van de verlengde Cnurchillweg (oostelijk deel bij Tuin dorp Kethel) tussen Laan van Bol Es en Mozartlaan is zover gevorderd dat dit wegdeel d nsdag as in gebruik genomen Kan worden De verkeersregel ng wordt als volgt met ingang van dinsdag 2 november Het verkeer van de Nieuwe Damlaan naar Groenoord en Kethel wordt over het oostelijke weggedeelte van de Churchillweg geleid (een r jbaan j en s verpl cht tot aan de Mozartlaan/ Z valuv. laan door te rijden waar dan naar 1 riks of rechts afgeslagen kan i orden L nksafslaan naar de Laan v n Bol Es zal niet mogelijk z 3n echter wel rechtsafslaan via de Pr Beatnxlaan langs Bad Groenoord naar de Schiedamseweg Het verkeer uit Groenoord en Ke Inel naar Schiedam centrum is ver plicht om via de Laan van Bol Es te r jden naar de Churchillweg (een ni baan) De verkeersgeleiding wordt uiteraard duidelijk met borden aan gegeven de poohtie zal in de spitsu ren en voor zover nodig aanwezig zijn voor de regel ng Van de verlengde Churchillweg (dus tussen Laan van Bol Es en Mo z rtlaan) heeft het wegdek nog met de definitieve /orm gekregen er zal n een. later stadium nog een toplaag op aangebracht moeten worden Wel zijn zoveel als mogelijK de verdeel stroken aangelegd (zijstroken voor af gaand verkeer) die overigens eerst een rol zullen spelen na de voltooiing van de reconstructie Het is nu nog met te zeggen wan neer het werk voltooid zal zijn om dat men bij de wegenbouw afhanke lijk :s van de weersomstandigheden Er moet op gerekend worden dat de uitvoering van de 2e fase minstens 3 a 4 weken zal vragen VLAARDINGEN De Chr har monie Vereniging Sursum Corda heeft tijdens het zaterdag gehouden muziekconcours te Zaandam de ge woonte getrouw een eerste prijs be haald in de eerste afdeling Het ver phchte werk was Spiritual Rhapsodie van P Yoder terwijl als vnj werk was gekozen de Symfonie in C van Gossec in een arrangement van Mo lenaar Voor een eerste prijs waren 288 punten nodig Sursum kwam tot 300 punten Sinds de vereniging speelt onder leiding van dingent B Boerman (sinds januari 1961) behaalde Sursum Corda steeds eerste prijzen waarvan enkele malen met lof van de jury Beide bekroonde werken zullen te beluisteren .zijn op zaterdag II de cember tijdens een concert dat dan zal worden gegeven in het Kerkcen trum Holy AMSTERDAM De Brit Harvey Smith heeft het jachtspringconcours om de Grote Prijs van Nederland ge wonnen Smith legde het parcours met het paard Johnny Walker af m 50 4 een halve seconde sneller dan zijn landgenote Annelt Drummond Hay die met Xanthos tweede werd 9Ï VLAARDINGEN In de geheel bezette zaal van gebouw Muzanda werd zaterdagavond het 70 jange be staan van de Postduivenhoudersver eniging De Adelaar gevierd De heer A Koevermans voorzitter van de vereniging zei in zijn openingstoe spraak dat men zeer tevreden is ge stemd over het vervoer van de dui ven dat sinds dit seizoen per contai ner geschiedt hetgeen beter beva't dan het vervoer per trein Verder merkte hij op dat men on danks de Rijnmond omgeving met de luchtverontreiniging enz toch kans heeft gezien om mooie duiven te fok ken en dat de prestaties zo goed wa ren dat men als eerste is geëindigd in de Concours Combinatie Rotter dam Namens de Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders sprak de heer B J de Jager uit Lekker kerk die zijr gelukwensen het verge zeilen, van de aanbieding van een kristallen vaas De heer L vd Wielen van de Con cours Combinatie Rotterdam had veel waardering voor de bestuursleden die de vereniging steeds hebben ge leid Mevrouw Van Kuük Roodenburg secretaresse van De Adelaar bood het bestuur een prachtige oorkonde aan en verder bood zij namens haar broer die secretaris van de Stedelijke Commissie Delfts blauw wandbord aan Een ander hoogtepunt van de fees tehjke bijeenkomst vormde de uitrei king van de gouden spelden van ze ven leden die 25 of meer jaren hd van De Adelaar zijn Eén van hen namelijk de heer W Struijs werd tot erelid benoemd ROTTERDAM Een uiterst ge compliceerde reeks botsingen heeft de afgelopen nacht zowel de westelijke als de oostelijketumielbuis voor lange tijd buiten gebruik gebracht Wonder boven wonder viel «r maar een licht gewonde bi» aanrijdingen tussen in totaal vijf a s Het begon vannacht omstreeks half twee toe ntn de oostelijke buis een aanrijding plaats had, waarna de po htie het beter vond alle verkeer voor zowel noord als zuid door de westelij ke buis te leiden Dat liep tegen twee uur fout toen een personen auto de verkeerde baan koos en in de tunnel bocht op het tegemoet komende ver keer knalde Daarmee was ook dc westelijke buis uitgeschakeld Om streeks vier uur vanmorgen was alles weer normaal HELLEVOETSLUIS Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld om voor de periode van een jaar een koopavond op vrijdag in te stellen Hiermee wordt het voor beeld van vele gemeenten gevolgd Het vraagstuk van de koopavond heeft al vanaf 1968 in de belangstel lmg gestaan Om een zo goed moge lijk inzicht te knjgen in deze matene nebben B en W een onderzoek inge steld onder de gehele bevolking van Hellevoetsluis l tnn SCHIEDAM Wout \an Meeteren is nog altijd goud waard voor SVV De blonde Schiedamse aanvalsleider sinds kort tot aanvoerder van Jan B^ns keurtroepen gebombardeerd bewees dat ook tegen FC VW nog eens Tot tweemaal toe toonde Van Meeteren zijn waarde De eerste maal halverwege de eerste helft toen hij een knappe voorzet van lmkervleugelaanvaller Ties van Duppen met het hoofd achter VVV doelman Schroemges werkte de tweede maal een kwar tier later toen Schroemgens andermaal door hem geklopt werd Nu werd Van Meeteren m stelling gebracht door de oprukkende rech tervleugelverdediger Maarten van Beek De twee doelpunten van Wout van Meeteren waren beslissend voor het duel SVt TC WV Een aantrek kehjk duel dat de ruim tweeduizend toeschouwers van de eerste tot de laatste minuut plezier bezorgde Vooral voor rust toen beide ploegen elkaar met bij vlagen bijzonder knap voetbal bekampten SW won de slag via Wout van Meeteren Eigenlijk is dat echter met helemaal waar Immers m feite won nen de Schiedammers de slag op het middenveld waar het tno Ger Bak kers Wim Mulder en Ben Poot FC WV voor vaak onoverkomelijke pro blemen stelde Bakkers in offensief opzicht Poot in verdedigend en Mul der als schakel tussen beide linies Knappe ploeg FC VW heeft overigens ook laten zien terecht hoog geklasseerd te staan in de eerste divisie Vooral aanval lend heett VW een knappe ploeg dat naast ci'> routine van Harry Hey nen steunt op het uitstekende spel an het spitsduo Verbong en Verhoe ven VW ver'oor de stnjd echter zoals gezegd op het middenveld waar Orval Smits en Jacops te veel per soonlijke duels verloren en te weinig speelbare ballen nchting Verbong Verhoeven afgaven Daar kwam voor FC VW dan nog als vervelend iets bij dat Harry Hey nen (topscorer m de eerste divisie) er ditmaal met aan te pas kwam Hey nen zwervend achter de voorhoede werd volledig aan banden gelegd door schaduw Dick van der Korput die vooral in de eerste helft Heynen geen schijn \an kans gaf Van der Korput kreeg het in de tweede helft iets moeilijker Vaker moest de ge blokte Schiedammer dan ook zijn heil zoeken m ongeoorloofde middelen Gelukkig bleef alles nog net binnen de perken Scheidsrechter Van Gastel goed debuterend in het betaalde voetbal behoefde in ieder geval niet tot actie over te gaan ZCFC RVVH 3—0 De Ridder kerkers bleken zich nog met te heb ben hersteld van de klap tegen ASWH Daar zag het overigens in het begin tegen ZCFC nog niet naar uit Toen had RWH het beste van het spel en leek men op een duidelijke zege af te gaan Geleidelik aan wi ZCFC de bakens enigszins te verzet ten en Schipper moest zelfs een uizet van Klerks van de Ifln wegkoppen Aan weerszijden werd er soms knap gevoetbald RVVH kreeg di verse mogelykheden Doelman Vis ser moest een fraaie safe verrichten om de koppende Monster van de openingstreffer af te houden terwijl Van Hamburg rakelings over kopte Kort nadat de ZCFC er Geerlings geblesseerd het veld had verlaten en werd vervangen door Rep nam de thuisclub de leiding Een vrije trap van Dijkman werd doorgekopt door Meyer en hard mgeknald door Kerkman 10 De tweede helft viel er aanzienlijk mm der te genieten De strijd werd soms wat onvriendelijker en de ma tig leidende arbiter Bouw moest her haaldelyk vermanend de vinger op steken By RVVH werd Van der Spoel ingeruild voor Cornells en bij ZCFC kwam Duyvis opdraven voor Roep er t De RWH aanvalslime kwam er in deze periode nauwelijks aan te pas Verrassend was het met toen de Zaandammers m de 32e minuut uit liepen naar 20 Kerkman sprintte op een dieptepass omspeelde De Baat en tikte de bal in het net Kort Uit dit onderzoek bleek dat geen duidelijke meerderheid zowel van middenstand als consument was te vinden voor instelling van een koop avond B en W vonden dan ook geen voldoende basis om de raad voor te stellen een wekelijkse koopavind m te stellen Een aantal ondernemers heeft hier op gereageerd en toch aangedrongen op de instelling van een koopavond met dien verstande dat die instelling gepaard zou dienen te gaan met een wijziging van de halvedagsluitmg voor een aantal winkels Het onbreken van een gemeen schappelijk standpunt bij de belang hebbenden hebben B en W er uit eindelijk toch toe gebracht het voor stel te lanceren een koopavond met een proefperiode van een jaar in te stellen Het slagen van de koopavond zal voor eer belangrijk deel afhangen van de bereidheid van de winkeliers om hieraan mee te werken In de vergadering van donderdag 11 november zal over dit voorstel be slist worden Andere voorstellen zijn onder meer benoeming hoofd van de openoare basisschool II en de instel lmg van een commissie voor net mid den en kleinbedrijf VLAARDINGEN Voor de vijf tiende maal komt Fiesta Gitana he* feest der zigeuners naar Nederland en op zijn tournee zal op donderdag 4 november in de Stadsgehoorzaal een uitvoering worden gegeven aanvang 2015 uur Het gezelschap bestaat uit vijftien medewerkers allen ras echte zigeu ners met als artisteik leider Curro Velez die reeds jaren eerste danser en cho eograaf is van het gezelschap RIDDERKERK De gemeen teraad keurde vrijdagavond eigenlijk zaterdagmorgen de gemeentebegroting goed voor het dienstjaar 1972 zonder het college hierover al te veel moei lijkheden m de weg te hebben gelegd De begroting luit met een be drag van ruim 34 miljoen gulden en is ook dit jaar weer sluitend iret een bedrag van 4 VI ton voor onvoorziene uitgaven Spijkemsse na rust op 2 - 0 SPIJKENI5SE —NSW 2—0 Pas in de tweede helft heeft Sptfkenisse kans gezien NSW naar verlies te spelen In de eerste drie kwartier was de thuisclub al wat sterker, maar doelpunten vielen er niet. Er waren in die periode over en weer kansen Nadat uitblinker v d. Ban voor Sp(j kemsse en Reedijk voor NSW doel- mogelykheden hadden laten schieten redde de sterk spelende keeper Heemskerk van NSW bij een inzet van v Ooyen Na 25 minuten knalde Verboon hard m waarbij Heemskerk de bal niet onder controle kon krygen Cla van schoot evenwel over Met Hokke als beste verdediger kwam Spykems se juist voor rust goed weg toen een kogel van Knoop na zwak wegwerken via de paal naast ging. Een kwartier na rust aasde Spyke msse op een strafschop wegens hands van v d. Stel maar de goed leidende arbiter v Dnel stemde daarin met toe Vyf minuten later was het wel prijs Koopman passeerde enkele spe Iers en besloot die actie met een rake schuiver I0 Dat werkte by Spy kemsse bevrijdend In de 34ste minuut was het werk geklaard Verboon rukte vanuit de achterhoede op zag v d Stel op zich afkomen maar tegelijkertijd ook kee per Heemskerk die te vroeg uitliep Met een lobbal was het 20 Voor Spijkemsse was het toen een kwestie van consolideren Dat lukte goed Bij de thuisclub werden v d. Ban en v Ooyen in de tweede helft vervan gen door resp Stout en v Velzen terwijl trainer Isendoom van NSW Ad Heemskerk wisselde voor Boen der ZWOLLE De doelpuntenmadune van PEC draaide eindelijk eens op volle toeren Met als gevolg dat het vooral in uitwedstrijden zwakke For tuna Vlaardlngen er In Zwolle niet aan te pas kwam De 4—0 eindstand spreekt wat dat betreft ook wel boek delen PEC name reeds in de eerste helft afstand van het steriel voetballende Fortuna dat eigenlijk geen uitblin kers telde Via Kragt (strafschop) en Van der Horst leidde PEC toen al met 2—0 Na de hervatting slaagden de pu pillen van oefenmeester Laslo Zalai er zonder al te veel moeite in For tuna naar een ruimere achterstand te spelen Via Liotart en Rorije werd het uiteindelijk 4—0 Fortuna ver diende met eens een tegentreffer VLAARDINGEN De jaarlijkse postduiven ten toonstellingen van Keer Weer zullen worden gehouden op de zaterdagen 6 november (jonge duivmnen) 13 november (jonge dof fers) 27 november (oude duivinnen) en op 4 december (oude doffers) De duiven worden mgekorfd telkens op vrijdag tussen 19 30 en 21 uur De tentoonstelling is voor iedereen gratis toegankelijk en wordt gehouden m het clubgebouw Nieuwland van 14 tot 1 uur Betrouwbaar FC WV heeft weinig kansen, gehad de SW achterhoede te kloppen En dat ondanks het feit dat de achterste linie ook ditmaal de rrnnst beste lijn m de Bens equipe was Alleen Rmus Steenbergen bleek ook nu weer een uiterst betrouwbaar verdediger Dit m tegenstelling tot Maarten van Beek die nog altijd de neiging heeft het te mooi te willen doen en Leen Warnear die vooral matig anticipeer de FC WV kon er echter geen ge bruik van maken Daarvoor schortte er te veel aan op het middenveld SVV heeft overigens voldoende mogelijkheden gehad om tot scoren te komen Met name Flip Waardhuizen die oog in oog met doelman Schroemges miste en Ger Bakkes die m vrije positie te hoog richtte Rest nog te vermelden dat Ben Poot in de eerste helft het houtwerk kraak te en dat SVV doelman Jan van der Velden in de rust ver vangen moest worden door re serve keeper Jos Sparla HUIZEN—SHO 1—1 De laatkomers ra Hulzen hadden pech want tmhU Baat en tikte de bal ra het net Kort b^g^kecr^nlelVo^m^ de voor tijd leek Kerkman opnieuw te spectakelstuk aan de boorden van w ïi f tHart, die het gaan scoren maar werd op het be b«!iste even zovele keren <tat let feest wegïif 1 op I slissende ogenblik by zyn benen ge grepen door keeper De Baat (Rys dijk was geblesseerd) Toen een RWH er hem daarna eveneens pakte duwde hj zijn tegenstander hardhandig weg waarna Kerkman van het veld werd gezonden Uit de toegekende strafschop tekende Meyer de 30 eindstand aan Op het mo ment dat RWH zou gaan tegensco ren blies de scheidsrechter de wed strijd af VISSERIJBEfttCHT VLARDINGEN VLAARDINGEN 1 november Aanvoer tCL 1 met 326 kantjes en 328 makreel Pril ien Stetirharing 12I makreel 71 DAGBLAD DE ROTTERDAM MER zoeict voor HOEK VAN HOLLAND een voor De Rotterdammer en Nieu we Haagse Courant Fen vaste aantrekkelijke bijverdienste Dne tegenvallers voor Huizen één voor SHO En die laatste kwam het hardst aan Na zon 26 minuten spe len joeg Cees van Bennekom na een fraaie aanval ma Schipper en Ree dijk de bal steenhard langs Visser Dat had I—? geweest en arbiter tHart keurde de treffer ook reso luut goed Maar hij moest terecht op zijn beslissing terugkomen want de doorgelopen Schipper stond tnder daad buitenspel en dat had de grens rechter van Huizen geconstateerd Die tegenslag haalde het duidelyk over zyn dieptepunt heen zijnde SHO uit het ritme Speciaal m het eerste kwartier leek Huizen geen schijn van kans te krygen Er werd voortreffe lijk gevoetbald en wanneer de Beyerlanders even effectief hadden gespeeld als een week eerder tegen ACV had de zaak gepiept kunnen zyn. Na elf minuten drukte Reedijk SHO zondermeer verdiend met een schuiver net onder het lichaam van Visser door naar 0—1 maar geen twee minuten later maakte Godthelp uit aangeven van Van Mee telen ge lyk SHO met Reedijk en Grauss als grote gangmakers bleef echter sterk Inlichtingen Nieuwe Haagse Courant afd Inspectie Park straat 22 Den Haag Telefoon aandrngen maar toen een goal tut* (070) 184150 toestel 18 bleef en 12 werd afgekeurd kreeg Huizen lucht Veel kansen leverde dat op zich met op maar door het hoge tempo en de talryke goede aanvallen aan weerszijden zagen de 1200 toeschouwers een beste party Ook na rust, toen beide ploegen nog een portie agressiviteit in de pap strooiden SHO dicteerde weer in de beginfase maar Huizen met Kruimer als onelegant stootblok en Gooyer als kleefpasta aan Reedijk voorkwam een achterstand. Daarbu redde Vjssei* bovendien fraai bij een voorzet van Reedijk en gmg een kans van De Heer verloren, toen hy Keeper Visser wegduwde nadat deze d« bal na een vrije trap v«m Reedyk had losgelaten Mooiste kans De mooiste kans kreeg Reedijk na een aangever van Van Bennekom zelf maar voor vry doel ging de bal naast Een heftig slotkwartier waar bij mvaller-grensrechter Kooiman van SHO het nog het zwaarst kreeg onder de vele (Huizer) kritiek hield SHO dankzy de grote klasse en de koelbloedigheid van Schipper en naast hem alle andere Beyerlanders stand. Wanneer Troost straks de plaats van De Man weer kan over nemen heeft SHO een elftal dat vol ledig meedraait De raad was woensdagavond al fee gonnen met haar algemene beschrn wingen waarbij alle frakties aan b kwamen om hun op en aanmerkte gen te plaatsen bij de begroting voor het nieuwe dienstjaar en bet door h»f college voorgestelde beleid Vrijdagavond kwam het coll„c van B en W aan het woord met het beantwoorden van de vele vragen, die door de raadsfraktles waren gesteld waarna de raad nogmaals In tweefe Instantie de gelegenheid febo&B werd om te repliceren Ook hiervan werd op bescheiden schaal gebrnft gemaakt waarna de begroting hoofd stuksgewijs door de raad werd goed gekeurd Alleen de traktte van &t SGP wenste bij monde van de h«r ML Veldhoen de aantekening een au tal voorzieningen te zijn met betrek king tot de zondag sport en jeugdso- cieteiten op zondag Continuïteit De gemeenteraad heeft zich lang bezig gehouden met de woningbouw in de gemeente welke in de komend* drie jaar nog wel zij het op be scheidener wijze dan gewenst - voortgang kan vinden maar daarna ir, het gedrang dreigt te komen door het beroep bij de kroon dat door en aantal plaatselijke industrieën aan hangig is gemaakt met betrekking tot het bestemmingsplan Donkersloot, het Zand en Oud Reij er waard Hier zouden m de toekomst zon 3500 woningen gebouwd kunnen worden maar nu de industrie be zwaar heeft gemaakt tegen dit plan, ziet het er naar uit dat de lange pro cedurekwestie waaraan een beroep bij de Kroon nu eenmaal orrierwor pen is roet in het eten zal gooen waar het de toekomstige wnmgbouw betreft Wethouder C J van den Berg ver klaarde evenwel dat door het college een uitvoerig schrijven naar het Mi mstene van Volkshuisvesting is ver zonden met de dringende vraag de beroeosprocedure zo veel mogelijk te bespoedigen Over een nieuw te bouwen stads kantoor In Ridderkerk waren ook door verschillende frakties vragen aan het college gesteld De heer K L G Deugd (PvdA) vroeg zich af of het met mogelijk was een eenvoud g gebouw neer te zetten at geen 20 miljoen gaat kosten de heer M Veld hoen (SGP) vond 10 miljoen al een heel bedrag voor een stadskantoor De heer A van Vliet Azn. (PCG) drong eveneens aan op spoedige rea lisering van het stadskantoor waarbij hij wees op de voortdurende geldont J waarding waardoor de kosten van diS* project veel hoger zullen uitkomen' dan nu is voorzien Desgevraagd ant V woordde burgemeester mr dr C 3 Verplanke dat er nog geen definit eve plannen waren voor een nieuw stads kantoor ook over de plaats waar dit kantoor zou moeten komen de pnjs en de architect kan hij de raad nog ge«n mededelingen doen Wel deed hij de raad de toezegging dat m een van de eerstvolgende college verga deringen een programma van eisen v'oor het nieuwe stadskantoor zal worden samengesteld dat dan in de commissie van Algemene Zaken kan worden besproken. Geen belastingverhoging Wethouder A C Boer (PCG) van fmanden kon een aantal vragenstel Iers geruststellen, waar het betreft de verhoging van de plaatselijke belas tingen. Dit zal volgens hem ra het jaar 1973 niet noodzakelijk zyn De stijging van sommige nitgaveposten vervulde de wethouder echter met zorg voor openbare werken onder wijs muziekschool sportpark en so ciale zorg staan in het jaar 1972 be langryk hogere uitgaven te wachten en wanneer deze stijging ook ra de komende jaren blijft doorzetten, zul len er maatregelen getroffen moeten worden De wethouder kan de raad evenwel de verzekering geven dat met de hui dige begroting die in evenwicht is geen belastingvoorstellen zullen wor den. gedaan voor het jaar 1972 Wan neer de raad echter meerdere aktm teiten wenst te ontplooien zullen or offers gebracht moeten woidec waarvoor in het plaatselijk belasting gebied nog wel enige mogelijkheden aanwezig zyn. Voorshands zullen de belastingen evenwel niet worden ver hoogd JODAN BOYS HBSS 2—1 Het liep gelukkig allemaal nog goed af voor Jodan Boys en verdediger Sterk die precies na een uur leuk voetbal len de stand gelijkmaakte (1—1) door ongelukkig m eigen doel te schieten. De thuisclub technisch m de meer derheid had veelal het beste van het spel en dat resulteerde tot kansryke posities die echter voorshands niet werden uitgebuit Even voor het rustsignaal van de voortreffelijk lei dende arbiter Labrujere nam de Goudse formatie de leiding Van Maaren die na zyn schorsing voor treffelyk op dreef was rondde een voorzet van Kees Brom volgens he* boekje af (1—0) De tweede helft kreeg een uiter mate rommebg karakter Met kleine botsingen, overtredingen en onbete kenende incidentjes tussen twee ge lljkwaaidige ploegen. De beste kan sen kwamen voor de thuisclub Van Maaren miste een droomkans doch maakte later zyn fout goed. Ho joeg de bal na een heftige scrimmage in de touwen (21) Keeper De Hoop van de Boys hield de hoop van de zege levendig door keeperswerk om U tegen te zeggen hetgeen bete kende dat de punten in Gouda ble« ven hoewel de Schiedammers er a het nodige aan hebben gedaan om de gelijkmaker tot een realiteit te maken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2