Dodelijk ongeluk pas over twintig jaar in -Noord Flat voor bij Binnenban Nieuwe ino; voor taxi-vervoer Markten en veilingen Raadhuis Delfshaven open op 25 november Behandeling begroting Schiedam 22 november BEURS VAN AMSTERDAM commissie opheffen? Van Ommeren op beurs Hamburg Eigen haan voor bus en tram Oud-leerlingen op bres voor detailhandelschool A. A, de Koning ereburger van Oud-Beijerland Herstel keerwand Couwenhovenstraat Niemu plan voor „De Oliphant" Muziekav tmden in De Hoek 0h? Calcutta in Groote Schouwburg Prof. Jonker over crisis in Kerk tegemoetkoming Aanleg en onderhoud van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES Cijfers Vlaardingse Bondsspaarbank Rem.-geref. bazar in Vlaardingen Jeugdorganisaties HOOGVLIET! B. en W. van Rotterdam hebben de wijkraad meegedeeld dat het slopen van t j j woningen in het noordelijk deel hll ltPTl 1(11) (1PFQ van Hoogvliet niet aan de orde UUWVf UUflUVf kan worden gesteld in relatie tot de aanleg van de BotlektunneL Met deze uitspraak reageert het college op de uitlatingen van de heer Posthumus in een rapport over deze oeververbinding. VERGUNMNGHA1NDEL PER ZITPLAATS SCHIEDAM De Sehiedamse gemeenteraad krijgt het deze maand bijzonder druk met ver gaderen. Naast de behandeling van -de jaarlijkse begroting, die ditmaal op maandag 22 novem ber begint wordt èr a.s. maan dag een extra openbare raadsver gadering uitgeschreven. Enig agendapunt de bouw van de in middels beroemd of berucht ge worden 196 ééngezinswoningen, in het uitbreidingsplan Woud- hoek. Deze hele kwestie is zo langzamerhand een halszaak ge worden voor de communistische wethouder voor woningbouw de heer B. E. Colle. j ACTIEVE AANDELEN AANDELEN Obligaties Claims, scrip*, stocktf. OB ROTTERDAMMEP PAGINA 7 DOND6R.ÜAG 11 NOVfiMM* 1971 BOTTERDAM De, 48-jarige ma chinebankwerker G. Fiet uit Rotter dam is woensdagavond dodelijk ver ongelukt, doordat hij plotseling de rijweg overstak en onder een auto bus terecht kwam.' Zwaar gewond werd het slachtoffer naar het Dijk- zigtziekenhuis in Rotterdam overge bracht, waar hij even later overleed. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Pretoria laan en de Paul Kru- gerstraat. SCHIEDAM Tijdens de openbare vergadering heeft de Gemeentelijke Jeugdcommissie besloten advies uit te brengen aan B. en W, om de gemeen teraad voor/te stellen de Jeugdcom missie op te heffen. Een aantal taken van de Jeugdcommissie zijn reeds of worden nog overgenomen-door de dit jaar in het leven geroepen Raad van Jeugd en Jongeren, waarin de ge meenteraad ook is vertegenwoordigd met twee leden. De resterende be stuurlijke taken (liggende op finan cieel terrein of aangaande adviezen 'aan B. en W.) zouden overgenomen kunnen worden door de uit raadsle den bestaande Commissie voor On derwijszaken. VLAARDINGEN Prof. dr. H. Jon ker, hoogleraar in Utrecht, zal maan dagavond om kwart voor acht in „Triangel" aan de Fransenstraat in Vlaardingen een lezing houden over „De crisis in de Kerk". Prof. Jonker is een van de opstel lers van het begin oktober versche nen „getuigenis", dat in de Neder landse Hervormde Kerk en in andere kerken zoveel reacties ontketende. Er is ruime gelegenheid tot discussie. Hierin suggereerde de directeur van het havenbedrijf eea aantal hui zen in Hoogvliet-noord te slopen om een planologische blunder ongedaan te kunnen snaken. Het Rotterdams college viiitde kwaliteit van de wo ningen in "iieirv-Engeland zodanig dat slopen onverantwoord wordt geacht. Uit milieuhygiënische over wegingen zou wel aan versneld amouveren kunnen worden gedacht, tigd van Jan in de de de onmiddellijke omgeving definitieve situering aan de Raadtkade. Op uitnodiging van de Shell-directie zai de wijkraad op vrijdag 26 november een' bezoek brengen aan het bedrijf, waar, na in- - formatie over problemen in relatie tot Hoogvliet en de omringende indus trie, gelegenheid zal zijn tot discussie. ROTTERDAM Met ingang van 15 november zullen de certificaten van aandelen van Phs. van.Ommeren NV worden opgenomen in de officiële notering van de Hanseatisch Wcrtpa- pen voor financiële hulp bij bouw en pierbörse in Hamburg. De. activiteiten exploitatie van het flatgebouw. De maar dat zou, ongeacht dé financiële consequenties, nog twintig jaar du ren. Aan de Binnenban, in het Hoog- vlietse centrum, wordt de bouw voor bereid van een flatcomplex voor bui tenlandse werknemers. Het gebouw zal plaatsbieden aan 220 alleenstaan den en 25 gezinnen. Het initiatief is van de stichting Huisvesting Buiten landse Emigranten, dat voor de situe ring van de flat medewerking kreeg van de dienst voor stadsontwikkeling. Hoewel Rijk en gemeente zullen fi nancieren zal de stichting, die niet over kapitaalbeschikt, aanvullende subsidie nodighebben, .bijvoorbeeld reductie op de grondprijzen. In de wijkraad werd dit laatste niet juist geachtmet de veronderstelling dat het grondbedrijf de extra lasten op de huurders zou verhalen. Met algemene instemming Werd be sloten het stichtingsbestuur te advise ren bij het bedrijfsleven aan te klop- in Duitsland, die dóór enkele dochter ondernemingen worden uitgeoefend, betreffen het scheepsbevrachting- en agentuurbedrijf, de internationale binnentankvaart, de zeevaart en de tankopslag. De certificaten van Van Ommeren zijn reeds verhandelbaar op de beur zen van Amsterdam, Brussel en Ant werpen. ROTTERDAM In het. toekomsti ge beleid zal, meer dan in bet verle den, streng toezicht worden gehou den op de naleving van de bepalin gen van de wet autovervoer, personen en' - de gemeentelijketaxi-yerordc- - ning, zo schrijft wethouder mr. H.:C. G. L. Polak (openbare werken cn I verkeer) over hef komende taxi-be- leid der gemeente Rotterdam in zijn beleidsnota. Voor het Rotterdamse taxi-bedrijf zal een tuchtcommissie functioneren I die als corrigerende instantie op- I 'reedt inzake overtreding van de be-; palingen. Naast de taxi-telefooncen- (rale zijn In deze tuchtcommissie de i Kamer van Koophandel en de ge- I meente Rotterdam vertegenwoordigd. Het telefoonnummer van de taxl- l telefooncentrale zal voor ieder duide- lijk zichtbaar op de lichtbak van de taxi's worden aangebracht. De taxi-telefooncentrale stimuleert een dubbele bemanning op de taxi's 5 teneinde de beschikkingsgraad per etmaal en daardoor de rentabiliteit te vergroten. B. en W. hebben de taxi-telefoon centrale uitgenodigd hun door tus senkomst van de huurautocommissie een rapport voor te leggen, waarin een inzicht wordt gegeven in de te genwoordige vervoersbehoefte. Aan 3e hand van dit rapport zal het B. en W, mogelijk worden een verantwdor- da beslissing te nemen op de door een aantal gegadigde ingediende verzoe ken om nieuwe bedrijfsvergunnin- gen. Een aanzienlijke uitbreiding van het taxibestand zou kunnen worden toegejuicht tenzij de rentabiliteit van dat uitgebreide bestand In ge vaar zou komen. Dat zou uit dit rap port moeten blijken. Strenger dan tevoren zal moeten worden toegezien op hetgeen popu lair maar ten onrechte wordt ge noemd „het verhandelen van een vergunning". Waar men pas voor een bedrijfsvergunning in aanmerking komt als men over ten minste dertig taxi's beschikt en dus degenen, die niet een zo groot wagenpark hebben zich hebben moeten verenigen in coöperatieve verenigingen die als vergunninghouders kunnen optreden betekent dit „verhandelen" het door een uittredend lid verkopen van zijn lidmaatschap. Over deze uittreding moet de coöperatieve vereniging be sluiten en het lidmaatschau is door zijn inkomstenverwervende kracht als geldswaardig te beschouwen. Het is wethouder Polak bekend dat men zich voor de overname van lid- maatschaps- en exploitatierechten soms diep in de schulden moet ste- sen. Een bevredigende oplossing 3s helaas nog niet gevonden. sunning kan worden verleend tot ope- hoeverre en onder welke voorwaar den aan de taxi beschouwd als aanvullend openbaar vervoer voor openbaar vervoer geldende verkeers- mciliteiten kunnen worden gegeven. Daarbij gaan de gedachten uit naar medegebruik van vrije busbanen en oaar ontheffing van bepaalde ver keersverboden zoals die ontheffing is verleend aan het openbare vervoer. Een algemene regel kan niet wor den getroffen. Aan de hand van de concrete verkeerssituatie moet wor den beoordeeld of ontheffing mogelijk -kan zijn: - Bovendien zullen B. en W. eerder ontheffingen kunnen geven naar ge lang de taxi duidelijker als zodanig kenbaar is en dus te minder de par ticuliere automobilisten verleidt tot een gelijke gedragslijn. Verder memoreert wethouder Po lak in zijn beleidsnota het ontwerp tot wijziging van de wet autovervoer personen, welk ontwerp onder meer inhoudt dat de taxi overal stand plaats zal mogen innemen of op straat zal kunnen worden aangeroe pen en dat de taxi, mits zulks ge beurt aan het begin van de rit, per zitplaats zal kunnen worden ver huurd. B. en W. zien hier mogelijkheden dat als complement'van dé penbare vervoersdiensten in stadsgedeelten die niet of nauwelijks door het open bare vervoer worden bediend ver gunning kan worden verleend tot op- reren binnen bepaalde grenzen - als „wijktaxi" met verhuur per zitplaats. VLAAROTNGEN Muller; Esther J C Vroom, Overleden: carl A Hellermaim OS jr; Gerrit J Schoolt 80 Jr; Konunerina P Oost- dU'k jr wed V W 3 Vermeulen; Eitje de Vries 82 jr wed v L de Boer. Gehuwd; Lodwicus A Bertram 41 jr èn Maria N Vteït'SS jr. Geboren; Dennis Abr&msen; Ronald P Ploeg; Manuela Th Baron; Elvira Dliks- hoorn; Elizabeth Vrijland. Overleden; Hendrite a nou wens S3 jr; Johanna Drop 61 jr wed v J Broeit. ROTTERDAM. S nov. Andijvie 30—52 3t,g; Bloemkool 6 St. p. bak S3löl St., 7 £t» 4^-ss, st. 3071. 1» St. 30—54; Rode kool 13-28 te; Gele kool 11—28; Groene kool J25—26: Spitskool 33—30; Boerenkool 31-41: Kroten 27—23: Grote Peen 20: peterselie 10-13 bs; prei 30-42 te: Selderij 11—19 b; Sjalotten 50-37 kg: Sla Ia 13—21 st Ha 7—13: Spinazie 6488 te: Spruiten Ia 60-77 kg. Da 25—46, ID 49—104; Uien 9-24, ge schoond 30—38: Witlof Ia 165—211 kg, Ila 166—1T7. ITb 15—160. aanvoer witlof 28 ton; Black Alteante Ia 270—340 kg: *l'^:raten ïa 610 bak, lb 860 Ie 370, cox's Orange Pippin 80/93 «—89 kg. 73/89 4fe-88, ■w—ss 60/65 19—31, aanvoer 78 ton: GoMe» celld'ous 80/85 ZWl kg. 75/80 2^170/75 25-38, 65/70 16-28. aanvoer 34 ton; goudrel- netta 30/B5 25—47 Kg. 75/88 21-46, WW r^-42 «5/70 2326, aanvoer 14 ton; jona- than 80/89 30—33* te. 75/80 29-34, 7073 23—2T 65/70 1722, aanvoer 9 ton; Doy. au Cornice- 89/85 7389 kg. 75/80 77-97. ,70/75 91-^, 65/70 oras Aanvoer 4 ton; Lei!pont <»/80 48 56 te. 70/75 49^57. «5/70 49-50. 80/85 3-1-11: St Remy 75/80 40—52 kg. 70/75 41—53, 65/70 4145. aanvoer 2,5 ton. Totaal aanvoer fruit COO-p"TUINBOUWVEILING ROTTERDAM EtO, ROTTERDAM, 11 november Glaasla A 1» - 19.50: B 7 - 10: Staand glas komkom mers: 75 en op: 82; 60 en op: 91 - 941 50 en op: «1 - 84: 40 en op: 63 - 71: 3S - S320 en Tomaten A 8.20 - 5.89: B SJOjC 3-10 "Ir?? B 1.35; Aanvoer: Glassla 223.000 st.. Sprei- >o33' Cl T* r ir M«» 931 rners 42.000 st.; Kromme komkommers 2200 Teer COOP. TUINBOUWVEILING ROTTERDAM 10-16. B2 T-10? Staand gia» komkommer»; A ROTTERDAM, 10-11-1971 Glas Sla A3 10-16, B2 7-10; Staand glas komkommers: A 75 en op: 80-82 60 er) op: 78-81, 59 en op: 70-73, 40 en op: 56-64. 35 en op: 43*44, 30 en op 34, Kromme Komkommers: 98-98, Toma ten A 4.60-5,20; B 5,16-5,30; C 3,10-3,70; CC 2,60. Snijbonen 2.40-4,00. Fostelljn 82. Sprui ten A 83-84; B 55-57. Witlof A 1,10-1.85; B '"Aanvoer: Sla 200.000 st. Spruiten 8.300 kg. Tomaten 2.800 bak. Komkommers 57.000 st. Kromme Komkommers 2.50» kg. VEILING BAR.ENDRBCSHT, 10 noCembcr Andij vie 38—54. aanvoer 32.000 kg; Bloemkool: 6 st. 79—1.02, 8 st. 4879, 10 St. 38—61. 12 St. 3722, aanvoer 9.000 St.; Boerekool 30—35, ELECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Dricl) Binnensingel 165 Tel. 31.24.86 34.64.94 Vlaardingen aanvoer 590 te; Gelekool 9—28, aanvoer 6.060 kg; Groene koot 10—17, aanvoer 7.000 st; Peterselie 11—20.. aanvoer 2.500 bs; Prei 26—03, aanvoer 4.000 kg: Rodekool 8—28, aanvoer 12.000 ter Selderij: 13—21, aanvoer 6.000 bs; Sla glas 10—17, aanvoer 25.000 at.; Spinazie 77—1,28, aanvoer 1.000 kg: Spits kool 29—48. aanvoer 5.050 te: Spruiten AI 66—68, A 61—64, BI 57—58, B 6S—58. C 30-43, All 49, BK 26, ADI 76—84, ADIt 68—70 DU 68, aanvoer 148.000 te: Tomaten: A 5,60—5,70, B 5,80, C 34», OC 2,50, aanvoer 850 bakjes: Uien 11—21, aanvoer 15.900 kg: Veldsla 170—200. aanvoer 300 te: Witlof An 1,84—1,88. bh 1,47—1,62, aanvoer 9.000 kg; Knolselderij 12—15. aanvoer 5.000 kg; Knolselderij 36—4«, aanvoer 7.000 st Fruit: Cox's Orange Pippin: AA 81—BI, A 62-45, B 41—47, C 20-23 Goudrelnette A 31—53, B 28—55. C 23: Golden delicious A 47, B 28. C 21; Totaal aanvoer fruit fruit 70.000 te. VLAARDINGEN Een comité van oud-leerlingen, waarvan Kees van Tongeren, Leo Lock en Hans van Blitterswijk de initiatiefnemers zijn, is op de bres gesprongen voor de chr. detailhandelschool. In een communiqué delen de oud leerlingen. mee, dat hun ervaringen op de school altijd zeer gunstig zijn geweest. Deze school, die een oplei ding verzorgt voor commerciële func ties, is zeer goed aangepast aan het bedrijfsleven. Tijdens de schooljaren wordt men steeds in contact gebracht - met mensen uit het bedrijfsleven. Daarnaast wordt ook ruime aandacht gegeven aan de creatieve en sportieve ontwikkelingen van de leerlingen, al dus de verklaring. De docenten zijn stuk voor stuk be kwame krachten,, die ons een reëel beeld hebben gegeven van hetgeen ons in het bedrijfsleven te wachten stond. De sfeer was altijd goed en de begeleiding, die de directie geeft als men de school verlaat, is eveneens uitstekend. De oud-leerlingen zeggen tot slot: „De school verdient uitsluitend lof, en geen opgekropte haatgevoelens". OUD BEIJERLAND De heer A. A. dé Koning, directeur van KONI, is gisteren benoemd tot ereburger van de gemeente Oud-Beïjerland. Tijdens een bijeenkomst heeft bur- gemeester J, Aantjes hiervan mede deling gedaan. De heer de Koning heeft deze onderscheiding gekregen op grond „van zijn verdiensten op het terrein van de werkgelegen-, held in de gemeente en wijde omgeving. Koni is een bedrijf, waar op dit moment ongeveer 1000 mensen werken. SCHIEDAM Langs het terrein van de N.V. Vereenigde Glasfabrie ken staat aan de Couwenhovenstraat een keerwand van gewapend beton, met een daarop gemetselde schei dingsmuur. Tengevolge van de grond belasting zakt de keerwand gemid deld ongeveer 12 millimeter per jaar en ondergaat ookeen geringe hori zontale verplaatsing. De scheidings muur verkeert in slechte staat. De keerwand met muur vormt een af scheiding tussen een hoog en een laag gelegenterreingedeelte. Om deze ongewenste verplaatsin gen zóveel mogelijk te beperken zal achter de keerwand tot een diepte van .2V2 meter het zand vervangen wor den door houtvezelpakken. Op de keerwand wordt vervolgens een scheidingsmuur gemetseld, waarop weer een stalen hek wordt geplaatst. Het werk zal door het personeel van de Dienst voor Gemeentewerken Schiedam zelf worden uitgevoerd; er wordt binnenkort een begin mee ge maakt en de uitvoering zal ongeveer vier weken in beslag nemen. Naar raming is er een bedrag van 30.000 mee gemoeid. ROTTERDAM De restauratie van het - voormalige raadhuisje van Delfshaven, is vrijwel gereed. Het zal ■op 25 november worden geopend, al dus wethouder mr. H. C. G. L. Polak (verkeer en openbare werken) in zijn beleidsnota voor 1972. Begonnen is aan de restauratie van het oude pakhuis van de firma Nij- man. Dat werk zal ongeveer drie jaar duren. Verder kan begin 1972 worden be gonnen met de restauratie van het pand-Henkes aan de Voorhaven. Dit werk zal niet meer dan een jaar ver gen. Bovendien zijn de plannen en kos tenramingen voor de panden aan de zuidzijde van de Piet Heyristraat ge reed. Voor wat betrelt monumenten bui ten Delfshaven vermeldt wethouder Polak in zijn beleidsnota,, dat er voor verplaatsing van het landhuis „De 'Oliphant" zich thans betere perspec tieven openen. Zodra de plannen daarover wat meer zijn geconcreti- seerd zullen IJ. en W. deze aan het oordeel van de gemeenteraad onder werpen. Wethouder Polak verwacht, dat dit binnenkort kan gebeuren. VLAARDINGEN Begin oktober was het tegoed van de inleggers bij de Bondsspaarbank Vlaardingen ƒ78.669.185 (vorig jaar ƒ72.087.001). Ingelegd werd in oktober ƒ7.095.400, in de periode van januari tot en met oktober 73.490/275 (v.j. 6.343,476 en ƒ63.596.498). Terugbetaald werd in oktober 7.030.771 en in de periode januari- oktober 69.962.505 (v.j. 6.941.220 en ƒ61.051.976). Begin oktober waren er 55.161 nieuwe Inleggers (v.j. 54.078) Eind oktober waren er 55.485 nieu we inleggers (v.j. 54244). .Aan het schoolsparen namen in ok tober 44 scholen deel met ƒ6.643. ge spaard bedrag (v.j. 44 scholen met 0.398 gespaard bedrag). In oktober waren er 2892 jeugdre- keningen met 2.779.958 gespaard be drag (v.j. 3034 jeugdrekeningen met ƒ2.871.637 gespaard bedrag). Het liquiditeitssaldo bedroeg eind oktober 3.484.515 (v.j. 2.938.055). weekmarkt in Hoogvliet zal worden verplaatst van het terrein aan de Klaaaje Zevensterstraat naar het gro te" parkeerterrein ten westen van het bejaardencentrum De Kulk. Mét deze verplaatsing heeft de markt grotere uitbreidingsmogelijk heden gekregen enis tevens geves- HOEK VAN HOLLAND lie so ciëteit 't Zoldertje in Hoek van Hol land belegt op vrijdag 12 november een „disco-special" avond. Dit is een avond die niet bedoeld is alk dans avond, maar echt om te luisteren naar verschillende platen van beken de Nederlandse en buitenlandse groe pen. Kaarslicht en goede muziek staan borg voor een gezellige sfeer. iEntree 50 cent Zaterdagavond is er een disco avond voor „boven-de-zestien". Aan vang, evenais. vrijdag, half acht, en eritree een gulden. A.s. zondag is er in 't Zoldertje geen koffiebar. Op zaterdag 13. november zal de eerste Hoekse Accordeon Vereniging zijn najaarsconcert geven in gebouw ,J3e Harmonie". Aanvang 8 uur. Het programma voor de pauze zal^uitslui- tend bestaan uit accordeorimuziek van verschillend gehalte. Na de pauze treedt het Residentie Cabaret op, terwijl een gezellig bal met „The Mimics" het feest zal be sluiten. ROTTERDAM. Na een periode van wisselend succes in het Amster damse theater Desmet komt de sex- musical „Oh! Calcutta naar de Groote Schouwburg in de periode van 12 tot en met 18 november. Nadat er finan- ciële moeilijkheden waren ontstaan door een wat uitbundig financieel be leid van de producers Dijkmeester en Maarten Lamers, werd de produktie overgenomen door theo Desmet en J, de Badts. Nadat Willeke van Ammel- rooy de show verlaten had, werden nieuwe leden voor de groep aange trokken. Nynke Prins, Rein Edzard (Nieuwe Comedie) en Jean Scmons. Ben Aarden nam de regie o\r van Maarten Lamers. Het gevolg is ge weest dat deze veelbesproken musical nu meer het karakter van een satire op de sex heeft gekregen. Toen hij enige maanden geleden de bouw van ééngezinswoningen aan kondigde was hij veel te 'optimistisch met de huurprijs. Hij dacht het zo rond de ƒ200 per maand te houden, maar inmiddels worden al huurprij zen gefluisterd van óver de 300 gul den. Aangezien dat natuurlijk moei lijk te verkopen is voor een commu nistische wethouder sloegen de raads leden onder leiding van de KVP'er mr. M. J. M. van Kinderen tijdens de laatste raadsvergadering alarm. Zo zelfs dat de heer Collé het hele raadsvoorstel moest terugnemen. Hij beloofde toen dat er op zeer korte termijn een extra raadsvergadering over dit onderwerp zal worden uitge schreven; dat is nu maandagavond het geval. De vraag hierbij is de vergoeding die het rijk bij het bouwen van deze woningen geeft. Men hoopt op een bedrag van ƒ5000 per woning, maar dat is nog helemaal niet zeker. Wel is het zeker dat het voorstel ongewij zigd ter tafel komt. Wethouder Collé staat op het standpunt beter duur bouwen dan helemaal niet bouwen. VLAARDINGEN De Remon strants-Gereformeerde Gemeente or ganiseert maandag, dinsdag en woensdag de traditionele jaarlijkse bazar. Maandagavond zeven uur zal ker- keraadsvoorzitter H. Don de bazar in het kerkgebouw aan de Hoflaan offi cieel openen. Dc deuren blijven open tot tien uur. Dinsdag en woensdag kan men terecht 's morgens van tien tot twaalf, 's middags van twéé tot vijf en 's avonds van zeven tal tien uur., - Woensdag is er bovendien nog een jeugdfestijr. met lichtbeelden; grab-, beien,touwtrekken, roosjes plukken en limonade drinken. Dlv.' boek): lORÏSO-Mst 70/17 of )C«: 70/2.4+5»! '685 70/8 70 51 70 51 99/70/3.S.10» 59/70/3.5,10* '709 70/4 70 5 70/71 ƒ7 akzo aig. bank ned. amst-rott bank amsterd. rubber dell-mlj eert dordL petr. mij. dordt. petr. mij. 7 pr helneken's b&b e heineken'a bier holl.-amerika lijn hoogov. nrc h.v.a. mijen kon. iuchtv. m!j. vorige k. 56.7 248.5b 54.8 35.1 82.3 704.0 702.0 193.0 2oa.o§ 83.5 55.2 61.7 104.0 openings 57.3 249.5 55:6* 35.3 82.5 711.0 709.5 200.2 210.7 83.5 55.0 61.3 104.8 laatste' not 57.6§ 249.5 56.1 35.1 82.3 706.0 709.0 200.3 210.1 83.5 55.0 61.3 105.5 70/7.25 70/B 70/2 70 20+Sat 70/0-6+2'/,* 70/6.4+21») 70/'t/3,10%* 70/7 70/5.43 kon. ned. petr. mij. k.n.s.m. nb nat nederi. eert ommeren nrc philips' gtoel gb robeco rolinco 8Cheepv. unie onliever eert 113.8 104.5 55.5 244.0 28.9* 206.0 149.5 56.6 106.6 Claims, scrip* en stoekdividenden 4.54 philips 2?/»% St- rolinco 1.02 15.25 115.4 103.1 57.5 243.5' 31.4 206.8* 150.5 56.6 107.5 4.63 1.02 15.35 10 114.78 103.4§ 57.0 241.S* 30.8 206.7 150.4 57.2 105.8 In deza koeralljst zijn opganomen de offlclèlo noteringen, meegedeeld door de V eenlglng voor den Effectenhandel. Van de zg. actieve aandelen die doorlopend Ver- ge noteerd worden *l«d«. Isatate nota ring opgenomen. Indien voor de overige fondsen m de tweede periode een notering is tot stand gekomen Ie deze eveneens vermeld. voorzover betreft aandelen In de rubrieken bank-, krediet* en verzekeringewezen en handel, induatrle en diverted Verklaring der tekena: d ex dlv.; c s= cltlmj 1 c Qe> daan en bieden; x laten; 9 gedaan en laten; b bieden: f m notering (n oufdene: i ix splitsing; itsex stock; h harkapttaüsatlsdividand. BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN 70/4.75+21» amev f 20 83.5 82 81.7 t* amfas f 20 67 66 65.5 70/i.6+i08t ass.st.r'óam 64 65,9 65.5 70/2.BC deita/lloyd 47 47.2 47* 70 s+5*ï e.n.nilimlj 112 113.2 113-2 70/8. n.midd.bkS0 104.5 104 104.5 706+5*1 siavenb.a 224 225 225 HANDEL. INDUSTRIE EN DIVERSEN 70/5,25+21» a c f 25 196 203* 205 70/».»+5*t alb.heljnf20 140.5 140.5 140.1 70/«of s*t balt-nedam 41 40.5 ?0/3+i0»t bam.v.b. 75.5 74* 74* 70/3.)+s« bols 20 115.2 115 115.2 70 20+25»i brarovb.ct 258 273 270* 70 4.»o buhrm.tetL 44.2 44.5 44.1 89/70 22 c.aulker 350 350.5 352 70 2.25+S»Cindu-key25 60.3 59.6 60 60/70 cesaeaux 67.5 66.1 66.1 688 dikkers 70 70 70 70 )2 of 'O»fdr.overi|.ht 130 127 127 to/3 econoato 40.5 40.3 70/3.8,37/» eisevier ct 361,5 364.5b 70/0.5+2i»t srdal 155 183* 163 70 3.67 fokker 20 26.6 26.9 26.7 70 76 fumeBs20 65.8 65.6 66.1 9 geldar zn. 54.5 53.6 53.5 70/2.2of3V»»fli8t-broC. 47.5 47 47 88/70/6 grinten 20 136 133* 133* 78/6+10»! hagemeljer 110 110.5 70 )0 holee 115 117 70/1+S8t holl.bet.f20 62.1 62.5 62.5 70 s+5»t ihaholl. 332 355 355 70 3.60 intem.mull. 44.3 44.1 44.1 7010 inventum 157 160* 688 kempbeg. 50 70/3 of 3tyis»kluwer f 20 180 177.5 70/71S+4») k.bi|enk. ct 81 82* 82.5 k.nad.textu. 26 26 26 69/7011 k.v.t 203 202 200 70/71 19 leid. wol 238 239.8 240* es/2.50 üjampf f 25 51 50.2 50.5 7012 meelfabr. 177.5 181.3 132 67meesbouw 77 7018+Sft meteóor 315 320b 70/3.80 nedsrf). f 20 48.3 48.3 48.5 to 6 n.dagbl.u. 116.6 7018 nrd.eur.hout 158 158 158 70/4.4+5*1 norit 120.5 120.5 7012+5») nutnela vb 329 325.2 326 89 5 nljv.t.cate 67 67.5 70/1.52+5*1 ogem nb 67.2 67.8* 67.8* 70/2.8+4») pakhoedf2u 80 79 79.2* 70 )4+3Vi5t rijn-schelde 164 sa/a 12 sch.cartf25 138 135 47.3 69/70/ 1.8O sch.honf 25 47.5 47.8 70 '4 schuitema 223 219.5 70 7 schuttersv. 107 108.5 70 )4 gim. de wit 225 222* 224 70 1.75 stokvis 26 26.8 26.6 70 7+3V+1 S{jp twenL 66.5 90.5 91.5 70 to of 5«t utermohlen 253.5 261.5* 107* 70 9 ver .glas nb 106.8 106 68/12 ver.mach. 76 76.2 76.5 7° f* v.n.ultg.bedi 101 101.5* 101.5* 68 8 vgnalverw. 52 50 70/11 vihamij-butt 83 81 70 /4 of 4st vvereldhav. 99 99.1* 100* JO 3 60 wessanen 65.2 65.2 65.1 69/70 8 wyers a. 101 100.5* 101.5* VERENIGDE STATEN akzona am. can. am.motors am.telStalK anaconda burroughs Chrysler Colgate dow.chem. dupont10 east.kodak f.a.a. int ford mot. 10 33.1 32.2 6.7 39.4 32.8 31.15 6.7 (39.15 11.55 11.55 121.75126.8 27.1 27* 47.25 48.75 65.2 64.9 132.5 83 3.5 64 132.5 81 66 gen.eiectr. 105.1 105.5 gsn.motors 73.2 73 intbusiness 299.6 298 int.t9l.4tel 49 48 kennecott 21,4 21.9 pann.central 4.85 4.85* pepalco 56.75 56.75 rca corp 30.5 30.75 Shell oli 40.8 40.7 8tand.n,|,10 65 64.75 u.e.eteel 10 24.75 25 westingh. 80 80.5 AAND.BELEGG.MilEN adm.belegg 118.5 .119 dutch.lnt eng.hoil 1e eng.holl.2e l.k.a. milbeb. nefo obam protector rolkico6jep unl.Invest unitas f10 utillcc wabo 100 57 54 113.4 543 53 344.5 104 83.5 61.5 73 115.8 239 102.5 118 542 55* 345.5 105 89§ 61.2 73.2 116.3 Actieve obligaties NEDERLAND 69-94 8 70-95 8 71-96 8 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-76 8 70-77 8 70-78 7?. 69-94 7 i 71-96 74 66-91 1 7 66-92 2t7 69-94 7 68-93 1 6, 68-93 2 6J 63-93 3 6) 68-94 4 6! 66-91 61 67-92 61 67-92 6 65-90 1 5? 65-902 5? 64-89 1 51 64-89 2 51 58-83 4; 64-94 5 101.8 101.3 101.1 101.6 101.3 101 102.2 102 100.3 99.6 99.3 95.2 95.1 95.6 91.65 91.6 91.3 91.2 92.1 89.4 88 89.3 89.1 86.2 86.2 83 88.9 101.8 101.4 101.1 101.6 101.3 101.2 102.2 101.8 101 99.7 99.4* 95.1 95.1 95.9 91.6 91.6 91.5 91.4 91.9 89.4 88.2 89 89.1 86.2 96.2 83.2 59-6941 60-85 1 4? 60-90 2 41 53-93 4? 64-74 kl 44 64-74 gr 4 J 59-8441 60-9041 61-91 4? 63-931 4? 63-93 2 41 61-864 62-92 4 53-933? greotb. 3j 47-873? 51-7834 53-8334 56-8634 48-983? 48-98b.ct3? 50-903? 54-94 3? 55-951 3? 55-85 2 3? qrootb. 3- 37-81 3 46-82 grb/3 47-76 $3 grootb. 2? 37-74nl37a3 46-82 gb. 3 83.8 87.1 82.6 80.9 97.3 97.1 86.2 81.9 81 79.7 79.7 82.8 78.7 77.8 53.5 69.4 94 85.5 83.3 68.4 65.7 73.4 74.7 74.8 82.3 47.3 87.5 86.9 83.4 40.4 94.8 80.8 83.7 88.9 82.6 80.7 96.8 86.1 81 79.7 79.7 82.9 78.7 77.8 69.4 93.6 85.4 83.2 68.3 73.4 74.5 74.8 82.4 87.6 86.7 83.2 94.7 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN sbn70/76 8? 101.1 101.5 abn70/76 8 abn ko 8 abn sp 67 amro 69 8? amro 69 8 amro 70 8 amro 71 7? amro ko 7? bankmeea 8 bnq70/908 bng70(S58: bng70/8S 8 bng70/S5 8 bng69/76 8 bng69/94 1 100.9 bng69/S5 2 101.2 bng7Ö/76 8 bng71/96 8 bng70/79 7? bnq7?/96?l bnq69/94 7| bnq69 2 7? bnq75/96 7* bnq7t/79 7? 100.4 99.7 129.5 103.8 100.8 101 99.6 98.6 99.7 105.4 105.6 103 103.3 101.5 10O.1 99.7 129.5 103.8 100.9 101.1- 99.5 98.4 99.8 105.6 105.8 103.5 103.4 101.6 101.1 101.2 101.35101.45 10O.8 101,6 100.7 99.7 98.8 98.8 98.8 97.7 bng66/9117 bng66/9127 bng66/91 6.' bng67/92 6 bng57/82 6 bngS5,'9Ö10 bng65/90 2 8 bng6415 bnq64 2 5 bnq62 1 r8p bnq62 2 rsp bnp623 rsp 96.5 94.5 92.6 90.7 94.1 89.6 89.4 85 84.9 144.1 120 132.2 100.9 99.9 96.8 98.9 98.8 97.8 96.5 94.6 92.7 90.8 94 '89.6 83.3 85 '84.9 144.2 120b 132.2 PREMIELENINGEN alkmaar 2 60.25 61 adm.c.a. 3 128 adra.c.a. g3 118 adm.w51 21 64.1 adm.g512{ 61..' adm.56 1 2J 64.2 64.2 adm.56 22! 72.2 72.8 adm.5532? 71.4 71.5 adm.59 2? 66.2 66 b.t.g.69 5 94.5 95 breda 54 2? 62.2 62.25 dordr.56 2? 61.1 0lndh54k24 66.9 66.9 Cindh54g2j 635 64 enach54k2i 60.05 62 enach54g2> 60.05 62.5b cgra5212} 74.6 agra52 2 2} 74.5 75.5 ned.ro.kr2{ 66.5 66 rdam52 1 2? 82.4 82.4 rdamS2 2 2) 75.05 75.05 rdam5? 2} 73.5 73.9 utr.52k 2} 105 Utr52g2| 92.5 33 z.holl.57 2} 72.05 74.7 Z.holl.SS 2} 73 73.5* LUCHT- EN SCHEEPV k.l.m.687 9) 91.2 k.l.m.5 94.05 94.05 k.IjT) 4? 91.2 90.5 k.l.m.4? 97.7 97.7 ommeren 5? 145 PROV. EN GEMEENTEN aimeio 41 alphen 4? adam59 4? adam48g3} assen 4? drente52 4} emm.52 1 4? geld .59 41 goudSO 4? sgrav56 4? qron.56 4? noordh58 4 rdam65 5? rdam37 4 3? z.holl.655? z.holl.51 4 alg.fr. 3 fr.qr. 71 8 fr.gr. a 7 fr.gr, q 1 7 fr.gr. k3 6? fr.gr. g2 6? fr.qr. |61 fr.gr. dw 6 fr.gr. dwn 6 fr.gr. s 6 fr.gr. f5 fr.gr xxa4j fr.gr. du 4? fr.gr. z 4? fr.gr l| 4j fr.gr. dt 4 fr.gr. deve3J fr.gr dava 3 nat.k 5 nat. e 3? 63.5 85 85 80.2 SI 91.5 82.05 85 78 73 73.5 83.1 80 81 77 83 87.5 83 76.1 76 83 92.4 NEDERL. 67.5 67.75 98.75 98.75 91 92 93.5 93.5 97.1 97.1 95.5 97.5 97.5 92 91 86.6 87 86.1 80 80 82 81.5 82 82x 78.5 78 76.5 76,5 82.5 70 70,25 69 69* 85 85 ned."g3? 69.6 ned. k 3 72 ned. b 3 71.8 utr. g 7 93.2 93.2 utr. d 6? 87.5 utr. I| 6? 97.2 utr. x 5? 82.5 utr. w. 5 79 utr.u 4? 80 80 utr. s 4? 79 79.8 utr, v4? 77 utr. kl 4} 6SA 68.5 utr. eeef 3 71.5 west!, az 7 89.1 89.1 westi. r 7 90 90b weatl. m 6? 92.1 92,2 weatl.g26? 97 weatl. c 6} 87.5 westl. x 6 88 88* weatl. a 5? 82.3 west), j 5} 82.5 83.5' wee tl .u 5 84.8 84.8 weatl. 14} 78.5 78.5 weatl. (4? 77.2 77.2 wastl. eeff3 72 72.5* HANDEL IND. EN DiV akzok)4i 86.8 '"88.8 akzo gr 4} 88 dr.ov.hout 4 90.5 90.5 giessen 5 92 hopgov. 6} 92.6 92.0 ngu70/77 8 102-3 102.3 ngu70/85 8 102.4 102.5 ngu70/35 8 1 102 102.1 ngu71/868 100.4 100.5 ngu69/897 96.8 98.9 ngu68/807 95.1 05.1 nqu66/888 92.8 92.8 ngu 83/88 6 89.3 89.1 ngu65/80 5' 923 S2.7 pakhoed 8? ,102 103 pekhoedSS 91.7 91.8 peekScf. 3 95.8 93,5 peekei. 7? 90.1 91 Phli.51$k4 79 79 phll.g1$g4 80 79.71 phll.48 3? 98.1 86* pontkhtSj 90.5 80S pont.k.ln.3} 93 pegem578 88 83.5 pegemE85) 87.8 88.5 pagemSSS 65.8 85,5 peg«mS2 4| 99 99 pegua 57 6 98.5 98.5b pgem576 91.5 91 pgem 84 8 87.5 88 pgem594? 85.5 88 pgem 62 4 77 78b' p.n.b.el 4? 99 sch.hon. 5} 39.5 69.25* sch.hon. 4} 95 95 sch.h.61 4? 92.8 925 st.twente4? 88.5 88.1 unllaver 8 100.6 100.7 unllaver 6 38.3 88.5 vmac697'/. 85.4 85.2 v.mach58 5 89.3 89.5 v.mach62 5 86'' 85.8 amfas 3.3 prolongs tie I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1