inzake EwaldKooim muziek in Laurenskerk mia Pieterdè Krey (99) geniet van zijn rust mia Gaswater en licht in h nieuw mia FiLia BiBnlWE Automobilist bij botsing gedood Open Hof concert in Pendrecïit Bijzondere prestatie van Shell-koren Bezichtiging modelwoning Koopvaardijdienst druk bezocht AvondritteB yoor, bedaarden sinterklaas D£ rotterdammer RIJKEN ik LANGE Caroline van Hemert zingt in Strijen Nu winternhanteis .....vandaag I morgen Nu wintermantels Nu wintermantels Nu wintermantels komt ook voor Uï PAGINA 3 DINSDAG T6 NOVEMBER 1971 De Sint is weer in 't land en hij zal vast met veel plezier aan de schoorsteen luisteren, als Uw kinderen meezingen- met deze leuke langspeier Sinterklaaslied jes gezongen door kinderkoor "De Markbloempjes". Alle bekende liedjes zoals: Zie ginds komt de stoomboot, Sin terklaas kapoentje. Hoor de' wind waait door de bomen vindt U op deze plaat, die liefst 20 versjes bevatU koopt 'm nu heel voordelig yoor nog géén twee gulden. Rotterdam Er komt schot in: maandagochtend ver scheen aan de Oude Kleiweg tus sen Schiebroek en Overschie een enorme mobiele kraan, die zo maar de hele molenkap bovenop de romp van „De Speelman" plaatste. Het is de bedoeling dat „De Speelman" komend voorjaar weer zal draaien. Inderdaad, wéér, hoewel op de ze plaats aan de Oude Kleiweg nooit een molen heeft gestaan en Rotterdam nooit een molen heeft gekend met 4e haam „De Speel man". Maar, zoals bekend„De Speel man" is. niet anders dan dc oude molen „De Hoop", die aan de Delftweg heeft gestaan en die het veld moest ruimen voor de luchthaven Zestienhoven. Die molen werd geplaatst naar de Oude Kleiweg en kreeg tevens een andere naam: „De Hoop" was eigendom van de familie Speel man, en de-familienaam blijft voortaan in de molen voortleven. „De Hoop" is vroeger een grondzeiler geweest en door de omliggende bebouwing, welke de le molen de wind ontnam, moest ■•De Hoop" worden „verhoofd". Op de romp werd een bakstenen cylinder gebouwd, waardoor de molen geen fraai maar wel een zeep 'karakteristiek silhouet kreeg. Dat silhouet, een cylinder op len kegel, is in .„De Speelman" bewaard gebleven. Wellis „De Speelman" ongeveer een halve meter hoger dan de vroegere „De Hoop". Dat is ge daan, om een. betere hoek Ivoor de stelling schoren te krijgen, want door de te vlak gelegen stel lingschoren was de stelling van „De Hoop" te zwak. Maar die verhoging is helemaal niet opvallend. Zo'n piano? Nee! Neem liever direkeen goede piano. Ook als u nog moei beginnen. U krijgt hem van ons een half jaarop proef via het unieke Piano- AP* Preludeer- k§|§3 Systeem. Wftü ROTTERDAM De Amsterdamse organist Ewald Kooiman en de orga nist Gert Oost uit Amstelveen hebben maandagavond in de St. Laurenskerk een concert gegeven, waarbij drie or gels in verschillende combinaties werden bespeeld: het transeptorgel (naar wij hopen niet al te lang meer het grote" orgel van de kerk), het koororgel en een door de Fa. Leeflang gebouwd portatief van 3lh stem, met uitstekende sleepladen, die recht streeks (dus zonder registerknoppen) door twee registranten worden be diend. Een zeer fraai instrument, dit portatief, dat wij tezamen reet het koororgel konden beiuisteren in een Concerto van Giovanni Bernardo. Beide uitvoerenden hebben een programma uitgevoerd van overwe gend 16e en 17e eeuwse muziek. De bijna honderd jaar oud geworden Jo- hann Reinckeri. uit Hamburg rekenen wij dan ook maar daarbij, terwijl Dornenico Scarlatti waarschijnlijk de meest „geavanceerde" componist was die het programma vermeldde. Niet alleen 'brachten beide uitvoe renden koororge! en portatief gelijk tijdig tot klinken, ook speelden zij quatre mains op beide instrumenten en waagden zij zich zelfs aan een samengaan van transept- en kooror gel in een Concerto van Josef Sianco. Wel moet hieraan worden toegevoegd dat deze muziek goeddeels responso- riaal was, zodat de risico's met be trekking tot ongelijkheden (de grote afstand van beide instrumenten) be- perkt bleef. Overigens is quatre- mains-spei voor orgel geen nieuwe fi guur in Nederland. In de Immanuel- kerk te Maassluis hoorden wij op ihet zich daar bevindeane drieklaviers or gel jaren geleden het echtpaar prof. ■dr. Hannes Gall-Mia Gall, niet alleen vierhandig maar ook viervoetig (eigen composities met verrassende nieuwe klankmogelijkheden voor hef orgel, o.a. zelfstandig vierstemmig pedaal, twee uitkomende stemmen). Vierhandig spel op een klein porta tief met één klavier schept bijzondere technische problemen vanwege de ge serreerde ruimte waarin vier handen moeten spelen (andere handhouding, aangepaste vingerzetting). Met grote technische paraatheid en nauwkeurigheid hebben beide instru mentalisten composities ten gehore gebracht van Leiding, Michael Prae- torius, Thomas Tomkins. Giles Fame- by (1560-1600). Anselm Viola en enke le originele (dus geen transcripties) sonates van Domenico Scarlatti Tag- liavini.uit Bologne gaf jaren geleden ook een uitvoering van orgelsonates van deze componist in de Laurens kerk. Een bijzonder aardig werk was; de.„Tiento de mao derecha ny al me-' dio a dos. tiples", als wij het goed hebben begrepen een Fantasia met een uitkomende stem voor de rech terhand en twee hoge stemmen in de linkerhand. Zo viel er deze avond veel te genieten uit een domein van orgelmuziek, dat voor velen waar schijnlijk terra incognito was. Een prijzenswaardig initiatief van twee jonge kunstenaars. W. H. Wolvekamp KORTE LIJNBAAN 28.ROTTERDAM, T£L(010)T!.<MOO Dekoratie gordijnen als afschei ding in de kamer of voor ande re doeleinden, vindt U nu op onze le etage in moderne uni- kleuren. Partij transparante gordijrrstof in 2 bijzonder aparte dessins en 6 leuke unikleuren. Deze stof uit de serie van f'5,98 koopt U nu per meter (120 cm breed). voor nog géén drie gulden. OOSTVOORNE De 39-jarige P. J. Warmerdam uit Oostvoorne is p maandagavond om het leven gekomen I toen hij met zijn auto frontaal op een Si tegenligger botste. Op de weg Rotter- i damOostvoorne, ter hoogte van Hecnviiet, kwam hij om onbekende reden op dc linkerweghelft terecht. De bestuurder van de tegemoetko mende auto werd zwaar gewond. STRIJEN Zaterdagavond geeft het Strijens Christelijk Gemengd Koor een concert in de Ned. Herv. kerk. Daaraan werken mee de beken de zangeres Caroline van Hemert, het mannenkoor Excelsior van H. Ido. Ambacht, trómpetist Abr. Fortuin en organist Aad v. d. Hoeve. Het geheel staat onder leiding van A. Noorde- graaf. Aanvang 20.00 uur. Morgenvroeg om- 9 uur begint in de kelder dé verkoop van de ze Sinterklaas langspeelplaat, 20 sintliedjes gezongen door kinderkoor j"De Markbloemp-; jes". Deze 30 cm stereo ip. is tevens mono afspeelbaar ÊsS tfi i irw rijaun i 411 voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best ROTTERDAM De Christelijke Oranjevereniging „Strijders voor Oranje" houdt woensdag 17 november haar jaarfeest. In de grote zaal van 't Slag zal dan de toneelvereniging Amusant et Joli het spel „Nachtoperatie" opvoeren. Morgenvroeg om 9 uur begint op da 1e etage de verkoop van deze transparante overgordijn- stof in 2 aparte dessins en 6 unikleuren, 120 cm breed, per /ggb. meter ITU HU Lijnbaan 51 Rotterdam ROTTERDAM: Lcxor Theater: 20.00 Een 'f. maagd op je dak. De Schouwburg: 20.15 De Bedelaarsopera; Hofplein Theater: 20.15 Paul van VJiet; Wijkgeboutv Mathenösserdijk U3; if 20.00 bijeenkotrnsb wijkorgaan 'Spangen: Stad- huis: 16.00 onthulling plaquette lx. C. van Traa; Historisch Museum: 20.00 lezing door I de heer Becm over „Joodse woorden* in ?Ce- derlandse omgeving". .SCHIEDAM! Stationsplein 2:.19.30 vergade- ring raadscommissie voor de ruimtelijke or- i dening en de commissie voor milieuhygiëne. YlrAARDINGKNfTriangel; Studiekring Vlaardlnge'n „Demens. vangisteren,In dé wereld van morgen". ROTTERDAM: Stadhuis: 20.0a opeisbare commissievergadering kunstzaken. SPIJKENISSE: Gemeentehuis: 20.ÓO Ge- j meenteraadsvergadering.' voor Ook maandagmorgen open Géin 'tef. of schrift best, Het embleem van de Apollo 14. Deze week bij eik Shell- station, dat in het téken van de, Apollo-actie staat. Gratis bij 20 liter benzine; of 2 liter Shellina Premix. Elke week een nieuwe. Verzamei'ze alle tien'en plak ze" op de gratis verzamelafficho. eNu gratis Apollo-stickers bij Shell - \L ROTTERDAM Vrijdag 19 no vember zal het volgende concert worden gegeven in de. serie Open Hof aan dérSliedrechtstraat ïirP'én-, drecht.1 'SVv; :Vi Het programma van dit concert vermeldt-werken van Ji- S. Bach, C. P. E. Bach en G.F.- HandeL Tevens worden er bijzondere werken voor twee toetsinstrumenten uitgevoerd, die in de 18e eeuw zijn gecompo neerd door de Spanjaarden A. Soler en J. Blanco. Medewerkenden zijn: Henk van Putten, orgel en clavecimbel, Jacques van Ootmerssen, orgel en Karei van Hove, blokfluit. Het concert begint om 8 uur. De toegangsprijs is ƒ2,50. V "'v - O,''.: OUDERKERK AAN DE IJSSEL Op zaterdag 11 december van 10 tot 12 uur zal er voor belangstellenden gelegenheid zijn om de modclflatwo- ning van het in aanbouw zijnde be jaardencentrum aan de Burg. Neet straat te komen bezichtigen In dit centrum' verrijzen 62 woon eenheden. Men wijst er van de zijde van de stichting op, dat bezichtiging op andere tijdstippen beslist niet toe gestaan wordt, in verband met de werkzaamheden. Bovendien heeft de stichting besloten, zoals burgemeester Bakker in de jongste raadsvergade ring meedeelde, tot uitbreiding van het dienstencentrum met een verzor- gings(verplegings)flat met een capaci teit van 60 bédden. Geraamde kosten: 1.800.000,-. Lijnbaan 51 Rotterdam Eerste maanlanding op LP. Het historische overzicht van hoogtepunten uit de ruimte vaart-historie tot en met da maanlanding van de Apollo 11. Met het originele televisie- commentaar van Henk Ter- lingen. En dat op" een Philips LP voor slechts ƒ4,98. Bij Shell, zo lang de voorraad strekt WWD1271 ROTTERDAM De koopvaardij dienst,. die gistermiddag werd gehou den, werd zeer druk bezocht. De Lau renskerk was stampvol. Ds J. W, Schokking hield de pre dikatie naar aapieiding van 'Matiheus 11 vers' 28 tot 30. De. liturgie was in handen van ds. K, "S. G. Zijlstra, pa ter. J. N. Witkamp en rev. P. W.' Andrews. Vokale médewerking werd verleend door, het geref. kerkkoor van Rotter dam-centrum onder leiding van de heer W. W. den Hollander. Organist was 'Johann Th. Lemckert. De collec te aan de uitgang voor „Kerstfeest op zee" bracht niet minder dan 1499,46 op. Het is de bedoeling, dat deze dienst op zondag 5 december uitgezonden zal-worden via de Wereldomroep, ra dio Nederland. Lijnbaan 51 Rotterdam ROTTERDAM Dinsdag 23 no vember wordt, onder auspiciën vani de Stichting Gedupeerde groepen 18-plus t/m 65-plus en de Stichting Bejaarden 65-plus een avondrit voor bejaarden gehouden. De tochten Lt- ginnen om 7 uur 's avonds bij het Centraal Station (Engels) en van de Schouwburg Zuidplein. Ze zullen over Schiedam, Vlaardingen, Delft, Den. Haag, Gouda, Dordrecht en Gor- kum weer naar Rotterdam voeren. De kosten bedragen ƒ4.50 per per-' soon. Het secretariaat van de stichting is gevestigd Bellevoystraat 18, Rotter dam, tel. 23 62 08. Lijnbaan 51 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1