■■NI •BH - if AGENDA Plaquette van ir. Van Traa „Voor een pcïctr uurtjes per/tDeek'Z'Z Rqini dw b<ej^ardeö|iè^stei*s nodig onthuld 28 on :;:::Thl8rê81 Eclatant succes van $£0^^rken Orkest nUZM m Wel invloed U planologie, maar 1 "4v- .WA Gonsequenties^ van v^ifeaging havenwerkén f. "i - /rt -;r voor elke- autoschade eii antitoesWandefc logie, maar j mmm m ^0&: -'fc: <*35*: - "I m It Gratis naar de film Burgemeester van f Nieuw-Lekfcerland;» bij botsing gewond Kamerorkfest in de „Havenkerk" Hirohito Heeft 'épijt r en wist niet aHés'yiCFy' Politiechef wist yah ^tipgeld" nmlÉÊ J DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 17 NOVEMBER 1971 Tl TW f™** mimmm ?$ip $w*><= vh\ V f.7 Él 'j? e>>jm |p*-| w pg§ A f-*v, 'V <■*>-*»; '- V - s v'r^- ^*4 a f' ':--•• '■-!"<* ■M'U,' -r':! -» - - <5<-> - - i -'-A <r.v.; 'ïgÊÈ if I -V ROTTERDAM Het dagelijks be stuur van Rijnmondheeft nog geen afgerond inzicht dat kan leiden tot beleidsconclusies naar aanleiding van het rapport „Milieubelasting door stank" van de milieuhygiënische des kundige dr. L, A. Ciarenburg, aldus Rijnmondgccommitteerde Joh. dë Jong (milieuhygiëne en volksgezond heid) dinsdagavond in de gemeen schappelijke vergadering van de commissies voor planologie en milieu hygiëne van de Rijnmondraad, waar het rapport-CIarenburg uitvoerig in discussie werd genomen. Er is nog geen enkei standpunt be paald, zei gecommitteerde De Jong, enzodra het dagelijks bestuur een standpunt heeft en beleidsconclusies kan voorbereiden, zullen deze conciu- l sies alsnog in de commissies van de raad worden besproken. Vanzelfsprekend is het de bedoe- i ling, dat het bestuur komt met een voorbereidingsadvies voor de raad. Gezien het vóoitfereidende werk en de juridische voetangels en Wemmen zal dat zeker niet kunnen voor de eerstkomende vergadering van -de Rijnmondraad, 20 december. Zo is een van de grote moeilijkhe den, dat het een onmogelijkheid is, een eenmaal door GS van Zuid-Hol land goedgekeurd, bestemmingsplan te wijzigen; of af te wijzen, al zou men zo'n afwijzing gaarne willen als door grote milieubelastende bezwaren er in een bestemmingsplan beter géén woningen zouden kunnen worden ge bouwd. y - Een andere moeilijkheid is, dat het onmogelijk is alleen om milieuhygië nische redenen een woonkern half af gebouwd te laten liggenmen dacht daarbij aan Hoogvliet, v/aarvan wet houder Jettinghoff van Rotterdam immers had gezegd, dat deze wijk niet zal worden afgebouwd terwijl 'de infrastructuur en andere voorzie- t ningen al gereed zijn. Bovendien maakte mr. M. A. B. L. van Meetelen (prot-chr.) de opmer king, dat het wat gevaarlijk is, op uitsluitend stankbelasting het plano logisch beleid te bepalen. Zodra de industrie de stankbèlasting kain redu ceren en dat gebeurt steeds meer - zit Rijnmond met. plannen, waar van de onvolledigheid onnodig voor- goed is vastgelegd. - Gecommitteerde P. Th. Blersma - (streek- en bestemmingsplannen) ver- j - klaarde dat Rijnmond toch reeds bc- zig is, in bepaalde gebieden-de;;.wp- ningbomv af te remmen, daarbij 'een bestemmingsplan voor Maassluis roe-' roorcrend, dat GS - op grond van- een, advies van Rijnmond hebben afgewe- v Bij allé niéuwe gemeentelijke bt-Z' stemmlngsplannen vragen GS advies - van Rijnmond, welk advies doorgaans'.vl wordt gevolgd. CARROSSERIEFABRiEK w ITH N.v. \r Ceintuurbaan 1U ZWEEDS Rotterdam.-12. HL-STATION Tel. 180175' m pi ROTTERDAM De Waal haven, daar waar het alle maal begonnen is. Ondanks de zich snel wijzigende situatie wojor jWat^de.^behanr deling van schepen1' "betreftf blijft de Waalhaven een eigen plaats innemen in het areaal van de Rotterdamse Haven. De havens hebben zelfs lëttér- lijk en figuurlijk, een graantje, meegepikt van de zich ver-, nieuwende. scheepvaart, door laad- en losplaats te worden 'van de LASH-schepenr „Voorts is de haven een. groeiende pleisterplaats voor de binnenscheepvaart. Dè- demagnetiseerinrichting (op - de foto rechts) mag dan in verval geraakt zijn; dit is zeker niet met de haven zelf het geval. Luchtfoto: Bureau.' De Wit, Den, Haag. WOERDEN Maandag 22 novem ber a.s. 'smidags om twee uur, biedt de directie van het Cicy-theater alle Woerdense bejaarden een gratis film-r voorstelling aan. Vertoond wordt de operettefilm „Die Fledermaus". Vragen van raadslid ROTTERDAM Hét-Rotterdamse raadslid F. van Heezik van de PvdA wil graag weten 'welke .consequenties de temporisering van de werkzaam heden aan de havendammen' in Hoek van Holland heeft voor de veiligheid in de Rotterdamse havenmond.. Hij heeft hierover schriftelijke vrageri ge steld' aan hetcollége van B. en W. -' De heer Van, Heezik heeft deze vra- gen opgesteld naar 'aanleiding van het besluit van de Tweede Kamer de ha-, venwerken jn Hoek van Holland op een laag pitje .te zetten, ten behoeve van het verbeteren van het Amster dam-Rijnkanaal. Het raadslid denkt tevens aan de financiële consequen ties voor de gémeente Rotterdam, om dat contractuele afspraken met de uitvoerders van de werkzaamheden niet nagekomen kunnen worden door dit besluit..De boeteclausules zouden voor Rotterdam misschien financieel nadeel kunnen opleveren. NIEUW LEKKERLANDBurgëï.% meester A. C, Ph. Hardonkvari-;f Nieuw Lekkerland 'is dinsdagmiddag -vs' betrokken geraakt' bij. een ernstig-? auto-ongeluk op, de Lekdijk: I- 'f* ,y In een bocht botste hij met zyni;;, personenauto opeen -frailer mét op-??-; legger. Dé héér Hardonk raakte daar-, bij ernstig gewond. Hij werd naar de'y>' Vroegestichting inr Alblasserdam'\vèz-i?&£ voerd, waar de verwondingen toch? bleken mee te vallen: een gebrokerr neusbeen en enkele schaafwondeni! aan -het -hoofd. De heer Hard<mk: isS?? n'aardeClara-stichtinginRotterdam.v'.i overgebracht/.waar hij enkele 'dagen'.;;*??; 'moet blijven.-' De heer Hardonk is ook in. Waar- dingen; geen onbekende figuur.;Hij,; was jarenlang als: SGP-éi Hd vah-dé^?^ prot-chr. fraktie in de gemeenteraad;??? Zelfs was hij gedurende twéé perio- den fraktievoomtter. Iri mei dit jaaj^llp werd :hij' benoemd "tót "bürgémèesterS^? van'Nieuw-LeWcerIand;'".''®-!'-''^^ïA^f?"P (Van een onzer verslaggevers) vandaag - .i..morgen- ALBLASSERDAM Het kamér orkest „Gasparo da Salo" geeft za terdag 20, november, des avonds om 8 'uur, een concert in de gereformeerde „Havenkerk" aan de Ieplaam Het programma vermeldt onder meer een kerstconcert van Corelli, fi nale (orgel) van Cesar Franok, con certo grosso van Handel, en de Salz- burger Symfonie van Mozart. (Van- een .onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM In Rotterdam zijn dringend duizend zo niet meer bejaardenhelpsters no dig: /.huisvrouwen die één. paar uurtjes per dag of langer wat. werk willen doen bij een bejaar de. Geen'verzorgingswerk; daar voor zijn ,,de gediplomeerde krachten er. Maar het werk dat ze thuis ook doen. Boodschappen halen, ramen zemen, helpen met koken misschien, het huis schoon- hóuden. Deze noodkreet komt .vant de Rot terdamse Raad voor Gezinsverzorging en Gezinshulp.- Mevrouw A. F. Zwak hals-Smit, voorzitster van déze raad zegt: „Wij denken aan de niet meer zo jonge vrouw, die uit dé kleine kin deren is, wat tijd over 'heeft, maar geen zin of mogelijkheid heeft-om de hele dag te gaan werken". De voordelen van .deze vrouwen- zijn: ze hebben al ervaring op huis houdelijk gebied, ze hebben óok erva ring in het leggen"- van contacten. Want dat is een belangrijk punt: het contact met de buitenwereld'voor de bejaarde open houden. Niet altijd staat het werk op de voorgrond. Vaak is ook een gesprek nodig, de schakel met de maatschappij moet soms weer worden gelegd. Het is geen vrijwilligerswerk, dat stelt mevrouw Zwakhals .duidelijk. De helpsters komen'in dienst van de raad, en krijgen (vanaf 23 jaar) ƒ4,53 bruto per uur.Hoevéél uur per dag men werken wil staat een ieder vrij. „De'een wil een paar ochtenden per week, de' ander twee uur per, dag. Alles kan. Wanneer mén. vijf uur"per week werkt; om maar een voorbeeld te noemen, is het salaris belasting vrij", aldus mevrouw Zwakhals. De helpsters kunnen, wanneer zij dat willen, in hun eigen wijk werken, om reistijden te vermijden. - Onder de Raad voor gezinsverzor ging en gezinshulp -ressorteren tien levensbeschouwelijke en algemene verenigingen op dit gebied. De raad is gevestigd aan'de Hilledijk 71, tel. 176744. v"" IMTIATIEF Het initiatief tot hét voeren van een wervingsactie is afkomstig uit het dienstencentrum - Walenburg aan de Waienburgerweg. 'Hier stelde men ongeveer een jaar geleden een expe riment in-. De zeven in de omgeving van Walenburg .werkende instellingen op het terrein van de gezinsverzor ging hielden in het centrum dagelijks een gezamenlijk spreekuur. Doel was het creëren van één aanmeldings adres voor het aanvragen van bejaar denhulp,' .het verkrijgen van een overzicht op één centraal punt, én het produceren van een totaal-overzicht van het aantal hulpverleningen in het verzorgingsgebied van Walenburg. De cijfers die uit dit experiment té-, voorschijn kwamen deden bij de lei ding de dringende behoefte aan be jaardenhulp inzien.. In het ene jaar waren er 300 aanvragen voor hulp. Nog steeds groeit dit aantal. En aan gezien de hulp r.;eestal niet van tijde lijke aard is kunnen er maar weinig hulpverleningen worden stopgezet. Van de 300 aanvragen konden 188 mensen worden geholpen. De rest wacht nog steeds. En dat is alleen nog maar in de omgeving van Walen burg. Heel Rotterdam kampt echter met dit probleem, y Alleen-in Zuid is opmerkelijk het, aantal hulpverleningen vrijwel even groot als, het aantal aanvragen. Als oorzaken hiervan ziet men de vrij jpnge bevolking van dit stadsdeel, en het grotere aantal helpsters, „waa/rom weten we niet precies, maar ze zijn er actiever". - DEN HAAG Mevrouw G. Brau- tigam (PvdA) hééft gisteren een ver zoek ingediend om minister Langman (economische zaken) te mogen inter pelleren over de recente prijsontwik keling. De Tweede Kamer zal van daag over dit verzoek beslissen. v Op verzoek van de heer Th. J. Joe- kes (WD) zal indien de Kamer gunstig beslist ook worden nage gaan of het noodzakelijk is in deze interpellatie ouk de lonen te betrek ken. ROTTERDAM Hoeweleigenlijk de^ he(e; Rotterdamse binnenstad één .gróót'^monument, is voor ir; ;C.'4van 4 v Traa',': 'dié'iö'n -'grciat aandeél - heeft gé- 'had:iiiv'dë' herbouw'wxllén:wij'-toch in ons 'eigen gebouw, dat ook zijn eigen gebouw is, een. monument héb- 1 ben dat aan hem; herinnert, zei ir. Fokkingg, directeur'van de. dienst van stadsontwikkeling,' .woensdagmiddag tijdens- een: kléine plechtigheid Sin de -hal van het Stadstimmerhuis aan het Haagse veer.;-y y y i: yy y - Hier onthulde hij een door'de beeld houwer Cor van JCralingen vervaar digde bronzen plaquette tér ere wan de vroegere stadsbouwmeester. Een simpel, maar bijzonder krachtig op schrift: „Ir. C. van,Traa weder opbouw Rotterdam1940—-1964". fr. Fokkinga schetste "Van Traa als' Rotterdammer, in hart en nieren. Woensdag zou hij juist 72 jaar zijn geworden. Ir.' Fokkinga- zei, dat; de stedebouw- kundige Van Traa, die zijn werk moést beginnen nadat de tweede we-, reldoorlog een eind had gemaakt aan de oude wereld en men aan de aam-, vang van een nieuwe, stond welke men nog niet kende, zich altijd bewust is geweest van de enorme consequen ties van zijn werk voor zijn medié- burgers. s - Van Traa, aldus ir. Fokkinga, koos reeds tijdens de oorlog voorbet nieuwe. Zijn basisplan'getuigde van souplesse en beweeglykheid, hetgeen hem heel' wat innerlijke strijd moet hebben gekost, want Van Traa was een architect die van vaste vormen hield. Er is, zo constateerde Ir. Fokkinga, in de stad niets te verzinnen of Van Traa heeft het aangefaakt: de grote plannen voor de volkshuisvesting in alle nieuwe stadswijken, de vérkeers- afwikkeling met de grote en kleine ruit in en om de stad, de metro en ook een markant punt ais het Centrum- Zuid. De plaats van de plaquette in de hal van het Stadstimmerhuis is van zelfsprekend tijdelijk; ir. Fokkinga hoopte, dat spoedig in een nieuw Stadstimmerhuis een plaats kan worden gevonden, die zowel Van Traa als de beeldhouwer- waardig is. ..WÊÈ y';4V.BREDA;—;De staaivérwérk'ende;ïn-;??isf pérsohéélsledéhy óhtslaamV -Öoraakëp-^ïcl zijn volgens 'dé-directie :eeny verrrdh4?t|y| derde omzet en <3e stérk gestegen kós- ,ten.' Deze maken, een reorganJ^tiëï-^iè^ noodzdcelbfc - Directeur- Ryyyan vBeek.. héeftylyér-^pll .klaard döty de/fohdérnéroin^raad?^5vf||£'' 'dé vakbo'nden zyniingeUcht^Vanyak-^^® bondszijde is men werbaasd Agister???? y.middag zijn er wel besprekingen meti^v? ^^^IfUrMtié^gröyeestrtmaar/HaarbfjSïis?^? niet gesprokén;over dit öhtdëg4%/i; >In augustus - jl.;hebben dé4vakbön?|yf den een onderzoek ingesteldnaar ge44M?y, nichten, y Ambac zou tengëvolgé van -A'-ffC-t eeii müjóénënnopdracht uitAmérika#^?!" moeten overgaan tot ontslagen; omaatS||^- eeh deel van het personeel niét zöu'^ vy'i kunnen worden,- ingeschakeld.: Dat;#^ werd toen steedsontkend. ..Bij dat onderzoek-zijn volgens}4ë?>4? vakbonden. zoveel .on2ekerhéden -aah y5?y'* het licht gekomen,1 'dat 'zij niét langer? "iy verantwoordelijkheid ■;willen ;dragenyA;S© voor wat er, méthet ypeëisonëéls'zoüA?^^ - kunnen gebeuren. dagelijks ROTTERDAM In een behoorlijk goed bezette Grote Doelenzaal al leen de „kuip" was wat minder vol' dan verwacht had het Groot Mos- kou's Staals-symfonie-orkest van de Sowjet-omroep onder leiding van Gennady Rozhdestvensky dinsdag avond een doorslaand succes met zijn concert. Solistische medewerking werd verleend door de pianiste Victo ria Postnikova,'echtgenote van de di-< rigent en derde prijs winnares van het jongste Tsjaikowski-concours. Voor de pauze'stond alleen de vier-; de symfomie van Tsjaikowski op Het programma. Onder de enthousiasme rende Rozhdestvensky na zijn gastdirectie vorfg seizoen bij het Philharmonisch een hier ter stede on- vergetelijk orkestleider speelde het Moskouse orkest met uiterste precisie deze volbloed-Russische partituur. Het ensemble bleek een voortrefelijk homogeen apparaat een .schitteren-^ de warme strijkeësgroep en een even- eens op hoog niveau staande blazers sectie en het realiseerde waarlijk feilloos de eigenlijk niet mis te ver stane intenties van zijn geboren lei der. Als unieke kwaliteit dient de dy namiek te worden genoemd, want zoals het orkest het derde deel met zijn roemruchte pizzicati pianissimo speelde, was van uitzonderlijke klas se. Met een,tot in de finesses uitge werkte begeleiding door- het orkest -speelde de soliste direct na de pauze het eerste pianoconcert vanv Rachma ninoff. Blijkens haar vertolking, die aan de hoogste eisen voldeed, zowel instrumentaal als muzikaal zij be schikt over een prachtig toucher, dat op de nieuwe Steinway uiteraard vol- - komen tot zijn recht kwam'zou men haar wel een hogere klassering in het boven genoemde concours toe gewenst hebben. Haar temperament volle spel maakt beslist sterkere in druk dan dat van de Cubaan Gutier rez, die op-hetzelfde concours de tweede prijs won. Met een uitvoering vol van orkes traal koloriet van Bartok's ballet- suite „De wonderbaarlijke manda rijn", welke weergave bovendien ge tekend werd-door felle ritmiek/werd deze avond besloten. Na het ovatione le applaus aan het eind van de avond dankte het orkest nog rn-et een vurig gespeeld fragment uit de suite Romeo en Julia van Prokofjeff. P, Veenstra LONDEN (AP) Europese en Ja panse autofabrikanten zijn op het ogenblik een 'wegwerpauto' aan het ontwerpen die een jaar mee moet gaan. Dit heeft het tijdschrift 'Euro pa' gemeld. Eén "van de Europese fa brikanten zou reeds een prototype aan een uitgebreide proef hebben onder worpen, aldus het blad. Bij Volkswagen zou men ook aan een wegwerpauto werken en daarmee reeds ver gevorderd zijn. De andere fabrikanten zijn de Zweedse Volvo en de Japanse Toyota. Het blad haalt een autodeskundige aan uit Milaan, Antonio Gottardi, die zegt dat men mikt op een voertuig dat 15.000 kilometer meegaat. Het zou de fabrikant ongeveer 300 dollar moeten kosten en de koper 400 dollar. De wegwerpauto zou op de New- yorkse tentoonstelling in de lente van 1972 worden getoond, maar niet op de markt komen voor 1975. De verkopers van de wagen zullen het geval 'na gebruik' kunnen samen persen tot een pakje dat dan naar de fabriek teruggaat waar men er het metaal aari onttrekt. Het probleem 'landschapsvervuiling' zou dus niet be staan. Het motortje zou vrij 'schoon' zijn en in zijn korte levensduur wei nig bijdragen tot de vervulling van de lucht TOKIO (AP, Reuter, UPB De&i- Japanse keizer Hirohito .t--héefti'-yër^{«#1 klaard dat „er bepaalde dingen - zijn 53:? gebeurd (in de Tweede ;WeréIdöoTlo(rt?«?S die mij persoonlijk spijten". De 70-jarige, keizer zei dit In ëèn 5 uniek vraaggesprek méttlë-pers^date in de vorm van een audiëntie was- gegoten. Over zijn rol ïn deoorlogzei de??? keizer dat hij zelf een einde' aan deA>?';l krijg heeft gemaakt, zij het op ver-iW'V' zoek van zijn toenmalige premJer?^ Soezoeki. „Premier Soezoeki liet allés aan mij ter beoordeling, maar beslui-??? tfn werden voor -de verantwoorde-L viy '.- lijkheid genomen van depremier". 4 „Mijn grootvader Meiji heeft in dit\.;Sx; land een grondwettige bestuursvorm y" ingesteld en ik .heb 'gehandeld over-"": -;--:: eenkomstig d" wens van Meiji en als constitutioneei vorst. Ik handelde zo. in de oorlog en de andere tijden. Ik. heb inderdaad veel' commentaar op''?'.-y mijn optreden gehoord. Maar er zijn - veel dingen waarvan ik werkelijk persoonlijk niets wist", zo verklaarde- Hirohito naar aanleiding van vragen over de vele protesten die zijn bezoek'r? onder meer in Nederland had uitge--- 4-S lokt" yy'y-4 '.',y -;4-'y; EINDHOVEN Burgemeester H. witte van Eindhoven heeft meege-? deeld dat de hoofdagent R. van"de-'-'?? Eindhovense politie, metmedeweten van de korpsleiding heeft gehandeld-4, toen hij een lia van de Rodé;jéügd' tipgeld heeft gegeven. Burgemeester? Witte merkte op, dat het algemeen?"?? gebruikelijk is dat de politie ter op- - sporing van misdrijven- -gebruik v maakt Amn tipgevers, v. Hij zei nietop de hoogte té zijn r" geweestvan het nachtelijkhetoekj? A- P dat de hoofdagent met de tipgevers aan de officier van .justitie mr. Peijnenburg zou hcbben gebracht' y „om de. eenvoudige reden dat dit bé^y? zoek nooit heeft plaats gevonden".De?; bewering dat dë hoofdagent de; tipgéi ver zou hebben aangezet tot stirafbaté.? feiten is volgens burgemeestèn Witte' "A eveneens onjuist v4 - 55bS«S8sSS v -- f ::--;-:'.V"i-;> -:':-?>--."v-. ^i®1, 'n-,V' p: ^sjife-T -':' -y'S»! - - - -Acl ,-•p tK ^c„; r. - ''.y., - •v> .vtós v«i v vXwfewtf? -; P?:?:?:-:::";^?:^*:?-??:??--r--;:':::;:::;::.:" V •;:'4:;; ^f ^v>: V - .".v-W.- N - »ias: .VifïSi, :yi„ VA -?§f <*- -J**" ,vv v>:-rf>v. v -^V s.. V i't S' v i»V .r. v-^rs liS^: ,^- yj#' s -.V -£ "*.~öB^ '.V%'' A *-i k \r ^yy èU ktt U W4\ 'v f~7 -I- V'-n-s- wl Vw vfj* '-r. "a '""fr;"'a --fZ ROTTERDAM: Stadhuis: 19.30 carillon- concert; Luxor Theater: 20.00 Een maagd op je dak: Hofplein Theater: 20.15 -i'paul van vliet; Rijnhotel: 16.00 ledenvergadering VW; Noordsingel ,40: 19.30 openbare bij eenkomst De Reddingboot: Geb. Ebcn HaO- «r, Gouwstraat 36r 20 bijbelleiing ds. Stolk. hEERJANSDAM: geref. kerk: 19.30 dankstond voor gewas en arbeid; ROTTERDAM: Jeruzalemkerk:" Gerëf. êem. HV 20.00 bijbellezing ds.:.P. Overduin. ROTTERDAM: Hofplein .Theater: Paul van Vliet; Piccolo Theater: 20.15. Lie-, ye Janet Rozenburg: De-Doelen: 20.15 Rot- teraams Philharmonisch Orkest; Hervorm 1 centrum: Rott. Rijweg 98 20.00 bijbellezing ?f- Monster; Opstandingskerk: Lisplein; ™'®?„»Een christelijke'nederzetting in Is- r«L?o°r ds. c. B. Bavlnck; «EYpLAAT: D. C. Endert Stichting: 20.00 "''^raadsvergadering; Gemeentehuis: 14.00 r tlng- en J9'3tl behandeling van de begro- y-J^ ^'^VDENGemeentehuls: 20.00 noTmteraacisvergaderine: rin, - LE: Gemeentehuls: -14.30 vergade- t,-?i?5£>een Bestuur recreatieschap; EpTr^RD'VW: Stadhuis: 14.00 openbare eommtoievergs^ering sport en recreatie; LOLAND: Gemeentehuis: 20.00 Ge- m«"t?i:aadsvergaciering; Rrulskerk: 20.00 ope- «»Cf°lS^;Ba,''rtl"4,s: 20.00 vergade- nHffjE£tMONDE: Di.nstencentrum Grote len 20.00 wijkruadsvergadering. y' ;yy:;.?y V;j'V-4? stadsbezorging: maandag t.m. ynid. 18.30-la.30. zaterdag 17-18. tel. 115588. aomedam Lange Kerkstr. 82. tel. 266382 viaardlngen: J. VerheiJ, Diepenbrock- straat 41. teJ. 343345 Maassluis; De Jong 'oi. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonstaat 35. nu«~?rcl. -voor de dag: Bijbellezing en s s* te! 14160. Klachten geliuds- nmder en lurhtvervulllng: Centrale Meld- K?APReikamer Rbnraond tel. 010—15000U. spreekuren sociale raadsleden: ma., di., ,y;l Coornhertstr. 19. 9-11; Jensiusstr. 37 «V TrovehlerssinceI 57. 9-11: Klaver- yfl 1Ruigewaardstraat 34 14-16: 31a- i7.1str- 'I H-16, di., wo- do.: Korte Lünbaan 3d 32-14; vr. yV^;-5:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1