Sinterklaas Raad Spijkenisse wil in Schiedam sluitende begroting Rogers vervalst bewust de feiten Scholierencomité eist meer democratisering Markten BEURS VAN AMSTERDAM Intocht van Openheid-experiment geslaagd Bittere reactie van Israëliërs Redacteuren van Alarm houden straffen Kettingbotsing ELF MENSEN AANGEHOUDEN Muziekacademie onmogelijk in binnenstad Auto in brand Aanbestedingen Kerst-inn in Vlaardingen NCVB-feestavond in Puttershoek Voor het eerst diploma-zwemmen in Rarendreeht AanSeg en onderhoud van Sportbelangen in Barendrecht gecoördineerd Ds. Van Dam spreekt op gemeente-avond Jantje Beton actief in Poortugaal Dizzy Disco's bij „In the mood" LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 68 inbraken en winkeldiefstallen JERUZALEM, CAIRO, BEIROET (UPI, AP, AFP, DPA) „Rogers veron- aebtzaamt welbewust dc fei ten." Dat was de bittere reac tie van Israëlische militaire woordvoerders op de mede deling van de- Amerikaanse minister van buitenlandse zaken in een Amerikaans weekblad, dat het militaire machtsevenwicht in het Mid den Oosten niet verschoven is ten nadele van Israël. ACTIEVE AANDELEN AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, serips, stockd. SCHIEDAM De stoomboot van Sint-Nicolaas uit Spanje zal zaterdag middag om half drie afmeren in de Nieuwe Haven in Schiedam bij het pand van de ITHO, waar Sint Nico- laas met zijn knechten aan land zal gaan. Zijn schip wordt bij het binnenva ren begeleid door drie vaartuigen met aan boord de muziekkorpsen Gusto, Harpe Davids en St. Radboud. Het eskader van vier schepen vaart langs de Maasboulevard via Buiten haven en Hoofdbrug door de Buiten sluizen, waar het de bedoeling is dat het hele Spaanse eskader tegelijk wordt geschut. Bij het ITHO-pand aan de Nieuwe Haven wordt de hoge Spaanse gast opgewacht door het harmonie-orkest OBK en ruiters van de iandelijke ruitervereniging „Schiedam". Voor hét stadhuis treedt het Schiedams Politie Muziekgezelschap op. Sint Nicolaas, zijn knechten en het hém ontvangende gezelschap gaan dan van de Nieuwe Haven via dc Vlaardingerstraat, Dam, Korte Dam, en Hoogstraat naar het stadhuis, waar ongeveer tien minuten voor drie burgemeester H. Roelfsema Sint Ni- colaas zal ontvangen. Daarna volgt een rijtoer door de stad met eerst de Harmonie Wilton- Fijenoord dn de stoet en daarna de Rijnmond Band. Route: Lange Kerkstraat, Broers- vest, Koemarkt, Hoogstraat, Grote Markt, Vijgensteeg, Spinhuispad, Parkweg, Mgr. N'oiensiaan, Nieuwe Damlaan. Vlaardingerdijk, Aleida- straat, Westirankelandsestraai, Rem- brandtlaan, P. J. Troelstralaan, Dr. Wlboutplein, Mgr. Noienslaan en Nieuwe Damlaan. PUTTERSHOEK Burgemeester J. Aantjes van Oud-Beijerland zal maandagavond 22 november in het geref. verenigingsgebouw in Putters hoek tijdens de jaarvergadering van de Puttershoekse afdeling van de NCVB spreken over „Meer rumoer dan ruimte". Ton Lievaart uit Dordrecht zal de avond opluisteren met zang en mu ziek. v..," Na dc pauze wordt het blijspel „Rhapsodic in Rood" opgevoerd. SPIJKENISSE Tijdens dc alge mene beschouwingen bij de begro tingsbehandeling in dc gemeenteraad van Spijkenisse is dinsdagavond aan gedrongen op het sluitend maken van de begroting. PCG en VVD menen, dat dit mogelijk is en zij hebben met schrappen of verminderen van posten aangegeven, hoe zij dit zien. Bezorgdheid is uitgesproken over de vacature bij het ambtelijke appa raat en de ambtelijke organisatie: er zou sprake kunnen zijn van overbe lasting van ambtenaren. De voorbereidingen voor het stads centrum worden enerzijds met vreug de begroet, maar anderzijds wordt tot voorzichtheid gemaand. De openbaar heid van de commissievergaderingen moet na het experiment van een jaar gehandhaafd blijven. De heer A. van der Linden (PCG) vroeg aandacht voor de woningbouw in Spijkenisse en herinnerde aan de aandrang die regelmatig door de PCG wordt uitgeoefend op het snel tot stand brengen van woningbouwplan nen. Met de wetenschap dat Spijke nisse niet veel belangstelling geniet van beleggers moet naar de mening van de heer van der Linden het bou wen van woningwetwoningen uit komst brengen. Hij vroeg B en W alles te bevorderen om de toelating van de vorig jaar opgerichte woning stichting zo snel mogelijk tot stand te brengen. De verhoging van de reinigings rechten zag hij als onaanvaardbaar. Zijn fractiegenoot Rakers was teleur gesteld over de begrotingstechniek en het uitblijven van de beleidsnota van financiën en bezorgd over de achter stand bij de administraties van het woning- en het grondbedrijf. De heer C. van Elderen (kath) con stateerde dat verwachtingen zijn ge wekt ten aanzien van de realisatie van het stadscentrum. Met zijn erva ringen in de financiële commissie, waar men geen antwoord kon geven op de vraag hoe hoog de huur van het stadskantoor zou zijn en of die wel te betalen is, maande hij tot voorzichtigheid bij het uitspreken van'verwachtingen. De progressieve combinatie wil de voorkeuren van de mens' veranderen en de behoeften verschuiven naar on derwijs, woningbouw, cultuur en openbaar vervoer. De heer I. Heertjes vroeg in deze begroting nog op te nemen de kosten voor een remedial teacher, voor het integreren van het muziekonderwijs in het lager onder wijs, voor de aanleg van een bos (ƒ100,000) en voor een studie op het terrein van de gezondheidszorg. Ter verbetering van de leefbaarheid sug gereerde hij de over vijf jaar te bou wen wijk Akkers te bestemmen voor mensen die geen auto hebben onder voorwaarde dat de metroverbinding tot stand gebracht. De D'66-er Schouten gaf veel aan dacht aan de inspraakmogelijkheden. Met de ervaring dat veei is mislukt, maar dat er ook sprake is van kin derziekten vroeg hij het college op het ingeslagen pad door te gaan. De heer A. Bakker (lib) had veel waardering voor de wijze waarop wethouder De Koning onbevangen informatie geeft bij de commissiever gaderingen. Het ontwikkelen van twee diensten naast elkaar, Gemeen tewerken en Sport en recreatie was voor de WD onaanvaardbaar en men overweegt als symbolisch protest de begroting van Sport en Recreatie te verwerpen. De begrotingsbehandeling wordt donderdagmiddag voortgezet. BARENDRECHT In het nieuwe Barendrechtse zwembad ,,'t Keer punt" zal zaterdagodhtend half negen voor het eerst worden getest voor het KNZB-diploma. Dat diploma-zwem men is zaterdag voor jeugdige kandi daten, volwassenen-komen woensdag avond 24 november om tien uur aan de beurt. Om mee te doen is het niet nodig, dat men ook in ,,'t Keerpunt" de les sen heeft gevolgd, maar wel is een. test door een van de zweminstruc- teurs vooraf noodzakelijk. Eventuele jeugdige kandidaten kunnen zich nog opgeven tot en met vrijdag, volwassenen tot en met dins dag. Tijdens het diploma-zwemmen zal het zwemthd voor het publiek zijn gesloten. RECTftOTECHNISCH BUREAU H. VÉRHAGEN {eig. P. van Driel) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - VUardingon BARENDRECHT Besprekingen van B. en W. met de Sportstichting Smitshoek en de Sportstichting Ba- rendrerht hebben geleid tot een coör dinatie van sportbelangen, die voort aan uitsluitend zullen worden behar tigd door de Sportstichting Baren drecht. De Sportstichting Smitshoek wordt opgeheven, maar vijf personen uit deze stichting zijn bereid deel uit te maken van een commissie, die vooral zal worden belast met het beheer van de Smitshoekse sportvelden. Bij de aanleg van hef sportvelden complex in Smitshoek. zullen de sportstichting Barendrecht en de nu opgerichte commissie nauw worden betrokken. GS moeten de plannen voor dit complex nog goedkeuren en het is de bedoeling dat zij binnen enkele jaren wellicht in fasen zullen worden uitgevoerd. DEN HAAG Het hoog militair gerechtshof heeft beslist dat de vier redacteuren van het soidatenblad .Al arm 8" terecht zijn gestraft. De In houd van de artikelen in dit blad worden onkrijgstuchtelijk genoemd. Het gerechtshof bekortte de aan Wim Schul opgelegde straf van vier maan den tuchtklasse tot drie maanden. De andere drie zullen hun straffen be houden: drie maanden tuchtklasse voor Hans Dona, vijf dagen verzwaard arest voor Ge.r Ostermeier en drie da gen verzwaard voor Jelle IJlstra. Zij zijn begin oktober door hun commandant in Ermelo, brigade-ge neraal E. O'Heme gestraft omdat zij een artikel hadden geschreven dat kritiek bevatte op de overplaatsing van enkele soldaten na een demon- stratie tegen het parate weekeinde, eind augustus in Ermelo. Het hoofdbestuur van de vereniging van dienstplichtige militairen (WDM) gat maandag op een algemene verga dering in Utrecht het voorstel ter ta fel brengen om het georganiseerd overleg mét het ministerie van defen- op te schorten, gezl ende afloop van de „Alarm"-zaak. 4 VVDM-secretaris Wim Eggenkamp zei na de uitspraak dat het WDM- bestuur dit noodzakelijk vindt omdat eerst het principiële punt van de vrij- iheid van meningsuiting geregeld moet worden. Wim Eggenkamp zei ook dat de vier gestrafte militairen overwegen hun zaak voor te leggen aa nhet Europese hof in Straatsburg. ROTTERDAM Omstreeks kwart over zes vond gisteravond op de wes telijke primaire rijbaan van Rijksweg 13 terhoogte van de West-Sidelinge een kettingbotsing plaats, waarbij ze ven auto's waren betrokken, Er was grote materiële schade. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak lag vermoedelijk aan de hevige regenval, waardoor de motor van een auto verdere dienst'weigerde. De auto kwam op de middelste rij baan tot stilstand en werd door bet achterop komende verkeer, dat niet tijdig tot stilstand kon komen, aange reden. Het verkeer werd gedurende 25 minuten over één rijstrook geleid. VLAARDINGEN Ondanks verzet van diverse kanten geeft het scholierencomité CDS, dat ijvert voor meer democratisering op de christelijke scholenge meenschap Beneden-Maas, de strijd niet op, Wel is besloten een wat mildere houding aan te nemen, omdat men van mening is dat de kritiek op de school leiding op onjuiste wijze in de openbaarheid is gekomen. Er is nu een aktieprogramma opge steld, dat voorziet in de volgende eisen: Er moet een leerlingenraad komen, die op papier vastgelegde bevoegdhe den krijgt, zoals het recht op informa tie over en bespreking van straffen, die aan leerlingen worden opgelegd. Dit geldt ook voor het van school ver wijderen van leerlingen. De raad moet strikt openbaar zijn, dus ook toegan kelijk, voor niet aan school verbonden mensen. De haardracht op school moet vol ledig vrij worden gelaten. 9 Leerlingen moeten het recht heb ben op school te vergaderen over welk onderwerp dan ook. Ook men sen van buiten school moeten daaraan deel mogen nemen. Er moet zonder toezicht van de schoolleiding verga derd kurinen worden. 9 De censuur op de schoolkrant moet worden opgeheven. De redaktie wordt door de leerlingen gekozen. 9 Er moet een kantine voor de leer lingen komen. Deze moeten zelf uit maken hoe de kantine wordt gebruikt en wat er gebeurt met de opbrengst van verkoop van drank en etenswa ren. 9 De stagevergoeding voor de leer lingen moet opnieuw aan een kritisch onderzoek worden onderworpen. 9 Het boekenfonds moet opnieuw worden ingesteld. 9 Er moet een ouderraad worden op gericht. 9 De leden van het aktiecomité CDS, die nog op schooi zitten, moeten de garanties hebben dat. zij daarvan later op school geen nadelige gevol gen ondervinden. Het is de bedoeling een discussie op gang te brengen onder de leerlin gen over punten, dié nader moeten worden uitgewerkt. Daarbij kan ook de medewerking van buitenstaanders worden gehoord. Het aktieprogramma is ter kennis gebracht van de directie, het schoolbestuur, het schoolparle- ment en de leerlingen. VLAARDIN GEN Vrijdagavond acht uur spreekt ds W. C. van Dam over zijn boek „Heilige Geest én boze geesten" tijdens-een gemeente-avond in de hervormde Immanuelkerk aan de Rotterdamseweg in Vlaardingen. Toegang vrij. ROTTERDAM De recherche is er na een langdurig onderzoek in ge slaagd 11 mensen aan te houden, die ervan worden verdacht 28 inbraken en .40 winkeldiefstallen te hebben ge pleegd. Vijf van hen zijn inmiddels voor de officier van justitie geleid. Het zijn de 19-jarige R. R. E., zon der beroep, de 22-jarige tekenaar L. J. K., de 25-jarige secretaresse A. O. C. S.,- de ever.oude drukker J. M. B. en de 21-jarige loswerkma D. F. N., allen uit Rotterdam. De overige zes zijn na verhoor naar huis gestuurd. Tegen 'hen i procesverbaal opge maakt. De buit, die uit veie artikelen 'bestaat, waaronder radio's, televisie apparaten, fietsen enz., bedraagt tien duizenden guldens. gewoonte van tijdens de lunchpauze winkels af te stropen, terwijl enkele van hen het personeel bezig hield haalden de andere de gewenste arti kelen weg. De inbraken werden „gepleegd voornamelijk in Rotterdam. Ook in Den Haag, enraay, Barendrecht en Maasdam opereerde de bende. Voor hun strooptochten maakten de ver-' daphten gebruik van gestolen auto's en zelfs van een speedtbat, die zij in Brielle hadden weggenomen. ROTTERDAM - De eerste tW jaar is er geen kans op een musisch» academie. Die kan wegens de omvan» ook niet in tiet stadscentrum -wortiïS gebouwd, zoals wel eens was ove-wT gen. Met die woorden verstoorde w»t houde G. Z. de Vos (kunstzakoni dinsdagavond tijdens de behandeW van zijn beleidsnota in de raadsel missie voor de kunstzaken elke iiludö omtrent een dergelijk artistiek ondef wijscomplex in de directe omeevi™ van het Schouwburgplein. g Mr. F. H. Kernkamp (prot. chr) niet in watrom men ook circusartS. ten niet zou subsidiëren. De heer r P. E. Ribbius (soc) stelde een drie-N renplan betreffende het kunstbeleid voor, waarmee wethouder De Vos a+ koord ging. De heer J. Riezenkamp (soc) wilde musische vorming opnemen m w. onderwijspakket van de pedagogische academie. Hij bepleitte gemeensW» pelijke vergaderingen van de raads commissies voor kunstzaken en on derwijs. Ook dit zegde wethouder De Vos toe. e Mr. J. van Gorkom, hoofd van de afdeling kunstzaken ter gemeentel cretane, zei in een toelichting dat Hi wat voorzichtig wilde zijn: hij had geconstateerd dat bij het onderwij, het ..inbouwen van musische vorming bepaald niet algemeen zou worden De xommissie drong vender aan oD een nota betreffende de reorganise li» van de Stichting Kunst voor d» Jeugd, welke stichting zich meer zal bezig houden met musische vermin» van de schooljeugd. ROTTERDAM Vermoedelijk tengevolge' van een harde zijwind raakte de 37-jarige mevrouw g A, Wolkers-Schellekes uit Pijnacker d« macht over het stuur van haar aulo kwijt. Haar auto tets te tegen een lichtmast,sloeg over dé kop en vloog in brand. Het ongeval speelde zich af op Rijksweg 13 richting Delft bij de afslag naar de Doenkade. De brandweer heeft de brand ge-, blust. De gestrande auto belemmerde ongeveer. 20 minuten het verkeer. Be onfortuinlijke bestuurster liep geen verwondingen op „Wij accepteren deze beoordeling niet, noch van een militair, noch van een politiek gezichtspunt", zei Jit- schak Rabin, de Israëlische ambassa deur in Washington, die naar de VS terugkeerde. Hij noemde de opmer kingen van Rogers „onacceptabel" voor Israël. Dc Israëli's geven ter ondersteu ning van hun visie, dat het machts evenwicht wel degelijk is verschoven, ROTTERDAM Voor de metro verbinding naar Hoogvliet moeten nog viadukten worden gebouwd over een om te leggen gedeelte van de Oud-Rhoonsedijk en over een aan te Jeggen weggedeelte in Üet verlengde van dc Kerk Achterweg, allebei m de gemeente Poortugaal. Gemeentewer ken gaat de bouw van deze twee via dukten op 3 december aanbesteden. Op 8 december houdt Gemeente werken een aanbesteding voor het verbouwen en uitbreiden van de elektriciteitsfabriek aan de Gahlei- straat, en op 1 december voor het maken van plm. 1545 meter kade muur en van 800 m of 1581 meter kraanbaan langs de noord- en zuid zijde van de Prins Willem-Aiexan- dc-rhaven, langs de zuidzijde van de Centrale Geul Eemhaven en langs de zuidzijde van de Prinses Margrietha ven. Dc Kon. Nederiandsche Heidemaat schappij houdt op 10 december na mens het gemeentebestuur van Rot terdam een openbare aanbesteding voor liet reconstrueren van de Boven- dijk en het maken van de uitbreiding van de volkstuinen in het park Zes tienhoven. Er moet 72.000 m3 grond voor worden verzet, en ca 1000 m riolering e.d. en ca 5700 m2 bestratin gen worden aangelegd. de cijfers die door het Londense In stituut voor Strategische Studies zijn verstrekt. ,.Er zijn voortdurend schommelingen geweest wat betreft de intensiteit van de Russische wa penleveranties aan de Arabische lan den", zo merkt men in Tel Aviv op. „tedere beoordeling, die gebaseerd is op wat er uitsluitend in de afgelopen vier maanden is gebeurd, zou een welbewuste, statistische verdraaiing van de feiten zijn." Volgens het Instituut van Strategi sche Studies heeft Israël tweeduizend tanks tegenover de Arabieren 3750, heeft Israël 374 gevechtsvliegtuigen tegenover de Arabieren 1035 en zijn er in Egypte 150 door Russische pilo ten bemande gevechtsvliegtuigen, als mede een aanzienlijk aantal grond doelraketten van het type FROG-7. Vandaar, dat de Israëlische militaire woordvoerder zei, dat Rogers „waar schijnlijk wel beter weet en dat hij volledig op de hoogte ds van de Sow- jet-plannen om het Midden-Oosten tot een test-gebied te maken voor de laatste militaire snufjes van de Sow- jet-Unie". Maandag deelde de woordvoerder van het State Department, Charles Bray mee, dat de VS hun onderzoek inzake het machtsevenwicht voltooid hebben en dat deze zaak de voortdu- rcr e aandacht van de regering blijft houden. Daarmee gaf Bray op diplo matieke wijze te kennen, dat de VS aan Israël geen Phantoms zullen le veren. De Israëlische aanvraag loopt al sinds vorig jaar. „Capitulatie" Het semi-officiële Egyptische Mad Al Ahram bedelftde VS eveneens met kritiek. Volgens dit blad zou Ro gers voor de Israëlische eisen hebben gecapituleerd en de bemiddeling in het Midden Oosten-probleem hebben opgegeven. Dat bleek uit Rogers' laatste opmerkingen, die duidelijk „in tegenspraak" waren met zijn eerdere plan, waarbij een interim-regeling inzake het Suezkanaal gepaard zou moeten gaan met. het oversteken van Egyptische militairen naar de ooste lijke oever. De Egyptische vice-president Hoes sein ei-Shafei heeft uitgelegd, wat het ultimatum van president Sadat betekent, dat het conflict met Israël eind djt jaar beslist zai zijn. „Het betekent, dat de politieke manoeuvres gestaakt worden, maar het betekent niet noodzakelijkerwijs, dat de strijd onmiddellijk hervat wordt. Het bete kent het inslaan van een nieuwe weg voor de bevrijding, de voltooiing van de mobilisatie volgens dit programma en het opnieuw bezien van elk aspekt in ons leven", zei hij in een inter view. „Na dit jaar zullen wij een land worden, dat wanhopig zijn rechten tracht te herkrijgen en zijn verloren gebied te herwinnen. "Wanhopig te zijn houdt een bepaalde mate van avontuur in, maar dat zal op interna tionaal, op plaatselijk en op Arabisch niveau worden bepaald." POORTUGAAL De bekende „Jantje Beton" van het Nationaal Jeugd-Fonds komt in actie in Poortu gaal. Zaterdagavond zeven uur begint daareen huis-aan-huis-collecte, „op getrommeld" door de Drumband Apollo'67". Met "deze band zullen dan de kin deren van de beide lagere scholen aandacht vragen voor de collecte ten behoeve van „ingebouwde" dorpsge noot jes. VLAARDINGEN Onder auspi ciën van 'het Diakonaal Convent DC 7 (interkerkelijk) zal ook dit jaar weer een kerst-inn worden georganiseerd en wel op twee plaatsen: het Ont moetingscentrum Westwijk aan de Floris de Vijfdeiaan en in de Imma nuelkerk aan de Rotterdamseweg. Er zijn medewerkers nodig om herbij te helpen. Opgaven bij J. van der Vaart, Sneeuwbalstraat 60d, telef. 709316 en bij mevrouw van der Hoe ven, Riouwlaan 25, telef. 352606. Öp 24 november wordt een eerste ont moetingsbijeenkomst gehouden voor alle medewerkenden in het Ontmoe tingscentrum Westdijk, Floris de Vijfdelaan. VLAARDINGEN De CJV Liefde en Vrede bestaat dit jaar 85 jaar. Dat zij voor haar leeftijd nog een erg jong hart heeft bewijst mede een van haar afdelingen nl. Disco In the Mood. Deze afdeling probeert de jeugd vanaf 18 jaar een gezellige sfeer en fijne muziek te bieden. Zaterdagavond treden voor de ver eniging de Dizzy Disco's op. Iedereen is welkom. Nieuwe leden hebben een pasfoto nodig. Voor ƒ!,- is men lid voor een heel seizoen. De entree is 2,- per avond. iDS UIER. 17 rtov, Aardappelen 13-13 3000; Andijvie 49-50 700; DRUIVEN: 270-3» 1900; KOMKOMMERS: AA 94-108,A 72-80. B 57-60. C 48-53. D 37-38. E 23-28 60,600, leg. 80-84 3000: SPEU1TBV: AI 52-56, All •47-SO.B I 48-SO. BII 48-50. CU 34-40. DUT 70-80 64000: WlUoI 135-145: Eieren 13 150: Bcwspeen 3 17-47 700: Waspeen 12-24 iOOO; Paprika Z (49-222 1700; Paprika Sch 05-140 90: Peterselie 13-171 70»; Raapstelen 6 -12 600: selderij 12-17 2300; Spinazie 82-94 850-; SLAI l'/j-32, II 8-17 207.000; BLOEMKOOL.: 101-106. 8 84-91, 3» 01 1290: TOMATEN: A I 700-720. BI 720." Cl 420-460, CC I 2«0 M99: Boerenkool 125-165 140: UIEN per kg 19 390: Groene kool 28 M: KNOLSELDERIJ! A I 16-19 380: PREI: ff! 23-36, BI 28 1500; Papri ka rood 60-ƒ 195 700 ks. dinsdag 16 rov. Div. beek). '0/2.60+4st 'O/tl! ot tost '0f2.4+5«t 385 'oja .'051 '0 51 i9/7ÖJ3 5.10a 19/70/35,10a '0 9 'Of 4 'OS '0/71 f 7 n deze koe ra lijst rijn opgenomen de officiële noteringen, meegedeeld door de Ver- eanlglng voor den Effectenhandel. Ven de zg. actieve aendelen die doorlopend ge noteerd worden Ie de laatste notering opgenomen. Indien voor de overige fondsen m de tweede periode een notering la tol stand gekomen Is deze eveneens vermeld. vorige k. openings k. laatste not. akzo 58 4 57.6 58.1 alg. bank ned. 251 253 252 amst-rott bank 55 54.5 54.7§ amsterd. rubber 35*.- .35* deli-mlj eert 88.1 88 88.4 dordt petr. m!J. 705 702 703 dordt patr. mij. 7 pr heineken's bib a 704 - 701 702 202.5 206 203.8 helneken'8 bier 212.5 215 214.2 holl.-amerika lijn 83.8 83.5 83.5 55 54 5 54.4 63 62.5 62.1 kon. luchtv. mij. 99.8 99 98.5§ 70 f 7.25 70/9 70/2 70 20+5at 70/06+2'/,» 70/S.4+2Jst 70/'1/3.10%s 70/7 70/5.43 voorzover betreft aandelen In de rubrieken benk-, krediet- an verzekeringswezen handel, Industrie en dlvereen. Verklaring der tekener d es dlv.j 3 claim; ga- daan en bieden;'x laten; gedaan en laten; b bieden; notering In guldina; 9 ex splitsing: et ex stock; h «r herkaplteliaetledlvidand. kon. ned. petr. mij. 113.9§ 112.9 113.2§ k.n.s.m. nb 102.5* 102 102.9 nat. nederl. eert. 56.7 55.4 55.6 ommeren nrc 243.5§ 240.5 242§ philips' gloei gb 30.5 30.1* 30.2* robeco 206.3§ 206.3 206.5 rolinco- 149* 150 150 schsepv. unie 56.3 57.5 57.5 unllever eert 106.8 106.5. 107.3 Claims, scrips en stockdividenden amro 4.59 4.55 philips 2'/9% st 1.01 1.01 rolinco 15.3 -.15.3 BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN '0/4.75+21e amev f 20 80.1 80.1 '0/4 amfas f 20 65.5 65.2' 70/i.6+i0et aas.st.r'dam 64.8 65 '0 2.80 delta/Iloyd 49.5 43 to s+sat e.n.nillmlj 114.8 113 'Of 6 n.midd.bk50 105.8 106.3 ?0 6+Sat giavenb. a 225.5 225.5 HANDEL, INDUSTRIE EN DIVERSEN 80.1* 49 113 106.8 225.5 '0/6.25+25s a.c.f, f 25 '0/4.4+Set alb.helJn/20 '0/4o(5at ball-nedam 'O/3+tOsi bam.v.b. '0/3.1+Set bols 20 '020+25st brerovb.ct '04.40 buhrm.tett 59/70 22 c.suiker 'O 2.2$+5s0irl£ju-kay25 39/70 4 desseaux 38 3 dikkers '012 of lOst dr.overij.ht '0f3 econosto '0/3.8.3'/ia elsevier ct 70/O,5+2)et e rei al 10/3.87 fokker 20 '0/6 fumess 20 39/9 gelderzn. '0/22oBVnapist-broe. 99/70/5 grinten 20 '6 6+10s» hagemeljer '010 holee '0/i+Sat holl.betf20 'o s+3st ihc.holl. '0 3.80 intem.muil. '010 inventum 58 3 kempbeg. '0/6 of SYuikiuwer f20 '0/71 s+4at k.b!ienk ct k.ned.taxt.u. a/70ii k,v.t 70/7118 Said, wol 69/2.50 Iljampf f 25 70,2 meneba 67 6 meeebouw 70 ts+Set meteoor 70/3.60 nederh. f20 703 n.dagblu. 7018 nrd.eur.hout 70f4.4+s«r norit 7012+5M nutriclavb nljv.t.cate Ton 52+5st ogem nb 7o/2.8+4rt pakhoed/20 zo !<+3'/ist rijn-schelde 68/3912 ach.cartf25 69/70 i .80 sch.hon25 7014 schultema 797 schuttersv. 70'f sim. de wit 70/i.ts stokvis 707+sVnt stsp twent 7010 cf 5st utermohlen 70S 89/12 70/4 685 TO/1t 70 ƒ4 of 4»t 70 3 80 87/706 var.gias nb ver.mach. v.n.uitg.bedi yerzeivarw. vlharnil-butt wereldhav. wessanen wyarsa. 203.5 138.5 39.8 74 119.5 268 42.S 357 59.3 63 66 136 42 365 166 28 66.5 52.1 40.5 130 107 117 64.3 365 43.6 155 49 173 77.5 28 215 249 50 180 73 320 47.7 113 158 123 326 67.8 67.2 79.5 164 132 48.5 222 111 222 27 94.5 261.5 109 78 101.5 51 82 89.4 65.5 93 201 137| 201 138§ 40.5* 70 71 118.5§ 118 271* 271 41.5* 41.5 365 59.1 60 65.5 135.5 41 361:5 164 26.6 66- 52.1 38.5§ 128 107 120* 65 370* 44.2 156.2 47 175.8 76.4' 28 210 250* 48.2 179.2 71§ 320 47 112.5 156 122 326 67 67* 79 362 59.7 60 65.3 136 163x 52.1 38.3 128 106.7 120* 65 372* 46* 76.4 211 25015' 48.5 179.5 320 46,5 156 123 327 67* 79 134b 48.3 220 113.5 221 27;s 93,5*" 258.4 105.5 105.5b 78.5 78.3 100.2* so§ 82 83.4 65.8 95* 48* 113.5 •27.3 31.5* 65.7 96.5* VERENIGDE STATEN akzona am.can. am.motors am.tel&teilC anaconda burroughs chrysler Colgate dow.chem. dupoot10 east.kodak f.a.s. int. ford mot. 10 gen.electr. gen.motors intbusiness Int.tel.Ste! kennecott penn.central pepsico rca corp shell oil stahd.n.1.10 u.s.stee! 10 westlngh. 31.1 29.7 30.1 6.7 6.3 39.4 38.6 11.75 114 125.9 126 26 26* 49.05 48.35 63.8 64.2 131 81.4 3.5 61.5 101.5 70.2 286 45.7 20.1 4.85 56 30.75 39.05 63.6 24.5 81 123x 81 60 102 70.75 293 45 20.5 4.8 54.8 30 38.25 63.3 24 81.9 AAND.BELEGG.MI1EN adm.belegg dutch.lnt eng.hol! 1e eng.holl.2e l.k.e. mlibeb. nefo obam protector ro!inco6}cp uni,Invest unitas ƒ10 utilico wabo 118 1.03,5 57 54 .115 545 56 345.5 104 89 60.8 75. 115.5 239 118 102,5 112§ 542 54.1 344 103.5 87* 61 75 115,4 NEDERLAND 69-94 8 70-95 8 71-963 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-768 70-77 8 70-78 73 69-94 7 71-96 7} 66-91 1 7 66-92 2 7 69-94 7 68-93 1 6} 68-93 2 6} 68-93 3 6} 68-94 4 8} 66-91 8} 67-92 6} 67-926 65-901 S3 65-90 2 53 64-89 1 5; 64-89 2 5 58-834} 64-94 5 101.7 ■101.4 101.2 101.1 101 100.9 101.6 101.4 101,2 100,9 100,8 100.7 101.8 101.8 101.8 101.9 100.4 99.3 99.3 95.2 95.2 95.4 91.4 91.3 91.1 91.1 91.9 89.2 87.7 88.8 88.7 86.2 .86.1 83.1 87.7 100.4 99.4 99.3 95.3 95.3 95.3 91.5 91.4 91.2 91.2 92 89.3 87.5 88.7 88.6 86.1 86 83.3 87.7 59-89 4} 60-8514} 60-90 2 4} 63-93 4} 64-74 kl 4} 64-74 gr 4} 59-84 4} 60-904} 61-91 4} 63-931.4} 63-93 2 4} 61-864 62-92 4 53-93 33 grootb. 3} 47-87 3} 51-76 3} 53-333} 56-863} 48-98 3} 48-98b.ct3} 50-90 3} 54-94 3} 55-95 1 3} 55-85 2 3} "grootb. 3 37-81 3 46-82 qrb.3 47-76 $3 qrootb.2} 37-74ni37a3 46-82 gb. 3 83.7 86.6 82.6 80.8 96.8 97.1 86.2 80.7 81 79.5 79.5 83. -78.5 78 53.5 69.4 93.7 85.3 83.1 68 66.3 73.3 74.5 74.8 82.4 47.3 87.5 86.5 83 40.4 94.4 80.8 83.7 86.6 82.5 80.7 96.8 86.2 80.7 81 79.4 79.5 83 78.5 78 53.3x 69.3 93.6 85.3 83.1 68 66.4 73:4 74.5 74.8 82.4 47.3X 87.4 06.3 82.9 40 94.3 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn70/76 8} 101 101.2* abn70/76 8 10C.4 100.3 abnkoS 99.7 100 abnsp67 129.5 129.5 amro 69 8} 103.6 103.6 amro 69 8 100.3 100.4 amro 70 8 1QC.3 100.6 amro 71 7| 99.1 99.1. amro ko 7ï 98.2 98.25 bankmeesS 100.2 1 00.5 bng70/9O 8} 105.7 105.7 bng70/95 6} 105.9 1 05.9 bng70/85 8i 103.4- 103.4 bop70/95 8} 103.7 103.4 bnq69/76 8 101.45101.4 bnq69/94H 101 100.9 bnq69/95 2 f 101.25101.1 bnq70/76 8 101.4 101.3 bng71/96 8 101 100.9 bng70/79 7} 100.5 100.2 bnp71/967| 99.7 99.6 bnq69/94 7j bnq69 2 7} bnq71/967j bng71/797} 98.9 99 98.9 97.5 bng6S/9117 bng66/9127 bngSe/91 6 bng67/92 6 bng5?/32 6 bng65/9018 bng6S/9026 bng64 1 5 bng64 25 bng621 rap 144.2 bnq62 2 rap 120 bng62 3 rsp 132.2 96.4 94.5 92.7 90.8 93.6 89.6 89.4 85 84.9 98.7 93.7 98.8 97.3 96.2 94.55 92.5 -90.S 93.6 89.5 89.3 85 84.9 144.2 120.5 132.2 PREMIELENINGEN alkmaar 2 60.95 61.8 adm.c.a. 3 128.9 1 30* adm.c.e. g3 117.75122.5b adm.w51 2} adm.g5t 2} adm.56 1 2} adm.56 2 2i adm56 3 2} adrti.59 2} b.l.g.69 5 brpda 54 2} dordr.56 2} eindh54k2< eindh54g2} ensch54k2 ensch54q2l sgra52 12} sgra.52 2 2} ned.ro.kr2} rdam521 2} rdam52 2 2} rdam57 2} utr.52k 2} 1 utr.52g 2} r.hol!.57 2} z.holl.592} 64.2 64.1 72.4 71.4 65.9 66.3 62.9 64 65 77.1 75* 786 73 72.1 15 74.95 LUCHT- EN SCHEEPV. k.l.m. 687 91.1 91.1 k.l.m. S 94.05 94 k.l m. 4} 89.2 89.2 k.!.m.4} 97.7 97.7 ommeren 5} 145 PROV. EN GEMEENTEN aimelo 4} 85 alphen 4} 85 adam594} 79.5 adam43g3} 91 91 assen 4} 82.05 drente52 4} 85 emm.52 1 4} 78 ge!d.59 4} 73.5 goudS04} 83.1 SgravSB 4} 82.5 qron.564} 77 noordh5S4 81.65 81.6 rdam65S3 88 88.2 rdam37 4 3} 77 z.hofl.65 5} 83 z.holl.51 4 92.4 HYP.BANKEN NEDERL ned. g3} ned. k 3 ned. b 3 utr. g 7 ütr. d 6} utr. IJ 6} utr. x 5} utr. w. 5 utr.u 4j utr. s 4} utr. v 4} utr. kl 4} utr. eeef 3 westi. az 7 westl. r 7 westl. m 6J westl. q2 6j westl. c 6} westl. x 6 westl. a 53 westl. Ij 5} westl, u 5 westl. 14} westl. |4} westl. eeff3 69.7 72 71 94.1 87.5 97.2 82.5 80 81 80.6 77.2 68.5 715 89.5 80:5 92.5 97.1 87.5 80.9 83.5 83.25 84.8 78.6 78 72.6 94.1 83 80 80.5 80.75 90* 90.5 93 87.6 86.6 82.5 78.8 HANDEL, IND. EN DIV. a!g.fr..3 fr.gr. 71 8 fr.gr. a 7 fr.gr. q 1 7 fr.gr. k3 6: fr.gr. g2 6' ff.gr. 16} fr.gr. dw 6 fr.gr. dwn 6 fr.gr. s 6 fr.gr. fS fr.gr. xxa 4j fr.gr. du 4} fr.gr. z 4} fr.gr. Ij 4 J fr.gr. dt 4 fr.gr. deve3j fr.gr. dava 3 nat.k 5 nat.e3} 67.75 99.2 92 98.1 97.1 95.5 97.5 92 87.1 87 80 81 80.5 78.25 '77 84 71 69 85.5 63.5 68 99.1 92 98 97.1 97.6 91.5 87.1 87 80b 81* 81.2 78.5 77* 71* akzo kl 4} akzo gr 4} dr.ov.hout4 giessen 5 hoogov. 6} ngu70/77 8} ngu70/85 8} ngu70/85 8} ngu71/86 8 ngu69/89 74 ngu66/86 7} ngu66/8B 6} ngu68/83 6} ngu65/80 5j pakhoed 8} pakhaed88 '1 peekScl. 8 peekei. 7) phll.51$k4 phll.51$g4 phll.48 3} pont.kht5j pontk.ht.3} peqem57 6 pegemSS 5} peqem58 5 pegemS2 4} Dequs 57 6 pgem 57 6 pgem 64 6 pgem 594} pgem 62 4 p.n.b.el4} sch.hon. 5} sch.hon. 41 sch.h61 4} st.twente4} unllever 8 unllever 6 vmac697Va v.mach58 S v.mach62 5 86.8 88.5 90.5 91.5 92.5 102 102.4 102 100 97 95.2 92.9 89.5 92.4 103.4 91.7 94.5 92 80 79.6 93 90.2 93 88.1 88.1 85 100 98.3 91 5 88.5 84 80 «9 89.5 95 91.8 88.2 100.7 86.4 85.3 89.3 85.7 88.1 90.5 91.5 92.3 101.7 102.1 101.8 100.2 97 95.1 92.8 89.6 92.3 102.5 94.5b 92 79.5 96b 90 88* 88.4 85x 99 91.2 88.5 85b 80b 89.25 95b 10O.8 88.3* 85.2 90.3 85.3 amfas prolongatie 3.3 6 -V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2