Burgemeester Thomassen m jSliiïll Eerste aanzet voor beschermd stadsgezicht m X Nieuwe Europeaan wordt op scholen gevormd Provincie hekelt rijksbeknotting m Solidariteit vervangt nationaliteit Gemeenten gaan rioohvater zelf zuiveren OAmSTOP us LEKKERKERK «S-AIi Ter Ambacht GRAAFSTROOM Inwonertal loopt terug Bouw overdekt bad feWy de rotterdammer ZATERDAG 20 NOVEMBER 1971 13 visie BEHOEFTEN ■MHz melk heerlijk boter vers kaas kostelijk DAT aardige, anti-autontaire stu dentenvolkje toch! Altijd vriende lijk, voorkomend, beleefd - maar - niet - onderdanig.— Vergeet ht maar Ik ken het ook anders. O nee ik wil niet generaliseren, bewaar me. Ik heb alleen onlangs op nogal onaangename wijze kennic gemaakt met een slaafs volgen van traditie zonder enige souplesse. Ik, Jan Krant, actief als altijd, was op uit nodiging van een Rotterdamse stu dentenvereniging voor een lezing aanwezig jn een Rotterdamse stu dentensociëteit. In de pauze nochgdf de voorzitter van een dispuut zijp mede-studenten en ook ons, „daxnef en heren van de pers", uit om aan de bar even iets te drinken. PAG IMA 3 miminmiiKiiinii'innni .m.ini.tiim.ii.iiiinrinn - mmitmnit »iuirnnHiiinniminiii»nmi)nni iimmnim iimmtuu m iitttiiiiKiiuiniif tuium n m m tti r mi i hui iiiuiiti titu tuurt mim m iiiimiiiiimmu iiiniiiiffniiir ut t i ii mui i nu i umiifinii! 11 iimimwniii mmin immiitminiiMimtmiiiiiiiiimmiiimmirutimiHirnrmm/.. Eerherstel voo Delfshaven SimrtrraiHiiHnHiniBKitniiiiiiiHiiiiKiiiHmiriiiiiHiininiiiiimiiiHmiinnHitiiiniiiiiiiiitiiiHiMiiittmniiiiiiiiititiiiiiitiiiiH.HuiiiuKtturiniiiiiiijHtiiHii,!, ROTTERDAM Donderdag opent burgemeester W. Thomassen het gerestaureerde "voormalige stadliuis \an Delfdiaven, onderdeel an het grote restauratieplan, dat voor dit unieke stadsdeel ontworpen i=. Een stadsdeel dat in 1886 door Rotterdam geannexeerd i= nadat al in 1843 door Delfshaven pogingen waren aangewend om hij Rotterdam te komen. De bijna vijfhonderd jaar oude stad die door Delft als havenplaats gesticht werd nadat de ver binding tussen Schie en Maas tot stand was gekomen na goedkeuring chjor Aelbrecht van Beieren (1339, vastgelegd in Aelbrechtskolk) is altijd klein gehouden, zowel door Delft als door Rotterdam. Delft \erbood aan patricie'rs en dommees er woningen te bouwen althans zich daar te vestigen. Rotterdam trok nog schuiten vol inwoners aan om zich aan de Leuvehaven te vestigen terwijl ze het Rotterdamse burgerschap om niet verkregen als lokkertje. Ook al om de uitgroei tot een concurrerende havenstad te voorkomen. fjiumitiimimiimmimiiiii mmt i ttiiitim hm mui tintin tiuiiii tui r lUmiitiniiiiMitiJimifMiiiiiitiiiiiii De binnenplaats van het raadhuis inn i ui itnimimtimiii HiimimiiiimiiimimiimiiiHituiiimiiiiimiii iiiiuiii iiiiiiiiimiiummiiiiiitfiimiiiiiiimmiiiiitiimiiiHmtiMiiiiiiimuimiimstmtmtiHiimtimifH 4 En nu ineens is de verschoppe ling van Delft en Rotterdam sa men tot beschermd stadsge zicht" verklaard, het enige grote stedebouwkundige historische monument van Rotterdam Don derdag moet burgemeester Tho massen, ironisch genoeg, het voormalig stadhuis heropenen van een andere plaats die van 1389 tot 1886 heeft bestaan ten teken dai het Rotterdam ernst is met het behoud van zijn zeld zame oude bouwwerken terwijl het m Rotterdam zelf mets doet of kan doen aan de afbraak van zo'n monument van eigen bodem als de Komngmnekerk die na 1 januari verdwijnt. (Van een onzer verslaggevers) BLEISiVUK Om de Europese gedachte gestalte te geven moet er een geheel nieuw type mens zijn, dat i met meer nationaal maar Europees I denkt. En dat mensentype is er reeds: onze jeugd, die nu de scholen bezoekt zal het opleveren. Aldus de heer P. Martin, directeur van de Raad der TALENPROBL'EEM Europese Gemeenten vrijdag tijdens de Frans-Nederlandse conferentie van de noordwestelijke regio van de Raad der Europese Gemeenten. deze solidariteit blijven vasthouden aan de idee „wat kan ik met deze operatie winnen ten koste van de ander7" De idee van Europese solidariteit dient reeds m het onderwijs te wor den ingebouwd Er is nog een talenprobleem, aldus de heer Martin: naast Frans en Duits komt straks het Engels met de intre de van Groot-Britanme in EEG En door ongeveer twintig miljoen men sen m Nederland, Belgie en Frans Vlaanderen wordt Nederlands gespro ken Nu is het met zo, dat iedere Frans-Vlaming behoorlijk Nederlands spreekt en schrijft, maar het Neder lands is nu geaccepteerd als onder deel van het Franse hoger onderwijs en de heer Martin, hoopte dat een diploma aangaande de talen van Moord-West-Buropa zeer binnenkort mogelijk zal zijn De heer Martin memoreerde een aantal psycho-sociale barrières, dat nog moet worden genomen, waarin vrees een heel belangrijke rol speelt De Europese landen hebben onderlin ge oorlogen gekend, elkaar bezet ge houden Ieder individu, iedere instantie, el ke gemeenschap, stad of streek zal moeten leren denken in termen van compagnonschap en van solidariteit ten opzichte van de mede-Europeaan En de heer Martin zag het als een verderfebjke gedachte als degenen, die zichzelf moeten inschakelen m SCHIEDAM -Rotterdam Schie dam, Vlaardmgen en Maassluis ho pen voor 1978 een installatie in wer king te hebben voor de zuivering tan het rioolwater Het wordt het pootste project m Nederland De tosten bedragen 340 miljoen Ngulden De bevolking zal 22 per jaar per gezin moeten opbrengen voor de ex ploitatie van de installatie Tot op neaen wordt het noo.water van de vier gemeenten op Rijkswater ge loosd Zolang deze methode van af watering wordt gehanteerd moeten de gemeenten per inwoner veertien gul den betalen. Op den duur zal het voor de bevolking goedkoper zijn als te het rioolwater zelf laat zuiveren De bouw van de installatie zal zes jaar gaan duren De Installatie is be kkend op de zuivering van het riool water van een miljoen bewoners De pond voor het project is reeds ge reserveerd tussen Vlaardmgen en •massluis. Begin volgend jaar hoopt net rioolwater-zuiveringsschap Nieu we Maas deze grond in eigendom Ver te nemen Dr. F ,T Krop, burgemeester van Bleiswijk en voorzitter van de mte- gratiecommissie van de Raad der Europese Gemeenten, besprak m zijn welkomstwoord eveneens het talen probleem, constaterend, dat vooral Belgen en Italianen zich bij voorkeur m het Engels uitdrukken en de heer Krop zag dat in de toekomst het En gels het Frans zal gaan overheersen met de mtrede van de Britten. Ook Denen, Noren en zelfs Duitsers en Nederlanders bedienen zich in Euro pees verband gaarne van het Engels Mr. L J M Corsten, burgemeester van Meerssen en bestuurslid van de Raad der Europese Gemeenten be sprak wat er na eén jaar van werk, studie, contacten leggen en bespre kingen houden ai is bereikt. Het was hem niet mogelijk de directe resulta ten te defmieren, want die moeten op de duur nog blijken. Maar hij zag het reeds als een goed resultaat dat min of meer kon worden vastgesteld wat er no^ ontbreekt Belangrijk, aldus mr Corsten, is het dat er behoefte wordt gevoeld aan een organisatie voor Noord-West- Europa Er is nog geld tekort, er is tekort aan mensen, al is er een belangrijke steun van de betrokken regeringen In de zestiende eeuw, aldus mr Corsten, kon men spreken over de Europese mens Misschien kan men dit bmnen met al te lange tijd wéér doen De conferentie begon donderdag met een bezoek aan Rijnmond, waar de bestuurseconoom dr E D J Kruijtbosch een uiteenzetting hield over het verkeer, de bestuursproble- men en de economische ontwikkeling van Rijnmond dat, zoals dr KroD had geconstateerd met eens een zo moder ne conceptie is reeds Napoleon had het tegenwoordige Rijnmondgebied bestuurlijk vastgelegd als „Departe ment van Maas en Rijn'" Daarna volgde een rondrit door het Rijnmondgebied Vrijdagmiddag werd de conferentie Besloten met een bezoe- jan Boskoop Het zal met lang meer duren of het zogenaamde bestemmingsplan dat voor Delfshaven is opgesteld, zal voor het publiek ter visie worden gelegd. Da Wijkraad voor Delfshaven zal er nog over praten en dan zal het wel alle commissies doorlopen hebben om m een eindstadium te komen. Pas als ïïet zover is zal de aanduiding „be schermd stadsgezicht" feitelijk kun nen gaan functioneren Dan mag een womng met meer voor bedrijf worden gebruikt, dan mogen de erven alleen maar voor tuin gebruikt worden en met meer opslag, dan wordt de hoogte van de goten, de breedte van de gevels, het aantal bouwlagao. en zelfs de helling van de dakvlakken precies omschre ven Afwijkingen kunnen dan alleen maar voorkomen als ze passen in de schaal van de omliggende bebouwing en het karakter en de sfeer van het beschermd gebied met worden ge schaad Er is een compleet Gevelboek gete kend waarin elk huis, elke gevel, elk dak, elk gebouw lis getekend zoals het omstreeks 1969 was en zoals het moet gaan worden. Soort, vorm en kleur van de toegepaste materialen moeten zich hierbij aanpassen Maar voor al die neringdoenden, bakkers, lompenhandelaren, kantoren, garages of Bouwbedrijven die nu een pand bezitten waarvan de kwaliteit m strijd is met deze bepalingen, geldt dat de feitelijke situatie bevroren wordt Wel mogen panden gedeelte lijk worden veranderd of herbouwd na verwoesting. Maar elke verande ring moet conform de bepalingen worden uitgevoerd En nadat nog in 1966 het stadsbeeld van de rijde van dé Havenstraat nit werd geruineerd door de aanleg van de nieuwe verbinding van Coolhaven en Achterhaven, wil men toch weer iets van de bavensfeer terugbrengen in het nieuwe, gerestaureerde Delfs haven waarvoor de Dienst Stadsont wikkeling en met name stadsarchitect Van den Bergh de plannen ontwik keld hebben. Minder parkeren en meer bomen langs de herstelde kaden, verwijde ring van storende reclames, verheh- tmg met oude straatlantaarns met de groene kappen zoals men ze nu kan gaan zien voor het voormalig stad huis Verder zal het auto-verkeer zoveel mogelijk geweerd worden en zal er minstens eenrichtingsverkeer komen Men hoopt m de toekomst te bewer ken dat auto's buiten het beschermde gebied gaan parkeren Bij de herbouw van het voormalige stadhuis is men uitgegaan van de ne- gentiende-eeuwse situatie en met van de oorspronkelijke staat Men restau reert dus gewoon'twee eeuwen later. Het is bepaald met zo, dat men over enige jaren in een soort Anton Fieck- achtig dorpje anno 1600 zal rondlopen Wel willen de plannenmakers en de monumentenzorgers bevorderen dat er meer ambachtsheden komen zoals nu al de tinnegieters hun werk doen in het zakkendragershuisje of Olga Oderkerk, dat prachtige pandje naast het stadhuis Bewoont als pottenbak ster De Nederlands .Hervormde Kerk met zijn herinnering aan de Pilgrim Fathers, het voormalige pand Henkes, waarin ateliers komen en nu al het Rotterdams Danscentrum is onderge bracht, het voormalig raadhuis dat als een ontvangstcentrum gaat funge ren en het enige patriciërshuis dat nu jeugdhuis Piet Heyn heet, zijn dan zo enkele grote markant p punten naast het charmante Zakkendragershuisje, die de gevelrijen zullen doorbreken Bovendien zal bijvoorbeeld de woe kering aan de kop van de kerk het zaaltje waarop Eben Haezer staat ge grift, worden afgebroken, zodat men van de zijde van de Havenstraat een onbelemmerd uitzicht heeft op de kerk Dat maakt dan weer iets goed van de vreemde situatie die hier ont staan. is door de bouw van brug en verbinding Coolhaven-Achterhaven Merkwaardig is wel dat het Be stemmingsplan dwars door de Voor haven loopt Nadat m 1970 nog een complete in ventarisatie van de aanwezige pan- Diiiiinitmiimtimiii «immuun i den heeft plaats gevonden, treedt na het aanvaarden van het Bestem mingsplan door de gemeenjeraad een voLgende fase in waardocre men met meer vtij zal zijn te bouwen wat en hoe men wil Noodzakelijke voorwaarde voor een zinnige restauratie van een vriende lijk oud stukje stad zonder vee! allu re, lekker kneuterig en een verrukke lijk alternatief voor de schaalvergro ting die met name m de Rotterdamse nieuwe city zo overduidelijk door werkt en waartegen nu al weer aller lei bezwaren rijzen vanwege het m- humae karakter daarvan humane karakter daarvan Wie nu door Delfshaven wan delt zal kunnen constateren dat er nog enorm veel te doen valt In de oude huisjes stapelen de lompen, de dakpannen, de oude meubels zich soms op Hele da ken zijn verdwenen, een enkele keer vloekt een moderne gevel tegen de omgeving m, bomen zijn gerooid en kaden verwaarloosd Delfshaven kan wel eens het eer herstel betekenen voor wat de voorvaderen verwaarloosden Maar het zal decennia duren voor we de sfeer van Piet Hem en zijn mannen weer kunnen proeven Op donderdag 25 november (Thanksgiving Day) krijgen de bewoners van Delfshaven tussen half negen en ,tien uur gelegen heid het ^raadhuis te bekijken Een interieur tan het raadhuis niiiixiiittmiimtiimiiniinim tm itnm iüii immi i ri m nnti mui mm uiu mum jutiiiiiumimmimitmimiiinmntui uiiniKMiuiiiutiiifiJimmiHMimHKiiiiuiHin blnakeiwgraaf 01849.246 BERGSCHENHOEK Inadequaat en onjuist. Met deze woorden tekende vrijdagmiddag dr. R. Eljsink, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land protest aan tegen dc manier waarop de overheid de provincie be knot m dc uitvoering van structurele werken. In het kader van de bezuini- gingspolitiek bepaalde het rijk dat de provincie 20 miljoen gulden minder toebedeeld zal krijgen. In de praktijk komt dit bedrag overeen met een ïn- vesteringstekort van een kleine 200 miljoen gulden. De beknotting zoals het Rijk toe past heeft niets met inflatie bestrij ding te maken maar werkt zelfs ave rechts. De heer Eijsink merkte op dat de commissie van Verkeer, die vrij dagmorgen in het Provinciehuis ver gaderde, eenzelfde mening is toege daan. De heer Eijsink uitte zijn protest ter gelegenheid van de officiële inge bruikstelling van een vcrkeerstunnel in de secundaire weg 22 die loopt van Rijksweg 13 (Den Haag) naar Rijks weg 12 (Utrecht). De tunnel is voor een groot deel tot stand gekomen als gevolg van actie die door de bevol king van Bergschenhoek in 1963 op touw is gezet naar aanleiding van een dodelijk ongeluk op de kruising waar nu dc tunnel is gebouwd. Het werk. dat ressorteert tn de Pro vinciale Waterstaat, is uitgevoerd door het aannemersbedrijf Blok voor 2,2 miljoen en maakt deel uit van een totale reconstructie van het wegen net. Een beeld van het „oude" Delfshaven LEKKERKERK De directie van theater Amicitia en hotel „De Groote Boer" heeft besloten geen dansavon den meer te verzorgen, omdat deze steeds m ongeregeldneden ontaarden. De directie kan de zaak met meer aan, terwijl de politie er weinig voor voelt om nog langer versterkingen te sturen. Een en ander houdt in, dat de Lekkerkerkse danslustigen voor de zaterdag- en zondagavond ergens an ders hun heil zullen moeten zoeken. iimi»i»>i»imiiiuiinii»mHmiiunnnnnmmuiimHi)»nuiiiinmniniiii(iiiinnnnitHi( muinitiimiimifitiitiMiiiiiitiitmiirmjiiiiiiiimiii imiinitniK[iitiiiinnmm»mitnmi AEBLASSERDAM Het aantal in woners van de gemeente is de afge lopen twee maanden gedaald van 18 459 op 1 september naar 18 447 op 1 november In september bedroeg de achteruit gang vier personen en in oktober acht personen ALBLASSERDAM De bouw van het overdekte zwembad bij de sporthal Blokweer vordert gestaag Nadat het heiwerk met voortvarend heid kon worden voltooid, zijn thans de beide bassins geplaatst De bouw verloopt tot op heden binnen het vastgestelde bouwschema j-r 3? .kiur Ss^i y 4.-S - - tJk r.-rttëéP-T Wij hesen ons op de krukken e» wachtten 'verblijd af, want een ver versing gaat er tenslotte altijd in. Niemand van de bedrijvig rond tap en kasten heen en weer lopende jongelieden schonk echter aandach* aan ons. Bescheiden, en nog steeds even verblijd om de komende ver snapering, bleven we zitten. Toen na een minuut cf vijf een jonge heen onze kant uitkeek hief één mijnes collega's zijn hand op, en vroeg, Kunnen wij ook iets drinken?" De persoon ,n kwestie kwam naar ons toe, boog zich naar ons over, ca vroeg ernstig: „Bent u lid7" „Nee", moesten wij toegeven „maar wij zijn van de pers en ko men voor de lezing". „Wilt u dan deze bar verlaten?' zei tot onze stomme verbazing toer? de persoon, „dit is alleen voor le den" Hij wendde zich af „Maar we zijn hier op uitnodiging van een dispuut", waagden we. Geen commentaar „Vraagt u het maar aan dje meneer daar", gingen we verder, „die heeft ons uitgenodigd.' Even draaide hij zich om „Dat moet u dan zelf maar met die me neer in orde maken". Ik voelde me wol zitten met m'n goede gedrag. Een collega gleed van z n barkruk af en ging naar de voor zitter. Die putte zich uit in allerlei verontschuldigingen; het was nu eenmaal zo dat er geen vreemden konden komen, nee, die moesten eerst netjes worden teruggestuurd naar de gang om dan op voorspraak van een belangrijk personage in eed boek geschreven te worden waarna ze, als er bij hun namen de paraaf van het belangrijk personage was vermeid, bij wijze van gratie naar binnen mochten Ook als ze wared uitgenodigd7 Ja, dan ook. Wij mochten echter blijven zit ten", werd ons medegedeeld. Wij blij Maar onze namen in het grote) boek, daar ontkwamen we niet aan, En aan de paraaf ook niet- Vlegelachtig volkje, daar achter die bar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1