Vereniging Milieuhygiëne Zeeland: 48 B Milieuvervuiling geen is neurose AGENDA Gave kom enige vondst van oude wrak op Maasvlakte Omzet bij Visafslag bereikt./10 miljoen Geen ruimte voor nieuwe uitgaven Gelijke classificatie van Rijnmondgemeenten alle im Haagse wethouder A. J. Dankeliïian legt functie neer Simca Nederland bereikt mijlpaal Vracht garnalen Horloges en ringen uit auto gestolen Twee weken cel voor hoofdagent rivierpolitie Overtollig zand van Maasvlakte in Oostvoornse Meer Eendenkooi had 3650 bezoekers QB ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 23 NOVEMBER 1971 Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG/ANTWERPEN „Jullie deuken toch niet, dat we hier in België van lotje getikt zijn. Wij plegen heus geen miljoe nen-investeringen zonder rekenwerk. Zo reageert de Antwerpse wethouder van havenzaken L. Delwaide op de nota van de Vereni ging Milieuhygiëne Zeeland over het Baalhoekkanaal. De voor naamste conclusie van deze nota luidt, dat het Baalhoekkanaal slechts „een lapmiddel is, waarmee de Belgische belangen slecht ■gediend zijn". ROTTERDAM De milieu- lverontreiniging wa'armee het beslist I neurose. Het is een ziekelijke bewering om van een ziekte te s spreken als het gaat om wezen lijke problemen. Met deze woor den distancieerde havenwethou der drs. H. J. Vier sen van Rot terdam zich maandagavond van de opmerking van het Eerste Kamerlid mr. H. van Riel die het huidige probleem als - een .neurose-verschijnsel wilde zien. vandaag morgen dagelijks Verbaasd Stichting Woningbouw Kerktoren Bibliotheek Aanvoer Voor veel geld kun je altijd mooie overgordijnen kopen, om het voor weinig te doen, dat j$ pas een kunst Een partij struktuur cretonne, een mooie soepele gordijnstof, meteen fraai bloemdessïn, in de breedte van 120 cm, koopt U nu per meter van f 4,25 voor nog géén drie en halve gulden. Baalhoekkanaal dient Belgisch belang slecht Morgenvroeg om 9 uur begint op de la etage de verkoop van deze partij struktuur cretonne bedrukt in een apart bloemdes sïn, 120 cm breed, nu per me ter Ook maandagmorgen open Gfén tel. of schrift, best. Bij de discussies over de aanleg van het Baalhoekkanaal is van Ne derlandse zijde altijd gesteld, dat het kanaal tussen het nieuwe Antwerpse industrieterrein aan de linker Schel- deoever en de "VjTesterschelde, niet het Nederlandsemaar zuiver en alleen het Belgische belang dient. De Ver eniging Milieuhygiëne Zeeland pro beert in haar jongste nota dit argu ment te ontrafelen. Het Baalhoekkanaal dient evenmin het Belgiü^fre belang, meent zij. Bel gië heeft dringend behoefte aan een betere verbinding met zee. Voor de basisindustrieën is de aanvoer van grondstoffen tegen lage vrachtprijzen een noodzaak. Om de vrachtprijzen te kunnen drukken moeten steeds grotere sche pen Antwerpen kunnen bereiken. Door het Baalhoekkanaal kunnen in de toekomst schepen van honderddui zend ton met een diepgang van ruim vijftig voet varen. keling in Zuidwest Nederland betreft zette de wethouder enkele vraagte- 8Ti- ~i-7j kens achter het thans voor ogen I Rijnmondgebied dagelijks wordt staande regeringsbeleid. Tot 1980 zul- ggeconfronteerd is beslist geen len er 99.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden. De bevolkingsaan was wordt gesteld op 45.000, rest een tekort van 54.000 arbeidsplaatsen. De wethouder, die sprak voor leden [van de Rotterdamse Havenvereniging,- [vond het niet meer relevant de situa tie van nu te vergelijken met het feit dat de boeren vroeger ook in de stank werkten zonder dat zij daar last van hadden, zoals de heer Van Riel op merkte, De oplossing van.-het probleem is niet zo eenvoudig, zo stelde de wet houder. De financiële middelen ko men maar mondjesmaat binnen waarbij de grote vraag is wie de op lossing zal betalen. In dit verband is de wet op de luchtverontreiniging dan. ook niet het juiste antwoord op de huidige situatie. Een hetere finan ciële regeling met bijvoorbeeld een versnelde afschrijving voor bedrijven die investeringen doen om de vervui ling terug te dringen zou in dit op zicht de voorkeur verdienen. Voor wat Rotterdam betreft 'heeft de wethouder drie wensen op zijn programma staan. Allereerst het aan trekken van dienstverlenende bedrij ven (Wereldhandelscentrum). Het nebben van een tweede nationale luchthaven binnen de aantrekkings kracht van Rotterdam prijkt nummer twee op het lijstje van de wethouder. Tensjotte zijn diepteinvesteringen no dig om de haven up-to-date te hou den. taldus de heer Viersen. Voor wat de economische ontwik- Een en ander betekent bijvoorbeeld voor Zeeland een groeiend gastarhei- dersprobleem, omdat een op de drie arbeiders een buitenlandse werkne mer zal zijn. Hoe men deze mensen wil opvangen is voor mij een groot raadsel. ROTTERDAM: Luxor Theater: 20.00 Een fitaagd os je dale; De Schouwburg; 20.15 IJefde half om half; Hofplein Theater: 20.15 Hartan vrouw; De Doelen*, kleine taal20JS Amsterdams StrijkkwartetPa- nee 39.39 eontactavond „De macht van bet kleine". SFIJJCENTSSE: Ontmoetlngskerk: 19.45 Alscheldsdlenst ds. C. Bos. ZUiDWUK: Bletkamp; 20.00 vergadering stichting wijle opbouw. KRUIPEN aan DE dek: vrije Evsmge- Watie 3.0a en 7.30 ds. v. Prooyen, dankdag voor het gewas. POOHTUCAAL: Gemeentehuis: 20.00 Ge- Q®®nteraadsvergadering. Rotterdam stadhuis: 20.00 commissie kunstzaken. Vreewijk: Buurthuis: 20.00 wljkraads- vergadering. „ROTTERDAMstadhuis: 19.30 earlllon- roncert; Luxor Theater; 10.00 Een maagd op ie dak; Hofplein Theater: 20.15 Harten -V- VDoelen: gehoorzaal: 20.15 Caba- wii"Bop,Sam"; 't Slag: 20.09 vergadering in™.', Christen Vrouwenbond; Rlvic-ra hal: fXÏÏS.6 Blijdorp: 15.00 open huis. iJt™uEDAM: Gemeentehuls: 14.00 bljeen- v?n de verenigde vergadering van 2"™ogheemraadschap. EAM; Stadhuis: 11.00 openbare #!ÏÏïS? vergadering verkeer. ,„„r?.I2DAM: Gemeentehuis: 20.00 Ge- "Menteraadsvergadering-. DEN HAAG De Haagse wethou der mr. A. J. Dankelman van eco nomische zaken heeft gistermiddag bij het begin van de behandeling van de begroting voor 1972 zijn functie neergelegd. Na het afleggen van een verklaring nam hij afscheid van het college en de raadsleden en verliet de vergaderzaal. Deze mededeling kwam als een complete verrassing voor de raad. Mr. Dankelman (58) was sedert 17 januari 1953 lid van de Haagse ge meenteraad, waarvan bijna veertien jaar als wethouder. Gedurende negen jaar was mr. Dankelman ook loco burgemeester. In zijn verklaring zei mr. Dankel man onder meer: „Het zou niet op recht zijn als ik u vertelde dat de stormachtige ontwikkeling van ons bestuur mij met zorg vervulde, een ontwikkeling naar een dualistisch systeem van stadsparlement en col lege zie ik in de zich aftekenende nieuwe verhoudingen niet als de te wensen weg. De zorg bekruipt mij wel eens, de ontwikkeling hier en elders in de wereld volgend, dat al spelend met vuur, het huis der de mocratie in brand zou kunnen vlie gen." De heer Dankelman stelde nadruk kelijk vast dat zijn vertrek niet het gevolg is van een verschil van me ning met zijn WD-fraetie. Na deze verklaring sprak burgemeester Ma- rijnen een kort afscheidswoord. Een officieel afscheid zal nog volgen. „Wij respecteren uw besluit maar we heb ben er met gemengde gevoelens ken nis van genomen", aldus de burge meester. Tijdens de begrotingsbehandeling zei de PvdA-woordvoerder Buitendijk het te betreuren dat wethouder Dankelman nu, op een bestuurlijk zo ongelegen tijdstip, zijn functie neer legt. Hierdoor wordt de begrotings behandeling ongetwijfeld beïnvloed." Over de opvolging van mr. Dankel man is uiteraard nog niets bekend. stadsbezorgtng: maandag t.m. flUd. I8JS-19J0. zaterdag 17-18. tel. 1153S8. Scnledam Lange Kerkstr. «2. tel. 256382 «'aardlagen: J. Verheij. rilepenbrock- ;FaS 4l* te!* 343545 Maassluis: De Jong 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw w„w2i Piersonstaat 35. voor ue dag; Bijbellezing en ïfwdenidng. tei 14100. Klachten geliuds- fiinder en lurhtvervuiilng: Centrale Meld- li; Rfleikamer Rijnmond* tel. 010—150000. Jït *Uren sociale raadsleden: ma., di„ ui» Coornhertstr. 19. 9-": Jensiusstr. 37 «i y, Provertlersslngei 57. a-41. Kiaver- Kuigewaardstraat 34 14-18; Bla- gfflstr. u dj., W!> dg... Korte "Javaan aa - - 32-H; vr. ROTTERDAM Simca Nederland heeft kort geleden een mijlpaal be reikt: medio november werd de 200.000ste Simca verkocht sedert de oprichting van het bedrijf in 1958. Dit jaar werden tot nu toe ruim 31.000 personenauto's aam de man gebraeht. Simca staat wat de verkopen be treft thans op deyierde plaats (markt aandeel is 8,4 procent). Ook dit jaar bleek de Simca 1000 het meest verkochte model. Simca Nederland, thans deel uitmakend van het internationale Chryslerconcern, telt in Nederland 338 verkoop- en ser vicepunten. Maar door de drempel in de Wes- terschelde, het Zuidergat, kunnen slechts schepen met een diepgang van maximaal 41 voet het kanaal berei ken. Van de twee functies van het Baalhoekkanaal ontsluiting van het nieuwe industrieterrein en de toegankelijkheid van Antwerpen voor schepen van 100.000 ton vervalt dus de laatste. Wethouder Delwaide van Antwer pen had het rapport zelf nog niet ge lezen, maar toonde zich zeer verbaasd bij het aanhoren van de conclusies. „Het ontwerp Baalhoek is al vier jaar eud. Wij hebben bijzonder veel aan onderzoek gedaan. Jullie denken toch niet, dat wij een miljoenen-investe ring gaan plegen zonder onderzoek te doen." De wethouder van havenzaken noemde de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland trouwens niet de aangewezen persoon om dergelijke uitspraken te doen, „Zij hebben al een hoop dwaas heden verteld", zegt de heer Delwai de. „Het overleg tussen Nederland en België is al heel lang aan de gang. En tijdens het overleg heb ik nooit van Rijkswaterstaat gehoord, dat onze plannen niet te realiseren zouden zijn. Ik heb nooit gehoord dat sche pen van vijftig voet Antwerpen in de toekomst niet zouden kunnen berei ken". Ir. J. Zuurdeeg van Rijkswaterstaat Zeeland, speciaal belast met de Wes- terschelde-zaken, noemt deze laatste opmerkingen van schepen Delwaide „flauw". „De heer Delwaide weet bij zonder goed waarom het gaat", zegt de heer Zuurdeeg. „In het kanaal zullen sluizen ko men, die schepen van ruim vijftig voet makkelijk kunnen schutten. Om de simpele reden, dat je maar één keer een sluis bouwt. Een kanaal kun je altijd nog uitdiepen, maar een sluis vervangen is een immens karwei. Op het ogenblik kunnen schepen van vijftig voet Baalhoek niet berei ken. Wij baggeren- .dag en nacht- »n het Zuidergat, maar vijftig voet halen we verlopig niet. In de onderhande lingen hebben wij altijd gesteld „wij beioven België me£, dat die vijftig voet er ooit zal komen, maar wij ont kennen niet, dat het ooit zal kun nen". Achter de constatering in de nota, dat na de afsluiting van de Ooster- schelde -de Westerschelde meer zal verzanden, plaatste ir. Zuurdeeg een vraagteken. „De Westerschelde zal wel iets meer gaan verzanden, maar met het huidig baggerarsenaal, kun nen we dat makkelijk aan". Verdere nadelen van de aanleg yan het Baalhoekkanaal noemt de VMZ het verdwijnen van de dorpjes Paal, Emmadorp. Kruispolderkaai en Baal hoek. Bij een binnendijks tracé van het kanaal, zal 700 hectare landbouw grond verloren gaan, bij een buiten dijks tracé 180 hectare. Volgens de nota dreigt er door het graven van het kanaal verzilting van het overige landbouwareaal. De herverkaveling in dit gebied zal geheel moeten worden herzien en de laatste jaren ontwikkelende recreatie in de visserdorpjes langs de Schelde zal worden gesupprimeerd. De aanleg van het Baalhoekkanaal en de afsnijding van het Nauw van Bath zullen verder nadelige gevolgen hebben voor het unieke natuurgebied, het Verdronken land van Saeftinge. De VMZ is zeer verbolgen over de inspraakprocedure van het ministerie van Verkeer en Waterstaat tijdens de hearings in Zeeuws Vlaanderen. Daar mocht alleen gesproken worden of het kanaal binnen- of buitendijks moest lopen. „Een wassen neus en een rookgordijn", noemt de VMZ deze procedure, want over de vraag of het kanaal er eigenlijk wel moest komen kon niet gepraat worden. De nota, die mede ondertekend is door Vogelwacht De Steltkluut en Vereniging Milieubeheer en Leef baarheid West Brabant, is naar alle leden van de Staten-Generaal ge stuurd. De VMZ vraagt het parlement het tractaat Baalhoekkanaal en Af snijding Nauw van Bath niet te rati ficeren, alvorens de bevolking van Oost-Zeeuws Vlaanderen een uit spraak hierover heeft gedaan Tevens vraagt de vereniging haar standpunt in een openbare hoorzitting te mogen toelichten ten overstaan van de commissies van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Land bouw en Visserij, Milieuhygiëne en Verkeer en Waterstaat. Het embleem van de Apollo 15. Het laatste in de serie van tien. U krijgt hem bij elk Shell-station, dat in het teken van de Apollo-actie staat Gratis bij 20 liter ben zine of 2 liter Sheilina Pre- mix. Kom naar Shell en plak ook deze laatste sticker op de gratis verzamelaffiche. Nu gratis Apollo-stickers bij Shell. SHELL Eerste maanlanding op LP. Het historische overzicht van hoogtepunten uit de ruimte vaart-historie tot en met de maanlanding van de Apollo 11. Met het originele televisie commentaar van Henk Ter- lingen. En dat op een Philips LP voor slechts ƒ4,98. Bij Shell, zo lang de voorraad strekt. WV/D 1371 ROTTERDAM Een gave aarde werken kom Is het enige ordentelijke stuk dat men vond van het wrak, dat werd opgegraven op de Maasvlakte. Bij de aanleg van het laatste stuk Hartelkanaal vond men de overblijf selen van een flink schip dat dwars in het kanaal-tracé lag. Met een drij vende bok werd het schroot, want meer was het niet, naar de opper vlakte gehaald en op een hoop ge gooid. Stukken huidbeplating, maar ook twee enorme vuurketels met een ca paciteit van elk vijf vuren. Rader- schoépen gaven de conclusie dat,men te doen had met een oude stoomrader- boot die overigens ook nog voor de zeilvaart was ingericht, hetgeen werd gevonden In een stuk mast met de restanten van een kraaienest. Het moet een groot schip zijn geweest, gezien de afmetingen van de gevon den delen. Maar verder heeft men weinig houvast voor wat betreft de identiteit van het schip. Op de gevon den kom staat de inscriptie „The great Eastern^ Railways", een maat- S:happiï die in 1862- werd opgericht en in 1923 weer werd opgeheven. De vindplaats geeft echter aan dat het schip voor 1872 moet zijn vergaan, Hèt wrak ligt precies voor de mond van de Brielse Maas, de oude vaar route naar Rotterdam, die in 1872 werd vervangen door de opening van de Nieuwe Waterweg. Het Wrak moet dus minstens hon derd, jaar'oud zijn. Gemeentewerken van Rotterdam die daar ter plaatse de werkzaamheden verricht, maakt zich overigens'niet zo druk over ver dere bijzonderheden. De kop van het oude schip waarop een eventuele naam te vinden zou zijn, ligt precies in het kanaaltalud. Om dit weer te gaan afgraven is een kostbaar karwei dat het wexk stagneert. Overigens is het dan nog de vraag of men er wij zer van wordt. ROTTERDAM Uit een auto die aan de Claes de Vrieslaan in Rotter dam stond geparkeerd zijn dit week einde horloges en ringen ter waarde van in totaal 15.000 gestolen. De buit bestond uit drie gouden heren horloges met briljanten, acht gouden dameshorloges met briljanten en acht gouden ringen. BRIELLE De gemeente begroting 1972 sluit met de vol gende cijfers: uitgaven (ge wone dienst) f 8.322.370,41; (ka- pitaaldienst) 43.986.042,42, en inkomsten (gewone dienst) 8.322.370, (kapitaaldienst) ƒ40.983.117,95. De begroting is sluitend zonder dat daarin bij voorbaat verhoogde opbrengsten van plaatselijke belastingen en heffingen zijn opgenomen. In het afgelopen jaar zijn ten laste van de rijksbegroting onder meer ge komen de kosten, van gezinsverzor ging en gezinshulp en de rijksbijdra- gespgeling woonwagenbewoners, ter wijl voorts een rijkssubsidie wordt toegekend in de kosten, van bijstand aan thuiswonenden. Voorzover in de begroting 1972 personeelsuitbreidin gen zijn geraamd, dienen deze te worden gezien als voortzetting van de door B. en W. reeds geruime tijd ge voerde gedragslijn, namelijk uitbrei ding naar behoefte als gevolg van de stadsuitbreiding en ontwikkeling. Op vragen over de stichting Eilan dengemeenschap Voome Putten Ro zenburg stellen B. en W„ dat de stichting zich bezighoudt met de vol gende aktiviteiten: Het bundelen van je'ugdwerkaktivi- teiten, het coördineren van sportma nifestaties, voorlichting en vorming op het gebied van onderwijs, cultuur en maatschappelijke zorg. De stich ting heeft zich voorts bereid ver klaard om een belangrijk aandeel te leveren in de voorbereiding en uit voering van evenementen op en om 1 '"Pril 1972. De tot nu toe door B. en W. onder nomen pogingen om een hogere klas se-indeling van de gemeente te heb ben, hebben gefaald. Nu als gevolg van de re:. :or..i!e industriële ontwik keling de onderlinge structuurver- schillen tussen de gemeenten verva gen, zijn B. en W. van mening, dat een gelijke classificatie van alle Rijn- mondgemaenten zeer gewenst is. B. en W. zijn dan ook bereid dit vraagstuk bij het Openbaar Lichaam Rijnmond aan de orde te stellen. De ontwikkeling van het plan Kleine Goote hebben B. en W. inmiddels ter hand genomen. De uitwerking van het vlekkenplan is opgedragen en het resultaat daarvan zullen B. en W. de raad binnenkort voorleggen. Nu de gemeente zich eenmaal uit gaven heeft getroost om de St, Ja- cobskerk te behouden (restauratie van gevel en toren) zijn B. en W. van mening, dat de toren volledig in oude luister moet worden hersteld, waar onder in dit verband moet worden verstaan het weer in bedrijf stellen van de voor deze toren typische tijdaanwijzing (een-w Ijzer-systeem). Over het onderhoud van de wallen stelt men, dat de aard van het terrein een mechanische bewerking niet toe laat. De wallen zijn niet te vergelij ken met een normaal perceel gras land. Tot nu toe zijn B. en W. er niet in geslaagd een goedkopere oplossing te vinden voor het korthouden van het grasgewas. Over de restauratie van de wallen zeggen B. en W. dat de voorbereiding van het restauratieplan, dat in fasen zal worden behandeld, thans zover is gevorderd, dat het bestek van de eerste fase (gedeelte wallen en vesten tussen de Kaaipoort en de P. van der Wallendam) gereed is. Inmiddels is een technische commissie geïnstal leerd, waarin de belanghebbende in stanties zitting hebben genomen. Over de bibliotheken merken B. en W. op, dat de Centrale Vereniging van Openbare Bibliotheken haar le den geadviseerd heeft niet tot verho ging van de bestaande tarieven over te gaan. Het bestuur van de plaatse lijke bibliotheek heeft over deze ma terie nog geen beslissing genomen. Over het verstrekken van subsidies zijn B. en W. van mening, dat de hier bedoelde subsidies in hoofdzaak wor den verstrekt aan verenigingen met een landelijk arbeidsterrein en dus op basis van een landelijk omslagstelsel. Het kan volgens B. en W. dus niet op haar weg liggen om initiatieven te nemen tot herziening van deze bij dragen. Overigens voorziet de ge meente zich door deelname en infor matie en adviezen welke in het kader van sociale zorg en maatschappelijk werk in breder verband hun nut voor het plaatselijk bestuur afwerpen. STELLENDAM De GO. 10 van schipper Groenendijk te Goedereede Havenhoofd bracht nog juist voor de storm een vracht garnalen binnen. Ze bracht S 3,71 per kg op en hij maakte hiermede tien miljoen golden omzet van de Gemeentelijke Visaftsiag Goe dereede te Stellendam voL Vanaf het begin van dit jaar Is In totaal voor ƒ330.000 aan garnalen binnengebracht en de rest Is uitslui tend zeevis. Burgemeester H. J. Smith riep de vissers in de kantine van de vismijn om zich heen om even stil te staan bij dit heuglijk feit, zoals hjj dat noemde. „Met z'n allen hébben we er pal voor gestaan, dat de haven van Stel lendam bereikbaar zou blijven. DSt is ons gelukt. We moeten nu schouder aan schouder staan om het waar te maken, dat Stellendam één van de grootste vissershavens van Nederland blijft Ik heb u niet alleen bij elkaar geroepen om u medé te delen, dat de tien miljoen omzet is gehaald, maar ook, omdat ik persoonlijk wilde me dedelen, dat de volgende vlaggetjes dag in de nieuwe visafslag aan de ROTTERDAM De Rotterdamse politierechter, mr. J. C. van Eek heeft een 47-jarige hoofdagent bj| de Rot terdamse rivierpolitie maandag over eenkomstig de eis van de officier veroordeeld tot een onvoorwaarde lijke gevangenisstraf van twee weken en ontzegging van de rijbevoegdheid voor een tijd van zes maanden we gens rijden onder invloed van alcohol. De verdachte. Gerard J. A. van der P., bestreed dat hij niet in staat zou zijn geweest zijn auto te bestu ren, maar gaf wel toe enige glazen jenever met tonic te hebben gedron ken. In de nacht van zaterdag 31 juli was hij omstreeks half twee neergestreken in het café van 2iin broer. Een uur later stapte hij samen met zijn vrouw in de auto om naar huis te rijden. Op het Maastunnel plein werd hij opgemerkt door een patrouillewagen van de politie, om dat zijn snelheid hoger was dan ge bruikelijk op dit verkeerspunt", 20 merkte een van de politieagenten tij dens de zitting op. Op de vraag van de politie of de snelheid van de ver dachte hoger was dan 50 km, kon geen van beide politiemannen be vestigend beantwoorden, „maar we kregen wel de indruk dat de man een glaasje op had", aldus een van hen, „en we gingen achter hem aan." Bij zijn aanhouding en ook tijdens het vooronderzoek weigerde de verdachte medewerking te verlenen. „Hij was niet voor rede vatbaar en maakte allerlei nare opmerkingen", aldus een van de getuigende politiemannen. De verdachte voerde aan, dat zijn agres sieve houding niet te wijten was aan de drank, maas aan andere om standigheden, die tijdens de zitting niet duidelijk naar voren kwamen, afgezien van de opmerking van de verdachte, dat „zijn vrouw last had van zenuwen". buitenhaven van Stellendam gehou den zal worden. Het terrein is uitge zet en vandaag' hebben de aannemers de werkketen geplaatst. Het komt al lemaal op je af ais Iets geweldigs. Het is nog maar vijf jaar geleden,-dat'de heer Jansen van de toenmalige vis» mij 'opmerkte, .dat de vissers er be ter aan zouden doen, wanneer ze zich op de zeevis zouden werpen, inplaats van op de garnalen. Toen was de om zet In de vismijn 1 miljoen; vrijwel alleen garnalen werden toen aange voerd. De garnalen zijn nu nog maar een gedeelte van de aanvoer. De schepen zijn verjongd en vergroot Men leeft soms toch nog in gedachten bij de gar- nalenkotter, terwijl we het visgebied hébben kunnen vergroten en de han del hebben versterkt. De Goereese visserij zeilt in feite precies In het vaarwater van de EEG. De tolmuren worden hoe langer hoe vrijer en de consument vraagt naar een veredeld prodilkt. Onze vissers voeren het pro- dukt aan, dat verwerkt wordt in het eigen visfileerbedrijf en in eigen ver pakking op de markt wordt gebracht Het is een prachtig samenspel. Ik roep u op om uw eigen markt te fre quenteren en wij zeggen toe, datgene te doen wat er toe kan leiden de vloot tot nog grotere bloei te Inrijgen", aldus burgemeester Smith, die voor spelde, dat de Goereese vissersvloot dit jaar de f 11 miljoen omzet zal ha len. De heren Groenendijk en de koper, de heer A. Kejjzer te Stellendam ont vingen uit handen van de burgemees ter een kist sigaren en van de direc teur van de Ooöp. Eaiffeisenbank te Stellendam een pakket, waar geest rijk vocht inzat. ROTTERDAM Het dagelijks be stuur van. Rijnmond heeft burge meester en wethouders van Rotter dam gevraagd een deel van het zaïjd, dat vrijkomt bij de havenaanleg op de Maasvlakte te kunnen gebruiken voor het ondieper maken van het Oostvoornse Meer. Het bestuur antwoordt dit op vra gen van mevrouw B. J. van Gent Vermeulen (PvdA). LEKKERKERK Het jaarverslag 1970 van de stichting Het Zuid-Hol lands Landschap vermeldt dat ten gevolge van een teruggang in de be hoefte aan riet dit jaar van de een denkooi Bakkers-vaal te Lekkerkerk het rietgors slechts gedeeltelijk kon worden gemaald. Wegens de omvor ming van het kooibos werden popu- lierenhebriden geveld en vervangen door een gemengd sortiment. Langs de Lekdijk werd een aantal iepen en notebomen geplant. Aan excursies in de kooi namen 3650 bezoekers deel. Ten behoeve van het ringemderzoek werden 243 stuks blauwgoed geringd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1