Schiedam krijgt sociaal raadsi een te jaar leen Markten en veilingen kado tip Een keer vuil ophalen bespaart 65.000 Portefeuilles B en W Maassluis herverdeeld Burgerlijke stand B: 3UBS VAN AMSTERDAM Nota openbaar ve roer met Vlaardingen Zes weken cel voor dodelijk ongeluk heetman „SP®1 brillanteii Orgelconcert in Mijnslieerenland Begroting voor 72 aangeboden Feller verzet tegen snelbaan voor bus in Oranjeboomstraat Première in Piccolotheater uitgesteld Vogelshow in De Sluis Rf»ad Maasland „Uurtje zingen in de Grote Kerk" Bezoek van minister Geertsema aan Geervliet en Heenvliet Bazar „Timothens" Sint Nieoloos naar Boulevard Zuid SCHIEDAM De gemeente Schiedam gaat voor een jaar op proef een sociale raadsman van Botterdam lenen om te zien of dit instituut ook in deze stad kan werken. Dit heeft de wet houder voor sociale zaken van Schiedam de heer B. E. Collé (CPN) gisteravond geantwoord op vragen tijdens de tweede be handeling van de Schiedamse gemeentebegroting. Een andere opmerkelijke zaak tijdens deze tweede avond van de begroiings- marathon (waarbij alleen de vier wethouders en burgemeester H. Eoelfsema aan het woord kwamen) was de mededeling van de wethouder - van openbare werken, de heer C. J. M. Bol- mers (PvdA), dat er al in januari een conceptnota zal verschijnen waarbij het openbaar vervoer in de steden Schiedam en Vlaar dingen zal worden bekeken. WOONWAGEIVKAMP VUILNISZAK GEHEIMZINNIG Uitgaven Kerstconcert Schiedams Christelijk Mannenkoor MAASSLUIS Op verzoek van burgemeester W. J. D. van Dijck, van een deel van zijn por tefeuilles in het college van bur gemeester en wethouders te wor den ontlast, hebben B. en W. van Maassluis in hun laatstgehouden vergadering tot een herverdeling van de portefeuilles besloten. Aanleg en onderhoud van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES ACTIEVE AANDELEN AANDELEN Actieve obligaties Obligaties [i sa* Claims, scri»* stoekd. Dere nota, die verschijnt onder verantwoording van de beide colle ges, heeft als belangrijkste uit gangspunt de integratie van het openbaar vervoer ui belde steden. Een punt van uitgang gal hierbij zijn één van de buslijnen van Schiedam naar Vlaardingen, een andere route te laten kiezen, daar beide lijnen (59 en 57 een stuk dezelfde route rijden. De gedachte ls één van deze bussen van Schiedam over de nieuwbouw wijk Groenoord naap Holy te laten rijden, waarbij alle openbaar ver voersproblemen in Groenoord met één klap zijn opgelost. De nota zal alleen dienst doen als een praatpapier met de RET. Zowel Schiedam als Vlaardingen hebben geen stem in hun eigen openbaar vervoer. Een minstens even opmerkelijk feit was de mededeling van wethouder Colli dat op korte termijn de goed keuring van Gedeputeerde Staten is te verwachten van een krediet voor herstel van het Schiedamse woonwa genkamp aan de Oudedljk. Reeds volgende week zal worden begonnen met het egaliseren van een terrein in de onmiddellijke omgeving waar men dan de auto's kwijt kan. Daarna zal Jn januari worden begonnen met een algeheel herstel van het kamp zelf, betgeen overigens niet wil zeg gen, aldus de heer'Collé, dat het re gionaal woonwagenkamp ook in Schiedam komt "Wethouder Bolmers zorgde ook nog voor een zevenklapper nL dat zal worden overwogen voor de aanleg VEILING ..WESTEIU-EE" DE LIEB Andijvie tt—M» 7»e. Alicante 290-X30, i.m spruiten Al «-«, AIS «-«. BI 57—60. Bil M-5B. CB 40-05, DIK »-8Z, £5.000, -wltlol IJS—IJS. 1000, elemt 14—15. 300, bospeen M—«1. S0O, waspcen 15—05, 1000, paprika Z 70-31.15, 2JS0. papri ka safe 1.40—1.50, 50. peterselie 0—1», 400, selderij s—lSVt. 8.409, iptrrasle 1.37—1.43, 1.530, «la I ïVh-iVlt. 271.000, II 9-lOVr. bloemkool 145—1.27, I »~3S, 30 73, 12 50. 1.30Q, boerenkool 75—145. «50, uien 8—17 per kt. 1M, Chinese kooi 14—19, Uïfl, rode kool 11, 130, savole kool 22-24, 75, prei Al 30—70, 4.ZS0, appelen Z4—S3, 1.500. VEILING „NOOHD-BRABANTS WEST HOEK" FIJNAAHT Goudreinette I 65 17—zi, 70 30—75 M--S9. 45—00. S3 44-55, II «5 IS—ZZ, 70 20—43. 71 33—58. 80 45—5». SS 40-41, M 44, Golden Delicious 1 65 17—18, 70 22—20, 73 25—29, W 23—38, II 85 15—17, 70 17—ZO, 75 17—23, SI 19-21, COX'S I «0 15—23, 83 21—42. 70 40-88, 73 6884, 80 73—83, Winston I 80 18, 85 30, 70 44, 73 57. Doyenne du Cornice 1 65 77. 70 «7. 75 S3, SO 25-88, 86 83. U 63 74. TO 83. 73 84, 80 81, 8$ 79, Conference 11 55 37—42 60 45-86, as 48—65, Comtesae de Paris 1 55 19, «0 27, 70 32. m 31. VEEMARKT ETTEN-LEUP. ETTEK-LEUB. op <le veemarkt van It november 1971 werden aaneevoerd 87 run deren, 16 stuk» kleinvee en 3 paarden. Het aanbod van runderen was groot, de bande! vlot en de prijzen stabiel. Het aanbod van slachtvee was matig met levendige handel en de prijzen vrijwel on veranderd. Prijzen: melk- en kalikoeten noo—1600. (taste koelen 800—1259, kalfvasrzen 3059—1100, pinken 609—f,50, graskalveren 275-6», paarden 90—120, vette koelen 4.00-540 per kg geslacht. CoBp, Tulab.vell. „Barettere ebt St Omrit BARENDHECHT, 24 november Andij vie, glas: 90—1.13, aanvoer 3.000 kg; Andij vie: 67—92, aanvoer 10.000 kg: Boerekoot: 23—36, aanvoer 2.000 kg; Gele kool: 11—29, aanvoer 3.000 kg; Groene kool: 22—29, aan voer 5.000 kg; Knolselderij, kg: 15-21. aan voer 8,000 kg; Knolselderij, st: 23-42, aan voer 8.000 st; Peterselie: 10—27, aanvoer 3069 bs; Pret: 42, aanvoer 800 kg: Rode kool: 23, aanvoer 7.000 kg: Selderij: 13—26, aanvoer 8.000 bs; Sla. «las: 18—24, aanvoer le.ooo st; Spinazie: 1.07—1.40, aan voer 2000 kg: Spitskool: 55—70, aanvoer 2000 kg; Spruiten, ai: 83—74, A: 63—64. BI: 56-59, B: 57—58, C: 47-51, AH: 80, ADI: 60-95, ADn: 81—35. DU: 76—77, aanvoer W.<K» kg; Wen: 11—19, aanvoer 8.000 kg; witlof, All: 1.18—1.64, BIJ: 97—124, aanvoer 13.000 kg. Fruit: Cox's Orange llppln AA: 70—83, A: 38—«. B: 16—39. C: 16: Goudrelnette: 46-47, BB 32—35, C: 33—34: Golden Deli rious A: 2027, B: 15—17; Conference A: 5562, 33: 56—62. B: 56—57, C: 38—44; Doyen- »e du comlee A: 88—98. B: 90—4», C: 97—90. Totaal aanvoer fruit: 120.00® kg. 'P.OTTERDA'M. 25-11-1971 glas sla 1 19 - £1 2 11 - 13; Staand glas komkommers: A 75 en op: K; 60 en op: SS - 98; 50 en op: 81: JJ «n op: 58 - 71: 35 en op: MtMen op: 36: •yomme komkommers: 78 - i.Ol; Spruiten A te 61; B 48 52; Witlof A 1.15 - 1.25: B M - 1.05; Aanvoer: Sla 2SS.000 st.: Spruiten kg; Komkommers 15 000 st; Kromme komkommers 750 kg. van «ie metro Rotterdam stadscen trum - Schiedam - Groenoord- Vlaardingen tunnelbuizen aan te leg gen in de binnenstad. Deze buizen hunnen dan tot de komst van de me tro, die volgens de laatste verwach tingen over tien jaar in Schiedam moet rijden, voor andere doeleinden worden gebruikt. De aanleg van een NS halte Schie dam Nieuwland aan de Nieuwe Dam- laan op de route Rotterdam Hoek van Holland schijnt op de lange baan te zijn geschoven. Dit is op te maken uit de -woorden van wethouder Bohners die verklaarde dat de NS de strijd heeft verloren in het interstedelijk vervoer. De avond begon met de jaarlijkse „troonrede" van de wethouder voor financiën en bedrijven drs. J. Hout man (WD). Hij verklaarde dat de raad in januari een voorstel krijgt te behandelen voor de nieuwbouw van de VROM {Vervoer- Reiniging en Ontsmettingsdienst). Verder zal In Schiedam in mei de plastic vuilniszak definitief worden ingevoerd en gaat de vuilnisbak, die nu ook nog mag worden gebruikt naar de schroothoop. Momenteel gebruikt 60 van de Schie damse inwoners reeds plastic vuilnis zakken. Over de zorgelijke gemeentebegro ting, Schiedam heeft een tekort van bijna één miljoen, zei de heer Hout man „wij veroorloven ons geen over bodige luxe." Wethouder Verweij de Graaf (PvdA) zei dat de contributiegelden van de gemeenschappelijke openbare bibliotheek pas per 1 januari 1S73 omhoog zullen gaan en niet reeds de volgende maand, dit omdat deze gel den reeds op 1 janueri van het vorige jaar zijn verhoogd. „De voorlichtingsambtenaar van Schiedam de heer D. A. Buschkens heeft zoveel mogelijk vrijheid. Hij heeft toegang tot alles en iedereen en (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De rechtbank in Rotterdam heeft vanmorgen, donder dag, de 28-jarige chauffeur Robcrtus B, uit Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes weken en tien maanden ontzegging van de rij bevoegdheid, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Op 15 maart heeft hi,, met zijn vrachtwagen-betonmolen zo roekeloos over Rijksweg 13 gereden dat hij de vangrail raakte en achterwaarts over do vangrail op de westelijke rijbaan terecht kwam. Een, bestuurder van eon scooter op deze rijbaan kwam hierbij om het leven. Reeds tijdens de zitting veertien dagen geleden merkte de president van de rechtbank, mr. G. J. E. Poe- rink op: „Als u meer afstand had ge houden, had u rustig kunnen rem men en was er niets gebeurd". De officier van justitie, mr. P. A. H. Bos, eiste veertien dagen geleden een gevangenisstraf van twee maan den en tien maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. men moet leren bij de gemeente niet geheimzinnig te zijn."'Dit antwoordde burgemeester Roelfsema op klachten van raadsleden die eerder hadden ge zegd dat men de voorlichtingsambte naar de mond snoert „Maar", aldus de heer Roelfsema, „men moet deze man niet als oplosser van alle kwalen zien. Het wordt nooit totaal, maar het kan beter dan nu," aldus burgemee ster Roelfsema, die verder nog ver klaarde dat Schiedam visies op de toekomst moet gaan ontwikkelen. „Dat is iet3 dat deze stad nodig heeft." Vrijdagavond worden de be grotingsbehandelingen voortgezet. Ook voor mannen hwft Hestman yels kado-idecen. Gouden legoi- ringen en manchetknopen, kristallen whisky-karaffen, edeteenen en mineralen voor verzamelaars, zilveren scheepsmodellen, etc. edefsteenkundigo f.g.s, cfiamantexpsrt gJ.a. lijnbaan 92 tal. 176670 oostzeedijk 155 tel. 122344 rotter dam MIJNSHEERENLAND In de kerk van Mijnsheerenland geeft za terdagavond 27 november, om 20 uur, Bert Matter een orgelconcert. Hij zal werken van Pachelbel, Couperin, Pur- celi, J. S. Bach en Homilius ten ge hore brengen. De toegangsprijs is 2. MAASSLUIS B. en W. van Maas sluis hebben de raad voor 1872 de gemeentebegroting aangeboden. De gemeentebegrotingen voor de dienst jaren Ï972 en 1971 geven voor de ge wone dienst de volgende getallen te zien: dienstjaar 1972 f. 49.117.503, in 1971 bedroeg dit bedrag f. 43.057J90. De absolute stijging van het budget 1972 ten opzichte van 1971 ad. f. 0.060.313 is aanzienlijk groter dan de stijging van 1971 ter. opzichte van 1970, groot f. 3.918.207. Voor onvoorziene uitgaven* is een bedrég van f. 37.155 beschikbar, waar- MAASLAND Dinsdag-30 no vember, om 19.30 uur zal de gemeen teraad van Maasland bijeenkomen. De agenda vermeldt o.a. de vol gende punten: een voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet tb.v. de subsidieverlening in de kosten van restauratie van het pand Com mandeurshof 1-2; een voorstel tot het aanvragen van jaarlijkse bijdragen in de exploitatie van 72 premiewo ningen; te bouwen door de Algemene Woningstichting Maasland: een voor stel betreffende a, de wijziging van het reglement van orde voor de ver gadering van de raad, b. bespreking openbaarheid commissievergaderin gen; en een voorstel tot het instel len -van beroep'tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot 'gedeelte lijke goedkeuring van het bestem mingsplan Comniandeurpolder. SCHIEDAM Op dinsdag 21 de cember geeft het Schiedams Christe lijk Mannenkoor een kerstconcert in de Magnalia Dei kerk, Albardastraat SS, waaraan zullen medewerken: de bekende jongens-sopraan Henry Schipper, de 16-jarige organist,Ben van Oosten, The Freedom Singers en de bas Bern. "Versteege. Kaarten a 2,50 verkrijgbaar bij sec. M. Dekkers, Sem Dresdenplein 71, tel. 711244: penn. H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 260505; M. Kop- mels, RJK.-laan 274B, tel. 267138 en WV-kantoor Proveniershuis. Houders van een cultureel-jonge- ren-paspoort krijgen op vertoon er van bij verkoop aan de kerk, en voorzover nog voorradig, een gulden reductie. De portefeuille „Stadsontwikkeling" wordt gesplitst „Ruimtelijke Ordening" en „Sane ring" zijn aan wethouder J. A. Hum- meien toebedeeld, terwijl wethouder P. van der Snoek met de overige stadsontwikkellngszaken is belast. De heer Van der Snoek zal boven dien de portefeuille „Financiën" be- heDewethoudersportefeuilles zijn dus thans als volgt verdeeld: Algemene Zaken: burgemeester W. J. D. van Dijck (algehele leiding, be stuurszaken, bijzondere wetten, alge mene politieverordening, Bescherming Bevolking, civiele rampenbestrijding, brandweer, coördinatie). Stadsontwikkeling, Financiën, Open bare Werken: wethouder P. van der Snoek (grondverwerving en -exploi tatie, realisering bestemmingsplan nen, beheer eigendommen, monumen tenzorg, financiën, belastingen, open bare werken, woningstichting „Wo- ningbeheer", Rioolwaterzuiverings maatschappij „Nieuwe" Maas", N.V, A fvalverwerking „Rij nmond"). Onderwijs: wethouder J. Smit (on derwijs, sportzaken, jeugdzaken, re creatie-aangelegenheden, zwembad. Zalencentrum „Maassluis-West", Ont moetingscentrum Maassluis-West, V.V.V.). Ruimtelijke ordening, sociale zorg en volksgezondheid, woonruimtever deling: -wethouder J. A. Hummeien (ruimtelijke ordening, sanering, c.q. reconstructie binnenstad, sociale za ken, volksgezondheid, bedrijf Ge- meenttelijke Sociale "Werkvoorziening, woonruimteverdeling, Volkscrediet- bank). Gemeentebedrijven, Personeelsza ken c.a.: wethouder I. van der Knaap (gas-, water- en elektriciteitsvoorzie ning, personeelszaken, voorlichting, culturele zaken). EUECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Driol) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 Vlaardingen MAASSLUIS Geboren: Wilhelmtna K Kommer: Berend T van Toor: Karin van Bekkum: Nicolette. Gehuwd: E C Put en W Nieuwpoort: A Mulder en PFHD van der Burg; G S Boog- aart en M W Wempe; H Fokkema en M Westeln. Overleden: Jacob van Haren, 68 jaar: Simon Pieljsler. 71 jaar; Maarten Pols. 78 Jaar; Leendert C Kloppenburg; Cornelia Kuljpers van Loenhout 74 jaar. ROTTERDAM Overleden: M Molenaar- Krijgsman 62 jr; J. C M Bossers. 91 Jr; J A M de Barse-Hohmann 65 jr: M Breur 81 jr; J Mostert-Ouwerkerk 76 jr; W M Flevet. zn 15 jr; B B Gerritsen, zn i jr; T S,- brijns-de Boer 84 Jr; M van Nlerop, 83 jr; F Renlrle, 51 jr: T H de Ruiter-Kaptem 72 jr; W H Kooreman, vr 70 Jr: C Suter-van der Sluis 90 jr; T W Fennema, 82 jr: K Casteiein-Roodnat 51 Jr; P van Loon-Steto 78 jr; C Mlngaars, 74 jr; W van der Klelj. 60 jr: J M Visser-Bonte 77 jr; A Bolk-Lom- baerts 61 jr: C Grashoff. SS jr; A M Hak man-Been 80 jr; J C Hulsmann. 7! jr; A Wiellnga 77 Jr; M C H Meerman-vvesling 59 jr; R de Lege 1 mud: A I de Jor.g-van der Wilt 87 jr; B T Poolman, 74 jr; J A Teiji- Weers 71 jr; C Schreve-Souij 71, 71 jr; I J Jansen 82 jr W J Bal. 7t jr; B Smit-Slab 83 jr; E G den Ouden 73 jr; I van den Do!, 81 jr; T de Beer, 85 jr. bij aan straatbelasting de onvoorziene uitgaven op f. 124.343 worden ge bracht Met dit bedrag aan onvoorziene uitgaven kan nog niet van een slui tende begroting worden gesproken. Bij het beoordelen van ie uitgaven is B. en W. gebleken dat een aanzien lijke sparing kan worden verkregen, wanneer de plastic zakken met huis vuil door de gemeentelijke reinigings dienst niet tweemaal maar eenmaal per week wordt opgehaald. Dit levert een besparing op van f. 65.00 op. Het saldo onvoorzien bedroeg f. 189.343, wanneer daarbij de Inkomsten door verhoging van de zwembadtarieven, wordt dit bedrag f. 252.793. De begroting zal daarna sluiten zijn met een bedrag voor onvoorziene uit gaven van f.252.793, waarvan ter vrije beschikking is eer, bedrag van f. 49.783. Dit bedrag beliep vorig jaar f. 84.551, zodat er in 1972 minder ter vrije beschikking is van f.34.768. ROTTERDAM Het erkend voor lopig wijkorgaan Feijenoord-Noorder- eiland gaat de aktie tegen de aanleg van een busbaan in de Oranjeboom straat hoger op voeren. Gesprekken op gemeente-niveau hebben niets ge holpen. zodat nu Gedeputeerde Staten en wellicht minister Drees van Ver keer en Waterstaat zelf op de hoogte gebracht zullen worden van de plan nen zoals die het wijkorgaan voor ogen staan. Die plannen omvatten de aanleg van een busbaan vanaf de Roentgen- straat tot en met de Nassaukade. De middenberm van de Oranjeboom straat dient geen snelweg voor het openbaar vervoer te worden maar parkeerstrook, waarbij de situatie zoals die thans op de Beijerlandse- laan is als voorbeeld kan dienen. Voorts denkt het wijkorgaan aan een routewijziging van de bussen 49 en 66 waardoor de zogenaamde Zin- kerbuurt beter bereikbaar wordt. Zaterdag is het wijkorgaan van plan om een mars ts maken naar het stadhuis om daar zo'n tweeduizend handtekeningen van wijkbewoners die achter de plannen van het wijkor gaan staan aan te bieden. Voorts zal een dubbeldeks bus in de wijk rond gaan om de aandacht te vestigen op de huidige parkeerproblemen en zul len busjes voor vervoer van de Nij verheidstraat waar het wijkorgaan graag een bushalte zou zien naar de halte van bus 49 of 66 zorgen. De acties die we nu gaan voeren zullen, harder worden, aldus een woordvoerder van het wijkorgaan, we zijn misschien wat te netjes geweest. SCHIEDAM - De commissie Open Deurwerk van de Hervormde Ge meente houdt zaterdag haar derde "Zo maar een uurtje zagen in de Grote Kerk" aan de Lange Kerk straat Aanvang 19 uur. De samenzang, onder het thema "God ziet naar ons om",bestaan de uit oude en nieuwe gezangen en psalmen, zal worden begeleid door de heer J. P. Bekkers, orgel en de chr. harmonieverenlging "Harpe Da vids" o.Lv. A. L. Glotzbach. Medewerking verleent verder het Chr. Mannenkoor Rotterdam-Vree wijk o.3.v. B. Verboom. ROTTERDAM De première van „De hippe vogels van bikini" van Chiem van Houwelioge in het Picco lo-theater in Rotterdam is van 11 december naar 22 december verscho ven. Dit is een gevolg van de terug trekking van artistiek leider John van de Rest, die in het voorberei dingsteam zat MAASSLUIS In gebouw De Sluis is woensdagavond de I9e vogel show geopend. De voorzitter van de organiserende vogelvereniging „Voge lust", de heer F. Mansens, herinnerde in zijn ope ningswoord nog aan de volière, die vorig jaar in het Prinses Juliana- plantsoen is geplaatst Hij betreurde het dat deze is vernield en dat er zelfs dieren zijn gedood. Desondanks zal er ook in Maassluis-West een vo lière verrijzen. De tentoonstelling is geopend tot en met zaterdag, van 2 tot 10 uur, za terdag van 10 tot 20.30 uur. HEENVLIETGEERVLIET In verband met de gemeentelijke herin deling zal de minister van Binnen landse Zaken, mr. W. J. Geertsema, woensdag 8 december om 14 uur een bezoek brengen aan de gemeen teraden van Heenvliet en Geervliet. ROTTERDAM In het CJMV-ge- bouw van de CJMV „Tlmotheus" Boergoensevliet 29, zal op vrijdag 26 en zaterdag 27 november een bazar worden geopend De baten zijn be stemd voor het kleine kerkje Van de Evangelische gemeente te Koekelare in België. De bazar, die vele attrac ties biedt, is geopend op vrijdag van 18 tot 22 uur en op zaterdag, van 14 tot 22 uur. ROTTERDAM Sint Nteolaas komt zaterdag, 27 november met groot gevolg naar Boulevard Zuid. Dese keer komt bij per boot en toch over de straat. De Sint kont niet al leen, maar hij brengt zijn pizten mee en een grote schare kinderet De kin deren zullen keurig uitgedost zijn en voor de leukste meest opvallende groepen zijn prijzen beschikbaar. Ook buurt- en speeltuinverenigin gen nemen deel en zij komen uit alle richtingen van de Linkennaas. Sint Nicolaas brengt eerst namens de win keliers van Boulevard Zuid een tv. toestel bij de patiënten van de Daniël Hoedtstichting. Precies half een ver trekt vandaar de stoet met muziek en majorettes van de R.E.T. voorop. De optocht wordt besloten met de drum band Hillesiuis. Langs de even zijde van Dijk en Laan gaat het richting Hillesiuis (2e Rosestraat) en dan langs de oneven zijde terug. Piccolo's zullen snoep uitdelen aan de kinderen langs de kant en ook de kinderen In de stoet worden niet vergeten. met certificaat inhoudende een garantie omtrent echtheid, kwaliteit kleur hocgwit en waardevastheid bij Inruil. Prijzen van 113.76 tot 4253.- irunott BMMENWS6 <5 telefoon J!.ea,i5- rotteroak Vrijdagavond-Koopavond woensdag 24 now Div. boekj, 7Of2.80+4«i 70«7 aMOrt 70I2.44-5W 885 70/S 70S! 7051 39/70/3.5.10a 59/70/36.10» 709 70f» 705 70/71/7 In daza ko«ralij*l rijn opgenomen da officiële noteringen, meegedeeld door de Ver eniging voor cfen Effectenhandel Ven de jg actieve aandelen dia doorlopend ge noteerd «orden l( de laatste nslerlng opgenomen. Indien voor de overige fondsen In de tweede periode een notering la tot atand gekomen le dere evaneene vermeld. vorige k. openings k. laatste not slco 57.3 57.8 57.4 slg, bank ned. 253.5 253.0 253.5' amst.-rott. bank 543 54.5 55.4 - amslard. rubber 36.5 37A 37.0 del!-m!J eert 89.3 90.0 8S.8§ dordt petr. mij. 685.0 697.5 700.0 dordt petr. mij. 7 pr 685.0* 697.0 699.5 heineken's bSb a 204.0 205.7 208.Ö§ helneken's bier 21-4.55 215.0 216.8 holi.-amérika lijn 83.0 82.5 82.5 55.0 56.0 57.0 64.0 64.4 64.1 kon. luchtv. mij. 101.0 100.0 102.0§ 70/725 70/8 70/2 70 904*5(1 70/0 S+2'/t» 7Q/0.44-2iat 70/'1/3.10%» 70/7 70/5.43 voorzover betreft aandelen In da rubrieken trad»*, kradiar* e» varaefcarkigtwatan an ^handel, Indtntrle an dtveraa» Varklerlng dar takanat d «i dlvj e m daim; v J4 daan en bieden: x at laten; f gedaan an laten; b s bieden; m Rotating; in oufdanat aplltalng; at s ex at ook: ft herkapitalleatledlvldend. kon. nsd. petr. mij. 109.4 tl 1.8 112.0i k.ns.m. nb 102.5 102.1 102.1 - nat nederl. eert 54A 54.4 55.4 ommeren nrc 243.5 - 244.5 244.5 philips' glooi gb - 29.38 - 29.4 29.5* robeco 207.5 207.0 207.0 rollrfco 152.0 152.0 152-0 •cheepv. unls 57.6 57.8 57.2* uniiever eert 108.3 107.7 108.0 Claim», scrips *n stockdhridsmisn amro 4.48 4.54 philips 2'/»% st 1.05 1.05 mmm rollnco 15.45 15.5 BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN 70/4.754*218 amev f20 79 79 70/4 omfea f 20 66.8 67.8 68 70/1.64*10*1 ass.st.r'dam 64 64.! 70/2.30 delta/iloyd 48.7 48.7 48.8 70/S+5W e.n.nillmij 111.3 111.3 111 70/6 n.midd.bk50 105 106 106.4 70 64-Sat siavenb. a 222 222.5 223 HANDEL. INDUSTRIE EN DIVERSEN ?o«.25+2is a.c.f.f 25 200.3 202 202 TO/M+Sst albhsijn/20 138 140* 140 ?o 1 *oi Set ball-nedam 40.5 41* 41.2* 70/3+i0at bam.v.b. 74 77.2 7C/3.f -t*Saf bolo 20 117.5 118.5 ?0 20+25«i brerovb.ct 283 279 280 70 4./0 buhrm.tett 41.6 42.5 42.3 63/70 22 c.suiker 371 375 380* 70 Z2S+50cindu-key?5 82 64.5 64.3 69/70/ 4 desseaux 60.2 61 01.1 ®8 dikkers 62 64 65 7012 of tOaf dr.overif.ht 138 138 138 70/3 econosto 40.5 40.6 70/3 8,$/ia elsevler ct 364.5 361* 361.5* 70/0 5+laa; erdal 160.5 163 70/307 fokker 20 26.6 26. f 26 '0/6 fumess 20 65 65 3 55.8 so/9 gelder zn. 56 55 55 fOf22af3Vïs0gigt-brOC. 40.S 42 89/70 E grinten ƒ20 137 133.5 138.6* 76 f 6+i0af hagemeljer 109 110* 110.5* 70 '0 holec 119 119 119 70/1+5»! holl.bet.f20 64.5 63.5 63.5 70/s+5rt ihehoil. 367 371* 372* 70/3.60 mtern muil. 47 48.5 48.5 7010 inventum 156.2 156b te 8 kempbeq. 47 70/6ci3>/i3ikluwerf20 174.1 174.5 175 70/71 5-+4at k.blienk ct 79 79.8 80 - k.ned.text.u. 25.9 25.3* W/1011 k.v.t. 212 210 210 70/7118 leid. wol 248.5 243.7 69/2.50 lijempf f 25 46 46* 46* 7012 meneba 183 182.8 182.3 w 6 meesbouw 70 75.5 70 18+501 metsoor 330 335 70/3,80 nederh. ƒ20 43.5 43.3 45* 70 6 n.daqbl.u. 118 117b 7016 nrd.eur.hout 155 158 158 70/0 4+51 norit 122.2 122 122.5 7012+Sat nutricla vb 324 320.5 321 5 nljv.t.cate 66.8 67* 67,5 70/i.52+5»ï ogem nb 65.5 66.5* 66.7* 70/2.8+4SI pakhoedf2ü 73 78.2* 78.6 70 i4+3'/iat rijn-schelde 164 68/59 12 sch.cartf25 145 143.5 09/70/ 1.00 schhonf 25 47 4S.7 47.5b 70 'f schuitema 233 236* 'Oachutterev 117 115x 70 '4 alm. de wit 215.5 216* 219 70 I 75 stokvis 27.2 27.4 27.4 ?Q 7+3i/jst stSp twent 92.5 92* 93.5* 70 '0 of 5m utermohien 253.8 259.7 700 ver qlas nb 111.5 107 107 68/12 ver mach 75 8 75 8 75.6 to/4 v.nuitqbedi 96 96* d 96.5» 685 verzelverw 49 45b 70/11 vinami|-butt 81 80 78 71 /4.4of5% wereidhav 80 2 80.2 70 3 60 weasanen 65 5 66* 65 5* w/70 6 wyere a. 97 95.5 97 VERENIGDE STATEN akzona am.can. em.motors am.tel&teHC anaconda burroughs Chrysler colpate dow.chem. duoont 10 east, kodak f.a.s. int. ford mot 10 gen electr gen.motors intbuslness 291 Int.tel.&iel kennecott penn.cantral pepsico rea corp shell oli etand.n.i.10 u.ssteet 10 westingh. 29.95 29.6 29.7 29.6 9.5 6.35 33.35 38 11.05 10.3* 120 119§ 24.1 48.5 61 123 80 3.5 60 104 25b 47.25 60.3 121.5 79.85 60.25 102 70.75 71.25 236 46.2 45.6 13.35 -19.25 5.5 4 54 29.5 37.5 63.6 23 76.S 54.1 28.75 37.5 62.7b 23.1 77 AAND.BELEGG.MHEN sdm.belogg 116 116.5 100 57 54 111 540 57 343 103 115 S50b 57.2' 101.5 101,5 38.5 87.5 60.5 74.7 74.5 114.6 114.1 239 dutch.lnt. eng.holl Ie eng bol!.2e i.k.a miibeb. nefo obam protector rolkicoSlcp unl.invest unitas f10 utilico wabo NEDERLAND 69-94 8 70-95 8 71-968 70-85 1 8 70-85 2 8 70-853 8 69-768 70-77 8 71/9673 70-78 7j 69-94 7i 71-96 71 71/81 7j 66-91 1 7 68-92 2 7 69-94 7 88-93 1 6) 68-93261 63-93 3 61 68-94 4 61 66-91 61 67-92 6j 67-92 6 65-90 1 53 65-90 2 53 64-89 1 Sj 64-89 2 5j 64 94 5 58-834) 101.2 101.1 100.S 100.9 100.5 100.4 100.4 100.8 100.2 100.6 100.4 100.6 101.3 1014 100.9 101 99.2 99.35 100.55 100.4 98.6 99 98.5 39 98.5 93.75 94.6 94,3 94.6 94.8 94.4 94.6 90.3 90.5 90.2 90.4 90 90.2 90 90.2 91.4 91.6 88.7 88.9 87 87.2 88 88.4 88 33 2 85.8 86 35 8 85 9 82.8 83 87 87.1 59-894) 83.4 836 60-8514) 86.6 86.6 60-90 2 4) 82.1 82.15 63-93 4} 80.6 80.6 64-74 kl 4) 93.9 96.3 64-74 gr 4) 97.1 59-844) 85 85* 60-904) 80 80 61-SI 4} 80.6 80.6 63-83 1 4) 78.6 78.6 63-932 4) 78.6 78.6 61-864 82A 82.5 62-92 4 77,7 77.9 53-933) 77 A 77.3 greotb, 3) 53.3 53x 47-87 3J 69.3 69.3 51-763) 93.2 93.5 53-833) 85 85.1 56-863) 82.4 82.6 48-983) 67.5 67.4 48-98b.ct3) 66.5 66.6b 50-90 3) 73.3 73.3 54-943) 74 74.3 55-951 3) 74.1 743 55-85 2 3) 81.7 81.7 qrootb. 3 47.1 46.8X 37-813 87.2 87.3 46-82 qrb.3 85.8 85.7 47-76 $3 82 82.5b grootb. 2) 40 39.8x 37-74ni37a3 94.6 94.5 46-82 gb. 3 30.8 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn70/768i 101.3 101.3b abn70/76 8 abrt ko 8 abn sp 67 amro 69 8j amro 69 8 amro 70 8 amro 71 7i amro ko 7J bankmees 8 bng70/9ö 8' bng70/95 8 bng7Q/85 8 bng70/95 8 bns69/76 8 99.9 99.8 99.6 100 129.5 129.5 104 103.9 100.8 101.4 101 101.4 99.4 99.7 98.2 98.1 9S.8 100 105.8 105.8 105.85105.85 103.4 1 03.4 103.7 103.7 101.3 101.3 bng69/94 1 f 100.3 100.3 bng69/95 2 f 100.5 100.6 bnp70/76 8 101 101.1 bng71/968 bnq70/79 71 bng7i/98 7| bngS9/94 7) bnp59 2 7) bng71/96 7) rl 100.5 100.5 100.6 100.4 99.4 93.2 98.6 98.1 98.45 98.4 98.3 98.3 bng71/797j 97.2 97.5 bng65/9117 br»g66/9127 bnp 56/91 6) bngS7/92 61 bng57/82 6 bng65'9016 bng65'902 6 bnq6415 boq64 2 5 briq62 1 rsp bnqS2 2 rep bng62 3 rsp 95.4 94.6 92 83.8 92.9 89.2 89.2 84.9 84.5 144.3 120.7 132.2 95.4 94.1 92.1 89.8 92.9 89.1 89 34.9 84.9 144.3 120.8 FREMIELENiNGEN alkmaar 2 61A 63.15 adm.c.a. 3 adm.aa g3 sdm.wSi 2; 130 124 64 61.1 64.5 adm.g51 2) adm.561 2 adm.56 2 2 adm.56 3 2* adm.59 2) bJ.g.69 5 breda 54 2 dordr.56 2 elndhS4k2 Sindh54g2) ensch54k2i ensch54q2) sgreSZ 1 2) aqra52 2 21 ned.ro.kf2j rdamS212) 81.5 rdamS2 2 2) 76.6 rdam572) 72,95 utr.52k2) 107.5 utr.52g 2) 85.6 Z.holi.57 2) 72.6 zhoil 592) ,76.5 131 63A 64.9 72.75 72.1 71.2 71* 65.9 96 63 62.4 66.8 64 64.5 64.5 75.15 75.2 66.9 65.9 64 62.95 66.95 64.85 75.15 75 66.05 80 75.15 72 109.95 86 73.9 76§ LUCHT* EN SCHEEPV k.l.m 68 7 91 90.9 k.i.m. S 94.1 94.1 k.l.m. 4j 90.1 90 k.l m4 97.7 97.7 ommeren 5} 145 90x PROV. EN GEMEENTEN almelo4) 85 alphen 4) 85 adam59 4) 80.5 79.25 adam48n3) 90.5 90.5 assen 4) 82.05 drenta52 4) 84.75 emm.S21 4) 73 geld.594) 79.5 79.25 goud60 4) 83.5 sgravSS 4) 82 qron.564) 81.6 81.35 noordhS6 4 81.35 rdam65S! 87.75 87.75 rdam37 4 3) 76.25 z.ho!l.6553 82 z.holl.51 4 90.1 HYP.BANKEN NEDERL alg.fr. 3 69 fr.gr. 71 8 98.5 98.95 fr.flr. s 7 91.5 91.5 fr.gr q 1 7 98 98 fr.gr. k3 S3 97 97 fr.gr. g2 6) 95.5 f'.gr. 16) 97.3 973 fr.qr. dw 6 91.5 91,5 fr.qr. dwn 6 87.1 87 fr.flr s 6 86 86 fr gr f5 79.8 79.8 fr gr xxa 4} 81 8! fr.qr. du 4) 81 81* fr gr z 4) 78.75 78.5 fr.flr l| 4) 76.7 76.8 fr qr dt4 84 82.75 fr qr deve3 71 fr qr dava 69.1 69 nat.k 5 84.6 84.5 nat e 3) 68.5 09.25 93.3 69.7 71 70.8 93.8 86.8 97.2 32 80 80 80.S 77.2 71 71 ned. g 3) ned.k3 ned. b3 utr.gT utr.d6j uff. |)6i utr.xS) utr. w. 5 utr.u4j utr.s4) utr. v4j utr. kt 4) utr eeef 3 weaii. az 7 90 89. west!, r 7 90 90. west), m 6j 92.5 92. wastl. q2 63 97.1 west!, c 6) 87.5 87, weatl. x 6 86.2 86. westi. a 51 84.5 84 west), 5) 82.5 82 westl.u 5 84.3 34. westl. 14) 78.6 weatl. 14) 78.1 73. weatl. eeff3 71.5 71. HANDEL !ND. EN OIV akzokUé 87 87. ateo gr 4) 88 2 38 dr.ov.hout 4 90.5 90. qiewsenS 91.5 91. hooqov. 6) 92.3 92. ngu70/77 8) 102.4 102. ngu70/85 8) 102.5 102. nqu70/85 8) 101.7 101. ngu71/86 8 100.3 100 ngu69/89 7 97.4 97 ngu68/887j 95 95 ngu6S/88 61 92.7 92. ngu68/88 6 ngu65/80 5; pakhoed 8 j Dskhoed68 peek&cl, 8 peekei. 7) phil.5!$k4 phi!.51$q4 phll.48 3) poritkhtS! pom.k.ht.3) pagamS? 8 pegem535) P«qem585 pegem52 4) peque 57 6 pgem 57 6 pgem 64 6 pgem 59 4) pgem 62 4 p.n.b.el 4) ach.hon. 5J ach-hon 4} ach h 61 4) st twent«4l uniiever 8 unllevet 6 vmac697y8 v machSS 5 92.65 92.75 102.5 102.9 92.2 S2.2 95.5 95.8 92 92b 88.8 87.5 83x 100x 91A* 88.5 84.2 80 100* 89 25 95b 91.8b 87 100.9 88A 86.3 90.2 85.7 amfas protongstis 3.33 3.36

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1