Aktiekomitee twee aparte en Werken voor maar nietvoor AGENDA |»j 49 Wijkraden ongerust rond toekomst Alexa Aantal gastarbeiders ;roter dan opgave CBS 98 inzake muziek: iW\ 2 t-y-mmmm film feeter Badi-concert groot succes Verklaring aan Geerisema Eigen onderzoek Pro Gastarbeiders Geen bezwaar tegen plaats Sporthal Herv. Kerk in Reemvijk (nog) niet open NtM tér meulért HET HUIS VAN ELOY RIJKEN ik LANGE S.W.O. Alexander- polder de rotterdammer SAMENWERKING vandaag morgen dagelijks NIETS DOEN HUISVESTING sinterklaas lermeulen OPLOSSING De heer Arling: „Ik vind dat er met absolute prioriteit op lan delijk niveau veel meer goed kope woningen in de woningwet sector moeten worden gebouwd, voor zowel Nederlanders als buitenlanders. De bedrijven die buitenlandse werknemers in dienst hebben moeten verplicht worden een bepaald bedrag per persoon te betalen voor huis vesting. En er moet een drasti sche sluiting komen van de slechte pensions, dat ben ik vol komen eens met mevrouw Soe tens. We hebben deze punten overigens al in een brief aan de ministeries van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, justitie en CRM voorgesteld". Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM Er zijn niet 106.000 buitenlandse werknemers in Nederland, zoals uit.gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt, maar 300.000. In 1975 zullen het er 500.000 zijn. Dit zegt een woordvoerder van het Aktiekomitee Pro Gastarbei ders. Het comité is, met hulp van vrijwilligers uit de wijken, lang in touw geweest om uit gegevens van het CBS, het ministerie van CRM, en maandstatistieken van bevolking en gezondheid, die cijfers te halen die, naar het co mité meent, meer reëel zijn. J. van der Loo, juwelier, Lijnbaan 69, Rotterdam gl téï}:: a V PAGINA 3 DINSDAG 30 -NOVEMBER 1971 vraag't gerust uwfoto-film-vakman Alleenvertegenwoordiging voor Nederland: N.V. Willem van Rijn, Postbus 8005, Amsterdam (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De buitenlandse werknemers leven in Neder» land, en met name in Rotterdam, niet in ideale omstandigheden, j Opvang, huisvesting en begeleiding laten veel zo niet alles té i wensen over. Hun naam is, aldus sommigen, z#lfs een aanfluiting: gast arbeider. „Een gast is welkom, voor een gast heb je wat over: maar je stopt hem niet ergens achteraf, en je klaagt niet over hem", zeggen ze. Toch wordt er wel iets gedaan voor de buitenlandse werknemers. Instanties trachten «p zo bread mogelijk terrein een volledige integratie in de Nederlandse samenleving tot. stand te brengen. In Rotterdam zijn er twee be kende organisaties die zich met het probleem-buitenlanders be zighouden. Maar tussen die twee botert het niet zo erg. Incidentele pogingen van beide, om tot sa menwerking te komen, stranden. Een samengaan ook gedeelte lijk - lijkt hoe langer hoe on waarschijnlijker. De oudste van de twee, is de Stich ting Hulp aan Buitenlandse Werkne mers. een voor 95 procent door de overheid gesubsidieerde stichting met meer dan 20 vaste krachten, dertien jaar geleden opgericht. .De andere is het Actiecomité Pro Gastarbeiders, ontstaan in oktober 1969. Het heeft een kernploeg van acht mensen, (allen vrijwilligers), hulp van ongeveer zes middelbare scholieren, en een part-time „uitruk ploeg" van vijftien man (o.a. studen ten). De uitrukploeg 'bezoekt de pen sions. De Stichting Hulp aan Buitenland se Werknemers (SHBW) heeft zich lange tijd niet in de publiciteit bege ven pas enige weken geleden gaf zij tijdens een persconferentie een volledige uiteenzetting van haar acti viteiten. Het actiecomité heeft de pu bliciteit van het begin af aan gezocht en gevonden. Over samenwerking is al vaker gesproken. Mevrouw N. W. Soetens, initiatief neemster tot en woordvoerster van het actiecomité: „Wij hebben een aantal bezwaren tegen de stichting waarover we niet makkelijk kunnen heer Arling van de Stichting Hulp aari Buitenlandse Werknemers. ROTTERDAM Luxor Theater: 20.00 op je dak: De Doelen: Grote «al. 20.15 Rotterdams Phliharmonisch ör- De Schouwburg: 20.15 De Bedelaars- vrouw plcin Theater: 20.15 Harteri- TnH^StAJrD Gemeentehuis: 19.30 Ge meenteraadsvergadering. r™?rAA5T: Gemeentehuis: 19.3') Ge meenteraadsvergadering. WIJkgcb.: 20.00 vergade- n,A®orgaan Oude Noorden, mei».t-OORD: Gemeentehuis: 19.30 Ge- Seenteraadsvergadering. Rö-fieRDAM: Luxor Theater: 20.00 Een ini- c.p dak; De Doelen: grote zaal: Mtniianis Phliharmonisch Orkest»; Schouwburg: 20.15 Interieur; HofpleRi n„20'15 Hartenvrouw: Open Hof- t Rijgen rcc"pl'(' 49 jarig jubileum hr. J. H2!;DJRkERK AAN DEN IJSSEL Ned. SJT'Kerk: 7.30 ds. Evers. y®i™PEN AAN DE 1JSSEL Tehuis ov=rdracht autobus aan gees- nrwSS? an di ca p ten „„JtERDAM stadhuis: 14.00 openbare srSSi? verhadering volksgezondheid. inï»,51EDAM Gemeentehuis: 20.00 Ge- mSï"£raadsvergadering. „wfTERDAM Synagoge Davldspiein: «J3 lezing Ned. Zionistenbond. Kiachtsn stadsbezorglng: maandag t.m. .rnu. 18.30-19.30. zaterdag 17-18. tel. 115588. Schiedam Lange Kerkstr. 82. tel. 206382 viaardingen: j. verheö, DiejpenbrocK- ja33' 41. tel. 343345 Maassluis: De Jons 3813 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonstaat 35. 'ovetviaT'! voor de dag: Bijbellezing en hiT, to! H100- Klachten geliuds- cn 'urhtvervuiling: Centrale Meld- sïJh,!c!kamer Rijnmond tei. 010—150000. vr. rcn -•sociale raadsleden: ma., di., Coprnhertstr. 19. 9-11; Jensiusstr. 37 Sib A Rrovenierssineel 57. 9-11: Klaver- j- 9-11: nuigewaardstraat 34 14-16: Bla- «eastr. n 14-16, di., wo„ do.: Korte riinbaan 3d 12-14- Vr heenstappen, bezwaren van overwe gende aard. We zijn tenslotte ont staan omdat de stichting naar ons in zicht niet goed functioneerde. Maar op enkele gebieden zou samenwer king wel nuttig zijn. Het is natuurlijk waanzin dat er twee instanties be staan die informatiebulletins voor buitenlanders uitgeven, dater twee instanties zijn die taalcursussen hou den." De heer A. M. Arling, directeur van de Stichting: „Wij willen wel. We hebben, om een voorbeeld te noemen, 9 september een gesprek gehad met mevrouw Soetens over samenwer king, waarin we wat ideeën hebben uitgewisseld over de aanpak van pro blemen. Op vele punten waren we het roerend met elkaar eens, natuur lijk waren er ook geschilpunten. Me vrouw Soetens zou de mogelijkheden tot samenwerking (bijvoorbeeld bij de voorlichting, en in de wijken) in haar eigen organisatie bespreken. De avond erop, de bewuste avond in Odeon, toen het Oude Westen zich verzette tegen de toename van bui tenlanders in zijn wijk, werd ik door haar uitgemaakt voor „fascist" en dergelijke zaken. Dat gebeurde mijns inziens zonder enige aanleiding. En dat laat ik mij niet zeggen." Mevrouw Soetens: „Op die avond in Odeon werd ik geconfronteerd met een dusdanige opvatting, ook op poli tiek gebied, van de heer Arling, dat ik mij heel duidelijk werd dat sa menwerking bijzonder moeilijk zou gaan." Mevrouw Soetens: „Ik wil niet zeg gen dat de stichting niets doet, maar wat zij doet getuigt niet vanvisie. Wat wij doen is het signaleren van misstanden, en het trachten deze te veranderen. Wij willen de moeilijk- I heden niet toedekken, maar willen er dat er iets aan gedaan wordt, liefst met de gastarbeiders zelf. Zij moeten zich bewust worden van hun proble men,. en van oorzaken ervan. De stichting doet alleen lapwerk. Laatst bijvoorbeeld zijn er twee feesten in De Doelen gegeven voor buitenlandse werknemers. Maar men sen. besieed je geld toch beter. Zo'n avond is veel te duur.' 't Is leuk hoor, maar je geld is weg en je hebt er niets voor. Zoethoudertjes vind ik dat. En neem de overconcentratie van gastarbeiders in de oude wijken. Die hadden wij al voorzien, we hebben ertegen gewaarschuwd. Maar die hadden zij toch ook moeten voor zien?" De 'heer Arling; „Wanneer me vrouw Soetens ons gebrek aan actie en aan visie verwijt doet ze dat zon der iets van onze werkzaamheden af ie weten. Dat kan, want wij hangen ons werk niet om de haverklap aan de grote klok, zoals zij doet. Wij zijn werkelijk dag in dag uit, en vaak ook tot in de nacht, aan het werk. Het signaleren van moeilijkheden: ook wij vinden dat de buitenlandse werknemers heel goed moeten weten aan wie het ligt dat zij hier zijn. Maar geeft het actiecomité drie las cursussen, zodat- de mensen niet al leen met géld teruggaan? Hoeveel cursussen Nederlands, Engels, Duits, geeft het actie comité Pro-Gastarbei ders? Hebtbn zij wel eens films of discussies? Wij wel. Alleen, wij zet ten het niet elke dag in de krant. Ik wil echter niet zeggen dat wij het al goed genoeg doert. We zitten met gro te financiële problemen, die ons niet toestaan nog meer te doen. Die overconcentratie? Mag ik even laten zién dat wij in brieven aan B en W van Rotterdam (op 20 oktober 1970, 19 april 1971 en 8 september 1971) op daze dringende kwestie heb ben gewezen, en hebben aangedron gen op maatregelen? Maar wij schrij ven niet meteen open brieven." Mevrouw Soetens: „We maken re gelmatig zogenaamde zwarte lijsten op van slechte pensions. Onze uitruk ploeg gaat eens per één tot twee keer per week adressen af om te kijken hoe het met de huisvesting zit. Onze lijsten ztgn zo in te kijken.-Wat doet de stichting? Die is nu een documen tatie aan het opzetten van alle pen- sipns in Rotterdam. Zou het niet makkelijker zijn geweest als ze even bij ons waren komen kijken? Dat ge beurt met zo veel dingen, dat ze geen gebruik maken van onze, al bestaan de, documentatie of ervaring. Ja, ook zij geven in samenwerking met de Stichting Huisvesting Migran ten, lijsten uit waarop sluiting wordt aanbevolen van slechte pensions. Een o£ twee keer per week wordt dan zo'n pension gesloten. Maar weet u waar de bewoners dan naar toe gaan? Niet naar de door de stichting aangeraden openstaande adressen. Die zijn te duur. Ze gaan naar andere pensions, even haveloos als de vorige. En nie mand die daar iets aan doet of kan doen. De heer Arling: „Wat kunnen wij nog meer doen dan de mensen de NRggp* jfW SCHIEDAM Onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam heeft het Kamermuziekgezelschap Intertexta in het Museum een Zondagmorgencon- cert gegeven, gewijd aan werken van Bach. In zoverre was dat niets onge woons. In de hedendaagse concert praktijk komt Bach aan attentie niets te kort. Het bijzondere was, dat het pro gramma ditmaal de werken, doch niet de namen van de solisten vermeldde, met de bedoeling alleen de grote Jo- hann Sebastian te laten spreken. Bij- deze opzet sluiten wij ons aan. Voor het concert bestond sen zo grote be langstelling, dat de bovenzaal van het Museum zo goed als gevuld was. Overigens was het jammer, dat het concert niet in de gebruikelijke ruim te kon worden gehouden, omdat de klank daar wat beter kan opbloeien. Als eerste nummer voerde Inter texta de Suite voor dwarsfluit, strij kers en clavecimbel uit, waarvan vooral het laatste deel, de Badinerie, door een vocaal ensemble per elec- tronica zeer bekend is geworden. Maar dat was niet de werkelijke oor zaak van het grote sucees, dat de uit voerenden ten deel viel, al heeft het zeker geholpen. Het was een stijlvol le, bezielde en goed geleide uitvoe ring, die de beloften vervulde, welke in de Ouverture reeds te beluisteren waren. Grote technische vaardigheid, fraaie embouchure en onmiskenbare mvkikaliteit. bepaalden het solistische aandeel. Hoe bijzonder veelzijdig het Schie- damse ensemble is, bleek wel hieruit, dat in het duet voor sopraan en alt uit de Mis in G de dirigente en de clavecimbel de vocale honneurs in vaak uitstekende samenklank be wonderenswaardig waarnamen, ge steund door een opmerkelijk fraai ge speelde obligaat vioolpartij. Ten slotte het Vierde Brandenburgs Concert, eveneens glansvol door de vioolsolist vertolkt, met als secon danten de twee blokfluitbespelers, die met hun spel alle eer inlegden, even als trouwens de overige executanten. Ook deze vertolking getuigde van grondige voorbereiding en van eer bied voor de grote Bach, resulterend in een doorzichtig klankbeeld met de charme van een ver verleden. komt ook voor- L) Een overgelukkige tienerdoch ter ziet U, als ze op 5 decem ber deze snoezige kapset uit haar pakje tevoorschijn tovert. 3-Delige kapset bestaande uit een royale handspiegel, een ste vige karn en een nylon haren borstel. Nu in een luxe ge schenkverpakking en in 3 hippe kleurtjes voor nog géén ander halve gulden. Dinsdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze 3-delige kapset, bestaande uit handspiegel, kam en borstel, in de kleuren groen, geel en oranje in luxe geschenk verpakking jgm f*. l Ook maandagmorsen open Géén tel. of schrift bast het venkelen waard Afet z'n zessen leven, op één kamer: een "gastvrij" bestaan. We baseren ons op gegevens van de huuradviescommissie." Een oplossing voor het. probleem- buitenlandse werknemers? Mevrouw Soetens: „Ik zie het alleen in een prijsbeschikking. Er moeten vaste prijzen komen voor de pensions, prij zen die voor de gastarbeiders te beta len zijn. Heb je dat eenmaal doorge- voerd, dan vallen de woekeraars van zelf ^f Dit voorstel heb ik al etjn jaar gele den te berde gebracht bij wethouders en raadsleden. Het antwoord erop was, dat een dergelijke besetókJritng niet mogelijk was: ik weet niet pre cies waarom. De wetten zouden hier toe geen gelegenheid bieden. Maar verander die wetten dan, zeg ik, ze zijn er toch voor de mensen, en niet andersom?" Mevrouw N. Soetens van het Actie comité Pro Gastarbeiders. goede adressen geven? We proberen ze al ,voor de sluiting over te brengen, maar als de mensen zelf niet willen, wat. dan? Andere adressen te duur? In de winter zitten we vaak veel meer thuis dan anders, maak van die gelegenheid gebruik om Uw meubelen in een nieuw jasje te steken. Een aanbieding draion, jacquard en plat weefsel meubelstof in tientallen interieurkleuren en ai Ie 130 cm breed. Deze stof fen uit de serie van boven de f 10,~, nu bij ons door elkaar per meter voor nog géén vier gulden. Dinsdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze draion, jacquard en plat weefsel meubelstoffen in tien tallen kleuren, 130 cm breed, door elkaar per meter voor 3. SSte. Ook maandagmorgen open JL-1 Géén tel. of schrift, best De 106.000 zijn wel juist, vindt het comité, maar men heeft verzuimd bij dit aantal de 20 tot 49 pet. gebruike lijke aanwas te teilen. Evenmin, houdt het cijfer van het CBS rekening met het aantal Surinamers en Antillianen, dat het Aktiekomitee ook tot de „vreemdelingen" wil rekenen. Met de nieuwecijfers in de hand willen het comité en vertegenwoordi gers van elf oude wijken in Rotter dam nog voor het eind van het jaar naar de ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting stappen, om ze te wijzen op de langzamerhand wel bij zonder urgente situatie in de oude wijken van Rotterdam. Het Aktieko mitee noemt die wijken overigens zelf „getto's", omdat #r vaak meer dan 10 pet. buitenlandse werknemers wonen. „Wanneer het percentage van 10 eenmaal is bereikt in een wijk, wan neer dus tien procent van de bewo ners uit buitenlanders bestaat, neemt dat percentage bijzonder snel, vaak binnen een jaar of twee toe. Zelfs wel tot twintig of meer. Dat is uit erva ringen al gebleken", zegt hst Aktie komitee. En met de nieuwe cijfers in de hand bewijst het dat in de oude wij ken het percentage vreemdelingen soms al tussen de 16 en 20 pet ligt. „En ze gaan niet naar de buitenwij ken, al zouden ze willen en al zouden ze het kunnen betalen, want wie krijgt er als alleenstaande zoals een buitenlandse werknemer staat in geschreven een huis in een buiten wijk?". Het gesprek in Den Haag zal zijn in tegenwoordigheid van de wethou ders Jettinghof (volkshuisvesting) en De Vos (sociale zaken). Met klem zal de ministers worden gewezen op de al eerder gestelde eisen van het comi té plus wijk vertegenwoordigers: stop zetting van de concentratie van gast arbeiders in de volkswijken, beper king van het aantal pensions, betere huisvesting en begeleiding op sociaal gebied. „In Rotterdam is het probleem van de gastarbeiders het grootst", zegt het Aktiekomitee. „Het percentage bui-' tenlandse werknemers van de gehele Nederlandse bevolking is 2 1/4 pro cent en in Rotterdam is 7 procent van de inwoners een buitenlander. Die ze ven procent zit dan ook nog hoofdza kelijk geconcentreerd in de oude wij ken." DEN HAAG Het tarief van het voetveer Lekkerkerk - Nieuw Lek- kerland gaat voorlopig niet omhoog tot 1 januari 1975. De exploitatie heeft door de tariefsverhoging van 1969 zoveel verbetering te zien gege ven, dat in 1970 een kleine winst van 4.932,34 kon worden gemaakt. Wel merken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op, dat de veerge- rechtigde zo nodig op zijn verzoek een tussentijdse tariefverhoging kan vragen. ROTTERDAM De wijkorganen Alexanderpolder, Ommoord en Kra- lingscheveer hebben gezamenlijk be sloten, minister Geerisema bij zijn bezoek van dinsdag een verklaring aan te bieden, waarin zij 'hun ontstel tenis uitspreken over de mening van -Gedeputeerde; Stated óver een toe komstige Alexanderstad. Op de vergadering van het .SWO Alexanderstad las voorzitter T. Fransman de verklaring voor, waarin werd gesteld dat Gedeputeerde Sta ten voorbij gaan aan de volgende punten: De overgrote meerderheid van de drie wijken wil, volgens eén gehouden enquête, bij Rotterdam blijven; de verklaring dat het bestuur van een kleinere gemeente dichter bij de burger staat gaat voor Rotterdam met haar wethouder voor wijkaan- gelegehheden niet op; de nieuwe gemeente zal de verantwoordelijkheid van de burgers in de (toekomstige) gekozen wijkraden doorkruisen; Alexanderstad past niet in het toekom stig stadsgewest en de wijken worden grotendeels bewoond door mensen die door hun werk en vrijetijdsbesteding zijn gericht op Rotterdam en zich sterk verbonden voelen aan de stad. De vergadering nam deze verkla ring over. Aan het begin van de ver gadering was nog geen minderheids standpunt ongeveer 7 pet. van de bewoners voelt wel voor een. gemeen te Alexanderstad-binnen maar het wijkorgaan was wel bereid dit stand punt, dat tijdens de vergadering op papier is gezet, in de verklaring te noemen. GORINCHEM In de Grote Kerk zal op donderdag 2 december de or ganist Henk Klop een concert verzor gen. Het programma vermeldt o.a. Bach's feestelijke Toccata, Adagio en Fuga en Handel's Orgelconcert in Bes met aan het slot een improvisatie. Het concert begint om 19.45 uur. Henk Klop studeert momenteel voor de Prix d'Excellence die hij vol gend jaar hoopt te halen. Hetnieuwe Dereux orgel is niet alleen voor kerken en aula's, maar ook voor de hulskamer een onovertroffen instrument. Vraag documentatie bij M KORTE LIJNBAAN 28. ROTTERDAM,TR. (010) 113400 ROTTERDAM - Het SAV.O.- A- lexanderpoïder heeft geen bezwaar te gen de gekozen plaats voor de toe komstige sporthal. Tijdens de vergadering van maan - dagavond ging men na enige discussie akkoord met de door de wethouder voor sport en recreatie genoemde plaats Johannes Tasstraat hoek Henk Speksnijderstraat maar in het antwoord aan de wethouder zal men wel ongenoegen laten blijken' over het late stadium, waarin het wijkorgaan om advies is gevraagd. Nu de plaats al gereserveerd was, zou elke verandering een uitstel beteke nen. De sporthal zal een oppervlakte van 52 x 47 m hebben en een hoogte van 10 1/2 m. Naast een grote hal voor zaalsporten als zaalhandbal, zaalvoetbal, tennis e.d. komt er een gedeeltelijke bovenverdieping met ruime voor kleinere sporten (judo, wordtelen), een buffet en vergader ruimte. Een kleine galerij en enkele uitschuifbare tribunes kunnen be langstellenden bergen. De bestuursvemieuwing in het S.W.O., is weer een stap verder geko men: het voorstel het algemeen be stuur voortaan samen te stellen uit .sectieleden is aangenomen. Per sectie zullen maximaal 5 leden in hef a.t'. zitting nemen. Daarnaast kunnen groeperingen naar gelang de situatie vertegenwoordigers afvaardigen ter wijl tenslotte een aantal leden op persoonlijke titel zitting in het be stuur hebben. Het wijkorgaan zal met het ge meentebestuur contact opnemen over de vestiging van een bejaardenflat van 21 verdiepingen in de wijk waar over iets bekend was. RTJEUWUK De kerkgangers in Reeuwdjk zullen nog even geduld moeten hebben voordat zij de geres taureerde Hervormde Kerk in Reeu- wijk-dorp weer kunnen betredeh. De aanvankelijk op 1 december geplande heropening gaat namelijk niet door. De afwerking loopt wat tegen en het zal nog wel twee weken duren voor dat het werk geheel gereed is'. Predikant C. Snoei hoopt spoedig een nieuwe openingsdatum bekend 'te kunnen maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1