Snelle beslissing minister Zestienlioven als er een luchthaven pas Drees jr. dicht vervangende bij R'dam is Ct Veertig pet tekort voor "ekening Rijk EMK kan voorwaarden niet uitvoeren AGENDA Geldschieter Chinees restaurant gevraagd Tekort van ca, 3000 verzorgingsplaatsen voor liej aarden JÊL 88 alles goed en wel Drs. Bakker: bedrijf verwaarloosd „Die Schöpfung" in Sleeuwijkse Ontmoetingskerk Sireneliincli over „kind en - grote stad'* Oplossing kort geding T r ansporteur s gaan naar Gouda verlïnizëïi Kerstwijding Drs. Bastiaans bij eerste paal Marktberichten N.V. J.VAN BEKKUM ter meulén draai DE ROTTERDAMMER DINSDAG 7 DECEMBER J97T Kerst aanbieding DEN HAAG Minister Drees (verkeer en waterstaat) is van mening, dat sluiting van de Rot terdamse luchthvaen Zestienho ven alleen kan worden overwo gen als er een andere vervangen de luchthaven in de omgeving van de Maasstad beschikbaar zou komen. De positie van Zestien hoven kan opnieuw worden be keken ais een beslissing over de plaats avn een tweede nationale luchthaven tezijnertijd is geno men. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Vanmorgen heeft het Krim- pense gemeentebestuur een hoor zitting gehouden waarop mon delinge bezwaren konden worden ingebracht tegen het verlenen van een nieuwe Hinderwetver gunning aan de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK), gevestigd in de Stormpolder. vandaag morgen dagelijks NIEUW ADRES: GQUDSESINGEL 223-225 Tel. -132.933 (nabij Jonker Fransstraat-) Pro gastarbeiders PAGINA 3 Nistwegte denken bij het kerst feest is een sfeervolle kaarsver- lichtïng.—zorS daarom dat U voldoende kaarsen in huis hebt. Wij verkopen nu prachtige ge draaide en druipvrije kaarsen in de lengtes 18cm en 28cm, per 2 stuks in een doos verpakt. Door lichte beschadiging aan de verpakking koopt U ze nu per 4 stuks extra voordelig voor nog géén één gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op rie 2e etage de verkoop van dare fraaie gedraaide kaarsen, in diverse kleuren. Nu per doos van 18 cm en 28 cm, samen (dus 4 kaarsen) voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. Zolang geen tweede grote luchtha ven operationeel is, zal een secundai re luchthaven bij Rotterdam aanwe zig moeten zij, omdat anders een on aanvaardbare extra belasting voor schiphol zou optreden. De minister, die dit maandag ant woordde op vragen van de burgemee ster van Rotterdam W, Thomassen en enkele wethouders, heeft tijdens het gesprek in Den Haag ook gezegd, dat thans maatregelen -worden, voorbereid ter beperking van het nachtvliegen. Het verzoek van het Rotterdamse college van B. en. W. om Zestienhoven geheel voor het nachtelijk verkeer te Van diverse kanten werd het colle ge van B. en W. ernstig ontraden zo'n vergunning af te geven omdat de kans op milieuverontreiniging door het opslaan van afvalsto&en zeer groot werd geacht Namens enkele tientallen bewoners van de Schaar- dijk en de Nijverheidsstraat (die dicht bij het EMK-bedrijf wonen) en een vijftal PvdA-Ieden van de Krimpense raad lichtte drs. R. Bakker, 2eïf lid van de gemeenteraad en van de Rijn- mondraad, de eerder ingediende schriftelijke bezwaarschriften toe. De heer Bakker voerde als een van de argumenten aan artikel 13 lid X vsn de Hinderwet, waarin staat dat als vaststaat of met reden te vrezen is dat door de inrichting daarbuiten ge vaar voor de gezondheid of hinder van ernstige aard zal worden onder vonden, die door het stellen van voorwaarden niet redelijkerwijze wanen worden voorkomen, de ver gunning geweigerd kan worden. De aanvrager heeft, aldus de heer overigens de laatste tijd dui delijk aangetoond dat hij zich keer op Keer niet aan de gemaakte afspraken fleen gehouden. Er'is derhalve weinig •"trouwen dat hij eventueel te stel len voorwaarden za! nakomen. Ook heeft de aanvrager niet getoond over de mentaliteit te beschikken die hoort bij het beheren van een opslagplaats van levensgevaarlijke stoffen in de nabijheid van een woongebied. „Over de vakbekwaamheid van de directie, de bedrijfsleiding en het overig personeel van de EMK is mij niets bekend. Maar het antwoord van het dagelijks besiuur van het Open baar Lichaam Rijnmond van 2 juli jl. op een vraag -mijnerzijds laat tus sen de regels door weinig aan dui delijkheid te wensen over. De ver waarloosde toestand, waarin het be drijf verkeert, leidt er toe dat voor waarden ter voorkoming van milieu verontreiniging vrijwel niet uitvoer baar zijn", zei de heer Bakker. Hij wees ten slotte op de mogelijk heid van een calamiteit zoals een jaar geleden bij de Amercentrale in Geer- truidenberg. „Mocht een vergunning worden verstrekt dan in ieder gevai niet voor langer dan een jaar. De EMK oefent een nuttig bedrijf uit, maar aan de andere kant moeten ook de belangen, van de inwoners van Krimpen worden gediend." Het college zal de aanvrage van EMK met de bezwaarschriften naar deskundigen sturen, die op hun beurt het college zullen adviseren. Pas dan zullen B. en \V. beslissen. Daarna blijft nog de mogelijkheid van beroep (door EMK of door de „bezwaarden") aanwezig. HOTTEBDAM: Luxor Theater: 20.0u Een r.ïX?Sf I® De Koeien: 20.15 young kn- t, ers en lJC'° Caniemus; Be Doe- S'nh.; ?aai 2tU5 Pianoconcert door B'Shop; Be Schouwburg: 20.15 tjK om hall: Hofplein Theater: ml?iTtmvro™; »e Brandaris: 30.00 S" ).vHgaderins HlUegersbeis-Schte- CBc'. 'nm: 20 00 ledenvergadering Be Boeien: ha! 12 45 Kof- Mi Lu.x01 Theater; 20 00 Een maagd hooiJ™ atiüul£: 18.30 carilloneonceri: Ur- SterparadePiccolo Thea- HmS» gac<5ties de fatalist: Hofplein :5m ic-i' Hartenwouw; Parkhof!: EMti>rA,~pSe, christelijk volksonderwijs d' tVIjkEebomv Elandstraat vésr.' wUkraadsvergadering Kraltngse verSSii?:DAiIwu|cm Ruyslaan «3: 14 00 8eiiielanci'S hoogheemraadschap van --P?HrE AAS DEN IJSSEL: Pluiter- M.M eerste steen openbare biblio- lm ihseit: strw^SW^AL:Dc Ronk: 19.30 hoorzitting Rnïfêï Zuid-Holland Zuid; comri-'Stadhuis: 20 00 openbare commissie vergadering financiën. v-niac^,crl otadsbezor ging; maandag t m. ill., *"3t. zaterdag 17-18. tel. 315588. Taugé Kerkstr. 82. tel. 266382 E,™:dI,nSen: j. Verbeij, Diepenbroek- iSi s. tel-' 313315 Maassluis: De Jong Umv... agentschap Maassluis: Mcviomv "Jitter Piersonstaat 35. oviderl,„voor de dag: Bijbeliezing en K-.t -te! 14100. Klachten geliud,- en lurhtvervuiling: Centrale r.Ielcl- tel. 010—150000. hinder 5D-a«v?e''C5llr"!r Rijnmond vp, i, sociale raadsleueu. ma Toornttertstr. 19, a-Ji; Jensiusslr. 37 Kr w i lyveïilersslnEel 57. 9-11: Xlavei- »«GL. Idjlgcwaardstraat 34 14-16; Sta- l&tr' n ^Aöaan 3a 1WS, di.. 12-14: vr. wo,. do.: Korte SLEEUWIJK Voor de 5c maal zal de Culturele Kring „Land van Heusden en Altena" in de Ontmoe tingskerk te Slecuwijk een opvoering verzorgen van een oratorium. Dit jaar zal Haydn's „die Schpfnng" ten ge hore worden gebracht. De opvoeringen van de Culturele Kring nebben een zekere faam gekre gen door het hoge peil. dat de concer ten te Slecuwijk bereiken. Waar overal in den lande klassieke concer ten enigszins in de verdrukking zijn geraakt, worden in het land van Heusden en Altena telkenjare uitvoe ringen. verzorgd door kamermuzie- kensembles, het Brabants Orkest en van de plaatselijke streekkoren. In mei LI. werd met veel succes in de sporthal te Werkendam een uit voering gegeven van „die Jahreszei- ten" van J. Haydn; in de afgelopen jaren werd vele malen een uitvoerïgn verzorgd van Bach's „Weihnachtsora- torium". De kerk te Slceuwijk leent zich uitmuntend voor dergelijke con certen, daar zowel de accommodatie als de akoestiek aan hoge eisen vol doen. De uitvoering van ,,dic Schöpfung" op 18 december as belooft een bij zondere gebeurtenis te worden. Niet alleen omdat beide koren „Con Amo- re uit Wijk en Aalburg en „Pro Mu- sica" uit Werkendam o I v. dirigent Louis Arons een indrukwekkende prestatie leveren (totaal 120 personen sterk), doch ook omdat solisten van internationale faam zijn aangetrok ken, nL: Nelly van der Spek (so praan), Arjan Blanken (tenor) en Henry Blackmon (bas). De komst van dit drietal artiesten is alleen al een gang naar de Ontmoetingskerk waard. Als orkest werd aangezocht „het Dordts kamerorkest", dat met diverse blazers wordt versterkt, ter wij! Frans van Tilburg voor de orgel begeleiding zorgdraagt. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „De steden en huizen die wij gebouwd hebben zijn niet berekend op onze vrije tijd, en op het feit dat we kinderen zouden krijgen". Dit zei maandagmiddag de heer M. G. van Haaien, staffunctionaris van de stichting „Ruimte voor de jeugd", tijdens de sirenelunch in de Remon strantse Kerk aan de Westersingel. Over het onderworp van de lezing „Kind en. grote stad" was volgens do heer Van Haaien niet veel positiefs te zeggen. „We bouwen vlug en volgens seriemodellen, met het excuus van de woningnood achter ons. Maar is dat wat de kinderen nodig hebben? We bouwen speelplaatsen en speeltuinen voor hen, fraaie ruimtes maken we voor hen vrij, maar hebben de kinde ren er werkelijk wat aan? Toen bleek dat 30 pet van de leerstoornissen bij kinderen veroorzaakt wordt door het feit dat het kind nooit normaal heeft leren spelen, het kind op de flat bij voorbeeld, zijn we meer laagbouw gaan propageren. We hebben speel- piaatsjes in de buurt van de flat ge groepeerd, met er om heen'het nodige groen. Maar dat is het niet wat de kinderen nodig hebben". Volgens de heer Van Haaien is voor het spelen van de jeugd buiten (90 pet van de Nederlandse kinderen zijn „straatkinderen", in Europa het hoogste percentage) kenmerkend het „vergroten van de actieradius", het zelf ontdekken van een steeds wijder wordende omgeving. „Maar daarbij heeft het kind wel .herkenningspun ten nodig, markante punten, niet het geijkte stukje heg en de overal een dere flats". Hij meende dat de mens in deze tijd ten behoeve van het kind moet ophouden saaie buurten te scheppen; moet kiezen tussen kinde ren en auto's (voor iedere woning wordt wel achttien vierkante meter parkeerruimte gerekend, maar voor een kind niets); en moet afzien van „statusgroen" (liever geen voortuintje van twee meter, maar meer openbaar groen). Natuurlek kunt u ook terecht in oris, filiaal ?uidplein 1.17{teK*2700l3), De fadrieK voor orthopaedic blijll Goudse rijweg-83-85. tel. 1134 sluiten, kan volgens minister Drees niet volledig worden gehonoreerd omdat deze luchthaven wat de nach telijke hinder betreft niet in een uit zonderingspositie geplaatst kan wor den. Tevens wordt door het ministerie van verkeer en waterstaat onderzocht op welke wijze de hinder ten gevolge van het lesviiegen met verkeers- en sportvliegtuigen verder terug -kan worden gebracht. De Rotterdamse delegatie bestond uit de wethouders voor de haven drs H. J. Viersen, voor verkeer mr H. C. G. L. Polak en voor stadsontwikke ling H.W. Jettinghof. Onder leiding van burgemeester thomassen was de delegatie voor een gesprek met minis ter Drees en staatssecretaris Krui- singa van verkeer en waterstaat naar Den Haag gegaan naar aanleiding van de door de Rotterdamse gemeen teraad op 28 oktober aangenomen motie, waarin de raad zich uitsprak voor sluiting van Zestienhoven onaf hankelijk van de toekomstige plaats van de tweede nationale luchthaven. Het college van B. en W. heeft de minister gevraagd spoedig uitzicht te bieden op de plaats van een tweede luchthaven. De bewindsman heeft daarop geantwoord, dat de voorberei ding van de beslissing hierover nog wel twee jaar zal vergen. De vraag ligt thans nog volledig open of de tweede luchthaven meer naar het zuiden of meer naar het noorden ge situeerd zal worden. Als de beslissing is gevallen zal de rijksoverheid zich bezinnen op de po sitie van alle secundaire luchthavens in West-Nederland, waaronder ook die van Zestienhoven. Daarbij zal re kening worden gehouden met de te verwachten verschuivingen in «Je spreiding van het luchtverkeer 'en voorts in het licht van de technische ontwikkelingen in de luchtvaart. De maatregelen, die in voorberei ding zijn ter beperking van het Da heer J. Eger. die de pro- Zestienhovenmeningen heeft ver zameld, kan lachen. Voorlopig blijft Zestienhoven open. Intussen worden steeds meer stickers met Met Zestienhovens dood, mist Rotterdam de boot" gesignaleerd. naehlvlicgcn. geldt zo zei de minister voor alle Nederlandse luchthavens. Ook heeft de minister gezegd dat het rijk van plan is, veertig procent van het tekort van Zesthienhoven voor haar rekening te willen'nemen. Deze regeling gledt overigens voor al le Nederlandse vliegvelden. RAAMSDONKSVEEK De Pro testants Christelijke Ouderen Bond afdeling Raamsdonksveer komt don derdag 16 -december om 14 uur bijeen, in gebouw Rehoboth. Op -deze samen komst zal een Kerstwijding gehouden worden, waarin Lts. H. Bonestróo de meditatie zal verzorgen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De twee Chinezen die ongeveer een maand geleden een Chinees res taurant openden aan de Pretoria- laan 17 in Rotterdam-Zuid gaan op zoek naar een „geldschieter" in de vorm van een brouwerij of bank. die het hun mogelijk kan maken hun restaurant voort te zetten, zo is maandagmiddag tijdens het kort geding beslist. Vrijdag 2G november spanden zjj het geding aan tegen de eigenaar van het pand Pretorialaan 17, de Rotter damse zakenman C. A. Rouss die de deur van het restaurant had gebarri cadeerd omdat zij hun huur en schul den aan de heer Kouss niet betaal den. De president van de rechtbank, mr. J. G. L. Reuder, stelde dat het restau rant nog diezelfde middag moest wor den geopend. De heer Rouss moest zich verder als compagnon uit het handelsregister laten schrappen. Dit is inmiddels gebeurd. Nu moet een oplossing worden ge zocht" voor de financiële moeilijkhe den. zowel die van de heer Rouss als die van de beide Chinezen. Geen en kele afspraak of overeenkomst staat op papier, behalve een aantal reke ningen in verband met de verbouwing van het restaurant, die de heer Rouss heeft voldaan en een bedrag dat de Chinezen op een bankrekening heb ben gestort.-- - Mr. Reuder stelde voor dat de heer IJouss een bedrag van 17.000 zou ontvangen, 9,000 voor de arbeids uren die hij aan. de verbouwing heeft besteed' (in negert maanden) en 8.000 Voelt U er niet zo bar veei voor om een hoop geld uit te geven voor nieuwe gordijnen in de keuken, voor kussenovertrek- jes, hoeslakens enzdan is deze aanbieding Brabants bont voor U zekerde moeite waard. Een geweldige aanbieding Bra bants bont. Kies uit 2 partijen nl. één in bedrukt ruitbont in3fijne kleuren, 120cmbreed. En één inr streepbont, in 2 kleu ren, liefst 180 cm breed. Nu door eikaar per meter voor nog géén drie gulden. GOUDA De Verenigde Expedi tiebedrijven. Beverwijk NV gaan verhuizen naar Gouda. Hierdoor zal de coördinatie binnen de Pakhoed Transportgroep NV aanzienlijk kun nen worden verbeterd, omdat in Gou da ook al het hoofdkantoor is geves tigd van Rutges Internationale Expe ditie Gouda NV, eveneens een doch ter van Pakhoed. Met ingang van 31 december 1971 zal het kontrakt tussen VEB en. Van Gelder Papierfabrieken voor het bin nenlandse vervoer van papier worden beëindigd. Vanaf 1 januari volgend jaar wordt dit vervoer verzorgd door Firma Feelen te Renkum, een dochter van Rutges. De bestaande overige aktiviteiten van VEB op het gebied van nationaal en internationaal vervoer, met name het papiertransport, worden overigens onveranderd voortgezet. De verwach ting is zelfs, dat ze in de nabije toe komst zullen worden uitgebreid. ROTTERDAM In het jonge rencentrum „De Slof" zal 9 december een informatie-avond gehouden wor den over meditatie Er 'wordt tevens de gelegenheid ge boden zelf eens te ervaren wat medi tatie inhoudt. De heer v. Giist van de Soefi-be- veging zal de avond inleiden en be geleiden. De toegang is gratis. Aan vang 20 00 uur. Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze 2 partijen Brabants bont, zowel in tuit ais streep dessin en de breedtes 120 en 180 cm. In frisse kleuren, nu door elkaar per meter 2 Ook maandagmarsen open Géén tel, of schrift, best. Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM Drs. J. Bas tiaans, directeur van de gemeen telijke Sociale Dienst, heeft maandagmiddag de eerste offi ciële en de 36ste officieuze paal geslagen voor het vierde Ge meentelijke Bejaardencentrum. Het zal verrijzen op de Robert Kochplaats in Ommoord en de naam „Boekholt" krijgen. Het verzorgingsgebouw krijgt ne gen bouwlagen. Op dc begane grond zijn bergingen en dienstruimten ge projecteerd, op de eerste verdieping een ziekenafdeling (tien bedden). Voor do meer-zorg-beboevenden ko men er zes vierbedskamers. Op de tweede lot en met achtste verdieping zullen zich in totaal 154 eenbeds- cn 26 tweebedskamers be vinden, alsmede zeventien personeels- verblijven. Het hele gebouw biedt ruimte cn verzorging aan 230 bejaarden. Het ontwerp van de flat is van ar chitect Th. de Jager van de Dienst van Volkshuisvesting. Aannemer is de NV Aanneming Mij J. P. van Es- teren NV. De totale stichtingskosten komen op bijna ƒ8,5 miljoen, de bouwtijd zal ongeveer anderhalf jaar zijn. De heer Bastiaans memoreerde nog, dat er in Rotterdam een dringend te kort is aan verzorgingsplaatsen voor bejaarden, en wel een tekort van on geveer 3000 plaatsen. Hij weet dit o.a. aan dc zijns inziens te hoge kwali teitseisen die momenteel worden aan gelegd door Gedeputeerde Staten. „Komt men niet op die eisen terug, dan is dat tekort binnen een jaar of vijf opgelopen tot vier- a vijfdui zend". BARENDKECHT. 6 dec. Boerekool 2232, 3.000 kg, gelelcool 12—35. 4.000, groe- nefcool 12—19, 5 üoo. knolselderij 2S—35 per st. 6.QQ0 st, peterselie 18—31, 5 GQQ bos, &el- deru 17—34, 6.000. sla glas 21—26, 10.000 st, spruiten AI 53—58. A 47—50, BI 07—39. B 33—38, C27—29, All 23—26, BH 25, ADI 8895, ADII 58—68, DU 59, 135-000 kg. Uien 1219 8.000, veldsla 2.10—2 70, 350, witlof All I 28—1.61, Bil 1,08—1.32, 15 000 kg. Fruit: Cox's Orange Pippin AA "8—92. A 50—54. B23—28. C 15, Golden Delicious A 22—39, BI 6—19, Doyenne du Comtce A 8991, B90—91. Totale aanvoer fruit 33 oüo kg. VEEMAKKT ROTTERDAM ^Iaandag 6 december. Aanvoer: Dagaan- voei 1333 dieren, waarvan 990 slachtrunde- icn en 343 varkens. Prijzen per kg.: Siachtrunderen extra kwal, 5 70—6.35, le kwal. 5 00—3.60, 2e kwal. 4 501.80, 3e kwal. 4 354 50; Vaikens le kwal 2.45—2.48, 2e kwal. 2 43—2,13, 3e kwal 2.402 43Stieren 5 00—ö.io. worst- koeien i 453.60; Slaehtzeugen 1 97—2.02» Zware varkens 2.32—2 42 Oveizicht: Slachtruncieien: aanvoer klei ner, handel vlug, pnjzen hoger, varkens aanvoer minder, handel vlot, nauwelijks prijshoudend, enkele prim&'s boven note ring. UTRECHTSE VARKEXSBEURS Op de Utrechtse \arkensbeurs werd een "veïwachtmgsnotering opgesteld die voer de v\eek tot li december een prijs aangaf voor geslachte varkens van ƒ3.10—3.12, ge- wichtsklasae 68/85 kg, rmddenkwahtcit en- levering Iranko slachtbedrijf. Voor zwaardere varkens gelden de ge bruikelijke kortingen. Voor levende var kens noteerde men voor de gevvlchtskiasse 101/110 kg 2.45-2.47 en 111/120 kg ƒ243—243 met een tarra van 2 kg en aflevering na 25 uur vasten van de varkens. voor crediteuren die hem nog steeds om geld vragen. Daarnaast zou hij 110 per week aan huur ontvangen. De Chinezen hebben echter geen geld meer, zodat mr. Reuder met het voorstel van ,een „geldschieter" kwam. „Een brouwerij moet toch zeker ge ïnteresseerd zijn. Bovendien zou hF als hoofdhuurder het restaurant moe ten huren, zodat de heer Rouss ver zekerd kan zijn van een solvabele huurder. Dit is de beste oplossing, waarbij geen brokken worden ge maakt." Het kort geding is voor onbepaalde tijd aangehouden. Naar aanleiding van uw artikel over Pro Gastarbeiders en de Stich ting Hulp aan Buitenlandse Werkne mers graag een. paar opmerkingen. Het is een beetje vreemde zaak, waarin, ook de direkteur van de Stichting vervalt, Aktiekomitee en Stichting met elkaar te vergelijken. De Stichting, met 29 man gesalarieerd personeel en zo'n kleine 2 miljoen aan middelen, verwijt Pro Gastarbei ders, dat in zijn tweejarig bestaan totaal ƒ30.000 aan subsidie en. giften.» heeft ontvangen, dat zij bepaalde kursussen niet geven, of.geen films zouden draaien. Waar en waarvan moet een uit vrijwilligers bestaand, komitee dit van doen? Het Aktieko mitee heeft twee alfabetisaringskurs- sen en slechts 8 kursussen Neder lands. Meer kan niet. Daar gaat al' het geld aan op. x Het getuigt niet bepaald van begrip van de zijde van de direkteur van de Stichting, als hij hulpeloos zijn schouders ophaalt, omdat gastarbei- ders niet naar de dure door hem op gegeven adressen gaan. De .mensen kunnen eenvoudig niet 'méér betalen. Er zijn 32 lege plaatsen voor Turken en 32 voor Marokkanen, de slechtst behuisde buitenlanders. Op de 5000' Turken en 2000 Marokkanen is dit ié verwaarlozen, afgezien 'van het feit, dat de meeste van deze plaatsen voor hen te duur zijn. 'De Stichting moet1 tegen de te hoge huren strijden. De direkteur van de Stichting be lijdt met de mond een samenwerking, waar hij met de daad nooit naar heeft gestreefd. Als hij werkelijk wil de samenwerken, had hij alvorens ook een informatiebulletin samen te stellen, dat de gastarbeiders overigens niets over zijn rechten leert, bij het Aktiekomitee inlichtingen kunnen - halen. Evenmin bleek de bereidheid tot samenwerking in september, toen. de Stichting op eigen, houtje eindelijk' aan kursussen Nederlands begon, zonder eerst er eens met Pro Gastar beiders over te praten, die al een jaar met de gemeentelijke talenpractica' draaide. 1 Niet de direkteur van de Stichting is door mevrouw Soetens uitgemaakt, voor fascist, maar de Stichting is door haar beschuldigd van fascistische me thoden, waartoe op de avond ia Odeon op 9 september alle aanleiding was. De heer Arling had die avond eerst geprobeerd de groep antifascis tische Spanjaarden La Union van hun zaal te beroven. Diezelfde avond" waren in Odeon zeker 8 men sen van Pro Gastarbeiders aanwezig,' maar de Stichting had het niet nodig gevonden een afvaardiging te sturen. Omstreeks 10 uur 's avonds kwam de heer Arling en liep vijf minu ten later naar de microfoon. Toen hij de gastarbeiders ging vergelijken met de Nederlandse emigranten in Cana da en Australië, werd hij min of meer weggeklapt. Er sprong onmid dellijk iemand uit de zaal op om zijn^ argumenten te ontzenuwen, doch deze' verwarde hij met een lid van Pro Gastarbeiders, waarop mevrouw Soe tens de man uit het publiek bijviel en, in haar verdere betoog de Stichting van fascistische methoden beschul digde, ni. in schijn voor de arbeiders en in werkelijkheid tegen de arbei ders. Aktiekomitee Pro Gastarbeiders BOTTERDAM Mevrouw SOETENS. vraag igernst uw foto-iilm-vataian 1 AleenverfegsnwoortiTglng voar Nederland: N.V.VViüemvan RijnPostbus 8Q05, Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1