Actie tegen negeren van overwegbomen Fiscale tegemoetkoming voor maatregelen ter milieuverbetering H'berg balt de vuist tegen plan-Lommerrijk Burgerlijke stand Visserij museum krijgt aanzienlijke bedragen Oostvoorne Rockanje wil bij maar deze kiest Hellevoetsluis BEURS VAN AMSTERDAM Pleidooi K. van K. Wijkraad eensgezind in afwijzing Verbetering woonwagenkamp begonnen Barendrecht doet twee dagen over begroting Handelscentrum toch liever in Rotterdam Zwervers oefende tegen Tediro: 4-2 Open huis hij politie-Noord Kerstnachtdienst in Julianakerk Beurs lusteloos Vragen Afscheid van Groen van Prinster er school Minder ivqterdruk in Capelle Uitbreiding van telefoon centrale Tentoonstelling duurt langer r)£ rotterdammer o I I ROTTERDAM Bij de uit gifte van nog beschikbare ter reinen en de bouw van nieuwe fabrieken in het Waterweg gebied, zal de grootst mogelijke aandacht moeten worden be steed aan het aspect van de milieuverontreiniging. De moge lijkheid van fiscale tegemoet komingen voor milieuverbete- renden maatregelen die door het bedrijfsleven moeten worden ge nomen, verdient verdere be studering. Aanleg en onderhoud van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES ROTTERDAM „Laat on ze plassen alsjeblieft groen en landelijk blijven", riep mevrouw A. S. Tuinenburg Muys van het actiecomité Redt de Bergse Plas gisteravond tijdens de wijkraads vergadering Schiebroek-Hille- gersberg. Zij kreeg haar zin: de wijkraad stemde eensgezind te gen het plan-Lommerrijk. VLAARDINGEN De Stich ting Museum voor de Nederland se Zeevisserij heeft aanzienlijke bijdragen ontvangen voor de her inrichting van het museum aan de Westhavenkade, Zo heeft het Prins Bernhardfonds een bedrag van 25.000 gulden beschikbaar gesteld. Hiermee is onder meer het grote Noordzee-visaquarium met bijbehorende technische in stallatie gefinancierd. ACTIEVE AANDELEN - AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, stoekd. e PAGINA 7 WOENSDAG 8 DECEMBER 1971 VLAARDINGEN Naar aanlei- j,nir van het feit dat de laatste tijd bij "de Nederlandse Spoorwegen veei„ klachten worden ingediend inzake het negeren van gesloten overwegbomen yf het station Viaardingen-West heelt de politie in samenwerking met de spoorwegrecherche in de week van tot 12 november strenge controles ©houden. Vijfenzestig personen kregen een floten spoorbomen door hepen of ge woon de rails overstaken. Voor het I* „«den oo het trottoir bij het station '"-West wérden 26 processen-verbaal i'Opeeniaakt. Enkele kinderen, die zich met aan de ©sloten spoorwegovergang stoor den hebben een reprimande gekre gen' Tegen hen is vanwege hun jeug dige leeftijd-geen proces-verbaal op gemaakt. Wel heeft politiecommissa ris B. van Toledo een brief geschre ven aan de ouders van deze kinderen. Daarin wijst hij erop dat op de spoorwegovergang bij het station West reeds twee doden zijn gevallen» Hij herinnert eraan dat de school hoofden de scholieren reeds hebben ©wezen op hun gevaarlijke gedrag. Pe commissaris verzoekt de ouders' met klem hun kinderen te wijzen op de ernst van de overtreding „Waar schijnlijk kan hiermee worden voor komen dat m de toekomst opnieuw ernstige ongevallen op het desbetref- fentiè station plaatsvinden", aldus de brief De heer Van Toledo waarschuwt de ouders dat de officier van justitie zal worden ingeschakeld ais hun kind nasmaak onder de gesloten spoor- wé"bomen door loopt of de rails oversteekt Het nemen van eventuele maatregelen zal dan door hem wor den Qvefwosen,"' ■verbaal, omdat zij onder de ge- Dit verklaarde dinsdagmiddag de voorzitter van de Rotteidamse kamer van koophandel, \V. H. Fcckema An dreae tijdens een openbare vergade ring van de kamer. Volgens hem moet op korte termijn worden onder zocht of ontwikkeling van hoogwaar dige, niet vervuilende, bedrijfstakken, verbonden met de haven van Rotter dam, mogelijk is. De heer Fockema Andreae zei voorts, dat er een dringende behoefte bestaat aan verbetering van de in frastructuur langs de zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg. „Wij zul len niet alleen moeten blijven hame ren op snelle uitvoering van de Bot lektunnel. Rail- en wesverbindingen van allure zijn ook onmisbaar voor een volledige benutting .van de zuide lijke oever en de Maasvlakte met het daarbij behorende woon- en recrea tiegebied", aldus de voorzitter van de Rotterdam© Kamer van Koophandel. EtECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Driel) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - VUerdingen (Van een onzer verslagevers) Het bestemmingsplan mag niet worden veranderd om de bouw van een grote flat in de Bergse Plas mo- felijk te maken, vonden de wijkraadsleden. Er werd een motie aangenomen om het oude restaurant Lommerrijk af te breken en een vrij uitzicht te maken vanaf de Straatweg op de plassen. Voor de wijkraadsvergadering be stond gisteravond grote belangstel ling. Bijna tweehonderd aanwezigen 1 vulden de grote zaal van de Branda- ris, waarnaar men uit voorzorg was uitgeweken. Het raadhuisje in Hille- gersberg is op zo'n massale opkomst niet ingesteld. Het publiek leefde be langstellend met de wijkraad mee. Regelmatig klonk afkeurend boe-ge roep of goedkeurend applaus. Dat laatste kwam het meeste voor: alle wijkraadsleden waren om uiteen lopende redenen tegen de Lommer rijkplannen van Sporthuis Centrum. De heer G. P, Hofman (KVP) noemde het „verbazingwekkend dat men in Rotterdam anno 1971 een ur.iek stuk natuur toebedeelt aan een kleine, se lecte groep mensen: de tfcwoners van de toekomstige serviceflats". De heer E G. den Ouden (PvdA) zei: „We woeten zuinig zijn met de mooie Plekjes die we nog hebben. Experi menteren kunnen we ons niet veroor loven en waarom zouden we? Er raoet een plan komen waaraan de he te bevolking wat heeft". De heer J. heitsma was óók tegen het plan Lom merrijk maar hij had nog een andere opmerking: „Zoals het.er nu bijligt is het een vieze troep, een rommel. We Koeten een einde maken aan deze toestand door uitvoering van het hui- «'Se bestemmingsplan. Het oude Lommerrijk moet verdwijnen". Zijn fractiegenote was bang dat Ket de bouw van ee"< groot flatge bouw door Sporthuis Centrum een precedent wordt geschapen: Men aan aan anderen niet verbieden wat aan Sporthuis Centrum wordt toegestaan. Het gevaar bestaat van een totale verstedelijking van het plassengebied. Tijdens het vragenhaluurtje kre gen de aanwezigen, onder wie het PvdA-raadslid Van Hatlem en het complete comité Redt de Bergse Plas, het woord. Enkele citaten: „Wij moe ten deze aanslag op het gebied koste wat het kost voorkomen. Hoe heeft wethouder Jettinghof zich ooit voor deze plannen kunnen laten winnen". „Het grote gebrek aan werkelijk mooie natuurplekjes dat Rotterdam nog heeft wordt door dit plan nog groter". De heer C'. de Looper kwam met een alternatief plan voor de plas sen: hij wil de verschillende eilandjes met bruggen verbinden zodat men kan lopen van de Straatweg tot de Ringdijk. Zijn plan werd door de wijkraad in overweging genomen. Mevrouw Tuynenburg Muys over handigde de wijkraadvoorzitter bijna duizend handtekeningen tegen het plan Lommerrijk. Ook een leerling van de Bergse Pias-mavo had een aantal protesten van zijn docenten en medescholieren verzameld. En de wijkraad liet zich overtuigen, voor zover dat nog nodig was. Haar mening gaat nu naar burgemeester en wethouders en naar de gemeente raad, die het laatste woord heeft over het plan Lommerrijk. Rotterdam op vrijdag 10 rc:?n'Der zal de Vereniging voor j'V.ririelijk Nationaal Schoolonder- i afscheid nemen van mevrouw p.' Boot-Looijé en de heer A. F. Pienefeit. De afscheidsreceptie wordt «finouden in de Groen van Prin- /Werschool alwaar beiden jarenlang Y=n sterke schakel zijn geweest/in fle school ketting. Het bestuur van de Vereniging is ™st voornemens het in verband Ket de voor de deur staande pensio nering noodzakelijk afscheid niet gemerkt voorbij te laten gaan. van 20,30 tot 21.30 uur zal iedereen gelegenheid gesteld worden geheid te nemen van de kersvers pensioneerden. vrSSEHIJBERICHTEN VLAARDINGEN VULAJtDINGEN, 8 dec. Aanvoer: VI 112, 529 en 33 makreel. Prijzen: steurharing westkust ƒ117, steur- harlna ijle westkust ƒ68, steurbarJng Ka- naat 73. makreel 66. VLAARDtNGHN" Overleden: Koïandus Kloppenburg, jr: RoelfBaas, 75 jr; Steen bergen, G. A., 71 Jr; A. M. Veringmeier- van Alphen, 48 Jr; Jannetje Schuljs Hem- peiman, 64 hjr; Abraham Kloet, 61 jr; Ger- rlgje Smit, 92 jaar: Johanna Kattestaart- Faalvast, 72 jr; Sandertna J. Mastenbroek- Schaar, 86 Jr; Geertmida A. Bekkers-Vre- debregt, 31 jr: Johanna Steenhoes Hole- witn., 90 Jr; Anthonla van den Berg-de Bruin, 56 Jr; Adriaan Bax, 84 jr; Michlel Drop, 75 jr: Barnardus P de Koning, 61 jr: LLdewelj Akkerman van. Keulen. 38 jr; Ja cob C van Baaien, 73 jr; Maartje van den BaGehuwdU Anioon van Dijk, 62 jr en Eli sabeth A A van Bekkum, 60 jr;petrusA \i Kester, 22 jr en Catharina G M van aer Hoist, 22 jr; Heiko Massing 23 jr en Maria J van Klaveren, 2t jr; Martlnus Booden- burg, 22 jr en Maria P Meijer, 19 jr; Theo doras Bouwens, 22 jr en Marianne Groeiu ■>1 jr: Andrles de Visser, 53 jr en Hele r Willem, 49 jr; Harry de Willigen, 24 ir en Johanna A. Weerheljm, 19 jr; Winston F p van der Graat, 25 jr en Barendlna Gilhuis, "4 jr; Ferdinand Gadeijne. 22 jr en Trijntje van der Marei, 20 jr; Teunts van der Have. 27 j en Kiazlna Klakman, 23 jr; Wouter Schalfc. 25 jr en Mar«o Bouman, *2 jr; Nicdlaas Houdljk 25 jr en Simone K Helle man, 22 jr; Alfred M L Pieper, 28 jap en Adrlana van Witzenburg, 19 Jr; An dm van straten, 22 jr en Maria Knoop, IS jr, Sep tus Schaub, 31 jr en Lena Keizer 231 Jr. Geboren: Dennis van der Lubben, Du- vier iAiijcx; Maurice Lensetink; Hester Plomp; Sandra van der Togt; Nicole J M Vllelander; Bernd G M Karstenberg, Hlc- harci Apeels; Johannes A Schol), Mirjam L.mrendoen; Jeroen B HoverEsther is NetsLucas J v. Ardcnne;Okday Uca; An- dra Berkhout: Neettje H voogt: Scrap. -ran; WHIemijntie M Scheepmaker; Antje T TzlotisCaroline Westerdljk; Patrick La- daste1 Jeanette K C van Oosten; Richard R Bas- Nancy M van Gulik; Allëtte F M van Beek- Herben, DLmmedal; Miriam Struljk; Matthtjs E Ch. B van der Veer. Over de haventarieven in Rotter dam merkte de heer Fockema An dreae op, dat de havenactiviteiten niet alleen voor Rotterdam zelf, maar ook voor overig Nederland belangrij ke voordelen opleveren. Hij zei, dat de gemeente ten aanzien van vast stelling van de haventarieven niet al leen moet uttvaan van een streven naar bedrijfseconomische rentabiliteit van het gemeentelijk havenbedrijf, maar ook rekening moet houden met macro-economische aspecten. „Omdat de havenfunctie van Rot terdam voor heel Nederland voorde len oplevert, is het belangrijk dat ook de overheid een bijdrage levert In de kosten". De heer Fockema Andreae vond, dat de Kamer van Koophandel samen met de gemeente Rotterdam de eis moet blijven stellen, dat de, wat hij noemde, unieke eenderde- tweederde kostenverdeling tussen rij' soverheid en gemeente voor wa terstaatkundige werken aan de ha- ventoezang moet worden afgeschaft. SCHIEDAM De dienst voor Ge meentewerken heeft een begin ge maakt met de verbetering van het woonwagenkamp aan de Schiekade in Schiedam. Een terreintje in het kamp, dat in gebruik is geweest voor het slopen van auto's, doch In de toe komst dienst zal doen als trapveldje, is geëgaliseerd en moet dienen als uitwijkplaats. Er is puin gestort en er zijn sintels ingewalst. Wanneer dat gereed is, zal 'een eer ste rij woonwagens daarheen worden verplaat zodat op het zo vrijkomen de deel van het kamp gewerkt kan worden. Dit betekent h»t leggen van riolering, van de waterleiding, van de bekabeling en lot slot het plaatsen van de betonnen schuurtjes; één per wagen, met eigen toilet en een wa teraansluiting. Is dat gebeurd, dan kunnen de woonwagens van het trapveldje terug naar de oude plaats en is een nieuwe rij wagens aan de beurt. Tot slot zul len de bestaarde straten binnen het kamp voorzien worden van een nieu we asfalt toplaag, afwaterend naar slraatrioolputten. Het kamp biedt plaats aan 45 wa gens. De totale kosten van de verbe tering worden geraamd op f 516.000, te dragen door de gemeenten Schie dam. Vlaardingen en Maassluis. OOSTVOORNE Met grote meerderheid heeft de gemeente raad dinsdagavond een motie aangenomen waarin de herinde lingsplannen om Oostvoorne aan Brielle toe te voegen, met klem worden afgewezen en waarin sterk wordt gepleit voor een sa menvoeging met Rockanje. De ondertekenaars Roskam, Blaas en Van der Weerdt hadden een extra vergadering gevraagd om dat op dezelfde avond ook in Rockanje een raadsvergadering werd gehouden. In de motie wordt 'de toevoeging aan Briele ontraden en wordt gewezen op de gezonde ontwikkeling van Roc kanje en Oostvoorne, die na 10 jaar kunnen uitgroeien tot een gemeente van 1S.00O a 20.000 inwoners. Voorts wordt met nadruk gewezen op de vele overeenkomsten tussen beide gemeen ten. zoals de agrarische en tuinbouw- recreatie en de reeds bestaande sa menwerking hierover in het recreatie- schop westelijk Voome. Bij burgemeester J. Bolwidt was de motie welkom. Hij had duidelijk beluisterd dat de raad de zelfstandig heid prefereert, maar hij beaaamde dat dit geen halbare kaart is. De bur gemeester toonde zich pessimistische' over het voorstel tot samenvoeging met Rockanje. „Als dat zou gebeuren, is dat een overwinning", zo verklaar de raadsvoorziter. De enige egensandser, mevrouw S. v. d. Nos-Spoor (soc.) herinnerde aan de afwijzing van de samenvoeging me Rockanje vijf jaar geleden en aan he unanieme beslui van de raad in maar van dit jaar om zelfstandig te blijven. Uit de discussie bleek dat tevoren overleg is geweest met de fracties uit de raad van Rockanje. Hoewel' men in grote lijnen, tot eikaar kwam, zijn er in de raad van Rockanje meer BARENDRECHT De Baren- drechtse gemeenteraad vergadert op 14 en 16 december om 19.30 uur. In die vergaderingen zal naast het be handelen van de begroting en de be groting voor de divers0 gemeente diensten ook nog enkede andere voor stellen aan de orde komen. tegenstanders van de motie dan in de raad van Oostvoorna. De meerderheid is voor zelfstandigheid, anderen zien in de toevoefing aan Hellevoetsluis mogelijkheden voor een dorpsrad. Dat er nog geen eenstemmigheid is bleek op de vergadering in Rockanje, toen de heer.J. Groeneveld (chr.) bij de rondvrag de herindelingskwestie aan de orde stlde en namens de raad verzocht dit in besloten vergadering te behandelen. Hoewel burgemeester J. Alberda van Ekesteijn galegenheid bood dit m liet openbar te doen. handhafde de raad ztjn standpunt, waarna het pu bliek mokkende tribune verliet. Van de Industréle Kring voor het Waterweggebied kreeg het Visserij museum een bedrag van 2000 gulden voor de aankoop en plaatsing van een originele loggermast, die op de bin nenplaats van het museum is opge richt. Inmiddels duurt de grote belang stelling voor het vernieuwde museum voort. Vanzelfsprekend is de seizoen- drukte van de zomermaanden voorbij, maar daarvoor in de plaats zijn. de veie bezoeken in groepsverband uit Vlaardingen, maar ook van elders ge komen. Ook de scholen vinden steeds gemakkelijker de weg naar het mu seum om in algemene zin of over een bepaald onderwerp van de visserij te worden ingelicht. Het, is waarschijnlijk dat dit jaar ondanks de periode van vierenhal ve maand, waarin het museum dicht was een bezoekcijfer van 20.000 wordt bereikt. Dit zou dan zelfs de CAPELLE ,'D IJSSEL De Drinkwaterleiding maakt bekend dat in de nacht van 11 op 12 december 1971 in Capelle aan den IJssel een verminderde waterdruk optreedt. Van zaterdagavond half negen tot zondag morgen half tien is er een mogelijke kans op roestwater, dat overigens niet schadelijk is voor de gezondheid. De druk houdt verband met de aan leg van een tweede transportleiding naar Capelle aan den IJssel, waar door de bestaande transportleiding buiten dienst gesteld dient te worden. ROTTERDAM, 8 - 12 - 1971 Glas Sla l 16 - 30; 2 10 - 17; Spruiten A 47; B 38 41; Witlof A 1,20 - 1,60; B 95 - 1.40. Aanvoer: Sla 520000 st; Spruiten 31000 kg. meest optimistische verwachtingen overtreffen, omdat dit getal pas vijf jaar na de eerste opening van het museum (in 1962) werd gehaald. In de maand december wordt in het Visserijmuseum de film „Vissen met de boomkor" vertoond. De boom- korvisserij is een eeuwenoude vang- techniek en na een gestadige achter uitgang in de eerste helft van de 20ste eeuw in de na-oorlogse periode tot nieuwe bloei gekomen. Omdat de boomkorvisserij gewoon lijk niet ver van de kust wordt uitge oefend (tong, garnalen, schol enz.) spreekt men ook wel over kleine vis serij. Thans komt ongeveer 70 pro cent van de totale opbrengst van de Nederlandse vismarkt op rekening van de boomkorvisserij. De film van de maand geeft ook een duidelijk antwoord op de vragen rond de soms mysterieuze verdwij ning van kotters die uitgerust zijn voor de boomkorvisserij. Bezoekers van het museum kunnen de film gra tis zien op iedere woensdag-, zater dag- en zondagmiddag om half vier. Op de algemeen erkende feestdagen is het museum geopend als op zondag (van twee tot vijf uur). Op Eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag is het museum gesloten. ROTTERDAM Met alle respect voor de directie van het Groothan delsgebouw in Rotterdam om in Zoe- termeer een handelscontactencentnim te stichten, zou mr, W. H. Fockema Andreae, voorzitter van de Kamer van koophandel, haar energie liever gebruikt gien voor een gebouw in Rotterdam zelf. De Kamer stelt zich op het stand punt dat, als er in Rotterdam een goed plan ligt, daar prioriteit aan: moet worden gegeven. De markt moet'» wel tevoren goed behoren, te worden verkend. ROTTERDAM De telefooncen trale Noord/Vlaggemanstraat zal op 20 december worden uitgebreid .met 3000 nummers in de nummerreeks 67 00 00 - 67 29 99. Ongeveer 1200 wachtenden op tele foon zullen na de indienststelling aangesloten worden. Voor wachtenden op telefoon op de Noordsingel e,o,, het Zwaanshals e.o. en de Schiphoistraat e.o, dient eerst een kabeluitbreiding tot stand te worden gebracht, die ongeveer eind 1972 gerealiseerd kan zijn. ROTTERDAM Zwervers heeft gisteravond op eigen terrein een aan trekkelijk oefenduel 'gespeeld tegen de zondag derde kiasser Tediro (Rot terdam). Rond de twintigste minuut kende Tediro twee produktieve mo menten. Maar omdat een verdediger daarbij de bal één keer in eigen doel werkte, was het toch nog 11. In de dertigste minuut namen de IJssel- mondenaren de leiding, toen Piet Smit een vlijmsterpe pass van Siem Rozen-daal opving en zwaar be- laagd door enkele tegenstanders voor 2—1 zorgde. Al spoedig na de wisseling rondde Leen Stok een hoekschop van Over- weel beheerst af: 31, De opnieuw sterk voor de dag komende Cees Hei den bracht de spanning terug door de bal in eigen doet te deponeren. Door een solo van Leen Stok werd de eind stand van deze door arbiter Mast uit stekend geleide ontmoeting op 42 bepaaid. ROTTERDA M— De tentoonstelling" in het gerestaureerde Delfshavense Raadhuis trekt zo'n grote belangstel ling, dat hij met drie dagen verlengd wordt en wel tot en met zaterdag 11 december. Openingstijden: 9-16 uur; toegang gratis. De expositie geeft een overzicht van historisch Delfshaven aan de hand van archiefprenten, te-, keningen en foto's; er staat een. grote maquette waarin de restuaratleplan- nen voor dit stadsdeel zijn verwerkt en er is een doorlopende dia-voorstel ling van Delfshaven-nu. ROTTERDAM Zaterdag 11 de cember geeft de politie een „open huis" in het nieuwe bureau Noord aan de Prins Frederik Hendrikstraat. Van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur zijn de bewoners van het noor delijk stadsdeel, Hiliegersbérg en Schiebroek daar van harte welkom. SCHIEDAM Op vrijdag 24 de cember zal er in de Julianakerk in Schiedam weer een Kerstnachtdienst worden gehouden. Aanvang 21.45 uur. Medewerking verlenen de muziek vereniging Harpe Davids en het ge mengd kood Wilton Feijenoord. Spre ker is ds. J. Stolk. AMSTERDAM Een lager Wali Street, de zich voortslepende valuta crisis en de ongunstige economische vooruitzichten leidden dinsdag op het Beursplein tot een zeer lusteloze stemming. De weinige orders die er yvaren betroffen overwegend ver kooporders, hetgeen leidde tot een koersdaling over vrijwel de gehele linie. Kon. Olie daalde ƒ4 op ƒ112, Uni lever en Hoogovens 1 op 109,50 resp. 59,60, Philips ƒ1,30 op ƒ31,50 en Akzo 0,90 op 57,30. Heineken moest 3 terug naar 225, Nationale Nederlanden ƒ0,80 naar ƒ61,70 en KLM een halve gulden naar 118. Deli verloor 1,60 op 87,20. KNSM handhaafde zich op ƒ105, maar de andere scheepvaart- waarden waren alle iets lager. ABN was ƒ1 op 2ijn retour en AMRO- bank ƒ0,50 op ƒ58,70. De markt ver toonde direct na een opening de nei ging tot verdere afbrokkeling. De staatsfondsenmarkt kon hett niveau van maandag ongeveer handhaven. dintdag7 deo®mb*r Div. boek]. vorige k. openings k. laatste not 70/2.80+4® akzo 58.2 57.3 57.0 70/17 of IOsi slg. bank ned. 268.0 267.0 267.5 70/2.4+5M amst.-rott. bank 59 2 58.7 58.7 685 amsterd. rubber 36.5 36.5 70/S ,dell-m:j eert 88.8 8-7.2 87.7 7051 dordL petr. mij. 726.0 708.0 703.0 70 51 dordt petr. mij. 7 pr 727.0 703.0 706.0 3/70/3.5,1»! heineken's b&b a 220.5 217.5 217.0 19/70/3.5,10» helneken's bier 228.0 225.0 224.5 709 hoil.-amerika lijn 80.0 79,2 79.8 70 f* 61.6 59.6 58.8 70 5 h.v.a. mijen 70.5 69,5 69.5 70/71 7 kon. luchtv. mij. 118.5 118.0 116.5 7Qf7SB kon. ned. petr. mij. 118.0 112.0 111.7 70/9 k.n.s.m. nb 105.0 105.0 107.5 70 f3 nat nederl, eert. 62.5 61.7 60.4 7020+Sst ommeren nrc 263.5 261.5 259.5 70f0j6+2'/i* philips' gloei gb 32.8 31.5* 31.7 70fS.4+21»t robeco 217 0 215.5 215.3 70/'1f3.10%» rofinco 159.5 158.4 158.2 70/7 scheepv. unie 54.5 64.2 64.0 70 f S.43 unilever eert. 110.7 109.5 109.5 Claims, scrips «n »lockdlvld«nd«n roiinco 16.25 16.14 in d«ze kosrmÜJ»! öjn osssnomen do officiële noteringen, meegedeeld doei de Vee eenlglng voor dan Effectenhandel Van de zg actieve aandelen die doorlopend ge noteerd worden I» de laatste noturing opgenomen indien voor de ovarlge fondsen in de tweede periode een notering i« tot atsnd gekomen la deze eveneens vermeid. voortover öetrett aandelen tn da rubrieken bank-, kradiat- en varzekeiincawtian ar handel. Industrie «n diversen VarWarinfl der tekent: d ex dlv.; c claim; o» daan en bieden; x talen; 5 gedaan en laken; b bladen; f noteiino In gulden» e sa ex splitsing: 8t ss ex stock: ^erkapltallaatledlvldend» BANK-, KREDIET» EN VERZ.WEZEN 70f4.75+2ls amev 20 88 '0t amfas 20 75.5 J0fi.8+i0st ass.st.r'dam 63 8 70/280 delta/lloyd 52.2 73 54-Sjt 70 6,40 70 6 70 6+5*t t.n.nlllmlj 115.5 mees&hope 121 n.midd.bkEO 110 alavenb. a 224 5 88 75 3 70 51.2 114 121.2 110 224.5 HANDEL INDUSTRIE EN DIVERSEN 70/6jS+2is8.c.f.f25 208 208" 70f4.44.SM alb.heijnf20 154 151 70/4ofS»i ball-nedam 41 39.5* 70f3+i0st bam.v.b. 80 80 70/3.1+Stt bols 20 131 127 7020+2SM hrerovb.ct 277 276* 70 1 4.40 buhrm.tett 45.7 46.5 69/70 f22 c suiker 410 405 7012.254-S9Cjndu-k-3y2S 65.6 64 ©ƒ70 f 4 desseaux 59 57 ss8 dikkers 87 67 7012 oi tOM dr.overlj.ht 133 130 70/3 econosto 44.5 43 70i3-S13"//« eisevlerct 384 381 70f0.5+2JiM erdal 174 174 70 ƒ3.67 fokker 20 28.1 281 70 fl fumess20 66.5 68 ©f® gslderzn. 60 'OfMoW/jsSgiat-broc. 47.7 ©PO 5 grinten 20 159 76f6+10st haqsmeljer 116 '010 boiec 12! 70ri+5« hoil.bet.f20 69 5 70f5+5st iho.hoH. 373 70 f3.30 Intern.muil. 48.4 7010 inventum 168 83 8 kempbeg. 47 70/6 of 3>/u«kluwer 20 174 5 70/71 5+4« kbijenk. ct 83 2 - k.ned.textu. 28.9 k.v.t. 207 leid. wol 248.5 iljempf f 25 46 5 meneba 193 meesbouw 73 meteoor 360 nederh. f20 51 70,71 15 7071 18 69 f2.50 7012 676 70 154-5*1 70 S.6Ö 70 6 7016 61.5 45 153 115 121 67.5 372 48 3 169 5 175 82 28 9§ 207 5 250 47 191 5 73 365 49.8§ 120 159 129.5 327 66 n.daqbl.u. 120.5 nrcf.eurhout 159 70f4.44-5M norit 12? T 7012+541 nutricia vh 329 5 nljv.t.cate 68 70/1.52+s»! ogem nb 74 /op 8+4s< oakhoedf2ü 84 '0 i4+3'/>»t rijn-schaide 164 es/©sch.cartf25 156 59/70/ 1.60 8Chhonf 25 52.2 70 schuitema 241 707 echuttersv. 114 Tb 14 sim. de wit 233 70/1.73 stokvis 28.5 70 7+si/jat etsp tv/ent. 93 70 lO cf 5»t utermohlen 268 70 9 ver.glasnb 117 83 f 12 ver.mach. 75.3 70 4 v.n.ultg.bedi 103.5 102.5 5 verzeiverw. 47 48 'Of 11 vlhamll-butt 83 83 71 f4.4of5% wereldhav. 82.3 80 13 wessanen 63 67.5 39/704 wyersa. 93 91.t 75.5 69 6 113.5 121.2 110 224.7 208- 150.1 39.5' 80 127.5 276- 46.5 403 64 55 67 130 379 28.2 61 44 6 153 115 66.5 372 48.4 175 81.4 207 250 2 47.2 190 49 129 5 66 5 VERENIGDE STATEN akzona 30.7 31 am.can. 30 28§ am motors 7.1 6,8 am.telteiU 39 37.75 anaconda 13.2 12.3 burroughs 128.75 125 Chrysler 28.5 27.5 colqate 51.5 52.25 dow.chem. 67.5 6S§ dupont10 135 135.5 east.kodak 87.1 86.1 f.a.s. int 35 ford mot. 10 65.5 65 gen.eleotr. 58 57.3 pen.motors 77.25 74 intbusiness 310 299.5 inttel.&tel 52.6 51.4 kennecott 20 19.3 penn.central 4.65 4,65 pepsIco 51 60 rca corp 31.25 31.5 shell oil 40.4 39 stanln.f.10 65.2 65 u.'e.steel 10 24.5 24.9 westinqh. 80.25 79 AAND.BELEGG.MI1EN adm.beleqg 122 121 dutch.int 107 103.5 enq.hoii la 57 enq.hoü 2a 54 t.k.a 139.5 135 5 mijbeb. 565 nefo 58.8 57.7 obam 362.5 363 protector 109 108 rolkico6)cp 86.8 87 urii.lnvest 61 61 unitas ƒ10 83 81 utilico 119 118.5 wabo 239 85* 49 7 240 110 233 27.8 92.1 268 .117 75 36 49.9 239 27.8 268 74.8 102 33 91.5 101.2 101.2 100.7 101.2 101.2 100 9 101.2 101 2 100 9 101 2 101.3 1009 NEDERLAND 69-94 8 70-95 8 71-96 8 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-76 8 70-77 8 71/96 7| 70-78 7' 69-94 7 71 "8 71 71/81 71 66-91 1 7 66-92 2 7 69-94 7 68-93 1 61 68-93 2 6« 68-93 3 6! 68-94 4 6i 66-91 6] 67-92 6) 59-89 4) 60-85 1 4 60-90 2 4 63-93 4) 64-74 ki 4; 84-74 pr 4 59-84 4; 60-90 41 61-91 41 63-93 1 41 63-93 2 41 61-884 62-924 83.4 86 81.3 80 96.5 97.1 84.9 79.7 80.5 78.9 79 82.1 78 76.2 53 69.25 69.35 93.1 93.1 83.4 86.1 81.95 80.2 968 85.1 80 80.6 79.1 79 82.15 78.1 76.2 52.5x 53-9331 prootb. 3J 47-87 31 51-763» 53-8331 84.8 84.8 56-86 3 82 82 48-9831 68 67.8 48-98b.ct3l 66.8 50-9031 73 72.9 54-94 31 74 74 55-95 1 31 73.6 73.4 55-85 2 31 SI-2 81-2 qrootb. 3 46.8 46.8 37-81 3 86.2 85.7 46-82 qrb.3 85 6 85.7 47-76 3 82 82x qrootb. 2 J 39.8 39.95 37-74ni37a3 94.55 94.6 46-82 qb 3 80.8 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn70/76 8] 102 102.6 abn70/76 8 101.1 abn ko 8 abn sp 67 amro698J amro 69 8 amro 70 8 amro 71 7j amro ko 7j 101.2 130.3 103.8 101.2 100.7 100.5 98 101.5 101 130.3 103 7 101.1 100.6 100 98.3 101.95 102.1 101.8 101.7 991 99.2 100.35 100.4 67-92 6 65-90 1 51 65-90 2 5J 64-891 51 64-89 2 5i 64-94 5 58-834) 99 99 98 45 95 2 95.1 95 1 90.7 90 7 90.6 90.6 91.9 89 5 87.8 88.5 88.1 86 86.2 83.3 86.8 99 3 99 1 -3 45 95 2 94.9 95 2 90.4 904 90 3 90.3 91.8 89.6 87.9 88.5 88 1 85 9 85 2 83.5 85.3 bankmees 8 100.5 100.7 bnq70/90 83 106.05106.05 bnq 70/95 81 105.8 105.8 bnq?0/85 8) 102.9 103.1 txip70/95 8) 103.7 103.8 bnq69/76 8 101.5 101.5 br\q69/94 1 100.4 tOO.6 bnq69/95 2 f 100.5 100.6 bno?0/76 8 10125101.3 bnq7t/96 8 100 33100 5 bnq70/79 7J 100 5 100.4 bnq71/96 7; 99.3 bnq69/94 7) önq692 7) bnq71/96 7) bnq?1/79 75 bnq66/91 1 7 tmg66/912? briq66/91 6) bnqB7/92 6) bno57/32 6 bnp65'9016 bng65''9Q2S bnq64 1 5 bnq64 2 5 bnq62 1 rsp bnq62 2 rsp bnqS2 3 rsp 97.8 98 97.9 97.7 95 93.7 91.8 89.8 92.9 88.8 88.5 84.6 84 9 99.6 98.1 98.3 98.2 97.8 95.1 93.8 91.9 89.8 93 88.9 88.8 84.6 85 144.5 144.5 120.4 120.3 132.3 132.3 PREMIELENINGEN alkmaar 2 62.05 63 adm.c.a. 3 128 130§ adm.c.a. c3 124 adm.w51 21 63.6 63 6' adm q51 2) 64.2 adm.561 21 65.9 67,1b adm.562 2) 72.9 73,2 adm.56 3 2) 72.9 74 adm.592) 67.3 67 b.t.fl.695 97.4 97.4 brede 54 21 63.1 63.2 dordr.662) 63.05 63 eindh54k21 61.05 61 eindh54p2{ 64 ensch54k2) 62.8 64.7 ensch54p2t 64.5 sgr«S21 21 76.8 75.3 spra52 2 21 75.25 75.2 ned.ro.kr25 66 65.6 rdam52 1 2) 82.4 82.4 rdam52 2 2) 75.15 75.9 rdam57 2) 73.2 75 utr.52k21 105.1 06.1 utf.52q 2) 86 87 z.hell.57 21 72.6 74§ z.hoH.592) 74.1 75 LUCHT- EN SCHEEPV. k.!.m. 68 7 91 91.2 k.l.m. 6 94.2 94.2 kJ.m. 4i 89.8 90.2 k.l.m.4j 97.7 97.7 ommeren 5j 90 PROV. EN GEMEENTEN aimelo 4) 85 alphen 41 85 adam594l 79.5 adam48g3) 91 91.5 assen 4j 82.05 drente52 41 84.75 emm.52 1 4J 78 qe!d5944 78 qoud60 4) 83.2 sgrav56 41 82 83 pron.5641 81.1 noordh56 4 81.1 rdam65 5J 87.5 88 rdarr>37 4 3) 75.9 78.6 z.hol!.65SJ 82 z.holl 51 4 92.2 90.1 HYP.BANKEN NEDERL alq K 3 69.5 fr qr 71 8 98 8 98 3 tt qr a 7 91.5 91 5 fr qi q 7 98 4 98 5* fr.qr k3 6j 97.1 97.3 ir.qr q2 61 95 5 fr.qr 16) 97.6 97.3 fr.qr dw6 91.5 fr.qr dwn 6 86.7 fr.pr s6 88.5 87 fr.qr. f5 80.75 80.2 fr.qr xxa4j 80.75 60.5 fr.qr du 4) 81 81.1 fr.pr z 41 78.4 78.4 Ir pr Ij 4) 78.8 77.5 fr.qr. dt 4 82.75 fr.qr. deve3i 71 72 fr.qr. dava 3 69 69 natkS 84 nat. e 31 69,1 ned. q 31 69 ned. k 3 71.4 71.5 ned. b 3 70.6 utr. fl 7 94.1 94.1 utr. d 6) 86.8 86-P utr. «61 97.2 utr. *5) 82.1 82.1 utr. 'fi. 5 80.75 81 utr.u 4j 80 80 utr. s 41 80 80 utr. v4j 77 77.1 utr. kl 31 69.25 70 utr. eeef 3 71.1 70.1 wasti. az 7 90.2 90 westl. r 7 91 90.9 westl. m 61 92.5 93 west!. q2 6J «v 97.3 97.3 weatl. c 6) 87 87 west!, x 6 86.1 8S.4 westl. a Si 84 westl. f] 5) 82.5 82.25 westl.u o 85 westl. 141 78.5 78.7* westl. 141 78.1 weatl. eeff3 71.5 HANDEL 1ND. EN DIV. akzo kl 4) 86.9 akzo qr 4) 88.2 88.5 dr ov.hout 4 91 91 qiessen 5 "90.5 91 x hooqov. 6) 92.8 92.5* nqu?0/77 81 102.5 102.3 nqu70/858i 102 6 102.3 nqu?Q/85 81 102 102 nqu71/868 100.7 100.7 nqu69/89 71 97.2 97 nqu86/86 7] 95.5 95.2 ngu66/S6 6) 93 92.6 nqu68/88 6j 89.5 89.3 nqu6,5/80 5| 92.1 91.7 pakhoed 8j 102.7 102.5 pakhoedSS 92 92b peek&ci. 8 96.3 96.3 peekei 7) 92 92 phil.51 $k 4 77.1 phll 51 $g 4 78 77x phil 4831 96.7 96.7 pont.kht5J 89.2 89.5 pont.k.ht.3) 95 peqern57 6 89.4 89.4 peqem58 5) 88.4 88x oeqemSS 5 83 83b peqem52 4} 100 1Q0x oequs 57 6 99 98.5 pqem 57 6 92,5 94 poem 64 6 89 88.2 oqem 59 4) 83 83.3 poem 62 4 80 80 sch.hon 51 89.8 90.1 ach htm 4j 95.3 95.3b ech h 61 4j 93 93.5b st.twente4) 89 89 unilever 8 1008 100.9 unilever 6 88.3 88.5 vmac697'/g 85.2 85.2 v.rnach58 5 90 90.5 v.mach62 5 85.5 85.5 amfas 3.6 prolongatie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1