H PvdA is vóór gastarbeiders 1P*wh5I bi Oversehie Rijken de Lange maar één etektrcHiiscborgel ineieetaSage RUI TM z'L LAN ji- Nederlands fruitschip kan lading niet kwijt AGENDA bij Minister Drees Rijk betaalt miljoen, aan metro bezoek: f214 I f i: Soms staat t bij Ï-WÏA 1 ■taÖSBaMaSfifiiaM Kerstfeest Voor s dibpersgezi irnen Conflict over lossing Ned. Kamerorkest twee premières DE ROTTERDAMMER DINGDAG 14 DECEMBER 1?; SRMSS «Mts* «Tiè£ KORTE LiJNBAAN 28, ROTTERDAM, TEL. (010) 119400 vandaag Gebraad-rNXVEErN: Zaldkade 1S8: 19 03 ds mórgen ^«Sflnn?M: 221 14.30 opening Bar- dagelijks maten 32 - 33 J95 maten 34 - 39 Ü95 Kerstzangdieust Baldadige jeugd beschadigt politie-auto Leidse universiteit pakt milieubeheer .internationaal aau PAGINA 3 op HAVENS VERDWIJNEN i i j; fc J4l».hv »-/* 7 ~<r. ROTTERDAM Do afdeling Oversehie van dc Partij van de Ar beid is het oneens met het streven van een aantal wijkbewoners, do huisvesting van buitenlandse werkne mer» m .IIuis ter Schie" tc beloilen. Dc afdeling vindt dat „hot in het belang van onze econo mie naar Nederland halen van gast arbeiders do verplichting inhoudt do- ze arbeiders een menswaardig onder komen tc bieden; vele gastarbeider? in een onderko men gevestigd zijn. dat de titel „menswaardig" met verdient; het Huis ter .Schie een voortreffe lijke. in Rotterdam zelfs unieke gele- ïenneid biedt oo falNoenujze wiye gastarbeiders te herbergen; het dcor dc in aanhef genoemde bewoners gevormde actiecomité een standpunt naar voren brengt, dat als verwerpelijk dient te worden be schouwd". Het topje van de ijsberg. Want beneden \n onze speciale orgelzaal vindt u een uitge breide koliektie orgels. Eminent. Solina. rhilicorda en Yamaha. Zij worden op dezelf de wijze verkocht als onze vleugels en piano s: Dus met uiterst deskundig advies. En het Orgel-Prefudeer-Systeem. Dat is 'n halfjaar een orgel huren. Om hem daarna terug te geven. Of te kopen met aftrek van de huurkosten. Het Orgel- Preludeer-Systeem, ideaal voor mensen die een proef willen nemen o ROTTERDAM Met de kerstda gen wordt een grote concentratie van schepen .verwacht. In verband daar mee wordt zaterdag (25 december) in de Doelen een kerstfeest voor de schippersgczinnen gehouden. In de Doelen is eerste kerstdag een programma voor de jeugd vanaf twaalf jaar. In de Kleine Doelen is een kinderprogramma voor de zes- tot twaalfjarigen. Daarnaast is er in de kleuterzaal een programma voor de drie-, vier- en vijfjarigen. De peuter- ^aal wordt als crèche ingericht voor de o-, 1- en 2-jarigen, De totale opzet is gemaakt voor 3500 ouderen en jon geren van de Rijn- en Binnenvaart. Het programma voor het Doelen programma ziet er als volgt uit; Judy Mackenzie uit Londen, Haagse Poli- tiekapel onder leiding van Karei Ko kelaar, Zeeuws Jongenskoor onder leiding van Eef Heijblok, de jongens sopraan Henri Schipper, Jan van Weeiden aan het Doelenorgel, kerst toespraak door ds. Van der Most „Je zus Christ Super Star". Om te leurstelling te voorkomen is de toe gang op kaarten, die afgegeven wor den vanaf dinsdag, 21 december. Men kan deze krijgen aan het Schippers centrum Veilige Haven, Heemraads singel 231, van 's morgens tien tot 's avonds tien iiur. De aanvang is om half vi]f. Vrijdag, 24 december, 's av onds om 9 uur is er een Kerstnacht- dient voor schippers in de Oude Kerk onder leiding van ds. A. M. Brouwer Het Haags Jongenskoor verleent medewerking. Van onze scheepvaartredactie ROTTERDAM Het Neder landse kustvaartuig Menveha- ven van Van Uden in Rotterdam ligt sinds gisteren in'de haven van Rouaan met aan boord 400 ton sinaasappelen die niet ge lost worden. Reden voor deze boycot is een verschil van me ning tussen havenarbeiders en ontvangers over de mafiier waar op de fruitlading gelost moet worden. „het in het belang van onze econo- ploeg van 28 havenarbeiders de la ding loste tot in de loods. De ontvan ger nam daar het werk over en sor teerde het fruit uit. De Franse bond van havenarbei ders beroept zich echter op een uit 1947 daterende wet, waarin staat dat ook deze laatste handeling door ha venarbeiders gedaan moet worden, zodat elf havenarbeiders aan de p'oeg toegevoegd moeten worden. De ont- vanger weigert evenwel deze extra kosten te betalen, waarna de haven arbeiders weigerden de lading uit de Merwehaven te lossen. Het schip lag in Bordeaux, toen de problemen zich voordeden. Een uit- wijkpoging naar Rouaan sorteerde voor het Rotterdamse scheepvaartbe drijf geen effect, omdat de havenar beiders van Rouaan zich solidair ver klaarden met hun collega's in Bor deaux. De directie van Van Uden wacht nu af hoe het conflict zal uit pakken. ROT IER DAM Di- ouile ha vens van Rotterdam ]>iij\cu het aanzien waard. Er gaan echter steeds uwer stemmen «p om ze dicht te gooien en van de grond een nuttigrr gebruik te tnakeu. Het scheepvaart Jjocltl dat karaktc- ristick i» voor de haven-iad Rot terdam heeft zich immer» gewij» zigd en zocht en vond nieuwe wegen. Op do voorgrond de Keilo- haven en Lekhaven met ai- blik vanger de enorme ..potten" \an het gemeentelijk Energie Bedrijf. Nog slechts poradiseh draaien de schepen deze lui venhek ken» in ou dan vaak nog alleen al» het elder- vol i». De dagen van de oude havens zijn geteld, dat i- wel zeker. Rotterdam kan zich niet permit teren peperdure grond nagenoeg onbenut te laten. Zwoeger» en „demperg" als we zijn zal strak- het water plaat- moeten maken voor land. Nog even en liet ..jullie worden bedankt" zal klinken. Foto: bureau Dc Wit. Den Haag. ,„^.<"TTERbAM: De Doelen: kleine 7.131 kamermuziekvereniging „Seltz Quar- ïw. J?e Schouwburg 20.15 Nederlands Dans Theatar; Piccolo Theater: 20.)5 Jac- *ata"st' Hofplein Theater: 2015 "heunlére; Sportpaleis Ahoy: 20 00 Première Holiday on tee. RERjVIS: Hulpsccrctoric: 19.30 wijkraads- vergaüenng; Maassluis: Gemeentehuis: 19.30 ge- ^"toaBdsvergaderlng: raadsvenractertJig ,stadhuls: 9999 gemeente- k-s-^RKCHTGemeentehuis: 19.30 ge- "«"^"adsvergadermg; MAASLAND: Gemeentehuis: 15.30 ge- oKteraadsv«bgadering: j C,EN: Buurthuis: 20.00 wijkraads- vergadertng; meESRTtr?AAi: Gemeentehuis: 20.00 ge meenteraadsvergadering ROTTERDAM: De Doelen: hal 12 45 kof- concert; Stadhuis: 19.30 carillonco^eert; Hort n 20,15 Youn£ Credo Singers en rff0 CanJcmus; De Schouwburg: 20.15 De •intIr he* Bodenmeer; Hofplein Theater: la meunlère: Stadhuis: 14 OO gemeenteraadsvergadering; wni?r?GyLIETHulpsecretarie: 20.00 w'JKraadsvergaderin g Ehcn Haezergebouw owstr. 36; 20 bijbellezing ds. Verkade. JEachte" stadsbezorging: maandag t.m. erSf^18-30-19-39- zaterdag 17-10. tel. U5S88. Hamte Kerkstr. 82. te!. 266382 «15 ®en: Verhelj, Dlepenbrock- tii ï.,41, te!- 3439115 Maassluis; De Jong k/„ agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersortstaat 35. overrtS-voor de daK: Bijbellezing en hi„h lel Klachten gelluüs- en n cn lurbtvorvuillng: Centrale Meld- SBr„„S?.-'karner RUnmond tel. 010—150000 v-, 2uren sociale raadsleden: ma. di t: ij. Goornhertstr. 19. 3-11jensiusstr. 37 str Brovefilerssingel 57. Ml; Klaver- I0I°. s"11: Rulgewaardstraat 34 14-16; 31a- Li,„rr- lt 14-16, di„ wo., do.: Korte Bllnbaan 3d 12-14: vr. Een paar stevige stappers voor Uw zoon, waarmee hij beslist met droge en warme voeten door de winter gaat. Sterke jongens wintsrschoen in lederprint met vetersluiting en verkrijgbaar in de kieur zwart. Uit de serie van f 11,95- f 12,95 nu met guldens voordeel. BRtELLE De ANWB zal dit jear in Brielie een veriichtingsactie houden van 14 december lot en met 18 december op het parkeerterrein Ruzgeplein. Het verliehiingscontrolestation is op werkdagen geopend van 11.00 - 19.00 ir-w en op zaterdagen van 9.00 - 16.00 uur. Morgenvroeg om 9 uur begint op de tussenverdieping parterre de verkoop van deze stevige jongens winterschoenen met ve tersluiting, in de kleur zwart en de maten 321/m 39nu met 2 maanden garantie. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best ROTTERDAM In de hervormde Hoflaankerk aan de Oudedijk wordt zondagmiddag 19 december om vijf uur een Kerstzangdienst gehouden. Medewerkenden: Ineke van Asch Fluit, Dhr. van Dommelen Hobo, Kralings Kerkkoor onder leiding van Jan Groeneveld, Kinderkjor en Jeugdkoor o.l.v. Mevr. van Asch. Aan het orgel Adri Verhoef. Ds. Hoekstra houdt een korte Meditatie. Toegang vrij. liturgie in de kerk verkrijgbaar. ROTTERDAM Rotterdam zal in de jaren 1972 tot en met 1978 bij de aanleg van de oost- lijn (Eendrachtsplein naar Om moord) van de metro kunnen rekenen op een rijksbijdrage van 214 miljoen gulden. Dit" heeft minister Drees van Verkeer en Waterstaat maandag Jaten weten tijdens een bezoek van hem en minister Langman van Econo mische Zaken aan Rotterdam. Bij de behandeling van ziin be groting in de Tweede Kamer in november had de minister een betreffende beschikking al/aan gekondigd. De rijksbijdrage voor uitbreiding van de Maasstedelijke Metro zal ge geven worden onder een aantal voor waarden. Zo zal om de bouwrente binnen de perken te houden de metro binnen zeven jaar xgereed moeten zijn. Daarnaast zullen de metrotarie ven zo'n niveau dienen te krijgen dat een sluitende exploitatie mogelijk wordt. Cin tot een sluitende begroting te komen zal Rotterdam in overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de totale vervoers- en verkeersproblematiek integraal moe ten aanpakken. Verder wordt de voorwaarde gesteld dat bij de sta tions Alexander en Kralingse Zoom van de oostlijn tijdig zogenaamde „park and ride'-verbindingen moeten komen. Ook zal de goede bereikbaar heid van de metrostations verzekerd ROTTERDAM Een groep van ongeveer vijftig 'jongelieden werd baldadig tijdens een jeugdbijeenkomst in het gebouw „Rehobolh" aan de Ozingastraat. De politie verwijderde hen uit het gebouw, maar de jongens beschadig den door gooien met stenen een politie-surveillancewagen. Drie jongens van 14 en 15 jaar wer den naar het bureau Slinge gebracht. moeten worden door aansluitende bus lijnen, terwijl de uitvoering van de stations Alexander en Blaak goede overstapgelegenheid van en op de NS-lijnen moet waarborgen. Bij normale voortgang van het werk zal het bedrag van 214 miljoen gulden als voigt worden verdeeld: in 1972 8 miljoen, in 1973 18 miljoen in 1974 28 miljoen, in 1975 32,5 miljoen en voor de jaren 1976 tot en met 1978 42,5 miljoen. Minister Drees maakt een rond vlucht boven Rotterdam; op de ach tergrond burgemeester W. Thomassen. t gerust vakman Van een onzer verslaggevers' LEIDEN In de rij van universi teiten en hogescholen die de proble matiek yan het milieubeheer willen aanpakken, heeft zich nu ook de rijksuniversiteit van Leiden ge schaard. De opzet van de leergang ..milietb en bevolkingsproblematiek" is niet alleen ïnter-dïsciplinair (sa menwerking van verschillende facul teiten), maar tevens internationaal; samenwerking met onderzoekers in Amerika en Zweden. Als deze opzet slaagt, zal het Engels voertaal worden bij de leergang. Vorige week werden in Amsterdam twee soortgelijke initiatieven officieel bekrachtigd. Aan de Vrije Universi teit werd het instituut voor milieu vraagstukken opgericht en de Uni versiteit van Amsterdam beleefde de start van de studierichting milieube- neer. ^?y?rte9enwoord'9ina vooi Nederiand: N.V. Willem van Rijn, Postbus 8005, Amsterdam BINNENWEG OTTERDAM - TELEFOON QJO ROTTERDAM Het Nederlands Kamerorkest bracht zondagmiddag in de goed bezette Grote Doelenzaal de eerste uitvoering van twee werken, waarvan de geboortedata zo'n 270 jaar uit elkaar liggen. Aan het begin van het concert was het de suite uit de ballet-opera ,,'L Europe galante" -van André Campra, een reeks ver rukkelijke muziekjes, waarin de com ponist volgens zijn eigen zeggen heeft getracht de Franse verfijning te men gen met de Italiaanse levendigheid, wat hem wonderwel is gelukt. Onder de soepele leiding van David Zinman speelde het orkest subliem. De andere première was die van het „Capriccio voor hobo en strijkers" va de Pool Kryztof Penderecki, waarin de solist Flan de Vries en de 11 strijkers hun taak zeker ook su bliem zullen hebben volbracht. Dat was aan het resultaat echter niet te merken, wat geen wonder was, want wie achter de kam op een strijkin strument moet spelen is ais iemand, die zijn maaltijd door zijn oren naar binnen tracht te krijgen. De wispel turigheid uit de titel bleek dodelijk vervelend te zijn. In Mozarts „Concert voor piano en orkest in Es, K. V. 482" was de Pools- Amenkaanse pianist Mischa Dichter solist. Hij speelde helder en briljant, maar niet zo meeslepend als het or kest, dat o.a. in de inleiding van het Andante een voortreffelijke strijkers ensemble het horen en alle jolijt in het slot-Allegro wist te leggen. De „Symfonie no. 64 in A" van Jo seph Haydn, waarin de hoorns bijzon der fraai klonken, was het blijmoedi ge slot van dit concert, waarop solis ten, dirigent en musici zeker niet te klagen hadden over de hartelijke bij val van het, grotendeels heel jonge, publiek. G. M. DERSJANT Een ieuke overgordijnstof voor in een modern interieurdat kunnen we het best zeggen van deze weefstof die nu voor een spotprijs de deur uitgaat. Moderne weefstof in 6 gezellige interieur kleuren en de breedte van 120 cm, koopt U nu niet voor f 5,90 per meter, maar voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op dev7e etage de verkoop van deze moderne weefstof in 6 leuke kleuren, 120 cm breed, per meter voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best VEILING Di: i.iek. 13 öic Aai'dappelei. 13 80j, Andijvie 140—155 750, Alicar.le 280—;u'i Giw Spiuiten AJ 47—52 77900 AU J9li. BI 38—41, 1311 37—39, CU 33—38, DUI 81—90, ?.'???peen 9—14 930 Paprika z 75—263 Sïo Peterselie 31 SM, Selderij 15—372 1530 Sla AI ISVs32 197QCÓ, II XI17, Ut en per kg 5—12 3900, Knolselderij AI 1>—21 900. Fier Ai 3317 3500, bi 32, Paprika 17pj per stuk 1500 üj EERSTE voorbode van de jaarwisseling ligt op m'n tafel: het Rotterdams Jaarboekje over 1971. Redacteur is weer de gemeen te-archivaris drs R, A. D. Renting en zoals altijd is dit boekje tevens het jaarboekje van het Historische Ge nootschap Roterodamum De „Dagelijkse kroniek" omvat het jaar 1970, dus één jaar eerder en het is opvallend, hoeveel er in dat jaar in Rotterdam is gebeurd. We hebben te maken met C'70, met akties in het Oude Westen, met demonstraties op de publieke tribune in de raadszaal, akties tegen dempen van de Rotte. Er waren niet alleen prettige en opwindende gebeurtenissen: overlij den van mevrouw mr J. M, van Walsum-Quispel, van Ne] Roos, van ïr C. van Traa, ds R. H. J. Fischer en van anderen, die voor Rotterdam zoveel betekenden. In het historische deel is Hugo de Groot een belangrijke figuur. Mr.'W, F. Lichtenauer en mr G. E. Lange- meijer hebben opstellen gewijd aan deze grote Nederlander en aan zijn banden met de zeevaart en Rotter dam. In een archeologische bijdrage be spreekt C. Hoek het kasteel en de kerk van Hillegersberg. En natuurlijk is met de toespra ken van koningin Juliana, prof. dr. J. Presser en drs Maria de Groot een bijzonder accent gelegd op het feit dat het in 1970 vijfentwintig jaar geleden was, dat Nederland werd bevrijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1