Bouwrijp maken kost geld VLAARDEVGEN WIL PROBEREN HET ERFPACHTSYSTEEM VAN GROND LOS TE LATEN Kerstzang 71 Konvent van Kerken Begroting sluitend door betrachte soberheid AGENDA Geen aranties voor identiteit dagbladen nem ËËH ï-fe VI. A a bhi Ng n B. en W. Rotterdams gaan akkoord met i nmond-jdannen voor milieudienst BEUBS VAN AMSTERDAM Kerstzang dienst Raad Rrielle akkoord met restauratie Kerstboom voor ijken isse Minister Engels antwoordt: !5 <>K t Vereenigde Glas verwacht geen lager bedrijfs resultaat Schiedam krijgt kinderdag verblijf Barbecue Inn VLAARDINGEN Het col lege van B. en W. zal een onder zoek instellen naar de mogelijk heid om grond te verkopen wat eventueel tot gevolg kan hebben dat het jarenlang gehanteerde erfpacht-systeem wordt los gela ten. Wethouder M. Mooij deed deze toezegging diensdag tijdens de begrotingsdebatten in de raad aan de PCG, de KVP en de VVD die hadden aangedrongen op een herwaardering van de grond poli tiek. vandaag morgen INVLOED DEN HAAG Van de bij de samenwerking van de Neder landse Dagbladunie, de Arbei derspers en de Perscombinatie betrokken eigenaars kan de rege ring niet de garantie eisen,dat de eigen identiteit van de bij de samenwerking betrokken dag- (lagelijk* iki in; Zaterdag start actie Burgerzin BOEKHANDEL Jf. S. VAN LEEUWEN SCHiEDAiVf ACTIEVE AANDELEN AANDELEN i3? io7+avjat flilÖofS»! Actieve obligaties - Claims, scrips, stoekd. e DE ROTTERDAMMER PAGINA 7 WOENSDAG 15 DECEMBER 1971 Aan dé Dam 22 la onze 'Barbecue Inn* voor thuls-eters en uit-eters om 5 uur open gegaan! WIJ zijn klaar om u onze kompïel© kanS-en-klare- klpmaaltljden en kip snacks te leveren. In ons restaurant serveren wij voortreffelijke klp- varlanten. Dam 22 Schiedam VLAARDINGEN Het Vlaardings Konvent van Kerken, werkgroep van de Raad van de Gemeenschap van Kerken en het Leger des Heils, heeft voor maandag 20 december een valkskers tza ngsa me nkomst georgan i- seerd in de Grote Kerk op de Markt. Muzikale medewerking verlenen het- Harmoniekorps Sttrsum Corda en het jongerenkoor van de Willibror- duskerk. Aanvang 20 uur. Voor en na de samenkomst wordt gedurende een kwartier voor muziek gezorgd. SCHIEDAM In de Christelijk Gereformeerde kerk aan de B.K.-laan wordt vrijdagavond het naderende Kerstfeest voorbereid met muziek en zang: een blokfluitclubje en het kerk koor verzorgen er vanaf kwart voor acht een Kerstzangavond, waarop het waard za! worden gevoerd door ds Van Sarge. Deze partijen willen een onderzoek om na te gaan op verkoop van grond de gemeente eventueel financieel soe laas zal bieden. Wethouder Mooij was over dat laatste niet optimistisch. De gemeente yïaardingen iheeft maar bitter weinig grond om te verkopen en die_ grond moet bovendien eerst bouwrijp worden gemaakt waarmee miljoenen investeringen gemoeid zijn. Niettemin was de heer Mooij bereid EEN BRIEL De vestingwerken van Den Briel, in de 18de eeuw aan gelegd door Menno van Coehoorn, zullen worden gerestaureerd. Hiertoe heeft de gemeenteraad van Den Briel dinsdagavond besioten. Voor de eerste fase van de restau ratie werd een bedrag van roncl 540.000 beschikbaar gesteld. De ge hele restauratie van de stadswallen, grachten, poorten en bastions zal on geveer 2.5 min kosten. De eerste fase omvat het gedeelte van de oude verdedigingswerken aan de oostzijde van de stad. STRIJEN' De gemeenteraad van Strijen zal maandag, 20 december de behandeling van de gemeentebegro ting beginnen. Bij het samenstellen van de begroting, voor het dienstjaar 1972 zijn volgens B. en W. de daar voor in aanmerking komende posten aan een kritisch onderzoek onderwor pen cn de grootst mogelijke soberheid is betracht om te proberen een slui tende begroting aan te bieden. In verband met de nieuwe belas tingmaatregelen. voortvloeiend uit de wet van 24 december 1970, konden de inkomsten worden verhoogd met een nettobedrag van 70.000. Door een voorlopige beschikking van een ton over de saldireserve Is de begroting sluitend gemaakt. Voor de onvoorziene uitgaven is dan een be drag beschikbaar, groot 14.677,40. welk bedrag naar de mening, van B. ROTTERDAM: Stadhuis: 19.30 carillon-, ciraear*.; l)c Doelen: 20J5 Young Credo Sissers cn Deo Canlcmus; Be Schouw burg: 20.15 De rit over het Bodecmeer; Hotpleln Theaier: 30.15 Sex 0 la meunière; Sudhuls: 20.W gemeeiUeraadsvarnaderlng, HOOG VI JET: Hulpsecrctarie: M.ffl) ivijknmdsvergaderius. SCHIEDAM; Opstandinevkcrk: 19.15 «rstwiifltajSdiecst Nederlandse Christen Vrouwenbond. ZUlDLANDt Gemeentehuis: 19.(10 ge meenteraadsvergadering. ROTTERDAM: Nachteiraalplcln 55: 20.00 wiikraadsvergüderlns charlols: Keh. Eben Haezer, Gommstr. 38: 20.00 bijbellezing ds Verkade; Bergkapel: 20.00 ds Vroeglndevvey wor Geref. Bond. ROTTERDAM: Marannthakerk: 18.00 Ned. car. vrouwenhond Kerstviering: stadhuis plein 2D; is.oo opening „Lord Charley": 't ■^•01 Ned. Chr. Vrouwenbond Kerst- «iding; Jan Ugthartstraat: 11.45 eerste Psa! middelbaar technisch onderwijs. OMMOORD: Open Hof: 20J30 vergadering wbkscmeenschap Ommoord, OVERSOHIE: Raedthuys: 20.00 wijkraads vergadering. ALRlasserdaM: Kaarthuis: ts.su ge- ijfveteraadsversaderlng onispnnnlnossc- fioatv IHC; 20,00 reünie leden en oucï-ïeden Padvinderij, SjnilBDjuM: Stationsplein 2: 13.30 verga- Mrtng raadscommissies voor financiën en milieuhygiëne. HOOGVLIET: Be Kom: 20.00 opening ™'W£enschappen Troplha. Rotterdam: Stadhuis: 14.00 gemeente- riafevergaderlng. ^ARENDREOHT: Gemeentehuis: 19.30 ge- "^nteraadsvergadcring. Gemeentehuis: 20.00 gemeen- 'E^svergadering. JiP-i-EVOETSUJIS: Geincentchuis: 19.20 ,,S5,teraadsver.ga tiering. m'iiS3eLMONDE: Grote Kagen 22: 19,45 ItfiSJdsverga deri n «rStertn"K: Buurtku,s: ï0'00' wUfcraadf- Stadhuis: 20.00 gemecn- S?SverRaderir g. utIHRiD.-VM: Euromast: 22 00 keiïUnite- i'NIlUIIG: Gemeentehuis: 20 CO gc- Tur,,eSatlsïer»clerlh,B. KSIMPEN AAN den 1JSSF/L: v.d. Gles- Üassu Isoor<i: 15 3" tewaterlating Straat en \V. gering is voor het verrichten van Investeringen en niet uitstelbare uitgaven in de loop van 1972. f. Voor het :dienstjaar.'1972 Woben-.B. 'on \V. de volgende investeringen ge- programmeerd, voor het ontwerpen van bestemmingsplannen en streekplannen ƒ20.000, nieuw alarm systeem brandweer 6.700, verbete ring openbare verlichting ƒ3000, pre mies woningverbetering en splitsing 6000, sanering en krotopruiming 15.000, aankoop vrachtwagen ƒ29.000, aankoop vervoermiddel per soneel ƒ3.500, aankoop beregeninstal- latie ƒ8.600, aankoop .naaimachine ƒ7.200. Het streekeentrum De Beu- ^kenhof heeft in verband met een ge heel nieuwe opzet over de jaren 1970 en 1871 een bijdrage van 1 per in woner genoten. Voor 1972 wordt een bijdrage ge vraagd van./1,25 per inwoner. Aan gezien deze nieuwe opzet niet beant woordt aan de in Strijen gestelde verwachtingen, stellen B. en W. voor deze aanvraag af te wijzen en voor 1972 geen subsidie meer beschikbaar te stellen.'Wat betreft de verslavings- ziekten (prof. dr. Herman Bouman- huis) stellen B. en W., dat wegens het ontbreken van voldoende informatie deze aanvraag afgewezen dient te worden. een studie te maken van de mogelijk heden. Over de binnenstad zei de wethouder dat het gemeentebestuur hier intensieve woningbouw wil rea liseren. Op een vraag van de heer A. Corneiisse (soc.) antwoordde de heer Mooij dat de bebouwing van het cen trum zeker niet beperkt blijft tot kantoren en winkels. „Wij willen van de binnenstad een leefbaar geheel maken", aldus wethouder Mooij, die toegaf dat sommige buurten vanwege de sanering een troosteloze aanblik bieden. De wethouder vestigde de aandacht op twee stadsdelen die In de komende jaren onder handen moeten worden genomen: het gebied tussen de Paral lelweg en de Zomerstraat, waar de gemeente woningen in eigendom wil verwerven en het gebied rond de le van Leyden Gaelstraat. In deze laats te buurt zal de sanering krachtig ter hand worden genomen om het gebied voor de vestiging van kleine indus trieën en verzorgende bedrijven ge schikt te maken. Dat kan overigens pas gebeuren als de le van Leyden Gaelstraat sterk verbreedt is en twee keer twee rijstroken heeft gekregen. De wethouder herhaalde dat de woningen in het gebied tussen dg Pa rallelweg en de Maassluisedijlc een fikse opknapbeurt zullen krijgen. Het wachten, is slechts op de financiële steun van het Rijk, die wellicht begin volgend jaar af komt. Enkele panden in deze buurt zullen wel moeten wor den afgebroken om bepaalde wijk- voorzieningen te kunnen realiseren. Wethouder Mooij besloot zijn be toog met de toezegging aan mevrouw M. van Toor (lib.) dat de mogelijk heid van kabeltelevisie in Holy-Noord serieus wordt overwogen. Hierover zai een nader gesprek worden ge voerd met de P.T.T. Bij de behande ling van het hoofdstuk milieuhygiëne zei wethouder mevrouw L. van Duijn-Spruijt zeer teleurgesteld te zijn dat nog steeds geen centrale mi lieudienst voor het waterweggebied tot stand is gekomen. „Er zijn bestuurlijke moeilijkheden die worden uitgevochten over onze hoofden heen, en dat terwijl wij als Vlaardingers de meeste last hebben van de milieuvervuiling". Mevrouw van Duijn pleitte nogmaals voor een centrale milieudienst die alle hinder wetbevoegdheden van de gemeente moet overnemen. Hoewei ook de Rotterdamse Raad zich hiertoe bereidt heeft verklaard, legden B. en W. van de Maasstad weer beperkingen op onder meer'-'op het gebied van de overdracht van de Rotterdamse ambtenaren aan deze centrale dienst. „Als Rotterdam zijn ambtenaren slechts wil uitlenen aan Rijnmond", zei mevrouw van Duijn, „dan ben ik bang dat de Rotterdamse SPUKENISSE Voor het eerst dit jaar zal ook Spijkenisse een „buiten landse" kerstWbom voor het gemeen- meente Hürth, waarmee al vele con tacten- zijn gelegd, zal deze kerstboom vrijdag 17 december 19 uur. officieel aanbieden. Men komt hiervoor uit Duitsland met een blazersgroep en een koor, dat voor het gemeentehuis een uitvoering zal verzorgen. Burgemeester P. J. Bliek en zijn echtgenote zullen ver der op 1 januari, 15 tot 17 uur, de nieuwjaarsreceptie houden in de raadzaal van het gemeentehuis. ROTTERDAM Geboren: H LuiJendJjl: d: J D C Hammer z; NI C S Koopmans d; p" Dorst d: M Graafland d; N H var: den Bergh d; E W Bloot z: I A Vostschmidt d: J van der Hout dM F M Op den Camp d C II Bonten z: W Vieivoije d: A E van Bilsen d: 3,1 van Wijland zM E Smechuij- zen ri; C A M Gomveleemv z; V M Bos rl; E Bail z; H vd Heijden z\ A II vrt Bussen d; J m Beerens d; M rt Kruisdijk z; J c M Westeman d; C G van Donselaar z; J M C vd Giessen z; H A Vieivoije d; P van Eijk d; J Molegraaf d; J KI Seova Hochinl d: H Holster d; A H HiJI tl: .T Lopez Pazos z: G B Monsma d; M den üraiier dl A van den Hoek d. bladen ook in de toekomst ver zekerd zal blijven, cq. niet zal worden opgeheven zonder na drukkelijke raadpleging van de redacties. Dit heeft minister Engels van erm geantwoord op vragen van de Kamerleden Roethof (PvdA), Wil- bers (D'66) cn Aarden (PPR) over de concentratie in tie dagblad wereld. Minister Engels zei nog, dat de regering zich op het standpunt stelt, dat verscheidenheid in nieuwsvoorzieningen, informatie en opinievorming via pers, radio en televisie uit het oogpunt van algemeen belang in ons demo cratisch staatsbestel van funda mentele waarde is. Dit impliceert echter niet, dat deze diversiteit onveranderlijk :n zijn historisch gegroeide uitings vormen iii ïiilhd moet of lean blij - ven. aldus minister Engels. t'iki illm «hutstjezoKimr. S- tisnua.-w. ;ai.-nL>: n Vi l ]?"1 Uim:i' t :l i ::t V. rit IP"1, VerliciJ, iff lo,.1 lel- 313343 Maassluis: De Jun„ n.,.,, 2 acentschnji Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonstnnt an. wèrdeiïL)V0Qr de d"«i iilllJutteziiiH .'li hha nWnH- tel PIüU. Klachten nelluUs- fn n CB 'urlitvcrvulllns: Centrale Mold- S„ Rijnmond tel oio—lsnooo. ecKurcn sociale raadsleden: nu, de. :u rr>.:uu:l;r-j' Ini •iB. ii i Ir-ait i: I tri iil'lniK Coornhertstr. u. a-U Ttoveiilrbisbiijrl avnd, 1 Idll'R'U idjditiit Imistusstr !l I I' u llv.hl 2U.UI) tot uicejilobriduur van Vjnardingen brengt te tHiitlb dal op tttuantkiij 3 Januari 1(172 van !.0Ü uur teil stadliuizo een OI'ENBARE RECEPTIE ;>n| wiinlnn gnliiinili'u |cr gi'1c;;<'|il|i,jil 1 au lui feil .li: la;ui' int I. i j< ii .ij, lijl I Jdiaiai i 1972 25 jaar burgemeester van Gaardingen is. Voor do burgerij aitl dar. gcloRenheld bestaan de Inirliemci" Ier i li mevrouw Th A. Heusdens i iiinsiiliit Sinlnlc ié wensen. invloed in deze dienst te groot wordt én we hebben niet zulke prettige er varingen met het milieubeleid van Rotterdam". De wethouder noemde het overi gens zeer teleurstellend dat nog steeds geen overeenstemming is be reikt over de vraag hoe het milieube heer centraal moet worden aange pakt. „En dat terwijl half februari de wet op de luchtverontreiniging, in werking treedt en de saneringseom- missie een t technisch, plan heeft klaarliggen om de luchtvervuiling te gen te gaan". SCHIEDAM De omzet- van de NV Vereenigde Glasfabrieken is in 1971 ten opzichte van het voorafgaan de jaar met ruim 10 pet toegenomen. In het laatste kwartaal van dit jaar werd een vertraging in de omzetgroei geconstateerd. Dankzij de omzetstijging kan de kostenstijging worden opgevangen,, zodat de directie verwacht dat het bedrijfsresultaat van dit jaar niet la ger zal uitvallen dan in 1970. Over 1970 behaalde de onderne ming een omzet van ƒ121,4 min. Liet exploitatiesaldo bedroeg 13,4 min en het netto-resultaat 2,7 min, waaruit een onveranderd dividend van 9 pet werd betaald. r ♦vi flÜy Van onze Haagse redactie DEN HAAG De actie „Krepeer- gezinnen, wijs ze een deur" wordt za terdag 18 december letterlijk inge luid. Om tien uur 's morgens zullen de kerkklokken gaan luiden als teken van het begin van de actie en van het feit, dat de Burgerzin-certificaten op enkele honderden adressen, bijv. alle kerken, grootwinkelbedrijf en detail listen in Den Haag en omgeving ver krijgbaar zullen zijn. De actie van de Stichting Burgerzin is erop gericht om door middel van de verkoop van Burgerzin-certifica ten voldoende kapitaal bijeen te brengen om leegstaande en door de eigenaren te koop aangeboden wonin gen aan te kopen en ter beschikking te stellen, van de meest ernstige kre- peergevallen van de woningnood in groot-Den Haag. Inmiddels is op het gironummer van de Stichting Burgerzin-actie Den Haag al een bedrag van enkele tien duizenden guldens binnengekomen. Men bestelde door storting van zijn bijdrage oh postrekening 3C050 al bij voorbaat een Burgerzin-certificaat. De actie blijft grote bijval'ondervin den. J9? SCHIEDAM De Stichting Sa menlevingsopbouw Sehiedam-Noord heeft van de gemeente een ruimte ter beschikking gekregen, grenzend aan de torenflat in aanbouw aan het Bachplein waarin een kinderdagver blijf, peuterspeelzaal, overblijfgele- genheid of sleutelcentrum kan wor den gevestigd. Deze ruimte zal waarschijnlijk ook gebruikt worden door de. muziek school en een sportclub. De uiteinde lijke besLtssing zal in februari worden genomen. Om te weten te komen aan weike vorm van opvang de meeste voorkeur wordt gegeven, kan men enquête-for mulieren krijgen bij de dames Vis been, Griegplein 278, tel. 707512 en Van Rijthoven, Bachplein 331, tel. 704380. Zij kunnen belangstellende ook de nodige inlichtingen geven. ALBLASSERDAM De gemengde zangvereniging Toonkunst handhaaft de traditie om met Nieuwjaar oen concert te organiseren waaraan op nieuw het Utrechts Byzantijns kour zal medewerken. Het concert wordt gehouden in de Wipmolen cp 8 ja nuari 1972. Behalve hét Byzantijns kcor olv. Dr. Myrosiavv treedt ook de organiserende vereniging olv. de heer Tan Stoik op. ROTTERDAM Burgemees ter en wethouders gaan akkoord met het plan van het Openbaar Lichaam Rijnmond om op zo kort mogelijke termyn een cen trale milieudienst voor het Rijn mondgebied in het leven te roe pen onder voorzitterschap van Rijnmond. B. en W. hebben zich bovendien bereid verklaard in de geest van de door de gemeenteraad aanvaarde mo- tie-Lamberts dö hinderwet-bevoegd heden voor de gebieden ten westen van de Eemhaven (Pernis, Botlek, Europoort en Maasvlakte) over te dragen aan het dagelijks bestuur van Rijnmond.Op deze manier zal volgens B. en W. de grootst mogelijke inte gratie tit stand kunnen komen bij. het> bestrijden van de milieuveront reiniging langs de Nieuwe Waterweg. Het. college is daarnaast ook bereid Rijnmond technische en administra tieve -hulp te geven voor de uitoefe ning van de over te dragen hinder wet-bevoegdheden. Hierbij zal wel. rekening moeten worden gehouden met de voorschriften van het Amb tenarenrecht en met de persoonlijke rechten van de betrokken ambtena ren. B. én TV. hebben het. dagelijks be stuur van Rijnmond aanbevolen een werkgricp van wederzijds drie leden van de dagelijkse besturen te vormen om de regeling van bevoegdheden en bestuur nader af te bakenen en een oplossing te 'vinden voor de moeilijk heden die de organisatie van een mi lieudienst in de beginfase vanzelf sprekend meebrengt. Een van de levensgrote problemen daarbij blijft, of en wanneer het COOP TUINBOUWVEILING ROTTERDAM E. O. ROTTERDAM, is dee. "Glas sta 1 25 - 37.5 0 2 16 - 22 Spruiten A 47 - 48 B 48 - 54; Witlof A 1,15 - 31,0; B 90 - 93: Aanvoer: Sla 752.000 st; Spruiten 5)00 ks. ambtelijke milieu-apparaat van Rot-;' terdarp in dienst van Rijnmond zal:? kunnen overgaan. Hiervoor zai J allereerst diepgaand overleg met de* betrekken ambtenaren en hun orga-j: nisaties mieten worden gevoerd. De lijst met problemen is overigens"? aanzienlijk langer: allereerst is er,s nog geen duidelijkheid over de vraag.? of Rijnmond nu al dan niet uitslui-?'; tend bestuurlijke verantwoordelijk- heden heeft in deze milieudienst. Rijnmond zou zijn bevoegdheden graag verder zien uitgebreid, terwijl in feite dezelfde problemen leven;) waar het gaat om een beperking van de omvang van de dienst tot ambte- lijke deskundigheid betreffende hin-S derwetzaken. j Erg waterdicht zal de dienst overi-a gens niet kunnen functioneren, zolang" niet alle Rijnmond-gemeenten zich» bereid hebben verklaard hun mede--} werking te verlenen bij de vorming J van de dienst. Tenslitte zal ook de procedure voor de totstandkoming,? van de dienst problemen gaan ople-ï veren, want het dagelijks bestuur varijf Rijnmond vindt deze procedure niet-k bepaald de snelst mogelijke. SPECIALE AANBIEDING VAN BOEKETPOCKETS per deel 1. 3 delen samen 2.25 no. 8 Kuyper, Het Calvinisme 10 Schippers, Caivijh m 11 Luthers werken 13 Bunyan, Christinnercis 14 Schippers, Evangelie van Thomas 17 Moeilijke kinderen 18 Cats, Sinne- en Minnebeelden 23 - Voilé, De weleerwaarde heer 27 SJzoo, Ook U spreekt Grieks en Latijn m 29 Rothuizen, Klimatologisch 31 Albeda. Vakbeweging en maat schappij tl 35 Ter Haar, Pakistan 55 Besselaar, Rome en de reformatie 59 Pos. De maan schijnt overal es Van Rijsdijk, Voetangels en rozen.. Broersvest 44 Tel. 288152 dinsdag 14 dec. Dlv. boek]. vorige k. openings k. laatste 70/250+4»t akzo 58 57:5 57.9 /0/)7af')0ot alg. bank ned275 275 275.7 /0/2.4+5K amst.-rott. bank 53 8 58.4 58.4 S3 S amsterd. rubber 35.2 35* ra/8 87.4 87.4 70 51 dordL petr. mij 7C8 704 702 70 SI dordL petr. mi) 7 pr 707.5 704 701.5 53/70/3.5. IC» helneken's bSb a 226 227 225.8 59/70/3.5,10» helneken'a bier 233.3 233* 232.2 70 9 hoH.amarika lijn 82.3 31.8 82.4 70/4 56 56 70S 68.5 68 70/71 7 kon. luchtv. mij 123 122.5 122.5 70/7.25., kon, ned.' pert, mij 111.8 110.8 110.6 70/9 kin.s.m. nb 107 108 107 70/2 nat. nederl. eert 59.7 59.8 60.7 70 20+5st ommeren nrc 268.5 268.8 270 70/0.6+2>/98 philips' gloei gb 33.4 33* 33.3 70/6.4+2JM robeco 217 217 216.9 70/'1/3.10%» rollnco 159.5 159.8 159 3 70/7 scheepv. unie 62.2 62.6 62.9 70 f 5.43 unilever eert 113 114 113.8 Claims, scrips en stockdividenden rollnco 16.25 16.28 tn deze Koerslijst zijn opgenomen de officiéle noteringen, meegedeeld door de Ver- eenigirg voor den Effectenhandel van de zg actieve aandelen die doodopend ge-, noteerd worden Is de laatste notering opgenomen. Indien voor de overige fondsen in de tweede periode een notering is tot stand qeKomen ia deze eveneens vermeld. voorover betrek aandelen In de rubrieken bankv krediet en verzekeringswezen en hendel industrie en diversen. Verklaring de tekens: d ex dlv. c claim; ge daan en bieden; x laten; gedaan en laten; b bieden; f noterlna in Qu'dens; s =a ex splittsinp: st ex stock: h herkaotrailsatiedividend BANK-, KREDIET. EN V'ERZ.WËZEN i'0f4.?5+25s amev f20 86 86 '31' amfas ƒ20 71.8 71 71 70f),64-i0s( ass.st.r'dam 69.5 69.9 69.9 70 2.80 delta/Hoyd 54.8 70/s+sbi e.n.niilmij 111 70fS.« meesShope 119.5 f 6 n.mldd.bkSO 110 ?06+5« slavenb.s 223.3 223 22.34 HANDEL. INDUSTRIE EN DIVERSEN 70/6.25+2*3 a.c.f. f 25 212 213 213.5 70f4.4+Sst 0ib.heijnf2O 152 ra fot sst baü.-rtedam 41.5* 70/3+iOst bara.v.b. 78.7 70/3.1 +5sf bols f 20 125* 7020+2581 brerovbet 285 70 4.40 burhm.tett 69/70 f 22 c.suiker 70 f 2.25+SiC|ndu-key25 69/70 4 desseaux 68 8 dikkers 701? of soet dr.overlj.ht 70 f3 econosto 110.5* 111 119 119 116 116.2 152.5* 152.8 42.3** 42.3* 79.5 79.5 7073.8,3:/,» elgevler ct 70/0.5+21»: erdal 70/3.57 fokker 20 f s furness 20 50.5 416 65.5 61.1 64x 135 44 381.5 186b 27.7 87.4 127.5 280 49,5 416 65,5 64. 134 127 285 48.5 416 65.5 60.5 64.5 134 43§ 389.5 390.8 185 185b 27 67.5 83 79 geiderzo. 64.7 65 70f2.2of3Vü» gist.broc 50* 49 53/70 5 grinten f20 143.5 146* ?6i*a+io»f hagemeijer 114 114.3 7010 holee 120.5 120** 70/1+5st hoil.bet f20 67* 65.5 ihc.hol! 387* 387* Intern.mull 51.1* S0.8 inventum 165§ 162* kempbeg. 43.2 70/6 ot 3*/ua kluwsr f20 174* 173 70/715+4et k.bijenk.ct 84.7 84 k.ned.textu 2?.5x 27.5 k.v.t. 211 214 teld.wol 247* 249 Itjempf 25 47,3 47.5 meneba 59!-5 193.2 meesbouw '2b 72.5 meteoor 369 367 nederh f20 49 n.dagbl.u 116 nrdeürhout 159 norit 128.5 nutricla vb 33S§ nijv.t.cate 66.5 70/1.52+5»» ogemnb 74 8 70/2.8+4») pa)<hoedf20 89.5 70 i4+3'/!3t rijn-schelde 164 70 15*f 5st 70 f 3.6C 7010 688 70/71 15 70/71 18 89 f 2.50 7012 S7 6 70 15+5st IQ 1 3 6C 70 6 70 16 70/4.44-5$? 70 12 4-S9t 69 5 SC 53/39 12 fé)/7Q f 1.60 SC; 7014 70 14 70 1.75 70 9 «1/ 17 KI 'BI l) 10/ II SC SC llfl.t i.cartf25 i. iprif 25 erna ersv. e wit stokvis slsp.twenta utermohlen ver.tjlas.nb vnI In-tril I t|it(| ilt'il veUfilvorw vihamij-buU 43.8 119* 158 129 403.5 66 73 90 138 52.5 247* 110 250 31* 93.4 142x 53.8 245* 111 255b 30.3' 91 4 273^5 274.5 111 115b ?i /4.4of5% wereldhsv. To/aao wassanen (ai/70 fl wvers a. f-t lll-l 4tib SOb 79.5 68.9 91.2 fit* KM* 48 80* 79.5 68.7 90.5* 67.5 55 48 147.2 114 121 66 385 50.5 83.5 27.8 214 248 193.2 367 119 158 128.5 66.5 72.2 90 52.5 247.5 250§ 31* 93.1 275.3* II 7b 80* 79.5 68.9 90.5* VERENIGDE STATEN a'fzona 31 314 am.can. 27.3 am.motors 6.8 67 amtei&tel 10 37.5 37.5 anaconda 12.45 13.25 burroughs 130 130.5 chryster 28 27.9§ Colgate 54.25 52.5 dow.chem. 67.8 66.6 dupont 10 129.25 123 east.kodak 88 87.5 ford mot. 10 65.25 65.5 gen.electr. 58 57 6 gen.motors 73.5 75.25 int.büsiness312 308 1nt.telS.tel 52.9 52.2 kennecott 20 19.7 penn.central 4.9 4.6 pepsico 60.1* 61.5b rca corp 31.5 31 sheli oil 39.5 39.5 stand.n.j.10 65.5 65 u.s.steei,10 26.75 26.5 wsstingh. 80.75 80.75 AAND. BELEGG.MI1EN 122 adm.belegg 121 dutch.int. 106.5 eng.hollle 57 eng.holi 2e 54 i.k.a. 137 mijbeb 565 nefo 58.2 obam 366 protector 108 rolincoSjcp 86.5 uni.invest 60.5 unites f1ö 81 utiiica 119 wabo 239 - NEDERLAND 69-94 3 70-95 8 71-96 8 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-75 8 70-77 8 71-96 7j 70-78 7} 65-94 7i 71-96 7' 71-81 7} 66-91 1 7 66-92 2 7 sg-gj 7 65-93 1 6 68-93 2 6 63-93 3 6 58-94 4 6 66-91 6| 67-92 6j m -1)3 6 IV'. Hi, 1 6 Ü5-9U 2 5 64-89 1 5 64-89 2 5 54-94 5 53-83 4] 53-89 41 106 137 575 58* 365 108 86.8 61 81 120.5 10 i .5 101.4 101.4 101.4 10! 101 101.3 101.4 100,8 100.8 00,7 100.8 1C1.8 102.1 101.8 102 93.1 93.9 10-0.4 160.4 99.1 99 93 93 7 93.35 93.3 95.2 95 2 95 95 94.9 94.8 90.3 90.2 90 89.9 89.9 89.9 B9.9 89.9 91,5 91 S B-3 7 89.7 67.4 87.6 33.7 88.8 885 G8.6 86.2 85.2 86.1 86.1 83.5 83.4 86.8 86.8 83.3 B3.1 60-85 1 4j 60-90 2 4j 63-93 4} 64-74 kl 41 64-74 gr 4; 59-84 4j 60-90 41 61-91 41 63-93 1 4j 63-93 2 45 61-86 4 62-S2 4 53-93 3} grootb. 3j 47-87 31 51-76 3? 53-83 31 - 56-86 3? 48-90 3? 4E-98b ct3i 50-90 31 54-94 3i 55-95 1 3J- 55-85 2 31 grootb.3 37-81 3 46-82 grb.3 47-76$ 3 grootb.2? 85.1 86.1 81.8 31,75 79.9 79.9 96.7 96.7 97.1 85.1 85.2 80.3 80.3 80.6 80.6 79.1 79.1 78.S 78.9 82.15 82.15 78.25 78.25 76.3 76.25 52 69.3 69.25 93 92,7b 84.6 84.6 82 81.8 63 68 66.8 72.5 72.5 73.6 73.5* 73 73 81.1 81 46.8 46.6 88.3 86.3 85.6 85.6 80 79.5 39.95 94.75 94.75 808 46-82 gb 3 Obligaties BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn70-76 8$ 102.3 102.8 abn7G-76 8 101.5 102* abn ko 8 101 101 bnn sp 67 130.3 130.5 amro698l 103.6 103.5 amro69 8 101.2 1 01 amro70 8 100.5 100.6 amro717j S9.8 100 aniro ko 7 3 98.3 98.2 bankmees8 100.5 100.4 bng70-go S| 106 106.5 bng70-95 8j 105.8 105.9 brg70-85 85103.5 1 03.7 bng70-95 8? 103.9 1 04.1 bng69-76 8 101.25 1 01.3 bg69-94 1 8 100.5 100.7 bg69-95 2 8 101.2 bng70-76 3 100.9 bng71-96 8 100.2 72'97 8 bg"0-79 7j )0.4 bg71-96 7J 93.3 71/81 7j bg 69-94 7 bng63 2 7 bg71-96 7 bg7!-79 7 bq66-9! 1 7 95.3 bo86-91 2 7 94 bnq66-91 61 92.1 brg67-92 6j 89.8 |ir,n57-82 6 92.5 bg65-90 1 6 89 bg65-90 2 6 89 bng64 1 5 85,3 bng64 2 5 85,5 bng82 1 rsp 144.7 bng62 2 rsp 119.8 bna633 rso 132.3 61 64.1 63.35 62.5 61.15 PREMIELENINGEN alkmaar 2 62 adm.c.a.3 adm.c.a.g3 adm.w51 2 adm.gSI 2 adm.56 1 2 adm.56 22' admè56 3 2? 73 adm.59 2j 68.7 b.l.g.69 5 breda54 2 dordr56 2 eindh54k2 eindh54g2 ensch54k2 ensch54g2. sgra52 1 2i sgra52 2 2? nqd.ro.kr2? rdamS2 1 2? 82 rdamS2 2 2i 75.3 rdam57 2; 75 utr.52k 2; 110 utr.52g 2? 87 Z.tiott.57 21 z.holi.59 2? LUCHT- EN SCHEEPV. k.l.m.68 7 91.7 91.8 k.i.m.5 94.2 94.2 k.l.m.4 j 89.8 89.6 k.l.m.4; 97.7 97.7 ommeren 5} 90 PROV. EN GEMEENTEN almelo4l 85 72.55 72.65 101.4 101.2 100.7 99.3 100.4 99.3 99.7 98.1 93.1 98 97.1' 95.4 93.9 92 89.8 92.5 89 89 85.4' 85.5 144.7 119.8x 132.5 atphen 4? adam59 4? aüarn48g3j assen 4- drente52 4J emm521 4? 78 geld.59 4| goud60 4| sgrav56 A\ gron.56 4j noordh56 4 rdam65 53 rdam37 4 3? z.ho!l65 5j z.holl51 4 85 79.5 90.8 .91 82.05 84.75 84.75 79 83.2 82.4 81.1 81.1 88.1 76.7 82.5 90.1 90.1 hyp.banken NEDERL. aiq.tr.3 68.5 69 fr.gr. 71 8 '99.15 99.2 fr.gr.a7 91.5 91.8 fr.gr.ql 7 S8.5 98.5 fr.gr.k3 6j 97.2 97.2 fr.gr.g2 6? 95.5 fr.gr.j6j 97.3 fr.qr.dw6 9: fr.gr.awn6 86.9 87 fr.gr, s5 86.65 86.75 fr.gr.f5 80 80.25 Fr.y,-.xxa4j 80.5 80.5 fr.gr du4? 81* 81.1 fr.gr, z4! 78.75 73.8 fr.gr.ij4j 77.05 77.1 fr.qr.dt4 82,75 82.5 fr.gr.deve4l 70.5 70.5 fr.gr.dava3 69 nat.k 5 84 nat.e 31 6S.1 ned.g 3J 69.25 69.5 Inedèk 3 71.2 71.1 nodéb 3 71 utr.g 7 94.1 94 1 utr.d 6? 87.5 utr.ij 61 97 97 utr.x 5; 82.5 82.5 utr.w S 80.25 82.25 utr.u 43 80.5 utr.s 4j 79.8 79.8 utr.v 4? 77.25 77.25 utr.kl 3J 69.25 utr.eeef 3 71.6 72 westl.az 7 90.8 90.5 westt.n 7 90.9 90.9 westl.m 6j 93 westl.q2 6} 97.3 97.2 westl.c 6? 87 87 westl.x 6 86.4 86.4 westl.a 5j 35 westl.ij 5? 83 westl.u 5 85 westl.t 4? 78.8 79 westl.i 4J 78.5 westl.eeff 3 71.1 HANDEL, IND. EN.DIV. akzoki4j 88 akzo gr 4? 88.8 89 dr.ov.hout 4 91 91.5 giessen 5 S8.5 88.5 hoogov 6J 92.3 92.4 ngu70-77 8: 102.65 102.7§ ngu7Q-85 8' 102.2 102.45 ngu70-85 8] 102 101.7 ngu71-86 8 10O.7 100.65 r.gu69-89 71 97.3 97.3 r,gu66-86 l\ 95.3 95.5 ngu66-6S 6{ 92.3 92.1 ngu68-88 6j 69 88.8 nqu65-80 5i 91 9 91.95 pakhoed 8j 102.5 102.5 pakhoed 68 92 92 peek&cl 8 96.4 96.5* peek&ci7} 92 92b phtl.5lSk4 77.1 phil.51$g 4 74x 73x phil.48 3] 96.6 96.6 pont.khtéj 89 89 pcnt.k ht 3; 95 pegem57 6 89 895 pegem58 5? 8S.2b 86 pegerr,58 5 83.5 82.5 pegem52 4l 100x lOCx pegus57 6 98.5b 98.3 pgem57 6 93 92.8 pgem64 6 39.5 89.5 pgem59 4j 83.3 835 pgem62 4 79 79* sch.hon5j 90.9 91b sch.hon4| 95.6 95.6 sch.h61 4? 95x 94x st.twente4j 89.1 88-Sx unilever 8 01.2 101.3 unilever 6 88,5 88.2 v.mB69 7% 84.4* 84.4 v.mach58 5 90 89.8 v.mach62 5 86 S6 amfas 3.8 Dtolonaatie 8 ii .1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1