Drs. Reehorst mocht sinterklaas spelen Rijk treedt Rotterdam nu financieel ver tegemoet Kruik jenever en het eeuwige Rome KLASSIEK? KOSTUUMS, L i man Ds H. A. Schuring motor achter acties e Ark": nieuw centrum in Schiedam - Ketliel wmm Professionele raadsleden of semi-profs Spanningen en irritatie bij begroting Botterdam kadotip heetman.7< KERSTAANBIEDING 1 IB Bekroni^ voer Ahov'-fea! en Gaieeopperbrug Ic&r. HH EEM 11 Koop in een speciaalzaak! Grote en kleine maten Deskundig advies. Volledige garantie. Eigen atelier. Nieuwe Binnenweg 178 Rotterdam (bij 's-Gravendijkwa!) c Tei. 362185 Van een onzer verslaggevers ROl IERDAM Twee staats secretarissen en enkele verte genwoordigers van gedeputeer de staten van Zuid-Holland had den wethouder drs. J. Reehorst (financiën) in de gelegenheid ge steld, ronduit voor sinterklaas te spelen tijdens de tweede dag van de behandeling van de be groting in de Rotterdamse ge meenteraad. Want drs. Reehorst mocht ver slag uitbrengen van een bespre king van Rotterdamse bestuur- deren met de staatssecretaris van financiën en van Binnenlandse zaken en vertegenwoordigers van GS, op welke bijeenkomst een diepgaand overleg is geweest over een groot aantal vraagstuk ken. waaronder het openbaar vervoer. En de beide staatsse cretarissen waren zo vriendelijk een aantal punten aan te mer ken als minimum-voorzieningen. ZONDAG ZATERDAG MAANDAG DINSDAG Donderdag Frijdng AANTIJGINGEN NOG STEEDS TEKORT 8pf RECHTMATIGE CORRECTIE SCHIEDAM Het moet voor de Schiedamse Gereformeerden Voor een modieuze coupé in Uw kapsel ROTTERDAM De spanning, ingebouwd in de gemeentelijke bestuursverhouding is in Rotter dam voelbaar en zichtbaar, con stateerde burgemeester W. Tho massen donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij memoreerde de recente pogingen van PvdA-zijde om enige socia listische wethouders te vervan gen in welk conflict hijzelf een bemiddelende rol heeft gespeeld. vanavond diepe voldoening ge ven als na jarenlange voorberei ding het nieuwe Gereformeerde kerkelijke centrum hoek Chur- chrlhveg aan de Zwaluwlaan in Kethel-Groenoord in gebruik kan worden gesteld. Wat voor werk en offervaardigheid er verzet is voor dit centrum is bijna niet on der woorden te brengen, want door offervaardigheid van vele gemeenteleden en nog talrijker' akties heeft men letterlijk 320.000 bij elkaar geschraapt. Open Hof DE ROTTERDAMMER ...kerstwens van ledera vrouw u wordt uitgenodigd om eens ge heel zonder verplichting onze nieuwste collectie te komen be zichtigen aan te passent s van dinsdag 21 december t/m {donderdag 23 december ,iS 's avonds tot 9 uur geopend. Saasjwbjnbami Welnu. Het rijk neemt vijftig pro cent van de tekorten van het openba re vervoer in Rotterdam voor zijn re kening. Het ontfermt zich over het gehele tekort van de Rotterdamse ziekenhuizen. Het wil met ingang van 1973 subsidie toekennen voor de bi bliotheken. En het wil bij een aantal aangelegenheden financiële verfijnin gen toepassen ten voordele van Rot terdam. Er is Rotterdam een lening aange boden van negentig miljoen na de jaarwisseling, weliswaar tegen een rente van acht proeent inplaats van zoals tot nu toe gebruikelijk vijf en een half procent. Dan zijn er nog niet nader gede tailleerde toezeggingen over subsidie achteraf van de kapitaalsuitgaven voor de reeds lang in bedrijf zijnde noord-zuid-metrolijn en voor het 16 december De Doelen kl.z.: long talent. Corry Ambachtsheer, plano, Gerda Kwakkel, fluit en Suzanna Spruyt, piano. 20.15 uur St. Lambertuskerk (Hoek Hoflaan). Rott Studentenkoor en orkest o.i.v. Paul Vugts. Solisten: Ema Spooren- berg; Fred Hendrikse; Egbert Koogen berk; Dirk Krijgsman; Rob Sperling; Kaes v.d. Zanden. Als gasten: Krashna Musica. Werken van Beethoven, Bach, Saint Sans en Poulenc. 20.- uur. In de Twijfelaar: Poppentheater „Pa radaas", 20.30 uur. Odeon; Experimentenserie: „Presen- tatle71„. Peter van Amstei, Huub Beurskens, John Inkinen e.a. Film en zes dichters lezen uit eigen werk. 20.15 uur. Schlebroek: Goede herderkerk. Kerstconcert door de Jeugdcantorlj De Goede Herder, Chr. dameskoor Schle broek: R.K. kerkkoor „Verrijzenis van de Heer"; Hiilegersbergse Chr, Man nenkoor en solisten Leime Becht, sopr; Ruth Pos, orgel; Addie de long, piano. 20.- u. Schiedam: Aula Sted Museum. Con cert Kon. Schiedams mannenkoor Orpheus" rn.m.v. het Solisten ensem ble o.l.v. Chris Verhoog. Ben Fey, or gel 20.- uur. VRIJDAG 17 december Rott. schouwburg: N.R.T, met reprise van Enk Schneiders toneelwerk „Rin kelroolen". 20.15 uur. Laurenskerk: 12.45 - 13.15 Middag pauzeconcert Cor de Haan. Odeon: Experimentenserie. Eerste optreden van het Rott, Pbilh. Theater. Nieuwe experimentele theatergroep. 21.- uur. 13 dec. idem. De Doelen: Repetitiezaal..Kamermu ziekavond door Herman Wester, klari net; Jan Holliner, cello; Marinus Filpse, plano. Werken van Gauberi, Brahms en Van Beethoven. 20.15 uur. 19 december De Doelen gr.z.: Kerstmis met shn Woodhouse m.rrt.v. Sandra en Andres; Marty; Ronnie Tober; Rott. Operakoor o.i.v. Piet Struyck, Caroline van He- mert. Presentatie: Teddy Scholten. 20.15 uur. De Doelen, kl.zDrie eeuwen mu ziekgeschiedenis. „Een ochtend met Saint Saêns". 11.- uur. Rott. schouwburg Amsterdams To neel met het blijspel „Het geld lig op de bank" van Curth Ftatow. Bob de Lange in de hoofdrol. 20.15 uur. 'S december Laurenskerk: Uitvoering van Bach's "Weihnachtsoratofium" door het Rott. Bachorkest, de Laurenscantörij en so listen o.l.v. Barend Schuurman. 20.- uur. Rott. schouwburg: N.R.T. met reprise van „De bedelaarsopera", blijspel met zang en dans. 20.15 uur. Schiedam. Magnalia Deikerk. Groot Toonkunstkoor en kinderkoor. Kerst concert o.l.v. Aad v.d. Hoeven, orgel: Addie de Jong, orgel. 20.15 uur. Piccolotheater: Toneelgroep Theater roe* „Brecht avond uit de DDR met Wolf Kaiser en Angelica Domrose. Or kest olv Bayer. 20.15 uur. 19 dec. idem. De Doelen gr.z.: Arie Keyzer met Bachcyclus a.h. orgel. 20.15 uur. Vlaardingen-Grote Kerk. Internatio nale kerstliederen gezongen door Ca roline van Hemert, alt; Cornells Schel!, Vlaardingse Politie dubbel man- nenkwartet „Pro Musica"; Piet Struyck, P'ano, Hans Schoon, orgel. Samen zang. 20.15 uur. Mijnsheerenland. Dorpskerk: Kerst concert door het Rott. Conservatorium- Koor m m.v. Herman Lammers, orgel; Nine Kwint, harp; Internationale kerst- lisderenprogramma. 20 - uur. 29 december Schiedam: Magnalia Deikerk. Con cert d.h. Rehoboth schoolkoor o.l.v. J. Egas. Aad v. d. Hoeven, orgel. Frans Weugdenhll, trompet. 20.- uur. 21 december Schiedam. Magnalia Deikerk. Kerst concert v.h, Schiedams Chr. Mannen koor o.l.v. Matthijs van Noort rn.m.v. The Freedom Singers; Henri Schipper, jongenskoor.; Berm Versteege, bas; Bas van Oosten, orgel. 20.- uur. Rozenburg; Geref. kerk. Concert d.h Rozenburgs Mannenkoor o.l.v Aad v.d. Hoeven. Kees van Dam. orgel; Joop Post, bariton, 20.15 cur. De Doelen gr z.: Kerstpromenade- concerten. R.Ph.O. o.l.v. Jean Foumet. Solisten: Sheila „irmstrong, sopr.; An na Reynolds, altj^Frank Patterson, te nor; Henk Smit, das; Phh. Toonkunst koor o i.v. Kees Stolwijk. 20.15 uur. 22 dec. idem. 22 december Naaldwijk: R.K. Kerk. Kerstconcert d.h. Westlands Mannenkoor o.l.v. Piet Struyck. 20.- uur. Brielle: Catherijneker kop 23 dec.: idem. Aad v.d. Hoeven, orgel 20.- uur. Wilhelminakerk. Kerstconcert Chr. Gem. koor „Te Deum Laudamus" fSpij- kenisse) rn.m.v. Ridderkerks Chr. Gem. koor o.l.v; Frans v. Tilburg. Begel. Jan Stolk. Samenzang en meditatie. 20.15 uur. Rott. schouwburg: Première „De hip pe vogels van Bikini" rn.m.v. het Rott. danscentrum. 20.15 uur. Maassluis. Grote kerk. Kerstconcert door Felke Asma. 20 15 uur 23 december Hiüegersberg: Hillegondakerk Volks kerstzang rn.m.v. Reinata Heemskerk, alt; Addie de Jong, orgel; Chr. Man nenkoor Hillegersberg en „Apollo" o I.v. Jan Lucas. Voorts samenzang. 20.- uur. Schiedam: Aula Stad Museum Con cert bi| kaarslicht. Abbie de Quant, dwarsfluit en Elizabeth van Malde, pia no. 20.15 uur. Schiedam. Geref. kerk vnjgem. Westvest, orgelconcert door Feike As- ma m.mv. Geref. gem, koor „Com nu met Sang" o I v. Dirk Jansz. Zwart. Sa menzang. 20 - uur 24 december De Doelen, gr.z. Kerstavond. Chr. Gem koor „Vox Jubilans". Feike Asma a.h. orgel. Ds- Jac van Dijk, meditatie. 20.15 uur. urn bijzondere tegemoetkomingen, maar om een correctie van hetgeen er niet juist is in de financiële verhou- d.ng tussen rijk en gemeenten. Het gaat. zo zei hij, om zaken waarop Rotterdam recht heeft. Verder beloofde wethouder Ree horst oinnen enkele maanden een stuk over het welzijnsbeleid en de financiële consequenties daarvan. Met nadruk zei hij niet akkoord te zullen gaan met een sanering van de begroting ten koste van de dingen die het Rotterdamse gemeentebestuur voor de stad moet doen. 9 Wethouder J. Reehorst vliegveld Zestienhoven en ten slotte over een financiële correctie ten ops- zichte van de terugloop van de bevol king. Drs. Reehorst waarschuwde tegen teveel optimisme: er is na dit alles nog een tekort van tientallen miljoe nen in de begroting dat de gemeente zelf niet kan opvullen. Maar er is goede hoop, dat nog tij dens de lopende ambtsperiode van het kabinet het rijk kan helpen de Rotterdamse begroting sluitend te maken en de staatssecretarissen be loofden in maart van het komende jaar met concrete zaken te komen. Pas dan is Rotterdam m staat met een meerjarenbegroting te komen Thans is de begrotingsprognose in ernstige mate verstoord, vooral door de ontwikkeling van lonen en prijzen. Er zijn nog allerlei verlangens, die pas later al dan niet zouden kunnen worden gehonoreerd, maar drs. Ree horst zag het niet als opportuun, daarover nu al diepgaand te discus siëren. Na het gesprek hebben de verte genwoordigers van GS beloofd, dat dit college de Rotterdamse begrotin gen over 1971 en 1972 zal goedkeuren. Scherp nam de heer Reehorst ten slotte stelling tegen in cijfers verpak te aantijgingen, die zoals hij zei, het milieu in Rotterdam psychisph ver pesten, zeker als daarbij gezagheb bende lieden, zoals doktoren, worden aangehaald, daarmee doelend op de stelling als zou de mortaliteit in het Rijnmondgebied en Rotterdam hoger zijn dan elders. Inderdaad sterven er in Rotterdam meer mensen per duizend inwoners dan elders. Maar dit heeft, aldus drs. Reehorst, geen enkele andere oorzaak dan de vergrijzing van de bevolking. Dc overige wethouders konden in deze tweede begrotingsmiddag weinig meer doen zoals te verwachten dan in andere bewoordingen herha'en wat reeds in hun beleidsnota's stond. Rotterdam kan maar weinig kanten uit en stoot, zoals iedere gemeente, zijn neus bij hoger bestuur zodra er van initiatieven sprake is. Misschien is dat wel heel erg on Rotterdams gevoel van verlamming en machteloosheid de oorzaak van enerzijds de saaiheid en anderzijds de geïrriteerdheid, die tot nu toe het be grotingsdebat kenmerkt. Slechts wethouder mr H. C. G. L Polak maakte een uitzondering: hoe wel ook hij niets meer kon zeggen dan de anderen, deed hij dat in"een geestige rede, die tot allerlei genoeg lijke interrupties uitnodigde. Wat er aan het eind van de middag weer wat stemming in bracht. ROTTERDAM Er is kans op, dat we twee tegenpolen in de Rotterdamse gemeenteraad, mr. H. E. Koning (lib) en mr. J. Men- tink (D'66) broederlijk kunnen aantreffen achter een glas geestrijk vocht. Want in het vuur van een discussie tassen beide heren het mr. Koning zich tijdens de begrotingsdebatten ontvallen: meneer Mentink, ik wil er met u een fles jenever onder verwed den.." Drs. A J. Lems (soc): „De Club van Rome vertelt dingen die in progressieve kringen al jaren ge meengoed zijn." De heer F. J. van der Heijden (Kath): „De club verandert, maar Rome blijft" De heer Lems in een aanval op de liberale fractie: „Oud-fractie voorzitter mr. K. Staab deed mij denken aan de Forsyte Saga. De tegenwoordige VVD-fractie doet me denken aan een andere tele visieserie, namelijk Swiebertje. Hiet om de hoofdfiguur maar om het onver ander ende decor, dat uit de vorige eeuw stamt. En om de Bromsnor-achüge uitlatingen van de heer Baggerman." Mevrouw H. de Vos-Krul (comm), uitgedaagd tot het geven van een persoonlijke mening: „Dat zeg ik u graag privé. Daar voor is een raadsvergadering me te dierbaar." En even later: Dat moet je nu eenmaal onder elkaar kunnen be... be..'.' Drs. P. de Ridders (prot chr kwam haar te hulp: „....bedisse len.." Mevrouw De Vos: „Ja, natuur lijk. Dat is wel geen mooi woord. Maar ja, ik had helemaal niets, dus ik ben u toch dankbaar." Daarmee bedoelt Huisman de ko/lektie kostuums, wèi modern van coupe, maar rustig van lijn, wél de nieuwste dessins, maar niet dat extravagante. In uni, in streep grof en fijn, in ruit getekend en gedekt. Ook in minger stijlgroep. Klassieke Huisman-prijzen, dat wil zeggen de beste kwaliteit is tóch betaalbaar. wel degelijk modieus... .KORTE HOOGSTRAAT 15 1e MIDDELLANDSTRAAT 98-100 9 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 1 7-t&S Een kijkje in de kerkzaal Met nadruk constateerde wethou der drs. Reehorst dat het niet ging L-- - Sb" ROTTERDAM De Stichting Cen trum Bouwen in Staal in Rotterdam heeft prijzen toegekend voor de Ahoy'-sporthal in de Maasstad en de Gaieeopperbrug over het Amsterdam- Rijnkanaal, De prijzen, bestaande uit bronzen trofeeën, zullen vrijdag 4 fe bruari volgend jaar aan de ontwer pers worden uitgereikt. Deze zijn respectievelijk de samen werkende architectenbureau's Groos- man Partners N.V. in Rotterdam, F. G. van der Stoep-M. G. C. Pinnoo eveneens in Rotterdam en het Ad viesbureau voor Bouwtechniek, die het sportpaleis ontwierpen, en de di rectie bruggen van rijkswaterstaat, die de bouw van de Gaieeopperbrug voorbereidde. m wwm Beautyshops in Rotterdam. 9 Burg. W. Thomassen Sedertdien heeft de socialistische fractie een guillotine opgericht en de heer Thomassen meende, dat men de ze moet afbreken, wil men de moei lijkheden oplossen. In dat geval, zo meende de heer Thomassen, kan er uit de spanningen wat goeds voortko men. Die spanningen zijn historisch in gebouwd in het feit, dat een gemeen teraad zowel een bestuurscollege als een politiek apparaat is. Drs. A. J. Lems (soc.), ging daar op door, stellend dat een raadslid wordt gekozen via een lijst, waarop hij komt door een belofte aan zijn kie zers. Die belofte dient hij te honore ren. Daarentegen stelde de heer H. J. van der Meiden (prot.ehr.), dat zodra een raadslid is gekozen hij niet alleen verantwoordelijk is ten opzichte van zijn kiezers maar ook ten opzichte van degenen die op anderen hebben gestemd. Een ander discussie-onderwerp was de professionalisering van het raads lidmaatschap. De meningen daarover zijn in Ne derland niet eensluidend: er is een stroming voor semi-professionalisme met een ruime vergoeding, er is ook een stroming voor volledig professio nalisme. Burgemeester Thomassen ziet het meest in semi-professionalisme met daarbij een aanzienlijke uitbreiding van de gemeenteraad, zodat het com missiewerk beter tot zijn recht kan komen. Voor wat betreft dat laatste kreeg de heer Thomassen echter de meeste fracties tegen zich, die als argument aanvoerden de veel te grote Rijn- mondraad, waar door het aantal leden het werk moeizaam is. De heer F. J. van der Heijden (kath.) wilde de idee van een „onder- wethouder" warm houden, al zag burgemeester Thomassen niet, hoe die zou kunnen passen in de tegenwoor dige wetgeving. De heer C. N. van Dis (sg) bepleitte uitbreiding van de individuele huur subsidie, samenwerking in de regio op het gebied van de volkshuisves ting, daarbij denkend aan Berkel en Gouda en verder een verhoging van de post stratenonderhoud, waarbij hij ook aandacht vroeg aan riolering en daarmee samenhangende zaken. Verder werden de debatten deze tweede begrotingsdag nogal geken merkt door een bepaalde vorm van geïrriteerdheid. De heer Van der Mei den wees de socialistische fractie op de door haar vaak ten toon gespreide onverdraagzaamheid, de heer "Lems verweerde zich scherp, daarbij de in tolerantie in het verleden van kerke lijke groeperingen aanhalend. Verder zei de heer Lems zich het recht voor te blijven behouden wethouders zo nodig naar huis te zenden. Mr. J. Mentink (D'66) kwam met spanningen tussen zijn partij en de socialisten aan: „Ik weet niet goed wat ik van de PvdA-fractie moet denken". Hij vreesde voor een uit zichtloze vrijage, die in het politieke leven leidt tot verkoeling. Toen werd het mevr. H. de Vos- Krul (comm.) te gortig: „Dat venijni ge gedoe onder elkaar, daar schiet je niets mee op. Ik slaap daarbij in en als ik wakker word, vraag ik me af: waar hebben ze het nu over? Als professionalisatie van de raadsleden op deze basis wordt uitgevoerd, dan word ik werkster in een bejaardente huis!" Daarbij kwam nog eens een bedrag van ƒ125.00» als gift van de stichting Kerkbouw van de Gereformeerde Kerken, terwijl men 265.000 als overheidssubsidie kon bijschrijven, maar aangezien de bouwkosten S75.000 bedragen is er altijd nog een tekort van 165.000 dat men heeft ge leend. Het nieuwe centrum, dat een zeer opvallende plaats heeft tussen de flats, is niet hoofdzakelijk bedoeld om er kerkdiensten te houden. Hoewel er uiteraard zondags kerkdiensten be legd zullen worden wil het centrum meer een centrale plaats innemen in de wijk Groenoord en als de twee andere Schiedamse nieuwbouwwijken Woudhoek en Spaland zijn gereali seerd ook als wijkmiddelpunt funge ren van deze wijken. Het centrum is dan ook uitermate geschikt voor re cepties, vergaderingen, enz. De naam van het centrum is „De Ark", genoemd naar zijn inmiddels verdwenen voorganger, een houten barak op schootsworp afstand van het nieuwe centrum dat jarenlang dienst heeft gedaan als kerk. Oor spronkelijk heeft men nog met de ge dachte gespeeld de kerk ds. H. A, Schuring centrum te noemen. Deze gereformeerde predikant,-van de Zui- derwijkïis'dë dynamische kracht ge weest bij de realisering van het een- trum. Stad en land heeft hij ais. bouwpastor afgebedeld om het geld bij elkaar te krijgen en toen niemand er meer in geloofde was hij de man die met zijn onverbeterlijk optimisme de wagen weer aan het draaien kreeg. Hij neemt dan ook, zeer terecht donderdagavond in het centrum een centrale plaats in als er die avond om 20.15 uur een speciale bijeenkomst begint waarmee het centrum in ge bruik wordt genomen. Hij mag name lijk als bouwpastor en tevens als praeses van de - Gereformeerde- Kerkraad het gebouw in ontvangst nemen van de voorzitter van de bouwcommissie de heer G. Ververs. Na deze overdracht wordt een kerkdienst gehouden, waarin de heide predikanten ds. J. C, van Veen en ds. J. Nierop zullen voorgaan. Beide pre dikanten zijn werkzaam in Kethel/- Groenoord, Tijdens deze dienst zal worden gecollecteerd voor het werk van majoor Den Hartog van het Le ger des Heils. Zij heeft deze zomer contact gehad met enkele Schiedamse leden van de Gereformeerde kerk en is momenteel weer op haar stand plaats teruggekeerd als verpleegster onder de Pakistaanse vluchtelingen in India. Kent u passepartout-sieraden? Ringen, armbanden, broches en oorbelten met verwisselbare edelstenen. Een ideaal kado dat het begin vormt van een smaak volle sieradengarderobe. edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. lijnbaan 92 tel. 116670 oostzeedijk 155 tel. 122344 rotterdam Vrijdagavond van 7-9 uur en zater dag van 3-5 uur is er open hof in het nieuwe centrum. Iedereen die er zin in heeft mag dan het gebouw gaan bezichtigen. Zij krijgen dan een gebouw te zien dat alle toets der kritiek kan door staan. Architect Arco Cooiman is erin geslaagd van het centrum één geheel te maken» dit ondanks het feit dat cr zes zalen, een keuken en een jeugd- kelder in zijn gevestigd. Hoofdschotel is de kerkzaal van 350 m2, waarin 450 zitplaatsen zijn, direct hierop aanslui tend is er een ontmoetingshal van 240 m2 met 100 zitplaatsen. Bij grote drukte kan deze hal gevoegd worden bij de kerkzaal. Verder zijn er nog vier zalen; een keuken en een jeugd - kelder. Temidden van de fiats staat het kerkelijk centrum „De Ark".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1