ijnoaancentrum miskend in eigen land I enige wat F Aardbeientaart? Van verse aardbeien? Nu?Mmmm....f Man vervangt ruit tl.90 La «centrum medisch werkenden Belang Pakhoed stoot vervoer af voor Van Gelder „Nog te weinig onderling contact" Internatio-Müller richt verkoop organisatie op Niet ontdekt Video Letters 75 jaar terrrieulen Reiioeming de Bijenkorf ON Ur* ter» meulên seailaa Supporta steunpanties~~| SS inkiusïef ontwikkelen en inramen j pe ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 20 DECEMBER 1971 Van culturele proeftuin naar BOTTERDAM Een jaar Lijnbaancentrum heeft van deze 'culturele proeftuin een inter- i nationaal en lokaal trefcentrum ««maakt voor velen, wellicht i 'net uitzondering van de klas sieke niuseunibczoekrs. Ook wat [er nu weer te beleven is, valt op deze expositie „Ik zie, ik zie wat iü niet ziet", buiten het ge bruikelijke kader. Zelfs de stugge Kor Bekker met R.'iijn ijzeren chromen of kanvasbe- s jenksel is nu helemaal om naar lu- geel gekleurde honden of half doorgesneden koeienplastieken. Mid- !'den in die bonte kermis van dingen die nooit te zien waren, die stukken l realiteit op hun kop zetten en de i wandelaars van de Lijnbaan ineens i voor een volslagen andere wereld plaatsen, huist Felix VaLk. Hij is er zelfs niet rouwig om dat zijn oude vrienden in Amsterdam, waar hij een bloeiende galerie had I voor hij in Rotterdam het expositie- beleid, van Lijnbaancentrum, Doelen, l fn Kunstzaal Zuidplein ging bepalen,' f hem niet meer helemaal kunnen vol- 5 jen. Vandaar dat dit Rotterdamse centrum beter bekend is geworden in Oostenrijk, Joego-Slavië, Zwitserland en Amerika of Parijs dan in Amstcr- dam. Cultureel Amsterdam heeft het Lijnbaancentrum nog niet ontdekt. Felix Valk wil eigenlijk liever nog twee jaar doorgaan met zoeken en tasten voor hij zijn centrum op natio naal niveau wil laten i meespelen. Toen kort geleden een medewerkster ;van de t.v.-rubriek „Kijk op kunst" hier kwam kijken, constateerde deze dat er geen kunst te'zien was en daarom vertrok ze maar weer. - Ze zou het nu ook weer zeggen, waarschijnlijk: marionetten van Ja nus Kabalt die er de straten mee langs trok omtrent de eeuwwisseling; een telex in een kooi waarmee vijf dichters in verbinding staan die da gelijks een gedicht doorseinen; teke ningen van bomen van de autodidact P. van Otterloo sr., een man van 70 die zijn leven weergeeft in knoestige, verweerde, zieke boorwormen; een inzending van Kor Bakker en een enorme toestand van Cees de Visser' waarin men een pasfoto kan laten maken, een „monument"; kijken door een venster waar al dingen te zien zijn die men bij een echt raam ook verwachten kan van Rolet Brandt. Daartussen staan de video-appara ten opgesteld die permanent toelich ting geven door interviews, commen taren, reacties van voorbijgangers, van kunstenaars zelf. i -> Het zijn vooral deze video-toepas singen die vanuit de gehele wereld belangstellenden trekken. Bij de fxmw van het centrum was een be drag van ƒ200,000,-. uitgetrokken voor de inrichting van een complete studio, de aanschaf van camera's cn videorecorders. Momenteel werkt er een ploeg van drie man bijna perma nent, twee cameramensen Henk Elen- ga en Wink van Kempen en een tech-, nicus Frcdcrique Kappelhof. Daar naast maken ook vele anderen van de .apparatuur gebruik, zoals ditmaal Relet Brandt en Kor Bekker. Men maakt nu ook al op verzoek van Boymans tapes met interviews, zoals een voortreffelijke over de fiii-Js fss«sEair.?-: - Ook al doet U veel staand werk. Uw benen blijven jong en fit met deze Supports steunkou- sen, waarvan U alleen zelf merkt dat U ze aan heeft. Supports steunpanties met het z-g- "verende lustenweefsel", dat konstant een zachte mas sage op het been uitoefent, waardoor pijn en moeheid ver dwijnen. Deze panties van een bekend merk hebben een rim- peioze pasvorm, door de enor me elasticiteit. Nu per stuk voor nog géén tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van dezeSupportasteunpanties met he!,2'9' /'uerend6 lussenweef- sel". >n de normale kousen- kleur en geschikt voor de kort- fektïematen 38 - vr,P„ voor 9. Dinsdag-, woensdag- en donder dagavond tot 9 uur open. Ook m**nd*smotgtr, open Mmj Gtén ut. of schrift, bete. kunstenaar Man Ray. Kort geleden' zijn Jan Donia en een medewerker naar Heidelberg geweest voor het centrum om daar opnamen te''maken, van een conferentie over alternatieve kunst. Een Haagfee video-ploeg komt in Rotterdam regelmatig -werken ter wijl in Amsterdam eveneens plannen zijn om met behulp van'de .Rotter damse apparatuur en inrichting op namen tc maken van sociale leefsi tuaties. v Men kent nergens de situatie dat video-apparatuur wordt 'uitgeleend. De Amerikaan Denis Oppenheim maakte er kleurentapes van ander half uur waaraan hij drie dagen en .nachten werkte. Er is nu een plan dat de< Amerika-, nen Keith Sonnier, Vitó Acconci, De- nis Oppenheim en Naumann-hier eni ge tijd komen voor opnamen. Met de- kunstenaar Avalanche uit Düsseldorf zijn eveneens besprekingen gaande. De ontwikkeling gaat 'bijzonder snei: het is technisch al mogelijk dat in de Rotterdamse studio opnamen wordeij gemaakt die via monitors zichtbaar worden in musea. Hierover is contact geweest met de P.T.T. en met de directies van het Van Abbemuseum In Eindhoven, hét Stedelijk in Amsterdam en Boymans-, van Beuningen. Dit heeft de hevige aandacht gekregen van museum-di recteuren uit Zweden, Oostenrijk en Duitsland omdat het een geheel nieuw educatief of liever instructief systeem zou betekenen. Voor het Lijnbaancentrum, zelf worden nu voor elke expositie zoge naamde „Lijnbaanletters" gemaakt die twintig minuten duren en over elk onderdeel van de expositie iets vertellen. Zo ontstaat een video-krant die om de drie maanden naar ver schillende musea wordt uitgezonden in binnen- en buitenland. Vooral in liet buitenland staat men perplex over wat hier reeds mogelijk is. Daarom heeft mep onmiddellijk con tact gezocht met Rotterdam. De vi deo-mannen zijn hier zelf opgeleid omdat de NOS alleen maar voor eigen televisie opleidt, maar niet voor video. De reacties die op de band'zijn op genomen van voorbijgangers en be zoekers wijzen er op dat men op het Lijnbaancentrum heel open reageert. „Ik heb altijd gehoopt dat deze ruim te voor de mensen een reiaxsfeer zou krijgen. En dat is gelukt", conclu deert Felix Valk met genoegen. „Voor de expositie „Motorrrrrkwamen ze uit heel Nederland. Die combinatie van fabrieksmotoren en produkten van kunstenaars is erg goed gevallen. Men blijft ook om de werken van die kunstenaars heendraaien en zegt: ..Leuk, joh, ik zou dat best willen doen." En het stroomt ideeën binnen van mensen die wat willen laten zien aan anderen. Dat is nu typisch zo'n ele ment dat Valk aan het hart gebakken is: communicatie tussen mensen. Vandaar ook die "video, vandaar die exposities voor allerlei groepen die elkaar ontmoeten. Van Otterloo bood zijn bomenteke- nlngen aan. Men neemt eigen werk mee. Er kwam een groep van de so ciale academie die het onderwerp kinderen van gastarbeiders wilde be handelen door tekeningen van die kinderen te doen exposeren. Will Frenken uit Oostenrijk wil kamers komen aanbieden die geheel in druk- seis zijn uitgevoerd; een Haagse kunstenaarsgroep wil het geboorte- proces volgen van de activiteiten van drie kunstenaars die een zelfde thema op eigen wijze benaderen. Dit proces zal dan in alle fasen "zichtbaar wor den gemaakt. Men "noemt het project „de doel-ën denkkeuken". Hef bezoek is vooral geconcentreerd op de middagen en de weekenden. Het zijn andere mensen dan die nor- maal een museum bezoeken. Ze ko men niet hele gezinnen soms, want ook voor kinderen valt er veel te be leven. Eu ook in de toekomst zai het Lijnbaancentrum surprises blijven le veren. Het zal nooit saai worden, ook al' zit er bijvoorbeeld een jury-vrije expositie tussen waarvoor, iedereen kan inzenden. „Maar dat zijn er zoveel dat we volgend jaar misschien wel naar Ahoy' zullen moeten. En dan is er ook rijp en groen door elkaar. Geeft nietJDan kunnen de mensen zelf ver gelijken. „Er zijn plannen voor een expositie van reclame rond 1900. Kort geleden heeft De Gruyter alles weggegooid wat hierop betrekking had; We zijn nu hard bezig nog" tegels te redden uit oude De Gruyterwinkels die be faamd waren. Er zijn. gesprekken met Gazelle en Calvé, met Ringers ook om oude verpakkingen te krijgen of de .originelen van affiches. En d"t is erg moeilijk.' In Kunstzaal Zuid komt een Verka de-tentoonstelling die in hetzelfde vlak ligt: daar worden plaatjes uit de bekende albums met aquarellen van Voerman getoond naast de originelen. Die gaat volgende week open. Felix Valk heeft zichzelf drie jaar gegeven. Het heeft er de' schijn van dat het Lijnbaancentrum lang voor die eerste' periode eeri geheel eigen plaats zal gaan innemen binnen en buiten het Rotterdamse kunstwereld- je of liever gewoon' binnen het dage lijkse gebeuren. Want daar gaat het Valk om. Een zeer fraaie kollektie BRILJANTEN RINGEN met volledige zekerheid omtrent'echtheid, loupe-zuiverfieid en slijpsel, in prijzen van 75.» tot 3000.» WINKELCENTRUM 81HNENWE& 45 TELEFOON lt.B6.15 - «OTTERDAM Juist voor diegenen die van plan zijn om tijdens-de Kerst dia's te gaan malden, dachten wij dat deze aanbieding bijzon der welkom is..... 3M Ferrania kleurendiafilm, waarvan het merk U een fan tastische kieurenweergave ga-, randeert, koopt U nu bij ons inkiusïef ontwikkelen en inra men nietvoor f 17,- maar voor nog géén twaalf gulden. ROTTERDAM Zaterdagmiddag, zijn de Rotterdamse-politie en brand weer druk bezig geweest met het bergen van een bestelwagen die in de. Nieuwe Maas lag, ter hoogte van de Sluïsjesdijk. - De auto .was in Gouda bij een ta bakgroothandel gestolen. De dieven hebben kennelijk eerst ,de rookwaren, ter waarde van vele duizenden gul dens, eruit gehaald en de bestelauto daarna in het water gereden. GOUDA De Verenigde Expedi tiebedrijven Beverwijk (een klein- dochter van Pakhoed) zal na 1 januari geen papier meer vervoeren, voor Van Gelder Papier. Het contract zal aan het eind van-dit jaar worden beëin digd. E'e firma P. Peelen uit Renkum heeft de vervoerstaak van VEB over genomen. Het grootste deel van het personeel, dat bij VEB speciaal voor Van Gelder werkt, zal naar Peelen. worden overgeplaatst. Om binnen de Pakhoed 'transport groep een betere coördinatie van de activiteiten op het gebied van weg vervoer te bereiken zullen de be drijfsactiviteiten van VEB in de toe komst geleid worden vanuit Gouda, waar --het hoofdkantoor is gevestigs van Rutges (moederbedrijf van VEB). De directie verwacht, dat in 'de na bije toekomst een belangrijke uitbrei ding aan de bestaande activiteiten van VEB zal worden gegeven. De verse aardbeien komen per vliegtuig uit Mexico, de taari komt uit Bijenkorf's eigen patisserie. Lekker dat ie is! In onze gebakstands: 1- persoons aardbeientaart 1.50 Gezinstaart 6.-, feesttaart voor wel 10 mensen 12.50 Ook in ons restaurant kunt u genieten van deze buiten- seizoenliike lekkernij. GOUDA De heer J. P. Meijdam uit Hoofddorp is benoemd, tot direc teur van het bejaardencentrum Ronssehof te Gouda. Dit centrum, verrezen in het nieuwe stadsdeel Bloemendaal, gaat uit-van de. inter kerkelijke stichting' Bejaarden-werk Gouda. Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven: parterre 2e etage Den Haag: parterre 3e etage Van een onzer verslaggever ROTTERDAM Deze hoogst merkwaardige situatie kon men het afgelopen weekeinde aantref fen bij een filiaal van de Mantel specialist aan de Lijnbaan. Een eenzame figuur, op wacht achter een enorme bres in een etalage- tuit. Ruitentikkers waren in de binnenstad weer actief en sloegen een bres in de 2 cm dikke en 2500 gulden kostende winkelruit. De butt was wat wisselgeld; een goed gevuld geldkistje zagen zij over het hoofd. De gealarmeerde bedrijfsleidster wist niets anders ïe doen dan de Verenigde Bewa kingsdienst Rotterdam en omge ving in de arn te nemen, en zo zat er vanaf een uur of twee zondag morgen tot zeven uur maandag morgen een man de ruit te ver vangen. Planken, hardboard of zeildoek waren in heel Rotterdam niet te verkrijgen. De bedrijfleidster zondagavond, op, de plek. des o<i- heilsr Waar vindtje tegenwoor- dig in het weekeindenog een timmerman? Op ons hoofdkan toor in Amsterdam zullen wel zeildoeken zijnmaar om nu iem and uit Amsterdam te laten ko men is ook niet nodig. Dat ook zij de situatie gevaar lijk vond blijkt uit de toezegging dat er contact opgenomen zat worden met de directie om in het vervolg niet met de mond vol tanden te staan. „We zitten hier nu eenmaal in een verlaten hoek. het is ook niet de eerste keer dat we ongewenst bezoek krijgen.' De politie reageert op degelijke situaties met het opnemen van de riskante plaats in het patrouille schema. De directeur van het Be wakingsdienst sprak van een misschien bijzondere maar in elk geval geen gevaarlijke situatie. Mensen van de bewakingsdienst weten nu eenmaal dat zij een 'e- ker nsico lopen". Een telefoontje met het dekkle den verhuurbedrijf Hamel leert dat er wel degelijk, dichtingsma- tenaai beschikbaar is. Voor der gelijke noodgevallen hebben wij een weekeindploegzo deelde ons een woordvoerder mee. Het heeft met kunnen verhinderen dat een man 30 uur lang borg heeft gestaan voor een witte bontjas die vlak achter het gat te koop stond aangeboden.... 1 - Morgenvroeg om 9 uur begint in de kelder de verkoop van de ze 3M Ferrania kleurendiafilms met een voortreffelijke kleur- weergave, nu inkiusïef ontwikkelen en inramen Dinsdag-, ivoensdag- en donder dagavond tot 9 uur open. Ook maandagmorgen open Géén te/, of schrift best ROT1ERDAM Zatardag is in eart rui mte boven Shalom. Palace op de Westersingel 27 een ontmoetingscentrum voor, medisch wer kenden geopend. Hier kunnen verpleegkundigen, artsen, paramedici, studenten en ook anderen hun vrije uren doorbrengen. Maria Rolloos en Ren'é Vastbinder, beiden leerling-verpleegkundige in het Dijkzigt-ziekenhuis, en lid van de Werkgroep Ontmoetingscentrum: „Er bestond op-dit gebied nog niets voor medisch -werkendenAls de mensen uil de dienst kwamen moesten ze maar zien -waar ze: naar toe gingen. Hier kunnen, - ze" elkaarontmoeten, hier hebben zeeen eigen ruimte". iHet contact tussen het ziekenhuis personeel 'onderling -blijkt niet zo soe pel te verlopen. René: „Je zou kun nen spreken van contactstoornissen. Waarom? Misschien omdat het werk je zo in beslag neemt dat je geen tijd hebt voor je collega's". Ook dè verhouding arts-verpieeg- kundige schijnt volgens Maria en René, niet best te zijn. „Tegen een arts wordt nog te veel opgekeken. Zelf vindt hij dat ook niet altijd leuk. we hebben ten minste van veel artsen al bijzonder positieve reacties gehad op ons plan hen hier aok uit te nodi gen". in het ontmoetingscentrum zal het niet alleen bij een glaasje en' een praatje blijven. Het is de bedoeling dat er activiteiten als films, lezingen en discussie-avonden op touw worden gezet. Men kan er bovendien-musice ren, - televisie kijken platen draaien. Overdag kan het centrum gebruikt worden als studieruimte. Er zijn ook plannen om een Bibliotheek in te richten. De openingstijden zullen van 's morgens tien tot 's avonds één uur zijn. Het lidmaatschap van het cen trum kost ƒ2,50 per jaar. „Het is niet de bedoeling uitsluitend medisch werkenden toe te laten", zegt René Vastbinder, „ook studenten van de NEH, de TH en journalisten kunnen hier terecht". Het ledental is momenteel nog niet groot. „Maar we verwachten binnen kort een grote toeloop. Als je nagaat Een muziekje, een glaasje, ge zellig samenzijn: dat is het doel van het öntmoetingscentdum dat er alleen in Dijkzigt al 2900 men sen werken die tot nu toe nog geen eigen ontmoetingsplaats hadden, dan is er, dacht ik, toch wel een grote behoefte aan een dergelijk centrum". ROTTERDAM De Internatio- Müller groep heeft overeenstemming bereikt met de Compania de Acero del Pacifico te Santiago (Chili) omtrent de oprichting van een gezamenlijke ver kooporganisatie. In de op te richten gezamenlijke maatschappij zullen voor eén lang- durige periode de exclusieve verkoop- jg rechten worden ingebracht voor een m wereldomvattend verloop van de Chi- m leense ijzerertsen. m De afhandeling der contracten van f! deze ijzerertsen berust geheel bij de Internatio-Müller ertskantoren. Als "uitvloeisel van deze overeenkomst werd o.m. onlangs een contract op lange termijn afgesloten met, de Ja panse staalindustrie, zo deelt het con cern mee. De vaak gehoorde klacht dat modieuze kleding alleen in de kleinere maten gemaakt wórdt, gaat bij dit elegante damesvest beslist niet op Chique damesvest van een prachtige crimplene kwaliteit. Het mode! met de veel gevraag de reverskraag is in een slank afkiedend jacquard patroon ge breid.- U koopt 't nli voor nog géén twee en twintig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop var dit modieuze damesvest vai bijzonder mooie crimplène, ze» geschikt voor dames met grote re maten. Keuze uit de kteurer wit, oudrose en marine en de maten 44 t/m 52 voor 2195 Dinsdag-, woensdag- en donder dagavond tot 9 uur open. Ook maandagmorgen oppit Giin tel. of schrift, best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1