ad Berkel onderzoekt Kerstavond in Reliobothscliool schaaktop naan m voor seance BEURS VAN AMSTERDAM ALTERNATIEF VOOR RIJKSWEG 14 Geen besprekingen over fusies Kritiekprij s voor Doolaard Gè'meenscfiappelii ke. SERVO-SO*^ GROOTS van GELUID KLEIN van FORMAAT! ACTIEVE AANDELEN CybcjnctK1 SCHIEDAM -Twee koren van de Rehobothschool, een meisjes- en een gemengd koof, hebben, onder leiding van J. Egas tijdens een -zeer druk bezochte kerstavond in de Magnalia Del Kerk een ■- kérstprogramma ten gehore gebracht: Van beide koren heeft het meisjeskoor het meest vol daan. Spontane en welluidende zang klonk op in enkele Engelse, Duitse en Nederlandse kerstliederen. In het Ge mengd koor domineerden de meisjes stemmen zo sterk dat van het ge luidsvolume van de jongensstemmen niet zo veel overbleef. Wanneer het gemengd koor samen ging met de zang van de aanwezigen kwam dit natuurlijk niet zo tot uitdrukking. Maar het laten zingen van César Franeks 150 e psalm was een duide lijke misgreep. De mannenstemmen moeten hier een- dragende en sonore koorklank ontwikkelen, en daar was onder deze omstandigheden natuur lijk geen sprake van. Bijzonder ge slaagd was de declamatie van een aantal leerlingen,. De vrijmoedigheid en de stembeheersing waarmede ver schillende leerlingen poëzie en proza, betrekking hebbend op het kerstge beuren, voordroegen was,hartverwar mend Een grote steun ondervonden beide: koren van de organist Aad van der Hoeven, die met veel tact en ken nis van zaken .begeleidde, waarbij de trompettist Frans Vreugdenhil even eens het zijne bijdroeg voor een goed klinkend geheel. Aad van der Hoeven heeft zich bovendien nog in enkele fraai voorgedragen orgelsoli laten ho ren. Buxtehudes „Kun komm, der Heiden Heiland" en een veel remini- centies aan Handel oproepend Allegro van de blinde organ ist-componUi Charles John Stanley. Alles bijeen een goed geslaagde avond. W. H. Wolvekamp. Een Servo-Sound Hi-Fi-installatie verstopt U zó onder de kerstboom houdt van perfektie - wij ook! Daarom durven wij U deze Servo- Sound met overtuiging te adviseren. Gaarne later, wij U de Servo-Sound installaties in onze geluidsstudio's uitproberen. Ook op alle koop avonden zijn wij geopend. Ook in de gemeente Bergschen- hoek stuit de weg op veel weerstane. De kritiek is hier ook dat het recrea tieplan aan de Rottemeren wordt aangetast. Verder willen B. en W. van Bergschenhoek voorstellen rijks weg 14 de Hoekeindseweg via een tunnel te laten kruisen. Deze oplos sing, zo hebben B. en W. laten uit rekenen zou zelfs goedkoper zijn dan de uitvoering van het Rijkswater- staatspland. ROTTERDAM Op het ogenblik vinden geen onderhandelingen plaats over samenwerking tussen de Erven de Wed. .J. van Nelle KV en Konin klijke Schoiten-Honig .NV. De directie van Van Nelle heeft dit in de ondernemingsraad medegedeeld naar aanleiding van dezer dagen we derom verschenen berichten over ge sprekken tiissen de beide vennoot schappen. Naar aanleiding van eveneens re cente berichten over contact tussen Koninklijke Scholten-Honig en Stan dard Brands ine. kon de directie voorts mededelen, dat ook Standard Brands, welk concern direct en indi- rent ongeveer 40 pet van het ge plaatste aandelenkapitaal van Van Nelle bezit, geen fusiebesprekingen voert. Ai onze medewerkers wensen U het aller beste voor de komende feestdagen en het nieuwe jaar. a R otterdam 4on^ersf' g0n tel. (010) 36 35 00/ °"de r li A-Japend Westersingel 42: piano's, vleugels, elektronische orgels Westersïnge! 44: Hi-Fi Stereo, televisie, afspeelapparatuur Nwe Binnenweg 339: Uw platencentrum. VLAARDINGEN Gehuwd: Arij van Berkel, 25 jr en Nelly A van Leeuwen, 23 jr; Louis C B Bongers, 20 jr en Truusje Wenzel, 21 jr.; Cornells Hart, 22 Jr en Adrlana j Gladpootjes, 18 jr; Bert Aalberts, 23 jr en Anthonia Zlpp. 23 jr; Adrianus de Koster, 23 jr en Caroline Qulst, 21 jr; Johan van Aken, 23 Ur en •Elizabeth Doornheijn. 19 Jr: Geboren: Martijn Chr. den Boer; corine C de Grooti Overleden: Man in 't Veld, Adriaan P, 60 jr. ev C. Boele; Gehuwd: Abraham Boer, 22 jr en Heiltje Paalberencts, 24 jr; Ernie P isselt, 23 jr en Sylvia L Wolfert, .28 jr; Hermanus L Et- man, 20 Jr en Maria P Segarra Y Munoz, 19 Jr; -■ Geboren: Aqulla Bouter; Sander J v d Bijl; Dennis vink; Jeroen M A Webers; Ronald L J Kosten; Elizabeth m wassens; Patricia F Oorver; Mark O Rosema; Overleden: Hendrika P de Pijper 79 jr., wcJ. vT Pennevanger. VLAARDINGBN Getrouwd: Jannes Kloppenburg 19 Jr en Aaltje Pons 17 jr. Laurens Kramer 35 jr en Jacoba P Groe- nenberg 26 jr. Giuseppe Chiaro 25 jr en Renata G Dijkshoorn 17 jr. Jacobus Guls 24 jr en Elisabeth M H Jongepier 21 jr. Geert Kamps 25 Jr en Yieolette M Haak 22 Jr. Hendrik p Sehriek 22 jr en Komeiia van Oudheusden 21 jr. Günter C de Ruiter 25 jr en Lydia M Blom 22 jr. Jan D Vcrwelj 24 jr en Helena Stad 23 Jr. aGeboren: Tije Bareld van Dijk. Renate.N Westmaas. Cindy GIJ zen, Pvcrlcden: Simon Boertje 59 jr. ROTTERDAM Het bestuur-van de Rotterdamse Kunsttichting heeft de Pierre Bayle prijs 1971 voer film kritiek toegekend aan de heer C. B. Doolaard. De uitverkorene, die behal ve een penning een bedrag van 2.000 gulden ontvangt, is ais kunstlcriticus verbonden aan het dagblad het Pa rool in Amsterdam.' SCHIEDAM Vrijdag 24/decem ber wordt in de Grote óf St, Janskèrk een kerstnachtdiehst gehouden, geleid door pastores van de Hervormde en R.K. kerk. Tijdens deze dienst is er een gezamenlijk avondmaal (eucha ristieviering). De bijeenkomst begint om 20 uur. ROTTERDAM Doordat de 35-ja- rige mevrouw M. Sluyter-Schram uit de Naberstraat giszzren met haar auto op de Ringdijk slipte, kwam ze in het er naast liggende water te recht. Het ongeval speelde zich omstreeks 2 uur af. Een automobilist die de auto te water zag gaan stopte onmiddellijk en haalde eerst de zoon Roland uit de auto. Daarna bracht hij de béstuur- ster aan de kant. De auto lag ongeveer 15 meter uit de kant en was bijna geheel onder water. Het verkeer ter plaatse werd gedurende een half uur aan beide zij den omgeleid; VLAARDINGEN De Hervormd» wijkgemeente Immanuëlkerk houdt vrijdag 24 december vanaf 20 uur tot en met zaterdag 25 december 24 uur „kerst-inns" in de Immanuëlkerk. Rotterdamseweg en het Ontmoetings centrum Westwijk aan de Floris de Vijfdelaan. v Iedereen is hier welkom. Het spreekuur van de burgemees ter van maandag 27 december ver valt. zcweï in De Bron aan de Pos- weg als op de gemeente-secretarie aan de Albrandswaardseweg. maandag 20 december opankiqs k. laatste not. I .58.5 59-4§ 2B0.0 281.5 59.2 59.0 35.0 35.0 87.8 87.5 715.0 720.0 714.5 - 713.0 £33.0 235.0 240.0 242.3 82.5 82.8 57.3 53.7 69.8 69.7 COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING „BAliENDRECHT OMSTREKEN" G.A. BARENDRECHT - Bocrekool; 24 - 36 aanvoer-2.000 kg.'Knolselderij: 21 - 38 7.000 st. Peterselie: 38 - 61 aanvoer 3.008 bs. Rabarber: 225 aanvoer 500 kg. Selderij: 25 - 58 aanvoer G.OUO bs.'Sla: glas: 28 - 35 aan voer 27.000st. Spruiten: AI: 55 - 57 A: 43 - 48 BI: 44 - 45 B: 33 - 44 C: 34 - 39 AH: 40 Bil: 23 ADI: 87 - 103 AD1I: 78 - 89 DII: 85 aanvoer 112.000 kg. Uten: 8-16 aanvoer 8.000 kg. veldsla: 120 - 210 aanvoer 2.000 kg. Witlof: All: 110 - 138 Bit: 78 - 124. Aanvoer 21.000 kg; Fruit: Cox: Orange Pippin: AA: 78 - 108 A: .48.- 51 B: 27 - 29. Goudrelnette:. A: 51 - 68 B:. 37 - 48 C:;2D - 23. Golden Delicious: A! 24 - 32. ConferenceA: A: $3 - 64 B: 53 - 36. Doyenne du Cornice: A: 88 2 95 B: 92 - 95. Totaal aanvoer fruit: 50.000 kg. VEILINGVER. „WESTERLEE" DE. LIER Andijvie .3 85 - 115 400; Druiven: Alicante 320 - 360 940; Spruiten: Ar 49 - 57 79000: Alt 43 - 47; BI 47 - 51; Bil 44 - 46; CII 39 - 40: DIII 113 -13»; Witlof 9« - 1.18 lot»; Peterselie 21 - 26 1800: Seiderij 13 - 32 3200; Sla I 23V, - 361/. 544.000; Boeren kool 140 - 90; Knolselderij: AI 13 - 17 320 kg; 16 - 24 500 stuks; Prei: AI 44 - 58 3200; BI 37 -" 39: Paprika 5 - 5» 4400 stuks. VEEMARKT ROTTERDAM DINSDAG, 21 DECEMBER 1971 AANVOER Weekaanvoer 4059 dieren, dagaan-voer 2653 dieren, waarvan 150 slachtrunderen, 312 ge- bruiksvee, 30 vette kalveren, 117 graskalve ren, 1774 nuchterè kalveren, 8 varkens, 4 paarden, 2 veulens, 227 schapen eni2S bok ken. PRIJZEN PER KG Slachtrunderen 1 kwal. ƒ5.09—ƒ5.60, 2e Kwal ƒ4.50—4.80, 3e Kwal ƒ4.35—4.50. Vet te kalveren le kwal ƒ4.60—ƒ5.10, 2e kwal 4.50—f 4.8», 3e kwal 4.30—4.50. Nuchtere Kalveren 1.30—1.78. Stieren 5.00—6.10. Worstkoeien 4.45—4.60. PRIJZEN PER STUK kalf- en melkkoeien ƒ1175—1800; Vare koeien ƒ825—ƒ1300; Vaarzen ƒ875—1175; Pinken 750—975: Graskalveren ƒ450—ƒ775; mestkalveren ƒ240—ƒ330; Scha pen 160; Lammeren 340—170. OVERZICHT slachtrunderen, aanvoer kleiner, handel kalm, prijzen onveranderd. Kalf- en melk koeien, aanvoer minder, handel willig» ruim prljshouden. Vare koeien, aanvoer groot, handel redelijk, staande prijzen. Vaarzen en pinken, aanvoer, korter, handel lui-duur, prijzen stabiel. Graskalveren kleiner, handel stug-duur, goed prijshou dend. Vette kalveren aanvoer kieln, handel vlug. Iets stijver ln prijs. Nuchtere kalve ren, aanvoer groter, handel redelijk, prijs houdend. Schapen en lammeren aanvoer minder, handel levendig, prijzen onveran derd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1