Petitie aangeboden A. Meiman: voor t on aan gemeentebestuur éénmansstrijd kind Sluiting luchthaven politiek sp Muzikaal en briljant recital Piet Veenstra AGENDA Magistraal pianospel van Malcolm Frager C. B. Doolaard krijgt Pierre Bavle-prijs Markten en veilingen Buitenlandse werknemers haalden las-diploma Jeugd kan ijs op om hockey te leren E. H. P. Swarte (Anti-bulderbaan): Minder knallen met oudejaar Tweede station Voor Maassluise Kunst Stichting In serie meesterpianisten Voor beste filmkritieken Kassucces „Fanfare" hoofdmoot NOS-t.v. Kerstbomen gaan in vlammen op Herman v. Vliet in Petruskerk MAASLUIS Er wa ren dinsdagovond maar wei nig stoelen onbezet in De Ark, waar de Rotterdamse pianist Piet Veenstra voor de leden van de Maassluise Kunst Stichting en van de Cultuurkring Masalant een recital gaf. vandaag morgen dagelijks pE rotterdammer (Van ccn onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Negentien Griek- te werknemers hebben dinsdagavond Sr diploma-lassen ontvangen in het fLjw van de Slichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers aan de Pieter de Hoochweg. Zij waren de Lrste geslaagden van de lascursussen ui de Stichting organiseert. De ne- eentien Grieken kregen hun opleiding hii de RDM, de Rotterdamse Droog- Maatschappij. Anderen (op het ogenblik Portugezen en Spanjaarden) volgen n°S cursussen aan technische scholen. De kosten van de lascursussen wor den gedeeltelijk door de stichting ge dragen, gedeeltelijk komen ze voor rekening van de cursist zelf (ca. ƒ50 a ƒ60). ROTTERDAM Door een initia tief van de Rotterdamse stichting voor de lichamelijke opvoeding kun nen junioren de oeginselen van het ijshockey-spel machtig worden. In ja nuari gaat namelijk bij voldoende deelname een introductie cursus van start voor leerlingen van het open- .baar en bijzonder voortgezet onder wijs. De .veelomvattende spelersuitrus- ting zal in bruikleen ter beschikking porder, gesteld. De gehele cursus van drie maanden zal zo'n 35 gulden gaan kosten. Als oefenterrein zal de bui- i tenijsbaan van net sportpaleis Ahoy worden gebruikt. WOERDEN Op zaterdag 1 ja nuari zal de organist Herman van Vliet een concert geven in de Petrus- kerk in Woerden. Op het programma staan werken van J. S. Bach, Guil- mant en Vierne. Het concert begint om acht uur. Ten bate van het orgelfonds zullen grammofoonplaten van Herman van Vliet verkocht worden. Op 29 april krijgt de Petruskerk Piet van Eg- mond binnen haar deuren die dan het orgel zal bespelen. De concerten worden georganiseerd door het orgelcomité Petruskerk te Woerden. ROTTERDAM Bij een groothan del in papier en verpakkingsmateriaal aan de Prinses Julianalaan heeft ae politie maandag 20 kisten vuurwerk in beslag genomen. De 530 kilo vuurwerk lag opgeslagen tussen speelgoed en papierwaren. Ook bij een winkelier aan de Eben- haezerstraat is een partij vuurwerk in beslag genomen. Het ging hier om 2350 stuks. De man verkocht het vuurwerk via een buurjongen aan minderjari gen. Bij een onderzoek in de winkel werd vuurwerk achter het behang aangetroffen. WADDINXVEEN Op maandag 3 januari. 19.30 uur, zal weer de tradi tionele kerstboomverbranding worden gehouden op het parkeerterrein bij het zwembad aan de Sniepweg. De bomen kunnen op deze dag op hat terrein worden ingeleverd vanaf 15.30 uur. Aan dit festijn wordt evenals vorige j ai-en weer een verloting verbonden. Voor elke twee ingeleverde bomen wordt een lot uitgereikt. De trekking van deze verloting ge beurt tijdens de kerstboomverbran ding. 1VADDINXVEEN Op het investe- ringsplan van de Nederlandse Spoor wegen voor 1972 en later staat vermeld dat Waddinsvesn in aanmerking komt voor een tweede station wat dan Wad- 'dinxveen Noord za! worden. Dit'stati on zal in de nieuwbouw tussen Wad- dinxveen en Boskoop gerealiseerd worden. Het plan geeft verder aan dat dit een zogenaamd voorstadstation gaat worden. Er moet ook nog een aantal voorstellen worden behandeld. Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM Zich een weg banend door bruidsstoeten heeft dinsdagmiddag de heer A. F. Meiman een petitie aangeboden aan een plaatsvervanger van de (zieke) wethouder G, Z. de Vos van sociale zaken. In de petitie vraagt de heer Meiman (53 jaar) aandacht voor „het ongeboren kind". Hij heeft met bezorgdheid de ontwikkelingen van de laat ste maanden gadegeslagen, met name de vestiging van de Stime- Hij had het zich niet gemakkelijk, gemaakt, maar composities gekozen, die hem zeer hoge eisen stelden, waaraan hij met intense muzikali teit, temperamentvolle impulsiviteit en gedegen vakmanschap voldeed. In de „Partita I in Bes" van Jo- hann S. Bacb leidde de hinderlijke flitslichten van een fotograaf tot enkele kieine ontsporingen, die handig werden opgevangen. Stevig en helder klonk al dadelijk het Preludium, fijn werd de Allemande gespeeld, zeer boeiend de prachtige Sarabande met de vele versieringen en briljant de snelle delen. Dat de muziek van Ludwig van Beeth&ven Piet Veenstra goed ligt, was te horen in de „Sonate in f, op 57", die een meeslepende vertolking kreeg zoals dat hoort bij een sonate die de „Appassionata" is genoemd: grote tegenstellingen tussen zacht en hard, flitsend passagewerk en pare lende loopjes, maar ook grote gevoe ligheid in de variaties van het lang zame middendeel. Pijntjes en open gespeeld werd na de pauze de „Sonatine net 3" van Willem Pijper, waar drie „Préludes" van Claude Debussy heel goed bij aansloten: de fijn genuanceerde „Peuilles mortes", uitstekend getrof fen de wonderlijke mengeling van melodie en ritme in „La puerta del ROTTERDAM: De Doelen: hal 12.45 kof- lieconcert; Stadhuis: 19.30 carUloneoncert; Ue Schouwburg: 20.15 Het geld lig', op de Piccolo Theater: 20.15 Tckst-Piere- rcent; Hofplein Theater: Sex A la meunlè- JJ1 nas. „jan Backx": 16.00 afscheid nr. J. pt>. Backx; RIJKAART: Gemeentehuis: 16.00 afscheid ourgemeester Mr. F.. P. van Veldhuizen. ROTTERDAM: Piccolo Theater: 20.15 Uit xabaret voor u: Hofpleintbcater: 20.1a MX 4 la meunl.ro; De Doelen: kleine zaal: Jlp Tête a Ted 2; De Doelen: grote zaal: AWO Topstar-festival; OIESSSXBURG: Gemeentehuis: 19.00 Ge- tcenieraadsvergaderlng; Klachten stadsbezorging: maandag t.m. WOd. t8.30-10.30, zaterdag 17-18. tel. 015583. Schiedam Lange Kerkstr. 82. tel. 265383 Haatdinsen: J. Verheij. Diepenbrock- vraat 41. tel. 343H5 Maassluis: De Jong R'l- 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonslaat 35. Woord voor de dag: Bijbellezing en Overdenking, tel 14100. Klachten gelluds- tilnder en luchtvervuiling: Centrale Mcld- |n Regelkamer Rijnmond tel. OIO—150000, spreekuren sociale raadsleden: ma., di va: Coornhertstr. 19. 9-11: Jensiusstr. 37 ">6: Provertlersslncel 57. 9-11; Klaver- 5- 9-11Ruigewaardstraat 34 14-16: 31a- toenstr. n 14-16, dh. wo„ do.: Korte «inbaan 3d 12-14; vr. Vino" en in voilé geestigheid „Gene ral Lavine". De kroon op het werk werden' de „Variaties en fuga over een thema van Handel, op. 24" van Johannes Brahms, één van de gewel digste werken op dit gebied. Dat Piet Veenstra deze 25 variaties en de. inge wikkelde fuga tot een goed eind bracht, pleit voor zijn muzikale, tech nische en memotechnische kwalitei ten alsmede voor zijn geestelijk en lichamelijk uithoudingsvermogen. Gespannen werd er naar zijn mees terlijke vertolking geluisterd, waarna een langdurige ovatie de parelend ge speelde „Sonate in G" van Scarlatti als toegift uitlokte, welke werd ge volgd door de briljante „Impromptu in Es" en een „Allegro in c" beide van Franz Schubert. De voorzitster van de Maassluise Kunst Stichting, mevrouw A, Hama kers, die het concert met een wel komstwoord o.a. aan burgemeester W. J. D. van Dijk van Maassluis had geopend, overhandigde de kunstenaar fraaie bloemen. G. M. DERSJANT zo in de Eben Haëzerstraat te Rotterdam (al vermijdt hij zorg vuldig het woord abortus en heeft hij het uitsluitend over „deze groep kinderen", zonder nadere precisering). „Op deze dag der kinderen, waarop wij de baas eens mogen spelen, wil len wij gaarne wat ernstige kinder praat tot iedere goedwillende oudere richten", zo begint de petitie, die is ondertekend met „Uw liefhebbende ongeboren kinderen". - „Het hindert ons om te beginnen dat er ouderen zijn die zeggen ;dat wij er niet zijn", gaat de brief verder. En na het opsommen van enkele ge voelens van de ongeboren kinderen, als „ook horen wij wel eens iets dat op muziek lijkt", en „Mama zei giste ren nog tegen de buurvrouw dat ze De Kleine Waarheid zo mooi vond" eindigt het schrijven met „Wat heb ben jullie toch veel fijne dingen! Laat ons dus met rust, dan kunnen wij er ook spoedig van genieten. Maak ons niet eerst nieuwsgierig en dan ineens: oogjes gezien, kastje dicht! Want dat vinden wij gemeen hoor! Tabé dan, tot straks! Alles kan!" De heer Meiman, eigenaar van een textielhandel: „Ik ben al een tijd hiermee bezig, ik heb al heel wat brieven naar het gemeentebestuur geschreven, en dit is, voorlopig, mijn laatste daad. Waarom ik zo bij de zaak ben betrokken? Ik vind het meer dan schandalig wat er gebeurt." Is hij op de een of andere manier bij deze zaak betrokken, is hij lid van de Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind, heeft hij be moeienis met anderen hierover? „Nee, gelukkig niet. Gelukkig sta ik er onbevangen tegenover. Het is meer een eenmansactie, die ik voer. Dis cussies? Nee, die wil ik er niet over. Ik ben niet zo gesteld op discussies. De dingen waar 't om gaat komen niet ter sprake. Het is toch maar ge praat." Verwacht de heer Meiman reacties op zijn Detitie? „Ik vreet het niet, misschien wel. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat ik een actie ontketen, ik wilde het bij de petitie laten. Misschien dat ik nog naar de Tweede Kamer ga. Maar voorlopig wacht ik nog even af." ROTTERDAM In de serie meesterpianisten speelde gister avond in een goed bezette Doe lenzaal de Amerikaanse pianist Malcolm Frager. Onder dé zeer groten in de wereld van het klavier neemt deze kunste naar een bijzondere plaats in. Bij al hetgeen hij voordraagt wordt men voor honderd procent geconfronteerd met de geestelijke essentie van de muziek, om het even of het om een „lichte" sonate van Haydn gaat, een sonate van Van Beethoven uit diens middenperiode of de klankenwereld- van Brahms. Onbegrensde technische capacitei ten stellen Malcolm Frager, in 'staat om de muziek volledig te realiseren zoals hij zich die voorstelt. En die voorstelling is er een van een groot en rijp kunstenaar, maar die in het technische zowel als in het emotionele vlak steeds de grootste beheersing toont, zonder dat ook maar ergens de gedachte postvat, van routine. Het was een aardige gedachte van de concertgever om zijn programma te openen met een Aria en Variaties van handel en te besluiten met de Variaties en Fuga die Brahms over het zelfde thema heeft geschreven. Wat zijn klavierspel aangaat kan eigenlijk moeilijk van hoogtepunten worden gesproken. De sonate van Haydn in cis kl. (Kotta nr 8) die van Van Beethoven opus 27 nr. 1 (toeval lig ook gespeeld tijdens het onlangs gegeven klavier-recital van Claudio Arrau) en een jeugdwerk van Brahms, het Scherzo in es opus 4 als mede 'diens (Handels-variaties, het werden alle voordrachten op het hoogste artistieke niveau. Een on langs ontdekte contra-dans van Cho pin, daterend uit 1827, en de achtste rapsodie van Liszt vormden de toe giften van een piano-concert dat de meest verwende fijnproever tot' en thousiasme moest brengen. Natuurlijk is er altijd nog een persoonlijke voor keur voor een programmaonderdeel. Wat ons tfetreft had deze betrekking op de sonate in Es gr. (quasi una fantasia) opus 27 nr. 1,: onmiddellijk voorafgaand dus aan de zogenaamde Mondschein-sonate. Hier viel klavier- spel .- te beluisteren van adem bene. mendé schoonheid! De verbinding van het tweede deel met het adagio door de liggenblijven- de c (wat'een vondst) werkte uiter mate suggestief en de finale, allegro vivace, kom men zich moeilijk Beet- hovcniaanser denken. BERKEL-RODENRIJS Het Anti-bulderbaaneomité is geslaagd in zijn oorspronkelijke opzet: Zestienhoven wordt niet uitgebreid. „Maar", zegt voorzit ter E, H. P. Swarte, „dat houdt niet in dat we nu op onze lau weren gaan rusten. Ook zonder uitbreiding blijft het vliegveld hinder vèroorzaken, door uitbrei ding van het aantal ongeregelde vluchten. Het dreigt een afval bak van Schiphol te worden. Dat moeten wc voorkomen- En op korte tenmijn is er géén kans op slui ting. De Rotterdamse raad- wil wel, maar B en W en minister Drees zijn tégen, zolang er geen tweede nationa le luchthaven in de buurt is. En we zien geen kans Drees van zijn stoel te wippen. Zouden we ook niet willen. Het is nu een politiek spelletje, daar zijn wij niet knap genoeg voor". „Allerlei rapporten geven aanlei ding voor de vrees dat de hinder zal toenemen. Wat ze op Schiphol niet kunnen gebruiken, komt hier. En dan gaat het niet om de lijnvluchten, dat zullen er twaalf tot veertien per dag zijn, maar om het ongeregelde ver voer waar we nauwelijks voordeel maar wel veel last van hebben. "Van januari tot mei krijgen we weer de fruitvluchten. Meloenen en paprika's uit het Middellandse Zeegebied, waarvan tachtig procent wordt door- gespuid naar Duitsland en Scandina vië,". „En de bollen vluchten; mensen die hier een kop koffie drinken en een broodje eten. Zeg mij wat voor voor deel wij daarvan hebben? En. dan kunnen ze op het vliegveld weer tur ven en statistiekjes maken." In de rekenkundige kwaliteiten van het vliegveldpersoneel heeft het Anti- bulderbaancomité 'weinig vertrouwen. Onlangs werd door werknemers van de luchthaven een enquête gehouden, waaruit bleek dat het merendeel van de omwonenden weinig last heeft van lawaai. „Die enquête is kolder, non sens, onzin", zegt de heer Swarte. „Ze kunnen niet eens rekenen. De vragen zijn misleidend en suggestief, de uit komsten berusten nergens op. Ons co mité heeft dit aan deskundigen voor gelegd die eensgezind tot de conclusie kwamen dat het onderzoek niet de mening geeft van de omwonenden. Verre van dat." Dat de bevolking geen last van Zestienhoven zou hebben acht de heer Swarte ook onwaarschijnlijk omdat 'de acties zo veel weerklank kregen. „Wij zijn daar, vooral in het begin erg verbaasd over geweest. Het enthousiasme was enorm. Soms wilde men verder gaan dan het comité. Er zijn vanuit de bevolking plannen ge weest om het vliegveld te bezetten. Wij hebben dat nooit willen steunen. .;Eén van de belangrijkste redenen voor ons succes is het beheerste op treden geweest, op grond van feiten en niet van kreten. Onze tegenstan ders hebben de argumenten tegen het vliegveld nooit kunnen ontzenuwen. Voortdurend hebben wij moeten ho ren: met het Anti-bulderbaancomité BOEKENHOEK Constance Howard: INSPIRATIE VOOR KREATIEF NAALDWERK (oorspronkelijke titel „Inspiration for Embroidery", uitg. B. T. Batsford Ltd, London). Vertaling Ir. Louise Cor- beau; Canteclcer, de Bilt. 232 pag.; 32.50). In de (nieuwe) serie Cantecleer Handboeken verscheen als de'el I „In spiratie voor Kreatief Naaldwerk". Wie nog niet tot aanschaf van de Engelse uitgave (1966) overging heeft nu de gelegenheid dit veelzijdige werk. dat een documentaire van de borduurkunst genoemd kan worden, in eigen taal te leren kennen. Het is een boek van en voor deze tijd en het behandelt veel modem-toegepast tra ditioneel borduurwerk. "Waarbij schrijfster een lans breekt voor het machinaal borduren. Deze techniek neemt een ruime plaats in tussen an dere textiel-experimeuten van hoog niveau: er wordt zelfs van ,t,ijaver- spillen" gesproken wanneer voor be paalde gevallen niet van de naaima chine gebruik wordt gemaakt. De titel zegt duidelijk „Inspiratie voor..." en niet „Voorbeelden van...". Voor handwërksters, die wel prac- tisch goed zijn onderlegd in het bor duren maar weinig of geen oefening hebben gehad in het ontwerpen, wor den op een 100-tal pagina's veel sug gesties en voorbeelden gebracht om naar eigen ontwerp' te gaan werken. Uiteraard zijn, behalve technische vaardigheid ook smaak en een este- tisch verantwoorde; zelfkritiek nood zakelijke voorwaarden vnnr oen goed resultaat. Meer dan de helft van de inhoud van het boek wordt ingeno men door uitstekende foto's van werkstukken en door instructieve te keningen. De- traditionele borduur technieken, summier beschreven met het accent op de mogelijkheid voor vrij borduurwerk, worden bekend verondersteld. Het komt ons voor dat vele bor duursters na bestudering van de in houd en wat oefening tot de conclusie zullen komen dat zij meer kunnen presteren dan zij ooit hadden durven dromen. Een fijn boek als bron van inSpirati£' R.D.-S. K. Schippers: Tien gesprekken met Ben ten Holter - Uitgave Querido - Amsterdam, 19,80). De auteur K. Schippers heeft tien gesprekken, die hij heeft gevoerd met de schrijver van het „Groot Amster dams kroegenboek", Ben ten Holter, gebundeld onder de aanvullende titel „Een avond in Amsterdam". Het is zeer merkwaardige leesstof geworden. De sensatie voor zover daarvan sprake is, schuilt in de een voud. De meest simpele gebeurtenis sen, die zich in het leven van een kantoorbediende in de avonduren (ook middaguren) kunnen afspelen, worden in deze paperback indringend beschreven. Straatbeelden, straat- meubilair, kleding, huiselijk interieur, duizend en één zaken, waaraan men in de regel gedachteloos voorbijgaat, worden plotseling centraal gesteld. Gevoelens omtrent dit alles worden 'geanalyseerd. Het is helemaal geen opwindend verhaal geworden, wel een uitermate bonte aaneenschakeling van vanzelfsprekendheden, die in de weergave van de auteur hun^ alle daagsheid verliezen. Daarbij is het Amsterdamse decor niet nadrukkelijk opgetrokken. Overigens is er toch wel enig uithoudingsvermogen voor nodig om de gesprekken uit te lezen. Frederick Franck Tussen Broek en Brooklyn: Ambo NV, Biltliovcn. 10.—) Dun weer speels, dan weer filoso fisch en soms persiflerend is in dit boek een in zeker opzicht bevoorrecht mens aan het woord. Dat Brooklyn kan men wel thuisbrengen, het Broek verwijst naar een Noordhollands dorp, dat zo lang mogelijk sfeer en verschijningsvorm heeft pogen te be waren: Broek in Waterland, tussen Monnickendam en de opdringende flats van Amsterdam-Noord. De au teur heeft een huls in Nederland én in Amerika, hij analyseert als gevolg van deze omstandigheid twee werel den, de mensen, de situaties, de vreugden en de vrees. Daarbij komt nog dat hij een Limburger van ge boorte is en het soms over drie we relden heeft... Een charmant verhaal van een schrijver, die ook tekenaar is en daarvan blijk geeft in dit verhaal. Karakteristieken van mensen; hij heeft er veel ontmoet en niet alleen in Brooklyn en Broek. Het toch wel kenmerkende in dit boek is de her haalde aanduiding van de contrast werking tussen de oude en nieuwe wereld, met deze verdiensten, dat Franck poogt veel misverstanden over en weer wg te nemen. Rfs (Van onze radio- en tv.-redactie) HILVERSUM Ie zijn er alle maal weer vanavond: Hans Kaart, Sara Heyblom, Albert Mol, Bernard Droog, Herbert Joeks en al clie anderen, die in 1958 vrijwel het hele Nederlandse volk naar Bert Haan stra's „Fanfare" deden drommen. Om vijf over half negen laat de NOS op Nederland I nog eens zien, hoe het dertien jaar geleden in het 'dorp La- gerwiede (alias het duidelijk herken bare Giethoorn) toeging. Zelfs voor wie zich de toestand nog duidelijk voor de geest kan halen, zal deze her nieuwde kennismaking met de elkaar fel bestrijdende fanfare-orkesten hoogst amusant zijn. ROTTERDAM - De Rotter damse filmcriticus C. B. Doolaard heeft dinsdagmiddag in de Doe len in Rotterdam de Pierre Bayle- prijs 1971 voor de filmkritiek ont vangen. De medalje werd hem overhandigd door dr. J. Bartels, voorzitter van de Rotterdamse Kunststichting. De jury koos Doolaard vanwege de helderheid van zijn werk. Het jury-rapport typeert de filmcriticus als een van de weinigen, die uilgaan van de betrekkelijkheid van zjjn eigen standpunt bij de beoordeling van een film. De heer Doolaard, die als filmcri ticus is verbonden aan het Parool, vond de uitreiking van een prijs voor de filmkritiek erg belangrijk, omdat het volgens hem met de cultuur in Nederland de richting van de krui denier op gaat. Zijn werk omschreef hij als „een zeer duister bedrijf". „Ik weet niet hoe mijn kritiek over komt bij de lezers, dat is erg frustre rend". praten wij niet. Dat is een teken van zwakte." Lof dat mede door het optreden van zijn comité de raad voor sluiting van Zestienhoven stemde, wuift hij bescheiden weg: „Ieder weldenkend mens was er ai van overtuigd dat het vliegveld geen levensvatbaarheid heeft. De mogelijkheden voor uitbrei- ding ontbreken ten enen male en de overlast is te groot. Al in 1968 en 1969 hebben twee buitenlandse onderzoek bureaus daarop gewezen, maar toen is daaraan onvoldoende aandacht be steed". „Pas nu het bijna te laat is, wordt gepraat over de noodzaak van' een grote nationale luchthaven: in het krachtenveld van Rotterdam, óp d-e Maasvlakte of bij Steenbergen. Per soonlijk voel ik het meest voor een vliegveld in zee, maar het is niet aan ons comité om dat te beoordelen." De toekomst van Zestienhoven ziet hij somber in. Ook geluidsarme vlieg tuigen en verticaal opstijgende toe stellen zijn geen oplossing. „Ge luidsarme toestellen zijn op korte ter mijn niet operationeel èn veel duur der." Het Anti-bulderbaancomité blijft wakker, niet alleen van bet vliegtuig lawaai. „Wij blijven waakzaam", zegt de heer Swarte. „Want al gaat Zes tienhoven eens dicht, in de tussentijd" kan nog heel wat gebeuren. En wij zullen blijven vechten tegen onaan vaardbare geluidsbinder voor de om-" wonenden. Want die bestaat, al pro beren ze op het vliegveld nog zo bard dat te ontkennen." ALBLASSERDAM Maandag 3 januari 1972, 19 uur, wordt op twee plaatsen in Alblasserdam een kerst boomverbranding gehouden: achter de flats aan de Savomin Lohmanweg en aan de Plantageweg ter hoogte van de President Kennedyweg. De kerstbomen kunnen op béide plaatsen gebracht worden op maan dag 3 januari vanaf 14 uur. Voor elke kerstboom die gebracht wordt, krijgt men een gratis lot. Na de verbran ding worden een aantal prijzen ver loot, die vanaf 6 januari 1972 afge- haald kunnen worden op de afdeling Sport-jeugd- en culturele zaken van het raadhuis. VEILING ZUIDHOLLANDSE EILANDEN PrIJsbericht van dinsdag 28 december 1371. Bintje 8 - 12 p. kg., andijvie 139-170. Chinese koot 121, rode kool 8-28,, gele kool 8-23, groene kool 13-38, boerenkool 33-46, kroten 15-24, grote peen 7-21, peterselie 26-37 p. bs., prei 29-49 p. kg.,selderijl7-33 p. bs., sla Ia 13-29. Ila ll-lo, stoofsla 46-53 l>. kg., spruiten Ia 55-103, Iad 80-82, Ila 25-40 ,Id 102-139, uien 6-22, geschoond 41, witlof Ia 94-1,31 Ila 58-98, Hb 138—64, Aan voer witlof 64 ton. Bruine bonen 166 p. kg., Cox's orange P. 75 80 79-94 p. kg., 70/75 70-82, 65/70 41-50, 60/65 20-34, aanvoer IS ton. Gold. del. 80/85 20-37, 75/80 20-36, 70/75 20-28, 63/70 15-21 .aanvoer 29 ton. Goudreinette 80/85 35-59, 75/80 27-54, 70/75 22-39 65/70 16-27, aanvoer 12 ton, Doy. du Com, 80/85 79-81. 75/80 81-84, 70/75 84-86. 65/70 68-74, aanvoer 5 ton. Totaal aanvoer hard fruit 74 ton. Vrij dag i3I december a.s. wordt er niet ge veild!!! VEILING WESTERLEE Aardappelen II 600. andijvie 159 300, spruiten AI 49-59 36.000, All 43-48, BI 47-53, Bil 46-49. Cir 25. D III 97-105 witlof 58-66 340. eieren 19 300, peterselie 22 200, selderij 19-35 1500, sla 115-41 465.000, II 11-19, bloem kool 6 P3 270, 831-66. 10 21-40, 1229,159, kool 6 88 270, 8 31-C6, 10 21-40. 12 29. 15 19. boerenkool 160-185 2CO. rode kool 10-24 230. knolselderij AI 14-21 800 kg., prei AI 27-63 3400, BI 18-44. ROTTERDAM. 28-l2-*71 Sla 1 18-33; 2 12-24: Spruiten A 36-33; B 40-44; Witlof A 65-85; B 55-1.00; Aanvoer; Sla 950 000 st; spruiten 5800 kg. PAGINA 3 WOENSDAG 29 .DECEMBER 1971

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1