kt verloren Brandweer trekt „putten" AGENDA s Houd uw stad zelf rein Benzine al weer dinirder. De stap naar Mercedes Diesel is nog nooit zo voordelig geweest Instructiebad Krimpen zaterdag officieel open êm GEKREGEN EN GEKOCHT IN Potsenmaker' Staatssecretaris uil gebouw niet vooï gemeente op de monumentenlijst plaatsen Open dienst in Geref. Kerk Aparte voorziening voor gehandic apten Bulkcarrier in Heusden te water Snoepreis bleek grap u toet&r met n Sieep van „Dordrecht" verloopt voorspoedig fiëllSSS '••..vandaag morgen Mercedes-Benz Diesel omwille van comfortabele zuinigheid I Milis - «SI» dagelijks Geen wedstrijden Wijkcomité's over gastarbeiders m m fi 1 ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 11 JANUARI 1972 5 BOTTERDAM He? bestuur van 1 J Woningbouwvereniging Onze gemeenschap heeft de de Woon; te ten !n gcmeon- brons uitgevoerd beeldje Traeboden, voorstellende een pot- n'maker. Het geschenk zal worden reniaakt door de beeldhouwster Aciri ®'aJs de gemeente deze schenking anrecmt zal de postenmakcr een rfaatsje krijgen op het pleintje ten Lsten van het bejaardencentrum Va'ckenstej'n aan de Burghsidissingci in Pendrecht. BOTTERDAM Dc sleepreis van Het Nederlandse vrachtschip Dor drecht "dat ongeveer twee weken ge leden óp de Stille Oceaan in moeilijk heden kwam en vrijdag jl. door de wrikaansc sleper Pacific Ranger co sleeptouw werd genomen, verloopt voorspoedig. Gevaar voor de 15 ach- •erfobleven bemanningsleden is Nauwelijks meer aanwezig. Het gat in de machinekamer is in middels gedicht en met behulp van •jempen, die door dc Pacific Ranger jan bcord zijn gezet, is ca. 150(1 ton «ter uit de machinekamer gepompt, zo heeft de rederij Phs. van Omme ren meegedeeld. ROTTERDAM De Rotter damse Koninginnekerk lijkt verloren. Staatssecretaris" Von- hoff van CRM heeft maandag besloten zijn bemiddelingspo gingen te staken en de kerk de finitief niet op de voorlopige lijst van monumenten te plaat sen. Reden voor dit besluit was de me dedeling van de gemeente Rotterdam, dat er geen vervangend bouwterrein voor de bejaardenflat, die de Stick ling Bejaardenhuisvesting op de plaats van de kerk wil neerzetten, beschikbaar is. Bovendien is het uof- gens een woordvoerder van het mi nisterie niet zeker dat Bejaardenhuis- vesting peen schade lijdt. ROTTERDAM Met de invoering van een nieuw werkschema is de brandweer begonnen aan een inten sieve controle van de z,g. brandput ten. Iedere dag'rijden de brandweer wagens minstens een uur in eigen wijk, mede ter oriëntatie van het per soneel. KOTTERTJAM dc Doelen: grote zaal 50.15 Rotterdams PMlharmomsch Orkest; oe Doelen: kleine zaal 2S.13 Theatergroep ttmnouse Horror' De Schouwburg: 20.13 De «ppe vogels van Bikini; Piccolo Theater: j),lo Geen Bacchanalen; Hofplein Theater: Twec op de wip; wijkcentrum 1ste aiiadeUaiidstraat: 19.45 ledenvergadering wijkorgaan Middelland. AI.BLASSERDAM De Wipmolen: 20.00 jaarvergadering VVD. BOSPOLDER/TUSSENDIJKEN Wijk- ïetomv: 20.00 wijfcraadsvergadering. ROTTERDAM De Doelen: hal 12.45 u?,, c.oncer?' He Doelen: grote zaal: 2Q.15 «werdams Phliharmoniseh Orkest; De ootlen; kleine zaal: 20.15 Theatergroep teahouse Horror; De Schouwburg: 20.15 Es bi». 5t°P te het nou In de ijskast?: li,. Theater: 20.15 Geen Bacchanalen: r»i n Theater: 20.15 Twee op de wip; 5nw O'deon: 20.15 lezing ..man-vrouw rinJ ro,ien"; Hüton: 10.30 jaarvergade- is-ioo?®13' Dc Keddlngboot: N'oordsingel nri« dPenhare bijeenkomst: Rijnhotel; kfiSv-tedag Nederlands zuivelbureau, ouderkerk aan den ijssf.l. - Ikeehouw: 19.15 hr. A. de Redelijkheid, sweekbeurt. rALBDASSERDAM Kerkgebouw ger. n®' I9-M bijeenkomst buma zending: De Hoi vo!ic evangelische gem. met 000 Hoekedijk. jr.i£HIEDAM Stationsplein 2: 14.00 com- BH» vvsadcrlng ruimtelijke ordening kbninondraad. "OOGVLIET - Hulpsecretarie: 20.00 "wkraadsvergadertng, fm&hsslsty Bij controie van de ca. 7000 Rotter damse brandputten is gebleken dat vooral in de oudere wijken door ver schillende oorzaken de putten moeilijk of geheel nibt geopend kunnen wor- den. In deze wijken liggen nog veel putten in df rijbaan waardoor zij onderhevig ,zijn aan verzakking en vervuiling. Ook blijkt dat er soms onvoldoen de druk op de leidingen staat ol dat er eerst een hoeveelheid modder I.p.v. water uitkomt. Men ziet de toezegging 'van de Haagse evangelist Johan Maasbach, die de Koninginnekerk als monument en evangel'satiecentrum graag behou den ziet, niet voldoende. De een mil joen gulden, die de Rotterdamse mil jonair A. Kleyn op tafel heeft -gelegd voor de redding van het gebouw, acht men op het ministerie wel betrouw baar. De stichting Bejaardenhuisvesting heeft zaterdag nog op verzoek van de staatssecretaris een gesprek met hen gevoerd. Hierbij zou de stichting ge dreigd hebben een proces aan 'Ie spannen tegen de Staat der Nederlan den, als de bewindsman zijn plannen zou doorzetten. De zegsman van CRM kon maan dag niet zeggen of dit een rol heeft gespeeld bij het besluit van de staats secretaris. „De heer Vonhoff is echter niet de man die zich door dreigemen ten laat imponeren", aldus de woord voerder. Het kort geding, dat de heer Maas bach tegen de Stichting Bejaarden huisvesting heeft aangespannen, wordt vandaag voor de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. J. G. L. Reuder, voortgezet. Nu er zoveel strijd is over de Ko ninginnekerk, heb ik, me dikwijls af gevraagd waarom de kantoren van de Boompjes niet tegen de grond gaan. Van een relatie vernamen we, dat dit van de kerk alleen geldt voor de bewoners van Crooswijk. Maar nu zijner nog zoveel, tehuizen nodig, zou daar dan geen plaats gemaakt kun nen worden. - Mijn ouders hebben daar gewoond wij zeggen nog steeds met de dich ter Jan Prins; en steeds."weer kwam -mij voor de geest, de stad, waar ik ben kind geweest. '"i? 'v De kade is daar breed genoeg om daar nog voor te kunnen bouwen. Wat zouden bejaarden dan van. het uitzicht genieten. .Mochten we het nog beleven, dan hopen we tot de eersten i;te behoren, die zich laten inschrijven. - N. M. Epker Nouwen ROTTERDAM De afdeling Plantsoenen van de 'dienst ge meentewerken doet een dringend beroep op de Rotterdammers hun stad zo schoon mogelijk te hou den. Met ons eigen personeel alleen kunnen toe het niet bolwerken", zegt ir. A. Raad, chef van de af deling plantsoenen, „hoewel we zo'n S50.000 per jaar aan loon kosten uitgeven, dat is ongeveer l 40.000 uur papierprikken. Maar devervuiling van de stad neemt toe en het personeel kan niet nog meer tijd besteden aan het schoonhouden,anders is er te weinig tijd over voor de normale tuinanierhoudswerkzaamheden". De totale kosten voor het ver wijderen van door de bevolking achtergelaten vuil -uit de plant soenen bedragen fZ miljoen per jaar. Een verhoging van de uitga ven voor het vuilruimen zit er vooralsnog niet in. Er blijft, aldus de heer Raad, slechts één moge lijkheid over:medewerking van de bevolking. Gooi geen papier en vuilop straat, vraagt hij daarom met klem, het is trouwens verboden ook, al trekt niemand zich daar iets ran aan. Het jaar van dc economie t Dit {aar, zegt men, wordt het jaar van De Economie. Dit jaar gaan we meer rekenen, puzzelen, bezuinigen en schrappen dan ooit. Is dat zo, dan wordt dit ook het jaar van de Mercedes Diesel. Ga maar na en cijfert u rustig met ons mee. Benzine is weer ruim 5 cent duurder geworden en kost nu ruim 72. cent per liter. Dieselolie blijft zz cent per liter. Een fors verschil, niet? Maar het gaat niet alleen om de prijs per liter. Dieselolie heeft nl. meer calorieën per liter dan benzine (8600 k.cal. t.o. 6Soo k.cal. per liter benzine). Bovendien haalt de dieselmotor door zijn speciale constructie ook nog eens meer rendement uit de brandstof dan een benzinemotor. Dat is de reden waarom roadtests uitwijzen, dat bijv. bij 100 km per uur een Mercedes Diesel rond de 30% minder brand stof nodig heeft. Waardoor het verschil tussen de brandstofkosten nog groter wordt. Al met al kost een Mercedes' Diesel aan brandstof maar iets meer dan z cent per kilometer. Sterker nog: met volle tank (6j liter) rijdt u met uw Mercedes Diesel van Utrecht naar Berlijn. Voor rond de 15(f) gulden. Voor wie meer dan 30.000 kilometer per jaar rijdt in een benzine-wagen van f 10.000,- of meer, wèl iets om even bij stil te staan! AUTOBEDRIJF „VICTORIA" N.V., Rotterdam, Westblaak 20-22, tel. 010 - 12 3666 Zwaerdecroonstraat 15, tel. 010 - 259550 Rotterdam-Waalhaven, Albert Plesmanweg 29-33, tel. 010 - 294866 Schiedam, Strick- ledeweg 99, tel. 010 - 155255 Vlaardingen, Van Beethovensingel 140, tel. 010-346305 RAAMSDONKSVEER Zondag 1G januari om half zeven, wordt in de Gereformeerde kerk aan de Maasdijk een.' rDpen_:.dienst ..'gehouden, waar iedereen, ook Belangstellenden, wel kom is. Spreker voor deze avond is ds. H. Bor.estroo met het thema: „De cirkel doorbroken". Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de so praan Ans Schumacher uit Raams- donk-D'orp. vraag (gerest uw film-vakman Afeerveriegenwocrdiging'voor Nederland: RV. Willem van Rijn, Postbus 8005, Amsterdam KRIMPEN a.d. .IJSSEL Wethouder M. Fontijne (sport en recreatie) zal zaterdagmorgen om kwart over tien het instruc tiebad De Lansingh aan de Vgn Ostadelaan officieel openen. Na deze openingsceremonie zal een zwemgroep demonstraties uit voeren. Na openluchtbad, sporthal en ten nisvelden wordt opnieuw een dimen sie toegevoegd aan het welzijn van de Krimpenaren, want het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, dat het complex ontwierp, en aannemer A. Verhoeven uit Klundert hebben niets nagelaten om het optimale com fort te bereiken. Geen overbodige iu- xe maar wel zo uitgevoerd dat het onderhoud minimaal kan zijn. Het binnenbad, dat op een steen worp afstand van het buitenbad met grote zonneweide is gelegen, is 25 meter lang en 10 meter breed. De maximale diepte bedraagt twee me ter. Een oppervlakte van 12 bij 10 meter heeft een beweegbare vloer, ffisSW tmsmi .Achten stadsbezorging: maandag t.m. 13.30-19.30. zaterdag 17-18, tel. 115588. ^wiiedam Lanse Kerkstr. 82. iel. 266382 waardin gen: j. Verheij, Diepenbrock- «raat 4j. tel. 343345 Maassluis: vc .Jong 3813 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonstaat 35. ovLw0rd voor de dag: Biibe!le/.i?ig cu ^raenking. tol i-uoo. Klachten ueliuci.->- 'inder en lurhlvervuilmg: Cenirale Meld- w ,qeikamcr fliinmonü tel. mo-i5ooo«. -weekuren sociale i nnd.s ledenma. ch it tc Coornhert*tr. 19. 9-11; ..'ensiussti37 S!V j0 ^mvenierssintret 57. u-U: Klavoi- Ruigcwaardstraat 34 H-lfi: 31a- T u^r' U 14-1R, dj.. wo„ do.: Knne mnbaan 3d J2-H: vr. ROTTERDAM Bij de Ne- derlandsche Stoomboot Mij in Feijenoord'werd tussen 1826 en 1828 het raderstoomschip „Atlas" gebouwd in opdracht van de Nederlandse regering. Het was bestemd voor de dienst op het toenmalige Nederlands Oost- Indië. Het schip voldeed niet, werd in 1829 nota bene overge nomen door de marine en in 1831 ook door deze dienst ongeschikt verklaard. In 18-32 werd het voor sloop verkocht. Dat moet in die tijd toch wel enige deining hebben veroorzaakt, Hoe dat wonderlijke schip er uit zag kan men nu in het Maritiem Museum „Prins Hendrik" gaan zien op een penteke ning van E. van Vlooten die uit 182S stamt. Het is een van de opvallende zaken die onderdeel vormen van de grote expositie van aanwinsten die de titel „Gekregen en gekocht" draagt. Ook dit museum is gratis toegankelijk en het is de moeite waard er al of niet met de jeugd, naar toe te trekken. Prenten. modellen. schilderijen, scheepsmateriaal, kaarten en atlassen, boekwerken en voorwerpen zijn er door elkaar te zien. Een catalogus, die een kwartje kost, geeft de informatie die nodig is om veel boeiende details te ontdekken. Scheepsgekken moeten helemaai weg zijn van een pentekening van de be faamde zeventiende eeuwse kunste naar Willem van de Velde die dé romp van een Nederlands oorlogs schip met 64 stukken schetste. Men kan sen dergelijk schip ook als model zien, een reconstructie van het Hohen- zollernmodel dat in de tweede we reldoorlog verloren ging en dat een oorlogsschip uit 1660 met 80 stukken weergeeft met alles er op en er aan. Bij die modellen ook een rader- stoomveerboot voor de dienst Rotter damKatendrecht uit 1824. Heel bij zonder de moderne schepen Prmses Beatrix en Princess Beatrix: het schip uit 1939 was bestemd voor de veer dienst Vlissingen-Harwieh. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het door de Royal Navv omgebouwd tot landings vaartuig en na de oorlog weer terug gegeven om als veerboot dienst te doen. Er zijn nu twee modellen naast Een van dc litho's die op de ten toonstelling Gekregen en gekocht te zien is. „Wedstrijd der Koninklijke N'ederlandsche Yachtcïub op de Maas voor Rotterdam, 12 julij 1854" is een litho door P. Blommers. elkaar te zien van het oorlogsschip en de veerboot die 1968 voor sloop werd verkocht. Gouaches van de stoomsche pen Amor en Walcheren roepen even eens oorlogsherinneringen op: de Amor zonk op 11 maart 1940 op de Noordzee, waarschijnlijk door een tor pedo. In 1920 ging de Walcheren ver loren. Het imposante passagiersschip Potsdam dat uit 1900 stamt werd in 1944 bij Cherbourg tot zinken gebracht en daarna gelicht en gesloopt. Toen heette het al Solglimet en werd het als drijvende traankokerij voor de walvisvangst benut. Maar Fred Pan- stng maakte er nog een imposant schilderij van dat de herinnering hoog houdt aan dit schip dat eens door de Holland-Amerikalijn werd gebruikt. Even nauwkeurig kijken naar oude kaarten: op een atlas van Ortelius uit 1570 was Goeree nog van Overflakkee gescheiden. Vier honderd jaar later rijden we nu over de Haringvlietslui- zer, die er, met de nieuwe Oosterschei- dedam, voor zorgen dat ciie scheiding nooit meer kan voorkomen. Op een Zee-atlas van de Rotterdammer Pieter van Alpher. uit 1R60 wordt Australië heel vaag aangeduid ais Hollandia Nova dat in 1644 werd ontdekt. Nieuw Guinea heette toen Terra dos Papos. Kaarten van eilanden waarop Neder landers, aangaven waar ze geweest waren vormen een levende illustratie voor hun reisboeken. En dan die curiositeiten als een struisvogelei dat kunstig bewerkt wordt met een afbeelding van een zeeman en zijn vrouw met een bark aan beide zijden/alsof het een stuk ivoor betrof. En zo ook de bewerkte potvistanden volgens een techniek van graveren die scrimshaw heet. Speciaal voor Rotterdam als Mari- niersstad is dan ook de grote foto van de Kruiser Java van belang die op 27 februari 1942 onderging in de be faamde slag in de Javazee, waarbij schout-bij-nacht Karei Doorman om kwam op zijn vlaggeschip De Ruy- ter. Dwalend over deze expositie kart merr zo heel wat verrassingen aan treffen. Men kan er tot en met 5 maart terecht. die in elke gewenste stand kan wor den getfacht variërend van 0 (drij vend) tot 1.50 meter. Dus ook schuin aflopend. Naast de kleedruimten en de dou ches is er een ruime accommodatie voor het perssneei. Uniek is de aparte kleedruimte voor minder validen. In dc rolstoel kan een gehandicapte deze ruimte bereiken en met behulp van een „David" kan hfl zich uit de rol stoel in. het bad laten zakken. Het is de bedoeling'dat voor gehandicapten een apart uur om te zwemmen wordt uitgetrokken, gedacht wordt aan de zaterdag.. Tot nu toe is er slechts één gegadigde, die voorlopig bij de bewo ners van de Zwaluwhof (tehuis voor gehandicapten) is ingedeeld. Het bad is bedoeld voor instructie en niet voor wedstrijden. Wel zijn er speciale voorzieningen getroffen om waterpolo te kunnen spelen. Een over het bad gespannen net zorgt er voor dat het fraai in hout uitgevoerde pla fond niet kan worden beschadigd. Enkele weken is het bad officieus in gebruik en reeds nu blijkt er veel anirno voor te bestaan. Bijzonder is ook de balustrade aan HEUSDEN De bulkcarrier Pega sus (26.300 ton dw) zal zaterdagmid dag 15 januari op cle Veroime scheepswerf in Heusden te water worden gelaten. Het vaartuig is het grootste schip dat op deze werf ge bouwd kan worden omdat het huidige peil van de bruggen bij Heusden en Keizersveer groter bouwen niet toe laat. Werf en direkte omgeving hebben als gevolg van de Deltawerken een metamorfose ondergaan. De hellingen van de werf moesten 15 meter wor den verlengd en er tegenover werd een zogenaamde stapelloophaven ge maakt. Hierbij komt er voldoende ruimte voor een grote jachthaven. De Pega sus wordt gebouwd voor dc Reedcrei Heinsmith Bulkshipping - Schmidt Co. KG, Flensburg. twee zijden schuin boven het bad, van waaraf het publiek de verrich tingen van de zwemmers en zwem sters kan gadeslaan. Ei- is plaats voor' 100 tot 120 mensen. Men wil zelfs in de toekomst de mogelijkheid schep- pen voor het kopen en gebruiken van consumpties. In de hal is voorts nog een kunstwerk van de heer M. Keuris uit Amersfoort aangebracht. E?e totale'kosten van het instructie- bad, waarvoor op 23 mei 1970 de eerste paai werd geslagen, belopen ruim 1.9 miljoen, welk bedrag vrij wel geheel door de gemeente op tafel moest worden gelegd. Slechts de pro vincie gaf een subsidie van ƒ50.000,-, een naar verhouding 'groot bedrag, vertelde ons de ambtenaar voor -sportzaken, de heer C. Langbroek. De kosten van exploitatie van binnen- en buitenbad worden voor dit jaar geschat op ƒ450.000. Op de begroting prijkt nog een tekort van ƒ150.000,-. Het is vrijwel zeker dat het in structiebad 's zomers open blijft in tegenstelling tot andere binnenbaden. Lessen zullen dan uiteraard voorna melijk in het buitenbad worden gege ven. Met een maximale bezetting van 300 mensen geeft het binnenbad ook enige verlichting voor buitenbad en ligweiden, waar soms per dag 3.000 mensen „recreëren". ROTTERDAM Een aantal wijk- comités houdt donderdag, 13 januari 's avonds om acht uur een bijeen komst over de buitenlandse werkne mers. Surinamers. Antillianen. Do bijeenkomst wordt gehouden in de Petruskcrk aan de Schoondcrloostraat Dolfshaven. ROTTERDAM Bij de Hol land Amerika Lijn speurt men naarstig naar de man achter een „practical joke" die eert aantal bekende Nederlanders, televisie- mensen en dagbladredtïties heeft uitgenodigd om een „snoepreisje" te maken naar Las Palmas en Ma deira. Dc desbetreffende mensen ontvingen een op geel papier ge stelde uitnodiging om met echt genote of introducee een drie daagse vlieg- en. bootreis te ma ken. tijdens welke reis het zo- merprogranima bekend gemaakt zou worden. Een woordvoerder van de HAL verklaarde dat men de zaak vol ledig zal uitzoeken. Een derge lijke uitnodiging wordt nooit door onze directie verzonden, al dus de woordvoerder. Dergelijke uitnodigingen komen in, voorko mende gevallen van de raad van bestuur. Voorts blijken er perso nen genodigd te zijn, die de HAL in dit geval nooit zou hebben ge- vraagd. De brief, voorzien van het oude embleem van de rederij, zvas ondertekend met directie HAL, gevolgd door een onlees bare handtekening. De HAL vraagt zich af wat precies het motief geweest kan zijn, van de ze practical joke. -kt, N Sn i ■a ■r> TT "H W: e» -kW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1