Succesrijk einde van de Gem. politiekorps Kvthera Vriendenkring in Spijkenisse D'66 stelt kandidaat voor wethouderspost Flessentrekkerij op woonwa Markten en veilingen BEURS VAN AMSTERDAM Expositie van De Zwaluw" Juwelier reikt forse prijs uit BKapteyn9 student pedagogie Harnassen voor inname van stad Open-deur-dienst in Bethelkerk Kano zoekt enkele medewerk(st)ers Vorip mar 850 ontslapen Noorse tanker vastgelopen Belgen bezoeken nieuw Maassluis' dienstencentrum Pro jekten Reünie K-v.K. bijeen f - - jÉëNI mmrnm Vorm in o; van stads- gewest ACTIEVE AANDELEN AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, stoekd. DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DINSDAG 11 JANUARI h». VLAARDINGEN Aan de Kvthe ra vriendenkring Nederland (KVN) is een einde gekomen. Het lijkt een droeve gedachte maar in feite bete kent dit het succesrijke einde van een grote opgave waarvoor men zich in I960 geplaatst zag. Op het Griekse ei land Kythera is veel werk verzet door heel veel medewerkers, die hulp verleenden in de diverse werkkam pen, die hulp boden in de strijd om de vooruitgang. Uit één van die werkkampen is de KVN voortgekomen. In het Vlaar- dingse waterleidingkamp zagen de eerste Kytheravrienden het licht. Daar werd het idee geboren bij Ge rard en Netty Hornstra, die zich ge heel inzetten om de Vriendenkring tot een succes te maken, hetgeen hen heel goed gelukte. Als er zich iets bijzonders voor deed, werd een beroep gedaan op de Kythera-vrienden, die keer op keer een bepaald projekt voor hun reke ning namen. Zo werd een kaasmaker in de gelegenheid gesteld om een 2-jarige opleiding te volgen, zodat hij thans bedrijfsleider is in de kaasfa- briek van Fratsia. Een zekere Thn- nassis Toembakaris mocht zijn oplei ding tot wiskundeleraar afmaken; Tasso Prinéas kreeg een s'.al, Arsèni Beneris werd geweldig geholpen met een transportbrommer en zo waren er nog verscheidene Kvtheranen, die di- rekte hulp, van méns lo'. mens kre gen. Ook hielp de Vriendenkring bij meer algemene projekten. onder an dere bij het bejaardencentrum in Po- tamos, de kaasfabriek in Fratsia. aan transportkosten van een herbebos- singsproiekt. aan de bouw van een huishoudschool en verder nog aan on- derhoudkosten van het team. dat op Kythera werkzaam was. Alle bijdragen werden volledig ge waardeerd en voor de volle 100 pet uitgebuit. Op deze manier heeft de KVN meegeholpen om het eertijds achtergebleven eiland Kvthera. weer een zinvolle toekomst te geven. De bewoners hebben weer de lust en de moed om verder te gaan. Ze zijn over het dode punt heen geholpen en zijn nu weer in Staat om voor zichzelf te zorgen. Wel is alles nog niet afgerond en ziin er nog veel dingen, die niet vol ledig zijn overgegeven, die nog bege leiding nodig hebbe n.Maar, de We reldraad van Kerken heeft het pro jekt op Kythera beëindigd, eri daar heeft men ook wel begrip voor. Er zijn name'r": tientallen gebieden in de wereld, waar de toestand oneindig veel slechter is dan on Kvthera en met de beperkte middelen die de We reldraad ter-beschikking slaan, moe ten er nu eenmaal prioriteiten wor den gesteld. Het Nederlandse echtpaar Koksma blijft,echter op Kythera wonen en zal de bevolking nog terzijde blijven staan. Volgens de heer én mevrouw Koksma is een periode van één jaar voldoende om het allernoodzakelijk ste af te maken. Daarvoor is 'echter een bedrag nodig van rond ƒ4.000. welk bedrag ter beschikkingis ge steld door de Kythera Vriendenkring Nederland. In Amersfoort werd zaterdag een afscheidsreünie gehouden waarbij de ze kring officieel ontbonden 'werd. Tijdens deze vanuit Vlaardingen ge organiseerde bijeenkomst werd aan het echtpaar Koks de waardering getoond in de vorm van een geschenk van ƒ1.000.voor welk .bedrag een diepvrieskist zal worden aangeschaft. Ongeveer honderd personen afkom stig uit alle delen van Nederland (na tuurlijk ook uit Vlaardingen. denk maar aan de Kytheramaresen in Vlaardingen. die bij elkaar ongeveer ƒ8.000,opbrachten) namen in Amersfoort afscheid van de Koksma's. Het secretariaat van de Kythera Vriendenkring Nederland berustte bij de heer G. Homstra. Van der Waals straat 48 te Vlaardingen. Tel. 341421, die nog d'verse Griekse artikelen voorradig heeft, waarvan de op brengst nog ten goede zal komen aan Kythera. met name voor de inrichting van de huishoudschool van Milooota- mos. Het betreft fraai handweefwerk en houtsniHverk. dat tegen geredu ceerde prijzen te koop is Zo zijn cr nog diverse Griekse 5-kleurige tassen verkrijgbaar. DEN HAAG Spijkenisse krijgt met ingang van 1 april aanstaande een gemeentelijk politiekorps. Tot dusverre wordt de politietaak in deze Zuidhollandse gemeente uitgeoefend door de rijkspolitie. De ministers A. A. M. van Agt van Justitie en mr. W. J. Geertsema van Binnenlandse Zaken hebben bewil ligd in de overgang van rijks- op ge meentepolitie van Spijkenisse. Tot voor enkele jaren vond die overgang automatisch plaats als de gemeente haar inwonertal tot boven de 25.000 zag stijgen. Thans evenwel moet hiervoor ministeriële toestemming worden verkregen. ROTTERDAM Vrijdagmiddag om drie uur reikte mr. S. Begeer, di recteur van de juweliersfirma Begeer, Van Kampen Vos NV, de eerste prijs, een met briljanten bezette wit- gouden ring, uit aan de winnaar van een aktie die de firma heeft gevoerd. Het publiek werd in de maanden november en december van het vorig jaar gevraagd zich uit te spreken over drie sieraad-stijlen zoals die In de etalages van de juwelierszaak wa ren tentoongesteld. Er kwamen meer dan duizend reakties op binnen. HOEK VAN HOLLAND Ruim tweehonderd duiven werden vrijdag en zaterdag tentoongesteld door de- vereniging van postduivenhouder „De Zwaluw" in Hoek van Holland. Het werd een gecombineerde tentoonstel ling, waarbij alle aangesloten leden acht duiven mochten inzenden. Elke duif werd apart gekeurd door vakbe kwame keurmeesters, maar bij het toekennen van-de prijzen telde het totaal van de acht ingezonden vogels. De kwaliteit van de ingezonden dui ven was van een bijzonder hoog ge halte en de punten die door de keur meesters werden toegekend, verschil den onderling maar erg weinig. Veel duivenliefhebbers uit de om geving kwamen op de expositie een kijkje nemen en zaterdagavond tij dens de prijsuitreiking tvas het tame lijk druk. Bij die gelegenheid werden ook de pdijzen uitgereikt aan de kampioenen van 1971, Met een totaal van 21385 punten ging de eerste prijs naar gebr. Klootwijk. D-a tweede prijs was voor J. v.d. Marei met 19975 pt en H. Benard won de derde prijs met 16200 pt. VLAARDINGEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden Maas in Vlaardingen houdt donderdag, 13 januari 's middags om twee uur een bijeenkomst, waarop o.m. de installatie van de leden van de nieuwe kamer plaats zal hebben. DEN BRIEL Men is thans -be gonnen met net vervaardigen van harnassen voor het innemen van de stad. Op 1 april is het 400 jaar' gele den, dat dit stadje is ingenomen door de Watergeuzen en dat staaltje van gedurfde krijgskunst wordt in al zijn glorie herhaald. De Technische school in Den Briei is al druk bezig met het smeden van een 24 tal harnassen, kurassen ook wel genoemd. 24 harnassen zijn al reeds gemaakt door leerlingen van deze school, maar Den Bjiel wil nog meer Geuzen goed ingeblikt voor de komende strijd, die naar men hoopt, vla radio en T.V. zal worden versla gen. De Koningin zal de' wedstrijd volgen. 1 1 i A ÏHfUHjgl i i BARENORECHT. 10 januari Boc-re- kool: 34-44 aanvoer 2 000 ks. Geit- -kool: 21-41 aanvoer 2.000 ks: Groene kool: .11-46 aanvoer 3.000 kg. Knolselderij: 16-21 aan voer 6.000 kg. 31-57 aanvoer 8 087 st. Peter selie: 28-45 aanvoer 3.000 fcs Prle: 24-40 aanvoer 2.000 kg. Rabarber: 1U-133 aanvoer 5.000 kg. Rode kool: 21-33 aanvoer 4.000 ks. Selderij: 31-42 aanvoer 8.0C0 bs. SL3-. glas: 31-47 aanvoer iG.ooe si. Spruiten: AI; 51-11 A: 47-49 BI: 48-50 B: 47-52 C: 37-41 All: 36 ADI: 1.00 ADII. 83-93 Dl: 104 DII: 91. aan voer 367.000 ks. Uien: 4-14 aanvoer 6.000 kg. Veldsla: 140-260 aanvoer 1.000 k«. Witlof: AU: 71-123; Bil: 52-73 aanvoer 16.M0 ks Fruit: Cox's Prange Pippin: AA: 85-117 A: 57-44 B: 27-31 C: 16. Goudrcinette: A: 53-69 B: 44-47 C: 17-23. Golden Deiicous: a: 32-47 B: 21-23. Conférence: A: 73 B: C2. Totaal aanvoer fruit: 34.000 ks. Artikel: Andijvie 3 prijs: 80-145. aantal: 19Ó- Druiven: Alicante 39. 110: Spruiten: AI 53-58. 79.000: AU 50-52: BI 53-57; Bil 53-57: CII 40-48; Dill 105-112: Eieren 13-16. 1900 waspeen Pluk 9-11. 350; Peterselie 16-27. 909: Selderij 20-3S. 3809: Sla I 27V:-57. II H-22V- 351.090: Boerenkool 119-215. 500: Dien •oer kr 6-13. 2500; Rode kool 16-17. ISO; Knolselderij: AI 17-22 2C0 ka: AlI 14 per Stuk 630: prei: Al 33-59. 4800: BI 30-37. VEEMARKT ROTTERDAM ROTTERDAM. 11 jan. Aanvoer: week- aanvoer 407} dieren, dagaanvoer 2672 die ren waarvan 130 slachtrunderen, 283 gc- brulksvee, 20 vette kalveren. 101 «raskalve- ren, 1815 nuchtere kalveren. 1 varken. 261 schapen. 11 lammeren, 30 bokken. Prijzen per kff: Slachtrunderen Ie JcwaL 5,25 - 5.85: 2e kwal. 4.80 - 5.0a, 3e kwal. *.60 - 4.75. Vette kalveren le kwal. 4.70 - 5,00 2e kwal. 4,50 - 4.70 3e kwal. 4.25 - 4.S0; Nuchtere kalveren 3-30 - 1.70; Stieren 5.20 - 6.30; "Worstkocien 4.70 - 4.83. Prijzen per stuk: Kalf- en melkkoeien 1175 - 1825; Vare koelen 825 - 1325; Vaarzen 875 - 1200; Pinken 775 - 1000; Graskaiveren 450 - 775; Mestkaiveren 230 - 330; Schapen 100 - 170; Lammeren 150 - 200. overzicht: slachtrunderen aanvoer als vorige week. handel matig, prijzen als gis teren. Kalf- en melkkoeien aanvoer als vorige week. handel willig, ruim prijshou dend. Vare koeien aanvoer gewoon, handel redelijk, prijzen stabiel. Vaarzen en Pin ken aanvoer klein, handel lui/duur, staan de prijzen. Graskalveren aanvoer ruimer, handel stug/duur, prijzen-konden gehand haafd bJijven. Vetle kalveren - taanvoer klein, handel vlot, dalende prijzen. Nuch tere kalveren aanvoer groter, handel sle pend, prijshoudend. Schapen en lammeren aanvoer korter, handel traas, nauwelijks prijshoudend. 1 ROTTERDAM. 11 januari Sla A 26-46.50: B 22.50-27.50; C 11; Spruiten A 48-49; B 50-52; Witlof A 50-75; B 35-55; Uien 6-12; Aanvoer: Sla 625.000 st; Spruiten 5300 kg. EINDHOVEN In de afgelopen week ts door verschillende bedrijven in Eindhoven, Helmond en Uden voor zeker 16.000 gulden aan goederen ge leverd aan bewoners van het Eindho- vense woonwagenkamp zonder dat zij hiervoor betaald kregen. De politie kan in deze gevallen niet optreden cn alleen maar verwijzen naar civiel rechtelijke instanties. Het betreft steeds grote bestellin gen zoals radio's, kleurentelevisies, meubels en tapijten. In enkele geval len werd 50 gulden aanbetaald waar na de goederen door de handelaar op bet woonwagenkamp werden afgele verd. Vaak gebruikten de kopers niet bét woord woonwagenkamp maar noemden als adres het Doolplein, de officiële plaatsaanduiding van het kamp, die vrijwel niemand kent. Was de handelaar eenm.aa! op het kamp dan verdween de koper, meestal de vrouw des huizes, om bij haar man geld te halen. Zij kwam eenvoudig niet terug. Bleef dc handelaar wach ten te halen. Zij kwam eenvoudig geving slccds enkele stevige knapen SCHIEDAM Ook voor 1972 heeft de commissie voor "het Open Deur- werK van de hervormde gemeente ie Schiedam een aantal Open Deur diensten op siapel staan en wel op de zondagen januari, 13 februari, 12 maart, 23 april, 14 mei, 10 september, 24 september, 29 oktober, 12 novem ber en 10 december, terwijl op de zaterdagen 29 januari, 26 februari, .25 maart, 29 april, 30 september, 28 ok- .tober, 25 november het zanguur „Zo maar een uurtje zingen" in de Grote Kerk wordt gehouden, op zaterdag 23 december in samenwerking met de Volkskerstzang. In de eerste Open Deurdienst in het 1972 zondag 9 januari aanstaande in de Bethelkerk (hoek Oude- en Nieu we Maasstraat), zal voorgaan ds. M. C. Baart. Als thema voor deze dienst koos hij: „Vrijheid en verantwoorde lijkheid". Aanvang van de dienst 10 uur. Medewerking verlenen het Kerk koor van de Grote Kerk o.l.v. B. de Leeuw en de heer W. Pelgrim, orgel. ROTTERDAM De Rotterdamse Ziekenomroep KANO heeft weer plaatsingsmogelijkheden voor enkele nieuwe medekerk(st)ers. Zij zullen betrokken worden bij de samenstelling en presentatie van ra dioprogramma's die bestemd zijn voor de patiënten in het Dijkzigt-, Haven en Oogziekenhuis. Deze programma's worden „uitgezonden" vanuit een mo derne radiostudio in het A.Z. Dijk zigt. Belangstellenden die tussen de 20 en 35 jaar oud zijn. minstens eenmaal per 14 dagen beschikbaar zijn, enige kennis van muziek hebben en gewend zijn aan omgang met „het publiek" -worden uitgenodigd een briefje te schrijven aan de Stichting RANO- Rotterdam. Postbus 911. te Rotter dam. Telefonische inlichtingen kun nen tussen 20.00 en 21.30 uur worden ingewonnen op nummer 070 r 673794, De RANO-uitzencimzen vinden uit sluitend plaats in de avonduren. KLAASWAAL De Chr. Gemeng de Zangvereniging Soii Deo Gloria houdt op 14 en 21 januari een uitvoe ring onder de titel Hier gebeurt nooit wat. De bijeenkomsten, die onder lei ding staan van de heer A. den Broe der. beginnen om zeven uur 's a- vonds. Hervormde gemeente Charlois. Bij bellezing door ds. L. Stuurman te Vlaardingen, woensdag 12 januari in gebouw Eben Haëzer, Gouwstraat 36, aanvang 8 uur. VLAARDINGEN Eind decem ber waren er in het gebied, besteken door de Gewestelijke Arbeidsbureau Vlaardingen, Schiedam, Europoort en Maasvlakte, 1006 werklozen. De vraag naar personeel bedroeg 1351, zo heeft de directeur van het GAB in Vlaar dingen, ir. J. .Nugteren meegedeeld. Onder de bouwvakkers waren 200 werklozen. De vraag naarmetaal arbeiders (Wilton) was 900 man. Van de 1006 werklozen was 40 procent korter dan een maand zonder werk.. Tachtig procent stond korter dan drie maanden als werkzoekende in geschreven. waarop de handelaren de wijste par tij kozen en verdwenen. Zes van .hen zijn bij de politic ge weest. Het is niet uitgesloten dat veel meer van hen op deze manier zijn geflest. De politic houdt rekening met dc mogelijkheid dat dc bewoners van het kamp nu op deze manier hun wa gens inrichten. „Vroeger werden dc zelfde soort goederen gestolen. En nu. wij de kopstukken van die inbraken achter slot en grendel hebben zitten, proberen zc het misschien zo", aldus een woordvoerder van dc Eindhoven- se politie. SCHIEDAM De eerste kan didaat voor dc vacante wethou derspost van Schiedam is gesteld. Het is de 27-jarige student in de pedagogie Bert Kapteyn, frak- tievoorzitter van I)'66 in de Schiedamse gemeenteraad. Hij is als zodanig kandidaat gesteld door zijn eigen politieke partij, die drie zetes heeft in de Schie damse gemeenteraad. In de aanbevelingsbrief schrijft D'66 dat de heer Kapteyn met de grootst mogelijke kracht zal bevorde ren dat het programma van de groep van 23 za! worden uitgevoerd. Verder schrijft D'66 dat de heer Kapteyn zich zal houden aan de 'gebruikelijke vor men, van overleg in het college van burgemeester en wethouders. D'66 spreekt verder de verwachting uit dat een meerderheid in de raad de kandidatuur van de heer Kapteyn zal steunen. D'66 is evenwel niet be reid dwingende voorwaarden ter ver krijging van deze steun in overwe ging te nemen. De keus van de heer Kapteyn In de un al ruim een maand durende wet houderscrisis. is afhankelijk van de steun van de PvdA/PPR, en de CPN, die met D'66 samen 19 van de 37 raadszetels in hun bezit hebben. De fraktie van dc PvdA/PPR is zo wel zaterdag als gisteravond doorlo pend in vergadering geweest om een oplossing van de wethouderscrisis te bewerkstelligen. Ook burgemeester Roelfsema. zelf lid van de P.v.d.A., is ten tonele gekomen om in de zaak te ROTTERDAM De Noorse tanker „Solheim" (1984 ton) heeft dinsdag morgen enkele uren vastgezeten op de Noorderpier bij Hoek van Holland. Het met parafine geladen schip, dat op weg was naar zee, raakte op de pier vast nadat het door machine- schade uit het roer was gelopen. Sleepboten trokken de -„Solheim" dinsdagmorgen rond zeven uur los en .brachten het schip naar de Tweede Petroleumhaven. Daar zal de „Sol heim" op schade worden onderzocht. bemiddelen, terwijl ook de PCG en de KVP opnieuw in het overleg zijn getreden. Beide confessionele partijen hebben een brief aan de P.v.dA. geschreven waarin zij échrijven het te betreuren dat de eerste brief van deze beide partijen zo slecht bij de socialisten is gevailen. De brief was alleen bedoeld om duidelijkheid te brengen in de si tuatie. Beide groeperingen willen het ge sprek voortzetten om tot een oplos sing van de crisis te komen. Krijgt de heer Kapteyn niet de steun van de PvdA/PPR fraktie dan ligt de enige verdeelsleutel in twee socialistische wethouders (mevr. G. D. Verwey-De Graaf en de heer C. J. M. Bolfners), één CPN wethouder (de heer B. E, Colié) en voorlopig één wethouder uit confessionele kringen. Dit in afwachting van de toestem ming het Schiedamse gemeentebe stuur uit te breiden met één wethou der, die -dan ook weer uit confessio nele kringen zou moeten komen. Kandidaten voor deze functies zijn nog niet genoemd. dé i_* HEENVLIET In, de ontwerp-be- groting 1972 voor de algemene dienst, het grondbedrijf en het woningbe drijf wordt gememoreerd hoe in het lopende begrotingsjaar het standpunt kenbaar werd gemaakt met betrek king tot het concept voorontwerp Wet Gewest Rijnmond. Door een aantal gemeenten in de regio, waaronder Rotterdam en de Rijnmondraad werd duidelijk de voorkeur uitgesproken voor de vor ming van een krachtig stadsgewest. Hoewel men zich tegen een gemeen telijke herindeling niet heeft verzet, vinden Ben W het juist in de begro ting nog eens te herhalen, dat deze afgestemd moet zijn of worden op het toekomstige gewestelijke bestuur. Dit is een standpunt, dat ook door de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten wordt ingenomen. B en W menen, dat in de overgangsfase tussen het Rijnmond bestuur van u e naar men hoopt in de nabije toekomst door de oprechte, wil tot coördinatie en sa menwerking veel verbeterd kan wor den op het vlak van zowel het gewes telijke als lokale bestuur. MAASSLUIS Een delegatie vsn het gemeentebestuur van Gent (B?) gic) heeft maandagmiddag op Instie»" tie van het ministerie van cultuur recreatie en maatschappelijk wc een bezoek gebracht aan het Dicm tenccntrum voor Bejaarden aan Lynstraal/P. C. Hooftlaan. Het gezelschap bestond uit de hew A. VersDeeten, senator van de pro vincie Oost-Vlaanderen (gedeputeer de) en de voorzitter van de Gent® commissie voor openbare onderstand met een viertal leden van deze com missie, mevr. A. Tackaeri-Poket' schepen sociale aangelegenheden e„' enkele functionarissen van de Gent-? gemeentelijke dienst voor Sociale on derstand. Zij werden begeleid door mevrouw drs. A. W. Korteweg, staf medewerkster Bijstandszaken en be." jaardenwerk bij het provinciaal Bu" reau Zuid-Holland van het ministerie voor C.R.M.. en de heer drs, E.L de Voogd, hoofd van dit bureau. Wethouder A. J, Hummelen heette het gezelschap welkom in de biblio theek van het dienstencentrum en gat een korte 'uiteenzetting over de tot standkoming van deze instelling en haar werkwijze. Hij zei dat in Maas-' sluis-West de bouw van een tweede' dienstencentrum met een uitgebreider dienstenpakket, dat niet uitsluitend voor bejaarden bestemd zal zijn, ja voorbereiding is. De heer J, P. de Jager, directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst stond vervolgens hoofdzakelijk stil bij de werkwijze van het'gecoördi neerde opnamebeleid. Het gezelschap bezichtigde daarna onder leiding van de heer De Jager en mejuffrouw M. J'. F, Koster, leid ster van het dienstencentrum, ,h'et »e- bouw en de activiteiten die in de vér- schillende ruimten werden verricht Ook werd een kijkje genomen in en kele woningen van het aangrenzende complex bejaardenwoningen aan de P, C. iHcoftlaan. ROTTERDAM De containerisaiie van de dienst Europa-Verre Oosten zal o.m. voor de Britse scheepvaart maatschappij P and O tot gevolg heb ben, dat zij haar conventionele diens ten op deze route geleidelijk aan staakt. P and O is samen met andere Engelse rederijen deelgenoot in Over seas Containers Limited, een van de Euuropese consortia die in de con- tainerisatie van de handelsvaart op het Verre Dosten deelneemt. Het eerst zullen de icnventioneie schepen die op Japan varen uit deze dienst worden teruggetrokken. maandag 10 januari Div, boek). vorige k. openings k. laatste noL 70/2.80+4S! akzo 65.0 64.3 64.2 W.77 Ot tost alg. bank ned 272.0 267 266 m/2.«+5st amst.-rotL bank 58.5 57.8 58.2 385 amsterd. rubber 39.0 37.5§ 38.5 70 tS 102.9 102.9 100.8 7DSI dordt. petr. mij 746.0 735 734 70 51 dordt. petr. mij 7 pr 747.0 733.5 732.5 59/70/3.5,1C« heineken'a b&b a 238.5 233 230 59/70/3.5,10» helneken'a bier 246.5 243 238 709 holl.amerïka lijn 89.9 - 90§ 90 v 70 H 62.3 60.1 60.5 705 73.7 '73.9 73 70/71 7 jn. luchtv. mfj 121.2 121 121 70/ 7.25 .on. ned. petr. mij 120.5 118 118.2 70/9 k.n.s.m nb 115.0 113.5 114.5 70/2 nat. nederl. eert '66.5 'V 66§ 65.7 70 20+Snt 273.0 27 25* 271 W/0 6 philips" gloei qb 37.5 37.1* 36.9 70/6.»2|si 230.5 230.5 230.4 '0/'i/3.1(%» 170.5 170 170 70/7 scheepv. unie 74.9 74.6 74.8 70/5.43 unllever eert 120.6 119.4 119.4 Claims, scrips en stockdividenden rolïnco 17.35 17.3 In deze koers lijst zijn opgenomen de otflciéle noteringen, meegedeeld door de Ver* .eeniging voor den Effectenhandel van de ?g actieve aandelen die doorlopend ge noteerd worden Is de laatste notering opgenomen. Indien voor de overige fondsen in de tweede periode een notering is tot «tand gekomen is deze eveneens vermeld. voorzover betreft aandelen In de rubrieken bank, krediet en verzekeringswezen en handel Industrie en diversen. Verklaring de tekens? d ex div. c claim; ge daan en bieden; x laten; gedaan en laten; b m bieden-, 1 =s notering tn gutdentj s ex splittslng; st ex stock; h herkacttallsatledividend. BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN 'OM.754-243 amev ƒ20 'Of4 amfaa ƒ20 70/1.6-HOst ass.st.r'dam 70 2.80 delta/lloyd 70 5-fStt e.n.nillmij 70 f 6.40 mees&hope '0/6 - n.midd.bkSO ?0 6+5it slavenb.B HANDEL, INDUSTRIE 70/6254-218 a,c,f. 25 70/4,44-Sat alb.heijnf20 70 4 of Sst ball.-nedam 70f34-i0si bam.v.b. 70/3.1 4-5st bols 20 70 204-3581 brero vb ct 70 4,40 burhm.tett S9/70 f 22 c.suiker 70 2.254-5acindu-key25 70/71 4 desseaux S8 8 dikkers 7012 or i0st dr.overij.ht '0/3 eeonosto 70/3.8,3'/j8 elsevier ct 70/ö.54-21s1 erda! 70 3.67 fokker 20 70/6 furness20 69/8 geider zn. 70/2,2of3Va» g ist.broc 69/70 5 grinten 20 76 f 64-iOst hagemeijer 70 ia hoiec 70/14-581 holl.bet ƒ20 70/54-Sst ihc.holl 70 3.60 intern.mull 7010 inventum 68 8 kempbeg. 70/6 of 37/118 kluwer f20 70/71 54-481 k.bijenk.ct k.ned.text.u 70/71 15 k.v.t. 70/7118 ieid.wol 69 2.50 üjeiripf f25 7012 meneba 67 6 meesbouw 70 184-581 meteoor 70f3.se nederh f20" 70 6 n.dagbi.u 70 16 nrd eur hout 70/4.44-531 norit 70 1245at nutricia vb 69 5 nijv.t.cate 88.5 80.2 77 57 126 117.5 117.5 226 225.5 225.5 EN DIVERSEN 92.5 81.7 73.9 53 124.5 118 115 80 77* 57.2 117.5 117.5 70/1.524581 70/2.84481 70 !443'/j»t 58/39 12 39/70/ 1.80 7014 70 7 7014 70/1.75 70 ?43VlSt 70 9 58/12 70/4 685 70/11 70 380 SS/79 8 ogem nb pakhoedf20 rijn-schelde sch.cart/Zö sch.honf25 schuitema schuttersv, si'Ti.de wit stokvis stsp twente telegraaf ver.glas.nb ver.mach v.n.ultg.bed verzelverw vlhamlj-butt wessanen wyeraa. 230 160 48 81 133.5- 323.5 55.8 437.5 74.9 72 75 143 45 404.5 195 29.9 73.6 79 49.8 153 116 134 69.5 401 54.4 173.5 52 173 85 29.8 230 262.5 49 197 73 360 50.5 146 173 136 343 69 75.3 92.5 181 147 51.9 246 119 281.5 32.3 98.8 54 118 82.2 112.3 46.5 86 69.5 103 232 160.8 50* 81.5 133 324 55.5 438 74.1 71 75.8 143.7 45.9 399.8 193* .29.9 74.2 80*' 49.5 162b 117.8 134 70 396 54.5 172 174.5 83.3 29.1 233 264.8 47.5* 193 73 364* 53 144 173 134.8 342 69.8 75.1 83.6 179 145 50.5 243 118 278* 32.3 100* 54.2 119 83 112.5 47 85.5 72 103.5 232 160.8 50* 132.5 324.5 55.2 437 74.7 70 143.5 404.8 193 29.9 74.5b 79 49.5 133 70.5 396 54.4 174.5 83.5 29.4 231 264.8 43.4 195" 364* 53 172 134.2 340 70* 93.6 179.9 50.2 245 279.5 32.1 100b 54.2 119 82.5 85 72.8 104.2 VERENIGDE STATEN akzona am.can. ani.motors amtei&tel 10 anaconda burroughs chrysler Colgate dow.chem. dupont10 east.kodak ford mot. 10 gen.eiectr. gen.motors 36 33. 7. 47 16. 156 31 61 80. 146. 97 73, 64. 82. Int.business 349. Int.tel&tel kennecott penn.central pepsico rca cörp shell oil stand n.j.10 as steel 10 36 L85 .7 8.75 46.6* .8 17* 152.25 31/45 60.9 .9 81.2 5 148.75 97.25 .9 74.75 .9 65.2 .4 82.4 .9 344 .5 59.5 75 27.35 5.05* .25 71.5 .3 38 .55 48.65 75.3 5 30.8 AAND. BELEGG.MMEN adm.beiegg dutch.int; eng.holl 1e eng holt 2e i.k.a. mljbeb nefo obam protector roiinco'Sjcp unl.invest unitas f10 utllico wabo wereldhav. NEDERLAND 128. 118 58 55 154 625 62. 388. 113 86. 64 87 126. 240 82. 5 127.S 116.5 .155 .1 62.5 .5 385 113 8 87 64.5 2 125 ,5' 82.5 69-94 8 70-95 8 71-96 8 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-768 70-77 8 71-9873 70-78 73 .69-94 7t 71-96 7) 71-31 7j 66-91 1 7 66-92 2 7 69-94 7 68-931 61 68-93 2 6 63-933 6 68-94 4 6! 66-91 6j 67-92 6J 67-92 6 65-90 1 53 65-90 2 53 64-891 S| 64-89 2 5J 64-94 5 58-83 4! 58-894! 1032 103.2 .102.8 103 103 102.9 103.2 103.2 101.4 102.5 100.4 100.3 96.8 96.8 96.5 92.2 92.2 92.1 92.1 92.8 90.3 103.2 103.1 102.5 102.9- 102.9 102.9 102 103 101.3 102.5 100.35: 100.2 96.5 - 96.5. 96.3 91.9 91.9r 91.8 91.8 92.6 90.1 88.3 88.2 89.6 89.5 98.4 89.3 87.2 87.1 85 87.6 84.2 37.1 87 85.1 87.75 84.3 60-85 1 41 60-90 2 4! 63-93 4! 64-711<! 41 64-74 gr 4 J 59-84 4i 60-90 4! 61-91 4J 63-93 1 4} 63-93 2 4! 61-86 4 62-92 4 53-93 33 grootb. 3} 47-87 3! 51-76 3! 53-8-3 3i 56-86 3! 48-98 3! 48-9Bb ct3i 50-90 3! 54-943J 55-95 1 3J 55-852 3! grootb .3 37-81 3 46-82 grb.3 47-75$ 3 groatb.25 37-74nl37a3 46-82 pb 3 37.5 87.5 80.9 81 97.4- 97.4 96.8 85.3 86.3 80.8 80 7 81.5 81.4 80.4 80.4 80.2q 80.3 838. 83.7 79.35 79.3- 77 52.1 69.6 94.9 85.7 83' 63.4 69 72.4 74.2 74.2 82.1 45.6 86.4 86.2 92.5 39.5 95.5 85.3 77 69,55 94.7 ,85.7 82.8 68.8 69.1 72.5' 74.2 82.3 86.4 "86.2 96 .95,5 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN ebn70-76 8j Sbn70- 76 8 aljn.ko 8 bnn sp 67 amro 69 8! amro 69 8 amro 708 amro 71 7t amroko 7j bankmeesS bng70-90 8| bng70-95 8 brg70-85 8| bng70-95 8) bnq69- 76 8 bp69-94 1 8 bq69-95 8 bng70-76 8 bng71-96 8 72;97 H ÖR70-79 bg71-96 7J 71 '81 7? bq69-94 7/ bng69 2 7! bfl71-96 7j bg71-79 7! bo66-91 1 7 bp 66-91 2 7 bnp66-91 6 bng67-9? 6 b'ng57 -82 6 bp65-90 1 6 bgS5-90 2 6 bng64 1 5 bng64 2 5 bnq62 1-rsp bnq62 2 rsp bng53 3 rsp 105 102.5 102 132.3 104 102.8 102.7 101.5 99.95 102 108 107.8 105 105.3' 102.9 103 103.3 103 102.9 102 2 102.8 101 10'.4 99.8 99.7 99.5 99 96.7 96.2 93.6 92 93.6 90.5 90.4 86 85.5 145.7 118.1 132.7 104 102 102 132* 104 102.7 102.8 101.3 99.5 100.5 107.9 107.7 104.7 105.35 102.6 1C2.8 103 102.5* 1023 101.9 102.3 100.8 101.3 100 99.9 99 8 98.8 96.8 36 93.4 91.9 93.4 90.5, 90.3 86 85.4* 145.9 118,2 132.7 PREMiELENINGEN alkmaar 2 adm.ca3 adm.c a.g3 adm.w51 2J adm g51 2; 8diTi.561 2 adm.56 2 2 adm.563 2 adm.59 2J b.l.g.69 5 breda54 2J dordr56 2} eindh54k2i elndh54g2S ensch54k2} enschS4g2! sqra52 1 2i spra52 2 21 ned.ro kr2} rdam52 1 2J 63.55 140b 122b 69.5 71.5 80.5 78 69.5 97.4 64.05 64.4 63.15 i. 65 i 79.45 i 77.5 rdam52 2 2J rdam57?! utr.52k 2 ufr.52a 2 Z.hoIT 57 2| .76.45 77.45 76.05 77* 104 106b 89 72.05 75* 7f 77* z.holl 59 2 LUCHT- EN SCHEEPV. k.l.m.68 7 k.l.m 5 kj.m 4j k,t m.4! 93.5 95.5 9C.5 98.1 93.3 95 91 98.1 ommeren.53 90 PROV. EN GEMEENTEN almeto 45 alphen45 ariam59 4! ,adam48q3! assen 4J drente52 4j emm52 1 4j geld 59 41 gpud60 4J sprav56 4] gron.56 4| noordh56 4 rdam65 53 rdam37 4 3i z.holt65.5j Z hol!51 4 alg.fr.3 fr.gr.71 8 fr.gr.a7 fr.qr.ql 7 fr.gr.k3 6i fr.gr.g2 6) fr.gr |6J fr.gi dw6 fr.gr dwn6 fr.qr.s6 ir.gr. (5 fr.gr ,xxa4j fr.gr .du4} fr.gr.z4i fr.gr.tj4j fr.qr-dt4 fr.gr.deve4j fr.gr,dava3 85 85 81.5 80.5 91.5 90.5 85 85.25 —i 85 75.25 84 81.6 81.6 81 7 88.2 39.2 79 79 25 85 83 90 NEDERL 69 63.5 100.1 100.1 92.5 93 985 97.4 97.4 93.5 97 5 90 6 90.3 87.5 87.5 87. 87 '81 81,25 81.5 81.5 81 5 81.25 79.75 79.5 78 78 82.6 70.5 70.5 70 63.8 846 85 69.6 70-1 70 70 71.3 71.25 71 71 94.5 89 97.2 83 81 81.25 80.5 8C.5 80.5 78 69.1 69.5b 72 91.5 91.5 92.75 92.5 92.6 92.6 97.2 87.1 87.1 87.5 87.5 82.5 32.5 82.75 85.1 7975 79.75 78.6 79 nat.k 5 nat.e 3! ned.g 3! nedèk 3 nedèb 3 uir.g 7 utr.d 6! utrJJ 6! urr.x Sj utr.w 5 utr.u 4j utr.s 4J utr.v 4} utr kl 31 utr eeef 3 westl az 7 westl n 7 westi m 6j westl q2 6j westl o 6( westl.x 6 westl a 5J westl.tj 5! westl.u 5 westl.t 4 J westl i 4j westlaeff3 -71.1 71.1 HANDEL, IND. EN DIV. akzokMJ 88 87.5 ak2o gr 4J 88.5 88.3 dr ov hout 4 91.5 91.5 giessen 5 88 88b hooqov.18 101 100.7 hoogov 6) 93 92.8 nqu70-77 8 J 104.4 104.3 nqu70-85 8} 104.4 104.4 nqu70-85 Sj 104.2 104.2 ntju7! -86 8 102 102.2 nqu69-89 71 99 99 ngu66-8S 7j 98.5 98.4 nqu66-856l 94.5 94.1 npu68-88 61 90.7 90.6 ngu65-80 5j 93 92.9 pakhoed 8J 104.5 104.5 pakhoed 68 92.5 92.5 peekSci 8 97.5 97.6 peek&cl 7} 92 92b phl!.SlSk 4 84 phil.51 $q 4 35 85b Phil 48 3) 96 6 96 6 pont.kht5j 8S.5 90 pent k hi 3) 95 peqem57 6 90 90.4 pegemS8 5J 87 87b pegem58 5 85 85b pnqus57 6 98.5 98.5b pgem57 6 94 95b pgem64 6 90 90b pqem59 4! 85 35.5b pqem62 4 8C 80 sch hon5t 91.5 sch.bon4j 95.8 9A8b sch hfii 4j 93 93b St.twenre4} 89 88.5 unilever 8 104,5 103 unllever 6 91 90 v.ma69 7% 86.5 36.5* v.mach58 5 92.5 92 v.mach62 5 85.6 85 5 obam 9.71 -- prolongate S.5 5.5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 2