Succesrijk einde van de Gem. politiekorps Kythera Vriendenkring in Spijkenisse D'66 stelt kandidaat voor wethouderspost IJ op Markten en veilingen woonwa BEURS VAN AMSTERDAM Expositie van De Zwaluw" Juwelier reikt forse prijs uit B. Kapteyn5 student pedagogie Harnassen voor inname van stad Open-deur-dienst in Bethelkerk Rano zoekt enkele medewerk(st)ers Vorip mar HBO ontslamn Noorse tanker vastgelopen Belgen bezoeken nieuw Maassluis' dienstencentrum K.v.K. bijeen Vorming van stads gewest De rotterdammer O Projëklen Reünie IV jtof IliMP ACTIEVE AANDELEN AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, stockd. m PAGINA 4 DINSDAG 11 JANUARI loz» VLAARDINGEN Aa„ de Kythe ra vriendenkring Nederland (KVN) is een einde gekomen. Het lijkt een droeve gedachte maar in feite bete kent dit het succesrijke einde van ccn grote opgave waarvoor men zich in 1960 geplaatst zag. Op het Griekse ei land Kythera is veel werk verzet door heel veel medewerkers, die hulp verleenden in dc diverse werkkam pen, die hulp boden in de strijd om dc vooruitgang. Uit één van die werkkampen is de KVN voortgekomen. In het Vlaar- ciingse waterleidingkamp zagen de eerste Kytheravrienden het licht. Daar werd het idee geboren bij Ge- fard en Netty Homstra. die zich ge heel inzetten om de Vriendenkring lot een succes te maken, hetgeen hen heel goed gelukte. Als er zich iets bijzonders voor deed, werd een beroep gedaan op de Kythera-vrienden. die keer op keer een bepaald projekt voor hun reke ning namen. Zo werd een kaasmaker in de gelegenheid gesteld om een- 2-jarige opleiding te volgen, zodat hij thans bedrijfsleider is in de kassfa- 'briek van Fratsia. Een zekere Tha- nassis Toembakaris mocht zijn oplei ding lot wiskundeleraar afmaken; Tasso Prinéas kreeg een stal. Arsèni Beneris werd geweldig geholpen met een transport brommer en zo waren er nog verscheidene Kvtherancn, die rii- rekte hu!p( van méns tot mens kre gen. Ook hielp de Vriendenkring bij méér algemene projekten. onder an dere bij het bejaardencentrum in Po- tamos, de kaasfabriek in Fratsia, aan transportkosten van een herbebos- singsproiekt. aan de bouw van een huishoudschool en verder r>og aan on- derhoudkosten van het team. dat op Kythera werkzaam was. Alle bijdragen werden volledig ge waardeerd en voor de volle 100 pet uitgebuit. Od deze manier heeft de KVN meegeholpen om het eertijds achtergebleven eiland Kvthera. weer een zinvolle toekomst te geven. De bewoners hebben weer cle lust cn de moed om verder te gaan. Ze zijn over het dode punt heen geholpen en zijn nu weer in staat om voor zichzelf.te zorgen. Wei is alles nog niet afgerond en zijn er nog veel dingen, die niet vol ledig zijn overgegeven, die nog bege leiding nodjg bebbe n.Maar, de We reldraad van Kerken heeft het pro jekt ot> Kythera beëindigd en daar heeft men ook wel begrip voor. Er zi.in name!)-': tientallen gebieden in de wereld, waar de toestand oneindig Veel slechter is dan on Kuthera on met de beperkte middelen die de We reldraad ter beschikking staan, moe ten er nu eenmaal prioriteiten wor den gesteld. Het Nederlandse echtpaar Koksma blijft.echter op Kythera wonen en zal de bevolking nóg terzijde blijven staan. Volgens de heer en meyrouw Koksma is een période van één jaar voldoende om het allernoodzakelijk ste af te maken. Daarvoor is echter een bedrag nodig van rond ƒ4.000. welk bedrag ter beschikking is ge steld door de Kythera Vriendenkring Nederland. In Amersfoort werd zaterdag een afscheidsreünie gehouden waarbij de ze kring officieel ontbonden Werd. Tijdens deze vanuit Vlaardingen ge organiseerde bijeenkomst werd aan het echtpaar Koks de waardering getoond in de vorm van een geschenk van ƒ1.000.voor welk bedrag een diepvrieskist zal worden aangeschaft. Ongeveer honderd personen afkom stig uit alle delen van Nederland (na tuurlijk ook uit Vlaardingen. denk maar aan de Kytheramaresen in Vlaardingen, die bij eikaar ongeveer ƒ8.000,opbrachten) namen in Amersfoort afscheid van de Koksma's. 'Het secretariaat van de Kythera Vriendenkring Nederland berustte bij de heer G. Hornstra, Van der Waals straat 48 te Vlaardingen. Tel. 341421, die nog diverse Griekse artikelen voorradig heeft, waarvan de op brengst nog ten goede zal komen aan Kythera, met name voor de inrichting van de huishoudschool van MilÓDöta- mos. Het betreft fraai handweefwerk en houtsnijwerk, dat tegen geredu ceerde prijzen te koop is. Zo zijn er nog'diverse Griekse 3-.kieurige tassen verkrijgbaar. DEN HAAG Spijkenisse krijgt met ingang van 1 april aanstaande een gemeentelijk politiekorps. Tot dusverre wordt de politietaak in deze Zuidhollandse gemeente uitgeoefend door de rijkspolitie. De ministers A. A. M. van Agt van Justitie en mr. W. J. Geertsema van Binnenlandse Zaken hebben bewil ligd in de overgang van rijks- op ge meentepolitie van Spijkenisse. Tot voor enkele jaren vond die overgang automatisch plaats ais de gemeente haar inwonertal tot boven de 25.000 zag stijgen. Thans evenwei moet hiervoor ministeriële toestemming worden verkregen. ROTTERDAM Vrijdagmiddag om drie uur reikte mr. S. Begeer, di recteur van de juweliersfirma Begeer, Van Kampen Vos NV, de eerste prijs, een met briljanten bezette wit- gouden ring, uit aan de winnaar van een aktie die de firma heeft gevoerd. Het publiek werd in de maanden november en december van het vorig jaar gevraagd zich uit te spreken over drie sieraad-stijlen zoals die in de etalages van de juwelierszaak wa ren tentoongesteld. Er kwamen meer dan duizend reakties op binnen. HOEK VAN HOLLAND Ruim tweehonderd duiven werden vrijdag en zaterdag tentoongesteld door de vereniging van postduivenhouder „De Zwaluw" in Hoek van Holland. Het werd een gecombineerde tentoonstel ling, waarbij alle aangesloten leden acht duiven mochten inzenden. Elke duif werd apart gekeurd door vakbe kwame keurmeesters, maar bij het toekennen van de prijzen telde het totaal van de acht ingezonden vogels. De kwaliteit van de ingezonden dui ven was van een bijzonder hoog ge halte en de punten die door de keur meesters werden toegekend, verschil den onderling maar erg weinig. Veel duivenliefhebbers uit de om geving kwamen op de expositie een kijkje nemen en zaterdagavond tij dens de prijsuitreiking Was het tame lijk druk. Bij die gelegenheid werden ook de pdijzen uitgereikt aan de kampioenen van 1971. Met een totaal van 21385 punten ging de eerste prijs naar gebr. Klootwijk. Cv tweede prijs was voor J. v.d. Marei met 19975 pt en H. Benard won de derde prijs met 16200 pt. VLAARDINGEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden Maas in Vlaardingen houdt donderdag, 13 januari 's middags om twee uur een bijeenkomst, waarop o.m. de installatie van de leden van de nieuwe kamer plaats zal hebben. SCHIEDAM De eerste kan didaat voor de vacante wethou derspost van Schiedam is gesteld. Het is de 27-jarige student in de pedagogie Bert Kapteyn, frak- tievoorzitter van D'6G in de Schiedamse gemeenteraad. Hij is als zodanig kandidaat gesteld door zijn eigen politieke partij, die drie zetes heeft in de Schie damse gemeenteraad. In de aanbevelingsbrief schrijft E'BG dat de heer Kapteyn met de grootst mogelijke kracht zal bevorde ren dat het programma van de groep van 23 zal worden uitgevoerd. Verder schrijft D'66 dat de heer Kapteyn zich zal houden aan de gebruikelijke vor men, van overleg in het college van burgemeester eri wethouders. D'66 spreekt verder de verwachting uit dat een meerderheid in de raad de kandidatuur van de heer Kapteyn zal steunen. D'66 is evenwel niet be reid dwingende voorwaarden ter ver krijging van deze steun in overwe ging te nemen. De keus van de heer Kapteyn in de un al ruim een maand durende wet houderscrisis is afhankelijk van de steun van de PvdA/PPR, en de CPN, die met D'66 samen 19 van de 37 raadszetels in hun bezit hebben. De fraktie van dc PvdA/PPR is zo wel zaterdag als gisteravond doorlo pend in vergadering geweest om een oplossing van de wethouderscrisis te bewerksteïkigen. Ook burgemeester Roelfsema, zelf lid" van de P.v.d.A., is ten tonele gekomen om in de zaak te bemiddelen, terwijl ook de PCG en de KVP opnieuw in het overleg zijn getreden. Beide confessionele partijen hebMm een brief aan de P.v.dA. geschreven waarin zij Schrijven het te betreuren dat de eerste brief van deze beide partijen zo slecht bij de socialisten is gevallen. De brief was alleen bedoeld om duidelijkheid te brengen in de si tuatie. Beide groeperingen willen het ge sprek voortzetten om tot een oplos sing van de crisis te komen. Krijgt de heer Kapteyn niet de steun van de PvdA/PPR fraktie dan ligt de enige verdeelsleutel in twee socialistische wethouders (mevr. G. D. Verwey-De Graaf en de heer C. J. M. Boltners), één CPN wethouder (de heer B. E. Collé) en voorlopig één wethouder uit confessionele kringen. Dit in afwachting van de toestem ming het Schiedamse gemeentebe stuur uit te breiden met één wethou der. die dan ook weer uit confessio nele kringen zou moeten komen. Kandidaten voor deze functies zijn nog niet genoemd. DEN BRIEL Men is thans be gonnen met het vervaardigen van harnassen voor het innemen van de stad. Op 1 april is hef 400 jaar' gele den, dat dit stadje is ingenomen door de Watergeuzen en dat staaltje van gedurfde krijgskunst wordt in al zijn glorie herhaald. De Technische school in Den Briel is al druk bezig met het smeden van een 24 tal harnassen, kurassen ook wel genoemd. 24 harnassen zijn; al reeds gemaakt 'door leerlingen van deze school, maar Den Briel wil nog meer Geuzen goed ingeblikt voor de komende strijd, die naar men hoopt, via radio en T.V. zal worden versla gen. De Koningin zal dé wedstrijd volgen. BaREXDRECHT, 10 januari 13oere- gooi: 34-44 aanvoer z.ooü ka. Gele kooi: -1-41 aanvoer 2.0C0 kg Groene kool: 31-46 aanvoer 3.000 kg. Knolselderij: 16-2] aan voer 6.000 K«. 31-47 aanvoer 8.000 st. Peler- celie: 3Ö-4J aanvoer 3.000 bs. Prie: 24-40 aanvoer 2.06<l kg. Rabarber: ih-JüJ aanvoer 5.OOO kg. Rode kool: 21-35 aanvoer 4.000 ka. 'selderij; 31-42 aanvoer S.COO 'as SLa. glas: 31-57 aanvoer 16.300 st. Spruiten: AI: 51-53 a: 47-49 Bi: M-50 B: 47-32 C: 37-44 All: 36 A.D1: 1.00 AP": 66-93 Dl: 104 Dl" 93. aan- vcer 167.000 kg. Uien: 4-14 aanvoer 6.000 kg. Veldsla: uo-2GO aanvoer 1.000 kg.Wiiiol: *11: 71-123; Bil: 52-73 aanvoer 15.000 kg. orult: Cox's Prange Pippin: AA: 35-117 A: 57-O4 B: 37-31 C: IS. Goudrelnette: A: 56-09 r: 44-47 C: 17-23. Golden "Deücous: A: 32-47 g: 21-23. conférence: A: 73 B: 62. Totaal aanvoer irult: 34.000 kg. Artikel: Andijvie 3 prijs: 80-143. aantal: «ao; Druiven: AMcante 39. 110: spruiten: AI 53-58. 79.000: AU 50-52: BI 53-57: BH 53-57: cïl 40-48; Diu 105-112: Eieren 13-16. 19U0: waspeer» Pluk 3-11, 350; Peterselie 16-27. 000: Selderij 20-33. 3800; Sla I 27";.-57. II 14-22'/!. 351,000; Boerenkool 119-215. 500: Uien oer kg 6-16. 3500: Rode kooi 16-17. iso: Knolselderij: AI 17-22 260 kq: AI 14 per elUk 650: Prei: AI 33-59. 4800; BI 30-37. VEEMARKT ROTTERDAM ROTTERDAM. 11 jan Aanvoer: week- apnvoer 4073 dieren, dasaanvoer 2672 die ren. waarvan 150 slaehtrundereri. 283 qe- nruiksvee ■'O vette kalveren. 101 graskalve ren. 1815 "nuchtere kalveren, 1 varken. 251 schapen, u lammeren, 30 bokken- Ruizen per kir: slaehtrunderen Ie kwal. 5.25 - 5.85: 2e kwal. 4.80 - 5.05. 3e kwah 4.60 4.75. Veile kalveren le kwal. 4.70 - a.ou •>e kwal. 4.50 - 4.70: 3e kwal. 4i> -4.50: 5,'Uéhtere kalveren 3.30 - 1.70: Slieren j.20 - g S0; Worstkoeien 4.70 - J.35. Prijzen per stuk: Kalf- en melkkoeien jl75 - 1823- Vare koelen 8.25 - 1323: Vaarzen ü75 - 1200: Pinken "15 - ioüo: Graskalveren 450 - 775; Mestkalveren 2.10 - 330; .Schapen 100 - 170; Lammeren 150 - 200. Overzicht: Slaehtrunderen aanvoer als vorige week, handel matig, prijzen als gis teren, Kalf- en melkkoeien aanvoer als vorige week, handel willig, ruim prijshou dend. Vare koeien aanvoer gewoon, handel redelijk, prijzen stabiel, vaarzen en Pin ken aanvoer klein, handel lui/duur, staan de prijzen. Graskalveren aanvoer ruimer- handel stug/duur. prijzen'-konden gehand haafd blijven. Vette kalveren 'aanvoer klein, handel vlot. dalende prijzen. Nuch tere kalveren aanvoer groter, handel sle pend. prijshoudend, schapen en lammeren aanvoer korter, handel traag, nauwelijks prijshoudend, 1 ROrrHRDAXf. li januari sla A 26-46.50; B 22.50-27.50; c 11; Spruiten A 43-49; b 50-52; Witlof A 50-75; B 33-55; Uien 6-12; Aanvoer: Sla 625.000 st; Spruiten 5300 kg. EINDHOVEN In de afgelopen week is door verschillende bedrijven in Eindhoven, Helmond, en Uden voor zeker 16.000 gulden aan goederen ge leverd aan bewoners van het Eindho- vensc woonwagenkamp zonder dat zij hiervoor betaald kregen. De politie kan in deze gevallen niet optreden en alleen maar verwijzen naar civiel rechtelijke instanties. Het betreft steeds grote bestellin gen zó'als radio's, kleurentelevisies, meubels en tapijten. In enkele geval len werd 50 gulden aanbetaald waar na de goederen door de handelaar op het woonwagenkamp werden afgele verd. Vaak gebruikten de kopers niet hét woord woonwagenkamp maar noemden als adres het Doolplein, de officiële plaatsaanduiding van het kamp, die vrijwel niemand kent. Was de handelaar eenmaal op het kamp dan verdween de koper, meestal de vrouw des 'nui2es, om bij haar man geld te halen. Zij kwam eenvoudig niet terug. Bleef de handelaar wach ten te halen. Zij kwam eenvoudig geving slccds enkele stevige knapen SCHIEDAM. Ook voor 1972 heeft de commissie voor het Open Deur- wer,4 van de hervormde gemeente te Schiedam een aantal Open Deur diensten op stapel staan en. wel op de zondagen 9 januari, 13 februari, 12 maart, 23 april, 14 mei, 10 september, 24 september, 29 oktober, 12 novem ber en 10 december, terwijl op de zaterdagen 29 januari, 26 februari, 25 maart, 29 april, 30 september, 28 ok tober, 25 november het zanguur „Zo maar een uurtje zingen" in de Grote Kerk wordt gehouden, op zaterdag 23 december in samenwerking met de Volkskerstzang. In de eerste Open Deurdienst in het 1972 zondag 9 januari aanstaande in de Bethelkerk (hoek Oude- en Nieu we Maasstraat), zal voorgaan ds, M. C. Baart. Als thema voof deze dienst koös hij: „Vrijheid en verantwoorde lijkheid". Aanvang van de dienst 10 uur. Medewerking verlenen het Kern- koor van de Grote Kerk o.l.v. B. de Leeuw en de heer W. Pelgrim, orgei. ROTTERDAM De Rotterdamse Ziekenomroep RANO heeft weer plaatsingsmogelijkheden voor enkele nieuwe medekerk(sl)ers. Zij zullen betrokken worden bij de samenstelling en presentatie van ra dioprogramma's die bestemd zijn voor de patiënten in het Dijkzigt-, Haven en Oogziekenhuis. Deze programma's worden „uitgezonden" vanuit een mo derne radiostudio in het A.Z. Dijk zigt. Belangstellenden die tussen de 20 en 35 jaar oud zijn, minstens eenmaal per 14 dagen beschikbaar zijn, enige kennis van muziek hebben en gewend zijn aan omgang met „het publiek'' worden uitgenodigd een briefje te schrijven aan de Stichting RANO- Rotterdam. Postbus 911. te Rotter dam. Telefonische inlicht'naen kun nen tussen 20.00 en 21.30 uur worden ineewonnen op nummer 070 - 073794. De RANO-uitzendingen vinden uit sluitend plaats in de avonduren. KLAASWAAL De Chr. Gemeng de Zangvereniging Soli Deo Gloria houdt op 14 en 21 januari een uitvoe ring onder de titel Hier gebeurt nooit wat. De bijeenkomsten, die onder lei ding staan van de heer A. den Broe der, beginnen orn zeven uur 's a- vonds. Hervormde gemeente Charlois. Bij bellezing door ds. L. Stuurman te Vlaardingen, woensdag 12 januari in gebouw Eben Haëzer, Gouwstraat 36, aanvang 8 uur. VLAARDINGEN Eind decem ber waren er in het gebied, besteken door deGewestelijke Arbeidsbureau Vlaardingen, Schiedam, Europoort en Maasvlakte, 1006 werklozen. De vraag naar personeel bedroeg 1351, zo heeft de directeur van het GAB in Vlaar dingen, ir. J. .Nugteren meegedeeld. Onder de bouwvakkers waren 200 werklozen. De vraag naar metaal arbeiders (Wilton) was 900 man. Van de 1006 werklozen was 40 procent korter dan een maand zonder werk.. Tachtig procent stond korter dan drie maanden als werkzoekende in geschreven. waarop de handelaren de wijste par tij kozen en verdwenen. 'Zes van hen zi,jn bij de politie ge weest. Het is niet uitgesloten dat veel meer van hen op deze manier zijn geflest. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat de bewoners van het kamp nu op deze manier hun wa gens inrichten. „Vroeger werden dc zelfde soort goederen gestolen. En nu wij de kopstukken van die inbraken achter slot en grendel hebben zitten, proberen ze het misschien zo", aldus een woordvoerder van dc Eindhoven- se politie. ROTTERDAM De Noorse tanker „Solheim" (1984 ton) heeft dinsdag morgen enkele uren vastgezeten op de Noorderpier bij Hoek van Holland. Het met parafine geladen schip, dat op weg was r.aar zee, raakte op de pier vast nadat het door machine- schade uit het roer was gelopen. Sleepboten trokken de ■„Solheim" dinsdagmorgen rond zeven uur los en .brachten het schip naar de Tweede Petroleumhaven. Daar zal de „Sol heim" op schade worden onderzocht. HEENVLIET In, de ontwerp-be- groting 1972 voor de algemene dienst, het. grondbedrijf en het woningbe drijf wordt gememoreerd hoe in het lopende begrotingsjaar het standpunt kenbaar werd gemaakt met betrek king tot het concept voorontwerp Wet Gewest Rijnmond. Door een aantal gemeenten in de regio, waaronder Rotterdam en de Rijnmondraad werd duidelijk de voorkeur uitgesproken voor de vor- ming van een krachtig stadsgewest. Hoewel men zich tegen een gemeen telijke herindeling niet heeft verzet, vinden B en W het juist in de begro ting nog eens te herhalen, dat deze afgestemd moet zijn of worden óp het toekomstige gewestelijke bestuur. Dit is een standpunt, dat ook door de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten wordt ingenomen. B en W menen, dat in de overgangsfase tussen het Rijnmondbestuur van u e naar men hoopt in de nabije toekomst door de oprechte wil tot coördinatie en sa menwerking veel verbeterd kan wor den op het vlak van zowel het gewes telijke als lokale besluur. MAASSLUIS Een delegatie van het gemeentebestuur van Gent (Bel gië) heeft maandagmiddag op Instin tic van het ministerie van cultuur recreatie en maatschappelijk een bezoek gebracht aan het Diens tencentrum voor Bejaarden aan ,i Ljjnstraat/P. C. Hooftlaan. e Het gezelschap bestond uit de heer A. Verspeeten, senator van de pr0 vincie Oost-Vlaanderen (gedeputee-" de) en de voorzitter van de Genüë commissie voor openbare onderstand met een viertal leden van deze com missie, mevr. A. Tackaert-Foke'" schepen sociale aangelegenheden en enkele functionarissen van de Gentse gemeentelijke dienst voor Sociale on derstand. Zij werden begeleid dooë mevrouw drs. A. W. Kortewe» staf medewerkster Bijstandszaken en be-" jaardenwerk bij het provinciaal Bu~ reau Zuid-Holland van het ministerie voor C.R.M.. en de heer drs. E.L de Voogd, hoofd van dit bureau. Wethouder A. J. Hummelen heette het gezelschap welkom in de biblio theek van het dienstencentrum en gaf een korte uiteenzetting over de tot standkoming van deze instelling er haar werkwijze. Hij zei dat in Maas.' sluis-West de bouw van een tweede dienstencentrum met een uitgebreider dienstenpakket, dat niet uitsluitend voor bejaarden bestemd zal zijn in voorbereiding is. De heer J, P. de Jager, directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst stond vervolgens hoofdzakelijk stil bij de werkwijze van het gecoördi neerde opnamebeleid. Het gezelschap bezichtigde daarna onder leiding van de heer De Jager en mejuffrouw M. J; F. Koster, leid ster van het dienstencentrum, ,h'et be bouw en de activiteiten die in de ver schillende ruimten werden verricht Ook werd een kijkje genomen in en kele woningen van het aangrenzende complex bejaardenwoningen aan dl P, C. (Hooftlaan. ROTTERDAM De containerisatie van de dienst Europa-Verre Oosten zal o.m. voor de Britse scheepvaart maatschappij P and O tot gevolg heb ben,' dat zij haar conventionele diens ten op deze route geleidelijk aan staakt. P and O is samen met andere Engelse rederijen deelgenoot in Over seas Containers Limited, een van de Euuropese coiisortTa die in de con tainerisatie van de handelsvaart op het Verre -Oosten deelneemt. Het eerst zullen de conventionele schepen die op Japan varen uit deze dienst worden teruggetrokken. maandag 10 januari Div, boek|. vorigs k. openings k. laatste 70/2.80+4S1 650 64.3 64.2 70/17 ot lOst alg. bank ned 272.0 267 266 70/2.4 +5st amst.-rott. bank 58.5 57.8 58.2 585 amsterd. rubber 39.0 37.5§ 38.5 70/6 deli-mij eert. 102.9 102.9 100.8 70 51 dordt. peti. mij 746.0 735 734 70 SI doro't. petr. mij 7 pr 747.0 733.5 732.5 59/70/35.10» heineken's b&b a 238.5 233 230 59/70/33,10» helneken's bier 246.5 243 238 70 9 holl.amerika lijn 89.9 90§ 90 70/4 62.3 60.1 60.5 705 73.7 73.9 73 70/71 7 kon. luchtv. mij "121.2 121 121 70/ 7.2S kon. ned. petr. mij 120.5 '118 118.2 70/9 k.n.s.m nb 115.0 - 113.5 1145 70/2 nat. nederl. eert :S6.5 66§ 65.7 70 20 +581 273.0 27 25* 271 7010 6+2'/» philips' gloei gb 37.5 37.1* 36.9 70/6.4 2181 230.5 230.5 230.4 '0/'1/3.10%« 170.5 170 170 70/7 scheepv. unis 74.9 74.6 74.8 70/5.43 1206 119.4 119.4 Claims, scrips en stockdividenden rollnco 17.35 17.3. In deze koerslijsl zijn opgenomen de officiële noteringen, meegedeeld door de Ver* eenlging voor den Effectenhandel van de zg actieve aandelen die doorlopend ge noteerd worden is de laatste notering opgenomen, indien voor de overige fondsen In do tweeds periode een notering Is tot stand gekomen Is de2e eveneens vermeid- voorzover betreft aandelen In de rubrieken bank. krediet en verzekeringswezen en handel Industrie en diversen. Verklaring de tekens; d ex div. c claim; ge daan en bieden; x laten; gedaan en laten; b bieden; 1 -=z notenna in Quldeni; s - ex ep'ittslng; st «x stock; h herkao'talisatiBd'vidend BANK-, KREDIET. EN VERZ.WEZEN 70f4.75+2Ss arrev f20 92.5 88.5 «4 amfas f20 81.7 80.2 80 /Ofl.fl+iQst ass.st.r'dam 76.9 77 77* 70 2.80 delta/lloyd 58 57 57.2 70 54-5»! e.n.nillmij 124.5 126 70 f6.40 mees&hope 118 117.5 117.5 70 f 6 n.midd.bkSO 115 117.5 117.5 70 6+sst slavenb.a 226 225.5 225.5 HANDEL, INDUSTRIE EN DIVERSEN 70/6.25+24» a.c.f, ƒ25 230 .232 232 70/4.4+5st aib.heijnf20 160 160.8 160.8 70/4 of 5»! ball.-nedam 48 50* 50* 70/3+108! bam.v.b. 81 81.5 70/3.1+58! bols 20 133.5 133 132.5 70 20+2581 brerovbct 323.5 324 324.5 70/ 4.40 burhm.tett 56.8 55.5 55.2 69/70 22 c.suiker 437.5 438 437 70/2.2S+5s0indu-key25 74.9 74.1 74.7 70/71/4 desseaux 72 71 70 03 3 dikkers 75 75.8 70 12of ïcsi dr.overij.ht 143 143.7 143.5' 70/3 .econosto 45 45.9 70/3.8.34/3» elsevier ct 404.5 399.8 404.3 7o/o.5+2lst erdal 195 193- 193 70 3.67 fokker 20 29,9 29.9 29.9 70 f6 furness 20 73.6 74.2 74.5b 50/9 gelderzn. 70f2.2of3V»J» gist.broc 59/70 5 grinten ƒ20 76 f 6+10»! hagemeijer 7010 bolee 70/1 +5»! hoil.bet ƒ20 70 5+5st ihc.holl 70 f 3.60 intern.muü 7010 inventum 58 s kempbeg, 70/6 ot 34/u» kluwer ƒ20 70/7! s+4»t k.bijenk.ct k.ned.text.u 70/71 15 k.v.t. 70/71 18 leid.wol 69 2.50 lijempl ƒ25 7012 maneba 57 6 meesbouw 7018+5»! meteooi 70f3.ee nederh ƒ20 70 6 n.dagbl.u 7016 nrd eur hout 70f4.4+5»t norit 7oi2+5»t nutrlcla vb nljv.t.cate 70/1.52+5»! 70/2.8+491 70 14+3'/j8t 58/a 12 59/70/ 1.60 7014 70 7 70 14 70/1.75 70 7 +31/9»! 70 9 88 f 12 70/4 685 70 f 11 70/360 59/708 ogem nb pakhoedƒ20 rijn-schelde sch.carU25 ach.honf25 schuitema schuttersv. sim.de wit stokvis stsp twente telegraaf ver.gias nb ver.mach v.n.uitg.bed verzeiverw vihamlj-butt wessanen wyeraa. 79 49.8 153 116 134 69.5 401 54.4 173.5 52 173 85 29.8 230 262.5 49 197 73 360 50.5 146 173 136 343 69 75.3 92.5 181 147 51.9 246 119 281.5 32.3 98.8 54 118 82.2 112.3 46.5 86 69.5 103 80* 79 49.5 49.5 162b 117.8 134 133 70 70.5 396 395 S4.5 54.4 172 174.5 83.3 29.1 233 264.8 47.5* 1S3 73 364* 53 144 173 134.8 342 69I8 75 1 93.6 179 146 50.5 243 118 278* 32.3 100" 54.2 119 33 112.5 47 85.5 72 103.5 174.5 83.5 29,4. 231 264,3 48.4 195*' 364* 53 172 134.2 340 70* 93.6 179.9 50.2 245 279.5 32.1 100b 54.2 119 82.5 85 72.8 104.2 VERENIGDE STATEN ekzona 36 36 am,C8n. 33.85 am.motors 7.7 8.75 amteiStel 10 47 46.6* anaconda 16.8 17* burroughs 156 152.25 Chrysler 31 31 ."45 Colgate 61 60.9 dow.chem. 80.9 81.2 dupontlO 146.5 148.75 east.kodak 97 97.25 ford mot 10 73.9 74.75 gen.eiectr. 64.9 65.2 gen.motors 82.4 82.4 int.busirtess 349.9 344 Int.tel&te! kennenott penn.ee ntral pepsico rca corp shell oil stand.n.J.10 uïs.stée! 10 5S.5 26.75 5 70.25 39.3 48.55 76 31.5 59.5 27.35 5.05* 71.5 38 48.65 75.3 30.8 AAND. 8ELEGG.MI1EN adm.belegg 128.5 127 5 dutch.lnt. 118 116.5 eng.hollle 58 eng.holl 2e 56 l.k.a. 154 155 mljbeb 6"3 nefo 62.1 62.5 obam 388.5 385 protector 113 113 rolinco6Jcp 86 8 87 unl.invest 64 64.5 unitasHO 87 88 utilico 126.2 125 wabo 240 wereldhav. 82.5 82.5 NEDERLAND 69-94 8 70-95 8 71-96 8 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-76 8 70-77 8 71-96 7J 70-78 7} .69-94 7} 71-96 74 71-81 74 66-91 1 7 65-92 2 7 69-94 7 68-93 1 64 63-93 2 64 63-93 3 64 68-94 4 6) 66-91 6J 67-92 61 67-92 6 65-90 1 S3 65-90 2 5j 64-89 1 5J 64-89 2 5i 64-94 5 53-83 44 58-89 4J 103.2 103.2 102.8 103 103 102.9 103.2 103.2 101.4 102.5 100,4 100.3 96.8 96.8 96.5 92.2 92.2 92.1 92.1 92.8 90.3 103.2 103.1 102.5 102.9 102.9 102.9 102 103 101.3 102.5 100.35 100.2 96.5 96.5 96.3 91.9 S1.9' 91.8 91.8 92.6 90.1 88.3 88.2 89.5 83.5 98.4 89.3 87.2 87.1 85 876 84.2 37 1 87 85.1 87.75 84.3 60-85 1 44 60-90 2 44 63-93 44 64-74 kl 44 64-74 gr 4} 59-84 4j 60-90 4i 61-91 4j 63-93 1 4J 63-93 2 4i 61-864 62-92 4 53-93 3J groatb. 3J 47-87 34 51-76 34 53-83 34 56-86 34 48-98 3j 48-98b cr3j 50-90 3j 54-94 34 55-95 1 34 55-85 2 31 grootb.3 37-81 3 40-82 grb.3 47.76$ 3 grootb.2) 37-74ni37a3 46-82 qb 3 87.5 87.5 80.9 81 97.4- 97.4 96.8 86.3 86.3 80.8 80 7 815 81.4 80.4 80.4 80.2q 80.3 838. 83.7 79.35 79.3 77 52.1 69.6 94.9 85.7 83 68.4 69 72.4 74.2 74.2 82.1 45.6 86.4 86.2 92.5 39.5 95.5 85.3 77 69.55 94.7 85.7 82.8 68.8 69.1 72.5' 74.2 82.3 85.4 86.2 95 .95.5 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn70-76 34 abn7Q-?6 3 abn.ko 8 bnn sp 67 amro 69 81 amro 69 8 amro 708 amro 71 7| amro ko 7j bankmees8 bng70-9ö 8J bng7G-95 brq70-85 8J bnq70-9S 84 bng69-76 8 bg69-94 1 8 bq69-9S 2 8 bng7Q-76 8 bng7! -96 8 72'97 h bfi70-79 74 bg71-96 7j 71'81 73 bgS9-94 71 bng6S 2 7* bg'71-96 74 bq71-79 7j bq66-9! 1 7 bo66-91 2 7 bnq86-91 64 bng67-9? 6} b'nq57-82 6 bq65-90 1 6 bg65-90 2 6 bng64 1 5 bng64 2 5 bng62 1-rsp bng62 2 rsp bng63 3 rsp 105 102.5 102 132.3 104 102.3 102.7 10L5 99.95 102 108 107.8 105 i05.3' 102.9 103 103.3 103 102.9 102 2 102 8 10' 10'.4 99.8 99.7 99.5 99 96.7 96.2 93 6 92 93.6 90.5 90.4 86 85.5 145.7 118.1 132.7 104 102 102 132* 104 102.7 102.8 101.3 99.5 100.5 107.9 107.7 104.7 105.35 102.6 102.8 103 102.5* 102.3 101.9 102.3 100.8 101.3 100 99.9 99 8 98.3 96.8 96 93.4 91 .d 93.4 90.5. 90.3' 86 85.4' 145.9 118.2 132.7 PREMIELENINGEN alkmaar 2 63.5 63.55 adm.ca3 139 140b adm.ca.g3 adm.w5) 24 adm.g51 24 adm.56 1 2} adm.56 2 2} adm.56 3 2j adm.59 24 b.l.g.69 5 bredaS4 24 dordr56 2{ elndh54k24 eindh54q24 erschS4k2| erschS4g24 sqra52 1 2} sgre52 2 24 ned.ro kr2 rdam52 1 2) rdam57 24 utr 52k 2} ulr.52g 2) z.holl 57 24 Z.holl S9 24 k.l.m 69 7 kim 5 k.'.tn 4} k.l m 44 ommeren 5} 99 PROV. EN GEMEENTEN 121 122b 68.5 69.5 63 71 71.5 78.5 80.5 76.5 78 70 69.5 97 97.4 64.45 64.05 63.5 64.4 64 63.15 61 63 05 65 61 79.45 79.45 75.45 77.5 66.95 81.95 76.45 77.45 76.05 77* 104 108b 89 77.05 75* 7f 77* SCHEEPV. 93.5 93.3 95.5 95 9C.5 91 98.1 98.1 almelo 4j 85 alphen 4j 85 adam59 4} 81.5 80.5 ,adam43g34 91.5 90.5 assen 4} 85 drente52 4J 85.25 1 emmS2 1 44 85 geld 59 41 79.25 qoud60 4j 84 sgrav56 4l 81.6 gron 56 4j 8'.6 noorrih56 4 8' 7 rdamES S3 rdam37 4 34 z.holl65 53 z.holl51 4 36.2 79 85 90 89,2 79 25 83 HYP.BANKEN NEDERL alg.fr.3 fr.gr.7i 8 fr.gr.a7 fr.qr.ql 7 fr.gr.k3 63 fr.gr.g2 6$ fr.qr |64 fr.gr. dw6 fr.gr. dwn6 fr.gr.s6 Fr.gr. 15 fr.gr.xxa43 fr,gr.du44 fr.gr.z4 4 fr.gr.lj4j fr.gr.dt4 fr.gr.deve44 fr.gr.dava3 69 68.5 100.1 100.1 92.5 93 985 97.4 97.4 955 97.5 90 6 90.8 87.5 87.5 87 87 "81 81.25 81.5 81.5 81 5 81.25 79.75 79.5 78 78 82.6 70.5 70.5 70 68.8 n3t.k 5 na*.e3J ned.g 3j nedék 3 nedèb 3 uti.g 7 utr.d 64 utr.ij 6j utr.x 5J utr.w 5 utr.u 4j utr.s 44 utr.v 4} utr.kl 3j utr eeef 3 wrsiI az 7 wesll n 7 westl m 63 we'Sll.q2 6} west! c 64 westl.x 6 westl.a 53 west lij 5J westl.u 5 westl.t 4 4 westl I 4J westl «etf 3 84.6 69.6 70 71.3 71 94.5 8? 97.2 83 81 80.5 8C.5 78 69.1 72 91.5 92.75 92.6 97.2 87.1 87.5 82.5 82.5 85.1 79.75 78.6 71.1 85 70. t 70 71.25 71 81.25 80.5 69.5b 91.5 92.5 92.6 87.1 87.5 82.75 79.75 79 71.1 HANDEL, IND. EN DIV. 1 kl 44 jgi4J akzo akzo dr ov hout 4 giessen 5 hooqov. 1 8 hoogov 64 ngu70-77 84 nqu70-8584 ngu70-85 84 ngu7! -86 8 ngu69-89 74 ngu66-B6 7 ntj'j66-86 81 ngu63-88 64 ngu65-80 5j pekhoed 8 j pakhoed 69 peek&cl 8 pnek&cl 74 phil.51 Sk 4 phü.51 4 phll 48 34 pont.khtS3 pcnt.k ht 34 pegem57 6 pepem58 54 pegemSS 5 pngus57 S pgem57 6 pgem64 6 pqem59 44 pgem62 4 sch hnn54 sch.hon4j sch.h6i 4Ï st twente44 unilevei 8 unllever 6 v.ma69 7% v.mach58 5 v.mach62 5 88 83.5 91.5 88 101 93 104.4 104.4 104.2 102 99 98.5 94.5 90.7 93 104.5 92.5 97.5 92 84 85 96.6 89.5 95 90 87 85 98.5 94 90 85 80 91.5 95.8 93 89 104.5 91 86.5 92.5 85.6 87.5 88.3 91.5 88b 100.7 92.8 104.3 104.4 104.2 102.2 99 98.4 94.1 90.5 92.9 104.5 92.5 97.6 92b 85b 96.6 90 90.4 87b 85b 98.5b 55b 90b 85.5b 80 94.8b 93b 88.5 103 90 86.5* 92 85.5 obam 9.71 -- prolongate 5.5 5.5 3 vr. Sc VI sti té B r ov hi Sp vr H str zoi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 3