ook eens een'MenluncK voor mevrouw! RET bestelt 28 metrorijtuigen K. Peul: „Knelpunten „Ghetto-vorming dreigt in oude binnensteden" mnm opruiming Een dode bij verkeersongeluk Woerdeirgrqeit iKDAG Koren zoeken nieuwe leden groeibiïüant, een goede vayidaag ZWAK STICHTING morgen Vrijdag DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG nP ROTTERDAMMER PAGINA 3 VRU.DAG.U JANUARI 197 Nou jazakoolmeh-Wij willen u gewoon eens opeen smakelijke manier kennis laten maken met da Monks keukens. V met uw man of vriendin ras de keukens inmeteen aaa lunch of snack Even helemaal gast zijn in onze showroom. Eat wilt u vast een keertje meemaken 1 Terwijl h'n hapjeeet, kuntupratenmet onze adviseur, die daar alle tijd voorneemt Voornwkeckenproblemen eu' de oplossingen daarvoor. Monke kenkens zijn er ia 8 totaal verschillende typen en in 7 prijsklassen. Ai vanafft L3C0,-. Neemt u'n ruwe maatscbets van nw keuken mee. Dan maakt nze kenkenarchitect ter plaatse een offerte optekening voor u blaar.Kosteloos. Om n ia onze gastvrijesfeer ta onthalen, bieden wij n een keuze aan uitdiversesalades en sandwichesen vanzelf sprekend is de kofGeklaar. ■ShewramsVmferürtdsN.V. RotKrdsm/HMmrmlsingtllSS/Ter.OJO-SSSSTS Amstcniam/WmrmSrciraiitSO-52/Ttl.O;!}~-22ê923' Geopend van maandag t/m zaterdag (Amstetdem maandags gesfotcn) Ubent gast inde MonkeKenksnl De winter telt nog genoeg lange avonden om dit houten dam bord heel vaak te kunnen ge bruiken...... Stevig houten dambord kom pleet met damschijven voor een prijs waar U normaal nog géén dambord voor heeft. Met aan de achterzijde een schaakbord. Afmetingen 38 1/2 x 38 1/2 cm, niet voor f 5,85 maar voor nog géén drie gulden. p ROTTERDAM Nadat de ge- gj nieenteraad hiervoor een krediet I van f 36.800.000 beschikbaar stel- I de, hebben Burgemeester en I, Wethouders de RET toestem- I ming verleend over te gaan tot 1 de bestelling van 28 metrorijtui- I gen. De bestelling van deze rij- 1 tuigen, die bestemd zijn voor uitbreiding van het huidige rij tuigpark in 'verband met de ver lenging van de metro naar Hoog vliet, is inmiddels geplaatst. Het rijtuiggedeelte, bestaande uit 'de rijtuigbakken- en. de draaistellen, zal worden geleverd door Waggonfa- brik Uerdingen, Werk Düsseldorf (DtlWAG) te Düsseldorf (West-Duits- land), Het elektrische gedeelte zal van Nederlands fabrikaat zijn en is besteld bij Holec NV, waarbij de elektrische installatie wordt geleverd door Smit-Slikkerveer- en de montage wordt verricht door Heemaf N.V, te Hengelo. De nieuwe metrorijtuigen zullen worden afgeleverd in 1973 en 1974. De 28 gelede metrorijtuigen worden geheel uitgevoerd in staal. Zij zijn derhalve in principe geheel gelijk aan de reeds in gebruik zijnde 43 rijtui gen. Besloten is hetzelfde type metro rijtuigen aan te schaffen, enerzijds omdat de huidige rijtuigen bijzonder goed voldoen en anderzijds omdat een zo ver mogelijk doorgevoerde norma lisatie en standaardisatie in het Rot terdamse metrobedrijf onontbeerlijk wordt geacht. Wel is een aantal technische verbe teringen aangebracht, zoals een bete re ventilatie en een verbeterde con structie van het deürbedieningssys- teem. De nieuwe rijtuigen kunnen met de oudere in combinatie worden gebruikt, zodat bij "de treinsamenstel- lipg zonder enig bezwaar koppeling van nieuwe en oudere rijtuigen kan worden toegepast. Twee van de thans bestelde inetro- rijtuigen worden voorzien van een zg. thyristorbesturing, Deze voorziening zal, naar de RET verwacht, soepeler rijden met minder schokken mogelijk maken en bovendien besparing van stroom- en onderhoudskosten tot ge volg hebben. De beide rijtuigen zul len veelvuldig in de dienst worden ingezet, om zoveel mogelijk ervaring op te doen voor de bestelling van rij tuigen voor de metrolijn naar Rotter - dam-Öost. Alle thans in gebruik 'zijnde, .Rot terdamse metrorijtüïgen zijn van Ne derlands fabrikaat. Zij werden des tijds gebouwd door Werkspoor U- trecht. Omdat deze fabriek inmiddels de produktie heeft gestaakt, was de RET genoodzaakt de 28 nieuwe rijtui gen elders te bestellen. De elektrische installatie kon in Nederland worden besteld. Smit-Slikkerveer leverde oók de elektrische uitrusting van de reeds bestaande Rotterdamse metrorijtui gen. OOSTVOORNE In het Europoortgebied is de brug bij de dam naar Oostvoorne geheel gereed. De laatste hand wordt nu gelegd aan de voltooiing van de brug. Tegelijkertijd is men druk bezig de dam wég te gra ven. Met de aanleg van de brug is de dam overbodig geworden. Op de achtergrond is de BP- raffinaderij te zien. ROTTERDAM Van woensdag 19 tot en met donderdag 27 januari wordt in de hal van het Rotterdams stadhuis een expositie gehouden van gebruiksvoorwerpen, die zijn gemaakt van klei. De deelnemende pottenbak kers, die hun voorwerpen exposeren willen laten zien dat zij niet alleen potten vervaardigen, maar dat er met kiel ook tal van andere voorwerpen te produceren zijn. De -tentoonstelling draagt dé naam- „steen-goed" en is geopend van 's morgens 9 uur tot 5 uur 's avonds. Op vrijdagavond tis de hal van het stadhuis tot 9 uur toe gankelijk. Zaterdags en-zondags is de expositie/ waar de bezoekers ook de mogelijkheid hebben de voorwerpen - te kopen, gesloten. iI SCHIEDAM De christelijke ora torium vereniging Gloria in Excelsis Deo en het Toonkunstkoör uit "Vlaar- dingen bestaan reeds meer dan vijftig jaar. De combinatie telt momenteel ca. 70 leden, waarvan twintig heren en repeteert elke dinsdagavond van 8 tot 10.15 uur in de. Prof. Rutgerschool aan de Van Maanenstraat, achter het Rompstation in de Van Hogendorp- laan. Dirigent is :.G. Akkerhuis. Het ligt in de-; bedoeling 25 ijanüari een repetitieavönd te houden, waarbij ie dere belangstellende van harte wel kom is. Voor klanten die .eens wat an ders dan anders willen hebben deze glasweefsel overgor- dijnstof, die niet alleen bijzon der apart maar ook erg p/ak- tisch is. Overgordijnstof van glasvezel in moderne uni kleuren, 120 cm breed. Glasvezel hééft veel voordelen: brandvrij, kleurecht, krimpvrij en warmte- en zonwe rend. Nu bij ons van f 14,50 voor nog géén zes gulden per meter. i Vrijdagavond om 6 uur begint op de tweede etage de verkoop van dit stevige houten dam' bord kompleet met damschij ven met aan de achterzijde een schaakbord, afmetingen 38 1/2 x 38 1/2 .cm, nu ROTTERDAM Er is don derdagavond, in de Petruskerk aan dé Schoonderloostraat uit putten gepraat over het onder werp buitenlandse werknemers. Met daarbij onmiddellijk de toe voeging dat de verschillende ver tegenwoordigers van wijkorga- nen en wijkcomit'é's niet veel wijzer geworden zullen zijn om dat er zich weinig nieuwe ge zichtspunten aandienden. Het uitvoerigst was dc heer K. Peul die namens de Rotterdamse satie- rïngswijken in ccn duidelijk: betoog te kennen gaf waar de knelpunten zich bevinden. Er blijken jnomehteel zo'n 400.000 buitenlanders in ons Jarid te zijn waaronder 200.000 uit het Middenlandse Zee-gebied. De helft daarvan bevindt zich in de grote ste den Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht en daarvan weer de helft, vindt onderdak in de city's die meestal saneringsgebieden zijn. Zij wonen samen met de Nederlan ders die een laag inkomen hebben en in slechte behuizingen wonen. Er dreigt een ghettovorming met symp tomen van criminaliteit en discrimi natie, Met daarbij de kans dat bui tenlanders elkaar in groepen gaan discrimineren. Er zijn op bestuurlijk'niveau met gemeentelijke en rijksoverheden veel gesprekken over het probleem ge weest. Het belangrijkste dat daar over werd medegedeeld was de toe zegging van minister Udink dat het rijk garanties wil geven voor finan ciering van woongebouwen voor bui tenlanders tot honderd procent mits de gemeenten de bouw- uitvoeren. Voor zover deze geldelijke „steun van het rijk wordt gevraagd zal déze in het algemeen slechts worden ver leend indien de instelling zelfbij voorbeeld door deelneming van de belanghebbende werkgever(s) voor tenminste tien procent van de stich- tingskosten van Ij^t Woongebouw en voör de financiering van eventueel daarbij Te bouwen, gemeenschappelij ke ruimten zorgdraagt.. Dit noemde de heer K. Peul het bekende addertje onder het 'gras ter wijl van de zijde van de gemeente Rotterdam, bij monde van wethouder Jettinghof al té kennen is gegeven dat er niets kan worden gedaan. Zeer terecht mérkte er een bezoeker op of het niet noodzakelijk is dat ook de Nederlanders worden geholpen die al jarenlang met de woningnoodproble men zitten opgescheept en of het'niet veel beter is de overbevolking stop te zetten door geen buitenlandse werk nemers meer toe te laten. GOUDA Bij een verkeersonge luk in de gemeente Bergambacht is donderdagmiddag de 69-jarige D. W. van Amerongen uit Oudewater om het leven gekomen. Hij was inzitten de in een auto, die. rijdend op een voorrangsweg, door een andere auto werd aangereden. voor Duur: tan de opruiming 13 januari tor 3 februari Géért"schrift of te!, best. WOERDEN Volgens de voorlopi ge cijfers is het aantal inwoners van Woerden in de loop van 1971 toege nomen met. 951 personen eh gekomen van 19.275 op 20.226. Hiermede is- de sterkste groei van de laatste jaren bereikt, wat vooral te danken is aan het „vollopen" van het Staatslieden kwartier-west. Gezien de activiteiten op woningbouwgebied, ziet het' er naar uit dat in 1972 voor het eerst de groei boven de 1000 inwoners zal ko men. - Er werden in 1971 461 kinderen ge boren, 235 jongenfe en 226 meisjes. De groei van Woerden is overigens niet te danken aan het geboorteoverschot. Het moest echt wel van de vestigin gen komen. Er vestigden zich in Woerden 1548 nieuwe inwoners: 756 mannen én 792 .vrouwerr. Er vertrok ken 910 Woerdenaars, 422 mannen én 488 vrouwen. Of hos een kleine investering het begin kan zijn van een steeds groeiend bezit Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1g etage de opruimings? verkoop van deze glasweefsel overgordijnstof in 5 moderne uni kleuren. Nu per meter, 120 cm nana breed. f"" |3H rdelstecnkiindige i.g.o, diamanlexpett g.i.a. lijnbaan 32 te/. 116670 oostzeedijk 155 tel. 122344 roUerdam WANDELEN is eert zeer posit/eve b vzigheid, dat zult u met mij eer zijn- Het is gezond, goed voor de lijn het kan geen lekke banden of motorst ringen opleveren. Hoogstens komt mi met de „benenwagen" iets langzarrv vooruit dan met' een ander vervoernat del. - Nu weet u dat mijn vriend de stads flaneur een groot voorstander van? war delen is. Overal kom je hem tegen, t tijd te voet. Tot hij het op een goede, liever gezegd kwade," dag eens w yjugger .wilde doen: met een auto. Alk goed en wel, maar Ik kan u verzekerd dat "hij. meteen van dit besluit is terui gekomen. Na een kwartiertje rijden/vond d auto in elk opzicht' dat mijn vriend h< „zeif maar moest doen". Niet zo'n. pre. tig idee, temeer omdat de stadsflanei pardoes voor de rode stoplichten op c Boszoom (bij de Hoofdweg rlcïitir Gouda) tot staan kwam. Beslist het o: gezelligste punt om niet verder te kir nen. Uitgerekend nog in het spitsui ook, én bij mistig weer. Kunt u het zich erger voorstellen? h ettelijke mislukte startpogingen wist mi vriend niets beters te doen, dan de aul het gras in te duwen en op zoek t gaan naar een telefooncel. Nu staan op deze kruising legertjes palen n> verkeersborden, stoplichten, etc.' Alk tot meerdere eer en glorie van de auti mobilist, alleen een telefooncel on breekt. Wel staan er aan de overkant van c kruising een paar huizen. Een pracht! wit huis, dat vrijwel iedereen die do2 kruising eens passeert, wel heeft gezle en een stukje verder nog wat „gewons huizen. De stadsfianeur wandelde' dl naar het witte huis. belde aan en vroe of hij misschien even van de tefefoc gebruik mocht maken. Het antwoord was „nee". De vrout des huizes verwachtte een gesprek V het buitenland en was niet van zins hai telefoon te laten „blokkeren" door ee vreemde. In eerste Instantie wilde h zich verslagen omkeren, toen er e« lichtje bij hem ging branden. Het ble« het goede lichtje te zijn. Om een lang verhaal kort te makei De bewoners van dit huis worden 1 pas en te onpas gestoord door automi bilisten die panne hebben. Op zich nii zo erg vooral als ie nat als deze met sen bereid bent te helpen. 't Wordt pas goed vervelend als I zelfs tot midden in da nacht je bed u wordt gebeld. De stadsfianeur heeft dan waarschlji iiik ook aan zijn eerlijke gezicht te dat ken. dat hij toch nog mocht opbelle naar een garage, temeer omdat c vrouw des huizes hem verzekerde di zij nooit mannen laat opbellen als ha: man niet thuis is. Ik kan het me indenken, ie weet pi slot van rekening nooit zeker of hi inderdaad een onschuldige automobilii is. Mevrouw voegde aan deze opma king ook toe: „Ie hoort zulke gekk dinoen tegenwoordig". Na dit schone verhaal van mij vriend, begrijp ik nog minder waarom op dit ontzettend drukke kruispunt gee telefooncel staat. Het is toch besli: gêer, overbodige luxe te noemen. voor Duur van ds opruiming 13-januari tot 3 februari Géén schrift, of tel. best.. Zeer zwak in woorden was de voorzitter van het Oude Westen, de heer Sterkman in zijn demagogisch betoog dat de buitenlandse arbeiders er toch maar voor de .kapitalisten zijn en meer van dat fraais dat hij elke vergadering ten berde, brengt maar waar niemand wat aan heeft. Overigens moest de heer'Sterkman een felle aanval incasseren van me vrouw Kok van de wijk Cool, dat „Het Oude Westen" zich nimmer aan afspraken houdt en daarvoor kwam bijval uit de zaal. Later sprak de O.W.-voorzitter wat bezadigder en pleitte voor landelijke gebundelde ac ties. Nel Soetens wil lege gebouwen door studenten laten kraken. Wanneer dé ze dan riiet'meer lastig wórden geval len. is het tijd voor de buitenlandse arbeiders om erin te trekken. Trou wens deze voorvechtster van het co mité pro-gastarbeiders, wil ooit een bezoek brengen aan alle pensions waar woekerwinsten worden gemaakt om dan met de wettelijke bepalingen in de hand orde op zaken te stellen d.w.z.' er op toe te zien dat die pen sionhouders geen woekerwinsten meer maken. Tevoren had mevrouw Lemke uit Katendrecht er al op gewezen dat er Nederlandse huizenbezitters zijn, die zich op dat gebied aan de meest schandalige praktijken schuldig ma ken en de Rotterdammers uit de hui- zen „pesten" om de weg voor buiten landers die dik moeten betalen, vrij te maken. ROTTERDAM De schouwburg: Zfl.15 Liefde half om half: Piccolo Theater: 20.15 Geen bacchanalen; De Doelen: 20.15 Her man van Veen; Noodivljkgebouw Klet- Itamp: 19.00 wereldwinkel zuldwUk. BARENDRECHT Gemeentehuis: 19.30 gemeenteraadsvergadering. Goede werkschoenen/voor Uw man houden zijn voeten warm en droog, zijn stevig en hebben een komfortabele leest..... Dat zijn de schoenen die wij nu aanbieden. Stevige winterbooties van zwaar kunstleder met een heerlijk war me afaskavoering. Deze water dichte schoenen met een ijzer- stérke anti-si ip zool, in bruin en zwart, met 3 maanden 'garantie per paar voor nog géén vijftien gulden. Overigens is er in een stichting „Stivero" in de bouwwereld opgericht die oude woningen voor Nederlanders en buitenlanders wil gaan opknappen. Misschien dat daar „enig perspectief in, zit. Discussieleider A. J. Seven- huijsen beloofde tenslotte dat de no tulen naar alle wijkcómité's zullen worden gestuurd zodat ze zich over de diverse voorstellen kunnen bera den. Eén daarvan uit vele was, zoals Nel Soetens en de vertegenwoordigster van Feijenoord voorstelden dat ook de buitenlandse werknemers mee mo gen praten hoewel men er van over tuigd is dat dit moeilijkheden zal ge ven in verhand met (taal)-communi- catiestoornissen ROTTERDAM De Schouwburg: 20.15 Geen bacchanalen: Dc Doelen: grote zaal; 13.00 orgelconcert Piet van Egmond. HEUSDEN Scheepswerf verolme; 12,00 tewaterlating Pegasus. SLIKKERVEER tvilhelmlnakcrki- 20.00 zangavond. SPTJ'KEMISSE -- 10 opening trimstation. ROTTERDAM De Plasmolens: 17.00 re ceptie Krallngs kerkkoor. Klachten stadsbezofgins:: maandag t.m. vrüd. 18.30-19.30. zaterdag 17-18. tel. 115388. Schiedam Lange Kerkstr. 82. lel. 266382 Vlaardingen: J. Verheij. .Diepenbrock- straat 41. tel. 343145 Maassluis: De Jong tel. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonstaat 35. Woord voor de dag: Bijbellezing cn overdenking, tel 14100.Klachten eeliuds- hlntler en lurhtvervutllng: Centrale Meld en Regelkamer Rijnmond tel. 010—150000. Spreekuren sociale raadsleden: ma., di.. vr.: Coornhertstr. 19. 3-11; Jensiusstr. 37 M 16: Provertierssinge! 57. 9-41: Kiaver- str. 52 9-11: Ruigewaardstraat 34 14-16: 31a- zoenstr. tl 14-16. di., \vo.. do,: Korte Lijnbaan 3d 12-14; vr. 15 januari Rott. schouwburg: N.H.T. met reprise van „De hippe vogeis van Bikini" ge schreven en geregisseerd door Chlem van Houweninge. 20.15 uur. De Doelen gr.z.: Orgelconcert door Piet van Egmond met werken var „Stanley Bonnet, Reger, Messiaer en de concertgevér. 15,-uur. Kerk Simonstraat, Schiekade. orgel concert Dirk Jansz Zwart met werken van Bach, Franck, Andrlessen en Jart Zwart, 17.- uur. De Doelen hal gr.z.: openbare dansles door het Rott. Danscentrum 'o-l-v. Ineke Sluiter. 16.-. uur. De Doelen gr.z.: Rod McKuen. 20.75 uur. Schiedam:. Aula Stedelijk Museum Orgelconcert door Louis Toebosch mm.y. Marleen Toebosch, blokfluit. 19 januari De Doelen gr.z.: Paul van Vliet geeft nog één voorstelling van zijn nieuw cabaretprogramma. 20.15 uur. De Doelen -hal gr.z.:i Koffieconcert door Harry Sparnaay, basklarinet en Polo de Haas, piano. 12.451.15 uur. O In de Petruskerk werd gisteravond een discussieavond gehouden voor gastarbeiders. Op de foto: mevrouw Soetens druk in gesprek met een van dc aanwezigen. 20 januari Rott.schouwburg: De hoofdstad operette met „Das Dreimaderlhaus" van Franz Schubert m.m.v. Ingeborg Handerer en Dietgér Grosz. tenor. 20.15 uur. De Doelen gr.z.: Radio ph. Orkest o.l.v. Edward Downes. Soliste: Nobuko Imai,alt-viool. Werk en van Purcell, V ains Walton. 70 5 -. 21 januari De Doelen grz.: Concertgebouwor kest o.l.v. Josef Krips. Solist: George van Renesse, plano. Werken van Wal ton. Mozart er, Beethoven. 20.15 uur Rott. schouwburg: N.R.T. met reprise van Erik Schneiders toneelwerk „Rin- kèlrooyen". 20.15 uur. Vrijdagavond om 6 uur begint op de tussenverdieping parterre de verkoop van deze komfor tabele winterbooties van zwaar kunstleer, met een ijzersterke anti-slip zool. In bruin en zwart en de maten 40 t/m 46. nu met 3 maanden garantie, ijjj jn 16 januari De Doelen kl.z.: „Rondom Bach". Kees Boeke, blokfluit; Anner Bijisina, violoncel; Max van Egmond, bas; Ma rie Leonards, viool; Gustav Leonardt, klavecimbel; Anne van Ro yen. luit. Werken van Telemann, Weiss. Hasse, Louperin, Vivaldi er, C. Ph. E. Bach 11 uur. Schouwburg; Zuidelijk toneel Globe met reprise van „De Filantroop'' '0.15 uur. Maandag 17 jan.: idem. voor Duur van de opruiming 13 januari tot 3 februari Géén schrift, of let. best. 22 januari Rott.schouwburg: N.R.T. met reprise van het blijspel „Liefde half cm half" 20.15 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1