1 I 98 Dodewake bij Kon inginnekerk Kou verdrijft bezetters uit toren van de kerk Niet voldaan aan eisen veiligheid? Tabaksroof AGENDA Verolme blijft werven-fusie kritisch volgen Mr. Van Dijke schetst optimistisch beeld van toestand Gouda bij -Belangrijke uitbreiding Historisch Museum >1 opruiming U S A-eeooomist gast bij KEH Vertrouwen in nieuwe leiding T entoonst elling van M. C. Escher mei „Brood en spelen" muziekproject ïfdamse jeugd CAR protesteert tegen vergunning voor lozing van Duits afvalwater Distilleerderij De Vink overgenomen Laatste concert Kozakkenkoor in de Doelen BONTMANTELS 'JtïX flits iaetgfi* 1 ta- ia- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Politie en brandweer hebben gisteravond omstreeks half elf twee lederi van het actie-comité „Behoud Koninginnekerk" uit de linker toren van de kerk gehaald. Tot die tijd hebben de klokken van de Koninginnekerk weer ruim drie uur - lang hun somber „dodengelui" over Croostvijk en Kralingen laten klinken. Dit on danks het ontbreken van de klepels, maar een hamer blijkt wonderen te doen. zfaP Jfc Br""* ffijl B GOUDA „Gouda is in z'n TOO jaar als stad springlevend. Overheidsinitiatief en particu liere ondernemingszin wed ijveren met elkaar, hoewel de nationale economische recessie nu ook in de Pijpenstad merk baar begint te worden". Burge meester mr. P. van Dijke schetste dit vrij optimistische beeld in Gouda in z'n Nieuw jaarsrede, die hij maandagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad uitsprak. vandaag morgen dagelijks - CHAOS VRAGEN 20-40 KORTING the furshop ïifwm -■ i ijiiv-*""'1" «l'C .1 sw,*i. IT- is ai rs- am in de an, )r- >or w. >te, ten ïen De :en in en ia- jse ÏT- eft ral te sit :er en te rn, te il'. an «- 3ij de d- pP ROTTERDAMMER PAGINA 3 •DINSDAG 18 JAiNUARI 1972 Bij het zelf bekleden van Uw meubelen bespaart U veel geld en nu kunt U ook bij de aan- jioop van de benodigde stof nog eens guldens besparen. •Fabriekspartij meubelstof van een mooie zware kwaliteit in 8 passende interieurkleuren. Meubelstof van 130 cm breed uit de prijsserie van f 11,50, nu per meter voor nog géén vier gulden. id. se e- an op at en ?m lij op jk ik ar en Ik op en ie- :re n- te li- ag li en ;es e- ns I :h 18 :d IP Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van- deze zware kwaliteit meubel stof. Keuze uit 8 mooie inter ieurkleuren, per meter van f11,50 3 Duur van de opruiming 13 januari tot 3 februari Géén schrift of tel. best GOUDA Voor bijna 65.000 gul den aan sigaretten, sigaren en shag is er ontvreem-d bij een inbraak in het magazijn van groothandel F. de Jong Zoon aan de Turfmarkt in Gouda. De daders -drongen het pand aan de achterzijde binnen, zochten de meest gangbare merken sigaretten er uit en verpakten de sloffen in -dozen, die in het magazijn stonden. Van -de voor raad sigaren werden uitsluitend de duurdere merken weggenomen. De inbraak bij deze groothandel betekent de tweede grote tabaksroof in maand tijd in Gouda. In de nacht van 17 op' 18 -december werd voor circa 55.000 gulden aan sigaret ten en sigaren gestolen in het maga zijn van grossier-derij A. J. van -den Toom aan -de Jeruzalemstraat. Zeven studenten hebben van drie uur 's middags tot omstreeks zeven uur de rechter toren van de kerk be zet gehouden. Zij hebben de „wake" eerder moeten staken omdat zij niet genoeg dekens bij zich hadden. De bezetters wilden op deze manier meer accent geven aan de pogingen van actiegroepen om de Koninginnekerk tc behouden. De twoe leden van de actie-comité hadden slaapzakken en dekens bij zich. Bovendien een voorraad pro viand waarmee zij het zeker vier da gen hadden kunnen uithouden. Door middel van lichtsignalen stonden zij in contact met -de „benedenwereld". Buurtbewoners kwamen gisteravond met pannetjes warme soep en ther mosflessen koffie naar de kerk. An dere leden ven het actie-comité zou den proberen deze versterkende mid delen met touwen naar boven ie hij sen, evenals nog een aantal dekens en een gaskacheltje. Pas na lang aandringen zijn de twee bezetters voor de argumenten van politie en brandweer gezwicht en hebben vrijwillig hun hoge post ver laten. Volgens de politie was het le vensgevaarlijk in de toren te blijven. Ten eerste omdat het bar koud was en ten tweede omdat het gevaar voor brand veel te groot was. Zelfs gistermiddag heeft de jeugd ondanks de scherpe politiecontrole bij de kerk, nog kans gezien tot twee maal toe een begin van brand te ma ken. Volgens de brandweer zou de kerk Mj het minste geringste in lich ter laaie staan. Dit verschijnsel dient volgens mr. Van Dijke voor iedereen een aanspo ring te zijn voort te gaan met het ontplooien van initiatieven. Met het samenwerken, met .het gezamenlijk rusteloos inzetten van de tijd en de ROTTERDAM Stadhuis: 12.00 carillon- concertDe Doelen: grote zaal: 20.15 The Academy of st. Martln-in-the-Flelds; De kleine zaal: 20.15 Theatergroep uïrinhouse Horror"; De Schouwburg: 20.15 Rinkelrooien; Piccolo Theater: 20.15 Geen bacchanalen; Hofplein Theater: 20.15 Twee op de wip. OMmoohd Zernikcplaats/Robert Kocnplaats: n.oo eerste paal 320 woningen. ROTTjEKQAM HUton Hotel: Rotter- jamzaal: 20.00 lezing geluidshinder vlleg- XiïfU ?ünhotel: afscheid hr. C. Elf- Trefpunt: 20.00 vergadering CHU; Buurthuis het Oude Noorden: 20.00 ^«raadsvergadering. b^TTERDAM De Doelen: hal 12.45 Kouieconcert; De Doelen; grote zaal: 20.15 201- S? Vliet; De Doeleu: kleine zaai: ïKLi Theatergroep „Funhouse Horror"; nvifiit Theater: 20.15 Geen Bacchanalen; Pi?>?ÏLTiieater: 20-15 Twee op de wip. wnk? ?BCHT Buurthuis: 19 30 w2*ra^vergadering. witKS-LIET Hulpsecrctaric: 19,30 ^Sfeösvergaderlng ROTTERDAM Gebouw Middelland: iSL J^saderlng raadslieden; Gebouw dsV Baezerï Gouwstr. 36, 20 bijbellezing Kleermaker, „_*5iachten stadsbezorgmg maar.das t m. VV™- 18.30-19 30, zaterdag 17-18. te!. 115588. VM.leïam Lanse Kerkstr. 82 tel. 266382 uaardinsen- j. Verhei), Dtepenbrock- ya' jl. tel. 313345 Maassluis: De Joris Cr" ™2 agentschap Maassluis- Mevtouw »„WeI Fiersonstaat 35. ovpis.il V-oor de dag: Bijbellezing en hma s te' Klachten ttelnul,- on n en lurhtvcrvulllng Centrale Meld- SJr "fselkamer Rijnmond tel 010—1500110 Kuren sociale raadsleden ma, di uJj.c?°tnhert6tr. 19. a-11: Jensiusstr. 37 »r Ptoventersslnsel 57, n—IIKiavei- s"'l: Ruigewaardstrsat 34 14-16: 31a- tll «r- U 14-16, dl \\o.. do: Kcite Vljnbaan 3d iM4. sr. werkkracht van bevolking, bestuur ders en ambtenaren ter wille van het welzijn van -de individuele Gouwen aar en van de Goudse gemeenschap. Burgemeester Van Dijke zei in een terugblik op 171, dat de huisvesting het centrale probleem is gebleven. Dit ondanks het feit, dat er maar liefst 670 nieuwe woningen gereed kwa men. Een iets groter aantal is mo menteel in uitvoering. De verwachte terugval in de woningproduktie zal beperkt blijven, omdat door het snel ler bouwrijp maken van gronden (op spuiten van zand) huizen in versneld tempo in aanbouw kunnen worden genomen. Dit jaar zal circa vijf mil joen kubieke meter zand in Bioemen- daal worden opgespoten. Mr. Van Dijke -deelde voorts mee, dat Tiet bestemmingsplan voor Bloe- mendaal-Oost binnen afzienbare tijd van de tekentafels zal komen. De eerste paal voor het grote wijkwin kelcentrum zal nog dit jaar of in het begin van 173 de grond in kunnen gaan. Het buurtwinkelcentrum in Bloemendaal I bevindt zich nu in de afbouwfase. De burgemeester wees er in dit verband op, dat er zonodig noodvoorzieningen zullen worden ge troffen om de leefbaarheid van de nieuwe wijken reeds onmiddellijk bij het gereedkomen van de woningen te bevorejeren. Heel wat minder te spreken was burgemeester Van Dijke over de ver nielingen, die vooral aan groenvoor zieningen worden aangericht. Uit de bloembakken in het stadscentrum zijn moedwillig boompjes gerukt. Ook worden deze bakken gebruikt voor het uijlaten van honden. Mr. Van Dij'ke gewaagde van a-sociaal gedrag, waarover met de officier van justitie contact zal worden opgenomen. Hij stelde dat tegen vandalen, die het gemeenschappelijk bezit niet ont zien, strenge straffen dienen te wor den geëist. Burgemeester Van Dijke wees er ook op, dat met 'name op het gebied van verkeer, woningbouw, stadsont wikkeling en sanering een grote mate van inspraak heeft plaatsgehad. Dc grote mate van openheid die het ge meentebeleid momenteel kenmerkt, leidt echter soms tot misverstanden, tot bet dooreenhalen van studies, plannen en besluiten. De juiste vorm van inspraak is daarom nog niet ge vonden. Het aantal gastarbeiders is vorig jaar met bijaa 30 procent toegen omen. In 32 gevallen werden illegaal in Gouda verblijvende buitenlanders over de grens gezet. Dc toename van gastarbeiders is vooral onder Turken, Portugezen. Italianen en Duitsers te zoeken. Periodieke controle van de pensions voor buitenlandse arbeids krachten heeft tot ingrijpende maat regelen geleid- Vorig jaar zijn vier pensions gesloten en één zelfs ont ruimd. ROTTERDAM Op uitnodiging van de Nederlandse Economische Ho geschool te Rotterdam brengt prol', dr. Karl Brunner. die verbonden is aan de Universiteit van Rochester in de Verenigde Staten van Amerika, op 2 en 3 februari een bezoek aan Rot terdam. Gedurende die dagen wordt in het gebouw van de N E.H. een discussie college gehouden, waarbij prof Brun ner zijn ideeën naar voren zal bren gen over de monetaire theorie en dc monetaire politiek Hij geldt als een van de meest vooraanstaande theore- i.ci op deze gebieden. Voordat prof Brunner zijn werk zaamheden aan de Universiteit van Rochester aanving, was hij lange tijd als hoogleraar verbonden aan de Uni versiteit van Califomiè cn aan de Universiteit van Ohio. Het college dat onder leiding staat van de initiatiefnemer dr. P. Korte- weg, lector voor geld-, crediet- en bankwezen aan de Nederlandse Eco nomische Hogeschool, moet worden gezien als een zuiver wetenschappe lijke bijeenkomst van een beperkte groep monetaire specialisten in Ne derland. De sloop van de kerk is inmiddels tot woensdag stop gezet. Eerst moeten veiligheidsmaatregelen zijn genomen en moeten hekken rond de kerk zijn geplaatst, zodat jeugdige „slopertjes" hun werk niet voort kunnen zetten. Alles wat los en vast zat, is geduren de de afgelopen dagen uit de kerk gesloopt en zeker niet alleen door de rechtmatige eigenaren, die gedeelten van het interieur tijdens de veiling kochten. Zo werden zelfs een aantal orgelpijpen gestolen, stukken hek verdwenen en stoelen wefden ver nield. D'a chaos in de kerk is ontzettend. Stukken van de vloer zijn uitgebro ken, puin en brokstukken liggen overal verspreid. De sloop is na de veiling zo snel ingezet dat kopers ter nauwemood tijd hadden hun eigen dommen uit de kerk te halen. Een koper van gedeelten van een erker- kamer zag dit onder het puin ver dwijnen. Wie een stap in de kerk zet, hoort meteen stukjes glas in lood onder zijn schoenen knisperen. En "bij dit alles loeit een gure vrieswind dwars door de kerk heen, omdat alle deuren reeds verdwenen zijn. Dit was er ook de oorzaak van dat de brandweer gis teravond veel moeite had, de twee bezetters te bereiken, vooral omdat de trappen naar de toren al zijn weg gebroken. De evangelist Maasbach is nog steeds bereid de kerk terug te kopen, ondanks alle 'beschadigingen die al zijn aangebracht. Van alle kanten vooral uit Crooswijk en Kralingen krijgt hij particuliere aanbiedingen om de kerk te restaureren en het be schadigde gedeelte weer op te bou wen. Vier raadsleden, de heren W. Bag german (lib), F. J. van der Heyden (KVP), mevrouw F. T, Dierner-Linde- boom (PCG) en mevrouw W. C. J. Schuiten-Wilschut (D'66), hebben het college van B en W inmiddels schrif telijke vragen gesteld over de gang van zaken bij de sloop van de kerk. „Is het juist", zo vragen zij, „dat op 12 januari, één dag nadat raadsleden hadden aangekondigd initiatiefvoor stellen op de agenda van 20 januari te plaatsen als het college niet zelf met een concreet principebesluit zou komen, het bewijs van ontvangst van liet bericht van het voornemen tot de sloop is afgegeven?" Verder willen de raadsleden weten of de manier waarop het slopen van de kerk op 13 januari is begonnen niet in strijd is met de voorwaarden van het besluit dat de gemeente op 6 januari nam: „In principe grond be schikbaar te stellen aan de Stichting Bejaardenhuisvesting". Zij vragen zich bovendien af wan neer de dienst bouw- en woningtoe zicht opgaaf heeft ontvangen van het tijdstip waarop met de sloop zou worden begonnen en of de dienst op de hoogte was toen op 13 januari de zgn. „bcu!" aan de achterkant van de kerk m werking Werd gezet zonder dat aan de veiligheidseisen was vol daan. Tenslotte willen de raadsleden we ten, waarom het college de gemeente raad nog r.iet de kans heeft gegeven zich uit te spreken over de bepaling in de akte van overdracht „Dat nim mer hofjes zullen'mogen worden ge bouwd op de plaats van de Koningin nekerk". ROTTERDAM Op verzoek van vele bezoekers van het Museum Boy- mans-van Bcunïngen wordt in het Prentenkabinet van dit museum van 15 januari tot en met 6 februari een tentoonstelling gehouden van de gra ficus M. C. Escher. De expositie toont tachtig prenten uit het eigen bezit van het museum, van de vroegste houtsneden uit de jaren '20, die vaak het Italiaanse landschap en Italiaanse dorpjes als onderwerp hebben, tot Escher*s op twee na laatste prent, de houtsnede „Knopen" uit 1S65. De belangstelling voor het werk van Escher nam in de laatste jaren sterk toe, mede door twee grote ten toonstellingen "van zijn werk in het Haa.?= Gemeentemuseum in 1967 en in 1971-'72, en door de bijbehorende catalogus en het bij Meulenhoff uit- gegeyen boek „De werelden van M. C Escher". (nerts» blsam, veulen, perslaner enz.) met Lijnbaan 3G, Rotterdam, Tel. 810-125088. (Bij HUton Hotel, naast Thalia theater.) ROTTERDAM De Kijn- Schelde-Verolme Machinefabrie ken en Scheepswerven NV heeft vier maanden na het tot stand komen van de fusie een voltal lige raad van bestuur. Door de benoeming van 4 nieuwe leden is deze thans aangevuld tot 7 man. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, maandagmorgen in Rotterdam, zei de 72-jarige scheepsbouwer Cornells Verolme, die zich vorig jaar met hand en tand tegen het „gedwongen huwe lijk" verzette, dat hij het volste ver trouwen heejt in de nieuwe leiding. „Maar als het moet zal ik het bestuur de scherpste kritiek niet onthouden". De heer Verolme toonde zich pessi mistisch over de orderportefeuille dit jaar. Deze blijft ten. achter bij 1970, Maar wordt door het bestuur bevre digend genoemd. Men heeft voor meer dan. 3 miljard orders in huis. Minder tevreden was het bestuur over de dollarcrisis, die vooral in vloed heeft gehad op de kleine orders (machines). De exportmogelijkheden naar de v.S. zijn. aanzienlijk bemoei lijkt door de verhevigde concurrentie. De nieuw-benoemde leden in de raad van bestuur zijn- de beren ir. J. W. Maingay en A. Rijke, voormalige leden van de hoofddirectie van Verol- 6 De 30-jarige kantoorbediende C. K.A. Harrewijn reed zondagmiddag met zijn auto tegen een boom op de Wytemaweg doordat hij zijn branden de sigaret liet vallen. Met hoofdletsel werd hij naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht. Andere inzittenden van de auto, de 5-jarige Petra Harre wijn had schaafwonden aan hoofd en handjes, de 5-jarige Carlo Harrewijn kreeg een gebroken been en diverse schaafwonden, de 57-jarige mevr. S. Lenkavitz uit Beek had hoofdletsel en de 78-jarige mevr. J. Selbach van d ePrins Hendrikkade had hoofdlet sel en borstklachten. Allen werden naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. «.AAHu luifel fi>/ 3 ff-® li -.V: -- "iJi, ■üS® „V -r£prt si *1 u, i-s i m-4. j tl 'L BAU£R £15 autofclitz vraag't gerust uw foio-iilm-vakman Alleenverïegenwoordiging voor Nederland: N.V. Willem van Rijn, Postbus 8005, Amsterdam ROTTERDAM In de hal van het Historisch Museum aan de Korte Hoogstraat is een prachtig gesmede 17e-eeuwse archiefkist opgesteld, als een voorbod,e" van de zeer belangrijke collectie voorwerpen die het Heilig Geest huis of „Oude Mannenhuis" te Rotterdam in langdurig bruik leen aan het museum heeft afge staan. De kist, die op een even eens 17e-eeuws beschilderd voet stuk rust, vertoont in de openge slagen deksel een ingenieus slot, waarin men onder meer twee maal een gestileerde duif. sym bool van de Heilige Geest, te rugvindt. De andere voorwerpen die het „Oude Mannenhuis", de oudste nog bestaande charitatieve instelling van Rotterdam, m de stedelijke verzame lingen heeft ondergebracht, zullen pas over enige tijd kunnen worden geëxposeerd Onder deze voorwerpen is c-en fraaie complete betimmering in I.ouis XVI-stijl. oorspronkelijk af komstig uit de Regentenkamer van het voormalige tehuis aan de Hoog straat Deze betimmering zal worden aange bracht in een van de kamers van het museum om er als achtergrond voor de 19e-eeuwse topografische schilde rijen te dienen. Het merkwaardige feit, dat de regentenkamer in de oor log gespaard is gebleven komt voort u:t de omstandigheid dat een aantal bezittingen van hot bejaardenhuis reeds aan het eind van de vorige eeuw naar het toen nieuwe pand in de Gerard Scholtenstraat zijn overge bracht Bii die gelegenheid verhuisde eveneens het gehele 18e-eeuwse meu bilair van de kamer, dat eveneens aan het museum is overgedragen, evenals een regentenportret uit 1914 geschilderd door Huib Luns, vader van de voormalige minister van bui tenlandse zaken. Heel interessant zijn echter ook de vele voorwerpen die betrekking heb ben op het dageliiks leven in deze uit de eerste decennia van de 15e eeuw stammende charitatieve instelling in Rotterdam. In dit verband kan bij voorbeeld worden genoemd een 17e- eeuws reliëf met een voorstelling van een groep mannen aan tafel, dat tot aan deze tijd de eet- en conversatie zaal heeft gesierd. Verder een vijftal 17e-eeuwse stempels, waarmee de brood- en turf- penningen werden geslagen die de armen bij een bedeling moesten inle veren, briefjes voor de winterse voedseluitreiking en een oude bijbel, een slijpplank, sloven. 17e-eeuwso sleutels, een bedsteetrapje, aardap- pelschilbakjes en een oud handlan taarn tje Wanneer de betimmeringen van de regentenkamer in zijn oude luister in het museum zijn aangebracht, zal aan het Heilige Geesthuis en de armen zorg in Rotterdam een speciale ten toonstelling worden gewijd. me, J. van Rijn, als financieel advi seur nauw betrokken bij de fusie, en ir. M. C. van Veen, voormalig direc teur van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. ROTTERDAM Uit een ge zamenlijk initiatief van de Stich ting Kunst voor de Jeugd, de Rot terdamse Muziekschool en het Rotterdams Philharmonisch Or kest is het plan geboren voor een manifestatie waarbij de jeugd van Rotterdam aktief en passief zowel met de amateuristische als de professionele muziekbeoefening in contact komt. Van 28 februari tot en met 1 maart drie dagen dit jaar gonst De Doelen van jeugdige aktiviteit. Op de repetities van het R, Ph. O. onder leiding van de winnaar van het concours voor jonge dirigenten in Besan- con, Hubert Soudant, heeft de jeugd vrije toegang. Op de slot dag zuilen geselecteerde ensem bles van diversee middelbare scholen en de muziekschool eerst afzonderlijk en vervolgens geza menlijk optreden, onderbroken door een gezamenlijke broodmaal tijd. Tenslotte kan men luisteren naar een kort concert van het Rotterdams Philharmonisch Or kest (werken van Haydn, Grieg, Rimski-Korsakow en Sjostako- witsj) waarbij de jonge luisteraars kunnen horen wat het uiteinde lijke resultaat van de repetities is geworden. ROTTERDAM--- Het centraal Ak- sïekemitee Rijnmond heeft maandag middag op het Rotterdamse stadhuis bezwaar aangetekend tegen de plan nen van de gemeente Rotterdam om Paktank NV een definitieve hinder wetvergunning te geven voor de acti viteiten van dit bedrijf aan de Waal haven in Rotterdam. Paktank heeft daar een op- en overslagbedrijf voor afvalwater, dat voornamelijk afkomstig is-uit Duits land. Vanaf de Waalhaven wordt dit afvalwater in kusttankers naar de Noordzee vervoerd, waar het wordt geloosd. Volgens het actiecomité moet het Duitse concern het afval dat het aan Paktank levert, zelf op een sociaal aanvaardbare manier verwerken of laten verwerken. „Het verhandelen van afvalstoffen dient verboden te worden, opdat duistere ondernemingen niet de mo gelijkheid krijgen ten koste van het' milieu te verdienen," aldus het actie comité. Een woordvoerder van de gemeente verklaarde dat Paktank vrijwel zeker de gevraagde hinderwetvergunning zal krijgen. De eisen die de hinderwet aan het bedrijf "kan stellen, betreffen alleen de brandveiligheid en het voorkomen van stank. ..Voor bezwaren tegen de verontrei niging 'van het zeewater door het lo zen van afval, moet u in Den Haag bij andere instanties zijn," aldus de woordvoerder van de gemeente tegen de protesterende leden van het actie comité. ROTTERDAM De distilleerderij N. Dirkzwager NV in Schiedam heeft Visser en Co NV Distilleerderij en likeurstokerij „De Vink" eveneens uit Schiedam, overgenomen. Met ingang van 1 maart zal de hele produktie en verkoop van „De Vink" worden over geplaatst naar het bedrijf van de NV Dirkzwager. De verkooporganisatie van „De Vink" zal, blijkens een me dedeling van Dirkzwager, onveran derd blijven. De NV distilleerderij N Dirkzwa ger, die tot de grootste zelfstandige distilleerderijen in Nederland be hoort, nam al eerder de distilleerde rijen weduwe J Florijn in Rotterdam, Tissot en Co in Rotterdam en Krul's in Dordrecht over. ROTTERDAM Op vrijdag 28 ja nuari geeft het beroemde Don Kozak ken Koor een allerlaatste concert in dc Rotterdamse Boelen. Hiertoe Is be sloten in verband met het overweldi gende succes dat het koor heeft ge boekt tijdens de afscheidstoernee in het seizoen 71-72. De 25 leden van het koor geven een concert, dat is samengesteld uit litur gische gezangen, volksmelodieën en typisch-Russische koorzangen, onder leiding var. dirigent Serge Jaroff, die het koor in 1921 oprichtte. Het con cert wordt gecompleteerd door enkele Kozakkendansen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1