GAB-directeur A.J. de Jong: Feijenoord en favorieten van oudste inwoonster Altijd vraag naar loodgieters en elektromonteurs TV-cofflmentaar Vr achtenmarkt sterk gedaald fclV# Ontmaskering Prijswinnaars Piet Smit Embassador Eclio Haven Gastarbeiders Sluitingen Omscholing Verjaardag P Itf,#* J.. fl 4 OE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 22 JANUARI 1972 Niet erg enthousiast over situatie werkgelegenheid RO fTERDAJU, j.Wij staan wat tussen werkgever en werk nemer in. Onze moeilijkste positie is die van tussenpersoon tus sen twee partijen die op vrijwillige basis met ons moeten samen werken. Want daar gaat bet om." Zeer voorzichtig omschrijft de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau district Rotterdam, de achtenvijftigjarige heer A. J. de Jong de problematiek waar voor bij en zijn honderdentien medewerkers op de vijf verdie pingen hoge kantoorflat aan de Schiedamsevest staan. Bijna dagelijks zijn er berichten over bedrijfssluitingen en in krimpingen van fabrieken en bedrijven. Hij meet zichzelf een bij na Spartaanse mentaliteit aan waardoor hii de zaken kan blijven overzien. Met zijn adjunct-directeur, de cl rfënvijtigjarige J. G. Schumacher houdt hij hij de met de dag toenemende werkloos heid bet hoofd zoveel mogelijk koel. Aan een prognose over een nog groter aantal werklozen in Botterdam jan nu waagt hij zich niet. Het blijkt een delicaat onderwerp te zijn dat niet tot zijn stiel behoort maar tot dat van het Directoraat voor de Ar beidsvoorziening. Toch moet hij een oordeel op tafei kunnen leggen omdat hij niet gisteren in dienst is gekomen bij het arbeidsbureau. Met de nodige fierheid meldt hij: Ik doe dit werk al zesendertig jaar. Ik heb ongeveer in het heie land gezeten. Tien jaar ben ik directeur. Vijf jaar in Dordrecht, anderhalf jaar in Den Haag en nu drieëneenhalf jaar in Rotterdam, werkloosheidswet en heeft de werklo ze een recht en is het geen gunst. Hij is bereid toch een relatie te leggen tussen de jaren dertig en nu. „De werklozen hebben vandaag ten minste een redelijk bestaan. Toen was het overal brandhout". Hij wijst er op dat vergeten wordt dat we een tijd gehad hebben waarin de werken de mensen aan elke vinger tien ba nen kon krijgen. Dat is voorbij. Iemand die een goed beroep heeft zoals bijvoorbeeld een metaal- draaier zit vrijwel nooit zonder werk. Hij probeert ieder die het geloven wil optimistische geluiden over be trekkelijke werkloosheid in Rotter dam als een echo te laten weerklin ken, maar wat dieper met hem over het onderwerp sprekend blijkt hij het voor dit jaar althans ook niet hele maal te zien zitten. Relatief gezien is het allemaal juist. Maar alles is nog relatiever ais je geen baan kan vin den. In bepaalde bedrijfstakken is er altijd vraag en aanbod. Er is altijd meer vraag dan aanbod naar bijvoor- De teruggang van de werkgelegen heid in de haven wijt hjj aan de ver beterde vervoersmethoden. „Mis schien", zegt hij, „is de oorzaak een conjuncturele, maar er is ook een structurele ontwikkeling aan de gang, die niet helemaal gunstig werkt. Dat zal nog doorgaan. Op een miljoen ton zijn meen ik op het ogenblik nog maar duizend man nodig". Over de toekomst van de havenarbeider maakt hij zich geen zorgen. Directeur De Jong ziet een aanwij zing dat het in Rotterdam met de /tvKk-WvC eens om gevraagd. Ze zijn niet duur. „Wij hebben er een markt voor". beeld loodgieters en elektromonteurs. Bij het G-A3.-Rotterdam is er voor deze beroepstakken zelfs een wacht lijst omdat deze vaklieden zoveel ge vraagd worden. Maar hoe staat fiet in het algemeen met de werkgelegenheid in Rotter dam? In december 1970 waren er 2296 mannen en 437 vrouwen, die via het GAB. naar een job zochten. Een jaar later, hoewel een maand geleden, wa ren dat 5055 mannen en 627 vrouwen. Hoeveel werkgevers hebben in die lijd via het G.A.B. om personeel ge vraagd? Eind 1970 zocht het G.A.B. 8325 mannen en 2824 vrouwen om de aan geboden banen te vullen. Maar in de cember van het afgelopen jaar moes ten zij slechts 4808 mannen en 1788 vrouwen opsporen. Alle cijfers zijn binnen een jaar bijna gehalveerd, wat zelfs in de ogen van de meest ondeskundigen een behoorlijke stag natie in de werkgelegenheid oproept. De cijfers, zelfs die in Rotterdam, lie gen er niet om. Hoewel men elders hoort dat het angstbeeld van de jaren dertig ook in Rotterdam stof tot ge sprek is beweert de heer De Jong dat er in Rotterdam niet over gesproken wordt. In de jaren dertig waren er vierhonderdduizend werklozen over hot hele land tegen nu honderdvijf entwintigduizend. De gehuwden kre gen steun. De ongehuwden kregen niets. Nu hebben we een werkloosheid allemaal wel meevalt in het feit dat de ambtenaren van het Rotterdamse G.A.B. hun werk goed aankunnen. Af en toe staan er 's-morgens enige tientallen mensen voor de deur aan de Schiedamsevest te wachten. Vaak komt dat niet voor, aldus de heer De Jong. Een enkele keer gebeurt het dat mensen een uur of vijf kwartier moeten wachten voordat ze geholpen worden. Tussen half tien en half twaalf komen de meeste. De piek ligt rond half elf. Zijn er wel mensen zonder werk die het de bemiddelingsambtenaren moeilijk maken omdat zij per se werk willen? Op deze vraag reageert de heer De Jong onmiddellijk met een „Was het maar waar!". Druk op de ambtenaren om werk zou hij graag willen zien toenemen. Het gebeurt naar zijn zin te weinig. Een enkele keer komt het voor dat iemand zegt „als ik in vredesnaam maar werk heb". Dat komt zelden voor hjj jongere werklozen. Van de genen, die om bemiddeling voor een baan voor de loketten verschijnen en die enige druk uitoefenen op de be middelingsambtenaren zijn de meesten tussen de veertig en vijfen zestig jaar oud. Bij vijfenzestig houdt het niet op. Met enige geestdrift in zijn stem zegt directeur De Jong dat zijn bureau ook bemiddelt voor werk voor vijfen zestig-plussers. Daar wordt nog al Van de werklozen in Rotterdam is een deel gastarbeider. Het percentage Nederlanders is 2,6 procent. De bui tenlanders die in de werkloosheids wet vallen vormen een percentage van 3,5 procent. Veel verschil is er dus niet. Er wordt geen enkel onder scheid gemaakt tussen Nederlanders en buitenlanders, die officieel in Rot terdam werken. Nadrukkelijk ontkent directeur De Jong dat er enig verschil wordt gemaakt zoals sommigen wel willen beweren. Als een buitenlander wordt ontsla gen tenzij hij een kortlopend con tract heeft heeft hij recht- op be middeling.' Er zit een maar aan. Want «-.volgens de GA.B.-directeur zal een w.erkgever nu hij gemakkelijker een Nederlander in dienst kan nemen minder snel een contract met een buitenlandse werknemer verlengen. Uit de praktijk van de laatste maan den is intussen gebleken dat mensen geen baan accepteren als het salaris ver beneden het vroegere salaris, uitsluitend omdat ze niet stil willen zitten. Wel zijn sommigen geneigd met iets minder genoegen te nemen dan ze voorheen verdienden. En ze gaan zeker niet aan een baan begin nen waarvoor minder betaald wordt dan het bedrag van de werkloos heidsuitkering. De mensen in bedrijven boven de zestig hebben de speciale aandacht van het G.A.B. „Het mag geen ver kapte vervroegde pensionering wor den. Dat willen werkgevers nog wel eens proberen bij inkrimping van personeel. Er zijn ook bedrijven die bij inkrimping ouderen ontslaan maar voluit tot hun vijfenzestigste blijven betalen. Dat is elegant". Wat de jongeren aangaat is het G.A.B. vaak eerder op de hoogte van een aanstaand ontslag dan de betrok kene. De heren De Jong en Schu macher vinden dat een moeilijke zaak. Zij staan de gedachte voor dat een werknemer zo snel mogelijk moet •Leerlingen van de lagere school ko men regelmatig naar het voorlich tingscentrum van het G.A.B. zonder veel weet te hebben van werkloos heid. Integendeel, op de foto kijken zij naar poppen, die een beroep voor stellen. Het is moeilijk kiezen of je kapster, journalist of loonadministra- teur wil worden. weten waar hij aan toe is dan bestaat er voor het .GA.B. de mogelijkheid hem niet werkloos te laten worden. Wat verlangen de ambtenaren, in het bijzonder de directie van het G.A.B, van de mensen met wie zij té maken hebben? Directeur De Jong: Geen pressie. Vrijheid-blijheid. En vooral graag begrip. De bedrijven zijn sinds fc_, begin van de recessie en de toenemende werkloosheid kieskeuriger geworden in het kiezen van personeeL De voor keur blijkt uit te gaan naar de jonge ren. Dat is een beetje triest voor de ouderen. Vanuit het standpunt van de werkgever gezien vindt de heer De Jong het begrijpelijk. Het zijn de be kende gronden waarom die voorkeur bestaat: verzekeringszaken, ziekterisi co's kleiner en de jongeren zijn ge makkelijker in te passen in een be drijf. - Het moeilijker aanpassen van een-oudexe geldt niet voor-een tim merman of een metaaldraaier van vijftig. In deze handvaardlgheidsbe- roepen zijn nauwelijks problemen. Aar. de werkloosheid zitten vele aspecten. Een daarvan is het omscha kelen op een ander beroep of anders gezegd herscholing. Er wordt een re delijk gebruik van gemaakt. Ket Centrum Vakopleiding (met een fi liaal) van het Rotterdamse GA.B. heeft een capaciteit om tegelijkertijd ongeveer tweehonderdzestig man via snelle cursussen in een andere rich ting te duwen. Er is vrij grote be langstelling voor, maar voordat een cursus begint zijn er rjjj een voorse lectie al zoveel afgevallen. Bovendien (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „U bent te laat. U heeft een standje ver diend!". Dreigend zweeft haar wijsvinger in onze richting. Aan het woord is Rotterdams oudste inwoonster: mevrouw J. Leeu wenburg-Hordijk, die maandag 105 jaar hoopt te worden. Deze hoogbejaarde vrouw, die op 24 januari 1867 in Charlois werd geboren, woont bij haar schoon zoon aan de Beijerlandselaan 48 b. Even kras als deze bestraffende uitlating over het verdiende standje is haar vitale verschij ning: slechts met moeite kan men zich indenken oog in oog te staan met een 105-jarige. Mevrouw Leeuwenburg beschikt nog over een uitermate goede gezond heid. „Alleen m'n gehoor wil niet meer zó best" zegt ze verontschuldigend, wanneer we naar haar gezondheid vragen. Rotterdams oudste inwoonster heeft twee belangrijke favorieten: voetbal club Feijenoord en de t.v. star Lucy Ball. En wanneer de televisieprogramma's op een avond het bekijken niet waard zijn en ook op sportgebied niets te beleven valt, dan is er nog altijd wel tijd voor een fris spelletje klaverjas. En het moet gezegd worden, dat de kleinzonen veel moeite hebben om het van hun grootmoeder niet te verlie zen. Van haar echt kinderen, die zij heeft groot gebracht, heeft mevrouw Leeuwenburg er zes overleefd. Ook haar oudste zoon, die vieren zeventig jaar werd, is enige tijd gele den overleden. Alhoewel ze meer dan vijfendertig kleinkinderen heeft, kan ze zich nog precies namen en ver jaardagsdata herinneren. Bijzonder geïnteresseerd is Rotter- zijn er ook hier mensen die het op het laatste moment laten afweten. Directeur, De Jong laat weten dat er duizend-en-een mogelijkheden als was het een sprookje zijn voor bedrijfsscholing. Za zijn er bijvoor beeld kansen om van het G.A.B. een studiebeurs te krijgen. En dan de trots van de heer De Jong: Nog bijna geen van de door ons geschoolde mensen is werkloon'geworden. Vorig jaar voltooiden 199 cursisten in de metaal en 32 in de bouw hun om scholingsstudie. Hoewel hij tevoren gezegd heeft geen prognose te willen geven over de ontwikkeling in de werkloosheidssituatie ont valt directeur De Jong aan het eind'van het gesprek dat hij 'niet vreselijk enthousiast is over de situatie'. 'Wij bieden passend werk aan en maken van een kok geen havenarbeider en van een havenarbeider geen kok.' 'Het is duidelijk', besluit hij, 'wij zit ten hier niet alleen te registre ren.' O De Kluizenaar van Laela, een NCRV-documentaire van Henk. Mo ei: el over pater Piet van der Ven en zijn leprakolonie in Tanzania was in de eerste plaats een bittere aanklacht Het is eigenlijk verschrikkelijk dat zo'n uitzending nodig is, en dat er vrijdagavond banken open moeten blijven waar we wat geld naar toe kunnen brengen om de vijftien mil joen leprapatiënten te helpen. De grote waarde van Mochel's film was de ontmaskering in die ene zin van dokter Van der Ven: Lepra is een arme-mensen-ziekte; als het een rij- ke-mensen-ziekte was, zou er wel eerder veel meer geld in research zijn gestoken om een middel te vinden te gen knobbelmelaatsheid. Je moet er voor betalen dat je arm bent, zei hij ook nog. Stichting wereld Lepradag Neder land, Den Haag giro 343600. Daar kunt u geld storten. Hier en Nu sprak met minister Ne- lissen, die minister-president Bies heuvel verving. Van hem werden we niet veel wijzer. De regering zou een goede kans verknoeien als ze dat we kelijkse kwartiertje voor de televisie regelmatig misbruikt door in mooie volzinnm niets te zeggen. Sr kunnen natuurlijk best vragen gesteld wor den waarop de minister-president of diens vervanger geen antwoord kun nen geven, maar laten ze dan zeggen waarom dat niet kan. Zinnen als: Het is nog niet opportuun daar nu concre te mededelingen over te doen en an dere formules zouden achterwege moeten blijven. dams oudste in haar meer dan twintig achterkleinkinderen, waarvan ver schillende uitgevlogen zijn naar Ame rika en Canada. Mevrouw Leeuwenburg, die al ne genendertig jaar weduwe is, heeft met een onderbreking van 1880 tot 1894 steeds in Rotterdam gewoond. Het belooft zondag, wanneer haar verjaardag gevierd wordt, bijzonder druk te worden! Zeker meer dan tachtig familiele den, vrienden en belangstellenden worden dan 'verwacht en men heeft dan ook maar voor alle zekerheid een zaaltje afgehuurd. Ook de echtgenote van Rotterdams eerste burger, mevrouw Thomassen, hoopt de oudste inwoonster van de Maasstad te komen gelukwensen. En wat mevrouw Leeuwenburg zelf van het, bereiken van deze enorme mijl paal vindt: „Ik hoop nóg maar een poosje te mogen blijven leven. Ik vind, dat we het zó goed hebben!" Christelijke Schoolvereniging Vdndelweg 87-89, R'dam-Centrum INSCHRIJVEN VAN NIEUWE LEERLINGEN uw kind gaat niet op in da massa gelegenheid tot overblijven- «goed bereikbaar met openbaar vervoer Voor oriënterend gesprak en/óf documentatie: BASISONDERWIJS hoofd hr. B. RWeistra MESJESMAVO W.010-1407S3 directrice me|. G. J. Schteuder 48X.010-1341S8 De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 15 ja nuari zijn: A. Wielard, Meerdijk 14, Rotterdam-2S ƒ10; C. ten Ka- te, Van Goghlaan 46, Fapen- drecht, ƒ5; F. Slingerland, Biezen 3, Boskoop 5. TJE slechte vrachtenmarkt, zo- wel in de kustvaart als in de grote vaart, heeft volgens de Rot terdamse scheepsmakelaar „Super vision" het vorig jaar geleid tot een sterke daling van de prijzen voor tweedehands schepen. In 1971 wer den slechts 37 Nederlandse kust vaartuigen naar het buitenland verkocht. Dat is ongeveer de helft van het aantal in 1970. Het aantal kopers van Nederlandse kustvaar tuigen is zeer klein, terwijl het aanbod toeneemt. Het bureau ver wacht, dat door het achterwege blijven van hogere vrachten dit aanbod nog verder zal gaan stijgen. Er is het vorig jaar in de Neder landse kustvaart nauwelijks sprake geweest van vlootvemieuwing door nieuwbouw of aankoop. Bleef in 1970 het totale tonnage nog op peil, het vorig jaar was er een duidelijke vermindering waar te nemen, Het aantal schepen en derhalve de werkgelegenheid in de kustvaart nam in 1970 belangrijk af, aldus „Supervision". Voor grote-vaartschepen is de markt in 1971 eveneens zeer scherp "gedaald. Een sterk verslechterde vrachtenmarkt, gepaard gaande met een betrekkelijk grote oprui ming bij de lijnrederijen waren daar de oorzaak van. Ook de valu ta-onrust heeft hierbij een belang rijke rol gespeeld, aldus „Supervi sion". Vooral de conventionele schepen van 10.000 tot 12.000 ton, gebouwd in de jaren 1946-1960, zijn aanzienlijk in waarde verminderd. Voor zeer grote tankers werden het vorig jaar nog hoge prijzen ge boden. De oorzaak daarvan was het geringe aantal schepen dat beschik baar kwam voor verkoop. TJET passagiersschip dat bij de scheepswerf Piet Smit jr. in Rotterdam in aanbouw is voor Tra- fa.' ga r-house, een groot consortium dat de Cunard-rederij heeft over genomen, heeft nu al een naam ge kregen. In tegenstelling tot de Cu- nard Adventurer, het zusterschip dat bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is gebouwd, is er geen prijsvraag aan te pas gekomen om het tweede vaartuig aan een naam te helpen. De Cunard rederij brak met de Adventurer met een jarenlange traditie door af te stappen van de traditionele Cunardnamen. Nadat de naam Cunard Islander was ver worpen is uiteindelijk de keus ge vallen op Cunard Embassador, on der welke naam het schip eind maart te water gelaten zal worden. Wie als doopster zal optreden is nog niet bekend. Bij de fusie tussen Cunard en Trafalger-house zijn nogal wat topfunctionarissen uit de Cunard-directie van het toneci ver dwenen. Zo zal de komende stapel loop bij Piet Smit niet bijgewoond worden door Lord en Lady Man- croft. Lady Mancroft doopte de Cu nard Adventurer. Bij die gdegenheid merkte zij op de motor adhter het project van Overseas National Airways geweest te zijn. ONA deed de belangen over aan Cunard: Trafalgar-house lijkt de laatste stap om tot een mam moet-concern te komen. T-TET grootste schip dat ooit op de Verolme-werf in Heusden werd gebouwd, de ruim 26.000 ton d.w. metende bulkcarrier „Pega sus", die zaterdag jl. in de nieuwe stapelloophaven te water ging kan door vorst deze week niet naar de Verolme Machinefabriek in IJssel- monde worden veTsleept. wiwp immrn x v^v Tg 'A Z sr* "ki «tósSgjS? "tv' «X'i' *X< xt S V-tót?" 8JET havenpersoneel moet vaak vreemde capriolen maken om hun werk naar behoren te kunnen verrichten. Het innen van het havengeld is zo'n dagetijksv bezigheid en de foto laat zien dat het behoorlijk schotsje springen is. Willen de 5 A-sleepboten van P. Smit het stuurloze, 175 meter lange en 22 meter brede gevaarte met succes onder de bruggen van Heus den, Kcizersveer, Baanhoek, Paoen- drecht en Alblasserdam door kun nen slepen, dan moeten eerst de dubbele bodem en twee ruimen volgepompt worden met 15 miljoen liter water uit de rivier. De moeilijkste hindernis op dc 85 km. lange tocht, die men in 24 uur hoopt te 'voltooien, levert de vaste brug bij Keizersveer op waar men voor het duikende schip een. 6010 meter lange en 40 meter brede gecji "heeft gebaggerd tot op 7 meter min NAP. De enige beweegbare brug op de ze route, die bij Alblasserdam,' moet ook duikend genomen worden, om dat de klap van deze brug te veel aan een kant zit. Men is bang dat er schepen aan die kant gemeerd liggen en vreest windvlagen bij manoeuvreren. Het spectaculaire verslepen zal begin volgende week gebeuren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1