Zandzuiger Mr. Grosheide opent gekapseisd school en internaat Piano-i akkoord mmim HH DE KLERK Ruys en zijn zonen Aan de lijn mm ut; bender f Boele vertimmert voor miljoenen aan Iiopperzuiger De „Zwaluwhof Weggestuurde krakers kraken opnieuw De Klerk nu goedkoper dan ooit. Spectaculaire kortingen van 20-56%. 69,- volkstoneel op de fiets Theo Wil Jems „Een pianöf Daar ko- I men wij niet aan toe". f k MagBender-K&D voor- f zichtig veronderstellen dat f mensen die zoiets zeggen, I de prijs van een piano mis- I schien een tikje verkeerd 1 taxeren? Voor nog geen 2600 gulden namelijk hebt u al 1 een piano van een kwaliteit f waar Bender- K. D volledig p achter kan staan. En dan niet van een merk want keus hebt u bij ons in over- vloed (wij voeren minstens 1 11 merken). Het moetdus wel I vreemd lopen, wilt una een .rustig erv bijzonder infor- ll matief gesprek niet tot een f) akkoord komen. kettnerfitduwaer 'Rotterdam: ff W. deWithstraat 32' Jf Donderdag vandaag .....morgen 1 dagelijks topkwaliteit voor zeldzaam rilJAwll lage prijzen keuze-festival in kamerbreed £HQ|Q$|& uil De Klerk, tapijtspecialist ais geen ander i spectaculaire kans voor prijsbewuste kopers! fjft Bf I&flf Bergoss nyfon tapijt Nylon-tapijt van Barwïck Nylon-tapijt in mêlée-kleuren Queens Garden wijzigt exploitatie V' .ROTTERDAM Vader Bijlessen nf ROTTERDAMMER PAGINA 3 2 iDONOEfiDAG 27 JANUARI 1972 SAD AAN 'T haringvliet J)e 250 tons zandzuiger Springvallei van. Fa T. van Driel te Brielle is dinsdagavond voor de haven van Stad aan 't Haringvliet gekanteld en gezonken. °De zandzuiger was aan het werk. Zij was reeds grotendeels gevuld, tpen een 1200 tons zandbak dermate dichtbij passeerde dat de Springvariei door de zuiging kapseisde. Slechts een deel van de kiel ligt nog boven water. Een bootje van de Gulf met aan boord schipper Roon van de Stellen- i' damse reddingboot, heeft de beman- -y ning gered en in Stad aan 't Haring vliet aan land gebracht. Het is de bedoeling dat nog in de loop van den week de zandzuiger wordt geborgen. ■«li deskundig, in klank fj (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rotterdamse onderwijzer Daniël Zwiep, wiens werk in 1911 aanleiding gaf tot de oprichting van de vereniging „Zoekt het verlorene", die nu, ruim zestig jaar later, onder de naam Prof. dr. J. IX. Gunning-Vereniging haar zegen rijke werk doet, ving de kinderen op dicht bij het eigen milieu. .Deze op vatting is nu algemeen geworden, al dus staatssecretaris mr J. H, Groshei de (justitie) woensdagmiddag, toen hij in Schiebroek hei A. If. Franckehuis en de daarbij 'behorende Max J. Scfcreuderschool officieel opende. De heer. Grosheide memoreerde de zeer moderne opvattingen van Zwiep, die alvast was begonnen met hetgeen wij nu buurt- en jeugdwerk noemen, noemen. Mr. Grosheide zag de ontwikkeling van het kind „van binnen uit" met die „van buiten af' als onverbreke lijk met elkaar verbonden en meende dat het opvangen van de-kinderen, die zich in de normale samenleving met te grote moeite moeten handha ven, zich moet. concentreren op de mogelijkheden die het kind heeft. Als fundamenteel zag hij het bie den van een veilige situatie in een onveilige wereld met een onzekere toekomst Dit moet leiden tot een sfeer van vertrouwen en eerst daaruit DONDERDAG 27 januari De Doelen gr.z.: Nederl. Studenten- orkest o.l.v. Jan Brusse. Marien van Staalen, cello. Werken van Bon, Haydn en Schubert. 20.15 uur. De Doelen kl.z.: „long talent". Ro nald Hoogeveen, viool, en Georg Frie- drlch Schenk, piano. Werken van Isaye, Franck, Bazzini. Nelleke Gee- sink, piano, met werken van Soler en Beethoven. 20.15 uur. Schiebroek. Goede Herderkerk. Con cert door Aad v. d.'Hoeven, orgel, en Addie de Jong, clavecimbe! en kooror gel. Werken van Bach, Walther, Men delssohn, Cöuperin, Scarlatti en Han del 20.15 uur. Rott. Schouwburg: Curth Flatows blijspel „Het geld iigt op de bank,, in regie van Bob de Lange. 20.15-üur. Piccolotheater: Toneelgroep Centrum roet reprise van „Verschuivingen", 20.15 uur. t/m 29 jan. Werken van Andriessen. Franken, Maessen, Saint Saëns en Sibelius. 20 uur. Laurenskerk:Orgelconcert door Al- bert de Klerk m.m.v. Jeanne Vos, viool. Werken van Turini, Valvatore, Areste, Haydn. Mozart, Handel en C. Ph. Em. Bach. 20.15 uur. DINSDAG Rott. Schouwburg: Nationale Ballet met „Dark elegies". A'dams Toneel met „De liefdes van Cass McGuire". Toneelgroep Theater met „De vrolijke vrouwtjes". 2 en 3 febr. idem. 20.15 uur. De Doelen kl.z.:: John Shirley-Quirk, bariton, m.b.v. Martin Isepp, piano. In het programma „Die, Winterreise" van Schubert. 20.15 uur. VRIJDAG 28 januari Rott. Schouwburg. N.R.T. met reprise van „De bedelaarsopera". Blijspel met zang en dans. 20.15 uur. Zat.: idem. De Doelen gr.z.: jubileum en af scheidsconcert van het Don Kozakken- koor o.l.v. Serge Jaroff; 20.15 uur. Alexanderpolder. Immanuëlkerk: Or gelconcert door Jan 1. v. d- Berg. Hij speelt werken van Stanley, Bach, Wal ther, e.a. 20.30 uur., Volksuniversiteit, Westzeedïjk: Ver volg (3e avond) Schubertcyclus, 20 tn ir 29 januari De Doelen gr.z.: Promenadeconcert door het Amsterdams Ph. O. o.l.v. An ton Kersjes met Barbara Nïssmann a. vleugel. Werken van Tsjaikofsky. uiszt. Dukas en Deiibes. 20.15 uur. Schiebroek. Geref. kerk, Larixlaan: Concert door de Verenigde Geref. ko ten o.l.v. Nina Wind m.m.v. Annie Ha- zelzet, piano en Marlus van Deiden, cello. 20.15 uur. Mijnsheerenland, Hery. kerl^: Con vert door Willem Noske, viool, en Her man Lammees, orgei. 20 uur. 30 januari Rott Schouwburg: N.R.T. met reprise van het blijspel „Liefde half om half". 20,15 uur. 31 januari Piccolotheater: Nieuwe Komedie met ..Zeven manieren om een rivier over te steken". 2P.15 uur. T/m 3 febr. De Doelen gr.z.: Kon. Orkestveren. ■■Symphonia" o.l.v. Heck Brier m.m.v. Alma Materkoor, De Stem des volks (Leiden), Vox Laeta uit Roelofa- fendsveen en ian v. d. Meer, plano. 2 februari De Doelen hal gr.z.: Koffieconcert door het Kern-ensemble t.w. Rinus Groot, piano, Ronald Masin, viool. Ma ria Kelemen, altviool. Bob Reuling. vio loncello. 12.45-13.15 uur. 3 februari De Doelen gr.z.: R.Ph.O. o.l.v. Jean Fournet met als solist Henryk Szerlng, viool. Werken van Van Delden, Haydn en Van .Beethoven. 20.15 uur. Vrijdag idem. De Doelen kl.z.: Ned. Kamerorkest o.l.v. David Zinman. Soliste-, Agnes Giebel, sopr. Werken van Bach, Mozart en Martinu. 20.15 uur. VRIJDAG 4 februari ,Rott. Schouwburg. Amsterdams Volkstoneel, met „Liefde is... had je me maar". .Cabaretrevue o.l.v. Beppie Nooy m.m.v. Sep Nooy sr. en Lex Goudsmit, de Wama's e.v.a. Muziek Cor Lemaire, 20.15 uur. De Doelen, haf gr.z.; Knaakconcert. Ned. Blazersensemble Lw, Theo Bruins, piano, Han d& Vries, hobo, Ve ra Beths. viool, Paul Verhey, fluit, Stanley Hoogland en Reinbert de Leeuw, piano, Werken, van Strawinsky, Schat, Berio, Gabriëli, Dworsjak, Schënberg, Strauss en Van Vlijmen. 24.15 uur. De Doelen kl.z.: Ned. Kamerorkest (zie 3 febr.). 20.15 uur. Zondag idem. ZATERDAG f 5 februari De Doelen kl.z.: Vjoolconcert door Henryk Szering met Marinus Fllpse, piano, voor leden Veren. Vrienden v. h. R.Ph.O. 20.15 uur. De Doelen gr.z.: Orgelconcert door Daniël Chorzema. Hij speelt werken van Grigny.Buxtehude, Bach. Mozart, Vierné en Lisit. 20.15 uur. De Doelen gr.z.: Seth Gaaikema, ca baret. 24.15 uur. Rott. Schouwburg: N.R.T. met reprise van het bijspel „Liefde half om half" van Allen Auckbourn. 20.15 uur. Dit uitzicht hebben de jeugdige be woners van het A. H. Franckehuis op hun niemvc Max J. Schreuder- sehool. Hoewel beide gebouwen staan in de landelijke omgeving van Schie broek ebben de harchiiecten nadruk kelijk tot uiting gebracht dat zij zijn bedoeld voor. stadskinderen. kan men bouwen aan een groei naar een patroon van aangepast gedrag, Zorgvuldig dient te worden nage gaan welke vormen van hulpverle ning voor een bepaald kind noodza kelijk zijn en de verbinding van een school met een behandelingshuis, zoals hier geschiedt, zag mr. Groshei de als bijzonder gelukkig. Verder vond mr. Grosheide het jammer dat bij de welzijnszorg het begrip onderwijs niet voorkomt: hij beschouwde een nauwe band tussen onderwijs en welzijnszorg als onmis baar. Het A. H. Franckehuis is een inter naat voor jongens, die het op een ge wone school, niet kunnen redden. V oor deze kinderen is de Max J. Schreudersehool een eigen,onderwijs instelling. Beide gebouwen kwamen tot stand na een zeer lange tijd van voorberei ding. De architectuur, is van. het ar chitectenbureau Hooykaas, Van Veen cn Kruijne te Rotterdam, het Aanne mingsbedrijf L. Gesman te .Alphen 'l aan den Rijh heeft het werk uitge7. voerd. De eigenlijke bouw begon in 1869, toen wethouder drs. J. G. van der Ploeg (onderwijs, jeugdzaken, vor- mingswerk) de eerste paal,sloeg,, In de'architectuur is'"nadrukkèlljk tot uiting gebracht, ,dat zowel A. H. Franckehuis als Max F. Schreuder sehool bedoeld zijn voor stadskinde ren. Bewust is daarom afgestapt vari toegepaste „paviljoensysteem". De wooneenheden van de kinderen zijn samengebracht in een complex, dat met Interessante galerijen en lucht- bruggen zeker niet aandoet als een steriel betonblok. - Maaike Mager uit Delft zorgde voor een kunstzinnige verfraaiing. Al is F, at complex geheel gericht op. kinderen die in een grote stad thuis behoren, ar is vanzelfsprekend ge dacht aan een fikse hoeveelheid groen. Rondom is een fraaie tuin aan gelegd. ROTTERDAM De Schouwburg: 16.13 Het geki ligt op de hank; Piccolo Theater: 20.30 „Verschuivingen"/ en „Zwarte*Mis": De Doelen: kleine zaal: 20.15 Jong talent in de Doelen. SPANGEN Tecrn. school „De Poort1'; 20.CO Feestavond wU-korsaan Spangen. KR AI/IN GSE VEER: clubgebouw x speel tuinvereniging „Krallngse Veer":' 2Q.G0 wij kra adsverga d ering. SCHIEDAM: Stationsplein 2: 2G.0D verga dering corüinatie-commissie niet-Neder- lar.dstaligen; HELiLEV OETSL triS Gemeentehuis: 19.S0 gemeenteraadsvergadering. OVERSCHIE Wijkgebouw: 20.00 wij kraadsvergad ering. HEEXVLIET Gemeentehuis: 2Ö.C0 ge meenteraadsvergadering. WABDINXVEEN Gemeentehuis; 22.00 gemeenteraad. CROOSWLTK Jonker Fransstraat: 20.00 wij kfaadsvergadering. ROTTERDAM: Restaurant Engels: 20.00 vergadering KVP. CHU en ARP. ROTTERDAMCarnisaeliuis: 20.00 Wy sliepe apart, Fries toneelstuk. ZEVENHUIZEN 15.20 opening zwem bad. Klachten stadsbezorging: maandag t.m. vrild, 18.30-19.30. zaterdag 17-18. tel. 115388. Schiedam Lange Kerkstr. 82. tel. 266382 Vlaardlnsen: J. Verheii. Diepenbrock- slraat 41, tel. 943345 Maassluis: De Jong «et. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonstaat 35. Woord voor de dag: Bijbellezing én overdenking, tel 14100. Klachten gehtnls- hinder en turhtvervuillns: Centrale Meld en Regelkamer Rijnmond tei. ftiolóQOOO. Spreekuren sociale raadsleden: ma-, di., vr.! Coornhertstr, 19. 9-11: Jensiusstr. 37 14 16; Prove:1: i er ssi n g el 57, 9-11: Ktaver- str. 52 9-11: Ruigewaardstraat 34 14-J6: 31a- zoenstr. 11 14-16, dl., wo.. do.: .Korte Lijnbaan 3d 12-U: vr. VERLOVINGSRINGEN MET BRILLANT de grote mode, reeds v.a. 119.- BOLNES De scheepswerf Boele te Bolnes heeft een l.Llangrijke repa- ratieepdracht gekregen van de Hol landse Beton-groep. Deze week arri veerde de hopperzuiger FLAM 308 bij dc werf om in zeven maanden gere pareerd te worden. Met de opdracht is tussen vijf en tien miljoen gulden gemoeid. De HAM 308 kwam in augustus van het vorig jaar in aanvaring met de Noorse tanker Polycustle. De hop perzuiger, varend voor de Hollandse Aannemings Maatschappij Liep een gat op en zonk. Bij dit ongeluk kwa men zeven bemanningsleden van de HAM 308 om het leven. Ulrich Harms, de Duitse bergingsex perts lichtte de HAM met behulp van zes drijvende bokken om het schip eerst naar een zandbank en later naar een werf in Wilhelmshafen te brengen. Daar is het vaartuig, dat on geveer drie jaar oud is, provisorisch- gerepareerd om vervolgens naar Boe le te worden gebracht. Een van de redenen voor de HBM om het schip, ondanks het zeer hoge reparatiebedrag, toch te repareren is het feit dat de bouw van een nieuw schip kosten ongeveer 20 miljoen gulden zeker drie jaar in beslag zou nemen. De HAM 308 wordt door Boele na genoeg binnenste -buiten gekeerd om te voorkomen dat verborgen gebre ken, die als gevolg van het verblijf onder water niet ondenkbaar zijn, zich later zullen opentUren. f tapijt Opruiming Ideaal tapij! voor die plaatsen in huis v/aar véél gelopen wordt, denk bijvoorbeeld maar aan 'woonkamer en hal! Een ijzer- sterke. slijtvaste kwaliteit waar u jaren plezier van heelt Kleuren: groen of beige. 400 om breed, per strekkende meter, J AQ alléén bij De Klerk: J Van 100% nylon, ïn levendige, exclusieve kleurencombinaties. Met zware schuim rubber rug. Dat kan tegen een stootje! 400 cm breed, QC-- per strekkende meter van ©Öj"— Een tapijt van superieure kwaliteit: gemaakt van 100% DuPont nylon garens. De prachtige,gemêleerde tinten zorgenvoor fascinerende structuren. Kleuren: beige, groen, goud en chartreuse. 40Q cm breed, per strekkende meter als specialeOpruimingsprijs SS De Klerk ruimt op tot 2 februari a.s. Rotterdam: WoonWarenHuis Binnenwegplein/Lijnbaan. Winkelcentrum Beijerlandselaan, Winkelcentrum Groot IJsselmonde. Vrijdagavond geopend. Maandag gesloten. Filialen in Den Haag, Utrecht, Vlissingen, De Uer. KRIMPE NAAN D EIJSSEL In ons bericht van gisteren over de pro blemen: rond het tehuis „Zwaluwhof is een onjuistheid geslopen. Van de zijde van het bestuur werd ons ver zekerd, dat in de brief aan mevrouw van de Ridder, tot voor kort directri ce van "Zwaluwhof", niet gesproken wordt van „op staande voet ontslag". Er is haar een andere functie (hoofd leidster) aangeboden met behoud van het salaris dat zij als directrice ver-, diende. Vanavond komen de ouders van de kinderen, die in „Zwaluwfcof worden verzorgd bijeen om zich te beraden op de nieuwe situatie. DEN HAAG Met ingang van 31 maart zal het befaamde Haagse res taurant Queens Garden dat is onder gebracht in liet Parkhotel aan de Mo lenstraat, ophouden in zijn huidige vorm te bestaan. Gestreefd zal worden- naar een ex ploitatie in een vereenvoudigde opzet. Met het gewestelijk arbeidsbureau en de vakbonden is overleg gepleegd over do afvloeiing van het 21 man tellende personeel. GOUDA Vier Goudse hippies, die sinds enige tijd in een kraakpand in de Prins Hendrikstraat verbleven, hebben gistermiddag onder de ogen van enkele politicmannen een aar dige stunt uitgehaald. Op verzoek van de huiseigenaar, die de woning met instemming van het gemeentelijk huisvestingsbureau aan een Gouds gezin had verhuurd, gelastte de politie de hippies gister middag het pand direct te ontruimen. De jongelui voldeden aan het ver zoek. Zij laadden hun -spulletjes in een auto, terwijl de nieuwe 'legale' huurders direct begonnen met de in richting van het pand. „TVe blijven hier vannacht slapen. We willen voor komen, dat het huis opnieuw ge kraakt wordt", zo luidde hun moti vering. De vier hippies hadden echter ge heel andere plannen; Zij reden met - de auto weg, maakten een .kort' ritie in dé directe omgeving en stopten in de Bockenbergstraat, een zijstraat van de Prins Hendrikstraat, waar zij een eveneens leegstaande woning kraakten Het socialistische raadslid H. Berg hoef had juist schriftelijke vragen aan B. en W. over het kraakpand in de Prins Hendrikstraat gesteld. Hij sprak daarbij z'n verwondering uit over het feit, dat dit pand,toege wezen aan een gezin dat in een on bewoonbaar verklaard huis verbleef nog niet was ontruimd. het organiseren van dergelijke rit ten, die toch voor het publiek het zout in de wielerpap vormen, want niemand heeft het waar kunnen ma ken dat Willem Duys inderdaad is uitgenodigd. BINNENWEG 45 TEL11.6&(5 BOTTERDAM Abraham 'mag dan zeven zonen hebben waarmee hfö het ver dienstelijk weet te rooien in de kunst met een kleine „k". maar Charles Ruys, directeur sportif van het Rotterdamse Sportpa leis, heeft er zesentwintig, stuk voor stuk ras-artiesten, die het gepresteerd hebben om een non stop showprogramma van zes dagen op de planken te bren gen, en intussen nog bij vlagen topsport te bedrijven ook. Menig direkteur van een vader lands toneelgezelschap mag zijn ar- daar aan te grabbel gegooide na tuurlijke akteertalenten over de Rotterdamse piste isgegaan. Zes da gen lang hebben ze, de een wat ver dienstelijker dan de ander, de in druk gewekt alsof ze werkelijk bij iedere rit alles gaven wat ze in. hun benen en in hun longen hadden. Wat die longen betreft: je krijgt na zo'n zes dagen in dat op zijn zachtst gezegd toch wel merkwaar dige wielrennerswereldje toch wel heel sterk de indruk, dat de enigen die wérkelijk uit hun longen persen wat erin zit, de supporters zijn, en niet die overigens voortreffelijk ge regisseerde groep fietsende toneel spelers, toneelspelende fietsers of hoe ze dan ook betiteld moeten wor den... Des te jammerlijke? is het, dat de enige fietsers waarvan je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk heid had kunnen verwachten dat ze echt eens op hun pedalen zouden gaan staan, helemaal niet zijn geko men: de gastrijders van de liefda- digheidsnacht die dinsdagavond werd gehouden. Het lijkt me niet onverstandig om volgend jaar de vinger wat minder nat te maken bij De beide regisseurs van de nu af gesloten wieler-operette, Charles Ruys en Harry Hofmeester, ver klaarden gisteravond om strijd dat ze zeg veel hebben geleerd Het is te hopen dat hun wielerpubliek ze dat kan nazeggen, eel kans geef ik ze daar niet op, want na een nauwe lijks nog te schatten aantal bijlessen in de hogere wielerwetenschap, ge geven door in het vak en het bijbe horende jargon vergrijsde sport-kol- lega's durfde uw verslaggever na toch zes dagen dat gewriemel op die piste te hebben aangekeken, tegen een van die kollega's te zeggen dat het er in de finale van de koppel- koers toch echt wel op leek alsof er nu werkelijk serieus gekoerst werd. Een dergelijke opmerking blijkt ongepast te zijn, en toch wel pijnlijk duidelijk de vakman van de leek te oyiderscheiden. Je kunt je op zo'n moment ulleen nog maar bedroefd afvragen of het dan toch aan jezelf zal liggen dat je er na al die zes dagen nog steeds niets van begrijpt. Eenzelfde gevoel maakt zich van je meester als je op een tentoonstelling van experimentele schilderkunst te midden van Jiet crème-de-la-crème van de vaderlandse kunstkenners halfluid want harder mag daar niet zou zeggen dat je zo zelf ook wel zou kunnen klodderen Maar goed, het is me nu. na veel vallen en opstaan, duidelijk gewor den: waar kermis is, daar ztjn wie lerkoersen, dus geldt evenzeer het omgekeerde: waar wielerkoersen zijn daar is ook kermis. Toegegeven, alles is betrekkelijk, maar zoiets be trekkelijks als de kermis-attrakties die het Sportpaleis tijdens de Zes daagse bood moet je in de vader landse amusementswereld toch echt wel met een lampje zoeken. Ik heb ooit eens in mijn jeugd deelgenomen aan een jamboree van de verkennerij. Daar moest mijn pa trouille toen want zo heet zo'n groepje ferme natuurminnende kna pen een kermisstand in elkaar flansen uit „eenvoudig materiaal". Nou, het leek wel of er nu in het Sportpaleis ook een jamboree werd gehouden. Dat soort bouwsels doet het dan misschien o p een wat schimmig tuinfeestje wel aardig, maar nee, je kunt het niet helemaal meer maken om je bijna dertigdui zend Zesdaagse bezoekers aan te praten dat ze daar nou een stuk amusement moesten zien tevinden,... Het klinkt misschien allemaal wat hard, maar er hangt me zoiets bij over stinkende heelmeesters met wonden of zo... Een Zesdaagse in nu eenmaal een puur-professionele zaak, dat mag intussen duidelijk zijn. Een Sportpaleis van 78 miljoen gulden, Rotterdams duurste presti- ge-objekt, is alleen al door die prijs niet minder professioneel. Daarom moet ook de regie van een Zesdaag se het zijn, en daarom kan de pa- leisdirekteur Harry Hofmeester het zich niet permitteren vijftien keer tijdens een-en-dezelfde persconfe rentie te zeggen dat hij maar een outsider is, die van heel dat wielren nen niet zoveel verstand heeft. Het is natuurlijk erg diplomatiek om dan te zeggen, dat zo'n Zesdaag se mout groeien, en dat een dergelijk groeiproces jaren vergt. Jammer. Het Sportpaleis is geen particuliere onderneming, maar drukt op de be groting van de gemeente Rotterdam, die toch, zij het dan niet altijd even duidelijk, evenals het partikuliere bedrijfsleven vastzit aan de wetma tigheid van vraag en aanbod. Dat aanbod kwam zomaar ineens uit de lucht als een deus ex machi na: de Zesdaagse 1972. Het zou niet onverstandig zijn om voortaan eeret de andere kant van de markt eens te verkennen: die aan de vraagzijde. Misschien komen er dan volgend jaar wel vijftigduizend Zesdaagse bezoekers. Ik gun het Charles Ruys en Harry Hofmeester, al was het al leen maar omdat ze het toch zo graag goed hadden gedaan.... TT TEN KOKEN is natuurlijk ge- weldig leuk, althans voor de mensen die ervan houden dit te doen. Meestal zijn het de vrouwen', die dagelijks achter hun fornuis staan, maar ook mannen, met name de koks, brengen soms graag wat variatie in cle aardse geneugten van het leven. Nooit zullen zij echter onder de erbarmelijke omstandigheden heb ben moeten „koken" als de koks van Diergaarde Blijdorp, die woensdag avond voor de moeilijke opdracht stonden het jaarlijkse persdiner klaar te maken in een volkomen uit gebroken keuken, waar de kalk van het plafond viel en de regen en ba- gel in stromen door allerlei kieren en gaten naar binnen drong. 't Is natuurlijk geen mannenwerk om hier op te letten en ik moet u, dus bekennen dat ik deze informatie heb gekregen van een vrouwelijke collega, die ontzettend veel bewon dering had voor de manier waarop dit piekfijne diner tot stand is'geko men. Elke huisvrouw,"die één kijkje - in deze puinhoop zounemen, rou meteen zeggen „dit is gekkenwerk", maar de keukenprinsen van Blijdorp •hebben alles overtroffen. In deze „keuken", die de naam keuken niet eens meer verdient, werd het laatste diner klaargemaakt. De bezoekers van Blijdorp zullen voortaan uit een splinternieuwe keuken hun maaltijden opgediend krijgen. Beter kan het toch niet. Lv vernieuwing van de keukenis slechts een van de .onderdelen van de ijver van Blijdorp. Nogsteeds wordt naarstig gewerkt aan allerlei verbeteringen, al was het alleen maar het ophogen van diverse wei den en wandelpaden. Ook de toren van Blijdorp vormt een van die onderdelen. Een paar dagen geleden is men begonnen met de aftfcaak van de toren. Velen zal het aan het hart gaan, want evenals de Koninginnekerk,- is ook de Bllj- derptoren een .bijna -onmisbaar on derdeel van Rotterdam. Het was echter levensgevaarlijk om hem te laten staan, en geld voor de restauratie wat afbraak en op bouw zou hebben betekend is er niet. Een nieuw plan. zal nu moeten worden ontworpen voor de Rivièra- hal. En ik ben ervan overtuigd dat we dit meteen gerust hart aan ar chitect Bakker kunnen overlaten. Goed nieuws komt er verder over de dierenwielen van Blijdorp. De verkoop van het „zoogdieren-dieren- wiel" liep vlot en daarom heeft de ■diergaarde nu een tweede wiel uit gegeven: Exotische vogels. Dit keer is het echter een gezamenlijke uit gave van Blijdorp en de Diergaarde in Antwerpen. Zeker is ook dit wiel weer een bijzondere aanwinst voor dierenliefhebbers en zeker voor de vogelvrienden. Tot slot mag ik misschien toe stemming heb ik immers aan nie mand gevraagd een enkel woord tot de directeur van Blijdorp, ir. D. van Dam richten: „Ga zo voort, het is verfrissend en opwekkend". Maar wie ben ik, zult u zich af vragen. E-e lezers echter die de laatste jaren in Blijdorp zijn ge weest, zullen bet met mij eens zijn, vooral omdat zij zullen, beseffen dat met ir. Van Dam meteen alle „Blij- dorp-mensen" genoemd worden. De grote vooruitgang en verbetering van de Diergaarde is immers ook hun werk. EEN MODIEUS KAPSEL SCHQOMHEIDSVER2ÖRGING PARFUMERIE EN COSMETICA r 6' Beautyshop"s.ïn Rotterdam AMSTERDAM. 26 lan. Contante prijzen: Londen 8.2T5i-8 28?;. rcew York 3.19353.1911. Montreal 3J8!«— 3.!83e> Parijs 62.2«ta62JS1M, Brussel 7 26-L—7.25%. Frankfort S8.5l)i— 99.63 M. Stockholm ee.491i-63.S443. ZÜ rich 82,7082.75, Milaan 54.41 li— 34.48V3, Kopenhagen 43.63—45.70, Os lo 47.73—47.80. Wenen 13.73—33.7. Lis sabon niet genoteerd. Madrid 4.TS— 3.00.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1