H f 4 Sta ten: ee\ der openbaar vervoer verbeteren Ioor nieuwe cao-onderhandelingen yitimatiEu F Pi-bóni iü Vorstinval f Kom S fflpl I Gewapende overval april naar maan op winkeliers I S Overstroming rouw probeerde haar man (38) te vergiftigen Së'i'i Apollo toch in Malialia Jackson overleden (60) Vier doden na explosie in kart oorgebouw CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR NEDERLAND Vraagt- uw winkelier! Boterbiesjes I hlMn \&'M b Vraagt uw winkelier! Zon en maan kijken én vergelijken in Bodegraver BODEGRAVEN v~ k 3'Y- DEN HAAG De fractieleider van de CHU in de Tweede Kamer, de heer J. T, Mellema, verlaat de politiek. Te verwachten is dat hij met ingang van 1 april wordt benoemd tot voorzitter van het pro- duktschap voor pluimvee en eieren te Zeist. Ook u kunt een MAP MET BRIEFPAPIER en enveloppen CADEAU krijgen als v deze bon invult! sr K De Rotterdammer Vrijdag 28 januari 1972 69sa jaargang No. 218 „Siantvastich is ghebiaven mij'a hert la tegheospoetl" Hoofdkantoor Roiterdam Witte de Wifhstraa! 25 Postbus 948 Telefoon 115588 Giro 39Ó39 Abonnementsprijzen per week 1,83; per maand 7,90; per kwartaal 23,35 LEIDSE /J ZAL NIET 70IÏD EN AAI I1 GJELEGE fVan een onzer verslaggevers) DEN HAAG Be Leidse gfian zal niet aangelegd worden totdat een oordeel over de nood zaak van plaats en omvang van deze weg naast het verbeterde openbaar vervoer kan worden gegeven. De uitkomsten van een provinciale verkeers- en ver- voersstudie zullen daarbij mee tellen. Dit is in het kort de inhoud van een motie van de PvdA-frache in de provinciale staten van Zuid-Hoiland, die gisteren met 42 tegen 37 stemmen werd aangenomen. Vóór stemden PvdA, PPE, PSP, D'66, CPN, drie VVD-ers en zes leden van de christe lijke fractie. De andere leden van de laatste twee partijen, de SGP en de leden van het college van gedeputeer de staten stemd entegen. De stemmen van de CPN bleken beslissend voor de uitslag. De hou ding van de CPN was lang onduide lijk gebleven, totdat in de PvdA-mo- tie de zinsnede werd opgenomen dat „op zo kort mogelijke termijn plan nen tot verbetering van het openbaar vervoer in uitvoering moeten worden genomen". Verder wordt in de motie van g.s. gevraagd ora in gecoördineerd overleg met instanties, die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening en verkeer, een plan op te stellen voor verkeer en vervoer tussen Den Haag en Leiden, waarbij bet openbaar ver voer voorrang moet worden gegeven. De regering, zo vervolgt de motie, zou het initiatief moetan nemen voor deze ontwikkeling en daar financiële mid delen voor beschikbaar moeten stel len Uitstel van de Leidse Baan tussen Den Haag en Leidon betekent gewoon afstel", aldus dr. R. Eijsmlc, lid van gedeputeerde staten na afloop van statenvergadering van gisteren Met het aannemen van deze motie is voorlopg een einde gekomen aan de beroering rond deze wegverbinding, die sterk werd aangevallen vanwege de schade die bij aanleg ervan zou worden aangebracht aan het land schap in Zuid-Holland. Inmiddels is al 13.6 miljoen gulden uitgegeven aan kunstwerken in het geprojecteerde tracé. Voor de gemeenten Leischendam en Voorschoten, die de oude provinciale weg 16 in beheer hadden genomen, op voorwaarde dat de Leidse Baan er zou komen, betekent dit dat naar alle waarschijnlijkheid deze weg weer aan de provincie zal worden terugge geven. Voornaamste motief van de tegen standers in de Staten was dat het algemeen beleid van de overheid erop gericht is dat het openbaar vervoer wordt gestimuleerd en het privé-ver- voer wordt afgeremd. Zij achtten het daarom niet juist nu toch nog een autoweg aan te leggen, die naar hun mening nog meer verkeer zou aan trekken. Rijn- Schel de-Verc me 'MMé'tutm Het is een algemene heersende dwaltng, veel te veel waarde aan de mening van anderen te hech ten, ARTHUR SCHOPENHAUER Van onze sociaal-economische redactie ROTTERDAM Het district Rotterdam van de Industriebond- KW heeft gisteren besloten de directie van het Rijn-Schelde- Yerolme-concern maandag een ultimatum voor te leggen dat erop neerkomt dat wanneer de directie zich donderdag niet alsnog bereid heeft verklaard met" de Industriebond-NVV besprekingen te begin gen. over een andere cao, in acht bedrijven varrhetreoneeïn -protest acties zullen beginnen. Oy het verzoek van de bond om volgens een woordvoerder van de deze onderhandelingen gisteren te vakorganisatie „geen touw is vast te openen heeft de R.S.V.-directie knopen". geantwoord met een brief, waaraan ..Deze brief moet door een ware kunstenaar zijn opgesteld, want zelfs na vijf keer lezen wisten we niet of R.S.V, nu W_èl of niet bereid is om mot ons te praten. .Er zijn op vrijwel al'e punten verschillende interpreta ties mogelijk. Twee dingen zijn ech ter duidelijk: 1) RSV houdt zich niet aan het advies van de federatie van werkgeversorganisaties in de metaal industrie om iedere benadering door de industriebond-nvv over de. cao af te wijzen; 2) 'RSV wilde in elk geval gisteren niet praten". De directie van Rijn-Schelde-Verolme weigerde me dedeling over de brief te doen. ULTIMATUM Het district Rotterdam van. de ïn- dustriebond-NW besloot gistermid dag de tekst van het ultimatum maandag a.s. vast te stellen, na over leg me het landelijke actiecomité in een vergadering van de voorzitters der actiecomités voor 't RSV-concern (Voor elk van de bedrijven die zullen v orden „aangepakt", is of wordt een actiecomité van circa vijf personen samengesteld. Met betrekking tot RSV bestaan momenteel acht ver schillende actiecomités alleen in het Waterweggebied bestaan er circa der- tlo) De Industriebond-NW wil geen opheldering vragen over de juiste in-1 terpretaties van de RSV-brief van één kantje. „Die worden na afloop van het ultimatum vanzelf wel dui delijk", aldus de woordvoerder. IJZEREN ZENUWEN Drs. R. F. M. Lubbers, werkgevers- Ld van de cao-onderhandelingsdele gatie in de metaalindustrie, schrijft m een artikel in „Economisch Statis- tsehe Berichten" van deze week dat in verschillende cijfer-opstellingen beide partijen het omgekeerde bewij zen van wat werkgevers en vakbewe ging eerder op centraal niveau trachtten te bewijzen. ,,De metaalin dustrie ziet haar loonkosten in 1972 stijgen met circa 11 pet. Wie daar nog overheen durft te geven, moet over ijzeren zenuwen beschikken of erg kortzichtig zijn. De daarbij behorende reële loonsverhoging zal echter be scheiden van aard zijn en daarvan kan gezegd worden: wie daar onder- door-had--willen -gaan, -moeteuenzeoK... of kortzichtig zijn of over dezelfde ze nuwen beschikken. Dit geldt temeer als men zich realiseert dat de werkne mer van zijn reële loonsverhoging krap een half procent meer aar, be lasting en een half procent meer aan aow-aww-premie ziet wegvloeien", al dus drs. Lubbers. Snel, inspecteur! Onze leraar rekenen heeft zijn auto op een verboden plek achter onze school geparkeerd Achter een depressie die zich langs onze kust via België naar Frankrijk verplaatste, wordt met krachtige noordoostelijke tot oos telijke winden steeds koudere continentale lucht over ons land gevoerd. Hierin vroor het vrijdag morgen in de omgeving van Ber- hjR 5, in Polen 10 en in West- Duitsland meer dan 15 graden Het krachtige en omvangrijke QOgedrukgebied dat zich al enige tijd hoven Noord-Rusland bevindt, heeftde afgelopen dagen een aan zienlijke versterking ondergaan. Bi druk in het centrum is inmid dels al tot bijna 1050 millibar op gelopen. BAROMETERSTAND: heden 10 nur 76,6 cm. (1021 millibar), stij gend. i idnuari: zon op 8.26, onder i «.21; maan op 16.17, onder 8.01; 1 30jan.VM ®x>g water I Hoog water, 29 januari: Rotter- aam le getij 3,45, 2e getij 16.16; ^iieveningen 2.15—14.34; Vlissin- i S®, 0-5&13.25; Haringvliet aan Zeezijde 2.4015.01. voor oen kwaliteits piano qf. orgel ?'*;b.«a!mgsspietóing -inruilen franco'; fevering, landelijke service-dienstenzovoort r.'-i- HARTELIJK WELKOM Bij CENTRUM VAN ORGEL- "FA8RIKAGE en -VERKOOP "KERKSTRAAT 2-28. TEL. 01726-2541 BEZOEK DE TOONZALEN OF VRAAG BROCHURES BOGOTA (Reuter) In liet noord westen van Columbia is een natuur lijke dam, die gevormd was door een aardverschuiving, gisteren doorgebro ken. Het water van de gezwollen Chitago-rivier is erdoor met groot ge weld naar beneden gestroomd DEN HAAG De Haagse politie heeft vandaag de 35-jarige mevrouw C. S.G. aangehouden op verden king van poging tot moord op haar 33-jarige echtgenoot H. S. De man ligt met een thalliumvergiftiging in een ziekenhuis in Den Haag. De vrouw heeft bekend, dat zi| veertien dagen geleder een scheut vloeistof uit een flesje in de koffie van haar man had gegoten, voordat deze naar zijn nachtdienst als bus chauffeur ging. Het flesje zegt zij te hebben gevonden in het voortuintje van haar woning in het Laakkwartier. Volgens de politie staat het gezin S. gunstig bekend. - -De vrouw zegt te hebben gehati- téfe.té in een opwel. lihg.'Bijhad -on-* vrede met haar huidige huis en woon omgeving. Als haar man ziek zou wor den, zouden zij wei snel een beter huis krijgen, aldus het door haar op gegeven motief. Het flesje heeft zij weggegooid. - Pi-i-k At je Keulen-Deelstra bewondert hier de vitrine van. -de juwelier in. de sou-' venirwinkel van, het Olympische dorp te Sapporo. - SCHIEDAM Een overval op twee bedrijfsleiders van de coöperatie „De Nieuwe Water weg" in het hoofdkantoor van dit bedrijf aan de Kethelstraat in Schiedam, heeft gisteravond CHICAGO (AFP) De bekende Amerikaanse gospelzangeres Mahalia Jackson is gisteren op zestigjarige leeftijd in een ziekenhuis in Chicago aan een hartaanval overleden. De zangeres moest in 1965 na een hartaanval haar optreden beperken. Hartaandoeningen dwongen haar ook in 1967 en opnieuw vorig jaar «en Europese toernee af te breken. Toch bleef ze nog veel tijd besteden aan het zingen in kerken en op voorstel lingen voor uiteenlopende doeleinden, onder meer voor gelijke burgerrech ten. Mahalia Jackson, die op 26 oktober 1911 in New Orleans werd geboren, kreeg zowel in de VS als in het bui tenland grote bekendheid door de be wogen vertolking van haar gospel songs, Ook elders in dit blad. 29 «JAN.TM 6 FEBR. open van 10-17 Buren van19-22uur I zondag van 10-17 uur- toegang *50 AMSTERDAM TT-biljeiten aan NS-stations MONTREAL (UPI) Bij een ex plosie gevolgd door brand zijn giste ren in een kantoorgebouw van tien verdiepingen in de Canadese stad Monterial vier mensen omgekomen en verscheidene licht gewond. De ont ploffing deed zich voor op de tweede verdieping en circa 250 mensen, die zich de vluchtweg naar beneden za gen afgesneden, vluchtten naar de bo venste verdieping. In een spectacu laire reddingsactie haalde de brand weer ze via talrijke ladders naar be neden. De brand, die met sterke rook ontwikkeling gepaard ging, was bin nen een uur bedwongen. een buit van ongeveer 15.500 opgeleverd. De overval vond plaats om ongeveer kwart over negen toen de twee bedrijfslei ders, de 51-jarige J. D. V, van Doorn en de 29-jarige P. H. M. Vermeulen uit Vlaardingen be zig waren de dagopbrengst in een cassette te doen. Deze opbrengst was meer dan andere dagen, omdat de wekelijkse koopavond in Schiedam op donder dag plaatsvindt. De heer Van Doorn die algemeen bedrijfsleider van de coöperatie „Do Nieuwe Waterweg" is, had het geld net "bij elkaar ge daan, toen de heer Vermeulen, die de leiding heeft van het tot het concern behorende cash-artd-carry- bedrijf, gestommel op de trap hoorde. Toen hij ging kijken werd hem al gelijk een vuurwapen onder de neus gedrukt door twee mannen, die vol gens een vaag signalement zo'n 18 a 19 jaar moeten zijn geweest. Beide jongemannen hadden een muts over hun hoofd getrokken. De heer Vermeulen moest toen naar het kantoortje terug, waar hij en Van Doorn van de heide overval lers op de grond moesten gaan lig gen. Het geld was inmiddels door de heer Van Doorn in een cassette ge daan, die de overvallers eerst met opmerkten, maar nadat de beide bedrijfsleiders nog eens waren be dreigd, werd het geld in de cassette afgegeven. Vervolgens sneden de beide over vallers de telefoondraden door en beten de twee employé':; van de coöperatie „De Nieuwe Waterweg" toe dat ze terug zouden komen als de politie zou worden gewaarschuwd. Vervolgens verdwenen ze. Na enige tfjd kon ex toch alarm worden gemaakt, doordat er flink werd geschreeuwd en een voorbij ganger dit opmerkte. Deze waar schuwde toen de politie in een nabij gelegen café. Een eerste onderzoek heeft opge leverd dat de beide overvallers met een fiets over de Noordvest, Spoe- lingsbrug en verder in de richting Parkweg zijn verdwenen. Voor het overige tast de politie In het duister, terwijl buiten de geschatte leeftijd ieder signalement ontbreekt. WASHINGTON (AP) Het her- ste'werk aan de ruimtecabine van de Apollo 16 zal geen verdere vertraging opleveren voor de start van de vol gende Amerikaanse maanreis, die voor 16 april is vastgesteld. Dit heeft het Amerikaanse bureau voor de ruimtevaart (NASA) meegedeeld. 11 [ellema - leider fractie CHU - uit de politiek Wie hem als fractieleider zal opvol gen is nog onzeker. De eerste tijd zal de eerste vice-voorzitter van de frac- tie, de heer H. Kikkert hem waame-; men, maar welke de definitieve op-, lessing zal zijn, Is nog niet bekend.- De heer Kikkert heeft gisteren ver-' klaard dat hij dra, A. D." W, Tiïanüs de aangewezen kandidaat acht voor' het voorzitterschap van de fractie. De liter Tilanus" is vroeger partij- en fractievoorzitter geweest De moei-' lijkheid is dat hij zich sindsdien-op medisch advies heeft 'moeten beper ken en dan ook nu aanzienlijke be zwaren tegen een hernieuwd,fractie leiderschap zal kunnen aanvoeren. Wanneer drs. Tilanua definitief niet in aanmerking zou willen komen,, valt te verwachten dat de heer Kikkert de heer Mellema zal opvolgen, De heer Mellema werd in 3963 110 an de Tweede Kamer. In 1967 volg- de hij mr. H. K. J. Beerttink op als voorzitter van de fractie. Zijn af scheid valt samen met het vertrek van mejuffrouw E. A. Haars die uit de CH-fractie treedt wegens haar a.s. verkiezing als lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht Opvolgers van mejuffrouw Haars en de heer Melle ma als Kamerlid zijn resp. mejuf frouw ir. C. N. de Ruiter en de heer J. Huijsen, voormalig voorzitter van de CHJO. Ik geef op ols nieuwe abonnee. Mijn naam is: ■m Plaats: betaling per O kwartaal Dmaand. Stuur mij ols tegenprestatie de pi Postzegel is niet nodig ais u op de envelop schrijft: De Rotterdammer antwoordnummer 364, Rotterdam J. T. Mellema

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1