Dark Elegies: stuk boeiende historie Er wordt alleen nog maar gepraat Projectgroepen krijgen inspraak bij verbetering oude wijken Zondag roept de klok 'r- SPANNENDE AVONTUREN ONDER DE ZEESPIEGEL BESTELBON Het Nationale Ballet Mutaties in raad Spijkenisse Prijswiimaars puzzel Afscheidsconcert Don Kozakken enorm succes SCHOOISw2Mf GRAAFSTROOM! EEN ASSISTENTE VOOR DE BOEKHOUDING BOERS CO, N.V. voor al bw geldzaken wii f .éOken de UITGEVERIJ T. WEVER ANTW00RDNR. 5 FRANEfCER melk heerlijk boter vers kaas kostelijk Feestavond CBC ROTTERDAM In buurten waarin de woningen zullen wor den verbeterd worden in de na bije toekomst projectgroepen aangesteld, waarin allé daarbij betrokken overheidsdiensten vertegenwoordigd zijn en waar in ook vertegenwoordigers van de wijken zitting hebben. Het toezicht op het* Werk van de groep zal in handen worden ge legd van een projectleider. 1 JAAR VAST 2 JAAR VAST 3 JAAR VAST Eenrichtingsverkeer Poging Uitzicht „Doe-taken*' Hoop WIJ DOKEN IN DE JUWELENBAAI - De avonturen van Jorg Timm PIRATEN OP DE ZEEBODEM - Nieuwe avonturen van Jörg Timm TOEN KWAMEN DE HAAIEN - Met Jörg Timm op expeditie ;jy\vë!e«2cjai f|pi raten - 9 13 1 1 19 4 3 25 paTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 29 JANUARI 1972 BOlTERDAM Degene, die ge- «l'onvoorbereid dinsdagavond in de Steniranse Schouwburg, ot op 1 obraari i» hei Circus-Tb eater in Ljveningen de voorstelling van Het Rationale Ballet gaat zien met als 'rtmiêre „Dark Elegies" van Antho- Ir Tuilor. zal wellicht zijn hart vast- miea< Want de begelfeidende mu- a* is „Kindertotenlieder" van Mah- en het programma vermeldt als hibondcre aantekening: „jonge 'uiers treuren ona het verlies van Smjj' Maderen, ••adat een ramp hun w heeft getroffen." Nesrins materiaal om er een draak van een melodrama mee te «aken. jlaar als we bedenken, dat de Brit se choreograaf Anthony Tudor, die jarenlang in Amerika heeft gewerkt, heus geen draken maakt, als we con stateren dat hij dit ballet in februari 1957 uitbracht en als we dan nog tij— jenS de opvoering constateren, dat het niet om zomaar een ramp gaat, hat de rouwende dorpelingen zeer be paalde dorpelingen zijn, beseft men ;e maken te hebben met een in dans leiet belangwekkend hoofdstuk uit Je vooroorlogse Europese historie. Holand Svensson, die de costuums ontwierp, kleedde zijn dansers in eenvoudig nogal „zwaar" vallende Jurken in effen blauw of donker rood. Hü gaf hen grijs-witte hoofddoekjes en hij kleedde de mannen in werk- hem&n met opgerolde mouwen en openstaande kraag en in werkmans- smart wordt overheerst door krachti ge, mooi gestyleerde bewegingen. Met een hoogst eenvoudige choreografie in bogen en cirkels en met motieven, die 'hun oorsprong vinden in volksdansfi guren. Met boeiende virtuositeit en goed danswerk. Of met dit alles „Dark Elegies" een repertoiréstuk kan blijven is een an dere vraag. Sommigen zullen als zij het ballet eenmaal zien, iets voelen van: „Ja, zo was 'het. Hier komen on- ze idealen en onze spanningen van vroeger weer tot leven". Maar het is problematisch, of die nostalgie even aantrekkelijk blijft als men het voor de tweede maal ziet. Daarvoor is de choreografie te sim pel, teveel middel tot uitdragen van 1 udors boodschap. Het foto-papier waarop het oeeld van die boodschap rot ons komt, is vergeeld. De wereld var, nu is een andere dan die van toen. Idealen, vastberadenheid in die peweging, trots in die vastberaden- heit?. zijn nu tot hard protest dat wortelt in onzekerheden. HANS W. LEDEBOER Christelijke Schoolvereniging Vondelweg87-89, R'dam-Centrum INSCHRIJVEN VAM NIEUWE LEERLINGEN uw kind gaat niet op in de massa geiegonhsïd tot overblijven goed bereikbaar met openbaar vervoer Voor oriënterend gespreken/of documentatie: BASISONDERWIJS hoofd hr. 8. H.Weistra MEISJESMAVO tel. 010-14 0783 directrice mel.O. J. Schrander tel.010-134158 WELZIJN OP LAAG PIT E De oudere Europeaan herkent deze ffmrenrdie zo van politieke affiches', lijken te zijn weggelopen, onmiddel lijk, Men kan ze in Midden-Europa' nog steeds op allerlei plaatwerk zien. „Dark Elegies'' is gemaakt in de lijd. van de Spaanse burgeroorlog, van de socialistische idealen, van de strijd en beweging die ten slotte cul mineerde en ook onderging in de oor log met zijn ideologieën, zijn afwij- stog van fascisme en nazisme, zijn wereld-bloedbad, Tudor heeft „Dark Elegies" ge- 1," maakt als een boodschap, die voor de moderne toeschouwer nu weinig an ders meer 'heeft dan historische en artistieke waarde. Het gebruiken van een kunstvorm voor het uitdragen van een boodschap is 'een .hachelijke zaak en van die boodschap kunnen we nu afstand ne- men. Blijft over een balletwerk, waarin liet gaat om smart, maar waarin die SPIJKENISSE In de samenstel ling van het college van Burgemees ter en wethouders is met ingang van 13 januari een wijziging gekomen. De heer J. J. Visser is als wethouder af getreden en opgevolgd door de heer J. de Kraker. De heer Visser blijft ge meenteraadslid. Dc heer D. de Koning is aangewezen als loco-burgemeester, gevolgd door de heer H. M. Commis saris, D. Teegelaar en J. de Kraker. De heer De Kraker neemt ^porte feuille van de heer Visser over met dien verstande dat de culturele aan gelegenheden met ingang van 1 mei worden verdeeld over de burgemees ter en de heer Kraker. Dit onderdeel maakte deel uit van de portefeuille van de heer Commissaris. De burge meester zal zich bezighouden met monumentenzorg en stadsverfraaiing. b!nk«nssraiit 0134».24B SCHIEDAM Vrijdag 4 februari wordt in het gebouw aan. de Lange Haven 73 een feestavond gehouden die de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale afdeling Schiedam organi seert voor haar jubilarissen en led'en. Behalve aan de huldiging van ne gen jubilarissen zal de avond gewijd worden aan de opvoering van het to neelstuk „Knoedeltje" gespeeld door leden van de NCVB. Bij de jubilarissen spant de heer F. J. Holster, met zijn vijftigjarig lid maatschap, de kroon. De heer W. van Diggelen viert zijn veertigjarig lid maatschap. Zeven personen vieren hun zilveren jubileum. VEILING WESTERLEE DE LIER Andijvie 1C5-175 800, duiven: Ahcante 450-48& 680, spruiten: AI 69-32 74 000. «AU 75-84, BI 75-39. Bil 77-85, CII 63-68. Ill D122-137, witlof 60-7 5 2200. eire 10-14 30OÖ, peterselie 37 60, selderij 36-55 5500, Sla I 32Vj-58 641.000, I 112-23, Cl 11, joerenkool .163-215 ISO, uien per kg. 5-10 4700, rode kool 12-21 1050, knolselderij ai 39-24 560 stuks* B-I t4, prei: AI 47-66 52ÖÖ, BI 41-51, appelen 29-71 1400. ROTTERDAM Het bestuur van de Raad voor het Maat schappelijk Welzijn heeft zich in 1970 voor niets moe gemaakt. In het „verslag van de werkzaam heden van het bestuur van de stichting raad voor het maat schappelijk welzijn te Rotter dam gedurende het jaar 1970" wordt nog eens uitvoerig uit de doeken gedaan hoe bijzonder heftig bestuursleden en staffunc tionarissen hebben gepraat over wat die raad nu eigenlijk zijn moest en wat die raad eigenlijk doen moest. Meer dan een jaar later wordt dan vervolgens in nauwelijks meer dan een halve pagina verslag geconstateerd dat er niets is gebeurd. Twee citaten uit het verslag van de Raad voor het Maatschappelijk Wel zijn spreken voor zichzelf. Eerst cén over wat er eigenlijk allemaal had moeten gebeuren. „De wenselijkheid van een plaatselijke raad voor het Welzijn werd geponeerd. De beharti ging van alle generale functies ten behoeve van functionele raden werd aan deze raad toegedacht Zijn ka rakter werd bepaald als dat van een orgaan van overleg tussen particulier initiatief en dc overheid onder een onafhankelijke voorzitter. De partici patie van de bevolking werd tot het fundament van zijn werkzaamheden geproclameerd. Alle zeer principiële uitspraken, maar principieel in dub bele zin, want verder dan begïnsclbe- slissingen kwam het niet." Van bet tweede citaat kan in ieder geval gezegd worden, dat het getuigt van inzicht in eigen hopeloze situatie. Voor spoedige indiensttreding vragen wij Voor deze functie denken wij aan een akkurate medewerkster, bij voorkeur met MAVQ-diploma en enigeadministratieve ervaring,. Typevaardigheid is vereist. Wij bieden u een 'zelfstandige funktie op een klein kantoor. Uw sollicitaties gaarne schriftelijk of tele fonisch aan: Scbiedamse Vest 148 - Rotterdam. Tel. 130520 - toestel 7. Deze structuur is opgesteld nadt aanleiding van een gesprek dat wet houder Jettinghoff en de betrokken diensten hebben gehad over de orga nisatorische opzet van de stadsver nieuwing en woningverbetering. Bin- nenkort wordt door deze/aanpak ban B.'en W. en de raadscommissies aan geboden. De prijswinnaars van de puz zel uit ons Zondagsblad van 22 januari zijn: W. van Heusden, ïepleweg 1, Dordrecht, 10; Mevrouw M. Bode-v. Beek, Wil lemstraat 243, Slikkerveer, 5; Mejuffrouw M. C. Vergeer, Le liestraat 23, Woerden, 5. BAREDBECHï: ger, 10 ds Biphagen, S ds Lsene; Bethelkerk 10 ds Wijngaarden, 5 ds Riphagen; Trionifatorkerk 10 ds Leene, 5 ds Wijngaarden; hers. eer. evang. Gtoen van Frinstererseissol lO.tö ds Post. 5.45 hr Visser: chr, ger 10 en 5 ds Slagboor HELLEVOETSLVIS: der. gem. 10 lees- dtenst, 6.30 ds v stuyvenberg, MAASSLUIS: hes»; Grote Kerk 10 ds schuurman, 7 ds Hattjema; De Ark 10.30 drs vd Woude iuegddienst; zalencentrum V/est Jt ds Verbaas: ger. Immanuélkerk 9.:«) ds Aaftink, 4.30 ds mevr, v.d Veen- Schenkeveld: Maranathakerk 3.30 hr vd Land, 4.30 ds Aaftink; Andreaskapel 7 ds :H 3 MAANDEN OPZEGGING S MAANDEN OPZEGGING 55Ï SPAAR HOOFDKANTOOR BOTERSLOOT 25 ROTTERDAM TEL. 1493 00 W.sboldus; ger. vrij. De Ark tstt 5 ds v Tongeren: elxr. ger. 9.30 dienst, 2.30 ds v Sorge; ned. pret. hond 10.15 ds Lubbers. OOSTVOORNE: ger. gem. 10 en,4 lees- dienst. FOORTUGAAL: ger. gem. 10 en 3.30 lees- dienst OUD-BEIJERLAND: hr. ger. 9 ds Wit- zier. 5 leesdienst. SCHIEDAM: herv. Grote Kerk 10 ds Eaart, 5 hr vd Born, 7 ds Klaasseni Be- thelkerk 10 hr v Lambalgen; öpstandlngs- kerk 10 ds Spaltos; aula hJi. school Pinas- evang) 10 hr vd Bom; Kethel 1# ds Ger- brtt-dy, 7 drs Verwaal; St. Martinuskerk 9,10 drs Verwaal; Huize Spaland 3.30 ds Gctbrandy; ger, Oosterkerk 10 en s ds Nierop: Kethel „Be Ark'" 10 en 5 ds v veen; MaznaVia Del Kerk 10 ds Schuring. 5 ds Stolk; De Goede Haven 10 en 5 ds vd Bos- JulianakerR 10 ds Siolk, 5 ds Schu- i tog, ned, .oral, bond 10.30 ds Wethmar; evang. luth. kerk 10 ds Steinhart: chr, ger. 9.30 en 4.30 ds v Sorge. SLIKKERVEER: ger. vrij. 9.30 en» 5 ds Deltfcer, SPIJKENISSE: herv. Dorpskerk 10 en 5 ds Huizing; Michaelkerk 10.15 en 7 ds Hoe ken; De Kom 9 en 7 ds de Kmjff; ger. gem. 10 en 4 eesdienst; chr. ger. 1U.30 leesdienst, 3 ds Roos. VLAARBINGEN- herv. Grote Kerk 10 en 5 ris versmat; Niéuwe Kerk 10 ds Ara. 5 •is Hoogendam: Bethelkerk 10 ds Bouterse, 7 as; v Thiel; immanuëlkerk 10 ds Hoorn; Renobothkerk 10 ds v Thiel, 7 hr. Hoogen dam: Ichthuskerk 10 ds verhoef, 5 ds Krol en ds Verhoef; Holy-centrum 3 hr v Zet ten: De Wetering 10.15 hr v Zetten; onne- h;i 10 ds Tiemersma; Holy-zfekenhuls 9 ds Lever. VLAARDINGEN ger. Oosterkerk 10 ds Lever. S ds Langenburg; Bmraalskerk 10 ds Langenburg, 5 ds Swen; Kerkcentrum .Holy" 10.30 ds Krol, 5 dr Bos; FniSlkerk 10 dr Bos, 5 ds Tiemersma; Maranathakerk ds Swen: Ichthuskerk 5 ds Krol en. ds Ve'Uoef; "Wetering 10.15 hr v Zetten1; Zie kenhuis 8 ds I,ever; Zonnehuis 10 ds Tie- morsma; chr. ger. Emmastraat 39 en 5 ds Buys; Ds, Hendrik de coekscbool 9.30 lees- dienst, 3 ds Buys. C1LLAARSHOEK: herv. 10 hr Bakker. HEINENOORD: herv. 10 cn 4.30 ds Ottc. MAASDAM: herv. 10 en ds mr Rovers. MIJMSBEERENLAND: herv. 10 ds Visser. 6 ds v Dullemen. GOUDSWAARD: herv. 10 hr vd Kraats, 5 ds vd Sluis. NIEUWENDIJK: herv. 2.30 hr vd Kraats. GREUP: herv. 10 ds Geluk. 6 ds v Griet- huysen. OUD-BEIJERLAND: herv. Dorpskerk 10 ds. v Keimes, 5 ds Trouwborst: Bethel 10 ds Tiouwborst; Ontmoetingskerk 30 ds den: Hertog, Jeugdkapel 10 jeugdkerk. PIERSH1L: herv. 10 hr Luiten, 6 ds vd Graai. PUTTERSCHOEK: herv. 10 hr Luiten, 6 ds vd Graaf. PUTTËRSHOEK: herv. 10 en 5 ds v.d. Lteden. SINT ANTHONIEPOLDER: herv. 30 ds vd Graaf, 6 ds Kastelein. STRIJEN; herv. 1» ds Kastelein, 6 ds Albada; herv. ger «vang. 2.30 ds Abir.a. STRIJENSAS: herv. 2.30 ds Kastelein. MOOKHOEK: herv. 10 ds de Groot, 3 as Stcvense. ZU1D-3EIJERLAND: herv. 10 cn 6 ds Lat/geveld. ZUIDZIJDE; herv. 9.31) en 2 30 hr Res ting. RllOONger. Maranathakerk 10 er, 5 ds Kroeze. RIDDERKERK: chr. ger. 9.30 ds de Jon de ZUIDLAND: chr. scr. 9.30 leesdienst, 6.30 o's vd Vlies. De projectgroepen krijgen een grote zelfstandigheid. De leiders 'brengen regelmatig verslag uit en plegen, overleg met een kleine, onder dé per soonlijke leiding van de wethouder staande groep gemeentelijke topfunc tionarissen. Deze kleine groep legt verantwoording af en pleegt overleg •met een grotere stuurgroep, waarvan de samenstelling nog moet worden bepaald. Gedacht wordt aan enkele leden van de gemeente *aad, verte genwoordigers van het maatschappe lijk werk, van Ket bedrijfsleven van de Kamer van Koophandel, financië le deskundigen enz.,,waardoor de in spraak, vooral van deskundigen op de verschillende terreinen, verdere vorm kan krijgen. In deze grote groep kun nen de algemene vraagstukken die aan de stadsvernieuwing enz. verbon- ,den zijn aan de orde worden gesteld. Bij de benaderingvan het onder werp stadsvernieuwing en woning verbetering is uitgegaan van de stel ling dat dit dringende vraagstuk in de komende japen een van de belang rijkste onderdelen van het gemeente lijk beleid gaat uitmaken. In. de wijk Rubroek is de sanering in-de vorm van afbraak van oude panden in voi le gang en worden voorbereidingen voor nieuwbouw getroffen. De voor stellen om met verbetering van wo ningen in dc- Afrikaanderbuurt en het Oude Westen een proef te nemen zul len spoedig aan de gemeenteraad worden aangeboden. ROTTERDAM Het jubileums- en afscheidsconcert van het onder leiding van Serge Jaroff staande don Kozakkenkoor heeft vrijdagavond in een geheel uitverkochte Grote Doe lenzaal plaats gevonden. Dit mag als 'bewijs gelden, dat nog altijd heel veel muziekliefhebbers dit soort koor zang waarderen, die het zoekt in uitersten: enorme fortissimi en ragfij ne pianissimi, waarvan het al of niet ju-ste gebruik de toehoorders die geen Russisch kennen uiteraard moet ontgaan. Voor hen zal het een open vraag blijven, of dit zingen tot de zangkunst of de zangkunstjes gere kend moet worden. Wie zijn geheugen kan opfrissen met 78-toeren grammofoonplaten uit de tijd, toen het koor voor het eerst in ons land optrad, zal moeten vast stellen, dat de kwaliteit er niet op vooruit is gegaan, wat moeilijk an ders ban, omdat verondersteld mag v/orden, dat er van de groep- uit die tijd. h-ei wat zijn afgevallen. Zo klonk ook deze keer lang nietailes zuiver, menig fortissiro was ruw en de hoge falsettonen hadden maar weinig glans, dit alles een gevolg van de ouderdom, die, zoals bekend is, steeds met gebreken komt. Intussen mag men Serge Jaroff en z:jn nu 22 mannen dankbaar zijn voor heel veel schoons, dat zij in tientallen van jaren aan waarschijn lijk wel honderdduizenden mensen hebben gebracht, en daarom zij hun hel grote succes van dit concert, dat met twee toegiften werd besloten, van harte gegund, G. M. Dersjant ROTTERDAM Met ingang van vrijdag 4 februari 1972 zal eenrich tingsverkeer worden ingesteld in het geWed tussen de "Walenburgerweg - Schiekade - Provenierssingel - Spoor- singel. Binnen dit gebied zal het eenrich tingsverkeer gelden voor alle motor voertuigen. „Over het daadwerkelijke effect van de door onze raad met betrekking tot de toekomstige organisatie van het plaatselijke weizijnsbestel kan der halve op dit moment nog niet worden geoordeeld (dat is dan dankzij de op schorting van iedere uitvoering van de beslissingen in afwachting van hetgeen burgemeester en wethouders van de welzijnsbehartiging in de stad vinden, red.). Het citaat kan dan ver der vervolgd worden met de smsne- de: „Het zelfde geldt min of meer voor die uitspraken, die onze raad aan het slot van dezelfde discussie heeft gedaan ten aanzien van die ter reinen, die statutair geheel tot zijn eigen competentie behoren, te weten de sociale dienstverlening en het wijkopbouwwerk". Vrij vertaald komt het er op neer, dat niet alleen in 1970 maar ook in 1971 (wanneer zou het verslag over dat jaar komen?) geen enkele poging is ondernomen om de uitvoerende ta ken van de raad voor het maatschap pelijk welzijn in aparte zelfstandige organen onder te brengen en nu ein delijk eens tijd en mankracht vrij te maken voor wat werkelijk belangrijk is: de welzijnsbehartiging en wel zijnsplanning in de stad. Ook kwam de raad er in twee jaar niet toe om zijn contacten uit te breiden tot alle plaatselijke instellingen voor sociale dienstverlening. Het idee om nu ein delijk eens op papier te zetten wat er allemaal is, wat er allemaal in de stad gedaan wordt cn wie er verant woordelijk voor is, kwam evenmin uit de verf, „Gebrek aan personeel", zegt het verslag. Kortom alles bleef bij het oude. Dat is nu nog niet zo erg, maar er schijnt weinig uitzicht te zijn op een nieuwe ontwikkeling binnen de raad. Dat is trouwens niet geheel de schuld van het bestuur en de directie. In Rotterdam ziet het college van burge meester cn wethouders zich graag als de eerste en belangrijkste behartigers van het gehele maasstedelijke wel zijn. Het college studeert dan ook op de vraag hoe het allemaal verder zal moeten. Wethouder drs. J. Reehorst heeft een ambtelijke groep om zich heen, die iedere week tweemaal aan tafei zit om na te denken en in deze groep heeft zelfs de directeur drs. J. W. de Koning van de raad voor het maatschappelijk welzijn een plaats kunnen venverven. Pat is mooi, maar het geeft het be stuur van de Raad voor het Maat schappelijk Welzijn geen enkel alibi om verder alle plannen om tot een raad voor het welzijn te komen te laten varen. Niet te ontkennen is, dat een groep van vier bestuursleden zelf de discussie hebben geopend over de aard en werkwijze van hun eigen raad, maar na deze „explosie" staat de hele zaak al lang weer op een laag pitje. Het i'ezwaar van de raad voor het maatschappelijk welzijn spitst zich daar langzamerhand op toe. Welis waar kon twee jaar geleden de toenmalige voorzitter wethouder G. Z. de Vos bij de aanval van binnenuit op de structuur van de raad tenmin ste nog zeggen, dat men pas een paar jaar aan het werk was en de „doe-ta- ken" zoveel aandacht hadden opge vraagd, nu zijn die doe-taken zo'n zelfstandig leven gaan leiden dat de rechtvaardiging van het bestaan van de raad als geheel daar allang niet meer in gevonden kan worden. In hei verslag van de raad staat een flink aantal hoofdstukken, waar uit blijkt wat er allemaal gedaan is of wordt. Analyseert men deze hoofd stukken dan is de conclusie, dat het hier nog al eens om vertegenwoordi gingen in overleg gaat.( Een bijdrage aan de beleidsvorming op het terrein van de welzijnszorg treft men er niet aan, evenmin als een dergelijke bij drage in de sectoren, die wel typisch tot het werkterrein van Ür; huidige raad voor het maatschappelijk wel zijn behoren. Het gebrek aar, visie wordt nog het best gekarakteriseerd door de tijd van verschijnen van het jaarverslag. In de gemeenteraad zijn in de tweede helft van het vorige jaar vlammende discussies geweest over allerlei zaken, waarin de Raad voor het Maatschap pelijk Welzijn direct partij was of partij had horen te zijn. Van al die onderwerpen springt nog het meest in het oog de welzijns- nota Het bestuur heeft geen enkele poging gedaan om het college van burgemeester en wethouders, dat voor de welzijnsnota tekende, partij te geven. Telkens weer als de positie of het werk van de raad voor het maatschappelijk welzijn in. discussie is schittert de raad door afwezigheid. Men is zich. kennelijk te veel bewust, dat de gemeente Rotterdam de grote subsidiegever is tegenover wie men zich in alle fatsoen niet kan opstellen. Maar misschien is er nog hoop. Wethouder De Vos, die niet dan na de grootste aandrang de raad voor het maatschappelijk welzijn heeft willen voorzitten is nu definitief te rug getreden. Wellicht heeft hij de weg enigszins vrij gemaakt om slag vaardig op te treden, met het ge meentebestuur en tal .van anderen ernstig van mening te verschillen en bij voortduring standpunten te depo neren. Volgende week donderdag zal de gemeenteraad een nieuwe voorzit ter voor de raad voor het maatschap pelijk welzijn benoemen. De kandidaat is de predikant drs. De Lissenburg, een man die zich niet gemakkelijk laat inperken en al hele maal niet door gemeentebestuurders, die van de welzijnsbehartiging een exclusief recht van het gemeentebe stuur willen maken. F. J ,v. d. H. De auteur Siegfried Schlieter, zelf een enthousiast sporfduiker, heeft al heel wat spannende jeugdromans op zijn naam staan, maar in deze boe ken een aaneensluitende trilogie heeft hij zijn schrijftalent als het ware in zijn hobby kunnen uitleven. In deze trilogie, waarvan elk deel een afgerond geheei varmt, vertelt hij de belevenissen van Jörg Timm en diens vriend Ben Miller, die elkaar tij dens een vakantie op Majorca leren kennen. Uit hun gezamenlijke be langstelling voor de duiksport en het boeiende leven onder de zeespiegel groeit een blijvende vriendschap, die elke -vakantieperiode wordt her nieuwd. Af en toe vergezeid van hun Yaders, die het .eveneens goed met elkaar kunnen vinden, gaan zij op verschillende plaatsen in het Middellandse- Zeegebied op onderzoek uit en doen daarbij de meest wonderlijke, soms beangstigende, maar altijd leerzame ontdekkingen: een geheimzinnig wrak haaien die tot de aanval overgaan een gangsterbende, die op de bodem van de zee zijn duistere praktijken uitoefent de woelige we reld van het Israëiïsch-Arabische konflikt. Door de adembenemende spanning en indrukwekkende kennis van zaken waarmee dit alles wordt beschreven, draagt de auteur afs het ware zijn liefde voor deze fascinerende sport en intense bewondering voor de stille maar soms verraderlijke pracht van het diepzeeleven, aan zijn lezers over. De vele prachtige foto's 75 in totaal! dragen daar niet weinig toe bij. Achterin.de beide eerste delen zijn bovendien een aantal geïllustreerde toelichtingen opgenomen, die welkome Informatie verschaffen over de techniek van hef duiken en de benodigde apparatuur. Al met al uitstekende ontspanningslektuur voor jeugdige (en ook oudere) lezers met een gezonde zin voor avontuur. Door de vele biologische infor matie, die a.h.w. spelenderwijs wordt 'meegenomenbovendien bijzonder leerzaam! speelt op Majorca. Jörg verneemt dat zich in de Juweienbaai eeri wrak moet bevinden. Hij gaat in zijn eentje op onderzoek uit, raakt in gevecht met een enorme kraak (inktvis), maar wördf op hef nippertje gered. Het volgende avontuur beleven Jörg-en Ben samen in de geheimzinnige grotten van hef Juweieneiland, waar zij eerst zelf bijna ingesloten raken en later hun gealarmeerde vaders uit het labyrint van gangen moeten bevrijden. speelt op het Griekse eiland Korfu voor de kust van Albanië, waar een duikschool is gevestigd. Terwijl hun vaders duikles nemen wagen Ben en Jörg zich aan nieuwe avonturen. Hun speurtochten leiden tof ontmaske ring van een dievenbende, die op de bodem van de zee een goed gecon serveerde lading Griekse amphoren heeft ontdekt. Dankzij hef ingrijpen van de beide vrienden blijven de antieke kruiken voor de wetenschap be waard. speelt op een eilandengroep in de Rode Zee voor de kust van Egypte, waar jörg Timm verzeild raakt in de troebelen van het Palestijnse kon- flikt. Als zijn vriend op een gegeven ogenblik spoorloos verdwijnt, impro viseert Jörg een expeditie om hem op te sporen. Maar in de betoverende wereld van de koraalriffen loert het gevaar, want ook barracuda's, rog gen en haaien hebben er hun domein... De delen zijn zojuist gelijktijdig verschenen, fraai uitgevoerd in geplastifi ceerde integralbanden. Totale omvang 616 pagina's, waaronder 78 blad zijden illustraties- De prijs van eik deel afzonderlijk is 9,50, maar wie alle drie delen ineens aanschaft, betaalt slechts 8,- per deel (totaal 24,-) en bespaart dus 4,50. Een belangrijk voordeel! Belangrijker is echter, dat hier GOEDE ONTSPANNINGSLEKTUUR wordt ge boden, MET EEN POSITIEVE STREKKING. De boeken kunnen binnen enkele dagen in uw bezit zijn, wanneer u gebruikmaakt van de bestelbon. U kunt die ongefrankeerd (dus zonder postzegel!!) in open envelop ver zenden, met daarop de vermelding: drukwerk. 'él?-'- r*r.; Wy-iV'J; .i V-* - Adresseer als volgt: U kunt natuurlijk ook tele- Onze telefoonnummers zijn 105170) 24 69 en 2120; fonisch of per giro bestellen, b.g.g. 24 36. Ons postrekeningnummer is 85 55 60. Zend mij de volgende boeken rechtstreeks/via boekhandel: ex. WIJ DOKEN IN DE JU WELENBAAI. Prijs afz. 9,50. ex. PIRATEN OP DE ZEE BODEM. Prijs afz. 9,50 ex, TOEN KWAMEN DE HAAIEN. Prijs afz- 9,50 ex. IDEM KOMPLEET, 3 delen a 8,-. Naam: Straat: Plaats: Doorhalen wat u niet wenst. ./KW J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1